Saturday, December 24, 2011

ေလေအးေပးစက္ စနစ္တက် အသံုးျပဳနည္း ႏွင့္ ထိန္းသိမ္းနည္း (Window Type)

ေလေအးေပးစက္ ၀ယ္ေတာ့မည္ဆိုလွ်င္ သိထားသင့္သည့္အခ်က္မ်ား


မည္သည့္ပစၥည္းမဆို အသစ္၀ယ္လာလွ်င္ ထိုပစၥည္းႏွင့္အတူ၊ လုိအပ္ေသာ အပိုပစၥည္း ကိရိယာအျပည့္အစံု (accessories)၊ အသံုးျပဳနည္းလမ္းညႊန္(Operation Manual) သို႔မဟုတ္ စက္ပိုင္ရွင္လက္စဲြ(Owner’s Manual) ပါရမည္ျဖစ္ပါသည္။ မိမိ၀ယ္ယူေသာပစၥည္းအတြက္ ထိုစာအုပ္ႏွင့္ အပိုပစၥည္းမ်ား မပါလာပါက ဆိုင္တြင္ေတာင္းယူရပါမည္။

ပစၥည္းကို စတင္ မတပ္ဆင္မီ၊ မသံုးစဲြမီ စက္ႏွင့္အတူပါလာေသာ ပုိင္ရွင္လက္စဲြစာအုပ္ကို ေသေသခ်ာခ်ာ နားလည္ သေဘာေပါက္ေအာင္ ဦးစြာဖတ္သင့္ပါသည္။ ထိုပိုင္ရွင္လက္စဲြစာအုပ္ထဲ၌ စက္ပိုင္ရွင္တို႔ သိသင့္သိထိုက္သည့္ ေဆာင္ရန္၊ ေရွာင္ရန္၊ ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းရန္ စသည္တို႔ကို အျပည့္အစံု ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ဤအခ်က္မ်ားကို သိထားျခင္းျဖင့္ မလိုလား အပ္ေသာ ျပႆနာမ်ားကို ေရွာင္ရွားႏိုင္သည္။ ေဘးအႏၱရာယ္မ်ားကို ကာကြယ္ႏိုင္သည္။ မပ်က္သင့္တာ မပ်က္ေအာင္ ထိန္းသိမ္းႏိုင္သည္။ စက္ကို စနစ္တက် အသံုးျပဳႏိုင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။

ပိုင္ရွင္လက္စဲြမွာ အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင့္ ျဖစ္ေနလွ်င္ အဂၤလိပ္စာ မတတ္သူမ်ားအဖို႔ အခက္အခဲရိွႏုိင္ပါသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ေရခဲေသတၱာ၊ ေလေအးေပးစက္ စသည္တို႔မွာ ထုတ္လုပ္ေသာ ကုမၸဏီကိုလုိက္၍ အမ်ိဳးအစားႏွင့္ ပံုသ႑ာန္ကဲြျပားသြားမည္ ျဖစ္ေသာ္လည္း အလုပ္လုပ္ပံုႏွင့္ သေဘာတရားမွာ အတူတူပင္ ျဖစ္၏။ သို႔ျဖစ္၍ စက္ႏွင့္ပါလာေသာ ပိုင္ရွင္လက္စဲြကို မဖတ္တတ္သူမ်ားအဖို႔ ဤစာအုပ္ကို ဖတ္လွ်င္လည္း လံုေလာက္ပါသည္။ စာအုပ္ကိုဖတ္ၿပီး သိရံုမွ်ႏွင့္မၿပီးေသး။ လက္ေတြ႔ လုိက္နာက်င့္သံုးဘို႔ရန္မွာ ပိုအေရးႀကီးပါသည္။

စက္ကို တစ္ႏွစ္ စသျဖင့္ အာမခံေပးထားလွ်င္ ထိုအာမခံစာရြက္ကိုေတာင္းကာ ေသေသခ်ာခ်ာ သိမ္းထားရပါမည္။ အာမခံ သက္တမ္းအတြင္း စက္တစ္စံုတစ္ရာ ျဖစ္ခဲ့ပါက ၀ယ္လာေသာဆိုင္မွ ျပင္ဆင္ထိန္းသိမ္းသည့္ေနရာသို႔ ပို႔ကာ အခမဲ့ျပဳျပင္ ခိုင္းႏိုင္ပါသည္။ ဤသို႔ျပင္သည့္အခါ အာမခံစာရြက္ကို ျပရန္လိုပါသည္။ ထိုမွ်သာမက ၀ယ္ယူထားေသာ ေငြလက္ခံျဖတ္ပိုင္း ကိုပါ သိမ္းဆည္းထားပါ။ ဤေငြလက္ခံျဖတ္ပိုင္းျဖင့္ သူတို႔ဆိုင္မွ ၀ယ္လာေသာစက္ျဖစ္ေၾကာင္း သက္ေသျပႏုိင္သည္။


ေလေအးေပးစက္ သမိုင္းအက်ဥ္း

ပထမဦးဆံုးႏွစ္မ်ားက စတင္စဥ္းစားခဲ့ၾကသည္မွာ ေလေအးေပးစက္စနစ္ မဟုတ္။ အခန္းအပူခ်ိန္တြင္ အစားအေသာက္မ်ား လွ်င္ျမန္စြာ ပုပ္သုိးပ်က္စီးသျဖင့္ ၾကာရွည္ခံရန္ ေရခဲေသတၱာကို စတင္တီထြင္ခ့ဲၾကျခင္း ျဖစ္သည္။ အပူခ်ိန္ ၄ ဒီဂရီ စင္တီ ဂရိတ္ (၄၀ ဒီဂရီဖာရင္ဟုိက္) ေအာက္တြင္ ဘက္တီးရီးယားမ်ား ရွင္သန္ေပါက္ဖြားႏံႈး အလြန္နည္းေၾကာင္း ေတြ႔ရိွရၿပီးသည့္ ေနာက္ အစားအေသာက္မ်ားကို ထိုအပူခ်ိန္တြင္ ထိန္းထားႏုိင္ရန္ နည္းလမ္းမ်ား ရွာေဖြခဲ့ၾကသည္။

 ၁၈၂၄ ခုႏွစ္တြင္ အမိုးနီးယားအရည္သည္ အရည္ဘ၀မွ အေငြ႔ပ်ံသြားလွ်င္ ေလကိုေအးေစႏုိင္ေၾကာင္း ေတြ႔ရိွခဲ့ၾက၏။ ၁၈၄၂ ခုႏွစ္တြင္ ကြန္ပရက္ဆာကိုုသံုးၿပီး ေရခဲလုပ္ႏုိင္သည့္နည္းကို John Gorrie ဆိုသူက ေတြ႔ရိွခဲ့သည္။

ထို႔ေနာက္ ေလေအးေပးစနစ္ကို လူမ်ားဇိမ္ခံႏိုင္ေရးထက္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အသံုးျပဳႏိုင္ရန္ ႀကံဆခဲ့ၾကသည္။ ၁၉၀၂ ခုႏွစ္၌ Willis Haviland Carrier ဆိုသူက ကမၻာ့ပထမဦးဆံုး လွ်ပ္စစ္ေလေအးေပးစက္ကုိ တီထြင္ႏုိင္ခဲ့၏။ ထို႔ေၾကာင့္ ၎ကို ေခတ္သစ္ေလေအးေပးစနစ္မ်ား၏ ဖခင္ႀကီးဟု ေခၚခဲ့ၾကသည္။

သူတီထြင္ခဲ့သည္မွာ ပံုႏိွပ္လုပ္ငန္းမ်ား ပိုမုိအရည္အေသြးေကာင္းမြန္ေစရန္ ျဖစ္၏။ အပူခ်ိန္ႏွင့္ စိုထိုင္းဆကိုထိန္းထား ႏိုင္ျခင္းျဖင့္ စကၠဴအရြယ္အစား ႏွင့္ ခ်ိန္ညိွျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားကို ပိုမိုတိက်စြာ လုပ္ကိုင္ႏိုင္ခဲ့သည္။ ထို႔ေနာက္ Carrier ကပင္ အေမရိကန္ႏိုင္ငံ၌ The Carrier Air Conditioning Cmpany ကို ထူေထာင္ကာ ကုန္ထုတ္လုပ္ငန္းႏွင့္ လုပ္ငန္းခြင္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ျဖည့္ဆည္းေပးခဲ့သည္။ ယေန႔တြင္ Carrier သည္ ကမၻာ့ေလေအးေပးစက္လုပ္ငန္းတြင္ အႀကီးမားဆံုး ထုတ္လုပ္သူႏွင့္ ေစ်းကြက္က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ရရိွထားသူ ျဖစ္ေနေပၿပီ။

၁၉၂၈ ခုႏွစ္တြင္ Thomas Midgley က ယခင္သံုးခဲ့ေသာ ဓါတ္ေငြ႔မ်ားထက္ ပိုမိုအႏၱရာယ္ကင္း စိတ္ခ်ရေသာ ဖရီယြန္ (Freon) ဓါတ္ေငြ႔ကို ရွာေဖြေတြ႔ရိွခဲ့သည္တြင္ ေရခဲေသတၱာ ႏွင့္ ေလေအးစက္မ်ားကိုလည္း ပိုမိုေကာင္းမြန္ေအာင္ ထုတ္လုပ္ ႏိုင္ခဲ့သည္။ ေလေအးေပးစနစ္သံုး ဓါတ္ေငြ႔မ်ားတြင္ပါ၀င္ေသာ CFC ႏွင့္ HCFC ဓါတ္ေငြ႔မ်ားမွာ ကမၻာ့ေလထုမွ အိုဇုန္းလႊာကို ပ်က္သုဥ္းေစသည့္အတြက္ အိုဇုန္းလႊာကို မထိခိုက္ေစမည့္ R 410a ကဲ့သုိ႔ေသာ ဓါတ္ေငြ႔မ်ားကို တီထြင္သံုးစဲြလာခဲ့ၾကသည္။


ေရခဲေသတၱာ ႏွင့္ ေလေအးေပးစက္ တိုးတက္လာမႈ ျဖစ္စဥ္ သမိုင္း

၁၈၂၀ - လက္ေတြ႔ခန္းတြင္ ေရခဲကို စတင္ထုတ္လုပ္ႏုိင္ခဲ့သည္။

၁၈၂၄ - Michael Faraday က ေလေအးေပးစက္အတြက္ အသံုးတည့္မည့္ စုပ္ယူမႈဆိုင္ရာသီအိုရီ ကိုေဖာ္ထုတ္ႏိုင္ခဲ့သည္။

၁၈၃၄ - Jacob Perkins ဆိုသူက ကြန္ပရက္ဆာစနစ္၏ ေရွ႔ေျပးျဖစ္သည့္ ပထမဦးဆံုး လူလုပ္ေရခဲစက္ကို တီထြင္ခဲ့သည္။

၁၉၀၂ - Willis Haviland Carrier က ေလေအးေပးစက္သမိုင္း၏ အစျဖစ္သည့္ အပူခ်ိန္ႏွင့္ စိုထိုင္းဆကိုထိန္းေပးေသာ ေလေအးစက္ကို ပံုႏိွပ္လုပ္ငန္းမ်ားတြင္သံုးရန္ တီထြင္ခဲ့သည္။

၁၉၀၆ - Stuart W. Cramer က ထိုေလေအးေပးစနစ္ကို “Air Conditioning” ဟု အမည္ေပးခဲ့သည္။

၁၉၁၃ - ပထမဆံုး အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ေလေအးေပးစနစ္ျပပဲြကို ခ်ီကာဂိုတြင္ က်င္းပခဲ့သည္။

၁၉၂၈ - Thomas Midgley, Jr က ဖရီယြန္ (freon) ဓါတ္ေငြ႔ကို ေတြ႔ရိွခဲ့သည္။

၁၉၃၀ - အေမရိကန္သမၼတ အိမ္ျဖဴေတာ္တြင္ ေလေအးေပးစက္ တပ္ဆင္ခဲ့သည္။

၁၉၄၆ - အခန္းေလေအးေပးစက္မ်ား အ၀ယ္လုိက္လာသျဖင့္ တစ္ႏွစ္လွ်င္ အလံုးေရ သံုးေသာင္းထိ ထုတ္လုပ္ခဲ့ရသည္။

၁၉၅၃ - အခန္းေလေအးေပးစက္ေရာင္းရႏံႈးမွာ တစ္သန္းေက်ာ္သြားသည္။ ဤသည္မွာ ေလေအးေပးစက္၏ သမိုင္းမွတ္တိုင္ တစ္ခုျဖစ္သည္။

၁၉၅၇ - လည္ပတ္ေသာ ဖိအားေပးစက္ (rotary compressor) ကို တီထြင္ႏုိင္ခဲ့သျဖင့္ ယခင္ကသံုးေနေသာ လြန္းထိုးဖိအား ေပးစက္ (reciprocating compressor) ထက္ ပိုၿပီး၀န္က်ဥ္း၊ ပိုၿပီးထိေရာက္ေသာ ေလေအးေပးစနစ္အျဖစ္ တိုးတက္ခဲ့သည္။

၁၉၇၇ - Heat pump မ်ားကိုတီထြင္ႏိုင္ခဲ့ရာ ေဆာင္းရာသီတြင္ ေလပူေပး၊ ေႏြရာသီတြင္ ေလေအးေပးစနစ္ႏွစ္မ်ိဳးလံုးကို စက္တစ္မ်ိဳးထဲသံုး၍ လုပ္ေဆာင္ေပးႏုိင္ခဲ့သည္။

၁၉၉၀ - ေရခဲေသတၱာမ်ားတြင္ေရာ၊ ေလေအးေပးစက္မ်ားတြင္ပါ Microprocessor ထိန္းခ်ဳပ္စနစ္ကို သံုးလာႏုိင္သည္။

၁၉၉၂ - ေလေအးေပးစနစ္သံုးဓါတ္ေငြ႔မ်ားအတြက္ R 502 ကို သံုးလာႏိုင္သည္။  


ေလေအးေပးစက္ အလုပ္လုပ္ပံုစနစ္

ေလေအးေပးစက္ကို စနစ္တက် မွန္မွန္ကန္ကန္သံုးစဲြတတ္ေစရန္ ႏွင့္ ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းႏုိင္ရန္မွာလည္း ေရခဲေသတၱာမွာ ကဲ့သို႔ ပင္ ေလေအးေပးစက္တစ္လံုး အလုပ္လုပ္ပံုႏွင့္ တည္ေဆာက္ထားပံုကို အၾကမ္းဖ်ဥ္းသိထားရန္ လိုပါသည္။

ေရခဲေသတၱာႏွင့္ ေလေအးေပးစက္မွာ အလုပ္လုပ္ပံုျခင္း အတူတူပင္ျဖစ္၏။ ႀကီးတာႏွင့္ေသးတာသာ ကြာသြားသည္။ ေရခဲေသတၱာ၌ ေလေအးမ်ားကို ေရခဲေသတၱာအတြင္း မႈတ္သြင္းေပးသည္။ ေလေအးေပးစက္က ေလေအးမ်ားကို လူေနသည့္ အခန္းမ်ားအတြင္း မႈတ္သြင္းေပးသည္။ ေရခဲေသတၱာက အေအးေပးရမည့္အခန္းေသးသျဖင့္ စက္ေသးသည္။ ေလေအးစက္ က အေအးေပးရမည့္ အခန္းႀကီးေသာေၾကာင့္ စက္ႀကီးသည္။ အခန္းပိုက်ယ္ေလ စက္ပိုႀကီးေလျဖစ္၏။

ေလေအးေပးစနစ္သည္ အပူကိုစုပ္ယူျခင္း၊ စုပ္ယူလာေသာအပူကို ထုတ္ပစ္ျခင္းတည္းဟူေသာ အပူကူးေျပာင္းျခင္း (heat transfer) လုပ္ငန္းစဥ္ျဖစ္၏။ ထိုေလေအးေပးစနစ္ လည္ပတ္ရန္ ေအာက္ပါလုပ္ငန္းစဥ္ ေလးရပ္ပါ၀င္သည္။

၁။ ဖိအားျမွင့္ျခင္း (Compression)

၂။ အပူထုတ္ျခင္း (Condensation)

၃။ ဖိအားေလွ်ာ့ခ်ျခင္း (Expansion)

၄။ အပူစုပ္ယူျခင္း (Evaporation)

ဤလုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ား ေဆာင္ရြက္ရန္ ေလေအးေပးစနစ္၌ အေျခခံအားျဖင့္ ေအာက္ပါပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည္။

၁။ ကြန္ပရက္ဆာ (Compressor)

၂။ ကြန္ဒင္ဆာကြိဳင္ (Conderser Coil)

၃။ လက္ခံသည့္အပိုင္း သို႔မဟုတ္ အေျခာက္ခံစက္ (Receiver or Dryer)

၄။ ဖိအားေလွ်ာ့ဗား (Expansion Valve)

၅။ အီဗာပိုေရတာကြိဳင္ (Evaporator Coil)

၆။ ကြန္ဒင္ဆာႏွင့္ အီဗာပိုေရတာကြိဳင္မ်ားကို ေလမႈတ္ေပးမည့္ ပန္ကာမ်ား (Fans)

၇။ ထိုကိရိယာမ်ားကို ဆက္သြယ္ေပးမည့္ ပိုက္လိုင္း (Tubing, closed loop system)

၈။ ဓါတ္ေငြ႔ (Refrigerant)

ေလေအးေပးစနစ္တြင္ ဖိအားျမင့္ပိုင္း (high pressure side) ႏွင့္ ဖိအားနိမ့္ပိုင္း (low pressure side) ဟု ႏွစ္ပုိင္းပါသည္။ ဖိအားျမင့္ပိုင္းတြင္ ကြန္ပရက္ဆာအထြက္ပိုင္း၊ ကြန္ဒင္ဆာ ႏွင့္ ဖိအားေလွ်ာ့ဗားအ၀င္ပိုင္းတို႔ ပါ၀င္သည္။ ဖိအားနိမ့္ပိုင္းတြင္ ဖိအားေလွ်ာ့ဗားအထြက္ပိုင္း၊ အီဗာပိုေရတာ ႏွင့္ ကြန္ပရက္ဆာအ၀င္ပိုင္းတို႔ ပါ၀င္သည္။

ကြန္ပရက္ဆာက ၀င္လာေသာဓါတ္ေငြ႔မ်ားကို ဖိအားျမွင့္ေပးသည္။ ကြန္ဒင္ဆာက ဓါတ္ေငြ႔ထဲတြင္ပါလာသည့္ အပူမ်ားကို ျပင္ပေလထုအတြင္း စြန္႔ထုတ္ပစ္သည္။ ဖိအားေလွ်ာ့ဗားက ဓါတ္ေငြ႔၏ ဖိအားကို ေလွ်ာ့ေပးသည္။ အီဗာပိုေရတာက အခန္းတြင္းရိွအပူမ်ားကို စုပ္ယူသည္။ အီဗာပိုေရတာမွ ထြက္လာေသာ ဖိအားနိမ့္ ဓါတ္ေငြ႔မ်ားကို ကြန္ပရက္ဆာက ဖိအား ျမွင့္ေပးလုိက္ျပန္သည္။ ဤလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ဆက္စပ္ၿပီး အဆက္မျပတ္လုပ္ေစလိုက္ေသာအခါ ေလေအးေပးစနစ္တစ္ခု ျဖစ္လာသည္။ ဤသည္ကို (loop system သို႔မဟုတ္ closed system) အပိတ္စနစ္ ဟု ေခၚသည္။ ဆိုလိုသည္မွာ ဤဓါတ္ေငြ႔မ်ားသည္ အျခားမည္သည့္ေနရာသို႔မွ ေရာက္မသြား။ ထိုစနစ္အတြင္းတြင္ပင္ ထပ္ျပန္တလဲလဲ လည္ပတ္ေန သည္။

ေလေအးေပးစက္တစ္လံုး တည္ေဆာက္ထားပံုမွာ ေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္ပါသည္။


၁။ ဖိအားျမင့္အပိုင္း။ ဓါတ္ေငြ႔ကို ဖိအားျမွင့္လိုက္ေသာအခါ ဓါတ္ေငြ႔၏ အပူခ်ိန္လည္း တက္လာသည္။
၂။ ထိုဖိအားျမင့္၊ အပူခ်ိန္ျမင့္ ဓါတ္ေငြ႔မ်ား ကြန္ဒင္ဆာကြိဳင္အတြင္းေရာက္သြားၿပီး ကြန္ဒင္ဆာက အပူမ်ားကို ေလထုအတြင္း စြန္႔ထုတ္ေပးလိုက္သည္။ ကြန္ဒင္ဆာကြိဳင္မ်ားကို ပန္ကာႏွင့္မႈတ္ျခင္းျဖင့္ အပူကို မ်ားႏိုင္သမွ်မ်ားမ်ားစြန္႔ထုတ္ေစသည္။ ထိုအခါ အပူခ်ိန္က်သြားေသာအခါ ဓါတ္ေငြ႔မ်ား အရည္ဘ၀သုိ႔ ေျပာင္းသြားသည္။
၃။ ဖိအားျမင့္၊ အပူခ်ိန္နိမ့္ ဓါတ္ေငြ႔ရည္အဆင့္
၄။ ထိုဓါတ္ေငြ႔ရည္မ်ားကို expansion valve က ဖိအားေလွ်ာ့ခ်လိုက္သည္။
၅။ ထိုအခါ ဖိအားနိမ့္၊ အပူခ်ိန္နိမ့္ ဓါတ္ေငြ႔ရည္ဘ၀ ေရာက္သြားသည္။
၆။ ထို ဖိအားနိမ့္၊ အပူခ်ိန္နိမ့္ဓါတ္ေငြ႔မ်ား အီဗာပိုေရတာကြိဳင္မ်ားအတြင္း ၀င္ေရာက္လာေသာအခါ အခန္းအတြင္းမွ အပူမ်ား ကို စုပ္ယူလိုက္သည္။
၇။ အခန္းအပူခ်ိန္မွာ ဓါတ္ေငြ႔ရည္၏ အရည္ဆူမွတ္ထက္ျမင့္ေနသျဖင့္ ဓါတ္ေငြ႔ရည္မ်ားဆူပြက္လာကာ အေငြ႔ဘ၀သို႔ ေျပာင္းသြားသည္။ အခန္းတြင္းေလမွ အပူမ်ားကို စုပ္ယူလိုက္သျဖင့္ ေအးသြားသည္။ ၎ေလေအးမ်ားကို ပန္ကာျဖင့္မႈတ္ကာ အခန္းတြင္းပို႔သည္။
၈။ အပူခ်ိန္ျမင့္ေနေသာ (၁၀ ဒီဂရီစင္တီဂရိတ္ခန္႔) ဓါတ္ေငြ႔ (superheated refrigerant vapour) ကို -
၉။ ကြန္ပရက္ဆာက ဖိအားျမွင့္ေပးလိုက္ျခင္းျဖင့္ ေနာက္တစ္ပတ္ ျပန္စသည္။

ဤစနစ္တြင္ပါေသာ ဓါတ္ေငြ႔မွာ အေငြ႔ျဖစ္လိုက္၊ အရည္ျဖစ္လိုက္ျဖင့္ လည္ပတ္ေနသည္။ အရည္ဆူမွတ္ အလြန္နိမ့္သျဖင့္ သာမန္အခန္းအပူခ်ိန္တြင္ အေငြ႔အျဖစ္ရိွေနသည္။ သို႔ေသာ္ အပူခ်ိန္တစ္ခုတြင္ အရည္ဘ၀သို႔ေျပာင္းသြားသည္။


ေလေအးေပးစက္ အမ်ိဳးအစားမ်ား


ေလေအးေပးရမည့္ အခန္းအႀကီးအေသးကိုလိုက္၍ ေလေအးေပးစက္ အမ်ိဳးအစားကို ေရြးခ်ယ္ႏိုင္ပါသည္။ အၾကမ္ဖ်ဥ္းအား ျဖင့္ ေလေအးေပးစက္အမ်ိဳးအစားကို ၅ မ်ိဳးခဲြႏိုင္သည္။

၁။ Portable Air Conditioner
၂။ Window Air Conditioner
၃။ Split Air Conditioner
၄။ Packaged Air Conditioner
၅။ Central Air Conditioning System တို႔ျဖစ္၏။

ဤေလေအးေပးစက္မ်ားကို မည္သည့္ေနရာ၌ သံုးသနည္း။ အၾကမ္းအားျဖင့္ Portable Air Conditioner မ်ားကို မိမိလိုေသာ အခန္းမ်ားတြင္ သံုးႏိုင္သည္။ အေသတပ္ဆင္၍ မထားေသာေၾကာင့္ ႀကိဳက္သည့္အခန္း၊ ႀကိဳက္သည့္ေနရာသို႔ ယူသြား ႏုိင္သည္။ စက္မွာေသးသျဖင့္ ေလေအးေပးႏုိင္ေသာ ပမာဏမွာလည္း နည္းသည္။ ထိုစက္မ်ားကိုမူ ယာယီအတြက္သာ သုံးၾကပါသည္။

Window Air Conditioner မ်ားကို အခန္းငယ္တစ္ခုခ်င္းအတြက္ သံုးပါသည္။ Split Air Conditioner ကို အခန္း တစ္ခန္း၊ ႏွစ္ခန္း၊ သံုးေလးခန္း စသည္တို႔အတြက္ သံုးပါ သည္။ ပုိ၍က်ယ္ေသာအခန္းမ်ား သို႔မဟုတ္ ႏွစ္ခန္းထက္ပိုေသာ အခန္းမ်ား အတြက္ Packaged Air Conditioner ကို သံုးပါ သည္။ ရုပ္ရွင္ရံု၊ ေက်ာင္း၊ ရံုး၊ စာၾကည့္တုိက္ စသည့္ ႀကီးမားေသာ အေဆာက္အအံုႀကီးမ်ားအတြက္ Central Air Condition-ing system ကို သံုးပါသည္။ 

မွတ္ခ်က္။            ။ ဤစာအုပ္သည္ အင္ဂ်င္နီယာမ်ားအတြက္မဟုတ္မူ၍ လူအမ်ားနားမလည္ႏိုင္သည့္ ဤစနစ္မ်ား အေၾကာင္း၊ အပူတြက္ပံု၊ ေလေအးေပးစက္အရြယ္အစား တြက္ခ်က္ပံုမ်ားကို မေဖာ္ျပေတာ့ပါ။ မိမိအတြက္ သင့္ေတာ္မည့္ ေလေအးေပးစက္ကို အၾကမ္းဖ်ဥ္းအားျဖင့္ ေရြးခ်ယ္ႏိုင္ရန္သာ ေဖာ္ျပလိုက္ပါသည္။


မည္ကဲ့သို႔ေသာ ေလေအးေပးစက္မ်ိဳးကို ၀ယ္ရမည္နည္း။


ေလေအးေပးစက္၏ အရြယ္အစားကို BTU (British Thermal Unit) ျဖင့္သတ္မွတ္သည္။ ဆိုလိုသည္မွာ ထုိစက္က စုပ္ယူေပး ႏိုင္ေသာ အပူပမာဏ ျဖစ္၏။ ၀ယ္လုိက္ေသာ စက္သည္ မိမိအခန္းအတြက္ ငယ္လြန္းေနပါက လုိခ်င္သေလာက္ ေအးမည္ မဟုတ္။ မိမိလုိသည္ထက္ ပိုႀကီးသည့္စက္ကို၀ယ္လွ်င္ ေစ်းပိုႀကီးမည္။ ပိုက္ဆံပိုကုန္မည္။ ထို႔ေၾကာင့္ မိမိအတြက္ သင့္ေတာ္ မည့္စက္အရြယ္ကို ၀ယ္တတ္ရန္ လိုပါသည္။ သို႔ဆိုလွ်င္ မိမိအခန္း၌ အပူမည္မွ်ရိွသည္ကို သိထားရမည္ျဖစ္ပါသည္။ အၾကမ္းဖ်ဥ္းအားျဖင့္ အပူပမာဏကို ေအာက္ပါအတိုင္း ယူဆႏုိင္ပါသည္။

အခန္းငယ္ - ၾကမ္းခင္းအက်ယ္ ၁၀၀ မွ ၃၀၀ စတုရန္းေပ အတြက္ ၅၀၀၀ – ၆၀၀၀ BTU
အခန္းလတ္ - ၾကမ္းခင္းအက်ယ္ ၂၅၀ မွ ၅၅၀ စတုရန္းေပ အတြက္ ၇၀၀၀ – ၈၂၀၀ BTU
အခန္းႀကီး - ၾကမ္းခင္းအက်ယ္ ၃၅၀ မွ ၉၅၀ စတုရန္းေပ အတြက္ ၉၈၀၀ – ၁၂၅၀၀ BTU

ပို၍ အေသးစိတ္ေဖာ္ျပရလွ်င္ ေအာက္ပါအတိုင္းရပါမည္။
ဤေနရာတြင္မူ အိမ္မ်ား၌အသံုးမ်ားေသာ Window Air Conditioner ႏွင့္ Split Air Conditioner တို႔အေၾကာင္းကို ဦးစားေပး ေဖာ္ျပသြားပါမည္။


Window Air Conditioner (၀င္းဒိုးတိုက္ပ္ ေလေအးေပးစက္)

Window Air Conditioner မ်ားမွာ မ်ားေသာအားျဖင့္ ပမာဏ ၈၀၀၀ BTU/hour မွ ၁၂၀၀၀ BTU/hour ထိ၊ ပါ၀ါအားျဖင့္ ၇၄၀ ၀ပ္မွ ၁၂၂၀ ၀ပ္ထိ၊ အမ္ပီယာ ၆.၈ မွ ၁၁ ထိ၊ အရြယ္အစား ၁၈လက္မခဲြ x ၁၄ လက္မ x ၂၁ လက္မ။ ႀကီးလွ်င္ ၂၄ လက္မ x ၁၅ လက္မ x ၂၂ လက္မခဲြ စသျဖင့္ ရိွတတ္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ ဤအရြယ္မ်ားမွာ ခန္႔မွန္းႏိုင္ရန္ အၾကမ္းဖ်ဥ္း ေဖာ္ျပခ်က္မွ်သာျဖစ္ၿပီး ထုတ္လုပ္ေသာကုမၸဏီ၊ အမ်ိဳးအစားေပၚမူတည္၍ ကြဲလြဲႏိုင္ပါသည္။

၀င္းဒိုးတိုက္ပ္ ေလေအးေပးစက္တစ္လံုး တည္ေဆာက္ပံု
 

ေလေအးေပးစက္ တစ္လံုးတြင္ ပါ၀င္ေသာ အစိတ္အပိုင္းမ်ား


သတိေပး အမွတ္အသားမ်ား

  ဤအမွတ္အသားကို ေတြ႔ပါက စာအုပ္ထဲတြင္ ညႊန္ၾကားထား သည့္အတိုင္း အတိအက်လုိက္နာရန္ လိုပါသည္။

 ဤအမွတ္အသားျဖင့္ ေဖာ္ျပထားသည္မ်ားကို လံုး၀မလုပ္ပါႏွင့္။ စက္ပ်က္ျခင္း၊ လူကို အႏၱရာယ္ ျဖစ္ေစျခင္းမ်ား ႀကံဳရတတ္သည္။
ဤအမွတ္အသား ေဖာ္ျပထားပါက စက္ပ်က္ျခင္း၊ လူကို အႏၱရာယ္ ျဖစ္ေစျခင္းမ်ား ႀကံဳရတတ္သည္ ဟု သတိေပးထားျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

ဒါေတြ သတိထားပါ

၁။ ေလေအးေပးစက္ကို ကြ်မ္းက်င္သူမ်ားအားသာ တပ္ဆင္ခိုင္းပါ။ နားမလည္သူမ်ားတပ္ဆင္ပါက စက္သည္ ေကာင္းမြန္စြာ အလုပ္မလုပ္ျခင္း၊ ေရွာ့ျဖစ္ႏိုင္ျခင္း၊ မီးေဘးအႏၱရာယ္ရိွျခင္း၊ လူအတြက္ အႏၱရာယ္ရိွျခင္းတို႔ ျဖစ္တတ္သည္။  
 
၀င္းဒိုးတိုက္ပ္ ေလေအးေပးစက္ တပ္ဆင္ျခင္း

မွတ္ခ်က္။            ။ ယခုေဖာ္ျပမည့္ ေလေအးေပးစက္တပ္ဆင္နည္းမွာ LG Window Type Air-Conditioner Model L8004R အတြက္ ျဖစ္ပါသည္။ တံဆိပ္၊ အရြယ္အစားကြာသြားသည္ႏွင့္အမွ် တပ္ဆင္နည္းမွာလည္း ကြာႏိုင္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ ေလေအးေပးစက္ကို မည္ကဲ့သို႔တပ္ဆင္သည္ကို ေလ့လာလိုသူမ်ားအတြက္ ေဖာ္ျပလုိက္ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ဤနည္းကိုသိလွ်င္ အျခားအမ်ိဳးအစားမ်ားအားလည္း မိမိဉာဏ္ႏွင့္ ခ်င့္ခ်ိန္ကာ တပ္ဆင္ႏိုင္ပါသည္။

ေလေအးေပးစက္ကို တပ္ဆင္ရာတြင္ စက္ေပၚသို႔ေနေရာင္တုိက္ရိုက္မက်ေစရန္ ကာကြယ္ထားပါ။ (အမိုးမိုးေပးထားပါ။) စက္ေနာက္တြင္ အနည္းဆံုး လက္မ ၂၀ ခန္႔ေနရာလပ္ထားေပးပါ။ သို႔မွ ကြန္ဒင္ဆာမွ အပူမ်ားေလထုအတြင္း လြတ္လပ္စြာ ထုတ္ပစ္ႏိုင္မည္။ နံရံႏွင့္ ေလေအးစက္ နီးလြန္းလွ်င္ ေလေအးေပးစက္ အလုပ္လုပ္မႈကို အေႏွာင့္အယွက္ျဖစ္ေစပါသည္။

ေလေအးေပးစက္ ကိုယ္ထည္အျပင္ပိုင္းကို အနည္းဆံုး ၁၁ လက္မ အိမ္အျပင္ဘက္ထုတ္ထားပါ။


ေခြ်းထုတ္ပုိက္ကို မည္ကဲ့သို႔တပ္ဆင္မည္နည္း


တပ္ဆင္ရန္ လိုအပ္မည့္ လက္နက္ကိရိယာမ်ား

၁။ ၀က္အူလွည့္ (+, -)                               ၂။ ဓါး

၃။ ခဲတံ                                                   ၄။ ေပတံ

၅။ တူ                                                     ၆။ ေရခ်ိန္


တပ္ဆင္ရန္ လုိအပ္မည့္ ပစၥည္းမ်ား (ေရခဲေသတၱာ၀ယ္စဥ္ကတည္းက အတူပါလာပါမည္။)တပ္ဆင္ရန္ လိုအပ္ေသာ ျပတင္းေပါက္အရြယ္အစား


စနစ္တက်တပ္ဆင္မွသာ ေလေအးေပးစက္ ေကာင္းေကာင္းအလုပ္လုပ္ႏုိင္မည္။
၁။ မိမိအိမ္မွ ျပတင္းေပါက္အရြယ္သည္ ၀ယ္ယူလာသည့္ေလေအးေပးစက္ႏွင့္ အထိုင္မက်ပါက (ေသးလြန္း၊ ႀကီးလြန္းေနပါ က) လက္သမားေခၚၿပီး ျပန္ျပင္ရန္ လိုပါသည္။ ျပတင္းေပါက္ႏွင့္ ေလေအးစက္အၾကား အေပါက္ႀကီးျဖစ္မေနရန္ အေရးႀကီး ပါသည္။ ဟ,ေနေသာေနရာမ်ားကို သံုးထပ္သားျပားႏွင့္ ပိတ္ႏိုင္ပါသည္။
၂။ ပံု(ခ) တြင္ၾကည့္ပါ။ အတြင္းဘက္ ျပတင္းေပါက္ေဘာင္သည္ အျပင္ဘက္ ျပတင္းေဘာင္ထက္ လက္မသံုးမတ္ခန္႔ ပိုျမွင့္ ထားပါသည္။ အေၾကာင္းမွာ ေလေအးစက္မွ က်လာေသာ ေခြ်းမ်ား အျပင္ဘက္သို႔စီးသြားေစရန္ ျဖစ္ပါသည္။
၃။ အထိန္းျပား (guide panel) (ဆ) ကို ၀က္အူအတိုေလးမ်ား (က) ျဖင့္ တပ္ဆင္ပါ။ ၀က္အူလွည့္အရွည္ကိုသံုးလွ်င္ ပိုအဆင္ေျပပါသည္။

၄။ ေကာ္ပါေသာေဖာ့ျပား(င) ကို ျပတင္းေပါက္ေဘာင္တြင္ ကပ္ပါ။ ျပတင္းေပါက္ႏွင့္ ေလေအးစက္အၾကား ေလလံုေစရန္ ျဖစ္ပါသည္။ အကယ္၍ ေဖာ့ျပားမေလာက္ပါက ပိုလီေဖာင္ (poly foam) ေဖာ့တံုးမ်ား ညွပ္ထည့္ႏိုင္ပါေသးသည္။

၅။ ေလေအးစက္ကို ျပတင္းေပါက္ အလယ္တည့္တည့္တြင္ တပ္ဆင္ႏုိင္ရန္ ျပတင္းေပါက္အလယ္မွတ္ကို မ်ဥ္းသားပါ။
၆။ အလယ္မ်ဥ္း၏ တစ္ဖက္တစ္ခ်က္ ၈ လက္မစီခြာၿပီး L ဘရက္ကက္ (ဃ) မ်ားတပ္ဆင္ပါ။ တပ္ရာတြင္ ၀က္အူအတို (က) ႏွစ္လံုး သံုးပါ။ ဘရက္ကက္မ်ားကို ျပတင္းေဘာင္ႏွင့္ ထိထားပါ။ ထုိဘရက္ကက္မ်ားသည္ ေလေအးေပးစက္ကို ထိန္းထားရန္ ျဖစ္၏။
သတိ။    ။ ေအာက္ပါအဆင့္တြင္ ေလေအးေပးစက္ကို ျပတင္းေပါက္ေဘာင္ထဲ ထည့္သြင္းတပ္ဆင္ပါမည္။ ထိုကဲ့သို႔ တပ္ဆင္ရာတြင္ ေလေအးေပးစက္ အထုိင္မက်မခ်င္း လက္မလႊတ္ပါႏွင့္။ ေသေသခ်ာခ်ာ က်က်နန တပ္ဆင္ၿပီးသြားမွ စိတ္ခ်လက္ခ် လႊတ္ပါ။ သို႔မဟုတ္လွ်င္ လြတ္က်ကာ စက္ပ်က္တတ္သည္။ လူကိုလည္း ထိခိုက္တတ္သည္။
၇။ ေလေအးေပးစက္ကို လူႏွစ္ေယာက္ ေသေသခ်ာခ်ာ ခိုင္ခိုင္ျမဲျမဲကိုင္တြယ္ကာ မ,ၿပီး ျပတင္းေပါက္ ေဘာင္အတြင္း ထည့္သြင္းတပ္ဆင္ပါ။ ေလေအးစက္ေအာက္မွ အထိန္းသည္ L ဘရက္ကက္၌ ေသေသခ်ာခ်ာ ထိုင္ေနရန္ အေရးႀကီးပါ သည္။ L ဘရက္ကက္ေပၚတြင္ ေလေအးစက္ က်က်နန အထိုင္က်သြားၿပီဆိုပါက ေလေအးေပးစက္ ေနရာတက်ျဖစ္သြား ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း သိႏိုင္ပါသည္။ ဤအေျခအေနတြင္ ေလေအးေပးစက္သည္ ျပတင္းေပါက္ အလယ္တည့္တည့္၌ ရိွေနပါမည္။
၈။ ေလေအးေပးစက္ ေနရာတက်ျဖစ္သြားသည္ႏွင့္ အေပၚပိုင္းမွကိုင္ကာ ေနာက္သို႔ အနည္းငယ္ လွန္လိုက္ပါ။ ထိုအခါ အေပၚ အထိန္းျပားႏွင့္ ျပတင္းေဘာင္ညပ္သြားကာ ၿငိမ္သြားပါလိမ့္မည္။ ေနာက္သို႔အနည္းငယ္ ေစာင္းနိမ့္ေနပါမည္။

၉။ အထိန္းျပား (ဆ) ကို ျပတင္းေဘာင္တြင္ ေနရာတက်ခ်ၿပီး ၀က္အူအရွည္ (ခ) ေလးလံုးျဖင့္ စဲြပါ။ ထို႔ေနာက္ ျပတင္းေပါက္မွ လပ္ေနေသာေနရာမ်ားတြင္ ေဖာ့တံုး (စ) ျဖင့္လိုက္ပိတ္ပါ။ L ဘရက္ကက္ကို ၀က္အူအတို (က) ျဖင့္စဲြပါ။
၁၀။ ေနာက္ဆံုးတြင္ ၀က္အူအရွည္ (ခ) ျဖင့္ ေထာက္ခံဘရက္ကက္ (ဇ) ကို ေလေအးစက္ ယာဘက္တြင္ အေသစဲြလုိက္ပါ။

ယခု အသင္၏ ေလေအးစက္ တပ္ဆင္ၿပီးသြားပါၿပီ။ ထို႔ေနာက္ မီးႀကိဳးကို ပလပ္တြင္ ေသခ်ာစြာထိုးပါ။

ေလေအးေပးစက္ စတင္မဖြင့္မီ

၁။ မီးေခါင္းပလပ္ကို ေဆာ့ကက္အတြင္း ေသေသခ်ာခ်ာ ထိုးပါ။
၂။ လွ်ပ္စစ္ဆုိင္ရာ ေဘးကင္းစိတ္ခ်ရမႈအတြက္ အထက္တြင္ေဖာ္ျပခဲ့ၿပီးေသာ ေဆာင္ရန္၊ ေရွာင္ရန္အခ်က္မ်ားကို တိတိက်က် လိုက္နာပါ။ မီးႀကိဳးကို မူလပါလာသည့္ မီးႀကိဳးသာသံုးပါ။ မိမိသေဘာႏွင့္ ျပဳျပင္မသံုးပါႏွင့္။

ေလေအးေပးစက္ဖြင့္ထားစဥ္

၁။ ေလေအးကို မိမိထံတိုက္ရိုက္တိုးေနျခင္းမ်ိဳးေရွာင္ပါ။ က်န္းမာေရးထိခိုက္တတ္သည္။
၂။ အခန္းတြင္း၌ ေဆးလိပ္ေသာက္ျခင္းေၾကာင့္ေသာ္လည္းေကာင္း မီးခိုးမ်ားမႊန္ေနလွ်င္၊ သို႔မဟုတ္ ေလသန္႔သြင္းေပးရန္ လိုအပ္လွ်င္ ျပတင္းေပါက္မ်ားဖြင့္ၿပီး ျပင္ပေလ ရယူပါ။

အေ၀းထိန္းခလုတ္ (Remote Control) အသံုးျပဳပံု

ဤတြင္ ေယဘူယ်အေ၀းထိန္းခလုတ္တစ္ခုတြင္ ပါ၀င္ေသာ ခလုတ္မ်ားအေၾကာင္း ေဖာ္ျပလုိက္ပါသည္။ ေလေအးေပးစက္ အမ်ိဳးအစားေပၚမူတည္ၿပီး ခလုတ္အေနအထားမ်ား ေျပာင္းတတ္ေသာ္လည္း ေယဘုယ် အလုပ္လုပ္ပံုမွာ အတူတူပင္ ျဖစ္ပါ သည္။

အေ၀းထိန္းကိရိယာမ်ားတြင္ သံုးသည့္ဓါတ္ခဲမွာ မ်ားေသာအားျဖင့္ ေအသံုးလံုး (AAA) အရြယ္ ျဖစ္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ အေသ မွတ္မထားပါႏွင့္။ ဓါတ္ခဲအိမ္ကို ဖြင့္ၾကည့္လွ်င္ ဓါတ္ခဲအရြယ္ ႏွင့္ အစြန္း (+, -) တို႔ကို ေဖာ္ျပထားပါလိမ့္မည္။ ဤအရြယ္အတိုင္း ဓါတ္ခဲကို ေရြးပါ။ ဓါတ္ခဲထည့္လွ်င္ (+, -) မွန္ေအာင္ထည့္ပါ။

အေ၀းထိန္းခလုတ္ကို အသံုးျပဳပံု

ေအာက္တြင္ အေ၀းထိန္းခလုတ္ေပၚရိွ အမွတ္အသားမ်ားအေၾကာင္း ရွင္းျပထားပါသည္။

ေလလာရာလမ္းကို ထိန္းပံု


ေလေအးေပးစက္၏ အပူထိန္းခလုတ္ကို အေအးဆံုးသို႔ တင္ထားၿပီဆိုပါက ေလလာရာလမ္းကို လူမ်ားရိွရာ၏ အထက္ဘက္သို႔ တင္ထားသင့္ပါသည္။


သန္႔ရွင္းေရး ႏွင့္ ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းေရး
၁။ ေလေအးေပးစက္မွ ေလစစ္ဆန္ခါမ်ားကို ပံုမွန္ေဆးေၾကာသန္႔ရွင္းေပးပါ။
သန္႔ရွင္းေရးလုပ္ရန္ ေလေအးေပးစက္ ေရွ႔အဖံုးကိုဖြင့္ၿပီး ေလစစ္ဆန္ခါကို ထုတ္ယူပါ။
၂။ ထို႔ေနာက္ ေလစစ္ဆန္ခါကို ေရႏွင့္ေဆးေၾကာပါ။
၃။ ေရေဆးၿပီးေသာ ဆန္ခါကို ညင္သာစြာလႈပ္ခါၿပီး ေရမ်ားကို ခါထုတ္ပါ။ ထို႔ေနာက္ ဆန္ခါကို ျပန္တပ္၍ ရပါၿပီ။
၄။ ဖံုထူထပ္ေသာ ေဒသမ်ားတြင္ ဤကဲ့သို႔ သန္႔ရွင္းျခင္းကို မၾကာမၾကာ ျပဳလုပ္ေပးရန္ လိုပါသည္။
၅။ ေရွ႔အဖံုးကို ျဖဳတ္ၿပီးသန္႔ရွင္းရန္လိုအပ္ပါက ေအာက္ပါအတိုင္းျဖဳတ္ကာ သန္႔ရွင္းေရးလုပ္ႏုိင္ပါသည္။ သန္႔ရွင္းရာတြင္ ဆပ္ျပာႏွင့္ေရကို သံုးႏိုင္ၿပီး ေခ်းခြ်တ္ေဆးမ်ားသံုးရန္ မလိုပါ။ အျပင္းစား ေခ်းခြ်တ္ေဆးမ်ားသည္ ေလေအးေပးစက္၏ မူလ အေရာင္ကို ပ်က္ေစၿပီး ခိုင္ခံ့မႈကိုလည္း အားနည္းသြားေစတတ္ပါသည္။


သတိျပဳရန္ အခ်က္မ်ား

၁။ ေလေအးေပးစက္ကို သန္႔ရွင္းရာ၌ မည္သည့္အခါမွ  ေရႏွင့္ေလာင္းၿပီး ေဆးေၾကာျခင္း မလုပ္ပါႏွင့္။ ဓါတ္လိုက္တတ္သည္။
၂။ ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းျခင္း၊ သန္႔ရွင္းေရးလုပ္ျခင္း လုပ္သည့္အခါတိုင္းတြင္ ေလေအးေပးစက္ကို ပိတ္။ ပလပ္ကိုခြ်တ္ထားပါ။
၃။ ေလေအးေပးစက္ ပ်က္ၿပီဆိုလွ်င္ ျပင္ရန္ မႀကိဳးစားပါႏွင့္။ ျပင္တတ္သူကိုေခၚပါ။ သို႔မဟုတ္ ဆုိင္သို႔ပုိ႔ပါ။ တတ္ေယာင္ကားမ်ားေခၚကာ မျပင္ပါႏွင့္။ အေျခအေနကို ပိုဆိုးေစတတ္သည္။
ေလေအးေပးစက္ အလုပ္မလုပ္ေတာ့ဘူးလား
ေလေအးေပးစက္ အလုပ္မလုပ္ေတာ့လွ်င္ ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားကို ဦးစြာစစ္ပါ။
၁။ ေလေအးေပးစက္ ပလပ္ဟာ လြတ္ေနသလား၊ မမိတမိျဖစ္ေနသလား။
၂။ ေလေအးေပးစက္က ဘရိတ္ကာ(breaker) က်ေနသလား။ ဖ်ဴ႔စ္ (fuse) ျပတ္ေနသလား။
ေလေအးေပးစက္ ေကာင္းေကာင္းမေအးေတာ့ရင္
၁။ အေ၀းထိန္း (remote) ေကာင္းေကာင္းအလုပ္လုပ္ရဲ့လား။ ဓါတ္ခဲအားကုန္ေနၿပီလား။
၂။ အပူခ်ိန္ကို ခ်ိန္ထားတာ မွန္ရဲ့လား။ အပူခ်ိန္သိပ္ျမင့္ေနရင္ ေအးမွာမဟုတ္ဘူး။
၃။ ေလေအးေပးစက္ အျပင္ဘက္အပိုင္းကိုသြားၾကည့္ပါ။ ဘာေတြနဲ႔ပိတ္ဆို႔ေနသလဲ။ ပိတ္ေနခဲ့ရင္ ရွင္းေပးပါ။
၄။ ရိွသမွ်တံခါးနဲ႔ ျပတင္းအားလံုးကို ပိတ္ပါ။ အခန္းထဲမွာ အပူထြက္ေနတဲ့ ေရေႏြးအိုးလိုပစၥည္းေတြကို ဖယ္ရွားပစ္ပါ။
၅။ ေလေအးေပးစက္က ေလစစ္ဆန္ခါမွာ ဖံုးေတြသိပ္ကပ္ေနၿပီလား စစ္ပါ။ ဖံုေတြကို အထက္မွာေျပာခဲ့သလို ေရနဲ႔ေဆးပါ။

ေအာက္ပါအေျခအေနေတြမွာ ေလေအးေပးစက္ဟာ ပံုမွန္ပါ။ ဘာမွ စိတ္ပူစရာမလိုပါဘူး။
၁။ ေလေအးစက္ကိုဖြင့္ထားစဥ္ စက္ထဲက ေရသံ၊ ပိုက္သံေတြၾကားေနရရင္ စိတ္မပူပါနဲ႔။ ေလထု သိပ္ၿပီး စိုထိုင္းဆမ်ားလာရင္ ဒါမွမဟုတ္ မုိးရြာေနရင္ စက္က ပိုတဲ့ေရေငြ႔ေတြကို အလိုအေလ်ာက္ ထုတ္ပစ္တာျဖစ္ပါတယ္။
၂။ တစ္ခါတစ္ေလ သာမိုစတက္က ကလစ္ကနဲ အသံျမည္ပါလိမ့္မယ္။ အဲဒါဟာ သာမိုစတက္က အပူခ်ိန္ကို အလိုအေလ်ာက္ ထိန္းေပးေနတာျဖစ္လို႔ ပံုမွန္အေျခအေနျဖစ္ပါတယ္။
၃။ ေလေအးေပးစက္ေနာက္ကေန ေရေတြ တစ္စက္စက္က်ေနတာေတြ႔ရရင္လည္း စိတ္မပူပါနဲ႔။ ကြန္ဒင္ဆာက ေခြ်းက် တာပါ။
၄။ ကြန္ဒင္ဆာက ဘာသံမွမၾကားရပဲ ပန္ကာလည္ေနတာလည္း ပံုမွန္အေျခအေနပါပဲ။

ရည္ညႊန္းကိုးကားစာအုပ္စာတမ္းမ်ားႏွင့္ Website မ်ား
            1. LG Window Type Airconditioner Owner’s Manual, Model L8004R, L1004R, CL8000ER
2. Gold Star Room Airconditioner Service Manual, Model BG8000ER, WG8005R, WG1005R, WG1205R


Window Type ေလေအးေပးစက္အေၾကာင္း ၿပီးပါၿပီ။
- + - + - + - + - + - + - + - + - + - + - + - + - + - + - + - + - + - + - + - +

2 comments:

ေဇၾကီး said...

တန္ဖုိးရွိတဲ့ ပညာရပ္ေတြကို အခုလို အခမဲ့ အခ်ိန္ေပးျပီး ျဖန္႔ေ၀ေပးေနတာ ေက်းဇူးပါဗ်ာ။ အျမဲတမ္းလည္း ကိုေအးျငိမ္းရဲ႕ ဘေလာ့က ပိုစ့္အသစ္ေတြကို ေစာင့္ေမွ်ာ္ဖတ္ရႈ႕ေနပါတယ္။
ကုိေအးျငိမ္းရဲ႕ စာေတြက ကၽြန္ေတာ္တုိ႔လို ကၽြန္း(စကၤာပူ) ေပၚမွာ အလုပ္လုပ္ေနတဲ့ လုပ္သားေတြအတြက္ အသိအလင္းေရာင္ တစ္ခုပါပဲ။ ဆက္လက္ျပီး အခုလို အက်ိဳးရွိတဲ့ ပညာရပ္မ်ား ဆက္ဆက္ျဖန္႔ျဖဴးေ၀ငွႏိုင္ပါေစဗ်ာ။

ေအးၿငိမ္း said...

ခုလိုအားေပးတ့ဲအတြက္ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္ ကိုေဇႀကီးခင္ဗ်ား။ ကြ်န္ေတာ္အခ်ိန္ရတိုင္း ဆက္ေရးသြားပါမယ္။