Friday, April 5, 2013

လုပ္ငန္းခြင္အႏၱရာယ္ကင္းရွင္းေရးမိတ္ဆက္သင္တန္း မွတ္စု (ေဆာက္လုပ္ေရး) (၁)


နိဒါန္း

ဤလက္စဲြစာအုပ္ကို စီးပြားေရးႏွင့္ ေငြေၾကးအျမတ္အစြန္းရလိုမႈအတြက္ ေရးသားျခင္းမဟုတ္။ စင္ကာပူႏိုင္ငံ၌ အလုပ္လုပ္ကိုင္ေနေသာ ၀ပ္ပါမစ္လုပ္သားမ်ား ႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ စင္ကာပူသုိ႔ ၀ပ္ပါမစ္ျဖင့္ လာေရာက္လုပ္ကိုင္လိုသူ ျမန္မာမ်ားအတြက္ အေထာက္အကူရေစရန္ ေရးပါသည္။
ယခင္က စင္ကာပူေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္း၌ လုပ္ကိုင္မည့္သူမ်ားသည္ CSOC (Construction Safety Orientaion Course) သင္တန္းအား တစ္ရက္သာတက္ရသည္။ စာေမးပဲြမွာလည္း မွားမွန္ေရာေထြး၊ အမွန္ေရြး (MCQ – Multiple Choice Question) သာျဖစ္ၿပီး ယခုမူ ၁- ၅- ၂၀၁၃ ေန႔မွစကာ ႏွစ္ရက္သင္တန္းကို တက္ရပါလိမ့္မည္။ စာေမးပဲြမွာလည္း စာေတြ႔ေရာ လက္ေတြ႔ပါ ေျဖဆိုရပါမည္။
ယခင္က CSOC လက္မွတ္ရိွၿပီး လက္ရိွအလုပ္လုပ္ေနသူမ်ားသည္ လက္ရိွ CSOC လက္မွတ္သက္တမ္းကုန္သည္ထိ ဆက္လက္လုပ္ကိုင္ႏိုင္ၿပီး ထုိလက္မွတ္သက္တမ္းကုန္သည့္အခါတြင္မူ CSOC ႏွစ္ရက္သင္တန္းကို တက္ရပါလိမ့္မည္။ သို႔ေသာ္ မိမိကိုယ္ကိုယ္ ယံုၾကည္စိတ္ခ်သူမ်ားအေနႏွင့္မူ သင္တန္းမတက္ဘဲ စာေမးပဲြ၀င္ေျဖႏိုင္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ စာေမးပဲြ မေအာင္လွ်င္မူ သင္တန္းတက္ရန္ လုိပါသည္။
ထိုသင္တန္း၌ WAH (Working At Height) ကိုပါ သင္ၾကားေပးပါလိမ့္မည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ထိုသင္တန္းစာေမးပဲြ ေအာင္ျမင္ၿပီးသူမ်ားအဖို႔ WAH Safety သင္တန္းကို သီးသန္႔တက္စရာမလိုေတာ့ပါ။ လက္ရိွ BCSS (Building Construction Supervisor Safety Course) လက္မွတ္ရိွသူမ်ားလည္း WAH (Supervisor) သင္တန္းထပ္တက္ရန္ လိုပါသည္။

            ယခု ေရးသားေဖာ္ျပထားသည္မ်ားမွာ ယခုအသစ္ျပဌာန္းလိုက္သည့္ Enhanced CSOC သင္တန္းစာအုပ္ကို ဘာသာျပန္ထားျခင္းမဟုတ္။ ဤစာအုပ္တြင္ေရးသားထားသည္မ်ားအားလံုး ထို Enhanced CSOC သင္တန္း၌ သင္ၾကားေပး မည္ဟု မဆိုလိုပါ။ ယခုေရးသားသည္မွာ ကြ်ႏ္ုပ္ေလ့လာထားသမွ် ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းခြင္ အႏၱရာယ္ကင္းရွင္းေရး (CSOC) ႏွင့္ အျမင့္တြင္အလုပ္လုပ္ျခင္း (WAH) မ်ားကို စုေဆာင္းေဖာ္ျပထားျခင္းမွ် ျဖစ္ပါသည္။
သို႔အတြက္ သင္တန္းတြင္ ပို႔ခ်သည္မ်ားမွာ ဤစာအုပ္ထက္ပိုခ်င္ပိုမည္။ လိုခ်င္လိုပါမည္။ သို႔ေသာ္ သေဘာတရား အားလံုးမွာ အတူတူပင္ျဖစ္သျဖင့္ Enhanced CSOC သင္တန္းအတြက္ အေထာက္အကူျဖစ္ပါလိမ့္မည္။
ဤစာအုပ္ဖတ္ၿပီး Enhanced CSOC သင္တန္းကို အခက္အခဲတစ္စံုတစ္ရာမရိွ လြယ္လင့္တကူ ေအာင္ျမင္သြားၾက ၿပီဆိုလွ်င္ ကြ်ႏု္ပ္ေရးရက်ိဳးနပ္ပါၿပီ။
စီးပြားျဖစ္ ထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်ျခင္းမွလဲြလွ်င္ ဤစာအုပ္ကို မည္သူမဆို မည္သည့္ပံုစံျဖင့္မဆို လြတ္လပ္စြာ ျဖန္႔ေ၀ႏိုင္ ပါသည္။

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

၁။ အျမင့္၌ အလုပ္လုပ္ျခင္းအတြက္ ျပဌာန္းထားေသာ ဥပေဒ

စင္ကာပူတြင္ လုပ္ငန္းခြင္အႏၱရာယ္ကင္းရွင္းေရးအတြက္ ျပဌာန္းထားသည့္ ဥပေဒမွာ WSH Act (Workplace Safety and Health Act) ျဖစ္၏။ ၎မွာ ယခင္က စက္ရံုမ်ားဥပေဒ (Factory Act) ျဖစ္၏။
အျမင့္တြင္အလုပ္လုပ္ျခင္းအတြက္ ဥပေဒမွာ WSH (WAH) Regulation ျဖစ္သည္။ အရွည္မွာ Workplace Safety and Health (Working At Height) Regulation ျဖစ္၏။ အျမင့္တြင္အလုပ္လုပ္ျခင္းအတြက္ လိုက္နာရမည့္ စည္းကမ္း၊ နည္းလမ္း၊ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားမွာ CP for WAH (Code of Practice for Working At Height) ျဖစ္သည္။
သို႔ေသာ္ အလုပ္သမားမ်ားအေနႏွင့္မူ သည္စာအုပ္ႀကီးမ်ားကို ဖတ္ရႈနားလည္ရန္ မလိုအပ္ပါ။ အေျခခံစည္းမ်ဥ္း၊ စည္းကမ္းမ်ားကို သိထားလွ်င္ လံုေလာက္ပါသည္။

၂။ တစ္ကိုယ္ေရကာကြယ္ေရးပစၥည္းမ်ား အသံုးျပဳျခင္းအလုပ္လုပ္ျခင္းအတြက္လိုအပ္ေသာ တစ္ကိုယ္ေရကာကြယ္ေရးပစၥည္းမ်ား PPE (Personal Protection Equipment) တြင္ေအာက္ပါတို႔ ပါ၀င္ပါသည္။

v  ခေမာက္အမာ (Helmet, Hard Hat)
v  ဘြတ္ဖိနပ္ (Safety Boots, Safety Shoes)
v  လက္အိတ္ (Hand Gloves, Safety Gloves)
v  မ်က္မွန္ (Safety Glasses, Goggles)၊ မ်က္ႏွာအကာ (Face Shield)
v  နားအဆို႔၊ နားၾကပ္မ်ား (Ear Plug, Ear Muffs)
v  ႏွာေခါင္းအကာ (Dust Mask)
v  အသက္ကယ္ ကုိယ္သိုင္းႀကိဳး (Safety Harness, Full Body Harness)
v  အသက္ရႉ အေထာက္အကူျပဳကိရိယာ (Respirator)
v  ေရာင္ျပန္အကႌ် (High Visibility Waistcoat)

ထိုပစၥည္းမ်ားကို မိမိလုပ္မည့္လုပ္ငန္းအမ်ိဳးအစားအလိုက္ သင့္ေတာ္သလုိ အသံုးျပဳသြားရမည္။ လုပ္ငန္းခြင္အတြင္း ၀င္လုိက္သည္ႏွင့္ သတ္မွတ္ထားသည့္ ပီပီအီးမ်ား၀တ္ဆင္ရပါမည္။ အနည္းဆံုးလိုအပ္ခ်က္မွာ ခေမာက္အမာ (helmet) ႏွင့္ ဘြတ္ဖိနပ္ (safety shoes) ျဖစ္ပါသည္။

၂၊ ၁။ ခေမာက္အမာ (Helmet, Hard Hat)

            လုပ္ငန္းခြင္အတြင္း၀င္သည္ႏွင့္ မျဖစ္မေန၀တ္ဆင္ရမည္မွာ ဦးေခါင္းကို အႏၱရာယ္မ်ားမွ ကာကြယ္ေပးသည့္ ခေမာက္အမာ ျဖစ္ပါသည္။ ရာထူးအဆင့္ႏွင့္ လုပ္ငန္းကိုလုိက္၍ ခေမာက္မ်ားကို အေရာင္ျဖင့္ ခဲြထားပါသည္။ ၂၊ ၂။ ဘြတ္ဖိနပ္ (Safety Boots, Safety Shoe, Safety Footwear)

လုပ္ငန္းခြင္အတြင္း၌ မျဖစ္မေန၀တ္ဆင္ရမည့္ ေနာက္ပစၥည္းတစ္မ်ိဳးမွာ ေျခေထာက္ကို အႏၱရာယ္မ်ားမွ ကာကြယ္ေပးမည့္ ဘြတ္ဖိနပ္ ျဖစ္ပါသည္။ လုပ္ငန္းအမ်ိဳးအစားကိုလိုက္၍ သင့္ေတာ္သည့္ ဘြတ္ဖိနပ္ကို ၀တ္ဆင္ရမည္။၂၊၃။ လက္အိတ္ (Hand Gloves, Safety Gloves)

ပစၥည္းမ်ားကိုင္တြယ္သည့္အခါ၊ ဂေဟေဆာ္သည့္အခါ၊ ဓါတုေဗဒပစၥည္းမ်ား ကိုင္တြယ္သည့္အခါမ်ားတြင္ သင့္ေတာ္ သည့္ လက္အိတ္မ်ား ၀တ္ဆင္ရမည္။


၂၊ ၄။ အႏၱရာယ္ကင္း မ်က္မွန္ (Safety Glasses, Goggles), မ်က္ႏွာအကာ (Face Shield)

မ်က္မွန္အမ်ိဳးအစား အမ်ိဳးမ်ိဳးရိွေသာ္လည္း အမ်ားဆံုးသံုးသည့္မ်က္မွန္ႏွင့္ မ်က္ႏွာအကာမ်ားမွာ ေအာက္ပါတို႔ ျဖစ္ပါသည္။ ၂၊ ၅။ နားၾကပ္မ်ား (Ear Plug, Ear Muffs)

ဆူညံသည့္ေနရာမ်ား၌ အလုပ္လုပ္လွ်င္ နားအၾကားအာရံုကို ကာကြယ္ေပးရန္အတြက္ နားအဆို႔ (Ear plug) နားၾကပ္ (Ear Muffs) စသည္တို႔ ၀တ္ဆင္ရမည္။ နားအဆို႔၊ နားၾကပ္အမ်ိဳးအစား အမ်ိဳးမ်ိဳးရိွသည့္အနက္ ေအာက္ပါ အမ်ိဳးအစားမ်ားကို အသံုးမ်ားပါသည္။


အီးယားပလပ္ စနစ္တက် ၀တ္ဆင္နည္း

အီးယားပလပ္ကို က်ံဳ႔သြားေအာင္ လက္မ၊ လက္ညိႈးျဖင့္ လိွမ့္လိုက္ပါ။ ထို႔ေနာက္ လက္ယာလက္ျဖင့္ ဘယ္နားရြက္ကုိဆဲြ၍ လည္းေကာင္း၊ လက္၀ဲလက္ျဖင့္ ယာနားရြက္ကိုဆဲြ၍ လည္းေကာင္း အီးယားပလပ္ကို နားအတြင္းသို႔ ထိုးထည့္ပါ။ ထို႔ေနာက္ နားအတြင္း၀င္သြားသည့္ အီးယားပလပ္ကို အသာအယာဖိသြင္းလိုက္ပါ။၂ ၊၆။ ႏွာေခါင္းအကာ (Dust Mask)

ဖံုမ်ား၊ အမႈန္မ်ားႏွာေခါင္းအတြင္း ၀င္ေရာက္ျခင္းမွ ကာကြယ္ရန္ ႏွာေခါင္းအကာမ်ား ၀တ္ဆင္ရပါမည္။ ဥပမာ - ကြန္ကရစ္ေဖ်ာ္ရန္ ဘိလပ္ေျမအိတ္ကို ေဖာက္ထည့္သည့္အခါ ဘိလပ္ေျမအမႈန္မ်ား ႏွာေခါင္းတြင္းမ၀င္ႏိုင္ရန္ ႏွာေခါင္းအကာ မ်ား ၀တ္ဆင္ရသည္။၂၊ ၇။ အသက္ကယ္ ကုိယ္သိုင္းႀကိဳး (Safety Harness, Full Body Harness)

စင္ကာပူ၌ ၂ မီတာထက္ျမင့္ေသာေနရာမ်ား၌ အလုပ္လုပ္လွ်င္ အႏၱရာယ္ကင္း အသက္ကယ္ ကိုယ္သိုင္းႀကိဳး (Safety Harness) ၀တ္ဆင္ရပါမည္။ ယခင္ကမူ အျမင့္၌ အလုပ္လုပ္မည့္သူမ်ားသည္ အျမင့္တြင္အလုပ္လုပ္ရန္ အႏၱရာယ္ ကင္းေရးသင္တန္း (Working At Height Safety Course) ကို တက္ရပါသည္။ ယခု အသစ္ျပဌာန္းလိုက္သည့္ ေဆာက္လုပ္ ေရးလုပ္သားမ်ားအတြက္ အႏၱရာယ္ကင္းေရးသင္တန္း (CSOC – Construction Safety Orientation Course for workers) တက္ၿပီးလွ်င္မူ ထို Working At Height Safety Course ကို တက္ရန္ မလိုေတာ့ပါ။
ထိုသင္တန္း၌ အႏၱရာယ္ကင္း အသက္ကယ္ကိုယ္သိုင္းႀကိဳးအေၾကာင္း၊ ထိုကုိယ္သိုင္းႀကိဳး ၀တ္ပံု၀တ္နည္း စသည္တို႔ကို သင္ေပးပါသည္။ 


  ၂၊ ၈။ အသက္ရႉအေထာက္အကူျပဳကိရိယာ (Respirator)

ကြန္ဖိုင္းစေပ့စ္ (Confined Space) မ်ားျဖစ္သည့္ တုိင္ကီ၊ ေျမေအာက္လိုဏ္ေခါင္း၊ ကတုတ္က်င္း၊ ဆိုင္လို အစရိွသည့္ေနရာမ်ား၌ အႏၱရာယ္ရိွေသာ ဓါတ္ေငြ႔မ်ားရိွေနတတ္သည္။ ထိုေနရာမ်ားသို႔၀င္ေရာက္လိုလွ်င္ အသက္ရႉ အေထာက္အကူျပဳကိရိယာ (Respirator) မ်ား၀တ္ဆင္ရသည္။
ဓါတုေဗဒပစၥည္းမ်ား၊ ေဆးရည္မ်ားမွ ဓါတ္ေငြ႔မ်ားထြက္တတ္သျဖင့္ ထိုေဆးေငြ႔မ်ားအား ကာကြယ္ရန္အတြက္လည္း အသက္ရႉအေထာက္အကူျပဳကိရိယာ (Respirator) မ်ား၀တ္ဆင္ရပါသည္။


၂၊ ၉။ ပီပီအီးမ်ားကို မွန္ကန္စြာ ၀တ္ဆင္ျခင္း (Correct Use of PPE)

မိမိအလုပ္အတြက္ မွန္ကန္သည့္ ပီပီအီးမ်ား ေရြးခ်ယ္၀တ္ဆင္ရပါမည္။
ဥပမာ - ဂေဟေဆာ္သူတစ္ဦး၀တ္ဆင္ရမည့္ ပီပီအီးမ်ားမွာ ေအာက္ပါတို႔ ျဖစ္သည္။


ဓါတုေဗဒပစၥည္းမ်ား ကိုင္တြယ္သည့္အခါ ေအာက္ပါ ပီပီအီးမ်ား ၀တ္ဆင္ရမည္။


၂၊ ၁၀။ ပီပီအီးမ်ားကို ထိန္းသိမ္းျခင္း (Maintenance and Store of PPE)

မိမိေန႔တိုင္း၀တ္ဆင္ေနသည့္ ပီပီအီးမ်ားကို အၿမဲသန္႔ရွင္းေရးျပဳလုပ္ရပါမည္။ ဥပမာ - အီးယားပလပ္ (နားအဆို႔) ကို မသန္႔ရွင္းဘဲထားပါက နားအတြင္းထည့္လုိက္သည့္အခါ ယားယံတတ္ပါသည္။ မ်က္မွန္မ်ားကို မေဆးေၾကာ၊ မသုတ္သင္ပါက ေကာင္းစြာျမင္ရမည္မဟုတ္ပါ။
ထို႔ျပင္ ပီပီအီးမ်ားကို ေအး၍ေျခာက္ေသြ႔ေသာေနရာတြင္ စနစ္တက် ထားသုိရပါမည္။
မိမိတို႔၏ ပီပီအီးမ်ားကို ေန႔စဥ္ စစ္ေဆးေနၿပီး ပ်က္စီးခ်ိဳ႔ယြင္းေနပါက ခ်က္ခ်င္းလဲလွယ္ရန္ လိုပါသည္။


ဆက္ပါဦးမည္။

ေအးၿငိမ္း
၅၊ ဧၿပီ၊ ၂၀၁၃

No comments: