Friday, April 5, 2013

လုပ္ငန္းခြင္အႏၱရာယ္ကင္းရွင္းေရးမိတ္ဆက္သင္တန္း မွတ္စု (ေဆာက္လုပ္ေရး) (၂)


၃။ သေကၤတမ်ား၊ အမွတ္လကၡဏာမ်ား (Sign and Symbols)

            လုပ္ငန္းခြင္အတြင္း၌ အႏၱရာယ္ကင္းရွင္းေရးဆိုင္ရာ ဆိုင္းဘုတ္မ်ား၊ သေကၤတမ်ားကို ခ်ိတ္ဆဲြျပသထားသည္ျဖစ္ရာ ထိုသေကၤတမ်ားသည္ မည္သည္ကိုဆိုလိုေၾကာင္း ေကာင္းစြာနားလည္ထားရန္ လိုပါသည္။
သေကၤတမ်ားကို အျပာေရာင္၊ အ၀ါေရာင္၊ အနီေရာင္ ႏွင့္ အစိမ္းေရာင္ ဟု အေရာင္မ်ားျဖင့္ ခဲြျခားထားပါသည္။
အျပာေရာင္မွာ “မျဖစ္မေနလိုက္နာရမည့္” အရာမ်ားျဖစ္၏။ ေအာက္ပါသေကၤတမ်ားကို ၾကည့္ပါ။


ပီပီအီးမ်ားကို အျပာေရာင္ျဖင့္ ျပထားပါသည္။ အျပာေရာင္ျဖင့္ ခေမာက္ (helmet) ကို ျပထားပါက ထုိေနရာတြင္ ခေမာက္ ေဆာင္းကို ေဆာင္းရပါမည္။
            အ၀ါေရာင္မွာ “သတိေပး” သည့္ သေကၤတအမွတ္အသားျဖစ္၏။အနီေရာင္မွာ “အႏၱရာယ္” အမွတ္သေကၤတျဖစ္၏။အစိမ္းေရာင္မွာ အႏၱရာယ္ကင္း၊ ထြက္ေပါက္၊ စုရပ္ စသည္ သေကၤတျဖစ္၏။အနီေရာင္ကန္႔လန္႔ျဖတ္မ်ဥ္းသည္ “မလုပ္ရ” ဟူေသာ သေကၤတျဖစ္၏။


၄။ သန္႔ရွင္းေရး (House Keeping)

            သန္႔ရွင္းေရးသည္ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းအတြက္ အေျခခံလုိအပ္ခ်က္တစ္ခုျဖစ္၏။ အမိႈက္သရိုက္မ်ားႏွင့္ ရႈပ္ပြ ေနေသာေနရာသည္ ခလုတ္တိုက္လဲႏိုင္သည္။ မီးေလာင္ႏုိင္သည္။ အကယ္၍ ခလုတ္တိုက္လဲရာမွ ေထာင္ေနေသာ သံေခ်ာင္းေပၚ လဲက်လွ်င္ သို႔မဟုတ္ ခ်ထားေသာ သံယက္မႏွင့္ ေခါင္း၊ ရိုက္မိလွ်င္ အသက္အႏၱရာယ္ပင္ရိွပါသည္။ ထိုအခါ ထို မေတာ္တဆမႈမ်ားေၾကာင့္ လုပ္ငန္းကိုလည္း ေႏွာင့္ေႏွးေစသည္။              တစ္ေန႔တာ လုပ္ငန္းမ်ားၿပီးသြားလွ်င္ အလုပ္မသိမ္းမီ မိမိလုပ္ကိုင္ခဲ့သည့္ေနရာကို သန္႔ရွင္းေရးလုပ္ရမည္။ သန္႔ရွင္းေရးကို ေန႔တိုင္းလုပ္ရန္လုိသည္။


ပစၥည္းမ်ားကို စနစ္တက် သိုေလွာင္ပါ။ ထားသိုပါ။
၅။ ပစၥည္းမ်ား ကိုင္တြယ္ျခင္း၊ မ,ျခင္း (Material Handling)

            ပစၥည္းမ်ားကို စနစ္တက် မ,မတတ္လွ်င္ ခါးနာတတ္သည္။
ပစၥည္းမ်ားကို မ,ေတာ့မည္ဆိုလွ်င္ မ,မ မီ သင့္ကိုယ္သင္ ဦးစြာေမးပါ။
Ø  ဒီပစၥည္းကို ငါမ,ႏိုင္ပါ့မလား။
Ø  ဘယ္ေလာက္ေလးသလဲ။
Ø  ဘယ္ေလာက္ေ၀းေ၀းထိ သယ္သြားရမလဲ။
Ø  ေနာက္အကူအညီတစ္ေယာက္ေယာက္ ေခၚဘို႔လိုမလား။ စက္ကိရိယာသံုးဘို႔ လိုမလား။

သင္ မ,ကို မ,ရေတာ့မည္ ဆိုပါက ေအာက္ပါနည္းလမ္းအတိုင္း မ,ပါ။
၁) ပစၥည္းႏွင့္ အနီးဆံုးတြင္ ကပ္ထိုင္လိုက္ပါ။ ပစၥည္းကို ကိုယ္ႏွင့္ အနီးဆံုးတြင္ရိွပါေစ။
၂) မ,ရာတြင္ ခါးကို အတတ္ႏိုင္ဆံုး မတ္မတ္ထားပါ။
၃) မ,သည့္အားကို ေျခေထာက္မ်ားေပၚတြင္သာ ရိွပါေစ။ ခါးေပၚမသက္ေရာက္ပါေစႏွင့္။
၄) ပစၥည္းကို မ,ၿပီး ထသည့္အခါ ကုန္းမထပါႏွင့္။ ေျခေထာက္မ်ား၏အားျဖင့္ တည့္တည့္မတ္မတ္ ထ,ပါ။
၅) လွည့္ရန္လုိသည့္အခါ ခါးျဖင့္ မလွည့္ပါႏွင့္။ ေျခေထာက္မ်ားသံုးၿပီး တစ္ကုိယ္လံုးလွည့္ပါ။
၆) ပစၥည္းကိုခ်သည့္အခါတြင္လည္း ခါးကိုကုန္းၿပီး မခ်ပါႏွင့္။ ေျခေထာက္ေပၚတြင္တည့္တည့္ထိုင္ခ်ပါ။
၇) ခါးကို တတ္ႏိုင္သမွ် မတ္မတ္ထားၿပီး ခ်ပါ။

            အကယ္၍ သင္တစ္ေယာက္တည္း မ,မႏိုင္လွ်င္ အကူေခၚပါ။ အကယ္၍ လူအားႏွင့္မ,ရန္ မျဖစ္ႏိုင္ပါက အျခား ဟိုက္ေျဒာလစ္ဂ်က္(hydraulic jack) ၊ ပဲလက္ထရပ္ (Pallet truck)၊ ေဖာက္ကလစ္ (fork lift) စသည့္စက္မ်ားျဖင့္ မ,ပါ။

၆။ အျမင့္၌ အလုပ္လုပ္ျခင္း (Working At Height)

အႏၱရာယ္ရိွေသာ၊ စိတ္မခ်ရေသာ အေျခအေနမ်ား

အျမင့္၌အလုပ္လုပ္ရာတြင္ လုံၿခံဳစိတ္ခ်ရေစရန္ ေအာက္ပါတို႔ကို ပံ့ပိုးေပးရမည္။
            ၁။ သင့္ေတာ္သည့္ ၀င္ေပါက္၊ ထြက္ေပါက္။ အတက္၊ အဆင္းေလွခါး
၂။ ျပဳတ္က်ျခင္းမွ ကာကြယ္ထားသည့္စနစ္ (အကာအရံတန္းမ်ား၊ ျငမ္းမ်ား၊ ဂြန္ဒိုလာ၊ ဆစ္ဆာလစ္ဖ္ စသည္)
၃။ ျပဳတ္က်လာလွ်င္ ဖမ္းထားသည့္စနစ္ (Fall Arrest System) (ကုိယ္သိုင္းႀကိဳး - Safety harness။
    အသက္ကယ္ႀကိဳး - Life line။ ပိုက္ကြန္ - Safety net စသည္)
၄။ ေလွခါးမ်ား၊ ဆင့္မ်ား

အျမင့္တြင္ အလုပ္လုပ္ျခင္းအတြက္ ဆိုင္းဘုတ္မ်ားအမိုးေပၚတြင္ အလုပ္လုပ္ျခင္းအတြက္ ဆိုင္းဘုတ္မ်ား


အျမင့္တြင္ အလုပ္လုပ္ျခင္းကို ေရွာင္ရွားရန္ အျခားနည္းလမ္းမ်ား

-  မ်က္ႏွာက်က္ကိုေဆးသုတ္ရာတြင္  လက္ကိုင္ကို ၀ါးလံုးရွည္တြင္တပ္ျခင္း

-  အေပၚတြင္ဆင္ရမည့္ အစိတ္အပိုင္းမ်ားကို ျဖစ္ႏိုင္သမွ် ေအာက္တြင္ဆင္ၿပီး မွ အေပၚတင္ျခင္း၊ အေပၚဘက္တြင္ 

လုပ္ရမည့္အလုပ္မ်ားကို ေလွ်ာ့ခ်ျခင္း

ျပဳတ္က်ျခင္းမွ ကာကြယ္ရန္ ဥပေဒသမ်ား

ျပဳတ္က်ျခင္း ေျမွာက္ေဖာ္ကိန္း (Fall Factor)Fall Factor 0 - မိမိ၏ပုခံုးအထက္တြင္ ခ်ိတ္ကိုခ်ိတ္ထားပါက Fall Factor သုည ျဖစ္၏။ အေကာင္းဆံုးအေျခအေနျဖစ္သည္။

Fall Factor 1 - မိမိ၏ ခါးႏွင့္ညီေသာေနရာတြင္ ခ်ိတ္ကိုခ်ိတ္ထားပါက Fall Factor တစ္ ျဖစ္သည္။ သိပ္ပင္မေကာင္းလွ ေသာ္လည္း လက္ခံႏိုင္ေသးသည္။

Fall Factor 2 - မိမိ၏ ေျခေထာက္ေအာက္တြင္ ခ်ိတ္ကိုခ်ိတ္ထားပါက Fall Factor ႏွစ္ ျဖစ္သည္။ လက္မခံႏုိင္ေသာ အေျခ အေနျဖစ္၏။ ျပဳတ္က်လွ်င္ ခႏၶာကိုယ္ေပၚသို႔ အားအမ်ားဆံုးသက္ေရာက္မည္ ျဖစ္သည္။Fall Factor ဆိုသည္မွာ ျပဳတ္က်သည့္အခါ လူကိုယ္ခႏၶာကိုယ္ေပၚသက္ေရာက္သည့္အားကို ေျမွာက္သည့္ကိန္း ျဖစ္သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ထုိဂဏန္းႀကီးေလ လူခႏၶာကိုယ္ေပၚသက္ေရာက္သည့္ အား မ်ားေလျဖစ္၏။ အလြယ္ဆံုးရွင္းျပရလွ်င္ လူ႔ေခါင္းအထက္တြင္ ခ်ိတ္ကိုခ်ိတ္ထားပါက ျပဳတ္က်လွ်င္ အလြတ္က်မည့္ အကြာအေ၀းမွာနည္းသျဖင့္ ခံရတာ သက္သာ မည္။ ခ်ိတ္ကို ေျခေထာက္ေအာက္တြင္ ခ်ိတ္ထားပါက ျပဳတ္က်လွ်င္ အလြတ္က်မည့္ အကြာအေ၀းမွာ မ်ားသျဖင့္ အလြန္ဆုိးရြားစြာ ခံစားရပါလိမ့္မည္။
            ခႏၶာကိုယ္အေလးခ်ိန္ ကီလိုဂရမ္ ၁၀၀ (ေပါင္ ၂၂၀) ရိွသူတစ္ဦးဆိုပါစို႔။
v  ခ်ိတ္ကို ေျခေထာက္ေအာက္တြင္ ခ်ိတ္ထားလွ်င္ (Fall Factor = 2) ျပဳတ္က်ပါက ၎ခႏၶာကိုယ္ေပၚသို႔ သက္ေရာက္မည့္အားမွာ ၁၅ ကီလိုႏ်ဴတန္ ရိွမည္။
v  ခ်ိတ္ကို ခါးႏွင့္ညီသည့္ေနရာတြင္ ခ်ိတ္ထားလွ်င္ (Fall Factor = 1) ျပဳတ္က်ပါက ၎ခႏၶာကိုယ္ေပၚသို႔ သက္ေရာက္မည့္အားမွာ ၁၁ ကီလိုႏ်ဴတန္ ရိွမည္။
v  ခ်ိတ္ကို ေျခေထာက္ေအာက္တြင္ ခ်ိတ္ထားလွ်င္ (Fall Factor = 0) ျပဳတ္က်ပါက ၎ခႏၶာကိုယ္ေပၚသို႔ သက္ေရာက္မည့္အားမွာ ၂ ကီလိုႏ်ဴတန္ ရိွမည္။

မွတ္ခ်က္။            ။ ပိန္ေသာသူတစ္ဦး၏ အေလးခ်ိန္မွာ ကီလို ၅၀ ခန္႔သာရိွၿပီး သာမန္လူႀကီးတစ္ဦးသည္ ၇၅ ကီလိုခန္႔ ေလးပါသည္။ ကီလို ၁၀၀ ဆိုသည္မွာ အေနာက္တိုင္းမွ လူထြားႀကီးမ်ား၏ ခႏၶာကိုယ္အေလးခ်ိန္ ျဖစ္ပါသည္။
လူခႏၶာကိုယ္က ခံႏုိင္ေသာအားမွာ ၆ ကီလိုႏ်ဴတန္ (အေမရိကန္ကေတာ့ ၈ ကီလိုႏ်ဴတန္ဟု သတ္မွတ္သည္) ျဖစ္၏။ ဤသည္ကိုၾကည့္ျခင္းျဖင့္ အသက္ကယ္ကိုယ္သိုင္းႀကိဳး၀တ္ထားသည့္တုိင္ မည္သည့္ေနရာတြင္ ခ်ိတ္ကို ခ်ိတ္ထားသနည္း ဆိုသည္မွာ အလြန္အေရးႀကီးေၾကာင္း သိႏိုင္ပါသည္။ မိမိနင္းထားေသာၾကမ္းျပင္၌ ခ်ိတ္ကို ခ်ိတ္ထားသူတစ္ဦးသည္ အကယ္၍ ျပဳတ္က်ခဲ့ပါက ငယ္ပါမ်ား စုတ္ျပတ္သြားျခင္း၊ ခါးရိုးက်ိဳးျခင္း၊ အသားမ်ား စုတ္ျပတ္၊ လန္ထြက္ျခင္းတို႔ ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။

အျမင့္မွျပဳတ္က်ျခင္းကုိ ကာကြယ္သည့္ အထိန္းမ်ား

၁။ အလုပ္အတြက္ ေနရာခ်ထားေပးေသာႀကိဳး (Work Positioning)ျမင့္ေသာနံရံမ်ားကို ေဆးသုတ္သည့္ အလုပ္မ်ိဳးမ်ားအတြက္ ဤစနစ္ကိုသံုးသည္။ ျပဳတ္က်ႏုိင္မည့္ အခြင့္အလမ္း နည္းႏိုင္သမွ်နည္းေအာင္ စီမံထားရမည္။ မည္ကဲ့သို႔ေသာ ကိရိယာအားသံုးမည္ကို ေသေသခ်ာခ်ာေရြးခ်ယ္ရန္ လုိပါသည္။ ဤႀကိဳးသည္ အလုပ္လုပ္ရန္ အဆင္ေျပေစေရးအတြက္သာျဖစ္ၿပီး အသက္ကယ္ႀကိဳးမဟုတ္ပါ။ ဤစနစ္အတြက္ အသက္ကယ္ႀကိဳး သီးသန္႔ထားေပးရန္လိုသည္။
            အသက္ကယ္ႀကိဳးခ်ိတ္ ခ်ိတ္မည့္ေနရာသည္ အနည္းဆံုး ၁၀ ကီလိုႏ်ဴတန္ (10kN) သို႔မဟုတ္ ကီလို ၁၀၀၀ (1000 kg) အားရိွရမည္။

၂။ လႈပ္ရွားမႈကို ကန္႔သတ္ေသာ ႀကိဳး (Work Restraint)

            အစြန္း၌ အလုပ္လုပ္ျခင္းအတြက္ အစြန္းကိုလြန္၍ ျပဳတ္မက်ေစရန္ အစြန္းမေရာက္မီထိ ခ်ဳပ္ထားေသာ ႀကိဳး (ခါးပတ္) ျဖစ္သည္။ 
            လြတ္လပ္စြာလႈပ္ရွားႏိုင္ရန္ ေရျပင္ညီအသက္ကယ္ႀကိဳး (Horizontal life line) တပ္ထားၿပီး ထုိႀကိဳးတြင္ လႈပ္ရွားမႈ ကို ကန္႔သတ္ေသာႀကိဳး (Work Restraint) တပ္ထားရမည္။ ဤကဲ့သို႔တပ္ထားျခင္းျဖင့္ အစြန္းနားေရာက္ပါက ထိုႀကိဳးက ေရွ႔ ဆက္မသြားႏိုင္ေစရန္ ဆဲြေပးထားလိမ့္မည္။

ဆက္ပါဦးမည္။

ေအးၿငိမ္း
၅၊ ဧၿပီ၊ ၂၀၁၃။ ည ၁၁း၁၇ နာရီ


No comments: