Sunday, November 6, 2011

မီးအႏၱရာယ္ ကာကြယ္ေရး ပညာေပး

မီးအႏၱရာယ္ကာကြယ္ေရး သတိျပဳရမည့္ အခ်က္မ်ား


၁။ ေယဘူယ် မီးကာကြယ္ေရး အခ်က္မ်ားမီးသတိျပဳရန္ အေရးႀကီးဆံုး ေနရာတစ္ခုမွာ မီးဖိုေဆာင္ျဖစ္ပါသည္။ ထမင္းဟင္းခ်က္ျပဳတ္ျခင္းဟူသည္ မီးကိုအသံုးျပဳရ သည္ျဖစ္ရာ အထူးသတိျပဳရန္ လိုသည္။ အိမ္မ်ား၊ စားေသာက္ဆိုင္မ်ား၊ ေဟာ္တယ္မ်ား၊ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းမ်ား၊ ဓမၼာရုံမ်ား၊ လမ္းေဘးမံု႔ဆိုင္မ်ား စသျဖင့္ မီးသံုးသည့္ေနရာအားလံုးပါသည္။


*              ကြန္ျပဴတာ၊ မိုက္ခရိုေ၀့ဖ္၊ လွ်ပ္စစ္မီးဖို၊ မီးပူ၊ လွ်ပ္စစ္ေရေႏြးအိုး၊ တယ္လီဖုန္း အားသြင္းစက္ စသည့္ လွ်ပ္စစ္ ပစၥည္းမ်ားကို မသံုးသည့္အခါ ခလုတ္ပိတ္ထားပါ။
 

*              ဓါတ္ဆီဆိုင္မ်ား၊ ဓါတ္ေငြ႔ဆိုင္မ်ား၌သံုးေသာ လွ်ပ္စစ္ပစၥည္းမ်ားသည္ “Explosion-­proof” (မေပါက္ကဲြေစႏုိင္ေသာ) ပစၥည္း အမိ်ဳးအစားျဖစ္ရမည္။ ထုိပစၥည္းမ်ားအား အပူထြက္ေစမည့္ ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ေ၀းေ၀းထားပါ။


*              ထရန္စေဖာ္မာမ်ား၊ ကြန္ဗာတာမ်ား၊ အင္ဗာတာမ်ား စသည့္အေရးႀကီးေသာ လွ်ပ္စစ္ပစၥည္းမ်ားကို ကြ်မ္းက်င္သူႏွင့္ တစ္ႏွစ္တစ္ခါ မွွန္မွန္စစ္ပါ။

*              အိမ္ရိွလူကုန္ အျပင္သြားစရာရိွလာပါက ေရခဲေသတၱာကဲ့သို႔ေသာ ပစၥည္းမွလဲြ၍ က်န္မီးခလုတ္အားလံုးကို ေသခ်ာစြာ ပိတ္ခဲ့ပါ။ ေသခ်ာေစရန္ အျပင္မထြက္မီ ေနာက္တစ္ေခါက္ထပ္စစ္ပါ။

*              လွ်ပ္စစ္ပစၥည္းမ်ား ျပဳျပင္တပ္ဆင္ျခင္း၊ ၀ါယာႀကိဳးမ်ားသြယ္တန္းျခင္းတို႔ကို လက္မွတ္ရလွ်ပ္စစ္လုပ္သားအားသာ ခိုင္းပါ။၅။ စက္မႈဆိုင္ရာ မီးအႏၱရာယ္အေၾကာင္းရင္းမ်ား*              အင္ဂ်င္ႏွင့္ေမာင္းေသာ မီးစက္အိတ္ေဇာမွ မီးပြားမ်ားထြက္ကာ အျခားေလာင္စာမ်ားသို႔ ကူးစက္ျခင္း။

*              အလြန္ပူေနေသာ အင္ဂ်င္ကိုယ္ထည္ေပၚတြင္ မီးေလာင္လြယ္ေသာ ပစၥည္း (ဥပမာ - စကၠဴ) မ်ားတင္ထားျခင္း။

*              ဂ်င္နေရတာမွ အထြက္ ၀ါယာမ်ားကို ေသခ်ာစြာ မဆက္ထားသျဖင့္ မီးပြားမ်ားထြက္ကာ အင္ဂ်င္မွ စက္ဆီမ်ားသုိ႔ ကူးစက္ေလာင္ကြ်မ္းျခင္း။

*              အပူလြန္ကဲျခင္း။*              မီးေလာင္လြယ္ေသာ ပစၥည္းမ်ားကို အင္ဂ်င္ႏွင့္၊ မီးစက္ႏွင့္အတူထားျခင္း။

*              ဓါတ္ဆီပံုး။ တိုင္ကီကို ေဂါက္ႏွင့္ ရိုက္ဖြင့္ျခင္း။

*              ဆီတိုင္ကီအတြင္းရိွ ဆီအနည္းအမ်ားကို ဖေယာင္းတုိင္မီးျဖင့္ ၾကည့္ျခင္း။

*              ဆီေရာင္းေနစဥ္ ေဆးလိပ္ေသာက္ျခင္း။

*              မီးလံႈရန္အတြက္ ေဆာင္းတြင္းအခါ ဆီပံုးမ်ားအနီး မီးဖိုျခင္း။

  

၆။ အႀကံျပဳခ်က္မ်ား*              အင္ဂ်င္ျဖင့္ေမာင္းေသာ ဂ်င္နေရတာမ်ားတြင္ မီးပြားေဖ်ာက္ကိရိယာ (spark arrester) တပ္ဆင္ပါ။

*              ဂ်င္နေရတာကို ေလ၀င္ေလထြက္ေကာင္းေသာ ေနရာတြင္သာထားပါ။ အလံုပိတ္အခန္းတြင္း၌ မထားပါႏွင့္။

*              အင္ဂ်င္အနီးပတ္၀န္းက်င္တြင္ မည္သည့္အမိႈက္သရိုက္မွ မရိွေစရန္ အျမဲသန္႔ရွင္းေနပါ။

*              ဆီတိုင္ကီကုိ မည္သည့္အခါမွ ရိုက္ဖြင့္ျခင္း မျပဳပါႏွင့္။ ဆီတိုင္ကီဖြင့္သည့္ အတံကို အလြယ္ရေစရန္ အနီးတြင္ ေဆာင္ထားပါ။

*              ဆီတိုင္ကီအတြင္းရိွ ဆီကိုစစ္ေဆးလိုေသာ္ လက္ႏိွပ္ဓါတ္မီးကိုသာ သံုးပါ။

*              ဆီတိုင္ကီမ်ားအနီး၊ ဆီေရာင္းသည့္အနီး၊ ဆီပံုးမ်ားအနီးတြင္ ေဆးလိပ္ေသာက္ျခင္းကို တင္းၾကပ္စြာတားျမစ္ပါ။


၇။ မီးဆိုသည့္မွာ ဂရုမစိုက္မႈမ်ားေၾကာင့္ ေလာင္ကြ်မ္းရသည္  • မဂၤလာေစ်းမီးသည္ လွ်ပ္စစ္ေရေႏြးအိုးကို မပိတ္ဘဲထားခဲ့ရာမွ စေလာင္သည္။
  • မံုရြာမီးသည္ ဖေယာင္းတိုင္မွ စေလာင္သည္။
  • ပုသိမ္မီးသည္ ဆီတိုင္ကီအတြင္းသို႔ မီးျခစ္ ျခစ္ၾကည့္ရာမွ စေလာင္သည္။
  • ထိုပုသိမ္တြင္ပင္ ဆီတိုင္ကီအား ေဂါက္တံျဖင့္ရိုက္ဖြင့္ရာမွ စေလာင္သည္။


မ်ားေသာအားျဖင့္ မီးေလာင္မႈမ်ားကို စစ္ၾကည့္လိုက္လွ်င္ ေပါ့ဆေသာေၾကာင့္လည္းေကာင္း၊ စနစ္တက်တပ္ဆင္မထားေသာ လွ်ပ္စစ္၀ါယာႀကိဳးမ်ားေၾကာင့္လည္းေကာင္း၊ မီးမမွန္ေသာေၾကာင့္ေသာ္လည္းေကာင္း ျဖစ္ရသည္။


ကြ်န္ေတာ္တို႔တိုင္းျပည္တြင္ မီးဆိုသည္မွာ လာခ်င္သည့္အခ်ိန္လာသည္။ ျပတ္ခ်င္သည့္အခ်ိန္ျပတ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ လွ်ပ္စစ္ ကိုသံုးရာတြင္ မ်ားစြာသတိထားၾကရန္ လိုသည္။ မီးအႏၱရာယ္ကိုလည္း မေၾကာက္၊ ေသရမည့္ေဘးကိုလည္း မေၾကာက္။ ျဖစ္ကာမွ ငိုႀကီးခ်က္မႏွင့္ င့ါကိုက ကံဆိုးပါတယ္ကြာ ဟု ကံကိုသာ ပံုခ်မည္။
 

သုိ႔ေသာ္ လာခ်င္လွ်င္လာ၊ ျပတ္ခ်င္လွ်င္ျပတ္ ျဖစ္ေနေသာ မီးကို မီးျပတ္ၿပီေဟ့ ဆိုသည္ႏွင့္ ရိွသမွ်ခလုတ္အားလံုး ပိတ္ဖို႔ရာ မည္သူမွ ဂရုမစိုက္။
 

၈။ ေစ်းမ်ားအတြင္းမွ အလြန္အႏၱရာယ္ႀကီးလွေသာ အေျခအေန


ကြ်န္ေတာ္တို႔တိုင္းျပည္တြင္ ေစ်းဆိုသည္ကလည္း စနစ္တက်ေဆာက္ထားတာမဟုတ္။ ေဆာက္တာတင္မဟုတ္ပါ။ လွ်ပ္စစ္ မီးလိုင္းမ်ား ဆင္ထားတာလည္း စနစ္မက်။ ေရေပးေ၀ေရးစနစ္လည္း မရိွ။ အိမ္သာစနစ္လည္း ေကာင္းေကာင္းမရိွ။ ပစၥည္းမ်ားကိုထားမည့္ ဂိုေဒါင္ဆိုတာလည္း စနစ္တက် မဟုတ္။


ေစ်းမ်ားအတြင္း၌ လူသြား၍ မရေလာက္ေအာင္ ပစၥည္းမ်ား လမ္းေပၚခ်ထားတာ ေတြ႔ရပါလိမ့္မည္။ မီးေဟ့ဆိုလွ်င္ မည္သည့္ ေနရာမွ ေျပးရပါမည္နည္း။ သူတို႔ကိုလည္း အျပစ္မတင္သာ။ သည္လိုမွ မခ်လွ်င္ ခ်စရာေနရာ မရိွ။ ပစၥည္းထားသည့္ ဂိုေဒါင္ တြင္ေရာ ေလအ၀င္အထြက္ စနစ္၊ အေရးေပၚထြက္ေပါက္။ မီးခံနံရံစသျဖင့္ က်က်နန တြက္ခ်က္ ေဆာက္ထားတာ ရိွပါသလား။


ျမန္မာျပည္တြင္ မီးေလာင္ျခင္းျဖစ္ရသည့္ အဓိကအေၾကာင္းမ်ားအနက္ လွ်ပ္စစ္သည္ တစ္ေၾကာင္းျဖစ္၏။ ထုိေစ်းႀကီးမ်ားတြင္ တပ္ဆင္ထားေသာ ၀ါယာႀကိဳးအရြယ္၊ မီးသံုးသည့္စနစ္၊ သံုးခြင့္ျပဳသည့္ လွ်ပ္စစ္ပစၥည္း၊ control box ၊ breaker စသည္တုိ႔သည္ စနစ္တက် ဟုတ္ပါရဲ့လား။ ဒါေတြ ကြ်န္ေတာ္မသိပါ။ ဤ၀ါယာႀကိဳးမ်ားမဆင္မီ ၀ါယာႀကိဳးက ထမ္းရမည့္၀န္  (load) ကို တြက္ပါသလား။ တြက္သည့္တုိင္ ရသည့္အေျဖအတိုင္း အတိအက်လုိက္နာပါသလား။


မဂၤလာေစ်းတြင္ ေရေႏြးအိုးႀကိဳထားတာ ေမ့ၿပီး ခလုတ္မပိတ္မိဆိုသည့္တိုင္ အဘယ္ေၾကာင့္ breaker မက်ရပါသနည္း။ အဘယ္ေၾကာင့္ Fuse သည္ မျပတ္ရပါသနည္း။ ေရအားလံုးခန္းသြားလွ်င္ သတၱဳအရည္ေပ်ာ္မည္။ ထုိအခါ ေရွာ့ျဖစ္ရမည္။ ေရွာ့ျဖစ္လွ်င္ breaker က်ရမည္။ အကယ္၍သာ breaker က်လွ်င္ သည္မီးေလာင္ျခင္းဆိုတာ ျဖစ္ပါမည္လား။
 

ကြ်န္ေတာ္တို႔ဆီက လူမ်ားကေတာ့ ဘာစည္းစနစ္မွမရိွဘဲ ဒီလို ၾကည့္က်က္လုပ္ေနတာ ရိုးေနၿပီ။ Breaker မ်ား တပ္ဆင္ ေပးထားသည့္တိုင္ ထို breaker မ်ားကို ျဖဳတ္ပစ္မည္။ ျဖဴ႔စ္မ်ားကို မျပတ္ႏုိင္ေသာ နန္းႀကိဳးအႀကီးႀကီးႏွင့္ လဲထည့္မည္။ ဤကဲ့ သို႔ ဘာမွ မသိနားမလည္သည့္ အရပ္သားမ်ား လုပ္ခ်င္သလိုလုပ္တာကိုလည္း ဥပေဒက ခြင့္ျပဳထားသည္။

ဤေစ်းတြင္တပ္ဆင္ထားေသာ မီးစနစ္သည္ အသံုးျပဳရန္ အႏၱရာယ္ကင္းသည့္ အေျခအေနရိွပါသလားဟု မည္သူသည္ လာစစ္ပါသနည္း။ လာစစ္သည္ဆိုသည့္တိုင္ ထုိသူသည္ သတ္မွတ္ထားေသာ စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားႏွင့္အညီ စစ္ပါသလား။ စံခ်ိန္ႏွင့္ မညီေသာ ပစၥည္းကိရိယာ၊ ခလုတ္၊ ၀ါယာမ်ားကို လဲေပးပါသလား။
 

ေစ်းတစ္ခုဟူသည္ မီးကာကြယ္ေရးအတြက္ မည္ကဲ့သို႔ စံႏံႈးမ်ားရိွရမည္၊ အေရးေပၚထြက္ေပါက္၊ မီးသတ္စနစ္၊ ေရျဖန္းစနစ္ (sprinker)၊ ထားပါေလ။ မီးမမွန္ေသာတိုင္းျပည္တြင္ ေရျဖန္းစနစ္ထားဘို႔မလြယ္ပါ။ ပစၥည္းသိုေလွာင္သည့္စနစ္၊ အလင္းေရာင္ေပးသည့္ စနစ္ အားလံုး သူ႔ေနရာႏွင့္သူ စနစ္တက်ရိွေနလွ်င္ မီးေဟ့ဆိုသည့္တိုင္ အႀကီးအက်ယ္ေလာင္မည့္ အႏၱရာယ္မွ ကာကြယ္ႏိုင္မည္။
 

မဂၤလာေစ်းတစ္ေစ်းလံုးသည္ မီးေလာင္လြယ္သည့္ ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ျပည့္ႏွက္ေနသည္။ ငါတို႔ေတာ့ မီးစာပံုထဲ ထိုင္ေနရတာ အႏၱရာယ္မ်ားတယ္ေဟ့။ မီးသတ္ဗူးေဆာင္ထားၾကရင္ ေကာင္းမယ္ဟုမ်ား ဆိုင္ရွင္ဘယ္ႏွေယာက္က ေတြးမိပါသနည္း။ မီးသတ္ကေရာ မီးကာကြယ္ေရးစနစ္မ်ား လုပ္ေပးပါသလား။ မီးအႏၱရာယ္အတြက္ အသိပညာ ေပးတာေတြဘာေတြ သည္ေစ်းသူေစ်းသားမ်ားကို လုပ္ေပးဖူးပါသလား။ အနည္းဆံုး မီးသတ္ဗူးအသံုးျပဳနည္းေလးဘာေလးေတာ့ သင္ေပးထားဘို႔ မေကာင္းပါလား။ ခင္ဗ်ားတို႔ မီးသတ္ဗူးေဆာင္ထားရင္ မကုန္သင့္တာေတြ မကုန္ေတာ့ဘူး ဟု ေဟာေျပာဖူးပါသလား။ ေဟာ ေျပာဖူးသည္ဆုိေစ၊ ေစ်းသူေစ်းသားမ်ားကေရာ နား၀င္ပါသလား။ အလကားပါကြာ၊ ဒို႔ဒီလိုေရာင္းလာတာပဲ ဒို႔တစ္သက္ရိွေနၿပီ ဆုိသူ တယူသန္မ်ားခ်ည္း ျဖစ္ေနသလား။


ေသေသခ်ာခ်ာ က်က်နန စာရင္းေကာက္ ေလ့လာကာ ျပဳျပင္သင့္တာ ျပဳျပင္ၾကဘို႔ အခ်ိန္တန္ေနၿပီဟု ေျပာခ်င္ပါသည္။ ေစ်းသူေစ်းသားမ်ားကိုလည္း ဒါေတြ ခင္ဗ်ားတုိ႔ကို ေျပာေနတာ ကြ်န္ေတာ္တို႔ အက်ိဳးစီးပြား တစ္ျပားဘိုးမွ မပါဘူး။ ခင္ဗ်ားတုိ႔ ဥစၥာဓနေတြအတြက္ ေျပာေနတာ ဆိုၿပီးလည္း သတိေပးသင့္ပါသည္။


ဤအေျခအေနမွာ မဂၤလာတစ္ေစ်းထဲမဟုတ္။ ျမန္မာတစ္ျပည္လံုးရိွ ေစ်းႀကီးမ်ားအားလံုး သည္အတိုင္းခ်ည္း ျဖစ္သည္။ မီးေလာင္သြားၿပီး ပစၥည္းဥစၥာမ်ားစြာ ဆံုးရံႈးသြားသည့္တိုင္ ငါတို႔ေတာ့ မီးကာကြယ္ေရးကိစၥ အေရးတႀကီးလုပ္ၾကမွေဟ့ ဟု မည္သူတစ္ဦးတစ္ေယာက္သည္ ေတြးမိ၊ ေျပာမိ၊ ေဆြးေႏြးမိ၊ အႀကံေပးမိ၊ တင္ျပမိပါသနည္း။
 

အေရးအႀကီးဆံုးမွာ ၿမိဳ႔ျပ မီးကာကြယ္ေရးစနစ္ကို မည္သူကိုင္တြယ္ လုပ္ေပးပါသနည္း ဆိုတာျဖစ္သည္။ သည္မီးႏွင့္ ပတ္သက္၍ မည္သူတာ၀န္အရိွဆံုးနည္း။ သူ႔ကိုေရာ မည္သည့္လုပ္ကိုင္ခြင့္မ်ား ေပးထားပါသနည္း။ ၎သည္ သူယူထား ေသာ ရာထူးႏွင့္အညီ မိမိတာ၀န္ကို မည္သူ႔မ်က္ႏွာမွ မငဲ့ပဲ အတိအက် ထမ္းေဆာင္ပါသလား။
 

စင္ကာပူတြင္ေတာ့ Commissioner ခန္႔ထားသည္။ မီးမဟာမင္းႀကီး ဟုပဲ ဆိုပါစို႔။ အလြန္ပါ၀ါရိွသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ ဆုိေသာ္ မီးႏွင့္ပတ္သက္၍ သူအာဏာအရိွဆံုး ျဖစ္ေသာေၾကာင့္တည္း။ သူကလည္း ငါ ဘာေကာင္ႀကီးပဲ ဟု အသာႏွပ္ ေနလို႔မရ။ အေဆာက္အအံုမ်ား၊ ေက်ာင္းမ်ား၊ ေစ်းမ်ား၊ ေဆးရံု စေသာ မီးေလာင္ႏိုင္တာမွန္သမွ် သူ႔တြင္တာ၀န္ရိွသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ထုိေနရာဌာနမ်ားတြင္ မီးကာကြယ္ေရးစနစ္မ်ား အဆင္သင့္ရိွေနမေန၊ စစ္ေဆးမႈမ်ားလုပ္မလုပ္ အျမဲႏုိးၾကား ေနရသည္။
 

ဤေနရာတြင္ စကားစပ္မိ၍ ေျပာရလွ်င္ ကြ်န္ေတာ္တို႔ေနေသာ ျပည္ရိပ္မြန္အိမ္ယာမွ တိုက္ခန္းမ်ား၌ အိမ္မွ အျပင္သို႔ ထြက္ရန္အတြက္ မ်က္ႏွာခ်င္းဆုိင္ တိုက္ခန္းႏွစ္ခုအၾကား အလြန္က်ဥ္းေျမာင္းေသာ ေလွခါးကေလးတစ္ခုသာ ရိွသည္။ ထိုေလွခါးမွလဲြ၍ အျခား ေအာက္ဆင္းစရာ ဘယ္ေနရာမွမရိွ။ သည္ေတာ့ ကြ်န္ေတာ္က အေရးေပၚထြက္ေပါက္ ကေလးမ်ား ဆင္ထားလိုထားျငား လုိက္ရွာၾကည့္သည္။
 

ဟုတ္ကဲ့။ ဆင္ေတာ့ထားပါ၏။ ၀တ္ေက်၀န္ကုန္ ဆင္ထားျခင္းမွ် ျဖစ္၏။ ေအာက္ဆင္းလို႔ရသည့္ ေလွခါးမဟုတ္။ ထုိေလွခါးသို႔ ဆင္းလိုလွ်င္ မီးဖိုေခ်ာင္ ျပတင္းေပါက္ကို ေက်ာ္တက္မွ ရမည္။ တက္ၿပီးတာေတာင္ ေလွခါးက အနီးတြင္မရိွ။ ျပတင္းေပါက္ႏွင့္ ေလွခါးက ၃ ေပေလာက္ ေ၀းသည္။ ေလွခါးကို နံရံတြင္ကပ္ကာ မူလီကေလးမ်ားႏွင့္ စုပ္ထားျခင္း ျဖစ္၏။ ေလွခါးလည္း ၾကည့္လိုက္ပါဦး။ ငါးမူးသံေခ်ာင္းကေလးမ်ားကို tacking တဲြထားတာျဖစ္သည္။ အေရးေဟ့ဆိုၿပီး ဤေလွခါးသာ သံုးမိလို႔ ကေတာ့ မီးေလာင္လို႔မေသ၊ ေလွခါးေပၚမွ ျပဳတ္က်ကာ ေသဘို႔မ်ားသည္။
 

သို႔ဆိုလွ်င္ ဤကိစၥမ်ားအတြက္ မည္သူမွ် တာ၀န္မရိွေတာ့ၿပီေလာ။ သည္လုိပဲ ျဖစ္သလိုေန၊ ျဖစ္သလိုေသၾကေတာ့မည္ေလာ။

၉။ နိဂံုးယခု ကြ်န္ေတာ္ စင္ကာပူမွ မီးကာကြယ္ေရးစနစ္မ်ားအေၾကာင္း၊ မီးကာကြယ္ေရးပညာေပး အက်ဥ္းကေလး စသည္တို႔ကို ေရးခဲ့ပါသည္။ ယခင္က စင္ကာပူမွ ေရေပးေရးစနစ္၊ ေရေျမာင္းမ်ား ေဖာက္လုပ္ထားေသာ စနစ္၊ အမိႈက္သိမ္းစနစ္ စသည္တို႔ ကိုလည္း မနားတမ္း ေရးခဲ့ပါသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္နည္း။
 

အေနသာႀကီးေပမင့္ ျမန္မာျပည္ႀကီး ကဖ်ဲကရုန္းျဖစ္ေနတာ၊ စည္းမရိွကမ္းမရိွ ျဖစ္ခ်င္တိုင္း ျဖစ္ေနတာ ျမင္ရၾကားရ၊ ေတြ႔ေနရတာ ကြ်န္ေတာ္ စိတ္မခ်မ္းသာပါ။ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔တိုင္းျပည္ႀကီးႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံသူ ျမန္မာႏုိင္ငံသားမ်ားကို စည္းကမ္းက်နေသာ၊ အသိစိတ္ဓါတ္ရိွေသာ၊ ကုိယ္က်င့္တရားေကာင္းၿပီး အလုပ္ကို ရိုးရုိးသားသား၊ ႀကိဳးႀကိဳးစားစား လုပ္ေသာ၊ ပညာကိုတန္ဖိုးထားေသာသူမ်ား ျဖစ္လာေစလိုလွပါသည္။


သုိ႔ေသာ္ ကြ်န္ေတာ္ကား ဘာေကာင္မွမဟုတ္ေသာ ဖြတ္က်ားမွ်သာျဖစ္၍ ဘာမွလုပ္လို႔မရပါ။ သည္ေတာ့ သည္လိုစာမ်ိဳး မ်ားကိုသာ ေန႔မအား၊ ညမအား နာနာဖိေရးရပါသည္။ ရည္ရြယ္ခ်က္ကား ကြ်န္ေတာ္ေရးလုိက္ေသာ သည္စာတိုေပစ ကေလးမ်ားကုိ ဖတ္မိသူ တက္သစ္စ လုလင္ငယ္၊ လံုမငယ္တို႔ အသိတရားကေလးမ်ားရကာ ေလ့လာက်က္မွတ္ ႀကိဳးစားၾက လွ်က္ တိုင္းျပည္ထူေထာင္ေရးကို တစ္ဖက္တစ္လမ္းမွ ပါ၀င္လာတန္ေကာင္းရဲ့ဟု ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ကေလးႏွင့္ ျဖစ္ပါ၏။

ဒါ ကြ်န္ေတာ္တတ္ႏိုင္သေလာက္ လုပ္ၾကည့္တာ ျဖစ္ပါသည္။ အျခားသူမ်ားလည္း လုပ္ၾကပါ။ ၀ိုင္းၾက၀န္းၾကပါဟု တိုက္တြန္း ပါသည္။


စင္ကာပူ၌ မီးအေရးေပၚစီမံခ်က္ကို မည္သို႔ေရးဆဲြသည့္အေၾကာင္း ဗဟုသုတရေစရန္ ေဖာ္ျပပါဦးမည္။ ၎ကို အတုယူကာ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္လည္း ဘာလို႔ မလုပ္ႏုိင္ရမည္နည္း။ (စင္ကာပူဆိုတာလည္း သည္ဥပေဒ၊ Code of Practice မ်ားကို သူတို႔ဟာသူတို႔ အကုန္ေရးထားတာဟု မထင္မွတ္ၾကပါလင့္။ အေမရိကန္၊ ကေနဒါ၊ ၾသစေတးလ် စေသာႏုိင္ငံႀကီးမ်ားမွ ဥပေဒမ်ားကို မိမိႏုိင္ငံႏွင့္ကိုက္ညီေအာင္ ျဖတ္ညွပ္ကပ္လုပ္ထားျခင္းသာ ျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ေကာင္လုပ္လိုပါသည္။ သဟာကို လည္း ကြ်န္ေတာ္က ကုိယ့္စိတ္အထင္ႏွင့္ ရမ္းတုတ္တာမဟုတ္ပါ။ Singapore Standards Catalogue ေရွ႔ပိုင္းတြင္ အတိအလင္း ေဖာ္ျပထားပါသည္။)


ျမန္မာျပည္ႀကီးသည္ ထူးခြ်န္ထက္ျမက္ေသာ ႏုိင္ငံ့သားေကာင္း၊ သမီးေကာင္းကေလးမ်ား မေႏွးအျမန္ ရလာပါေစသတည္း။
 

အားလံုးကို ေက်းဇူးတင္ပါသည္။


ေအးၿငိမ္း

6/11/2011, 10:40 pm
Blk 663D, Jurong West St. 65
#15-233
Singapore 644663
Tel: 97303027

1 comment:

ဂ်စ္တူး ( မံုရြာ ) said...

က်န္းမာပါေစမဂၤလာပါ ဆရာျငိမ္း -
ဒီပညာေပးေလးကေတာ့တကယ့္ကိုတန္ဘိုးရွိပါ
ေပတယ္ဗ်ာ-