Monday, January 28, 2013

အေသးစားႏွင့္အလတ္စားလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ လုပ္ငန္းခြင္အႏၱရာယ္ကင္းရွင္းေရးႏွင့္ က်န္းမာေရး စီမံခန္႔ခဲြမႈစနစ္ (၆)

 

လူေတြ႔စစ္ေမးျခင္းအတြက္ အေရးႀကီးဆံုးအခ်က္မ်ားမွာ ေအာက္ပါတို႔ျဖစ္၏။

ü  အင္တာဗ်ဴးရန္ လူေရြးမွန္ျခင္း

ü  အင္တာဗ်ဴးရန္ ေကာင္းစြာႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ထားျခင္း

ü  သက္ေတာင့္သက္သာရိွမည့္ေနရာတြင္ အင္တာဗ်ဴးျခင္း

ü  အေျခအေနႏွင့္ လုိက္ေလ်ာညီေထြရိွသည့္ အင္တာဗ်ဴးပံုစံရိွျခင္း


လုပ္ငန္းစစ္သည္ ဟုတ္တယ္၊ မဟုတ္ဘူး ဟူေသာေမးခြန္းမ်ိဳးထက္ အေျဖတစ္ခုခုျပန္ရႏိုင္မည့္ အဖြင့္ေမးခြန္းမ်ိဳး ဥပမာ ဘာေၾကာင့္လဲ၊ ဘယ္ေနရာလဲ၊ ဘယ္သူလဲ၊ ဘယ္အခ်ိန္လဲ၊ ဘယ္လိုလဲ စသည့္ေမးခြန္းမ်ိဳးကိုသာ ေမးသင့္ပါသည္။ ထို အဖြင့္ေမးခြန္းမ်ိဳးမွသာလွ်င္ သင္လိုအပ္သည့္ အခ်က္အလက္မ်ားကို ေပးႏုိင္ပါလိမ့္မည္။ အေျဖအားလံုးကို မွတ္တမ္းတင္ထား ရပါမည္။

လုပ္ငန္းစစ္သည္ သက္ဆိုင္ေသာစာရြက္စာတမ္းမ်ားကိုလည္း စစ္ေဆးရမည္ျဖစ္ပါသည္။ ထိုစာရြက္စာတမ္းမ်ားထဲ တြင္ ေအာက္ပါတို႔ပါ၀င္ပါသည္။

Ø  လအကမူ၀ါဒ ေဖာ္ျပခ်က္

Ø  လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား

Ø  လက္စဲြစာအုပ္မ်ား

Ø  စစ္ေဆးခ်က္မွတ္တမ္းမ်ား

Ø  လအကေကာ္မတီစည္းေ၀းပဲြ အေၾကာင္းအရာႏွင့္ မွတ္တမ္းမ်ား

Ø  သင္တန္းအစီအစဥ္ႏွင့္ သင္ၾကားမႈပစၥည္းမ်ား

Ø  မေတာ္တဆမႈစာရင္းအင္းႏွင့္ မေတာ္တဆမႈစစ္ေဆးခ်က္ အစီရင္ခံစာမ်ား

Ø  လအကစည္းမ်ဥ္းမ်ား

Ø  အေရးေပၚအေျခအေနလုပ္ငန္းအစီအစဥ္မ်ား

Ø  ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းမႈမွတ္တမ္းမ်ား

Ø  ယခင္က လုပ္ငန္းစစ္ ရလဒ္မ်ား

Ø  ဥပေဒေၾကာင္းဆိုင္ုရာ စစ္ေဆးခ်က္မွတ္တမ္းမ်ား (ရႏိုင္လွ်င္)


လုပ္ငန္းထဲ၌ လက္ေတြ႔လုပ္ေနသူမ်ားအား စစ္ေဆးေမးျမန္းျခင္းမျပဳမီ မွတ္တမ္းမ်ား၊ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား ရရိွႏိုင္မႈ ႏွင့္ ျပည့္ျပည့္စံုစံုရိွမႈ၊ တိက်မႈႏွင့္ ယံုၾကည္စိတ္ခ်ရမႈတို႔ကို စစ္ေဆးၾကည့္ရႈျခင္းသည္ အလြန္အသံုးတည့္ပါသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ စာရြက္စာတမ္းမ်ားထဲတြင္ ေရးသားထားသည္တို႔ႏွင့္ လက္ေတြ႔လုပ္ကိုင္ေနမႈတို႔ ကြာျခားခ်က္မ်ား မၾကာခဏရိွတတ္ျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္၏။

            လုပ္ငန္းခြင္ထဲသြားေရာက္ကာ လက္္ေတြ႔စစ္ေဆးၾကည့္ရႈျခင္းျဖင့္ စာရြက္စာတမ္းမ်ား၌ ေရးသားထားသည္မ်ား ႏွင့္ လူေတြ႔စစ္ေဆးေမးျမန္းျခင္းျဖင့္ ရလာေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား မည္မွ်မွန္ကန္သည္ကို သက္ေသထူႏိုင္သည္။ လုပ္ငန္းခြင္ထဲ၌ ေလ့လာျခင္းကို ယခင္က မျပဳလုပ္ခဲ့၊ မစစ္ေဆးခဲ့ေသးေသာ ေနရာ၊ လုပ္ငန္းမ်ားအား ဦးစားေပး စစ္္ေဆးႏိုင္ သည္။ သို႔ေသာ္လည္း ဤကဲ့သို႔လုပ္ငန္းခြင္ စူးစမ္းေလ့လာမႈမ်ား၊ လူေတြ႔ေမးျမန္းမႈမ်ားက လုပ္ငန္းခြင္အတြင္း အႏၱရာယ္ မျဖစ္ေအာင္ ထိန္းခ်ဳပ္သည့္စနစ္မ်ား မည္မွ် ထိေရာက္သည္ကို စစ္ေဆးရန္လည္း မရိွမျဖစ္လိုအပ္လွေပသည္။

            ေနာက္ဆက္တဲြပံုစံ ၈ မွာ လအကစစနစ္အတြက္ စစ္ေဆးခ်က္ပံုစံျဖစ္သည္။ ဤပံုစံမွာ မိမိတို႔၏ လအကစစနစ္ကို မိမိတို႔ကိုယ္တိုင္ စစ္ေဆးရန္ ပံုစံျဖစ္သည္။ သင္တို႔အဖဲြ႔အစည္းအတြင္း လအကစ စနစ္ကို လက္ေတြ႔အေကာင္အထည္ေဖာ္ ရာတြင္ ဤပံုစံကိုသံုးႏိုင္သည္။ သင္၏ လအကစစနစ္အေျခအေနကို တုိင္းတာရန္လည္း ဤပံုစံက အေထာက္အကူျပဳပါ လိမ့္မည္။

            မိမိတို႔ လအကစစနစ္ မည္မွ်တိုးတက္လာသည္ကို အလုပ္ရွင္ႏွင့္ လအက၀န္ထမ္းတို႔နားလည္ႏိုင္ေစရန္လည္း ဤပံုစံက အကူအညီေပးပါလိမ့္မည္။ ဤပုံစံျဖင့္စစ္ေဆးရာမွ ရလာေသာ ရလဒ္ကိုၾကည့္၍ ေနာင္တြင္ တိုးတက္ေအာင္ မည္ကဲ့သို႔လုပ္ရမည္ကိုလည္း သိႏုိင္သည္။

            လုပ္ငန္းစစ္ေဆးျခင္း ၿပီးဆံုးၿပီဆိုလွ်င္ လုပ္ငန္းစစ္အရာရိွသည္ မိမိစစ္ေဆးေနေသာ နယ္ပယ္မွ စီမံခန္႔ခဲြမႈ ကိုယ္စား လွယ္မ်ားအား အက်ဥ္းခ်ဳပ္ရွင္းလင္းျပရပါမည္။ ထုိကဲ့သုိ႔ရွင္းျပျခင္း၏ ရည္ရြယ္ခ်က္တြင္ ေအာက္ပါတို႔ပါပါသည္။

v  လုပ္ငန္းခြင္အႏၱရာယ္ကင္းရွင္းေရးႏွင့္ က်န္းမာေရးအတြက္ သိသာသည့္ အေရးတႀကီး သတိထားရမည့္အခ်က္မ်ား

v  လုပ္ငန္းစစ္အတြင္း မီးေမာင္းထိုးျပထားသည့္ ေတြ႔ရိွခ်က္မ်ား

v  အဖဲြ႔အစည္းႏွင့္ လုပ္ငန္းခြင္အတြင္းမွ အားသာခ်က္၊ အားနည္းခ်က္မ်ား


လုပ္ငန္းစစ္ေဆးျခင္း၏ ေနာက္ဆံုးရလဒ္မွာ လုပ္ငန္းစစ္အစီရင္ခံစာျဖစ္သည္။ ထိုအစီရင္ခံစာအား ခ်ိဳ႔ယြင္းအားနည္း ခ်က္မ်ားကို ျပင္ဆင္ရန္ စီမံခန္႔ခဲြေရးအဖဲြ႔အား တြန္းအားအျဖစ္ အသံုးခ်ႏိုင္သည္။ လုပ္ငန္းစစ္အစီရင္ခံစာအတြက္ ေထာက္ခံ ထားေသာ အစီရင္ခံစာပံုစံတြင္ ေအာက္ပါတို႔ပါ၀င္ပါသည္။

v  လုပ္ငန္းစစ္အႏွစ္ခ်ဳပ္ (Executive Summary)

v  ေနာက္ခံအေျခအေန (Background)

v  နယ္ပယ္ (Scope)

v  ၿခံဳငံုတန္ဖိုးျဖတ္ခ်က္ (Overall Evaluation)

v  ေတြ႔ရိွခ်က္မ်ား၊ အႀကံျပဳခ်က္မ်ား၊ ေကာက္ခ်က္မ်ား (Findings, Recommendations and Conclusions)
v အေရးယူေဆာင္ရြက္ရမည့္အစီအစဥ္ (Action Plan)


လုပ္ငန္းစစ္အစီရင္ခံစာကို ေအာက္တြင္နမူနာျပထားပါသည္။ ေနာက္ခံအေျခအေနဆိုသည္မွာ အဖဲြ႔အစည္း သို႔မဟုတ္ လုပ္ငန္းခြင္၏ လုပ္ငန္းစစ္ေဆးျခင္းႏွင့္အပ္စပ္ေသာ နယ္ပယ္ကိုေဖာ္ျပထားၿပီး လုပ္ငန္းစစ္ အႏွစ္ခ်ဳပ္အစီရင္ခံစာ က အသံုးတည့္ေသာ အခ်က္မ်ားကို က်စ္လစ္သိပ္သည္းစြာ ေဖာ္ျပေပးသည္။ နယ္ပယ္က လုပ္ငန္းစစ္က ၿခံဳငံုမိသည့္ အခ်ိန္ကာလႏွင့္ လုပ္ငန္းတို႔၏ ရႈေထာင့္ကိုေဖာ္ျပသည္။ ထို႔ျပင္၎က ဧရိယာအတြင္းၿပီးဆံုးေသာ လုပ္ငန္းနယ္ပယ္၏ အတိမ္အနက္ကိုလည္း ျပတ္ျပတ္သားသား ေဖာ္ျပေပးသည္။

ထံုးစံအားျဖင့္ ေတြ႔ရိွခ်က္မ်ားကို အက်ဥ္းခ်ဳပ္မွတ္ခ်က္ပံုစံမ်ားျဖင့္ ေဖာ္ျပေပးသည္။ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားကိုလည္း တိုးတက္ေရးႏွင့္ သတ္သတ္မွတ္မွတ္ ျပန္လည္ျပဳျပင္ရန္ ပံုစံမ်ားျဖင့္ ေဖာ္ျပသည္။ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားသည္ လက္ေတြ႔ဆန္ ရမည္။ လုပ္ႏုိင္ကိုင္ႏိုင္ရိွရမည္။ ထိေရာက္ရမည္။

၅၊ ၁၂။ ႀကိဳတင္ကာကြယ္မႈ ႏွင့္ ျပန္လည္ျပင္ဆင္ေရး အေရးယူေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား

            အဖဲြ႔အစည္းတြင္ ထိေရာက္ေသာ ႀကိဳတင္ကာကြယ္မႈ ႏွင့္ ျပန္လည္ျပင္ဆင္ေရး အေရးယူေဆာင္ရြက္ခ်က္ ရွိရမည္။ ျပန္လည္ျပင္ဆင္ေရး အေရးယူေဆာင္ရြက္ခ်က္ဆိုသည္မွာ ေတြ႔ရိွရသည့္ ဥပေဒခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားႏွင့္ မကိုက္ညီသျဖင့္ ရရိွေသာဆိုးက်ိဳးမ်ားကို တံု႔ျပန္အေရးယူေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ ဤကဲ့သို႔ ဥပေဒခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ား ထပ္ခါထပ္ခါ ျဖစ္ေနမႈကို မည္သည့္ အတြက္ ဤကဲ့သုိ႔ျဖစ္ေနရသည္ဟူေသာ အေၾကာင္းရင္းဇစ္ျမစ္ကိုရွာကာ ေဖ်ာက္ဖ်က္ျခင္း၊ ထိုသို႔ရွာရာတြင္လည္း ျဖစ္ႏုိင္ေခ် ရိွသည္မ်ားကို ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ကာ ေနာက္ထပ္ မျဖစ္ႏိုင္ေအာင္ ႀကိဳတင္တားျမစ္ရမည့္နည္းလမ္းမ်ားကိုပါ ခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္ ျခင္းစသည္တို႔ ျဖစ္ပါသည္။

ျပန္လည္ျပင္ဆင္ေရး အေရးယူေဆာင္ရြက္ခ်က္ကို ေဆာင္ရြက္ခ်က္အဆင့္ ၂ ခု ပိုင္းျခားႏုိင္သည္။ ပထမတစ္ခုမွာ ခ်က္ခ်င္းေဆာင္ရြက္ရမည့္ ျပႆနာမ်ားကို အေရးယူျပဳျပင္ျခင္း၊ ဥပမာ - စံႏႈန္းခ်ိန္ျခင္း မျပဳရေသးေသာ ကိရိယာမ်ားကို စံႏႈန္းခ်ိန္ျခင္း (calibration), သင္တန္းမေပးရေသးေသာ ၀န္ထမ္းမ်ားကို လိုအပ္ေသာသင္တန္းမ်ားေပးျခင္း စသည္။

            ဒုတိယတစ္ခုမွာ ခဲြျခမ္းစိတ္ျဖာေလ့လာျခင္းျဖစ္၏။ ဤလုပ္ငန္းတြင္ “ဘာေတြမွားသလဲ?” ဟူေသာေမးခြန္းထက္ “ဘာေၾကာင့္မွားသလဲ?” ဟူသည့္ ေမးခြန္းက ပိုအေရးႀကီးသည္။ ဥပေဒခ်ိဳးေဖာက္မႈတစ္ခုသည္ ျပႆနာမ်ား ျဖစ္ေပၚျခင္း ၏ အသြင္လကၡဏာျဖစ္၏။ ထိုအစီအစဥ္တြင္ ေအာက္ပါတို႔ပါ၀င္သည္။

Ø  ဥပေဒခ်ိဳးေဖာက္ျခင္း သို႔မဟုတ္ ျပႆနာကို သံုးသပ္ျခင္းႏွင့္ အဓိပၸါယ္သတ္မွတ္ျခင္း

Ø  ျပႆနာ၏ အေၾကာင္းရင္းကိုရွာျခင္း

Ø  ျပႆနာကို ျပန္လည္ျပင္ဆင္ရန္ လုပ္ငန္းစီမံခ်က္ေရးဆဲြျခင္း ႏွင့္ ေနာင္ထပ္မံမျဖစ္ရေအာင္ ကာကြယ္ျခင္း

Ø  စီမံခ်က္ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္း

Ø  ျပန္လည္ျပင္ဆင္ျခင္း မည္မွ်ထိေရာက္သည္ကို တန္ဖိုးျဖတ္ျခင္း


            ျပန္လည္ျပင္ဆင္ျခင္းကို ေအာက္ပါတို႔မွ ေဖာ္ထုတ္ႏိုင္သည္။

Ø  လုပ္ငန္းခြင္စစ္ေဆးျခင္း ႏွင့္ စမ္းသပ္ျခင္း၊ ေစာင့္ၾကည့္ျခင္း

Ø  လအက အႀကံေပးျခင္း

Ø  လအက လုပ္ငန္းစစ္ေဆးျခင္း

Ø  မေတာ္တဆမႈ၊ ဒဏ္ရာအနာတရျဖစ္မႈ ႏွင့္ အႏၱရာယ္သတင္းပို႔ခ်က္၊ စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈ

Ø  အႏၱရာယ္ကင္းစြာ အလုပ္လုပ္ရမည့္ အစီအစဥ္မ်ား

Ø  စံမမီေသာပစၥည္းမ်ားကို ႀကိဳတင္၀ယ္ယူသံုးစဲြမႈ

Ø  လအက တိုင္တန္းမႈမ်ားႏွင့္ စနစ္၏ခ်ိဳ႔ယြင္းမႈမ်ား


ႀကိဳတင္ကာကြယ္မႈအစီအစဥ္တြင္ လကၡဏာသြင္ျပင္ႏွစ္ရပ္ရိွ၏။ ပထမတစ္ခ်က္မွာ အႏၱရာယ္ရႏိုင္ေခ်ဆန္းစစ္ခ်က္ ႏွင့္ ေနာက္တစ္ခုမွာ စဥ္ဆက္မျပတ္တိုးတက္မႈ ျဖစ္၏။ ထိုအစီအစဥ္တြင္ ေအာက္ပါတို႔ပါ၀င္သည္။

Ø  ျဖစ္ႏိုင္ေခ်ရိွေသာျပႆနာ သို႔မဟုတ္ ဥပေဒခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ျခင္း

Ø  ျဖစ္ႏိုင္ေခ်ရိွေသာ ျပႆနာတို႔၏ အေၾကာင္းရင္းမ်ားကို ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ျခင္း

Ø  ထပ္ခါထပ္ခါမျဖစ္ရေလေအာင္ ကာကြယ္ေရးအစီအစဥ္မ်ားေရးဆဲြျခင္း

Ø  ထိုအစီအစဥ္မ်ားကို လက္ေတြ႔ အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္း

Ø  လက္ေတြ႔ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား ႏွင့္ ျပႆနာမ်ားတားဆီးႏိုင္မႈ၏ ထိေရာက္မႈအေျခအေနကို ျပန္လည္သံုးသပ္ျခင္း


ျဖစ္ရသည့္အေၾကာင္းရင္းျမစ္သည္ မေအာင္ျမင္ရျခင္း သို႔မဟုတ္ စီမံခ်က္က်ဆံုးရျခင္း၏ အေျခခံျဖစ္သည္။

ျပန္လည္ေျဖရွင္းသည့္အခါ၊ ျပႆနာမ်ား ထပ္ခါထပ္ခါမျဖစ္ေအာင္ တားဆီးသည့္အခါ ျပႆနာကိုလံုး၀ အျမစ္ျပတ္သြား ေအာင္၊ မည္သည့္အခါမွ ျပန္လွည့္မလာေတာ့ေအာင္လုပ္ေရး၌ အရင္းအျမစ္ကို ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ရွင္းလင္းႏိုင္ျခင္းသည္ အဓိကက်ေပသည္။

            ျပန္လည္ျပင္ဆင္ျခင္းႏွင့္ ျပႆနာကာကြယ္ေရးအစီအမံမ်ား၏ မူလရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ဤျပႆနာမ်ိဳးေနာက္ထပ္ ျဖစ္ေပၚလာမည့္ အေျခအေနႏွင့္ အရင္းအျမစ္မ်ားကို ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ရွင္းလင္းျခင္း ျဖစ္၏။ ထုိ႔ျပင္ ထိုအစီအမံသည္ ျဖစ္ႏုိင္ေခ်ရိွေသာ ဥပေဒခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားအေၾကာင္းကို ေဖာ္ထုတ္ျခင္း၊ ဆန္းစစ္ျခင္းႏွင့္ ေဖ်ာက္ဖ်က္ျခင္းတို႔ လုပ္ႏုိင္ရမည္။

            ျပန္လည္ျပင္ဆင္ျခင္းႏွင့္ ျပႆနာကာကြယ္ျခင္းတြင္ အသံုးျပဳသည့္ အစီအစဥ္မ်ားသည္ အလြန္ဆင္တူသည္။ သို႔ရာတြင္ ထိုႏွစ္မ်ိဳး၌ရိွေသာ ကဲြျပားျခားနားခ်က္မ်ားကို သိနားလည္ရန္၊ စာရြက္စာတမ္းမ်ားျပင္ဆင္ျခင္း၊ လုပ္ကိုင္ျခင္းတို႔မွ ဂယက္မ်ားကို သိထားရန္ လိုပါသည္။

            ျပန္လည္ျပင္ဆင္ျခင္းဆိုသည္မွာ ျဖစ္ခဲ့ၿပီးေသာ ျပႆနာကို ျပန္လည္တံု႔ျပန္ျခင္းျဖစ္၏။ ၎က ဥပေဒခ်ိဳးေဖာက္မႈ မ်ား ႏွင့္ ရိွေနေသာ ျပႆနာမ်ားကို အတြင္းမွျဖစ္ေစ၊ ျပင္ပလူပုဂိၢဳလ္မ်ားမွျဖစ္ေစ သတင္းပို႔လာလိမ့္မည္ဟု ယူဆထားသည္။ အေရးယူျခင္းတြင္ ဤကိစၥမ်ိဳးထပ္မံမျဖစ္ေစရန္အတြက္ ျပႆနာကိုေျဖရွင္းရန္၊ စနစ္ကိုျပန္လည္ျပဳျပင္ရန္ ရည္ရြယ္ထား သည္။ ျပန္လည္ျပင္ဆင္ျခင္းအတြက္ စာရြက္စာတမ္းမ်ားက ျပႆနာကိုသိနားလည္ေၾကာင္း၊ ေျဖရွင္းၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း၊ သင့္ေတာ္သလို ထိန္းခ်ဳပ္ၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေနာင္ဤကဲ့သုိ႔ ထပ္မျဖစ္ေပၚႏိုင္တာေသခ်ာေၾကာင္း စသည္တို႔ကို သက္ေသျပ သည္။

            ျပန္လည္ျပင္ဆင္ျခင္းအတြက္ နမူနာမွာ ေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္သည္။

ႀကိဳတင္ကာကြယ္ျခင္းက ျပႆနာကို မျဖစ္ေစေအာင္ရပ္တန္႔ထားရန္ ရည္ရြယ္သည္။ ၎က ျပႆနာမ်ားမျဖစ္မီ ျဖစ္ႏိုင္ေခ်ရိွသည္မ်ားကို ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္၊ ရွင္းလင္းပစ္ေရးအတြက္ ေသခ်ာေစရန္ လံုေလာက္ေသာ ေစာင့္ၾကည့္မႈမ်ား၊ ထိန္းခ်ဳပ္မႈမ်ားရိွေနမည္ဟု ေမွ်ာ္မွန္းထားသည္။ ႀကိဳတင္ကာကြယ္ျခင္းမွ စာရြက္စာတမ္းမ်ားက ျဖစ္ႏိုင္ေသာျပႆနာမ်ားကို ေဖ်ာက္ဖ်က္ပစ္ႏိုင္ေရး၊ ေဖာ္ထုတ္ႏိုင္ေရးအတြက္ ေမွ်ာ္မွန္းႏိုင္ရန္ ထိေရာက္ေသာစနစ္တစ္ခုကို လက္ေတြ႔က်င့္သံုးေၾကာင္း အေထာက္အထားမ်ား ပံ့ပိုးေပးသည္။

            ျပန္လည္ျပင္ဆင္ျခင္းႏွင့္ ႀကိဳတင္ကာကြယ္ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ား ျပည့္စံုေအာင္လုပ္သည့္ တုိးတက္မႈျဖစ္စဥ္ကို မည္မွ် ထိေရာက္ေၾကာင္း ေစာင့္ၾကည့္၊ ျပန္လည္သံုးသပ္ေနရပါမည္။

၅၊ ၁၃။ စီမံခန္႔ခဲြေရးအဖဲြ႔၏ ျပန္လည္သံုးသပ္ခ်က္


            ထိပ္ပိုင္းစီမံခန္႔ခဲြေရးအဖဲြ႔သည္ မိမိတို႔၏ လအကမူ၀ါဒႏွင့္ ရည္မွန္းခ်က္မ်ား ရရိွႏိုင္ရန္ မိမိတို႔ခ်မွတ္ထားေသာ လအကစ စနစ္ကို လက္ေတြ႔ အျပည့္အ၀ အေကာင္အထည္ေဖာ္မေဖာ္၊ ထိုစနစ္သည္ မိမိတို႔အဖဲြ႔အစည္းႏွင့္ သင့္ေတာ္ မေတာ္၊ မိမိတို႔၏ လအကစစနစ္ ႏွင့္ လုပ္ေဆာင္ေနပံုမ်ားအား ျပန္လည္သံုးသပ္ေနရပါမည္။ ျပန္လည္သံုးသပ္ရာတြင္ လအကမူ၀ါဒသည္ ဆက္လက္က်င့္သံုးရန္ သင့္ေတာ္ပါေသး၏ေလာ၊ လက္ရိွ က်င့္သံုးေနသည့္ လအကစစနစ္မွ  အပိုင္းက႑မ်ားကို ျပန္လည္ျပင္ဆင္ရန္ လိုသေလာ စသည္တို႔ကိုပါ ထည့္သြင္းစဥ္းစားရပါမည္။ စီမံခန္႔ခဲြေရးအဖဲြ႔သည္ လအကစ စနစ္တစ္ခုလံုး၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ကို ၿခံဳငံုသံုးသပ္ရန္ လုိပါသည္။ မိမိတို႔အဖဲြ႔တစ္ခုလံုးႏွင့္ ပတ္၀န္းက်င္၊ အျခား အဖဲြ႔မ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္ေနမႈမ်ားကိုလည္း ဆန္းစစ္ၾကည့္ရပါမည္။ ထိုအထဲတြင္ အလုပ္ရွင္၊ အလုပ္သမားတို႔၏ လုိအပ္ခ်က္ ႏွင့္ လအကစစနစ္၏ စြမ္းေဆာင္ႏိုင္မႈတုိ႔ တူညီမႈရိွမရိွ သံုးသပ္ျခင္းလည္း ပါသည္။

            စီမံခန္႔ခဲြေရးအဖဲြ႔၏ ျပန္လည္သံုးသပ္ခ်က္မွာ တန္ဘိုးျဖတ္ျခင္း သို႔မဟုတ္ စဥ္ဆက္မျပတ္တိုးတက္ေနမႈတို႔ႏွင့္ ခဲြေ၀ေန၊ ဆက္စပ္ေနသည္။ ဤေနရာတြင္ ျပန္လည္သံုးသပ္ခ်က္ျဖစ္စဥ္ ႏွင့္ စဥ္ဆက္မျပတ္တိုးတက္ေရးအစီအမံတို႔သည္ ပိုမိုက်စ္လ်စ္ရမည္၊ ပို၍ ပုိင္းျခားသိျမင္လာေစသည္၊ အေသးစိတ္က်စြာ ျပည့္စံုရမည္။

            ထိပ္ပိုင္းစီမံခန္႔ခဲြေရးအဖဲြ႔မွ လအကစစနစ္၏ ထိေရာက္မႈကုိ တန္ဘုိးျဖတ္ရန္၊ ဥပေဒေၾကာင္းအရ လိုအပ္ခ်က္မ်ား ႏွင့္ ကိုက္ညီေၾကာင္း ေသခ်ာေစရန္ စီမံခန္႔ခဲြေရးအဖဲြ႔ျပန္လည္သံုးသပ္ခ်က္ကို ပံုမွန္ျပဳလုပ္ရန္လိုသည္။  

၅၊ ၁၄။ စဥ္ဆက္မျပတ္ တိုးတက္ေရး

စဥ္ဆက္မျပတ္တိုးတက္မႈကို မူ၀ါဒ၊ ရည္မွန္းခ်က္၊ လုပ္ငန္းစစ္ရလဒ္မ်ား၊ အခ်က္အလက္မ်ားကို စိစစ္ျခင္း၊ ျပန္လည္ ျပင္ဆင္ေရးႏွင့္ ႀကိဳတင္ကာကြယ္ေရး၊ စီမံခန္႔ခဲြေရးအဖဲြ႔၏ ျပန္လည္သံုးသပ္ခ်က္ စသည္တို႔မွ အစပ်ိဳးႏိုင္သည္။

            ထိုလိုအပ္ခ်က္မ်ားသည္ တိုးတက္မႈအတြက္ ႀကိဳတင္စီမံမႈေရာ၊ တံု႔ျပန္မႈမ်ားကိုပါ ၿခံဳငံုမိသည္။ တံု႔ျပန္မႈဟူသည္ ဥပေဒႏွင့္မညီမညြတ္ ျဖစ္ရသည့္အေၾကာင္းမ်ားကို ဖယ္ရွားပစ္ရန္ လိုအပ္သည္မ်ားအား ျပင္ဆင္ျခင္း၊ ခ်ဳိ႔ယြင္းခ်က္မ်ားအား ျပင္ဆင္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ျခင္းျဖစ္သည္။ ၎က ျဖစ္ၿပီးမွ မည္ကဲ့သုိ႔ျဖစ္ရသည္ဆုိသည့္အေပၚမူတည္ကာ ျပဳလုပ္ျခင္းျဖစ္သည္။

၎ကို ျပႆနာေျဖရွင္းျခင္း သို႔မဟုတ္ ျပႆနာမ်ားအားဆုံးျဖတ္ျခင္းအစဥ္ ႏွင့္ တံု႔ျပန္ျခင္းအား ရည္ညႊန္းသည္။

            သို႔ဆိုေစ စဥ္ဆက္မျပတ္တိုးတက္မႈအား တိက်ေသာသြင္ျပင္လကၡဏာ သို႔မဟုတ္ သြင္ျပင္လကၡဏာမ်ား၏ အေပါင္းအစုကို လက္ခံႏိုင္ေလာက္သည့္အဆင့္ရိွသည့္တိုင္ ေကာင္းမြန္ေအာင္လုပ္ရမည့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို ရည္ညႊန္းသည္။ ဤသည္ကား ရလဒ္မ်ားလက္ခံႏုိင္ေလာက္သည့္ အဆင့္ေရာက္လာေစရန္၊ အဖဲြ႔အစည္းကို ေက်နပ္ ေလာက္ေအာင္ ကာကြယ္ထားရန္ စီမံခန္႔ခဲြေရးအဖဲြ႔မွ က်င့္သံုးရမည့္ အေရးႀကီးေသာသေဘာတစ္ရပ္ျဖစ္၏။

            စဥ္ဆက္မျပတ္တိုးတက္ေရး မဟာဗ်ဴဟာအား ေအာက္ပါတို႔မွတစ္ဆင့္ ျမွင့္တင္ရမည္။

Ø  ကာကြယ္ေရးအစီအမံမ်ား၏ ထိေရာက္မႈႏွင့္စြမ္းရည္ကို ေစာင့္ၾကည့္ေရးႏွင့္ တန္ဘိုးျဖတ္ေရး

Ø  လအကစလႈပ္ရွားမႈမ်ားကို ေစာင့္ၾကည့္ေနေရး

Ø  လအကပံုစံတူ အျခားအဖဲြ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ အဆင့္အတန္းႏိႈင္းယွဥ္ခ်က္

Ø  လအက လုပ္ငန္းစစ္ကို သီးျခားလြတ္လပ္ေသာ အဖဲြ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ေဆာင္ရြက္ရန္ စီစဥ္ျခင္း


စနစ္စဥ္ဆက္မျပတ္တိုးတက္ေရးအတြက္ ေအာက္ပါပံုစံသံုးကာ စတင္ရမည့္အခ်က္မ်ားကို စာရင္းျပဳစုႏိုင္သည္။


စဥ္ဆက္မျပတ္တိုးတက္မႈက အဖဲြ႔အစည္း၏ လအကစြမ္းေဆာင္ရည္ႏွင့္ မေတာ္တဆမႈႏံႈးမ်ား တိုးတက္ေကာင္းမြန္ လာေစေရးအတြက္ ေမာင္းႏွင္အားေပးသည္။ အဖဲြ႔အစည္းသည္ အတိတ္မွ စြမ္းေဆာင္ရည္မ်ားထက္ ပိုမိုတိုးတက္လာေစရန္ ဆက္တိုက္ ႀကိဳးစားေဆာင္ရြက္ေနရမည္ျဖစ္၏။ ၎တို႔သည္ လုပ္ငန္းခြင္အေျခအေနတိုးတက္လာေစရန္ ႏွင့္ မေတာ္တဆ ျဖစ္ႏိုင္ေခ်မ်ားေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္ရန္ မည္သည့္ရႏုိင္မည့္ အခြင့္အေရးအတြက္ကိုမဆို အစဥ္ႏိုးၾကားေနရမည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း ထိုအခြင့္အေရးဆိုသည္မ်ားမွာ အဖဲြ႔အစည္း၏ပန္းတိုင္ႏွင့္ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားႏွင့္လည္း ကိုက္ညီရမည္ျဖစ္၏။

၆။ အေျခခံလိုအပ္ခ်က္မ်ား


            လအကစဖဲြ႔စည္းတည္ေဆာက္ပံုကို ရွင္းလင္းေဖာ္ျပခဲ့သည့္အျပင္ ယခုလမ္းညႊန္ခ်က္သည္ ထိုလအကစ စနစ္၏ အေျခခံလိုအပ္ခ်က္မ်ားကိုလည္း ေဆြးေႏြးတင္ျပမည္ျဖစ္ပါသည္။ ၎တို႔မွာ -


၆၊ ၁။ လုပ္ငန္းခြင္အႏၱရာယ္ကင္းရွင္းေရးႏွင့္ က်န္းမာေရး ဖဲြ႔စည္းပံု

၆၊ ၁၊ ၁။ ဆက္သြယ္ေရး     

အဖဲြ႔အစည္း၏ ကဲြျပားျခားနားေသာ ဌာနမ်ားမွ ရာထူးအဆင့္အလုိက္ အထက္ေအာက္ အျပန္အလွန္ဆက္သြယ္ေရး မပါဘဲ မည္သည့္စနစ္မွ ထိေရာက္ေကာင္းမြန္မည္မဟုတ္ပါ။ ဆက္သြယ္ေရးစနစ္ဟူရာ၌ အီလက္ထေရာနစ္ ဆက္သြယ္ေရး၊ စာျဖင့္ေရးသားဆက္သြယ္ေရး၊ ပါးစပ္ျဖင့္ေျပာဆုိ ဆက္သြယ္ေ၇းစသည့္ မည္သည့္ဆက္သြယ္ေရးလမ္းေၾကာင္းပံုစံမ်ိဳးမဆို ပါ၀င္သည္။ ဆက္သြယ္ေရးတြင္ ေအာက္ပါပံုစံမ်ားပါ၀င္ႏိုင္သည္။

v  အလုပ္သမားမ်ားအား အျခားကန္ထရိုက္တာမ်ား၊ ဧည့္သည္ေတာ္မ်ားစသည့္ စိတ္ပါ၀င္စားသူမ်ားအပါအ၀င္ လအကဆိုင္ရာ ေျပာၾကားခ်က္မ်ား

v  လအကဆိုင္ရာသတင္းမ်ား၊ ပုိစတာမ်ား၊ စြမ္းေဆာင္မႈဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ားပါ၀င္သည့္ အသိေပး ေၾကာ္ျငာသင္ပုန္း

v  သရုပ္ျပပဲြမ်ား၊ လမ္းညႊန္ျပသမႈမ်ားပါ၀င္သည့္ ျပပဲြအခမ္းအနားကေလးမ်ား

v  ကုမၸဏီ၏ လမ္းညႊန္စာအုပ္ငယ္မ်ား

v  ထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ား ျဖန္႔ေ၀ျခင္း

v  အင္တာနက္၊ အင္ထရာနက္

မည္သို႔ဆိုေစ ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းတြင္ လအကဆိုင္ရာစာရြက္စာတမ္းမ်ား အၾကမ္းေရးျခင္း၊ ျဖန္႔ေ၀ျခင္း၊ ျပဳျပင္ မြမ္းမံျခင္း၊ စစ္ေဆးျခင္းစသည္တို႔ ပါ၀င္သည္။

ဆက္သြယ္ေရးထိေရာက္ေစရန္ သက္ဆိုင္ရာ၀န္ထမ္းမ်ားအား သင္တန္းမ်ားေပးျခင္း၊ သတင္းစီးဆင္းသည့္ လမ္းေၾကာင္းအား က်က်နနတည္ေဆာက္ထားျခင္းတို႔ လုပ္ထားရပါမည္။ လုပ္ငန္းရွင္သည္ မိမိလုပ္ငန္းအတြင္း ဆက္သြယ္ေရးစနစ္ကို လအကႏွင့္ပတ္သက္သည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအား ပံုၾကမ္းေရးျခင္း၊ ျဖန္႔ေ၀ျခင္း စသည္တို႔ ျဖင့္ ေသေသခ်ာခ်ာ ထူေထာင္ထားရပါမည္။

၆၊ ၁၊ ၂။ တာ၀န္ယူမႈ


တာ၀န္ႏွင့္၀တၱရားမ်ားကို လက္စဲြစာအုပ္၊ လုပ္ထံုးလုပ္နည္း၊ သင္တန္းမွတ္စု စသည္တို႔တြင္ စာျဖင့္ေရးသား မွတ္တမ္းတင္ထားရမည္။ ထိုအထဲတြင္ အလုပ္သမားမ်ားႏွင့္သာမက အျခားဆက္စပ္ပတ္သက္ေနသည့္အဖဲြ႔မ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရးတာ၀န္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ပါ၀င္သည္။

            အဖဲြ႔အစည္းသည္ လုပ္ငန္းခြင္ အႏၱရယ္မ်ားကို ထိန္းခ်ဳပ္သည့္၊ တန္ဘိုးျဖတ္သည့္၊ ေဖာ္ထုတ္သည့္၊ စီမံခန္႔ခဲြသည့္ သူမ်ားႏွင့္ ဆက္ဆံေရးအပါအ၀င္ တာ၀န္၀တၱရားႏွင့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားကို တိတိက်က်ျပန္ဌာန္းေပးရမည္။ အဖဲြ႔အစည္းတစ္ခု တြင္ လအကလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ေငြစာရင္းဌာန၊ လုပ္ငန္းခြင္အႏၱရာယ္ကင္းရွင္းေရးႏွင့္ က်န္းမာေရးဌာန၊ ေဆးကုသေရး ဌာန၊ အေရးေပၚျပင္ဆင္ေရး၊ သင္တန္းဌာနစသည့္ ဌာနမ်ားစြာ ပါ၀င္ႏိုင္သည္။ ထိုဌာနမ်ား၏ တာ၀န္၊ ၀တၱရားမ်ားကိုလည္း တိတိက်က်ျပဌာန္းေပးၿပီး ဌာနတစ္ခုႏွင့္တစ္ခု မည္ကဲ့သို႔ဆက္ႏြယ္ေနေၾကာင္း အသိေပးထားရပါမည္။ 

            လုပ္ငန္းခြင္အႏၱရာယ္ကင္းရွင္းေရးႏွင့္ က်န္းမာေရး စြမ္းေဆာင္ခ်က္ႏွင့္ ပိုင္ဆိုင္မႈမ်ားအတြက္ လအကစ စီမံခ်က္၏ က႑တစ္ခုခ်င္းအလိုက္ အလုပ္ရွင္၏တုိက္ရိုက္တာ၀န္ယူမႈမွာ အလြန္အေရးႀကီးပါသည္။ ဥပမာ - လုပ္ငန္းခြင္အႏၱရာယ္ႏွင့္ က်န္းမာေရး ထိန္းခ်ဳပ္မႈ၊ တန္ဘိုးျဖတ္မႈ၊ အသိအမွတ္ျပဳမႈႏွင့္ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္။

တကယ္ဆိုရင္ အဲဒါက ဘာကိုဆိုလိုတာမ်ားလဲ?


            အဖဲြ႔အစည္းအတြင္းရိွသူအားလံုးသည္ သူတို႔၏ တာ၀န္ႏွင့္၀တၱရား၊ လုပ္ပိုင္ခြင့္၊ တာ၀န္ရိွမႈတို႔ကို ေသေသခ်ာခ်ာ နားလည္သေဘာေပါက္ထားရမည္။

ဒါဆို အဲဒီလိုအပ္ခ်က္ေတြျဖည့္ဆည္းေပးႏိုင္ဘို႔ အဖဲြ႔အစည္းအေနနဲ႔ ဘယ္လိုနည္းလမ္းမ်ိဳးေတြနဲ႔ ေဆာင္ရြက္ရမလဲ?


အဖဲြ႔အစည္းအတြင္းရိွသူအားလံုးသည္ သူတို႔ကိုယ္တိုင္ႏွင့္ သူတို႔လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဘက္မ်ား၏ က်န္းမာေရးကို တာ၀န္ယူ တတ္ေစရန္ ေသခ်ာေစရမည္။ ၎တို႔၏အလုပ္ခြင္ထဲတြင္ သူတို႔တာ၀န္ယူမႈကို မည္မွ်ေပါင္းစပ္က်င့္သံုးသည္ကို ၎တို႔၏ စြမ္းေဆာင္ရည္ကို အကဲျဖတ္ရာ၌ ျပန္လည္ဆန္းစစ္ႏိုင္သည္။

 ေအးၿငိမ္း

၂၇ - ၁ - ၂၀၁၃။ ေန႔လည္ ၁း၀၀ နာရီ


No comments: