Thursday, April 25, 2013

Panel Discussion (PD)


(၁)

မိတ္ေဆြအခ်ိဳ႔က PD တြင္ သူတို႔လည္း တင္ျပလိုပါသည္ဆိုလာေသာေၾကာင့္ PD ႏွင့္ပတ္သက္၍ အနည္းငယ္ ေျပာလိုပါ၏။

ျမန္မာႏိုင္ငံဖြ႔ံၿဖိဳးတိုးတက္ေရးတြင္ ျပည္ပေရာက္ ျမန္မာ တတ္/သိပညာရွင္မ်ားအေနႏွင့္ ဘာေတြကို ဘယ္ပံုလုပ္ေပး ႏိုင္သနည္းဆိုတာႏွင့္ပတ္သက္၍ ျမန္မာျပည္ဘက္မွ အစိုးရအရာရိွမ်ားကုိဖိတ္ေခၚကာ မ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္ ေျပာဆိုၾကရန္ PD ကို လုပ္ပါသည္။
သည္ပဲြတြင္ ျပည္ပေရာက္ျမန္မာမ်ားက ဘာေတြလုပ္ေပးႏိုင္သည္ကို တင္ျပၿပီး ျမန္မာျပည္အစိုးရဘက္မွ ထိုသူမ်ား အား မည္ကဲ့သို႔ပါ၀င္လာႏိုင္ေၾကာင္း လမ္းေၾကာင္းေပးရန္ ျဖစ္၏။
သည္တြင္ မိတ္ေဆြမ်ားကို ေျပာလိုသည္မွာ တင္ျပပံုတင္ျပနည္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျဖစ္ပါသည္။
ယခုေျပာမည္မွာ တစ္ႏိုင္ငံလံုးျဖစ္ေနသည့္ကိစၥကို ၿခံဳေျပာမည္ျဖစ္သျဖင့္ အေသးစိတ္၊ နည္းပညာပိုင္းဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ားကို ထည့္ေျပာလို႔မျဖစ္ပါ။ နည္းပညာပိုင္းမ်ားကို မိမိတို႔ဘာသာ ေဟာေျပာပဲြမ်ား (ဥပမာ - ေဆာက္လုပ္ေရး သမားက ေဆာက္လုပ္ေရးနည္းပညာဆိုင္ရာ ေဟာေျပာပဲြ၊ safety သမားက safety ဆိုင္ရာ ေဟာေျပာပဲြ) ကို လုပ္သြားရန္ ျဖစ္၏။
ေဆာက္လုပ္ေရးေဟာေျပာပဲြသို႔ ေဆာက္လုပ္ေရးႏွင့္ပတ္သက္သူမ်ားသာ လာမည္။ ထို႔ေၾကာင့္လည္း သူတို႔တြင္ ေဆာက္လုပ္ေရးႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ဗဟုသုတမ်ား အေတာ္အတန္ရိွထားသူမ်ားျဖစ္သည္။ ေျပာသူက ဘာေျပာသည္ကို သူတို႔နားလည္ႏိုင္မည္။ ထုိ႔အတူ အျခားဘာသာရပ္မ်ားလည္း ထိုနည္းအတိုင္း ျဖစ္၏။
သို႔ေသာ္ ယခုလာမည္မွာ ေဆာက္လုပ္ေရးသမား၊ safety သမား၊ က်န္းမာေရး၀န္ထမ္းမ်ား မဟုတ္ပါ။ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ပိုင္းမွ ျဖစ္ပါသည္။ ဤအခ်က္ကို ကြ်ႏ္ုပ္တို႔ ေကာင္းစြာသေဘာေပါက္ နားလည္ရန္လို၏။
သို႔မဟုတ္ပါက ကြ်ႏ္ုပ္တို႔ PD မွာ ခါးေတာင္းက်ိဳက္တလဲြ၊ - င္တလဲြ ျဖစ္ေနမည္ ျဖစ္၏။ ပိုးသာ လွည္းႏွစ္စီးတိုက္ ေလာက္ကုန္၍ ေမာင္ပံုကေလး ေစာင္းတတ္မည္ မဟုတ္ေခ်။

(၂)

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ျဖစ္ပ်က္ေနသမွ် ဒုကၡအ၀၀မွာ စနစ္ခ်ဳိ႔ယြင္းျခင္း (Lack of System) ေၾကာင့္ျဖစ္၏။
ေတာင္ႀကီး၌ ျငမ္းစင္ၿပိဳ၍ လူ ၇ ဦးေသျခင္းသည္လည္းေကာင္း၊ စက္ဆန္းတြင္ မီးေလာင္ေပါက္ကဲြ၍ မီးသတ္ရဲေဘာ္ ၅ ဦးအပါအ၀င္ လူအမ်ားအျပား ေသဆံုးဒဏ္ရာရျခင္းသည္ လည္းေကာင္း၊ ေရေႏြးအိုးႀကိဳရာမွ မဂၤလာေစ်း တစ္ေစ်းလံုး မီးေလာင္ျပာက်၍ ေငြက်ပ္သန္းေပါင္း ႏွစ္ေသာင္းေက်ာ္ ဆံုးရံႈးရျခင္းသည္လည္းေကာင္း -
ထုိကိစၥအားလံုးမွာ စနစ္ခ်ိဳ႔ယြင္းျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္သတည္း။
ဤသည္ကို ကြ်ႏ္ုပ္တို႔လူႀကီးမ်ား သိျမင္နားလည္လာေစရန္ ေထာက္ျပရမည္ျဖစ္၏။
ကြ်ႏ္ုပ္တို႔က လူႀကီးမ်ားအား -
(ေျမအနက္ ၁မီတာခဲြထက္ေက်ာ္ၿပီးတူးလွ်င္ ေျမအကာျပားမ်ား ေထာက္ပံ့ေပးရမည္။ ေျမအနက္ ၄ မီတာထက္ပိုၿပီး တူးလွ်င္ အင္ဂ်င္နီယာက ဒီဇိုင္းဆဲြထားေသာ ေျမကာျပားမ်ားအတိုင္း ေထာက္ရမည္။ ျငမ္းစင္ ၄ မီတာထက္ပိုျမင့္လွ်င္ လက္မွတ္ရ ျငမ္းဆင္သူအားသာ ဆင္ခိုင္းေစသင့္သည္) -
- စသည့္စသည့္ ကိစၥမ်ား ေျပာမည္ဆိုပါက ဘာႏွင့္တူမည္နည္းဆုိလွ်င္ -
(ဟိုဘက္အိမ္က ငေအး၊ ဒို႔အိမ္ကၾကက္မႀကီးလာခိုးတာ လႊတ္ေတာ္မွာ တင္ျပေဆြးေႏြးရမယ္) ဆိုတာမ်ိဳး ျဖစ္၏။

            ကြ်ႏ္ုပ္တို႔က လူႀကီးမ်ားအား -
(ျငမ္းစင္ၿပိဳသျဖင့္ အင္ဂ်င္နီယာကို အျပစ္ေပး၊ အေရးယူရံုမွ်ႏွင့္ ေနာက္ထပ္ ျငမ္းစင္ၿပိဳမႈမ်ားကို တားဆီးႏိုင္မည္ မဟုတ္ေၾကာင္း၊ မီးေလာင္သျဖင့္ ပိုင္ရွင္ကို အေရးယူရံုမွ်ျဖင့္ ေနာက္ထပ္မီးေလာင္မႈမ်ားကို မည္သည့္နည္းႏွင့္မွ တားဆီးႏိုင္မည္ မဟုတ္ေၾကာင္း။
တကယ္လုပ္ရမည္မွာ ျငမ္းဆင္သည့္အခါ မည္ကဲ့သို႔ျငမ္းဆင္ရမည္၊ မည္သူက မည္ကဲ့သို႔ဆင္ရမည္၊ ထုိျငမ္းသည္ မည္သည့္အခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ ျပည့္စံုရမည္၊ ထိုျငမ္းစင္အား စိတ္ခ်လက္ခ်သံုးႏုိင္ေၾကာင္း မည္သူကတာ၀န္ယူရမည္ စသည္တို႔ကို ေဖာ္ျပထားေသာ နည္းဥပေဒ၊ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားကို စနစ္တက် ေရးဆဲြအေကာင္အထည္ေဖာ္ရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း) -
ေထာက္ျပေျပာဆုိရန္ ျဖစ္၏။

မိတ္ေဆြမ်ားခင္ဗ်ား -
ယခု PD ၌ စာတမ္းတင္လိုသူ အေတာ္မ်ားမ်ားရိွသည္ဟု သိရသျဖင့္ ၀မ္းလည္းသာ၊ ေက်းဇူးလည္းတင္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ အခ်ိန္အကန္႔အသတ္ရိွသျဖင့္ အားလံုးကို လက္ခံလို႔မျဖစ္ပါ။ ယခုပင္လွ်င္ ၁၁ ဖဲြ႔ ရိွပါသည္။ သို႔ေသာ္လည္း စိတ္မပ်က္ပါႏွင့္။ ဤပဲြမ်ိဳးမ်ား ေနာက္ထပ္က်င္းပႏိုင္ရန္ ဆက္လက္ႀကိဳးစားၾကပါမည္။
အေရးႀကီးသည္မွာ “ပဲြၿပီးမီးေသ” ျဖစ္မသြားဘို႔ ျဖစ္၏။ သည့္အတြက္ သည္ပဲြၿပီးလွ်င္ ဘာဆက္လုပ္မည္နည္း ဆိုသည့္ Follow up action လိုပါသည္။ သို႔မဟုတ္ပါက ဘာမွ အက်ိဳးရိွမည္မဟုတ္ပါ။

            ေျပာလုိသူမိတ္ေဆြမ်ား ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ထားၾကပါ။ စိတ္တူကိုယ္တူ၊ ေစတနာတူ၊ ဘာသာတူသူမ်ား (ဟိုးထားဆရာ၊ ဘာသာတူဆိုတာ ဗုဒၶဘာသာကိုေျပာတာမဟုတ္ဘူးဗ်) စုစည္းၿပီး အဖဲြ႔ဖဲြ႔ၾကပါ။ မိမိတို႔အခ်င္းခ်င္း ႀကိဳတင္ညိွႏိႈင္းၿပီး ဘာေတြ ေျပာမယ္၊ ဘာေတြလုပ္မယ္ဆိုတာ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးၾကပါလုိ႔ တိုက္တြန္းပါ၏။

ေက်းဇူးတင္ပါ၏။

ေအးၿငိမ္း
၂၅၊ ၄၊ ၁၃

No comments: