Monday, April 22, 2013

ျမန္မာ့ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးျဖစ္စဥ္ႏွင့္ စင္ကာပူေရာက္ျမန္မာတတ္သိပညာရွင္၊ ကြ်မ္းက်င္သူမ်ား၏ အခန္းက႑ (Updated Version)


(Myanmar Transition and Role of Myanmar Professionals in Singapore)

(၁)ယခုအခါ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ေျပာင္းလဲလာေသာ အေျခအေနမ်ားအရ ႏုိင္ငံျပဳျပင္တည္ေဆာက္ေရးတြင္ ျမန္မာျပည္သူ ျပည္သားအေပါင္းတို႔ မိမိတို႔စြမ္းႏိုင္သမွ် ၀ိုင္း၀န္းႀကိဳးပမ္းေနၾကေသာ အခ်ိန္ျဖစ္ေပသည္။ ဤသို႔ ႀကိဳးပမ္းၾကရာတြင္ ျမန္မာျပည္တြင္းမွ အဖဲြ႔မ်ားသာမက ျပည္ပေရာက္ ျမန္မာမ်ားကလည္း တစ္ဦးခ်င္းေသာ္ လည္းေကာင္း၊ အစုအဖဲြ႔လိုက္ေသာ္ လည္းေကာင္း လူမႈေရးကိစၥတြင္ျဖစ္ေစ၊ ပညာေရးကိစၥတြင္ ျဖစ္ေစ၊ အမ်ားျပည္သူက်န္းမာေရး လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ျဖစ္ေစ၊ အမ်ိဳး ဘာသာ သာသနာထြန္းကားေရး ကိစၥမ်ားတြင္ျဖစ္ေစ ကိုယ့္နည္းကိုယ့္ဟန္ႏွင့္ ေဆာင္ရြက္ေနၾက၏။
ျပည္ပေရာက္ျမန္မာမ်ားအေနႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာအသိုင္းအ၀န္း၊ ေခတ္မီနည္းပညာ၊ အတတ္ပညာမ်ားႏွင့္ ေန႔စဥ္ထိေတြ႔ လုပ္ကိုင္ေနၾကသည္ျဖစ္ရာ မိမိ မိသားစုအတြက္ ၀င္ေငြရွာရင္းမွ တစ္ဖက္တြင္လည္း အလုပ္လုပ္ရင္း ေခတ္မီနည္းပညာမ်ား ကိုေလ့လာသင္ယူၿပီး ျဖစ္ေနေတာ့သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ျပည္ပေရာက္ျမန္မာမ်ားမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံျပန္လည္ ထူေထာင္ေရးတြင္ ေကာင္းစြာအသံုးခ်ႏိုင္မည့္ အလြန္တန္ဘုိးႀကီးမားသည့္ လူအရင္းအျမစ္ႀကီးပင္ ျဖစ္ေတာ့၏။
ထို႔ျပင္တ၀ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးအေျခအေန ပြင့္လင္းလာသည္ႏွင့္အမွ် အျခားႏိုင္ငံမ်ားမွ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း ၀င္ေရာက္ ရင္းႏွီးျမႈပ္ႏွံမႈမ်ားျပဳမည္ျဖစ္ေလရာ ၎တို႔ႏွင့္အတူ ေခတ္မီစက္ကိရိယာ၊ နည္းပညာမ်ား ပါလာမည္မုခ်ျဖစ္၏။ ထို႔အတူ ၎တို႔ႏွင့္အတူပါလာမည့္ ႏိုင္ငံျခားသား အလုပ္သမားမ်ားမွာလည္း ကြ်မ္းက်င္သူ၊ အရည္အေသြးျပည့္၀သူမ်ား ျဖစ္ေပမည္။ ၂၀၁၅ တြင္ အာဆီယံႏိုင္ငံမ်ားအတြင္း လြတ္လပ္စြာကုန္သြယ္ေရး (AFTA)၊ အာဆီယံစီးပြားေရးအသိုက္အ၀န္း (AEC) တို႔ စတင္ အသက္၀င္လာမည္ျဖစ္ရာ AEC ႏွင့္ အတူ လြတ္လပ္စြာရင္းႏွီးျမႈပ္ႏွံခြင့္ (free flow investment) ႏွင့္ ကြ်မ္းက်င္ လုပ္သားမ်ား လြတ္လပ္စြာ သြားလာလုပ္ကုိင္ခြင့္ (free flow of skill labour) လည္း ကပ္ပါလာမည္ ျဖစ္ေပသည္။
ထိုအခါ ျမန္မာႏိုင္ငံသား လုပ္သားမ်ားသည္ အျခားႏိုင္ငံသားမ်ားထက္ စြမ္းရည္နိမ့္က်ေနလွ်င္ ႏိုင္ငံျခားကုမၸဏီမ်ား ၏ ခဲြျခားဆက္ဆံျခင္း၊ လုပ္ခႏိွမ္ျခင္း၊ ျမန္မာႏုိင္ငံသား အလုပ္သမားမ်ားကို မခန္႔လိုျခင္း စသည္တို႔ ေပၚေပါက္လာႏုိင္ေပရာ ျမန္မာႏိုင္ငံသား လုပ္သားမ်ားအဖို႔ ႀကီးစြာေသာ စိန္ေခၚမႈတစ္ရပ္ျဖစ္၏။
ယခုပင္လွ်င္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္သို႔ ေရာက္လာၿပီျဖစ္ရာ မ်ားစြာမက်န္ေတာ့ေသာအခ်ိန္အတြင္း ျမန္မာႏိုင္ငံအေနႏွင့္ ျပင္ပမွ ၀င္ေရာက္လာမည့္ စီးပြားေရးကုမၸဏီႀကီးမ်ားသည္ မိမိတို႔၏ ခ်ိဳ႔ယြင္းခ်က္အားနည္းခ်က္မ်ားကို အခြင့္ေကာင္းယူကာ ၎တို႔ ထင္ရာမစိုင္းႏိုင္ေရးအတြက္ အေရးတႀကီး ျပင္ဆင္ရမည့္အခ်ိန္သို႔ေရာက္ေနေလၿပီ။
ဤသို႔ျပင္ဆင္ရာတြင္ အေရးႀကီးဆံုးမွာ တိက်ခိုင္မာသည့္ ျမန္မာျပည္အကိ်ဳးစီးပြား၊ ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ား၏ အက်ိဳးစီးပြားကို ကာကြယ္ေပးႏိုင္မည့္ ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒ၊ လုပ္ထံုးလုပ္နည္း အစရိွသည္တုိ႔ျဖစ္ပါသည္။ ယခုအခါ ႏိုင္ငံေတာ္ အစိုးရအေနႏွင့္ ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒႏွင့္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားကို ေရးဆဲြေနၿပီျဖစ္၏။ ဤသို႔ေရးဆဲြရာတြင္ သက္ဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းအလိုက္ တတ္ေျမာက္၊ ကြ်မ္းက်င္နားလည္သည့္ ပညာရွင္မ်ားပါ၀င္ရန္ သို႔မဟုတ္ ၎တို႔၏ အႀကံဉာဏ္မ်ား ရယူရန္လည္း လုိေပသည္။ 
အေၾကာင္းေၾကာင္းေၾကာင့္ ႏိုင္ငံရပ္ျခားေရာက္ရိွ ေနထိုင္လုပ္ကိုင္သူမ်ားတြင္ ဖံြ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေသာႏိုင္ငံမ်ား၌ က်င့္သံုးေနသည့္ ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒ၊ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားႏွင့္ ကြ်မ္း၀င္သူ၊ နားလည္တတ္ကြ်မ္းသူ အမ်ားအျပားရိွပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ ဥပေဒမ်ားေရးဆဲြရာတြင္ ထို ဖံြ႔ၿဖိဳးၿပီးႏိုင္ငံႀကီးမ်ား၏ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားကို နမူနာယူ၊ မီွျငမ္းအသံုးခ်ႏိုင္ ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံအစုိးရအေနႏွင့္ ထိုနိုင္ငံျခားေရာက္ပညာရွင္မ်ားကိုသာ ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒမ်ား၊ လုပ္ထံုး လုပ္နည္းမ်ားေရးဆဲြရာတြင္ လိမၼာပါးနပ္စြာ အသံုးခ်တတ္မည္ဆိုပါက ပိုမုိေကာင္းမြန္ေသာ ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒ၊ လုပ္ထံုး လုပ္နည္းမ်ားရရိွမည္မွာ မုခ်အမွန္ျဖစ္၏။
(၂)

စင္ကာပူတြင္ လုပ္ငန္းအမ်ိဳးမ်ိဳး၌ မ်ားစြာေသာျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ားသည္ အေထြေထြလုပ္သား၊ ႀကီးၾကပ္ေရးမႉး၊ အင္ဂ်င္နီယာ၊ က်ဴစီ၊ မန္ေနဂ်ာ စသည္ျဖင့္ အဆင့္အမ်ိဳးမ်ိဳးတြင္ ပါ၀င္လုပ္ကိုင္ေနၾက၏။ စင္ကာပူႏုိင္ငံ၌ ဆယ္စုႏွစ္ တစ္ခုေက်ာ္မွ်လုပ္ကိုင္ေနသည့္ လုပ္သက္ရင့္ အင္ဂ်င္နီယာ၊ မန္ေနဂ်ာမ်ားလည္း မနည္းလွေပ။ ဤအဆင့္ေရာက္လာရန္ ၎တို႔သည္ ေက်ာင္းမ်ားစြာ၊ သင္တန္းမ်ားစြာတက္လွ်က္ စင္ကာပူႏိုင္ငံသားမ်ားႏွင့္အၿပိဳင္ အရည္အေသြးျပည့္၀လာေစရန္ မိမိတို႔ဘာသာ  မိမိတို႔ ကိုယ့္စားရိတ္ႏွင့္ကိုယ္ သင္ယူေလ့လာခ့ဲၾက၏။ 
လုပ္ငန္းလိုအပ္ခ်က္အရ အရာရိွပိုင္းမွ်သာ မကဘဲ ႀကီးၾကပ္ေရးမႉးႏွင့္ လုပ္သားမ်ားသည္လည္း ေခတ္မီနည္းပညာမ်ားႏွင့္ မစိမ္းသူ၊ ေခတ္မီ စက္ကိရိယာမ်ားႏွင့္ အကြ်မ္း၀င္ၾကသူမ်ား ျဖစ္ၾက၏။ ၎တို႔ကား အထက္တြင္ ေဖာ္ျပခဲ့သည့္ FDI (Foreign Direct Investment) ႏိုင္ငံျခားတိုက္ရိုက္ရင္းႏွီးျမႈပ္ႏွံမႈ ကုမၸဏီႀကီးမ်ား၀င္လာပါက အဆင္သင့္ လက္တင္သံုး ႏိုင္သည့္ အရည္အေသြးျပည့္ လူသားရင္းျမစ္ႀကီးပင္ ျဖစ္ေတာ့၏။ ၎တုိ႔အား ေခတ္မီ စက္ကိရိယာမ်ား ကိုင္တြယ္ဘို႔ရာ ႏိုင္ငံျခားကုမၸဏီမ်ား သယ္ေဆာင္လာ မည့္ နည္းစနစ္၊ စံႏႈန္းမ်ားႏွင့္ ကြ်မ္း၀င္ေစဘို႔ရာ သီးသန္႔ေလ့က်င့္ေပးေနစရာ မလိုေတာ့ပါ။
            အားသာခ်က္မွာ ၎တို႔ႏွင့္အတူ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းရိွ လုပ္သားမ်ားကို ပူးတဲြခန္႔ထားျခင္းျဖင့္ အလုပ္လုပ္ရင္း သင္ယူေလ့လာေစႏိုင္ျခင္းပင္ျဖစ္ေလသည္။ ျမန္မာ အမ်ားစု မွာ တစ္မိုက္ျပလွ်င္ တစ္ထြာျမင္တတ္ၾကသူမ်ားျဖစ္ရာ သီးသန္႔သင္တန္းမ်ား ေပးစရာမလိုေတာ့ဘဲ တတ္ကြ်မ္းသူမ်ား  လုပ္ကိုင္သည္ကိုၾကည့္ကာ အလုပ္လုပ္ရင္းတတ္ေျမာက္ႏိုင္မည္ျဖစ္၏။
            စင္ကာပူေရာက္ျမန္မာမ်ားအေနႏွင့္ မွတ္ပံုတင္၍ေသာ္လည္းေကာင္း၊ မွတ္ပံုမတင္ပဲ ေသာ္လည္းေကာင္း မိမိတို႔ နီးစပ္ပတ္သက္ရာ အဖဲြ႔ကေလးမ်ား ဖဲြ႔စည္းလႈပ္ရွားေနရာ ထိုအထဲတြင္ ဂ်ီတီအုိင္ေက်ာင္းသားေဟာင္းမ်ားအဖဲြ႔၊ ၿမိဳ႔ျပ အင္ဂ်င္နီယာမ်ားအဖဲြ႔၊ ဘူမိေဗဒအဖဲြ႔၊ လုပ္ငန္းခြင္အႏၱရာယ္ကင္းရွင္းေရးအဖဲြ႔ စသည့္ အတတ္ပညာပိုင္းဆိုင္ရာအဖဲြ႔မ်ားလည္း အမ်ားအျပားရိွ၏။
            ထိုအဖဲြ႔အားလံုး၏ တူညီေသာရည္ရြယ္ခ်က္မွာ မိမိတို႔တတ္စြမ္းႏိုင္သမွ် အမိျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ကို ျပန္လည္လုပ္ေကြ်း သမႈျပဳေရးပင္ျဖစ္၏။ လူမႈေရးအဖဲြ႔မ်ားက အဖဲြ႔၀င္မ်ားထံမွ အလႉေငြမ်ားျဖင့္ ေက်ာင္းေဆာက္ျခင္း၊ ေက်ာင္းမ်ား ျပန္လည္ ျပဳျပင္ေပးျခင္း။ စာအုပ္စာတမ္းမ်ားေထာက္ပံ့ျခင္း။ ေဆးရံုေဆးခန္းမ်ားသို႔ လႉဒါန္းျခင္း၊ မီးေဘး၊ ေရေဘး၊ မုန္တိုင္းေဘး စသည့္ သဘာ၀ေဘးအႏၱရာယ္မ်ားက်ေရာက္သည့္အခါ အ၀တ္အထည္၊ အစားအစာ၊ ေငြေၾကးစသည္တုိ႔ လႉဒါန္းျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ၾကသည္။
            စင္ကာပူေရာက္ ျမန္မာၿမိဳ႔ျပအင္ဂ်င္နီယာမ်ားအသင္း (Society of Myanmar Civil Engineers (Singapore) – SMCES) က လုပ္ငန္းခြင္အေတြ႔အႀကဳံႏွင့္ နည္းပညာဆိုင္ရာ ေဆြးေႏြးတင္ျပမႈႏွင့္ ႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲမ်ားကို ၂၀၁၀ ခုႏွစ္မွစတင္ကာ စင္ကာပူႏိုင္ငံႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တို႔တြင္ ႏွစ္စဥ္စီစဥ္က်င္းပေပးျခင္း။ Myanmar Geologists Society Singapore (MGSS) ကို ၂၀၁၀ ခုႏွစ္တြင္ မွတ္ပံုတင္ခဲ့ၿပီး ဘာသာရပ္ဆုိင္ရာ ေဟာေျပာပဲြမ်ားကို တစ္ႏွစ္လွ်င္ ႏွစ္ႀကိမ္ ပံုမွန္က်င္းပလွ်က္ စင္ကာပူရိွအဖဲြ႔၀င္မ်ားက မိမိတို႔ေလ့လာဆည္းပူးခဲ့ေသာ ပညာရပ္မ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းအေတြ႔အႀကံဳ မ်ားကို အလွည့္က်ေဟာေျပာျခင္း။ MGSS အဖဲြ႔၀င္မ်ား ျမန္မာျပည္သို႔ အလည္ျပန္သည့္ အခါမ်ား၌လည္း အခါအားေလ်ာ္စြာ ေဟာေျပာပဲြမ်ား က်င္းပေပးျခင္း အစရိွသည္တို႔ကို မိမိတို႔တတ္ႏိုင္သည့္ဘက္မွ ေဆာင္ရြက္လွ်က္ရိွ၏။  
            ဤကဲ့သို႔ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားမွာ ေကာင္းပင္ေကာင္းေသာ္ျငားလည္း တစ္ႏိုင္ငံလံုးအတိုင္းအတာႏွင့္ ၾကည့္မည္ ဆိုလွ်င္ ခရီးေပါက္ေရာက္မႈ အလြန္နည္းပါသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုျခင္းကို လုပ္ငန္းခြင္အႏၱရာယ္ကင္းရွင္းေရးႏွင့္ ဥပမာ ေပးပါမည္။
ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ လုပ္ငန္းခြင္ထိခုိက္မႈ၊ ေသဆံုးမႈဦးေရမွာ တရား၀င္စာရင္းဇယားမ်ား အရ ေရာ၊ လူမသိသူမသိ ထိခိုက္ေသဆံုးမႈမ်ားပါ အလြန္ မ်ားပါသည္။ ဤသည္ကို တတ္ႏုိင္သမွ် အကူအညီ ေပးရန္ စင္ကာပူ၌ လုပ္ငန္းခြင္အႏၱရာယ္ ကင္းရွင္းေရးအဖဲြ႔ဖြဲ႔ကာ လႈပ္ရွားရန္ ႀကိဳးပမ္းေန ပါသည္။ သို႔ေသာ္ ထို လုပ္ငန္းခြင္အႏၱရာယ္ ကင္းရွင္းေရးအဖဲြ႔အေနႏွင့္ မည္သည္တို႔ လုပ္ေပး ႏိုင္ပါမည္နည္း။ ေဟာေျပာပဲြမ်ား က်င္းပေပးမည္။ သရုပ္ျပပဲြမ်ားလုပ္ေပးမည္။ စာအုပ္စာတမ္းမ်ား ရိုက္ႏွိပ္ျဖန္႔ခ်ိမည္။ သင္တန္းမ်ား ပို႔ခ်ေပးႏိုင္ပါမည္။
            သို႔ေသာ္ ဤသုိ႔လုပ္ျခင္းျဖင့္ လူအမ်ား၏ လုပ္ငန္းခြင္အႏၱရာယ္ကင္းရွင္းေရး အသိပညာ၊ ဗဟုသုတကိုသာ တိုးပြားလာေစရန္ တတ္ႏိုင္ပါမည္။ အမွန္တကယ္ လုပ္ငန္းခြင္အႏၱရာယ္ကင္းရွင္းေရးအတြက္မူ အစိုးရမွ စနစ္ေဘာင္တစ္ခု (Frame Work) ခ်မွတ္အေကာင္အထည္ ေဖာ္ရ မည္ျဖစ္၏။ လူမ်ားဗဟုသုတရေနရံုမွ်ႏွင့္ေတာ့ အႏၱရာယ္ကင္းေသာ လုပ္ငန္းခြင္တစ္ခု ျဖစ္လာႏုိင္စရာမရိွပါ။ အစိုးရမွ ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒမ်ားထုတ္ျပန္ကာ လိုက္နာရမည့္စနစ္ႏွင့္ စံႏံႈးမ်ားကို ေသခ်ာစြာခ်မွတ္ျပဌာန္းၿပီး မလုိက္နာသူမ်ားကို ထိေရာက္စြာ အျပစ္ေပး၊ အေရးယူပါမွ ျဖစ္ႏိုင္ပါမည္။
            သုိ႔အတြက္ အထက္ေဖာ္ျပပါအဖဲြ႔မ်ားမွလည္း မိမိတို႔တတ္ႏုိင္သည္မ်ားကို ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ရမည္ ျဖစ္သလို တၿပိဳင္နက္တည္းမွာပင္ အစုိးရကလည္း မူ၀ါဒ၊ စည္းေဘာင္မ်ားခ်မွတ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရမည္ျဖစ္၏။
            ဤကဲ့သို႔ ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒ၊ လုပ္ထံုးလုပ္နည္း၊ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္း၊ မူ၀ါဒ၊ စည္းေဘာင္မ်ားေရးဆဲြရာတြင္ ဥပေဒ ပိုင္းမွ ပုဂၢဳိလ္မ်ား၊ အစိုးရပိုင္းမွ ပုဂၢိဳလ္မ်ားသာမက သက္ဆိုင္ရာလုပ္ငန္းနယ္ပယ္၌ စာေတြ႔ေရာ၊ လက္ေတြ႔ပါ အမွန္တကယ္ တတ္ေျမာက္ကြ်မ္းက်င္သူ ပညာရွင္မ်ား မျဖစ္မေနပါ၀င္ရန္လို၏။ သို႔မွသာ လက္ေတြ႔ႏွင့္လည္းကိုက္ညီ၊ အမွန္တကယ္ လည္းထိေရာက္အသံုးတည့္၊ လူမ်ားအတြက္လည္းအက်ိဳးရိွ၊ ႏိုင္ငံတည္ေဆာက္ေရးအတြက္လည္း အသံုး၀င္သည့္ ဥပေဒ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား ျဖစ္လာႏုိင္ပါလိမ့္မည္။
            ယခု ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လုပ္ငန္းအသီးသီး၌ ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒႏွင့္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား မ်ားစြာေရးဆဲြရန္ လိုေနပါ ေသးသည္။ ထိုသို႔ေရးဆဲြရာတြင္ ႏိုင္ငံျခားေရာက္ ျမန္မာအသိပညာရွင္၊ အတတ္ပညာရွင္မ်ားသည္လည္း မိမိတို႔၏ အသိပညာ အတတ္ပညာ၊ ႏိုင္ငံတကာအေတြ႔အႀကံဳမ်ားကိုအသံုးခ်လွ်က္ အေရးပါေသာအခန္းက႑မွ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ပါလိမ့္မည္။

(၃)

            စင္ကာပူႏုိင္ငံတြင္ ေရာက္ရိွလုပ္ကိုင္လွ်က္ရိွေသာ ျမန္မာတတ္သိပညာရွင္မ်ား၊ လုပ္ငန္းကြ်မ္းက်င္သူမ်ားသည္ မိမိတို႔၏ အသိပညာ၊ အတတ္ပညာမ်ားျဖင့္ ျမန္မာျပည္တည္ေဆာက္ေရးတြင္ ကိုယ္စြမ္း၊ ဉာဏ္စြမ္းရိွသေရြ႔ ပါ၀င္ ေဆာင္ရြက္ၾကရန္ ( ၁၃ - ၁၁ - ၁၂) ေန႔က National Library ရိွ Hanis Café တြင္ စတင္ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါသည္။ ဤသို႔ ေဆြးေႏြးရာ၌ ျမန္မာျပည္အစိုးရပိုင္းမွေရာ၊ အစိုးရအဖဲြ႔အတြင္းမွ မဟုတ္သူမ်ားကိုပါ ဖိတ္ၾကားကာ ျမန္မာႏိုင္ငံဖံြ႔ၿဖိဳး တိုးတက္ေရးအတြက္ မည္ကဲ့သို႔လုပ္ကိုင္ ေဆာင္ရြက္သင့္သည္ကို စင္ကာပူေရာက္ ျမန္မာအသိပညာရွင္၊ အတတ္ပညာရွင္ မ်ားႏွင့္ မ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္ ေဆြးေႏြးအေျဖရွာၾကရန္ ဆံုးျဖတ္ခဲ့ၾကပါသည္။
            ဤစကား၀ိုင္း (SPDE - Singapore Panel Discussion Event) သို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံဘက္မွ ဖိတ္ၾကားမည့္သူမ်ားမွာ ေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္ပါသည္။

v  ဦးလွေမာင္ေရႊ (ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတအႀကံေပးအဖဲြ႔)
v  ေဒါက္တာတင္လိႈင္ (စာေရးဆရာ ဘုိးလိႈင္)
v  ကိုကိုႀကီး (၈၈မ်ိဳးဆက္ ေက်ာင္းသားမ်ားအဖဲြ႔)
v  ေဒါက္တာေအးေမာင္ (အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္) 
စကား၀ိုင္းသို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံ သမၼတရံုး၀န္ႀကီး ဦးေအာင္မင္းတက္ေရာက္ကာ အဖြင့္အမွာစကား ေျပာၾကားေပးပါမည္။
စကၤာပူဘက္မွ ေဆြးေႏြးမည့္အေၾကာင္းအရာႏွင့္ အဖဲြ႔မ်ားမွာ ေအာက္ပါအတိုင္း ျဖစ္ပါသည္။

1. “Safety Food for Local and Global Consumption” (Ma Saint)
2.  “Setting up Emergency Lives Saving System in Myanmar” (Nursing Family)
3.
  “Migration Policy for Domestic Workers” (U Tin Maung Win)
4.
  “Regulation of Pharmaceuticals : Control of Over-the-counter Drugs” (Dr Wint Maw Thinn)
5.
  “Data for Health Policy Making” (Dr Thein Than Win)
6.
  “Anti-Corruption : Mission Possible” (U Minn Thu)
7.
  “Building A Safety Culture in Myanmar” (Safety Team)
8.
  “The Supportive Chapter of Myanmar Geologists Society, Singapore (MGSS) Conjunction with Techno-Bridging Process” (Geologist Team)
9.
  “Enlarge the Pie – Building Win-Win Negotiation Culture to Create Peaceful, Prosperous and Democratic Myanmar” (Ko Naing Moe Aung)  
10.
“Quality Control System on Buildings in Myanmar” (Civil Engineers)

ေျပာဆို ေဆြးေႏြးမည့္အေၾကာင္းအရာမ်ားကို ေမာ္ဒေရတာတစ္ေယာက္ထားၿပီး ဆက္သြယ္ေျပာဆိုပါမည္။
အခန္းအနားကို ေမလ ၁ ရက္ေန႔ ေန႔လည္ ၁၂ နာရီမွ ၅ နာရီထိ SCCCI Building, 47 Hill Street, Singapore 179365 ၌ က်င္းပျပဳလုပ္ပါမည္။ ထိုအေဆာက္အအံုမွာ ပင္နီဆူလာ ပလာဇာ၏ ေနာက္ဘက္၌ ရိွ၏။
ဤစကား၀ိုင္းျပဳလုပ္ရျခင္း အဓိကရည္ရြယ္ခ်က္မွာ စင္ကာပူေရာက္ ျမန္မာ တတ္/သိပညာရွင္မ်ားအေနႏွင့္ ျမန္မာ ႏိုင္ငံတည္ေဆာက္ေရးတြင္ လက္ေတြ႔က်က် ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ေပးႏုိင္မည့္ လမ္းစမ်ား၊ အသိအျမင္မ်ားရရိွသြားေစရန္။ ႏုိင္ငံေတာ္ႏွင့္ လႊတ္ေတာ္၊ အႀကံေပးအဖဲြ႔စသည္ တက္ေရာက္သူမ်ားအား စင္ကာပူရိွျမန္မာ တတ္/သိပညာရွင္မ်ားအေၾကာင္း ႏွင့္ ၎တို႔၏ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ေပးလိုေသာ စိတ္ဆႏၵမ်ားကို ေသေသခ်ာခ်ာ သိရိွသြားေစရန္ ျဖစ္ပါသည္။
ေဆြးေႏြးမည့္အေၾကာင္းအရာမ်ားမွာ အတတ္ပညာပိုင္းဆိုင္ရာ အေၾကာင္းအရာမ်ားသာျဖစ္ၿပီး အျခားကိစၥ ရပ္မ်ားကို မေဆြးေႏြးရန္ တင္းတင္းၾကပ္ၾကပ္တားျမစ္ထားပါသည္။ အတတ္ပညာပိုင္းဆိုင္ရာမ်ား ေဆြးေႏြးမည္ဆိုေသာ္လည္း အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားကို ခ်န္လွပ္လွ်က္ အစိုးရတစ္ရပ္ အေနႏွင့္ မျဖစ္မေန ဦးစြာခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္ရန္လုိေသာ အခ်က္မ်ားကိုသာ ဦးစားေပးေဆြးေႏြးသြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။
ပိုမိုရွင္းလင္းေစရန္ လုပ္ငန္းခြင္ အႏၱရာယ္ကင္းရွင္းေရးကို ဥပမာထား၍ ေဖာ္ျပပါမည္။
ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္း၌ ျငမ္းဆင္သည့္အခါ ၂ မီတာထက္ျမင့္လွ်င္ လက္မွတ္ရ ျငမ္းဆင္လုပ္သားသာ ဆင္ရ မည္။ ျငမ္းစင္၏ ခံႏိုင္၀န္အားမွာ ၂၂၀ kN/m2 ျဖစ္ရမည္ စသည့္အေသးစိတ္ အခ်က္မ်ားမပါေစဘဲ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္း အတြက္ မရိွမျဖစ္ေရးဆဲြခ်မွတ္ရမည့္ နည္းဥပေဒမ်ားမွာ လုပ္ငန္းခြင္အတြင္း ၀န္ခ်ီျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ကရိန္းမ်ား ေမာင္းႏွင္ျခင္း နည္းဥပေဒ၊ ျငမ္းဆင္ျခင္းအတြက္ ျငမ္းဆင္ျခင္းနည္းဥပေဒ၊ ဆူညံသံထိန္းခ်ဳပ္ေရးအတြက္ ဆူညံသံ ထိန္းခ်ဳပ္ေရး နည္းဥပေဒ စသည္တို႔လိုအပ္သည္။ ထို႔အတူ ထိုနည္းဥပေဒမ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြင္ လိုက္နာရန္ မည္ကဲ့သို႔ေသာ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား ေရးဆဲြျပဌာန္းသင့္သည္။ ဥပမာ - လုပ္ငန္းခြင္သံုး အႏၱရာယ္ကင္းခေမာက္အတြက္ လုပ္ငန္းလမ္းညႊန္။ တာ၀ါကရိန္းမ်ားအား အႏၱရာယ္ကင္းစြာ အသံုးျပဳႏိုင္ေရးအတြက္ လုပ္ငန္းလမ္းညႊန္၊ မီးသတ္ေရ ပိုက္ေခါင္းမ်ားအတြက္ လုပ္ငန္းလမ္းညႊန္ စသည္။
ထို႔အတူ ထို ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒ၊ လုပ္ငန္းလမ္းညႊန္မ်ားေရးဆဲြရာတြင္ မည္သူတို႔ပါသင့္သည္။ မည္သည္တို႔ကို ရည္ညႊန္းကိုးကားသင့္သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္သင့္ေလ်ာ္ေအာင္ မည္ကဲ့သို႔ေရးဆဲြသင့္သည္။ ဤ ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒ၊ လုပ္ငန္း လမ္းညႊန္မ်ား၌ မည္သည့္အခန္းမ်ားပါသင့္သည္။ ျပည္သူမ်ားကို မည္ကဲ့သို႔ အသိပညာေပးသင့္သည္။
ဤဥပေဒမ်ားကို လက္ေတြ႔အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာ၌ မည္ကဲ့သို႔လုပ္သင့္သည္။ မည္ကဲ့သို႔ေသာ သင္တန္းေက်ာင္း မ်ားရိွသင့္သည္။ သင္တန္းဆရာမ်ားကို မည္ကဲ့သို႔ေလ့က်င့္သင့္၊ ရယူသင့္သည္။ စင္ကာပူတြင္ Workplace Safety and Health Council ကဲ့သို႔ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာ အျပည့္အ၀ရိွေသာ အဖဲြ႔မ်ားကို မည္ကဲ့သို႔ဖဲြ႔သင့္သည္။ မည္သူမ်ားပါ၀င္သင့္ၿပီး မည္သည့္တာ၀န္မ်ား ထမ္းေဆာင္ရမည္။ ျမန္မာျပည္အတြင္းရွိ လူငယ္လုပ္သားထု အရည္အေသြးျမင့္မားလာေစရန္ ျပည္ပေရာက္ တတ္သိပညာရွင္မ်ားအေနႏွင့္ ေဆာင္ရြက္ေပးႏုိင္သည္မ်ား။ လုပ္ငန္းပိုင္းဆိုင္ရာ အရည္အေသြး ျမင့္မား လာေစရန္ ရိွသင့္ေသာစံႏံႈးမ်ားေရးဆဲြ ခ်မွတ္ျခင္းမ်ား၊ ႏုိင္ငံျခားကုမၸဏီမ်ား ၀င္ေရာက္လာေသာအခါ ျမန္မာႏိုင္ငံသား လုပ္သားမ်ားအား ႏိုင္ငံျခားသားမ်ားႏွင့္ တန္းတူခံစားခြင့္ရရန္ လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ရမည့္ နည္းလမ္းမ်ား (ဥပမာ - ဘာသာစကားႏွင့္ လုပ္ငန္းခြင္ကြ်မ္းက်င္မႈ သင္တန္းမ်ားေပးျခင္း) စသည္တို႔ ျဖစ္ပါသည္။
အထူးကား ျမန္မာႏိုင္ငံ ဖံြ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ ျပည္ပေရာက္ ျမန္မာတတ္သိပညာရွင္မ်ားႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ အစိုးရ၊ လႊတ္ေတာ္၊ အစိုးရမဟုတ္ေသာ အဖဲြ႔မ်ား (ဥပမာ ၈၈ေက်ာင္းသားမ်ားအဖဲြ႔) ႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္။ ဤကဲ့သို႔ ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ေဆာင္ရြက္ရမည့္နည္းလမ္းမ်ား၊ လုပ္ပံုလုပ္နည္းမ်ားကို အဓိကထားေဆြးေႏြးၾကမည္ ျဖစ္ပါ သည္။
စကား၀ိုင္း၏အျပင္အဆင္မွာ စင္ျမင့္ေပၚ၌ အထက္ပါဖိတ္ၾကားထားေသာ ဧည့္သည္ေတာ္ေလးေယာက္ႏွင့္ ေမာ္ဒေရတာတစ္ေယာက္ ရိွပါမည္။ ေမာ္ဒေရတာက တတ္/သိ ပညာရွင္ အဖဲြ႔အသီးသီးမွ ေပးထားသည့္ေမးခြန္းမ်ား၊  ေဆြးေႏြးခ်က္မ်ားကို တတ္သိပညာရွင္မ်ားကိုယ္စား ေမးျမန္းေျပာဆုိသည္ကို ဖိတ္ၾကားထားသည့္ ေဒါက္တာေေအးေမာင္ စသူတို႔က ျပန္လည္ရွင္းလင္း ေျဖၾကားေပးမည္ျဖစ္ပါသည္။
ပထမဦးစြာ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ႐ုံးဝန္ၾကီး ဦးေအာင္မင္းက ျမန္မာႏိုင္ငံတည္ေဆာက္ေရးတြင္ ျပည္ပေရာက္ တတ္သိ ပညာရွင္မ်ားပူးေပါင္းပါ၀င္ေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ အဖြင့္မိန္႔ခြန္း ေျပာၾကားပါမည္။ ထို႔ေနာက္ တက္ေရာက္လာသည့္အဖဲြ႔ ၁၀ ဖဲြ႔မွ မိမိတို႔အဖဲြ႔မ်ား၏ အေၾကာင္းကို တစ္ဖဲြ႔လွ်င္ ၈ မိနစ္ႏွင့္ ၁၀ ဖဲြ႔ (မိနစ္ ၈၀) တင္ျပပါမည္။ ထို႔ေနာက္ အားလပ္ခ်ိန္ မိနစ္ ၂၀ ေပးပါမည္။
ဒုတိယပိုင္းမွာ Panel Discussion ျဖစ္ၿပီး panelist ေလးဦးမွ တစ္ဦးလွ်င္ မိနစ္ ၂၀ ျဖင့္ ေဆြးေႏြးပါမည္။ ထို႔ေနာက္ အေမးအေျဖက႑ျဖစ္ၿပီး panelist ေလးဦးႏွင့္ စင္ကာပူမွ ေဆြးေႏြးထားသူမ်ား ေမးၾကေျဖၾကပါမည္။

(၄)အင္အားႀကီးမားလွေသာ ျပည္ပေရာက္ လူသား အရင္းအျမစ္ႀကီးကို ျမန္မာႏိုင္ငံတည္ေဆာက္ေရး၌သာ ထိထိေရာက္ေရာက္ အသံုးခ်ႏိုင္မည္ဆိုပါက ျမန္မာႏိုင္ငံ ဖြ႔ံၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ ႀကီးမ်ားလွေသာ အေထာက္ အကူရမည္ ျဖစ္၏။ စက္ပစၥည္း၊ အေဆာက္အဦ စသည့္ ရုပ္၀တၱဳတို႔မွာ ေငြရိွလွ်င္ ၀ယ္ယူတင္သြင္းႏိုင္မည္ မွန္ေသာ္လည္း ကြ်မ္းက်င္သည့္ လူသား အရင္းအျမစ္ကိုမူ ၀ယ္ယူတင္သြင္းဘို႔ရာ မျဖစ္ႏုိင္ပါ။ ႏိုင္ငံျခားမွ ကြ်မ္းက်င္သူပညာရွင္မ်ားကို ငွားရမ္း၍ ရႏိုင္သည္ မွန္ေသာ္လည္း အလြန္ႀကီးမားလွေသာ အခေၾကးေငြ ေပးရပါလိမ့္မည္။ ထုိ႔ျပင္ ျမန္မာလုပ္သားမ်ားႏွင့္ ဆက္ဆံရာတြင္ ဘာသာစကားအခက္အခဲ၊ မိမိဌာေနသို႔ မၾကာခဏျပန္လိုျခင္း။ အလြန္ေစ်းႀကီးလွသည့္ ထိခိုက္မႈအာမခံ၊ အသက္အာမခံမ်ားထားေပးရျခင္း။ ယုတ္စြအဆံုး ၎တုိ႔ေနေရးစားေရးအတြက္ အဆင္ေျပေအာင္စီစဥ္ေပးရျခင္း အစရိွသည့္ ကန္႔သတ္ခ်က္အမ်ားအျပားလည္း ရိွပါလိမ့္မည္။
            ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ အားသာခ်က္မွာ ယခင္ႏိုင္ငံေရးစနစ္ေဟာင္းေၾကာင့္ ျပည္ပသို႔ ျမန္မာအမ်ားအျပား ထြက္ခြါ အလုပ္လုပ္ေနၾကသည္ျဖစ္ရာ ထုိသူမ်ားမွာ ႏုိင္ငံတကာအေတြ႔အႀကံဳရသည္သာမက ထိုႏိုင္ငံမ်ားမွ အတတ္ပညာ၊ ေခတ္မီ နည္းပညာမ်ားကိုလည္း အလုပ္လုပ္ရင္းႏွင့္ သင္ၾကားတတ္ေျမာက္ၿပီးေနသူမ်ား ျဖစ္ၾကပါသည္။
            ထိုမွ်တန္ဘိုးႀကီးမားလွေသာ အင္အားစုႀကီးကို ျမန္မာႏိုင္ငံတည္ေဆာက္ေရးတြင္ စနစ္တက်အသံုးခ်တတ္ရန္ လုိပါသည္။ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရအေနႏွင့္ ျပည္ပေရာက္ျမန္မာမ်ားကို ျပန္လည္ဖိတ္ေခၚေနသည္မွန္ေသာ္လည္း အေျခအေန အေၾကာင္းေၾကာင့္ ျပည္ေတာ္မျပန္ႏုိင္ျဖစ္ေနေသာ ျမန္မာမ်ားမွာ ကမၻာအႏွံ႔ဒုႏွင့္ေဒးရိွပါသည္။ ထိုအခါ ထိုသူမ်ား၏ အသိပညာစြမ္းရည္ႏွင့္ အတတ္ပညာစြမ္းအားတို႔ကို လိမၼာပါးနပ္စြာ ရယူအသံုးခ်ႏိုင္ေရးမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ အစိုးရအေနႏွင့္ စိန္ေခၚမႈႀကီးတစ္ခုျဖစ္ပါသည္။
            ယခု ဤ “ျမန္မာျပည္အကူးအေျပာင္း၌ ပံ့ပိုးေရး၊ ပညာရွင္မ်ားႏွင့္စကား၀ိုင္း” သည္ ျပည္ပေရာက္ ျမန္မာအင္အားစု ႀကီးကို ျမန္မာႏိုင္ငံတည္ေဆာက္ေရးတြင္ အသံုးခ်ႏိုင္ေရးအတြက္ လမ္းစပင္ျဖစ္ပါသည္။ ဤကဲ့သို႔ေသာ စကား၀ိုင္းမွာ တစ္ခ်ိန္တည္း၊ တစ္ေနရာတည္းတြင္ တစ္ခါတည္းလုပ္ကာ လုပ္ၿပီးၿပီးၿပီးေပ်ာက္ေပ်ာက္ထားလို႔ ရစေကာင္းေသာအရာ မဟုတ္။
            ထုိစကား၀ိုင္းမွရလာမည့္ ေဆြးေႏြးပဲြရလဒ္မ်ားကို လက္ေတြ႔ဆက္လက္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္၊ ဤပဲြၿပီးသည္ႏွင့္ ရပ္တန္႔မသြားဘဲ ဆက္လက္လႈပ္ရွား ေဆာင္ရြက္ေနရန္လိုပါသည္။ စင္ကာပူတစ္ႏိုင္ငံထဲသာမက မေလးရွား၊ ၾသစေတးလ်ား၊ အေမရိကန္၊ ကေနဒါစသည့္ အျခားႏိုင္ငံမ်ားတြင္လည္း ဤစကား၀ိုင္းမ်ိဳးမ်ား က်င္းပသင့္ေပသည္။
            ထို႔ေၾကာင့္ ဤကဲ့သို႔ေသာ စကား၀ိုင္းမ်ိဳးမ်ား ေနာင္ထပ္မံျပဳလုပ္သည့္အခါတြင္ လြယ္ကူေစရန္အတြက္ေသာ္ လည္းေကာင္း၊ ျမန္မာျပည္သို႔ နည္းပညာပံ့ပိုးေပးေရးအပိုင္းတြင္ စင္ကာပူရိွ တတ္/သိပညာရွင္အဖဲြ႔မ်ား အခ်င္းခ်င္း ခ်ိတ္ဆက္ လႈပ္ရွားႏိုင္ရန္အတြက္ေသာ္လည္းေကာင္း အဖဲြ႔ေပါင္းစံုမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားပါ၀င္သည့္ စုေပါင္းအဖဲ႔ြတစ္ဖဲြ႔ ဖဲြ႔စည္းရန္ လိုပါ မည္။
ဤအဖဲြ႔ကို Myanmar Transitional Platform (MTP) ဟု အမည္ေပးပါမည္။

အဖဲြ႔၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ေအာက္ပါအတိုင္း ျဖစ္ပါသည္။

v  ယေန႔လက္ရိွ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ျပည္ပေရာက္ျမန္မာမ်ား (စကၤာပူေရာက္ ျမန္မာမ်ား) အေနႏွင့္ မိမိတို႔လက္ေတြ႔လုပ္ကိုင္ရရိွထားေသာ ျပည္ပအေတြ႔အႀကံဳ၊ နည္းပညာမ်ားျဖင့္ ႏိုင္ငံျပန္လည္ တည္ေဆာက္ေရးအတြက္ တတ္ႏိုင္သည့္ေနရာမွ ခ်ိတ္ဆက္ပူးေပါင္းႏိုင္မည့္ အေျခအေန၊ အခြင့္အလမ္းမ်ားကို ၀ိုင္း၀န္း ရွာေဖြၾကရန္

v  ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရ၊ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ႏွင့္ ျပည္သူလူထုတို႔အၾကားတြင္ အျပန္အလွန္ ရင္းရင္းႏွီးႏွီး ထိေတြ႔ ဆက္ဆံျခင္းအားျဖင့္ တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး လိုအပ္ခ်က္၊ အားသာခ်က္၊ အားနည္းခ်က္မ်ားကို ပိုမိုခံစားနားလည္ႏိုင္ၿပီး ႏိုင္ငံေရးရာမ်ားကို အတူတကြေျဖရွင္းၾကသည့္ ႏုိင္ငံေရးယဥ္ေက်းမႈကို ရွင္သန္ေစရန္

အဖဲြ႔တြင္ စင္ကာပူႏိုင္ငံ၌ ေရာက္ရိွလုပ္ကိုင္ေနေသာ ျမန္မာတတ္သိပညာရွင္အားလံုး ပါ၀င္လာရန္ ဖိတ္ေခၚသြားမည္ ျဖစ္၏။ ဘူမိေဗဒအဖဲြ႔ကဲ့သို႔ေသာ ရိွႏွင့္ၿပီးအဖဲြ႔မ်ားအေနႏွင့္လည္း မိမိတို႔အဖဲြ႔လိုက္ ပူးေပါင္းပါ၀င္ၾကရန္ ျဖစ္ပါသည္။ အဖဲြ႔ ဖဲြ႔ၿပီးသားမရိွေသးသူမ်ားအေနႏွင့္လည္း မိမိတို႔ကြ်မ္းက်င္ရာ လုပ္ငန္းအလိုက္၊ ဘာသာရပ္အလုိက္ အဖဲြ႔မ်ားဖဲြ႔ရန္ အႀကံေပးျခင္း၊ သို႔မဟုတ္ပါကလည္း ပုဂၢလဓိဌာန္ တစ္ဦးခ်င္းအလိုက္ပါ၀င္လာေစရန္ စည္းရံုးျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ပါမည္။
            အဖဲြ႔၌ အလုပ္အမႈေဆာင္ေကာ္မတီ (Executive Committee) ဖဲြ႔စည္းထားၿပီး ဥကၠဌ၊ ဒု-ဥကၠဌ၊ အတြင္းေရးမႉး၊ ဘ႑ာေရးမႉး၊ စာရင္းကိုင္၊ ဆက္သြယ္ေရးႏွင့္ျပန္ၾကားေရး၊ နည္းပညာအဖဲြ႔ စသည္ျဖင့္ခန္႔အပ္ ေဆာင္ရြက္ပါမည္။ နည္းပညာအဖဲြ႔တြင္ စင္ကာပူရိွအဖဲြ႔မ်ားမွ ကုိယ္စားလွယ္မ်ား ပါ၀င္ပါမည္။ ၎တို႔က MTP အဖဲြ႔မွ ေဆာင္ရြက္ခ်က္၊ သတင္း စသည္တို႔ကို မိမိတို႔အဖဲြ႔သို႔ လက္ဆင့္ကမ္းကာ ဆက္လက္အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ၾကရန္ ျဖစ္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ မူရင္းအဖဲြ႔မ်ားအေနႏွင့္ သီးျခားတည္ရိွေနမည္သာျဖစ္ၿပီး MTP အဖဲြ႔၏ လက္ေအာက္ခံမဟုတ္ပဲ အခ်င္းခ်င္း ဆက္သြယ္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းမွ်သာ ျဖစ္ပါမည္။

(၅)

            ဤ “ျမန္မာျပည္အကူးအေျပာင္း၌ ပံ့ပိုးေရး။ ပညာရွင္မ်ားႏွင့္စကား၀ိုင္း” သည္ ျပည္ပေရာက္ ျမန္မာ အတတ္ပညာရွင္မ်ားႏွင့္ ျမန္မာအစိုးရအဖဲြ႔ကို ေပါင္းကူးေပးမည့္ လမ္းစျဖစ္၏။ ဤစကား၀ိုင္း၏ ေအာင္ျမင္မႈ အတုိင္းအတာေပၚမူတည္၍ ျမန္မာႏုိင္ငံျပင္ပမွ တတ္/သိပညာရွင္မ်ားအား ျမန္မာႏိုင္ငံတည္ေဆာက္ေရးတြင္ အက်ိဳးရိွစြာ ထိထိေရာက္ေရာက္ အသံုးခ်ႏိုင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။
            ျမန္မာႏိုင္ငံျပင္ပတြင္ ရိွေနသည့္ ျမန္မာ အသိပညာရွင္၊ အတတ္ပညာရွင္ အင္အားမွာ မေသးလွပါ။ စင္ကာပူႏုိင္ငံမွ  ျမန္မာတတ္/သိပညာရွင္မ်ား၏ ယခုစကား၀ိုင္းကို နမူနာယူ၍ အျခားတိုင္းျပည္မ်ားရိွ ျမန္မာမ်ားကလည္း လုပ္ၾကမည္ဆိုပါက အမိျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ႀကီးအတြက္ တစ္အားပင္ျဖစ္ပါသည္။ ဤကဲ့သုိ႔ လူမႈအဖဲြ႔အစည္းမ်ား၊ တတ္သိပညာရွင္မ်ား၊ အစိုးရအဖဲြ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင့္ မိမိတို႔ဆႏၵရိွေသာ ျမန္မာျပည္အက်ိဳးကို သယ္ပိုးၿပီးျဖစ္သည့္ျပင္ တိုင္းျပည္ဖံြ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကိုလည္း မ်ားစြာ အေထာက္အကူျပဳမည္ ျဖစ္၏။
            ထို႔ေၾကာင့္ ဤကဲ့သို႔စကား၀ိုင္းမ်ား အျခားႏိုင္ငံမ်ားတြင္လည္း ေပၚေပါက္လာပါေစေၾကာင္း ဆႏၵျပဳလုိက္ပါသည္။

ေအးၿငိမ္း
၂၁ - ၄ - ၂၀၁၃

--------------------- +++++++++++ ---------------------


No comments: