Sunday, March 30, 2014

Foreign Domestic Worker အေၾကာင္း သိေကာင္းစရာ

HOME ဟု ေရးၿပီး ဖြဘုတ္ေပၚတင္လိုက္ရာမွ ဟုိလူတက္၊ ဒီလူတက္၊ ဟိုကရွယ္၊ ဒီကရွယ္ျဖင့္ ကြ်ႏ္ုပ္မွာ အလုိလို ေနရင္း ေရႊမန္းတင္ေမာင္ျဖစ္ (ဟုတ္ေပါင္) နာမည္ႀကီး (Name with font size 76) လာရေလ၏။ သုိ႔ၿပီးတကား ဟိုကမက္ေဆ့ပို႔၊ သည္က ဖံုးေခၚ၊ ဖြဘုတ္က်ဴရြမ္း (ဟုတ္ေပါင္) ခ်က္ရြမ္းမွ အကူအညီေတာင္းျဖင့္ ကြ်ႏ္ုပ္မွာ အလြန္ အလုပ္ရႈပ္ေနေလေသာ ဟူသတတ္။
အနာဂတ္တစ္ခု ဖန္တီးတည္ေဆာက္ျခင္း စာအုပ္ေရးစဥ္က FDW - Foreign Domestic Worker (ေက်းဇူးျပဳ၍ maid ဟူ၍ေသာ္ လည္းေကာင္း၊ အိမ္ေဖာ္ဟူ၍ေသာ္လည္းေကာင္း မသံုးပါႏွင့္) မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ အနည္းငယ္ ထည့္ေရးခဲ့ ၏။ သို႔ေသာ္ အျပည့္အစံုမဟုတ္။ ယခု သည္အေၾကာင္း အျပည့္အစံုေရးလိုက္ရလွ်င္ျဖင့္ ၇ ရက္သားသမီးတို႔ အက်ိဳးမ်ား လိမ့္မည္ဟု ယူဆပါသျဖင့္ (အျခားေရးစရာမ်ား ေဘးဖယ္ထားလ်က္) ဤစာကို ေရးပါသတည္း။
ဤစာမ်ားမွာ Government Gazette ျဖင့္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ႏို၀င္ဘာလ ၈ ရက္၊ ည ၇း၀၀ နာရီတြင္ ပထမအႀကိမ္ ထုတ္ျပန္ထားေသာ အီလက္ထေရာနစ္ အက္ဒီရွင္ EMPLOYMENT OF FOREIGN MANPOWER ACT; EMPLOYMENT OF FOREIGN MANPOWER (WORK PASSES) REGULATIONS 2012 မွ ျဖစ္ပါသည္။
Foreign Domestic Worker ကို ေရွ႔တြင္ FDW ဟု သံုးစဲြသြားပါမည္။

မွတ္ခ်က္။            ။ ၁။ ဥပေဒႀကီးတစ္ခုလံုးကို ဘာသာျပန္ထားျခင္းမဟုတ္ပါ။ Domestic worker မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ အပိုင္းကိုသာ ထုတ္ႏုတ္ျပန္ဆိုထားျခင္း ျဖစ္၏။
၂။ ဥပေဒပါစာသားမ်ားအတိုင္း အတိအက်ျပန္ဆိုထားျခင္းမဟုတ္ဘဲ မူရင္းအဓိပၸာယ္မေပ်ာက္ေစဘဲ အမ်ားနားလည္ေအာင္ ေရးသားထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။

=====================

၁။ အလုပ္ရွင္သည္ FDW ၏ စား၀တ္ေနေရးႏွင့္ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈတို႔အတြက္ ကုန္က်မႈအစုစုကို က်ခံရမည္။

၂။ အလုပ္ရွင္သည္ FDW အတြက္ အႏၱရာယ္ကင္းစြာ အလုပ္လုပ္ႏိုင္ရန္ လိုအပ္ေသာ ပံ့ပုိးမႈမ်ား လုပ္ေပးရမည္။ ထုိအထဲတြင္
    ေအာက္ပါတို႔ပါ၀င္၏။
၁) ေျမညီထပ္ သို႔မဟုတ္ ၀ရံတာဘက္တြင္ရိွေသာ ျပဴတင္းေပါက္မ်ားမွ အပ က်န္ျပဴတင္းေပါက္မ်ား၏ အျပင္ဘက္ မ်က္ႏွာျပင္၊ လက္လွမ္းမမီေသာေနရာမ်ားကို သန္႔ရွင္းေရး မလုပ္ခုိင္းရ။
၂) အထက္ အပိုဒ္ (၁) တြင္ေဖာ္ျပထားေသာ ျပဴတင္းေပါက္မ်ားကို သန္႔ရွင္းေရးလုပ္ခိုင္းရာတြင္ -
က) ျပဴတင္းေပါက္ အကာအရံတန္းမ်ား (grille) ကို ေသာ့ခတ္ထား (သို႔မဟုတ္) မပြင့္ႏုိင္ေစရန္ ခိုင္ခိုင္ၿမဲၿမဲတုပ္ေႏွာင္ထား ရမည္။
ခ) FDW သည္ ျပဴတင္းေပါက္အတြင္းဘက္ အခန္းထဲ၌ပင္ ရိွေနရမည္။
ဂ) လက္မွအပ FDW ၏ ခႏၶာကိုယ္သည္ အျပင္ဘက္သို႔ ကုိင္းထြက္မေနေစရ။
ဃ) အထက္ အပုိဒ္ က၊ ခ၊ ဂ တို႔တြင္ေဖာ္ျပထားသည္တို႔ ေသခ်ာေစရန္ အလုပ္ရွင္ သို႔မဟုတ္ အလုပ္ရွင္၏ကိုယ္စား အရြယ္ေရာက္သူ တစ္ဦးဦး၏ ႀကီးၾကပ္မႈေအာက္တြင္သာ လုပ္ေစရမည္။
၃။ အပိုဒ္ (၂) တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္ႏွင့္ပတ္သက္၍ အလုပ္ခန္႔ထားစဥ္အတြင္း FDW အား ၎၏ ေဘးအႏၱရာယ္ကင္းေစေရး အတြက္ အႏၱရာယ္တစံုတရာ မက်ေရာက္ေစရ။ ထိုသို႔အႏၱရာယ္ကင္းရန္ FDW သည္ သင္တန္းတြင္ပို႔ခ်လိုက္သည့္အတိုင္း၊ သက္ဆိုင္ရာ သင္တန္းစာအုပ္မ်ားတြင္ ညႊန္ျပထားသည့္အတိုင္း လုိက္နာလုပ္ကိုင္ရမည္။ 

၄။ အလုပ္ရွင္သည္ FDW အတြက္ သင့္ေတာ္ေသာ ေနရာထိုင္ခင္း စီစဥ္ေပးရမည္။ ထုိေနရာထိုင္ခင္းသည္ သက္ဆိုင္ရာ အာဏာပိုင္အဖဲြ႔အစည္းမွ သတ္မွတ္ထားေသာ စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီရမည္။

၅။ FDW သည္ ၀ပ္ပါမစ္ကဒ္ျပားထဲ၌ ေဖာ္ျပထားသည့္ လိပ္စာတြင္ေနထိုင္ေၾကာင္း အလုပ္ရွင္သည္ ေသခ်ာေစရမည္။

၆။ FDW ၏ ပံုေသလစာကို သတ္မွတ္ထားေသာ ေနာက္ဆံုးလခထုတ္ရက္မွ ၇ ရက္ထက္ပိုၿပီး ေနာက္မက်ေစဘဲ ထုတ္ေပး ရမည္။ အလုပ္ရွင္၊ အလုပ္သမားသေဘာတူစာခ်ဳပ္တြင္ သတ္မွတ္ထားေသာ လစာကာလမွာ တစ္လထက္ မပိုေစရ။

၇။ FDW သည္ လစာမဲ့ခြင့္ႏွင့္ စင္ကာပူျပင္ပတြင္ ေရာက္ရိွေနသည္မွ အပ အလုပ္ရွင္သည္ (အလုပ္ရိွသည္ျဖစ္ေစ၊ မရိွသည္ ျဖစ္ေစ) -
က) WP ေလွ်ာက္ထားစဥ္အခါက ေဖာ္ျပထားသည့္ ပံုေသလစာထက္ မေလ်ာ့နည္းေစရဘဲ
ခ) အပိုင္း (၂)၊ အပိုဒ္ ၅ (က) တြင္ေဖာ္ျပထားသကဲ့သို႔ ျပန္လည္ညိွႏႈိင္းထားသည့္ လခထက္ မေလ်ာ့နည္းေစရဘဲ ထုတ္ေပး ရမည္။
ထိုသို႔ထုတ္ေပးရာတြင္ သတ္မွတ္ထားေသာ ေနာက္ဆံုးလခထုတ္ရက္မွ ၇ ရက္ထက္ပိုၿပီး ေနာက္မက်ေစဘဲ ထုတ္ေပး ရမည္။ အလုပ္ရွင္၊ အလုပ္သမားသေဘာတူစာခ်ဳပ္တြင္ သတ္မွတ္ထားေသာ လစာကာလမွာ တစ္လထက္ မပိုေစရ။
၇က။ အပိုဒ္ ၆၊ ၇၊ ၇ခ တို႔တြင္ေဖာ္ျပထားသည့္ ပံုေသလစာဆိုသည္မွာ စုစုေပါင္းအေျခခံလစာ ႏွင့္ လစဥ္ပံုေသခံစားခြင့္မ်ားကို ဆိုလိုသည္။
၇ခ။ အပုိဒ္ ၇ တြင္ေဖာ္ျပထားသည့္ ျပန္လည္ညိွႏိုင္းထားသည့္ လစာဟူသည္ အပိုင္း ၂၊ အပိုဒ္ ၅က အရ ျပန္လည္ ညိွႏႈိင္း ထားေသာ လခကိုဆိုလိုသည္။
၇ဂ။ အေျခခံလစာဆိုရာတြင္ လတိုင္းေျပာင္းလဲမေနေသာ ေပးစရာရိွသမွ်အားလံုးပါသည့္ ကန္ထရိုက္စာခ်ဳပ္ထဲတြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ ပံုေသလစာကုိ ဆုိလိုသည္။ သို႔ရာတြင္ ထိုလစာ၌ ေအာက္ပါတို႔မပါ၀င္ပါ။

က) အျခားခံစားခြင့္မ်ား
ခ) အခ်ိန္ပိုလုပ္အားခ၊ ဘိုးနပ္၊ ေကာ္မရွင္၊ ႏွစ္စဥ္ထပ္ေဆာင္းေပးေငြ
ဂ) အျခားမည္သည့္ ေပးေငြမဆို
ဃ) အလုပ္ခန္႔ထားမႈအတြက္ ကုန္က်စရိတ္မ်ား
င) စြမ္းေဆာင္ရည္အတြက္ေပးေသာ ဆုေၾကးေငြမ်ား
စ) အလုပ္ရွင္က ေပးစရာရိွေသာ ေငြေၾကးမ်ား
ဆ) ေဘာက္ဆူး၊ စုေငြ၊ ပင္စင္ေၾကး စသည္

၇ဃ။ လစဥ္ပံုေသခံစားခြင့္ဆိုရာတြင္ တစ္လႏွင့္တစ္လ ေျပာင္းလဲမေနေသာ ပံုေသခံစားခြင့္ကို ဆိုလုိသည္။ အထက္ အပိုဒ္ ၇ဂ။ ခ) မွ ဆ) အထိ ေငြေၾကးမ်ားမပါ၀င္ပါ။

၈။ MOM မွ လိုအပ္ခ်က္အရ ျပဳလုပ္ရေသာ ေဆးစစ္ျခင္းမ်ားအတြက္ ကုန္က်စရိတ္ကို အလုပ္ရွင္မွ က်ခံရမည္။

၉။ အလုပ္ရွင္သည္ ၎ကိုယ္တိုင္ သို႔မဟုတ္ ၎ကုိယ္စားအျခားသူတစ္ဦးဦးအား FDW ကို အႏုိင္အထက္မလုပ္ရ။ FDW အား အႏုိင္အထက္ျပဳျခင္းတြင္ ေအာက္ပါတို႔ပါ၀င္သည္။
က) ကိုယ္ထိလက္ေရာက္ သို႔မဟုတ္ နသားပါးယားျပဳျခင္း သို႔မဟုတ္ ရာဇ၀တ္မႈဆိုင္ရာ ၿခိမ္းေျခာက္မႈျပဳျခင္း 
ခ) အလုပ္ရွင္ သို႔မဟုတ္ အျခားသူတစ္ဦးဦးက FDW ၏ ေဘးအႏၱရာယ္ကင္းေရး သို႔မဟုတ္ က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ ထိခိုက္ဒဏ္ရာရေစျခင္း
ဂ) အလုပ္ရွင္ သို႔မဟုတ္ အျခားသူတစ္ဦးဦးက FDW ၏ ေဘးအႏၱရာယ္ကင္းေရး သို႔မဟုတ္ က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ ထိခိုက္ဒဏ္ရာရေစႏုိင္ျခင္းကို လ်စ္လ်ဴရႈထားျခင္း၊ သို႔မဟုတ္ ပစ္ပယ္ထားျခင္း
ဃ) အလုပ္ရွင္ သို႔မဟုတ္ အျခားသူတစ္ဦးဦးက FDW ၏ လူမႈဖူလံုေရး (welfare) ကို ထိခိုက္ပ်က္ျပားေစျခင္း

၁၀။ အလုပ္ရွင္သည္ FDW အား -
က) ေန႔စဥ္ နားခ်ိန္ လံုေလာက္စြာေပးရမည္။
ခ) ၂၀၁၃၊ ဇႏၷ၀ါရီလ ၁ ရက္ေန႔တြင္ ထုတ္ေပးထားေသာ သို႔မဟုတ္ အသစ္လဲထားေသာ ၀ပ္ပါမစ္သမားမ်ားအတြက္ နားရက္ သတ္မွတ္ျခင္းမွာ အလုပ္ရွင္၊ အလုပ္သမား သေဘာတူစာခ်ဳပ္ပါအတိုင္း ျဖစ္သည္။

၁၁။ အပုိဒ္ ၁၂၊ ၁၃၊ ၁၄ တုိ႔မွာ ၂၀၁၃၊ ဇႏၷ၀ါရီလ ၁ ရက္ေန႔တြင္ ထုတ္ေပးထားေသာ သို႔မဟုတ္ အသစ္လဲထားေသာ ၀ပ္ပါမစ္ သမားမ်ားအတြက္ ျဖစ္သည္။

၁၂။ အပုိဒ္ ၁၃ အရ တနဂၤေႏြႏွင့္ အမ်ားျပည္သူ အလုပ္ပိတ္ရက္မ်ားအပါအ၀င္ အလုပ္ရွင္သည္ FDW အား ၇ ရက္တြင္ (လုပ္အားခမရေသာ) နားရက္တစ္ရက္ေပးရမည္။ ထိုနားရက္သည္ အလုပ္ရွင္ႏွင့္ အလုပ္သမား သေဘာတူထားသည့္ အတိုင္း ၇ ရက္တစ္ပတ္အတြင္း မည္သည့္ရက္မဆို ျဖစ္ႏုိင္သည္။ 

၁၃။ အကယ္၍ ေအာက္ပါအတိုင္း အလုပ္ရွင္၊ အလုပ္သမား ႏွစ္ဦးသေဘာတူ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုထားမည္ဆိုပါက အပိုဒ္ ၁၂ တြင္ မည္သို႔ပင္ဆိုေစကာမူ အလုပ္ရွင္သည္ FDW ကို နားရက္ ၁ ရက္ေပးရန္မလိုေပ။ စာခ်ဳပ္၌ပါသည့္အတိုင္း ထို နားရက္၌ အလုပ္လုပ္ျခင္းအတြက္ FDW သည္ လုပ္အားခ ရရမည္။
က) အနားယူရက္တြင္ အလုပ္လုပ္ရန္
ခ) အနားယူရက္တြင္ အလုပ္လုပ္ျခင္းအတြက္ -
၁) အခေၾကးေငြမရပဲ နားရက္ အစားတစ္ရက္ ျပန္ေပးရန္ (ထို အစားထိုးနားရက္သည္ ထိုလအတြင္းသာျဖစ္ရမည္ျဖစ္ၿပီး အလုပ္ရွင္ အလုပ္သမားႏွစ္ဦးႏွစ္ဘက္ သေဘာတူထားရမည္။)
၂) ထို နားရက္တြင္ အလုပ္လုပ္ျခင္းအတြက္ သာမန္လုပ္ခထက္ မေလ်ာ့နည္းေသာ လုပ္အားခကို ေပးရန္

၁၄။ အပိုဒ္ ၁၂ ႏွင့္ ၁၃ အတြက္ -
က) တနဂၤေႏြႏွင့္ အမ်ားျပည္သူရံုးပိတ္ရက္ကုိ နားရက္အျဖစ္ ေပးပါမည္ဟု အလုပ္ရွင္၊ အလုပ္သမား ႏွစ္ဦးသေဘာတူ ထားပါမွ တနဂၤေႏြႏွင့္ အမ်ားျပည္သူရံုးပိတ္ရက္ကုိ နားရက္အျဖစ္ သတ္မွတ္ေပးရမည္။
ခ) အကယ္၍ နားရက္အတြက္ သတ္မွတ္ထားေသာ ၇ ရက္သည္ ၂ လတြင္ ခြပါေနပါက မည္သည့္လတြင္ နားရက္ယူမည္ကို
အလုပ္ရွင္၊ အလုပ္သမား ႏွစ္ဦးသေဘာတူ ထားရမည္။
ဂ) အပိုဒ္ ၁၃ တြင္ေဖာ္ျပထားေသာ နားရက္တြင္ အလုပ္လုပ္ျခင္းအတြက္ အလုပ္ရွင္၊ အလုပ္သမား ႏွစ္ဦးသေဘာတူ ထားရမည္။
ဃ) အပိုဒ္ ၁၃၊ ခ) ၂) တြင္ေဖာ္ျပထားေသာ နားရက္တြင္ အလုပ္လုပ္ျခင္းအတြက္ တစ္ရက္လုပ္ခ အခေၾကးေငြမွာ အေျခခံ လစာကုိ ၂၆ ႏွင့္စား၍ တန္ဘိုးျဖစ္သည္။
င) ထို နားရက္တြင္ အလုပ္လုပ္ျခင္းအတြက္ ရရမည့္ လုပ္ခကို အလုပ္ရွင္က FDW အား လာမည့္ အနီးဆံုးထုတ္ရမည့္ လခတြင္ ထည့္ေပးရမည္။

၁၅။ အလုပ္ရွင္သည္ FDW အား တရားမ၀င္ေသာ၊ အက်င့္ပ်က္ေစေသာ၊ ကိုယ္က်င့္တရားအရ မလိုလားအပ္ေသာ မည္သည့္အျပဳအမူ၊ အလုပ္မ်ိဳးကိုမွ ခြင့္မျပဳရ။

၁၆။ အလုပ္ရွင္သည္ FDW ၏ မူရင္း ၀ပ္ပါမစ္ကဒ္ကို သိမ္းဆည္းထားပိုင္ခြင့္မရိွ။ FDW အားသာ မူရင္း ၀ပ္ပါမစ္ကဒ္ကို သိမ္းဆည္းထားေစရမည္။
၁၇။ အကယ္၍ ၀ပ္ပါမစ္ကဒ္ေပၚတြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ အိမ္လိပ္စာေျပာင္းသြားသည္ဆိုပါက အလုပ္ရွင္သည္ MOM သုိ႔ ေျပာင္းသည္မွ ၁၄ ရက္အတြင္း အေၾကာင္းၾကားရမည္။

၁၈။ အကယ္၍ FDW သည္ စင္ကာပူႏိုင္ငံအတြင္း ေသဆံုးခဲ့ပါက အလုပ္ရွင္သည္ ေသဆံုးသူ FDW ၏ မိသားစု၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္အရ -
က) ေအာက္ပါစရိတ္မ်ားကို က်ခံရမည္။
၁) စင္ကာပူႏုိင္ငံအတြင္း သၿဂိဳဟ္စရိတ္
၂) စင္ကာပူႏုိင္ငံ၌ သၿဂိဳဟ္ၿပီး ျပာအိုးကို မိခင္ႏုိင္ငံသို႔ ျပန္ပို႔စရိတ္
၃) အေလာင္းကို မိခင္ႏုိင္ငံသို႔ ျပန္ပို႔စရိတ္

ခ) FDW ၏ က်န္ခ့ဲေသာ ပစၥည္းမ်ားကို မိသားစုထံ ျပန္ပို႔စရိတ္
ဂ) FDW အားေပးရန္က်န္ရိွေသာ လခအားလံုး

၁၉။ အလုပ္ရွင္သည္ အလုပ္ရွာေအးဂ်င့္မွေသာ္လည္းေကာင္း၊ အျခားသူတစ္ဦး တစ္ေယာက္ထံမွေသာ္လည္းေကာင္း FDW အား အလုပ္ခန္႔ထားျခင္းအတြက္ အခေၾကးေငြ တစ္စံုတစ္ရာ မေတာင္းရ။

၀ပ္ပါမစ္အား ပယ္ဖ်က္ျခင္း (cancellation) ႏွင့္ FDW အား ျပန္မပို႔မီႏွင့္ ျပန္ပို႔ခ်ိန္တြင္ ရိွေသာ တာ၀န္မ်ား

၂၀။ ၀ပ္ပါမစ္အား ပယ္ဖ်က္ၿပီး အလုပ္ရွင္သည္ ၀ပ္ပါမစ္ကဒ္ကို ၇ ရက္အတြင္း MOM သို႔ ျပန္ပို႔ရမည္။

၂၀က။ အလုပ္ရွင္သည္ FDW စင္ကာပူတြင္ရိွေနစဥ္အတြင္း စား၀တ္ေနေရးႏွင့္ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈတို႔အတြက္ ကုန္က်မႈအစုစုကို က်ခံရမည္။

၂၀ခ။ အလုပ္ရွင္သည္ FDW အတြက္ သင့္ေတာ္ေသာ ေနရာထိုင္ခင္း စီစဥ္ေပးရမည္။ ထုိေနရာထိုင္ခင္းသည္ သက္ဆိုင္ရာ အာဏာပိုင္အဖဲြ႔အစည္းမွ သတ္မွတ္ထားေသာ စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီရမည္။

၂၁။ အပိုဒ္ ၂၂ တြင္ ေဖာ္ျပထားသကဲ့သို႔ FDW ၏ ၀ပ္ပါမစ္ကဒ္ သက္တမ္းကုန္လွ်င္ သို႔မဟုတ္ ပယ္ဖ်က္ခံရလွ်င္ (ႏွင့္) ထို FDW အား အျခားအလုပ္ရွင္အသစ္ထံ အလုပ္ခန္႔မထားမီ အလုပ္ရွင္သည္ FDW ကို မိခင္ႏိုင္ငံထံျပန္ပို႔ရန္ ေလဆိပ္သို႔ လိုက္ပို႔ရမည္။

၂၂။ အပိုဒ္ ၂၁ တြင္ေဖာ္ျပထားသည္မွအပ ေအာက္ပါအေျခအေနတြင္ အလုပ္ရွင္သည္ FDW ကို မိခင္ႏိုင္ငံထံ ျပန္ပို႔ႏိုင္သည္။
၁) FDW သည္ အိမ္ျပန္ခ်င္ပါသည္ဟု ေတာင္းဆိုလာလွ်င္ (ႏွင့္) အလုပ္ရွင္သည္ ျပန္မပို႔မီ MOM သို႔ ႀကိဳတင္အေၾကာင္းၾကား ထားလွ်င္
၂) MOM က ျပန္ပို႔ခိုင္းလွ်င္

၂၃။ MOM က ခြင့္ျပဳသည္မွလဲြ၍ မည္သည့္အေၾကာင္းေၾကာင့္ ျပန္ပို႔သည္ျဖစ္ေစ FDW အား ျပန္ပို႔စရိတ္ကို အလုပ္ရွင္က က်ခံရမည္။ အလုပ္ရွင္သည္ FDW အား ၎ရစရာရိွေသာ လခႏွင့့္ အခေၾကးေငြအားလံုးကို ျပန္မပို႔မီ အေက်ေပးရမည္။

=============== ၿပီး၏။ ===============

           
Ref:

No. S 569 : EMPLOYMENT OF FOREIGN MANPOWER ACT; EMPLOYMENT OF FOREIGN MANPOWER (WORK PASSES) REGULATIONS 2012, FOURTH SCHEDULE, PART I.


CONDITIONS TO BE COMPLIED WITH BY EMPLOYER OF FOREIGN EMPLOYEE WHO IS DOMESTIC WORKER ISSUED WITH WORK PERMIT

No comments: