Sunday, December 11, 2011

ေရခဲေသတၱာ စနစ္တက် အသံုးျပဳနည္း ႏွင့္ ထိန္းသိမ္းနည္း (၁)

လူေနမႈစနစ္မ်ားတိုးတက္လာသည္ႏွင့္အမွ် လူတို႔၏ ေန႔စဥ္လူေနမႈဘ၀တြင္ ေရခဲေသတၱာႏွင့္ ေလေအးေပးစက္ တို႔မွာလည္း မရိွမျဖစ္ လုိအပ္လာေသာ ပစၥည္းမ်ား ျဖစ္လာပါၿပီ။ အေျပးအလႊားလႉပ္ရွားေနရေသာ ၿမိဳ႔ျပ လူေနမႈဘ၀တြင္ ေန႔စဥ္ေစ်းသြားရန္ အခက္အခဲရိွသူမ်ားအေနႏွင့္ ေရခဲေသတၱာသည္ အလြန္ အသံုး၀င္သည္။ ေရခဲေသတၱာရိွျခင္းျဖင့္ အသီးအႏွံမ်ားကို လတ္လတ္ဆတ္ဆတ္ စားရမည္။ အစားအေသာက္မ်ား က်န္လွ်င္လည္း ေရခဲေသတၱာတြင္း ထည့္သိမ္းထားႏိုင္သည္။
ေရခဲေသတၱာႏွင့္ ေလေအးေပးစက္မ်ားမွာ တန္ဖိုးႀကီးပစၥည္းမ်ား ျဖစ္သည္။ စနစ္တက် ကိုင္တြယ္ထိန္းသိမ္းျခင္း မလုပ္လွ်င္ ရိွရမည့္စက္၏သက္တမ္းထက္ ပိုတိုျခင္း၊ မၾကာခဏပ်က္စီးျခင္း၊ မလိုအပ္ပဲမီးအားပိုကုန္က်ျခင္း စသည္တို႔ ျဖစ္ႏုိ္င္ပါသည္။ အမွန္ဆိုရလွ်င္ လုပ္သင့္လုပ္ထိုက္သည့္ အရာကေလးမ်ားကို အနည္းငယ္မွ် လုပ္ေပးလိုက္လွ်င္ပင္ အထက္ပါ ဆိုးက်ိဳးမ်ားမွ ေရွာင္ရွားႏိုင္ပါသည္။ ထို ဂရုစိုက္ရမည့္ အခ်က္မ်ားမွာလည္း ခဲယဥ္းလွသည္မဟုတ္။ မိမိအိမ္ရိွ ကိရိယာ တန္ဆာပလာကေလးမ်ားကိုသံုး၍ အခိ်န္အနည္းငယ္အတြင္း လုပ္ႏုိင္ေသာ အခ်က္ကေလးမ်ားသာ ျဖစ္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ မည္ကဲ့သို႔ ျပဳလုပ္ရမည္၊ မည္သည့္အခ်ိန္တြင္ ျပဳလုပ္သင့္သည္ စသည့္ ဗဟုသုတေတာ့ ရိွထားရန္လိုပါသည္။ 

            မည္မွ်ေကာင္းေသာစက္ျဖစ္ေစ ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းမႈမရိွလွ်င္ အေႏွးႏွင့္အျမန္ ပ်က္စီးတတ္ျမဲ ျဖစ္သည္။ စက္ပ်က္ၿပီ ဆိုလွ်င္ ေသးသည္ျဖစ္ေစ၊ ႀကီးသည္ျဖစ္ေစ၊ နည္းနည္းပ်က္လွ်င္ ျဖစ္ေစ၊ ႀကီးႀကီးမားမား ပ်က္သည္ျဖစ္ေစ။ စက္ျပင္ဆရာ ေခၚရျခင္း၊ အိမ္တြင္ ျပင္မရလွ်င္ စက္ကို ျပင္မည့္ေနရာသို႔ ပို႔ရျခင္း၊ မိမိစက္ ျပင္ၿပီးမၿပီး မၾကာခဏေမးရျခင္း။ စက္ျပင္မၿပီးမီ စပ္ၾကား အဆင္မေျပျခင္း။ ျပင္ၿပီးျပန္ပါလွ်င္လည္း ျပန္လည္ယူရျခင္း၊ ျပန္လည္တပ္ဆင္ရျခင္း၊ ေငြကုန္ေၾကးက်မ်ားျခင္း၊ ထို ကိစၥမ်ားအတြက္ စိတ္အေႏွာက္အယွက္ျဖစ္ရျခင္း စသည္တို႔ကို မလဲႊသာမေရွာင္သာ ႀကံဳေတြ႔ၾကရမည္။
 
            ထို႔အတြက္ ပ်က္မွျပင္မည့္အစား။ စက္ကို ပ်က္ရမည့္အခိ်န္မတုိင္မီ မပ်က္ေစရန္ မိမိက ဂရုတစိုက္ကိုင္တြယ္ရန္ လိုပါသည္။
 
            ဤစာအုပ္တြင္ ေရခဲေသတၱာ ႏွင့္ ေလေအးေပးစက္မ်ားကို စနစ္တက် ကိုင္တြယ္သံုးစဲြနည္း။ ၾကာရွည္သံုးစဲြႏိုင္ရန္ ထိန္းသိမ္းနည္းမ်ားကို စုစည္းတင္ျပထားပါသည္။

ေရခဲေသတၱာ တစ္လံုးတည္ေဆာက္ထားပံု
 
ေရခဲေသတၱာကို စနစ္တက်ကိုင္တြယ္ သံုးစဲြတတ္ရန္၊ ထိန္းသိမ္းတတ္ရန္အတြက္ ေရခဲေသတၱာတစ္လံုး၏ အေျခခံ တည္ေဆာက္ထားပံုကို သိရိွထားရန္လိုပါသည္။
 
သာမန္လူမ်ားနားလည္ေအာင္ ေျပာရလွ်င္ ေရခဲေသတၱာဟူသည္ ေရခဲေသတၱာအတြင္း ထည့္ထားေသာ ပစၥည္းမ်ား ၾကာရွည္ခံရန္ အပူခ်ိန္တစ္ခုအထိ ေအးေနေအာင္ ထိန္းေပးထားေသာ လွ်ပ္စစ္ပစၥည္းတစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။ ထိုကဲ့သို႔ ေအးေနေစ ရန္ ေရခဲေသတၱာအတြင္းရိွ ပစၥည္းမ်ားထံမွ အပူကို စုပ္ယူသည္။ ထိုအပူကို အျပင္သို႔ ျပန္စြန္႔ထုတ္သည္။ ဤလုပ္ငန္းစဥ္ကို ထပ္တလဲလဲ အဆက္မျပတ္ ၂၄ နာရီ လုပ္ေနေအာင္ စီမံထားျခင္းသာ ျဖစ္ပါသည္။

ေစ်းကြက္အတြင္းတြင္ တံဆိပ္မ်ိဳးစံု၊ အရြယ္မ်ိဳးစံု၊ ပံုစံမ်ိဳးစံုႏွင့္ ေရခဲေသတၱာမ်ားကို အမ်ားအျပား ေတြ႔ႏုိင္ပါသည္။ တံဆိပ္၊ အမ်ိဳးအစား၊ အရြယ္၊ ပံုစံ မည္မွ်ပင္ကဲြပါေစ။ ေရခဲေသတၱာမွန္လွ်င္ အေျခခံအလုပ္လုပ္ပံု အားလံုးအတူတူပင္ ျဖစ္ပါ သည္။
  
ေရခဲေသတၱာတစ္လံုး အလုပ္လုပ္ပံုမွာ ေအာက္ပါအတိုင္း ျဖစ္ပါသည္။
 
ေရခဲေသတၱာတြင္ အဓိက အစိတ္အပိုင္း ၄ ခုပါသည္။ ၎တို႔မွာ -

၁။ ကြန္ပရက္ဆာ (Compressor) 
၂။ ကြန္ဒင္ဆာ (Condenser)
၃။ ဖိအားေလွ်ာ့ဗား (Expansion Valve)  
၄။ အီဗာပိုေရတာ (Evaporator) - တို႔ျဖစ္ပါသည္။ 

            ကြန္ပရက္ဆာက ၀င္လာေသာဓါတ္ေငြ႔ကို ဖိအားျမင့္ေအာင္ ျမွင့္ေပးသည္။
            ကြန္ဒင္ဆာက ဓါတ္ေငြ႔မ်ားသယ္လာေသာအပူကို ျပင္ပေလထုအတြင္း စြန္႔ထုတ္ကာ ဓါတ္ေငြ႔အသြင္မွ အရည္အသြင္သို႔ ေျပာင္းေစသည္။
            ဖိအားေလွ်ာ့ဗားက ဓါတ္ေငြ႔ရည္၏ ဖိအားကို ေလွ်ာ့ခ်လိုက္သည္။
              အီဗာပိုေရတာက ေရခဲေသတၱာအတြင္းရိွ ပစၥည္းမ်ားမွအပူကို စုပ္ယူျခင္းျဖင့္ ဓါတ္ေငြ႔အရည္ကို အေငြ႔အျဖစ္ ေျပာင္းေစသည္။ ထိုဓါတ္ေငြ႔မ်ားကို ကြန္ပရက္ဆာက ဖိအားျမင့္ေအာင္ လုပ္ေပးသည္။               ၎တို႔အားလံုးကို ဆက္စပ္လိုက္လွ်င္ ေရခဲေသတၱာတစ္လံုး ၂၄ နာရီပတ္လံုး အလုပ္လုပ္ေနသည့္ စနစ္ကို ရမည္ျဖစ္ပါသည္။
ဦးစြာ ေရခဲေသတၱာကို ခလုတ္ဖြင့္လိုက္သည္ႏွင့္ ကြန္ပရက္ဆာ စတင္လည္ပါသည္။ ကြန္ပရက္ဆာဟူသည္ ဓါတ္ေငြ႔မ်ားကို ဖိအားျမင့္ေအာင္ လုပ္ေပးေသာ ကိရိယာျဖစ္သည္။ ၎တြင္ ေမာ္တာပါၿပီး ထိုေမာ္တာလည္ပတ္ရန္ လွ်ပ္စစ္ ျဖင့္ ေမာင္းႏွင္သည္။ ေရခဲေသတၱာအတြက္လိုေသာ မီးအားမွာ ထိုကြန္ပရက္ဆာကို ေမာင္းႏွင္ရန္ အဓိကျဖစ္၏။ ကြန္ပရက္ဆာမွ ထြက္လာေသာ ဖိအားျမင့္ဓါတ္ေငြ႔သည္ ကြန္ဒင္ဆာကို ျဖတ္စီးသြားသည္။ ကြန္ဒင္ဆာဟူသည္ ေရခဲေသတၱာ ေနာက္တြင္ သို႔မဟုတ္ ေအာက္တြင္ကပ္လွ်က္တပ္ဆင္ထားေသာ ေျမြလိမ္ေျမြေကာက္ ပိုက္ေခြမ်ားျဖစ္ပါသည္။ ကြန္ဒင္ဆာက ၎အတြင္းျဖတ္စီးသြားေသာ ဓါတ္ေငြ႔မ်ားမွ အပူူကို ျပင္ပေလထုအတြင္းသို႔ စြန္႔ထုတ္လိုက္သည္။ ထိုအခါ အပူဆံုးရံႈးသြားေသာ ဓါတ္ေငြ႔မ်ားမွာ အရည္ဘ၀သို႔ ေျပာင္းသြားသည္။ ယခုေခတ္ေပၚ ေရခဲေသတၱာမ်ားတြင္မူ ကြန္ဒင္ဆာ ပိုက္မ်ားကို ကာထားသျဖင့္ အျပင္မွမျမင္ရပါ။

ဖိအားျမင့္ေနေသးေသာ ဓါတ္ေငြ႔ရည္ကို ဖိအားေလွ်ာ့ဗားက ဖိအားေလွ်ာ့ခ်လိုက္သည္။ ထို ဖိအားနိမ့္ဓါတ္ေငြ႔ရည္ မ်ား အီဗာပိုေရတာအတြင္း ျဖတ္စီးကာ ေရခဲေသတၱာအတြင္းထည့္ထားေသာ ပစၥည္းမ်ားမွွ အပူကို စုပ္ယူသည္။ အီဗာပိုေရတာကို ေရခဲေသတၱာကိုယ္ထည္အတြင္း ျမႈပ္ကာ တပ္ဆင္ထားသျဖင့္ အျပင္မွ မျမင္ႏိုင္ပါ။ အေပၚထပ္ ေရခဲခန္း ၾကမ္းျပင္တြင္ ေဖာင္းေနေသာ အရာမ်ားမွာ အီဗာပိုေရတာ ပိုက္လိုင္းမ်ား ျဖစ္ပါသည္။

ထိုအခါ ေရခဲေသတၱာအတြင္းတြင္ အပူခ်ိန္ေလ်ာ့က်သြားကာ ေအးလာသည္။ အပူကိုစုပ္ယူလုိက္သျဖင့္ ဓါတ္ေငြ႔ရည္မ်ားမွာ အရည္ဘ၀မွ အေငြ႔ဘ၀သုိ႔ ေျပာင္းသြားသည္။ ထိုအေငြ႔မ်ား ကြန္ပရက္ဆာဆီေရာက္လာေသာအခါ ကြန္ပရက္ဆာက ဓါတ္ေငြ႔ကို ဖိအား ျမွင့္ေပးလိုက္ျပန္သည္။ ဤျဖစ္စဥ္အတိုင္း ဆက္ကာဆက္ကာ အစဥ္မျပတ္ လည္ေနျခင္း ျဖင့္ ေရခဲေသတၱာအတြင္း အပူခ်ိန္ကိုေလွ်ာ့ခ်ကာ အျမဲေအးေနေစေပေတာ့သည္။

ေရခဲေသတၱာတြင္ Freezer (အပူခ်ိန္ ေရခဲမွတ္ေအာက္ေလ်ာ့ေသာအခန္း) ႏွင့္ Refrigerator (အပူခ်ိန္ ေရခဲမွတ္ ထက္ျမင့္ေသာအခန္း) ဟု ႏွစ္မ်ိဳးပါသည္။ ယခုေခတ္ေပၚ ေရခဲေသတၱာအားလံုးလိုလိုပင္ freezer ကို အေပၚထပ္တြင္၊ refrigerator ကို ေအာက္ထပ္တြင္ ထားေလ့ရိွပါသည္။
            ေရခဲေသတၱာအတြင္း လုိအပ္ေသာအပူခ်ိန္ရေအာင္ သာမိုစတက္က ထိန္းေပးထားသည္။ သာမိုစတက္ခလုပ္ကို ေရခဲေသတၱာအတြင္းပိုင္းတြင္ ေတြ႔ႏိုင္ၿပီး မိမိစိတ္ႀကိဳက္ အပူခ်ိန္ အတိုးအေလွ်ာ့ လုပ္ေပးႏိုင္ပါသည္။ ေရခဲေသတၱာတစ္လံုး တည္ေဆာက္ထားပံုမွာ ေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္၏။


၎ကို အျပင္တြင္ေတြ႔ရမည့္ေတြ႔ရမည့္ တကယ့္ေရခဲေသတၱာႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္ၾကည့္လွ်င္ ထိုအစိတ္အပိုင္းမ်ားကို ေအာက္ပါအတုိင္း ေတြ႔ရမည္ ျဖစ္ပါသည္။
 
ေရခဲေသတၱာကို ေအးေနေအာင္ ျပဳလုပ္ေပးေသာ အဓိက ဓါတ္ေငြ႔ကို refrigerant ဟု ေခၚပါသည္။ ထိုဓါတ္ေငြ႔သည္ အပူစုပ္အားေကာင္းၿပီး ေရခဲေသတၱာမွ ပိုက္မ်ားအတြင္း လည္ပတ္ေနရာတြင္ အေငြ႔ျဖစ္လုိက္၊ အရည္ျဖစ္လိုက္ ျဖင့္ တစ္လွည့္စီ လည္ေနပါသည္။ ထုတ္လုပ္ေသာ ကုမၸဏီကိုလိုက္၍ ဓါတ္ေငြ႔အမ်ိဳးအစား ကဲြသြားေသာ္လည္း မ်ားေသာအားျဖင့္ ေရခဲေသတၱာတြင္သံုးေသာ ဓါတ္ေငြ႔မ်ားမွာ ေအာက္ပါတို႔ျဖစ္ပါသည္။
 


 
R12 – DICHLORODIFLUOROMETHANE - ၎ထည့္ေသာ ဆလင္ဒါအိုးမွာ အျဖဴေရာင္ျဖစ္သည္။
R-22 - MONOCHLORODIFLUOROME-THANE - ၎ထည့္ေသာ ဆလင္ဒါအိုးမွာ အစိမ္းေရာင္ျဖစ္သည္။ 
R-502 REFRIGERANT - ၎ထည့္ေသာ ဆလင္ဒါအိုးမွာ သစ္ခြေရာင္ျဖစ္သည္။ 
R-134a - TETRAFLUOROETHANE - ၎ထည့္ေသာ ဆလင္ဒါအိုးမွာ မိုးျပာေရာင္ျဖစ္သည္။
ထို႔ျပင္ ေအာက္ပါ ဓါတ္ေငြ႔မ်ားကိုလည္း သံုးပါေသးသည္။  

R-717 Ammonia (NH3)- ၎ထည့္ေသာ ဆလင္ဒါအိုးမွာ ေငြေရာင္ျဖစ္သည္။
R-125 Pentafluoroethane    
ဤဓါတ္ေငြ႔မ်ားကို ေရခဲေသတၱာတြင္ သံုးသည္ဆိုေသာ္ျငားလည္း တကယ္တန္းျဖည့္ရမည္မွာ ထိုေရခဲေသတၱာ အတြက္ သတ္မွတ္ထားေသာ ဓါတ္ေငြ႔သာ ျဖစ္ပါသည္။ မမွန္ကန္ေသာဓါတ္ေငြ႔မ်ားျဖည့္မိပါက ေရခဲေသတၱာ၏ စြမ္းရည္ က်ဆင္းျခင္း၊ စက္မႈဆိုင္ရာ ျပႆနာမ်ားႏွင့္ ႀကံဳေတြ႔ရျခင္း၊ အႏၱရာယ္ႏွင့္ရင္ဆိုင္ရျခင္း စသည္တို႔ျဖစ္တတ္ပါသည္။

ေရခဲေသတၱာ၏ သမိုင္းေၾကာင္း အက်ဥ္း

သမိုင္းမတင္မီေခတ္ကတည္းကပင္ လူတို႔သည္ အပူခ်ိန္နိမ့္၌ အသားငါးစသည့္ စားစရာေသာက္စရာမ်ားကို ၾကာရွည္ သိုေလွာင္ထားႏိုင္ေၾကာင္း သိရိွခဲ့ၾကသည္။ ထိုစဥ္ကမူ အသားငါးမ်ားကို ေရခဲ၊ ဆီးႏွင္း စသည္တို႔အတြင္း ဖံုးထားျခင္းျဖင့္ လည္းေကာင္း၊ ျမစ္ေခ်ာင္းအင္းအိုင္ ေရစပ္မ်ားအနီးထားျခင္းျဖင့္လည္းေကာင္း၊ ေရလံုေအာင္ထုပ္ကာ ေရအိုင္အတြင္း ႏွစ္ထားျခင္းျဖင့္လည္းေကာင္း ၾကာရွည္ခံေအာင္ လုပ္ၾကသည္။
 
ေရခဲေသတၱာကို စတင္ေဖာ္ထုတ္ႏုိင္သည္မွာ ၁၈ ရာစုႏွစ္လယ္က်မွ ျဖစ္သည္။ ၁၇၄၈ ခုႏွစ္တြင္ William Cullen ဆိုသူက University of Glasgow တြင္ေရခဲေသတၱာ၏ သေဘာကို စတင္သရုပ္ျပႏိုင္ခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ ၎၏ေတြ႔ရိွခ်က္ကို လက္ေတြ႔တြင္ မည္ကဲ့သို႔အသံုးခ်ရမည္ကို မသိေသးေခ်။
 
၁၇၉၉ ခုႏွစ္တြင္ နယူးေယာက္စီးတီးမွ ေတာင္ကယ္ရိုလိုင္းနားျပည္နယ္သို႔ ေရခဲမ်ားကို သေဘၤာျဖင့္ စီးပြားျဖစ္ အႀကီးအက်ယ္တင္ပို႔ၾကသည္။ သို႔ေသာ္ လက္ေတြ႔တြင္ ေတာင္ကယ္ရိုလိုင္းနားသို႔ သေဘၤာဆိုက္ေသာအခါ တင္ပို႔လာေသာ ေရခဲမ်ားမွာ အရည္ေပ်ာ္ကုန္ၿပီး က်န္ေကာင္းက်န္ရာသာ က်န္ေတာ့သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ နယူးအဂၤလန္သား ဖရက္ဒရစ္က်ဴဒိုးက ေရခဲမ်ားကို အရည္မေပ်ာ္ေအာင္ အပူကာမ်ားတပ္ဆင္သည့္နည္းကို သံုးခဲ့သည္။ သူ႔နည္းေၾကာင့္ ေရခဲေပ်ာ္ျခင္းကို ၆၆ ရာခိုင္ႏံႈးမွ ၈ ရာခိုင္ႏံႈးထိ ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္ခဲ့သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ သူ႔ကို ေရခဲဘုရင္ဟု ဂုဏ္ထူးေပးခဲ့သည္။
 
၁၈၀၅ ခုႏွစ္တြင္ အေမရိကန္တီထြင္သူ Oliver Evans က အရည္အစား အေငြ႔ကိုသံုးေသာ ေရခဲေသတၱာစနစ္ကုိ စတင္ေတြ႔ရိွခဲ့သည္။ သူ႔နည္းႏွင့္ခပ္ဆင္ဆင္နည္းကိုသံုးကာ John Gorrie က စက္တပ္ဆင္ စမ္းသပ္ခဲ့သည္။
 
၁၈၄၂ ခုႏွစ္တြင္ John Gorrie ကပင္အသား၀ါလူနာမ်ား ကုသရန္ ေလေအးေပးေသာ အခန္းကို တီထြင္ခဲ့သည္။ သူ႔နည္းမွာ ယေန႔ေခတ္ ေရခဲေသတၱာမ်ားတြင္ သံုးေနသည့္ ဓါတ္ေငြ႔လွည့္ပတ္စနစ္ႏွင့္ အလားသ႑ာန္တူသည္။ သို႔ေသာ္ တကယ္ စီးပြားျဖစ္ ေရခဲေသတၱာစက္ကိုမူ ၁၉၁၅ ခုႏွစ္က်မွ အေမရိကန္တြင္ စတင္သုံုးလာခဲ့ႏိုင္သည္။ ၁၉၃၀ ျပည့္လြန္ ႏွစ္မ်ားတြင္မူ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔လက္ခံသံုးစဲြလာခဲ့ၾကသည္။ ၁၉၄၉ ခုႏွစ္တြင္ ဖရီဇာကတစ္ဖက္ ေရခဲေသတၱာကတစ္ဖက္ ေဘးဘယ္ညာသီးသန္႔ခဲြထားသည့္ တံခါးႏွစ္ခ်ပ္ပါ ေရခဲေသတၱာကို တီထြင္သံုးစဲြခဲ့ေသးေသာ္လည္း ယေန႔ေခတ္ထိတိုင္ လူႀကိဳက္မမ်ားလွပါ။
 
၁၉၅၀ ျပည့္လြန္ႏွစ္မ်ားတြင္ အေပၚ၌ ေရခဲေသတၱာ၊ ေအာက္ဖက္တြင္ ဖရီဇာ ကိုတီထြင္သံုးစဲြခဲ့သည္မွာ သည္ကေန႔ထိ ျဖစ္ပါသည္။ ေပၚခါစက ေရခဲေသတၱာကို အျဖဴေရာင္သာသုံးေသာ္လည္း ယခုအခါ အျပာႏု၊ အစိမ္းႏု စသျဖင့္ ေရာင္စံုထုတ္ လုပ္ေနၿပီ ျဖစ္ပါသည္။
 
ေရခဲေသတၱာႏွင့္ ေလေအးစက္သံုးဓါတ္ေငြ႔မ်ားကိုလည္း အမ်ိဳးမ်ိဳးတီထြင္ ေျပာင္းလဲသံုးစဲြခဲ့သည္။ ၁၉၂၀ ခုႏွစ္ မတုိင္မီက ဆာလ္ဖာဒိုင္ေအာက္ဆိုဒ္၊ မီသိုင္းေဖာ္မိတ္ စသည္တို႔ကို သံုးသည္။ သို႔ေသာ္ ဤဓါတ္ေငြ႔မ်ားမွာ မ်က္လံုးအတြက္ အလြန္ အႏၱရာယ္မ်ားသည္။ ထို႔ျပင္မီးေလာင္လြယ္သည္။ ထို႔အတြက္ ဓါတ္ေငြ႔ျဖည့္ရန္ အခက္အခဲရိွသည္။ လိုင္စင္ရ ကြ်မ္းက်င္သူမွ ျဖည့္လို႔ရသည္။
 
၁၉၂၀ ခုႏွစ္မ်ားတြင္ ပို၍လံုၿခံဳစိတ္ခ်ရေသာ၊ အႏၱရာယ္ကင္းေသာ၊ မီးမေလာင္ႏိုင္ေသာ ဖရီယြန္ဓါတ္ေငြ႔ကို ေတြ႔ရိွခဲ့ၿပီး ၁၉၃၀ ျပည့္လြန္ႏွစ္မ်ား၌ ေရခဲေသတၱာမ်ားတြင္ ပိုမိုတြင္က်ယ္စြာ သံုးစဲြလာႏိုင္ခဲ့သည္။

အိမ္သံုးေရခဲေသတၱာအရြယ္အစားမ်ားမွာ အမ်ိဳးမ်ိဳးကဲြသြားေသာ္လည္း မ်ားေသာအားျဖင့္ အေလးခ်ိန္မ်ားမွာ ေပါင္ ၂၀၀ (၉၁ကီလို)၊ ေပါင္ ၄၅၀ (ကီလို ၂၀၀) ႏွင့္ အခ်ိဳ႔မွာ ၈၇၅ ေပါင္ (၃၉၇ ကီလို) ထိရိွပါသည္။ ေရခဲေသတၱာအရြယ္ကို လီတာ ႏွင့္ ခြဲလွ်င္ အေသး (လီတာ ၅၀ မွ ၁၀၀ ထိ)၊ အလတ္ (၂၀၀ လီတာမွ ၄၅၀ လီတာထိ)၊ အႀကီး (၄၅၀ လီတာမွ လီတာ ၈၀၀ ထိ) ဟူ၍ ျဖစ္ပါသည္။
 
            ေရခဲေသတၱာအေသးမ်ားမွာ တံခါးတစ္ခု (one door), အလတ္မ်ားမွာ တံခါးႏွစ္ခု (two door) ႏွင့္ အႀကီးမ်ားမွာ တံခါးသံုးခု သို႔မဟုတ္ တံခါးႏွစ္ျခမ္း (3 door or side by side)  ရိွပါသည္။ ေအးေသာေရ ႏွင့္ ေရခဲကို အျပင္မွထုတ္ယူ ႏုိင္ေသာ ေရခဲေသတၱာမ်ားလည္း ရိွပါသည္။ မ်ားေသာအားျဖင့္ ထိုေရခဲေသတၱာမ်ားမွာ တံခါးႏွစ္ျခမ္းျဖစ္ၿပီး တစ္ဖက္ျခမ္းမွာ refrigerator (ေရခဲေသတၱာ) ႏွင့္ အျခားတစ္ျခမ္းမွာ ေရခဲခန္း (freezer) ျဖစ္ပါသည္။ ေရခဲေသတၱာအတြင္း၌ အသီးအရြက္၊ အရည္ စသည္တို႔ထည့္သည္။ ေရခဲခန္းတြင္ အသား၊ ငါးမ်ားထည့္သည္။

မည္က့ဲသို႔ေသာေရခဲေသတၱာကို ၀ယ္ရမည္နည္း
 

ေရခဲေသတၱာအရြယ္မည္မွ်ႀကီးႀကီး ၀ယ္ရမည္နည္းဟူသည္မွာ မိမိအိမ္ရိွ အိမ္သားဦးေရ စုစုေပါင္းေပၚ မူတည္ပါ သည္။ လူဦးေရနည္းလွ်င္ တံခါးတစ္ေပါက္ ေရခဲေသတၱာကို ၀ယ္သင့္ပါသည္။ မလိုအပ္ဘဲ ေရခဲေသတၱာအႀကီးႀကီး ၀ယ္ထားလွ်င္ ေနရာပိုယူသည္။ ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းစရိတ္ ပိုႀကီးသည္။ မီးအားပိုကုန္သည္။ သို႔ေသာ္ အိမ္သားကမ်ားၿပီး ေရခဲေသတၱာက ေသးေနျပန္လွ်င္လည္း ခ်က္စရာျပဳတ္စရာမ်ားထည့္ရန္ အဆင္မေျပႏုိင္ပါ။ လူလည္းမ်ားသည္၊ ေန႔တုိင္း ေစ်းသြားဘို႔လည္း အခက္အခဲရိွမည္ဆိုလွ်င္ေတာ့ ေရခဲေသတၱာႀကီးႀကီး လုိပါမည္။ သို႔ေသာ္ မိမိတတ္ႏိုင္သည့္ ေငြပမာဏႏွင့္ ခ်င့္ခ်ိန္၀ယ္ရမည္သာ ျဖစ္ပါသည္။
 
            ေရခဲေသတၱာထုတ္လုပ္သူမ်ားကေတာ့ ေအာက္ပါအတိုင္း ေရခဲေသတၱာအရြယ္အစားကို သတ္မွတ္ေပးပါသည္။


အိမ္သားဦးေရ
ေရခဲေသတၱာအရြယ္အစား
တစ္ရက္ ပါ၀ါစားႏံႈး (ယူနစ္)
၁ ေယာက္၊ ၂ ေယာက္
၂၀၀ မွ ၃၈၀ လီတာ
၅၀” x ၃၅” x ၂၈”
၀.၂၃
၃ ေယာက္၊ ၄ ေယာက္
၃၅၀ မွ ၅၃၀ လီတာ
၆၃” x ၃၅” x ၂၈”
၀.၄
၅ေယာက္အထက္
၄၄၀ လီတာ အထက္
၆၆” x ၃၅” x ၂၈”
၀.၅
  
            ဤတြင္ေဖာ္ျပထားေသာ လီတာ ၂၀၀၊ လီတာ ၄၄၀ စသည္တို႔မွာ ေရခဲေသတၱာအတြင္း သိုေလွာင္ႏုိင္ေသာ အက်ယ္အ၀န္းကို ဆိုလိုပါသည္။ မည္ကဲ့သို႔ခန္႔မွန္းရမည္ မသိလွ်င္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါပံုႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္ၾကည့္ႏိုင္ပါသည္။ ေအာက္တြင္ တံခါးႏွစ္ေပါက္ပါ ၁၉၇ လီတာ ေရခဲေသတၱာ၏ ဓါတ္ပံုကို ေဖာ္ျပထားပါသည္။

သုိ႔ေသာ္လည္း ကြ်န္ေတာ့္အေနႏွင့္မူ ထိုအရြယ္မ်ားမွာ အလြန္ႀကီးပါသည္။ မိသားစု ၄ ဦးပါ မိသားစုအတြက္ လီတာ ၂၀၀ ေရခဲေသတၱာေလာက္ဆိုလွ်င္ပင္ လံုေလာက္ပါသည္။ အရြယ္မွာ ၂၂” x ၂၂” x ၅၆” ေလာက္ျဖစ္၏။ ယခုေခတ္ေပၚ ေရခဲ ေသတၱာမ်ားမွာ ပါ၀ါစားႏံႈးနည္းပါသည္။ တစ္ႏွစ္မွ ၄၅၀ ယူနစ္မွ် ျဖစ္ပါ၏။ အထက္ပါဇယားကို ၾကည့္လွ်င္ ေရခဲေသတၱာ အႀကီးမ်ားေသာ္မွ တစ္ေန႔လွ်င္ ယူနစ္၀က္ေလာက္သာ စားသည္ကို ေတြ႔ရမည္ျဖစ္ပါသည္။ မီးအစားနည္္းေသာ အမ်ိဳးအစား ကို ေရြး၀ယ္ပါ။၎ကို A++ rating ဟု ေခၚ၏။

မည္သည့္အမ်ိဳးအစားကို ၀ယ္ရမည္နည္းဟုဆိုေသာ္ နာမည္ရေသာ တံဆိပ္မ်ားကိုသာ၀ယ္ပါ။ ေစ်းေပါေသာ ေရခဲေသတၱာမ်ားမွာ မၾကာခဏပ်က္၍ ျပင္ေနရလွ်င္ ေကာင္းေသာေရခဲေသတၱာတန္ဖိုးထက္ပင္ ပိုမ်ားသြားတတ္ပါသည္။ မၾကာခဏပ်က္သျဖင့္လည္း စိတ္ညစ္ရမည္။ မလုိလားအပ္ေသာ အပိုအလုပ္မ်ားႏွင့္ ရႈပ္ေနမည္။ ေအာက္ပါေရခဲေသတၱာမွာ Samsung တံဆိပ္ျဖစ္ပါသည္။

ယခင္က ေရခဲေသတၱာမ်ားတြင္ ျပႆနာတစ္ခုမွာ အေပၚထပ္ ေရခဲခန္း (freezer) ၌ ေရမ်ားခဲကာ ကပ္ေနျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ လက္ႏွင့္ခြာထုတ္၊ ေရခဲေသတၱာကုိပိတ္ကာ ေရႏွင့္ေလာင္း စသျဖင့္ ခြာထုတ္ႏိုင္ေသာ္လည္း အလြန္ ဒုကၡမ်ား ပါသည္။ သို႔ေသာ္ ယေန႔ေခတ္ေပၚ ေရခဲေသတၱာမ်ားတြင္ေတာ့ ဤဒုကၡကင္းပါသည္။ ကြန္ျပဴတာအထိန္းစနစ္ျဖစ္သျဖင့္ ေရခဲ မကပ္ေအာင္ auto-defrose system က ထိန္းေပးပါသည္။ ထိုေရခဲေသတၱာမ်ားကို frost free refrigerator ဟုေခၚ၏။

၁၉၇ လီတာ၊ တံခါးႏွစ္ေပါက္၊ အရြယ္ ၂၂” x ၂၂” x၅၆”


အႏ ၱရာယ္ကင္းေရးသည္ ပထမ (Safety First)

            မည္သည့္အရာကိုလုပ္သည္ျဖစ္ေစ မိမိအတြက္၊ မိမိ မိသားစုအတြက္၊ အမ်ားျပည္သူအတြက္၊ ပတ္၀န္းက်င္အတြက္ အႏ ၱရာယ္ကင္းေရးကို ဦးစားေပး စဥ္းစားရပါမည္။ အႏ ၱရာယ္ကင္းရန္အတြက္ ေရခဲေသတၱာ တပ္ဆင္အသံုးျပဳလွ်င္ ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားကို လုိက္နာပါ။

၁။ မီးခလုတ္ကို မပိတ္ဘဲ ပလပ္ကိုဆဲြမခြ်တ္ပါႏွင့္။
၂။ ပလပ္ကို ခြ်တ္ေသာအခါ ၀ိုင္ယာႀကိဳးကုိ ကိုင္ကာ ဆဲြမခြ်တ္ရ။ ပလပ္ေခါင္းကို ျမဲျမဲကိုင္ကာ ဆဲြခြ်တ္ရပါမည္။ ၀ိုင္ယာႀကိဳးမွ ဆဲြျဖဳတ္ျခင္းသည္ အတြင္းရိွ ၀ိုင္ယာအဆက္မ်ားကို ျပဳတ္ထြက္ေစသည္။ သို႔မဟုတ္ ၀ုိင္ယာႀကိဳးအတြင္းဒါဏ္ေပၚျခင္း၊ ႀကိဳးမ်ား ျပတ္ထြက္ျခင္းတုိ႔ျဖစ္ေစႏုိင္သည္။ အတြင္း၌ ၀ိုင္ယာႀကိဳးျပတ္ျခင္းေၾကာင့္ ေရွာ့ျဖစ္တတ္၊ မီးေလာင္တတ္သည္။

၃။ ၀ိုင္ယာႀကိဳးႏွင့္ ပလပ္ေခါင္းတို႔ကို ေရခဲေသတၱာျဖင့္ ဖိမိၿပီး ႀကိိဳးျပတ္၊ ပ်က္စီးျခင္းမျဖစ္ေစရန္ သတိျပဳပါ။
၄။ ၀ုိင္ယာႀကိဳးကို ေခြလို႔ရေသာ္လည္း ေခါက္ခ်ိဳးမခ်ဳိးပါႏွင့္။ ေလးလံေသာ အရာမ်ားျဖင့္ မဖိမိပါေစႏွင့္။
၅။ အကယ္၍ ၀ိုင္ယာႀကိဳး ျပတ္သြားခဲ့ပါက ျပန္ဆက္လိုလွ်င္ ဆက္တတ္ေသာသူကို ေသေသခ်ာခ်ာ ဆက္ခိုင္းပါ။ ျဖစ္ကတတ္ဆန္းဆက္လွ်င္ ေရွာ့ျဖစ္တတ္သည္။ မီးေလာင္တတ္သည္။ မီးအားပိုစားသည္။
၆။ ေရစိုေနေသာလက္မ်ားျဖင့္ ပလပ္တပ္ျခင္း၊ ျဖဳတ္ျခင္းမလုပ္ပါႏွင့္။ ဓါတ္လိုက္တတ္သည္။
၇။ ေရခဲေသတၱာကို ျပင္သည့္အခါ သို႔မဟုတ္ သန္႔ရွင္းေရးလုပ္ေသာအခါမ်ားတြင္ ပလပ္ကို ခြ်တ္ထားပါ။
၈။ ေခ်ာင္ေနေသာ မီးေခါင္းမ်ား၊ ပလပ္မ်ားကို ဆက္မသံုးပါႏွင့္။ ျပင္ၿပီးမွ ဆက္သံုးပါ။ ထို႔အတူ က်ိဳးေနေသာ၊ နန္းႀကိဳးမ်ား ေပၚေနေသာ၊ ေဆြးေနေသာ၊ ေပါက္ျပဲေနေသာ မီးႀကိဳးမ်ားကို မသံုးပါႏွင့္။ အသစ္လဲပါ။
၉။ ပလပ္ေပါက္ႏွင့္ ေရခဲေသတၱာကို ခပ္နီးနီးထားပါ။ သို႔မွ မီးႀကိဳးသြယ္ရန္ အဆင္ေျပမည္။ မီးခလုတ္ကို အလြယ္တကူ ဖြင့္၊ ပိတ္လို႔ရသည့္ေနရာတြင္ထားပါ။၁၀။ နားမလည္ဘဲ ေရခဲေသတၱာကိုျပင္ရန္ မႀကိဳးစားပါႏွင့္။ ဆိုင္သို႔ပို႔ၿပီး ျပင္ပါ။
၁၁။ ကေလးငယ္ရိွသူမ်ား အထူးသတိျပဳပါ။ ကေလးမ်ားသည္ ေရခဲေသတၱာအတြင္း အမွတ္တမဲ့၀င္သြားကာ ပိတ္မိေနတတ္သည္။  
၁၂။ ကေလးမ်ားအား ေရခဲေသတၱာတံခါးကို ခိုစီးၿပီးေဆာ့ကစားျခင္းအား ခြင့္မျပဳပါႏွင့္။ 

၁၃။ ေရစိုေနေသာ လက္မ်ားျဖင့္ အေပၚထပ္ ေရခဲခန္းအတြင္းပိုင္းနံရံမ်ား၊ ခဲထားေသာ ပစၥည္းမ်ားကို မကိုင္ပါႏွင့္။ အေအး ေလာင္တတ္သည္။
၁၄။ ေရခဲေသတၱာကို ၾကာရွည္စြာ အသံုးမျပဳပါက ခလုတ္ပိတ္ၿပီး ပလပ္မ်ား ခြ်တ္ထားပါ။ 
၁၅။ ဓါတ္လိုက္ျခင္းမျဖစ္ေစရန္ ေရခဲေသတၱာကို ေျမစိုက္ႀကိဳးႏွင့္ ဆက္ထားပါ။ သို႔ေသာ္ ေျမစိုက္ႀကိဳးကို ဓါတ္ေငြ႔ပုိက္၊ ေရပိုက္၊ တယ္လီဖံုးႀကိဳး စသည္တို႔ႏွင့္မဆက္ပါႏွင့္။ အႏၱရာယ္ရိွသည္။

၁၆။ အကယ္၍ ေရခဲေသတၱာမွ ေညွာ္နံ႔ရလွ်င္၊ ေရခဲေသတၱာသည္ အလြန္တုန္ခါလာလွ်င္၊ ေရခဲေသတၱာမွ ထူးဆန္းေသာ အသံမ်ားၾကားလာရလွ်င္ ေရခဲေသတၱာကို ပိတ္ၿပီး ျပင္ဆိုင္သို႔အျမန္ပို႔ပါ။
၁၇။ ေရခဲေသတၱာထဲတြင္ ေရခဲမ်ားကပ္ေနသျဖင့္ ပန္ကာျဖင့္မႈတ္ၿပီး အရည္ေပ်ာ္ေအာင္မလုပ္ရ။
၁၈။ ေရခဲေသတၱာကို ဆံပင္အေျခာက္ခံေသာ hair dryer ျဖင့္မႈတ္ၿပီး သန္႔ရွင္းေရးမလုပ္ရ။
၁၉။ ေရခဲေသတၱာအတြင္း၌ အစားအေသာက္မ်ားကို ပြစာတက္ေနေအာင္ ထည့္မထားပါႏွင့္။ စနစ္တက်ထည့္ပါ။ စနစ္တက် မထည့္လွ်င္ က်ပ္သိပ္ေနၿပီး ေလေကာင္းေကာင္းမလွည့္ႏိုင္သျဖင့္ ေကာင္းေကာင္း ေအးမည္မဟုတ္ပါ။
၂၀။ ေရခဲေသတၱာအေပၚတြင္ ပစၥည္းမ်ား ထပ္တင္ထားပါက ေရခဲေသတၱာအဖြင့္အပိတ္လုပ္ခ်ိန္မ်ား၌ ေခါင္းေပၚျပဳတ္က်တတ္ သည္။
၂၁။ ေရခဲေသတၱာသံုးမည့္ မီးေခါင္းတြင္ ပလပ္ ၂ ခု၊ ၃ ခု စုၿပံဳမထုိးပါႏွင့္။ ေရခဲေသတၱာအတြက္ ပလပ္တစ္ခုသာ သံုးပါ။

၂၂။ ေရခဲေသတၱာမီးခလုတ္ကို ပိတ္ၿပီးလွ်င္ ခ်က္ျခင္းျပန္မဖြင့္ပါႏွင့္။ အနည္းဆံုး ၇ မိနစ္ၾကာမွ ျပန္ဖြင့္ပါ။ ပိတ္ၿပီး ခ်က္ျခင္း ျပန္ဖြင့္လွ်င္ ကြန္ပရက္ဆာကို ဒုကၡေပးတတ္သည္။
၂၃။ ေရခဲေသတၱာေအာက္၊ သို႔မဟုတ္ ေခ်ာင္မ်ားအတြင္း လက္မႏိႈက္ပါႏွင့္။ ခြ်န္ထက္ေသာအရာတို႔ႏွင့္ ထိုးမိတတ္သည္။ ရွတတ္သည္။ သို႔မဟုတ္ ၀ိုင္ယာစကိုကိုင္မိကာ ဓါတ္လိုက္တတ္သည္။
၂၄။ ေရခဲေသတၱာတြင္ ဆင္ထားေသာ ၀ိုင္ယာႀကိဳးမ်ားကို မည္သည့္အေၾကာင္းႏွင့္မွ် မပ်က္စီးပါေစႏွင့္။
၂၅။ ေရခဲေသတၱာအတြင္းမွ မီးလံုးကြ်မ္း၍ အသစ္လဲလိုလွ်င္ ေရခဲေသတၱာမီးခလုတ္ကို ပိတ္ၿပီးလဲပါ။
၂၆။ ေရခဲေသတၱာအေဟာင္းမ်ားကို သည္အတိုင္းပစ္မထားပါႏွင့္။ ဓါတ္ေငြ႔မ်ား ယုိစိမ့္ထြက္တတ္သည္။ ကေလးသူငယ္မ်ား အထဲ၀င္ကာ ပိတ္မိေနတတ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ေရခဲေသတၱာတံခါးမ်ားကို ျဖဳတ္ပစ္လုိက္တာ ေကာင္းပါသည္။
၂၇။ ေရခဲေသတၱာအေဟာင္းမ်ားကို ပစ္သည့္အခါ ဓါတ္ေငြ႔ပိုက္မ်ားကို မပ်က္စီးပါေစႏွင့္။ ဓါတ္ေငြ႔မ်ား ထြက္လာတတ္သည္။ ထိုဓါတ္ေငြ႔မ်ား မ်က္လံုးအတြင္း ၀င္လွ်င္မေကာင္း။ ထို႔ျပင္ ထိုဓါတ္ေငြ႔မ်ားသည္ မီးေလာင္တတ္သည္။
မည္သည့္ေနရာတြင္ ေရခဲေသတၱာကုိ ထားမည္နည္း
၁။ ေရခဲေသတၱာကို ေျခာက္ေသြ႔ၿပီး ေအးေသာေနရာမွာထားပါ။ ပူေသာအရာ (ဥပမာ - မီးဖို) မ်ားႏွင့္ မနီးပါေစႏွင့္။ စြတ္စိုေသာ၊ ဖံုထူေသာ၊ ညစ္ပတ္ေသာေနရာမ်ားတြင္ ေရခဲေသတၱာကိုထားျခင္းသည္ ေရခဲေသတၱာသက္တမ္းကို ေလ်ာ့က်ေစသည္။
၂။ ေရခဲေသတၱာေပၚသို႔ ေနေရာင္ျခည္တိုက္ရိုက္ မက်ပါေစႏွင့္။ မိုးပက္ေသာေနရာတြင္လည္း မထားပါႏွင့္။  ၃။ ေရခဲေသတၱာကို မ်က္ႏွာျပင္ညီညာေသာ ၾကမ္းျပင္တြင္ ထားပါ။ ေရခဲေသတၱာေစာင္းေနလွ်င္ ေကာင္းမြန္စြာ အလုပ္လုပ္ မည္မဟုတ္ပါ။ မီးအားကို ပိုကုန္ေစပါသည္။  
၄။ ေရခဲေသတၱာထားသည့္ေနရာကို ေလအ၀င္အထြက္ေကာင္းပါေစ။ ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ရႈပ္ရွက္ခတ္၊ ပိတ္မေနပါေစႏွင့္။ ေရခဲေသတၱာ ႏွင့္ နံရံအၾကားတြင္ မည္သည့္ပစၥည္းမွ မထားပါႏွင့္။
  ၅။ ေရခဲေသတၱာကို နံရံမ်ားမွ အနည္းဆံုး ၂ လက္မခြာထားရပါမည္။ ေရခဲေသတၱာ၏ အေပၚဘက္တြင္မူ အနည္းဆံုး ၁ ေပ ခြာထားရပါမည္။  


၆။ ၾကမ္းျပင္မညီသျဖင့္ ေရခဲေသတၱာလႈပ္ေနပါက သစ္သားျပား၊ ပလတ္စတစ္ျပား ပါးပါးတို႔ခုကာ ညီေအာင္၊ မလႈပ္ေအာင္ လုပ္ေပးပါ။ 
၇။ ေရခဲေသတၱာကို ေျမႀကီးေပၚခ်မထားပါႏွင့္။ သံုးထပ္သား၊ ပ်ဥ္ျပား စသည္တုိ႔ခံၿပီးထားပါ။ သုိ႔မဟုတ္ပါက သံကုိယ္ထည္မ်ား သံေခ်းတက္ၿပီး အပ်က္ျမန္သည္။


  ေရခဲေသတၱာကို ယခုမွ စတင္အသစ္၀ယ္လာသည္ ဆုိလွ်င္ - 


  ၁။ ေရခဲေသတၱာႏွင့္အတူပါလာေသာ ပိုင္ရွင္လက္စဲြ (Owner’s Manual) ကို ေသေသခ်ာခ်ာဖတ္ပါ။ 
၂။ ေရေႏြးတြင္ ဆပ္ျပာမံႈ႔အနည္းငယ္ေဖ်ာ္ပါ။ ထို႔ေနာက္ ထုိေရျဖင့္ သန္႔ရွင္းေသာ၊ ႏူးညံ့ေသာ အ၀တ္စကိုဆြတ္ၿပီး ေရခဲေသတၱာအတြင္း အျပင္တို႔ကို ေသခ်ာစြာ ပြတ္တိုက္သန္႔ရွင္းပါ။
  ၃။ ေရခဲေသတၱာကို ေနရာတက်ခ်ၿပီးလွ်င္ ခ်က္ျခင္း ပလပ္ထိုး။ မီးဖြင့္ မလုပ္ပါႏွင့္ဦး။ ေရခဲေသတၱာမွ ကြန္ပရက္ဆာ၊ ပုိက္မ်ားအတြင္းရိွ ဓါတ္ေငြ႔ရည္ စသည္တို႔ အထိုင္က်သြားေအာင္ အနည္းဆံုး တစ္နာရီခန္႔ေစာင့္ပါ။ တစ္နာရီေက်ာ္မွ မီးစဖြင့္ ပါ။ 
၄။ မီးဖြင့္ၿပီးလွ်င္ အစားအေသာက္မ်ားကို ခ်က္ျခင္းမထည့္ပါႏွင့္ဦး။ ေရခဲေသတၱာကို မီးဖြင့္ၿပီး အနည္းဆံုး ၃ နာရီၾကာေက်ာ္ ၾကာေသာအခါမွ အစားအေသာက္မ်ားကို စတင္ထည့္ပါ။   

ေရခဲေသတၱာတစ္လံုးတြင္ ပါ၀င္ေသာ အစိတ္အပိုင္းမ်ား 
ဤတြင္ေဖာ္ျပထားခ်က္မ်ားမွာ စံ ေရခဲေသတၱာတစ္လံုးတြင္ ပါ၀င္ေသာ ေယဘူယ် အခ်က္မ်ားျဖစ္ပါသည္။ ထုတ္လုပ္ေသာ ကုမၸဏီ၊ တံဆိပ္၊ အမ်ိဳးအစားတုိ႔ကိုမူတည္ၿပီး အနည္းငယ္ ကြဲလဲြႏုိင္ပါသည္။ သို႔ေသာ္လည္း သေဘာတရားမွာမူ အားလံုး အတူတူပင္ ျဖစ္ပါ၏။ 
ေရခဲေသတၱာတြင္ အေပၚထပ္ ႏွင့္ ေအာက္ထပ္၌ အပူခ်ိန္ထိန္း ခလုတ္တစ္ခုစီ ပါပါသည္။ ထုိ ခလုတ္မ်ားကို လက္ယာရစ္ colder ဘက္သို႔လွည့္လွ်င္ ပိုေအးပါမည္။ အေအးနည္းနည္းပဲလိုပါက လက္၀ဲရစ္ (colder) ႏွင့္ ဆန္႔က်င္ဘက္ သို႔လွည့္ပါ။ သာမန္အားျဖင့္ေတာ့ နံပါတ္ 3 ေလာက္ဆိုလွ်င္ ရပါၿပီ။ သိပ္ေအးလြန္းလွ်င္ ဟင္းသီးဟင္းရြက္မ်ား ေရခဲရိုက္ကာ ရိကုန္ တတ္သည္။ မေအးျပန္လွ်င္လည္း ႏြမ္းလြယ္သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ နံပါတ္ ၃ တြင္ထားပါ။ 
အပူခ်ိန္မ်ား
 
အေပၚထပ္ ေရခဲခန္းအတြင္း (Freezer Compartment) – 

နံပါတ္ 1 - အပူခ်ိန္ (-၁၅) ဒီဂရီစင္တီဂရိတ္ခန္႔
နံပါတ္ 3 - အပူခ်ိန္ (-၁၈) ဒီဂရီစင္တီဂရိတ္ခန္႔ 
နံပါတ္ 5 - အပူခ်ိန္ (-၂၀) ဒီဂရီစင္တီဂရိတ္ခန္႔ 

ေအာက္ထပ္ ေရခဲေသတၱာအတြင္း (Refrigerator Compartment) –
နံပါတ္ 1 - အပူခ်ိန္ (၃) ဒီဂရီစင္တီဂရိတ္ခန္႔
နံပါတ္ 3 - အပူခ်ိန္ (၁) ဒီဂရီစင္တီဂရိတ္ခန္႔ 
နံပါတ္ 5 - အပူခ်ိန္ (-၃) ဒီဂရီစင္တီဂရိတ္ခန္႔

  Chiller Compartment 
ေရခဲေသတၱာေအာက္ထပ္ အေပၚဆံုးတြင္ လွန္ဖြင့္၍ရေသာ အထပ္ငယ္ကေလးတစ္ခုပါပါသည္။ ၎ကို Chiller Compartment ဟု ေခၚ၏။ ေလာေလာလတ္လတ္ ခ်က္ျပဳတ္ေတာ့မည့္ အသီးအရြက္၊ အသားငါး စသည္တို႔ကို ထိုအခန္းထဲ တြင္ သိမ္းထားႏုိင္သည္။  


Vegetable Bin
ေရခဲေသတၱာေအာက္ဆံုးတြင္ ဆဲြထုတ္ရေသာ ဇလားကေလးတစ္ခု ပါပါသည္။ ၎ကို Vegetable Bin ဟု ေခၚ၏။ ထိုအခန္းထဲတြင္ ဟင္းသီးဟင္းရြက္မ်ား ထည့္ရသည္။ ထုိအခန္းသည္ အေပၚဘက္အခန္းႏွင့္ သီးသန္႔ျဖစ္၏။ ထို႔ေၾကာင့္ ဟင္းသီးဟင္းရြက္မ်ား၏ ေရေငြ႔ဓါတ္ကို ထိန္းထားႏိုင္သျဖင့္ စိမ္းစိုလတ္ဆတ္ေနေစသည္။ 

ေရခဲလုပ္ျခင္း (Making Ice)
 
အေပၚထပ္ ေရခဲခန္းဘယ္ဘက္တြင္ ေရခဲလုပ္ႏုိင္ေသာ အခန္းငယ္ကေလး ပါပါသည္။ ထိုအခန္းထဲတြင္ ေရခဲလုပ္ႏုိင္သည့္ ခြက္ပါ၏။ ခြက္ကို မည္ကဲ့သို႔ထည့္ထားသည္ကို ဦးစြာေလ့လာပါ။  
ေရခဲလုပ္လိုလွ်င္ ထိုခြက္ကို ေသေသခ်ာခ်ာေဆးပါ။ ျပထားေသာ ေရမွတ္အထိ ေသာက္ေရထည့္ၿပီး ျပန္ထည့္ထားပါ။ ေရထည့္ရာတြင္ ထိုအမွတ္ထက္ မပိုပါေစႏွင့္။ ေရသိပ္မ်ားလွ်င္ ေရခဲထုတ္ေသာအခါ လြယ္လြယ္ကူကူ ထုတ္မရ ျဖစ္တတ္သည္။ ေရခဲသြားလွ်င္ ထိုခြက္ကို ေမွာက္ခ်ကာ ေခါက္ခ်လိုက္လွ်င္ ေရခဲမ်ားရပါၿပီ။

မလိုအပ္လွ်င္ ထိုေရခဲလုပ္သည့္ စင္ကို ျဖဳတ္ထားျခင္းျဖင့္ ေနရာပိုက်ယ္က်ယ္ရႏုိင္ပါသည္။

ဆက္ပါဦးမည္။

2 comments:

ေဇၾကီး said...

ေရခဲေသတၱာနဲ႔ ပတ္သပ္ျပီး ဗဟုသုတေတြ အမ်ားၾကီးရပါတယ္။ အခုလို အလုပ္တဖက္နဲ႔ ပညာရပ္ေတြ ေ၀ငွေပးတဲ့အတြက္ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။ ျဖစ္ႏိုင္မယ္ဆုိရင္ M&E နဲ႔ပတ္သပ္တဲ့ ပညာရပ္ေတြကို ေလ့လာဆည္းပူးခ်င္ပါတယ္။ အဆင္ေျပမယ္ဆုိရင္ တင္ေပးေစခ်င္ပါတယ္ခင္ဗ်ာ။

ေဇၾကီး said...
This comment has been removed by the author.