Sunday, November 20, 2011

အေရးေပၚလက္စဲြစာအုပ္ (၅)(ေနာက္ဆံုးပိုင္း)

၅။  ငလ်င္လႈပ္ျခင္း

ငလ်င္လႈပ္ျခင္းတြင္လည္း စင္ကာပူမွ Emergency Handbook အျပင္ သဘာ၀ေဘးအႏၱရာယ္ေလ်ာ့ပါးေရးေကာ္မတီ ႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အင္ဂ်င္နီယာအသင္းတို႔ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္က ပူးေပါင္းထုတ္ေ၀ခဲဲ့ေသာ ငလ်င္မ်ားႏွင့္ေနထိုင္ျခင္း စာအုပ္ပါ အခ်က္ အလက္မ်ားကိုပါ ယူငင္သံုးစဲြထားပါသည္။

ငလ်င္လႈပ္လွ်င္ အပ်က္အစီးအနည္းဆံုး၊ အထိအခိုက္အနည္းဆံုးျဖစ္ေစရန္ ေအာက္ပါတို႔ကို ႀကိဳတင္ျပဳလုပ္ထားပါ။

o    လဲက်ႏိုင္သည့္ ဘီရို၊ စာအုပ္စင္ စသည္တုိ႔ကို နံရံမ်ားႏွင့္ ကပ္ရိုက္ထားပါ။


o    ပန္းခ်ီကားမ်ား၊ မွန္ႀကီးမ်ားကို အိပ္ယာ၊ ဆိုဖာ ဆက္တီ စသည္တို႔ႏွင့္ ေ၀းရာတြင္ခ်ိတ္ပါ။

o    ပန္းအိုးႀကီးမ်ားကို ၾကမ္းျပင္ေပၚခ်ထားပါ။

o    မီးပန္းဆိုင္းမ်ားရိွပါက ခ်ိတ္မ်ား ခုိင္မခိုင္စစ္ေဆးပါ။

o    အုတ္ညွပ္အေဆာက္အဦမ်ားျဖစ္လွ်င္ က်ည္းေဘာင္ႏွင့္အုတ္ရိုး ေသခ်ာစြာမတဲြမိလွ်င္ နံရံၿပိဳက်မည့္အႏၱရာယ္ရိွသည္။ ခုိင္ခံ့ေအာင္ျပင္ဆင္ထားသင့္ပါသည္။

ငလ်င္လႈပ္စဥ္  အိမ္အတြင္း၌ -

၀ရုန္းသုန္းကား မေျပးလႊားပါႏွင့္။o    မိမိအိမ္အတြင္းမွ ခိုင္ခံ့ေသာ ေနရာ (ဥပမာ သစ္သားစားပဲြခံု၊ ျပဳတ္က်ႏိုင္ေသာ ပန္းခ်ီကား စသည္တို႔မရိွသည့္နံရံ) မ်ား သုိ႔သြားပါ။

o    ျပဳတ္က်စရာမရိွေသာ နံရံေထာင့္သုိ႔သြားကာ ထိုင္ေနပါ။


o    ခိုင္ခံ့ေသာစားပဲြေအာက္သို႔သြားပါ။ စားပဲြေအာက္တြင္ စားပဲြေျခေထာက္ကို ခုိင္ခုိင္ျမဲျမဲ ဆုပ္ကိုင္ကာ ထိုင္ေနပါ။o    ျပဳတ္က်ႏိုင္ေသာ ပစၥည္းမ်ား (ဥပမာ - ဘီရိုေပၚတင္ထားေသာ ပစၥည္းမ်ား၊ ပန္းခ်ီကားမ်ား)၊ လဲက်ႏိုင္ေသာ ဘီရိုမ်ား၊ စာအုပ္စင္မ်ား၊ မီးပန္းဆိုင္းမ်ား၊ ကဲြႏုိင္ေသာ ျပဴတင္းေပါက္မွန္မ်ား မွ ေ၀းေ၀းေနပါ။

o    မီးခလုတ္အားလံုးကို ပိတ္ထားပါ။ ဓါတ္ေငြ႔မီးဖိုရိွလွ်င္ ဓါတ္ေငြ႔အိုးခလုတ္ကို ပိတ္ပါ။

o    တိုက္အတြင္းမွ ထြက္ရန္လိုအပ္လွ်င္ ေျပးမထြက္ပါႏွင့္။ မိသားစုမ်ားကို စနစ္တက်စုရံုးၿပီး ေအးေဆးစြာ စနစ္တက် ဆင္းပါ။ ဓါတ္ေလွခါးရိွလွ်င္ ဓါတ္ေလွခါးကို မသံုးပါႏွင့္။ ရိုးရိုးေလွခါးမွသာ ဆင္းပါ။ငလ်င္လႈပ္စဥ္ အိမ္အျပင္၌ ရိွေနပါက -

o    အထပ္ျမင့္အေဆာက္အဦးႀကီးမ်ားမွ ေ၀းေ၀းေနပါ။

o    ဓါတ္တိုင္၊ ဓါတ္ႀကိဳးမ်ား၊ ေၾကာ္ျငာဆိုင္းဘုတ္မ်ား မွ လြတ္လြတ္ကင္းကင္းေနပါ။

o    ေျမာင္း၊ ေခ်ာင္းစသည့္ ကမ္းနဖူးမ်ား မသြားပါႏွင့္။

o    ကြင္းျပင္အလြတ္တြင္ေနပါ။အကယ္၍ သင္သည္ကားေမာင္းေနစဥ္ျဖစ္ပါက -

o    အေဆာက္အအံု၊ တံတား၊ ဓါတ္တိုင္၊ ဓါတ္ႀကိဳး၊ ကမ္းပါး စသည္တို႔မွ ေရွာင္ကြင္းၿပီး ကားကိုခ်က္ျခင္းရပ္ပါ။

o    ကားထဲ၌ပင္ေနပါ။ ေရဒီယိုဖြင့္ထားၿပီး ငလ်င္သတင္းနားေထာင္ပါ။ငလ်င္လႈပ္ၿပီးသြားပါက -

o    ေနာက္ဆက္တဲြငလ်င္မ်ား လႈပ္ႏိုင္ေသးသည္ကို အျမဲစိတ္ထဲစဲြထားပါ။

o    မိမိပစၥည္းမ်ားကို စိုးရိမ္စိတ္ျဖင့္ အတင္းတိုး၀င္ေျပးမသြားပါႏွင့္။ အေဆာက္အအံုတြင္ အက္ေၾကာင္းမ်ား၊ အၿပိဳအပ်က္မ်ား ရိွမရိွ ဦးစြာစစ္ေဆးပါ။ ငလ်င္ဒါဏ္ေၾကာင့္ အေဆာက္အအံု အခ်ိန္မေရြးၿပိဳက်ႏုိင္သည္ကို သတိရပါ။

o    မိမိအိမ္သားအားလံုး စံုမစံုကို စစ္ေဆးပါ။

o    ဒါဏ္ရာရသူမ်ားကို ကူညီပါ။ လုိအပ္လွ်င္ အေရးေပၚယာဥ္ေခၚပါ။ အၿပိဳအပ်က္မ်ားၾကား ပိတ္မိေနသူမ်ား ရိွပါက အျခားသူမ်ား အကူအညီျဖင့္ ထုတ္ႏိုင္ေအာင္ ႀကိဳးစားပါ။

o    ျဖစ္ႏုိင္လွ်င္ မီးခလုတ္မ်ား၊ ဓါတ္ေငြ႔ခလုတ္မ်ားကို ပိတ္ပါ။ ငလ်င္ေၾကာင့္ ဓါတ္ေငြ႔ပိုက္မ်ားကဲြျခင္း၊ ဓါတ္ႀကိဳးမ်ား ျပတ္ ေတာက္ျခင္း၊ ျဖစ္တတ္သည္။

o    အနံ႔တစ္ခုခု၊ သို႔မဟုတ္ ေညွာ္နံ႔ရမရ ေသခ်ာစြာ စစ္ေဆးပါ။ မျမင္ႏိုင္ေသာ ေနရာတြင္ ေရွာ့ျဖစ္ ေနျခင္း၊ မီးေလာင္ေနျခင္း၊ ဓါတ္ေငြ႔စိမ့္ေနျခင္းမ်ား ျဖစ္ေနတတ္သည္။ မီးေလာင္ေနသည္ကို ေတြ႔ပါက ႏိုင္ေလာက္လွ်င္ အျမန္ၿငိမ္းသတ္ရန္ ႀကိဳးစားပါ။ မိမိမႏိုင္သည့္မီးျဖစ္ပါက မီးသတ္ဌာနသို႔ အျမန္ဆံုးအေၾကာင္းၾကားပါ။

o    မိမိတို႔ရိွေနရာသို႔ အေဆာက္အအံုမ်ား၊ သစ္ပင္၊ ဓါတ္တိုင္ စသည္တုိ႔ ၿပိဳလဲက်လာမည့္ အႏၱရာယ္ကို လွည့္ပတ္စစ္ေဆးပါ။အကယ္၍ သင္သည္ အၿပိဳအပ်က္မ်ားေအာက္ ေရာက္ေနပါက -

o    အၿပိဳအပ်က္မ်ားေအာက္ ေရာက္ေနေသာေၾကာင့္ တုန္လႈပ္ေျခာက္ခ်ားမေနပါႏွင့္။ စိတ္ေအးသက္သာထားပါ။ ကယ္မည့္သူ ႏွင့္ မည္ကဲ့သို႔ဆက္သြယ္ရမည္။ ဤအၿပိဳအပ်က္မ်ားေအာက္မွ မည္ကဲ့သို႔ထြက္ႏုိင္မည္ကို ေခါင္းေအးေအးႏွင့္ စဥ္းစားပါ။

o    အလင္းေရာင္လာရာကို ဦးစြာရွာၿပီး ထုိေနရာသို႔ (စားပဲြ၊ ဘီရို စေသာအရာ၀တၳဳမ်ား ေအာက္မွ) တြားသြားရန္ ႀကိဳးစားပါ။

o    မွန္ကဲြ၊ ဖန္ကဲြ၊ ေၾကြကဲြ၊ သြပ္ျပားစ၊ ဒါး စသည့္ အႏၱရာယ္ရိွေသာ ပစၥည္းမ်ား မိမိပတ္၀န္းက်င္တြင္ ရိွေနမေန ေသခ်ာစြာ စစ္ေဆးၾကည့္ရႈပါ။ ရိွေနလွ်င္ ဂရုတစိုက္ေရွာင္ရွားပါ။

o    ျဖစ္ႏိုင္သမွ် မတည္မၿငိမ္၊ လႈပ္လႈပ္ လႈပ္လႈပ္ ျဖစ္ေနေသာေနရာမွ ေ၀းရာသုိ႔အျမန္ဆံုးထြက္ခြာပါ။

o    ေလွခါး၊ ဓါတ္ေလွခါးစသည္တုိ႔ကို တတ္ႏိုင္သမွ် မသံုးပါႏွင့္။ ငလ်င္ဒါဏ္ေၾကာင့္ က်ိဳးပ်က္ေနတတ္ပါသည္။

o    ဓါတ္ေငြ႔ရိွမရိွ မီးျခစ္ၿပီးစမ္းျခင္း၊ မီးခလုတ္မ်ားကို ဖြင့္ျခင္း၊ ဓါတ္ေငြ႔ခလုတ္မ်ားကို စမ္းသပ္ဖြင့္ၾကည့္ျခင္းမ်ား လံုး၀မလုပ္ပါႏွင့္။

o    မလုိအပ္ပဲ အသားကုန္မေအာ္ပါႏွင့္။ ဤကဲ့သို႔ေအာ္ျခင္းျဖင့္ ဖံု၊ အမႈန္မ်ား အသင့္ႏွာေခါင္း၊ ပါးစပ္မ်ားအတြင္း ၀င္ကာ အသက္ရႉျခင္းကို ထိခိုက္ႏုိင္သည္။

o    ရႏုိင္ပါက ၀ီစီမႈတ္ျခင္း၊ ပိုက္ စသည့္ အသံမည္ေစႏုိင္သည့္အရာမ်ားကို ေခါက္ျခင္း၊ ဓါတ္မီးထိုးျခင္းျဖင့္ ကယ္ဆယ္ေရး လုပ္သားမ်ားကို အခ်က္ေပးပါ။

o    သင့္တြင္ ေသြးထြက္ေနသည့္ ဒါဏ္ရာရခဲ့ပါက ေသြးထြက္နည္းႏိုင္သမွ်နည္းေစရန္ ဒါဏ္ရာကို လက္ျဖင့္ဖိထားပါ။၆။  ေရႀကီးျခင္း

ယခု ၂၀၁၁ ခုႏွစ္အတြင္း၌ပင္ ျမန္မာႏိုင္ငံအႏွံ႔ ေရႀကီးခဲ့ပါသည္။ ပဲခူးေရေဘး၊ ေတာင္ငူေရေဘး၊ ဟသၤာတေရေဘး၊ ပခုကၠဴ ေရေဘးမ်ားအတြင္း လူမ်ားေသေက်ပ်က္စီးခဲ့ၿပီး ပစၥည္းဥစၥာမ်ားစြာ ဆံုးရံႈးခဲ့ရပါသည္။

သို႔အတြက္ ေရလႊမ္းေသာအခါမ်ား၌ လူအေသအေပ်ာက္ နည္းႏိုင္သမွ်နည္းေအာင္၊ အပ်က္အစီး နည္းႏိုင္သမွ်နည္းေအာင္ အာဏာပိုင္မ်ားဘက္မွ စီမံကိန္းမ်ားခ်ကာ အေရးတယူေဆာင္ရြက္ရန္ လိုပါသည္။ ျဖစ္လာမွ ထလုပ္ျခင္းကား ေရေၾကာင့္ ပ်က္စီးႏွင့္ ေသေၾကႏွင့္သည့္အရာမ်ားကို မကူႏိုင္၊ မကယ္ႏိုင္ေတာ့။ က်န္ေနသူမ်ားကိုသာ အနည္းအက်ဥ္း ကူညီေပး၍ ရႏိုင္ေပမည္။

အျခားႏုိင္ငံအစုိးရမ်ားတြင္ ေရႀကီးလွ်င္ မည္ကဲ့သို႔လုပ္ရမည္ကို စနစ္တက် စီမံခ်က္ခ်လုပ္ထားတာ ေတြ႔ရပါသည္။ ဤစာ တမ္းမ်ားကို အင္တာနက္မွ download လုပ္ယူဖတ္ရႈႏိုင္ပါသည္။ ႏွစ္စဥ္ေရလႊမ္းမိုးမႈေဘးကို ႀကံဳေတြ႔ေနရေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံ တြင္လည္း ေရလႊမ္းမိုးမႈ အေရးေပၚစီမံခ်က္မ်ား ခ်မွတ္လုပ္ေဆာင္ရန္ လိုေနပါၿပီ။ တာ၀န္ရိွသူ လူႀကီးမင္းမ်ား ယခုကပင္ ထလုပ္ၾကပါဟု တိုက္တြန္းလိုက္ရပါ၏။

ဤေနရာတြင္ အစိုးရပိုင္းက ႀကိဳတင္ေဆာင္ရြက္ရမည့္ ေရကာတာမ်ားေဆာက္လုပ္ျခင္း၊ (ေရကာတာဟူသည္ ဆည္ကို       ေျပာျခင္းမဟုတ္၊ ဧရာ၀တီတုိင္းမွ ၿမိဳ႔ႀကီးမ်ားတြင္ ေတြ႔ရတတ္သည့္ ျမစ္ေရမ်ား ၿမိဳ႔တြင္း၀င္မလာႏုိင္ေစရန္ ဖို႔ထားေသာ ေရကိုကာသည့္ တာႀကီးမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ ဟသၤာတၿမိဳ႔တြင္ ဤကဲ့သို႔ ေရကာတာႀကီးမ်ားအား တစ္ၿမိဳ႔လံုးပတ္လွ်က္ ဖို႔ထားသည္ကို ေတြ႔ႏုိင္ပါသည္။) ေရႏုတ္ေျမာင္းမ်ားခ်ဲ႔ျခင္း၊ ျပဳျပင္ျခင္း စသည္တုိ႔ကို ေဖာ္ျပရန္မဟုတ္ပါ။ ယခုေဖာ္ျပမည္မွာ ေရႀကီးလာလွ်င္ ျပည္သူမ်ားအေနႏွင့္ ဘာေတြလုပ္ရမည္ဆိုသည္ကိုသာ အသိပညာေပးလုိရင္း ျဖစ္ပါသည္။ အင္တာနက္တြင္ရွာလို႔ရေသာ အခ်က္အလက္မ်ားမွာ ေရလွ်ံမႈကို မည္ကဲ့သို႔ႀကိဳတင္ စီစဥ္ရမည္၊ ကာကြယ္ရမည္ကို အစိုးရပိုင္းႏွင့္ အင္ဂ်င္နီယာမ်ား တြက္ခ်က္ထားမႈမ်ားသာမ်ားၿပီး လုပ္သားျပည္သူမ်ားအေနႏွင့္ မည္ကဲ့သို႔ ေဆာင္ရြက္ရမည္ ကိုမူ ေဖာ္ျပထားေသာ စာအုပ္စာတမ္းမ်ားမွာ အလြန္နည္းပါသည္။

ရိွေသာစာအုပ္မ်ားမွာလည္း အေမရိကန္၊ ကေနဒါ၊ ၾသစေတးလ် စေသာႏုိင္ငံႀကီးမ်ားက ျပဳစုထားေသာ စာေစာင္မ်ားျဖစ္ရာ ကြ်န္ေတာ္တို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ အသံုးမတည့္။ ထို႔ေၾကာင့္ အျခားအခ်က္မ်ားေရးရန္ လြယ္ကူေသာ္လည္း ေရႀကီးေရလွ်ံမႈ အတြက္ မနည္းရွာယူရပါသည္။ စင္ကာပူ Emergency Handbook မွ ေရႀကီးသည့္အေရးေပၚ စီမံခ်က္သည္လည္း ကြ်န္ေတာ္တို႔အတြက္ အသံုးမတည့္ပါ။

ယခု ကြ်န္ေတာ္ေကာက္ႏုတ္ဘာသာျပန္ထားသည္မွာ Flood Preparedness Planning, Flood Waters Pose Health Risks, WHO မွထုတ္ေသာ Flooding and Communicable Diseases စေသာ စာအုပ္မ်ားႏွင့္ အျခား website မ်ားမွ ရသမွ်ကို ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ဆီေလ်ာ္ေအာင္ ျပန္လည္ျပဳျပင္ေရးသားထားျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ေရလွ်ံျခင္းမျဖစ္မီ ႀကိဳတင္စီမံထားရမည့္အရာမ်ား -

·         ရာသီဥတုအေျခအေန ဆိုးလာၿပီဆိုသည္ႏွင့္ မိုးေလ၀သသတင္းကို မျပတ္နားစြင့္ေနပါ။

·         မိုးေလ၀သအေျခအေန စိုးရိမ္ရသည္ဆိုသည္ႏွင့္ အေျခာက္အျခမ္း စားစရာ၊ ေသာက္စရာမ်ား၊ အ၀တ္အနည္းငယ္၊ ေဆး၀ါးမ်ား၊ လက္ႏွိပ္ဓါတ္မီး၊ ဓါတ္ခဲမ်ား၊ မီးျခစ္၊ ဖေယာင္းတိုင္ စသည္တို႔ကို အေရးေဟ့ဆုိလွ်င္ ေကာက္ဆဲြသြား ႏိုင္ရန္ အဆင္သင့္ထုပ္ပိုးထားပါ။ 

·         ေရႊေငြ၊ အေရးႀကီးစာရြက္စာတမ္းမ်ားကို ေရလံုသည့္ ပလတ္စတစ္အိတ္အတြင္းထည့္ကာ အခ်ိန္မေရြး ေကာက္ယူသြားႏိုင္ရန္ မိမိႏွင့္လက္တစ္ကမ္း၌ထားပါ။

·         ခိုင္မာေသာႀကိဳးႀကီးတစ္ေခ်ာင္းႏွစ္ေခ်ာင္းကိုလည္း ရွာထားပါ။ ပစၥည္းမ်ားကို ခ်ည္ေႏွာင္ထားႏိုင္သလို မိမိတို႔ ေရေမ်ာမည့္ အႏၱရာယ္ႏွင့္ ႀကံဳလွ်င္လည္း အသံုးႏိုင္သည္။

·         ေရလွ်ံလွ်င္မည္သည့္ေနရာသို႔ သြားေရာက္ေရွာင္တိမ္းရမည္ကို ၾကည့္ထားပါ။ (ေရမျမဳပ္ႏုိင္ေသာ ကုန္းျမင့္အရပ္)

·         ရိွႏိုင္လွ်င္ ေရွးဦးသူနာျပဳေသတၱာကို အဆင္သင့္ေဆာင္ထားပါ။

·         ေရတက္မည့္အရိပ္အေရာင္ရိွၿပီဆိုသည္ႏွင့္ အိမ္မွ ပရိေဘာဂ၊ ကုတင္ စားပဲြစသည္တို႔ကို အုတ္ခဲ စသည္တုိ႔ခုကာ ျမွင့္ထားႏိုင္ပါသည္။ လွ်ပ္စစ္ပစၥည္းမ်ားကို ဘီရိုက့ဲသို႔ေသာ အျမင့္မ်ားေပၚ တင္ထားပါ။ေရတက္လာၿပီဆိုလွ်င္ -

·         လွ်ပ္စစ္မီးခလုတ္၊ ဓါတ္ေငြ႔မီးဖိုခလုတ္စသည္တုိ႔ကို အားလံုးပိတ္ပါ။

·         မိမိအိမ္သည္ ေရမလြတ္ႏုိင္ဟု ထင္ရပါက လိုအပ္သည္ပစၥည္းမ်ား အလွ်င္အျမန္ယူကာ အိမ္သားအားလံုးကို စုရံုးေစလွ်က္ ကုန္းျမင့္ရိွရာ အျမန္ေျပာင္းေရႊ႔ပါ။

·         မိမိမသိေသာေနရာ၊ ေရနက္မည္ထင္ရသည့္ေနရာ၊ ေရစီးသန္ေသာေနရာ၊ အႏၱရာယ္ရိွႏုိင္သည့္ေနရာမ်ားကို ေရွာင္ပါ။

·         မိမိလံုၿခံဳရာေရာက္ၿပီဆိုလွ်င္ အျခားသူမ်ားကိုလည္း ၾကည့္ပါ။ အကူအညီလိုသူမ်ားအား မိမိကိုယ္ကိုယ္ အႏၱရာယ္မျဖစ္ေစဘဲ အကူအညီေပးပါ။ေရတက္ေနစဥ္ -

·         ေရကိုႀကိဳခ်က္၍ ေသာက္ပါ။

·         အစားအေသာက္မ်ားကို ဖံုးအုပ္ထားပါ။ ေသခ်ာစြာ ခ်က္ျပဳတ္စားပါ။ အစိမ္းစားျခင္း၊ ယင္နားစာ စသည္တုိ႔ကို ေရွာင္ပါ။

·         လွ်ံေနေသာေရထဲတြင္ ကေလးမ်ားေဆာ့ကစားျခင္းကို ခြင့္မျပဳပါႏွင့္။ ထိုေရထဲတြင္ ေရာဂါပိုးမ်ား ပါလာတတ္သည္။

·         ေရလွ်ံျခင္းႏွင့္အတူ ၀မ္းပ်က္၀မ္းေလွ်ာေရာဂါလည္း ျဖစ္တတ္သျဖင့္ ကေလးမ်ားကို အထူးဂရုစိုက္ပါ။ေရက်သြားလွ်င္ -

·         ေရႏွင့္အတူ ေျမြ၊ ကင္း စသည္တို႔ေမ်ာပါလာတတ္ၿပီး ေရက်သြားလွ်င္ အိမ္မ်ားအတြင္း ခိုေအာင္းက်န္ေနတတ္ သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ေရက်သြားၿပီး အိမ္အတြင္း ၀င္ေတာ့မည္ဆိုလွ်င္ အိမ္မွေခ်ာင္ႀကိဳေျမာင္ၾကားအားလံုးကို တုတ္ျဖင့္ရိုက္ကာ ေျမြ၊ ကင္းစသည္တုိ႔ကို ေခ်ာက္လွန္႔ေမာင္းထုတ္ပါ။ အထူးသျဖင့္ အိုးမ်ား၊ ဖ်ာလိပ္မ်ား၊ ေမြ႔ယာမ်ား၊ အ၀တ္ထုတ္မ်ား၊ ဘီရိုေအာက္မ်ား၊ ထုပ္တန္းမ်ားေပၚတြင္ ေခြေနတတ္သည္။

·         ေရေျမာင္း၊ ေခ်ာင္းေျမာင္းမ်ားသို႔ မသြားပါႏွင့္ဦး။

·         ကေလးမ်ားကို ေရထဲတြင္ ေဆာ့ကစားျခင္း မျပဳပါေစႏွင့္ဦး။

·         ဓါတ္ႀကိဳးမ်ား ျပတ္က်၊ ပ်က္စီးေနတတ္သျဖင့္ မီးဖြင့္ျခင္း၊ လွ်ပ္စစ္ပစၥည္းမ်ား သံုးျခင္းတုိ႔ကို ခ်က္ျခင္းမျပဳပါႏွင့္။

·         ေရစိုကာပ်က္စီးေနေသာ အစားအေသာက္၊ ေရ စသည္တုိ႔ကို စားသံုးျခင္းမျပဳပါႏွင့္။ ေရထဲတြင္ ေရာဂါပိုးမ်ား ပါလာတတ္ သျဖင့္ ထိုေရာဂါပိုးမ်ားသည္ အစားအေသာက္မ်ား၌ တြယ္ကပ္ေနတတ္သည္။

·         ေရကုိႀကိဳခ်က္ေသာက္ပါ။ၾကက္ေျခနီ၊ အရံမီးသတ္၊ လူမႈေရးအဖဲြ႔မ်ား၏ အကူအညီျဖင့္ ရပ္ရြာလူႀကီးတို႔ ျပင္ဆင္ထားရန္ လိုအပ္ခ်က္မ်ား -

o    အေရးႀကံဳလာလွ်င္ ရပ္ရြာလူထုအတြက္ အဆင္သင့္ျဖစ္ေနေစရန္ ၾကက္ေျခနီ၊ အရံမီးသတ္စေသာ လူမႈေရးအဖဲြ႔မ်ား အကူအညီျဖင့္ ရပ္ရြာလူႀကီးမ်ားသည္ ေအာက္ပါတုိ႔ကို ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ထားရပါမည္။

o    ကုန္းျမင့္ေနရာမ်ားကို ေရြးခ်ယ္ကာ လူအမ်ားေနႏုိင္ေရးအတြက္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ထားပါ။

o    ေသာက္ေရ၊ ဆန္အိတ္၊ ဆီပံုး၊ ပဲအိတ္၊ ဆား၊ ငါးပိ၊ ငါးေျခာက္ စသည့္ အစားအေသာက္၊ အေျခာက္အျခမ္းမ်ားကို စုေဆာင္းကာ ထုိကုန္းျမင့္ေနရာမ်ားတြင္ ေလလံုမိုးလံု အမိုးအကာလုပ္ကာထားပါ။


o    လုပ္သားျပည္သူမ်ားအားလည္း မုိးေလ၀သေနာက္ဆံုးသတင္းကို အျမဲထုတ္ျပန္ေၾကျငာေနပါ။

o    ေရွးဦးသူနာျပဳေသတၱာ၊ ေဆး၀ါးမ်ားစုေဆာင္းၿပီး လိုအပ္လွ်င္ အဆင္သင့္ရႏုိင္ေစရန္ ျပင္ဆင္ထားပါ။

o    ကယ္ဆယ္ေရးအဖဲြ႔မ်ားဖဲြ႔ၿပီး တာ၀န္မ်ား သတ္သတ္မွတ္မွတ္ေပးပါ။ ဥပမာ - ကေလးႏွင့္ လူႀကီးသူမမ်ား ကယ္ဆယ္ေရးအဖဲြ႔၊ သဲအိတ္မ်ား စုေဆာင္းေနရာခ်ထားေရးအဖဲြ႔၊ ၾကက္ေျခနီအဖဲြ႔၊ အစားအေသာက္ စုေဆာင္းေရးအဖဲြ႔၊ တဲေဆာက္လုပ္ေရးအဖဲြ႔ စသည္။

o    ဤအဖဲြ႔မ်ားကို တကယ္ေရလွ်ံလာလွ်င္ အဆင္သင့္ျဖစ္ေနေစရန္ ႀကိဳတင္ေလ့က်င့္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ထားပါ။ ဥပမာ - တဲထုိးနည္း၊ ေရွးဦးသူနာ ျပဳစုနည္း၊ ေလွေလွာ္နည္း။

o    ေရလွ်ံလာလွ်င္ သံုးႏိုင္ရန္ ေလွ၊ ၀ါးေဖာင္စသည္တို႔ အဆင္သင့္ျပဳလုပ္ထားပါ။

o    ေရေဘးႀကံဳလာလွ်င္ စိတ္အားမငယ္ၾကရန္၊ အထိတ္တလန္႔မျဖစ္ၾကရန္ အားေပးရမည့္ အစီအစဥ္မ်ားကိုလည္း စနစ္တက် ျပင္ဆင္ထားပါ။

o    အျခားရြာ၊ အဖဲြ႔မ်ားႏွင့္ အဆက္ျပတ္မေနေစရန္ ဆက္သြယ္ေရးနည္းလမ္းမ်ားကိုလည္း ႀကိဳတင္ၾကံဆထားပါ။ေရလွ်ံျခင္း အေရးေပၚစီမံခ်က္ အခ်ဳပ္

o    ေရလွ်ံလာလွ်င္ လိုအပ္မည့္ စားစရာေသာက္စရာ ေဆး၀ါးမ်ားႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ စုေဆာင္းထားပါ။

o    ကယ္ဆယ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ ေလ့က်င့္ထားပါ။

o    ေနာက္ဆံုးထုတ္ျပန္သည့္ ရာသီဥတု သတင္းကို လူထုသို႔ အျမဲသတင္းေပးႏိုင္ရန္ စီမံထားပါ။

o    ေရလွ်ံလာသည္ႏွင့္ ခ်က္ျခင္းကယ္ဆယ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားလုပ္ႏုိင္ရန္ တပ္လွန္႔ထားပါ။

o    အခ်င္းခ်င္း အဆက္အသြယ္မျပတ္ေစရန္ စီမံထားပါ။

o    ေရက်သြားလွ်င္ လုပ္ရမည့္ လုပ္ငန္းမ်ားကို ႀကိဳတင္စီစဥ္ထားပါ။ေရလွ်ံျခင္းႏွင့္အတူ ပါလာတတ္ေသာေရာဂါမ်ား

o    ေရလွ်ံလွ်င္ အိမ္သာစေသာ အညစ္အေၾကးမ်ားအားလံုးသည္ လွ်ံသည့္ေရႏွင့္အတူ ပါလာသည့္အတြက္ ေရလွ်ံသည့္အခါ ထိုေရကို အထူးသျဖင့္ သတိထားရပါမည္။

o    လွ်ံသည့္ေရႏွင့္ အစားအေသာက္၊ ေရ၊ အ၀တ္အစား၊ အသံုးအေဆာင္ စသည္တို႔ကို မထိပါေစႏွင့္။ မလဲႊမေရွာင္သာ၍ ထိုေရအတြင္းဆင္းရလွ်င္ ေရသန္႔ႏွင့္ ေရခ်ိဳးပစ္ပါ။ ဒါဏ္ရာရိွပါကလည္း ထိုေရႏွင့္ မထိပါေစႏွင့္။ အကယ္၍ ထိခဲ့လွ်င္ ေမးခိုင္ ကာကြယ္ေဆးထိုးရန္ လုိပါသည္။

o    လွ်ံေနေသာေရႏွင့္အတူ အိမ္သာအညစ္အေၾကးေရမ်ားသည္ သင့္အိမ္အတြင္း ၀င္လာတတ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဆိုဖာ၊ ေကာ္ေဇာ၊ ခန္းဆီး၊ စသည့္ေရစုပ္တတ္သည့္ ပစၥည္းမ်ားကို တတ္ႏုိင္သမွ် အျမင့္တြင္ တင္ထားပါ။ အိမ္ေထာင္ပရိေဘာဂ၊ အိမ္ၾကမ္းျပင္၊ နံရံစသည္တို႔ကို ေရက်လွ်င္က်ခ်င္း ေရသန္႔ႏွင့္ေဆးေၾကာပါ။

o    ေရလွ်ံလွ်င္ျဖစ္တတ္ေသာ ေရာဂါမ်ားမွာ ေရေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ ေရာဂါမ်ားႏွင့္ ဗက္တီးရီးယားမ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္ေသာ ေရာဂါမ်ား ျဖစ္၏။

o    ေရေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ ေရာဂါမ်ားတြင္ အူေယာင္ငန္းဖ်ား၊ ကာလ၀မ္းေရာဂါ၊ အသည္းေရာင္ အသား၀ါ စသည္တို႔ ျဖစ္ပါသည္။

o    ဗက္တီးရီးယားေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ ေရာဂါမ်ားတြင္ ငွက္ဖ်ား၊ dengue haemorrhagic fever, yellow fever စသည္တို႔ ပါ၀င္ ပါသည္။

o    ထို႔ေၾကာင့္ အစားအေသာက္ႏွင့္ေရမ်ားကို အထူးဂရုစိုက္ ကိုင္တြယ္ စားေသာက္ၾကရန္ အေရးႀကီးပါသည္။၇။ မုန္တိုင္းတိုက္ျခင္း


မုန္တိုင္းမက်မီ -

o    မိုးဦးက် ကာလမ်ားတြင္ မုန္တိုင္းသတင္းကို မျပတ္နားစြင့္ေနပါ။

o    မုန္တိုင္းသတင္း ၾကားရၿပီဆိုသည္ႏွင့္ ေအာက္ပါအစီအမံမ်ားကို ခ်က္ျခင္းလုပ္ပါ။

o    မုန္တိုင္းေၾကာင့္ ပ်က္စီးေပ်ာက္ရွႏိုင္သည္မ်ားကို စစ္ေဆးၾကည့္ရႈၿပီး ႀကိဳတင္ကာကြယ္မႈမ်ား လုပ္ထားပါ။

o    ၀ရံတာရိွ ပန္းအိုးမ်ားကို အိမ္တြင္းသြင္းျခင္း၊ အိမ္အနီး သစ္ပင္ႀကီးမ်ားရိွလွ်င္ အိမ္ေပၚမိုးက်ေနေသာ အကိုင္းမ်ားကို ခ်ိဳင္ထားျခင္း။ ေရတြင္းရိွလွ်င္ ေရတြင္းမ်ားကို မိုးကာထားျခင္း၊ ကြ်ဲႏြားတင္းကုပ္မ်ား ခုိင္ခ့ံေအာင္ ျပန္လည္ ျပင္ဆင္ျခင္း၊ ျပဴတင္းေပါက္မ်ား ခိုင္မာေအာင္ ျပန္လည္ျပင္ဆင္ျခင္း၊ ေလတိုက္၍ လြင့့္ပ်ံသြားႏိုင္ေသာ ပန္းခ်ီကား၊ ခန္းဆီး၊ လုိက္ကာ စသည္တို႔ကို ျဖဳတ္ၿပီး စနစ္တက်ထုပ္ပိုးျခင္းမ်ား လုပ္ပါ။

o    မီးသတ္ဘူးေဆာင္ထားပါ။ ရိွၿပီးသား မီးသတ္ဘူးကိုလည္း ေကာင္းမေကာင္း စစ္ေဆးပါ။ မီးသတ္ဘူးကို အလြယ္တကူ ရႏုိင္မည့္ေနရာတြင္ထားပါ။ အိမ္သားအားလံုးကို မီးသတ္ဘူးသံုးနည္း သင္ေပးထားပါ။

o    အေရးႀကီးေသာ ေရႊေငြလက္၀တ္လက္စားမ်ား၊ စာရြက္စာတမ္းမ်ားကို ေရလံုသည့္ ပလတ္စတစ္အိတ္ႏွင့္ ထုပ္ၿပီး အလြယ္ တကူယူသြားႏုိင္မည့္ေနရာတြင္ ထားပါ။

o    အေရးေပၚအိတ္ကို ပစၥည္းမ်ားစစ္ေဆးၿပီး ေဆး၀ါးစသည့္ လုိအပ္သည့္ပစၥည္းမ်ား ထပ္မံျဖည့္တင္းပါ။

o    အေရးေပၚဖံုးနံပတ္မ်ားကို မွတ္ထားပါ။ လက္ကိုင္ဖံုးကို ဘက္ထရီျဖည့္ထားပါ။

o    မိမိအိမ္သားမ်ားအတြက္ အေရးေပၚကယ္ဆယ္ေရး အစီအမံမ်ား ႀကိဳတင္စီမံထားပါ။ အေရးေပၚထြက္ေပါက္ကို ၾကည့္ထားပါ။မုန္တိုင္းကာလအတြင္း လိုအပ္မည့္ ပစၥည္းမ်ား

o    တစ္မိသားစုလံုး အနည္းဆံုး ၅ ရက္မွ် ေသာက္ႏိုင္မည့္ ေသာက္ေရ။

o    တစ္ပတ္စာ ဆန္၊ ဆီ၊ ငါးပိ၊ ငါးေျခာက္၊ ဆား၊ ဘီစကစ္၊ ေခါက္ဆဲြေျခာက္စသည့္ စားစရာေသာက္စရာမ်ား။

o    ေရွးဦးသူနာျပဳေသတၱာ၊ လက္ႏွိပ္ဓါတ္မီး ႏွင့္ ဓါတ္ခဲမ်ား။ ေရဒီယို။

o    ကေလးသူငယ္ရိွသူမ်ား။ ကေလးအတြက္ လိုအပ္မည့္ပစၥည္းမ်ား။

o    အ၀တ္အထည္၊ ေစာင္ စသည္။

o    ဆပ္ျပာ၊ သြားတိုက္ေဆး၊ သြားတိုက္တံ စသည့္တစ္ကိုယ္ေရ အသံုးအေဆာင္မ်ား။

o    မလိုအပ္သည္မ်ား မယူပါႏွင့္။ ၀န္ထုပ္၀န္ပိုးျဖစ္တတ္သည္။ လိုသမွ်သာ ယူပါ။မုန္တိုင္းတုိက္ေနစဥ္ -

o    အိမ္တြင္း၌သာ ေနရပါက -

o    ေရဒီယိုကိုဖြင့္ၿပီး မုန္တိုင္းသတင္းကို မျပတ္နားစြင့္ေနပါ။

o    ျပဴတင္းေပါက္၊ တံခါးစသည္မ်ားကို ပိတ္ထားပါ။ လုိက္ကာမ်ားကို ပိတ္ထားပါ။

o    မီးခလုတ္အားလံုးကို ပိတ္ပါ။ လွ်ပ္စစ္မိန္းခလုတ္ကို ခ်ထားပါ။ ဓါတ္ေငြ႔အိုး ခလုတ္မ်ားကို ပိတ္ပါ။

o    မီးသတ္ဘူးကို လက္လွမ္းမီသည့္ေနရာတြင္ ထားပါ။

o    လက္ႏွိပ္ဓါတ္မီး၊ ေရွးဦးသူနာျပဳေသတၱာ၊ ေရ စသည္တို႔ကို လက္တစ္ကမ္းတြင္ ထားပါ။

o    အျပင္သို႔လံုး၀မထြက္ပါႏွင့္။ ကေလးမ်ား၊ သက္ႀကီးရြယ္အုိမ်ားကို မျပတ္ေစာင့္ၾကည့္ေနပါ။ သူတို႔အား မေၾကာက္လန္႔ရန္ အားေပးပါ။

o    ေညွာ္နံ႔၊ မီးေလာင္ျခင္း၊ ဓါတ္ႀကိဳးမ်ားျပတ္က်ျခင္း စသည္တုိ႔ရိွမရိွ အျမဲစစ္ေဆးေနပါ။ ၀ါယာေရွာ့ျဖစ္ၿပီး မီးေလာင္တတ္သည္။

o    အကယ္၍ မီးကိုေတြ႔ပါက ခ်က္ျခင္းၿငိမ္းသတ္ႏိုင္ေအာင္ ႀကိဳးစားပါ။

o    မုန္တိုင္းပိုဆိုးလာပါက စားပဲြေအာက္ စသည္တို႔တြင္ ၀င္ေနပါ။


မုန္တိုင္းလြန္ေျမာက္သြားပါက -

o    ျပဴတင္းေပါက္ မွန္မ်ားကဲြေနမေန၊ သစ္ပင္မ်ား လဲေနမေနစသည့္ အပ်က္အစီးမ်ားကို စစ္ေဆးပါ။

o    လွ်ပ္စစ္မီးခလုတ္ကို ခ်က္ျခင္းမဖြင့္ပါႏွင့္။ မုန္တိုင္းဒါဏ္ေၾကာင့္ ဓါတ္ႀကိဳးမ်ားျပတ္ကာ ေရွာ့ျဖစ္ေနတတ္သည္။

o    အျပင္ထြက္လွ်င္ လမ္းေပၚျပတ္က်ေနေသာ ဓါတ္ႀကိဳး၊ လဲက်ေနေသာ သစ္ပင္၊ အျမင့္တစ္ေနရာတြင္ တင္ေနတတ္သည့္ သြပ္ျပား၊ လဲက်ခါနီးဓါတ္တိုင္၊ တယ္လီဖံုးတိုင္ စသည့္ အႏၱရာယ္မ်ားကို ရွာေဖြပါ။ သက္ဆိုင္ရာကို အေၾကာင္းၾကားပါ။

o    မီးႀကိဳးမ်ား၊ မီးခလုတ္မ်ားပ်က္စီးေနလွ်င္ ျပင္ရန္ မႀကိဳးစားပါႏွင့္။ လွ်ပ္စစ္ဌာနကို အေၾကာင္းၾကားပါ။

o    အျခား အကူအညီလိုေနသူမ်ား ရိွမရိွ စံုစမ္းၿပီး အကူအညီလိုသူမ်ားရိွလွ်င္ ၀ိုင္း၀န္းကူညီေပးပါ။


နိဂံုးယခု စင္ကာပူ အမ်ိဳးသားကာကြယ္ေရးတပ္ဖဲြ႔ (SCDF - Singapore Civil Defence Force) မွ ထုတ္ေ၀ေသာ EMERGENCY HANDBOOK အား အေျခခံကာ အေရးေပၚလက္စဲြစာအုပ္ကို ျပဳစုလုိက္ပါၿပီ။

ဤစာအုပ္ပါ အခ်က္အလက္မ်ားကို ေသေသခ်ာခ်ာ နားလည္သေဘာေပါက္ေအာင္ေလ့လာကာ လက္ေတြ႔လိုက္နာက်င့္သံုး ျခင္းျဖင့္ အေရးေပၚလာလွ်င္ အခက္အခဲမရိွ၊ ပူပန္ေသာကေရာက္စရာမလိုပဲ မိမိႏွင့္တကြ မိမိမိသားစု။ မိမိအနီးပတ္၀န္းက်င္ရိွ လူမ်ားကို ကယ္ဆယ္ႏိုင္ပါလိမ့္မည္။

သို႔ေသာ္ စာဖတ္ရံုမွ်ႏွင့္ မလံုေလာက္။ လက္ေတြ႔ေလ့က်င့္ျဖည့္ဆည္း ထားရန္လည္း လိုပါသည္။ မိမိနားမလည္လွ်င္ နားလည္ တတ္ကြ်မ္းသူမ်ားထံ ခ်ဥ္းကပ္ေမးျမန္း သင္ယူထားရပါမည္။

မူလက ေရျပတ္လတ္ျခင္းအတြက္ အေရးေပၚစီမံခ်က္ကိုပါ ထည့္သြင္းေရးသားရန္ ျဖစ္ေသာ္လည္း အင္တာနက္မွရေသာ အခ်က္အလက္မ်ားမွာ ကြ်န္ေတာ္တို႔ႏိုင္ငံႏွင့္ မကိုက္ညီပါ။ ေရျပတ္လတ္ျခင္းကိစၥမွာ အစိုးရပိုင္းမွ စီမံခ်က္မ်ားခ်ကာ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္မႈမ်ား လုပ္ရပါမည္။ ဤစီမံခ်က္မ်ားအေၾကာင္းကိုမူ ဤစာအုပ္၌ ခ်န္ထားခဲ့ပါသည္။

ဤစာအုပ္က အဓိက ေပးခ်င္ေသာ ဗဟုသုတ အသိပညာမ်ားမွာ အေရးႀကံဳလာလွ်င္ လူထုအေနႏွင့္ မည္ကဲ့သို႔ ေဆာင္ရြက္ရမည္နည္း ဆိုတာသာ ျဖစ္ပါသည္။

ေရျပတ္လတ္ျခင္းအတြက္ ေဆာင္ရြက္ရန္နည္းလမ္းမွာ ေရကန္မ်ားေဆာက္ကာ မိုးေရမ်ားကို ရသမွ်သိုေလွာင္ထားရန္ ျဖစ္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ ဆင္းရဲလွေသာ ေက်းလက္ေနျပည္သူတို႔အဖို႔ ေရျပတ္မည္၊ မျပတ္မည္ မေသခ်ာပဲ ေငြအကုန္အက်ခံ ကာ ေရကန္မ်ားေဆာက္ျခင္းသည္ လက္ေတ႔ြဆန္ပါ၏ေလာ ဆုိတာ ေမးခြန္းထုတ္စရာ ျဖစ္ပါသည္။ အလႉရွင္ အဖဲြ႔အစည္းမ်ား က လာေဆာက္ေပးသြားလွ်င္ေတာ့ အတုိင္းထက္ အလြန္ျဖစ္ပါ၏။ သို႔ေသာ္ မိုးေရကို မည္ကဲ့သို႔ခံယူမည္နည္း။ ဤေရကို ၾကာရွည္ခံေအာင္ မည္ကဲ့သုိ႔လုပ္မည္နည္း။ ျခင္မ်ားမေပါက္ဖြားေအာင္ ကာကြယ္ႏိုင္ပါမည္ေလာ စသည္တို႔မွာ ေနာက္ဆက္တဲြ ျပႆနာမ်ားျဖစ္သျဖင့္ ဤစာအုပ္၌ ထည့္သြင္းမေရးသားျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

မူရင္း စင္ကာပူ Emergency Handbook စာအုပ္တြင္ မီးျပတ္ျခင္း၊ ေျမၿပိဳျခင္း၊ ဆူနာမီလာျခင္း၊ စစ္ျဖစ္လာလွ်င္ လုပ္ေဆာင္ရ မည့္ အေရးေပၚနည္းလမ္းမ်ား၊ အၾကမ္းဖက္သမားမ်ား၏ တိုက္ခုိက္နည္းမ်ိဳးစံု (ဓါတုေဗဒနည္း၊ ဇီ၀ေဗဒနည္း၊ ဗံုးေထာင္ျခင္း၊ ဘက္တီးရီးယားပိုးျဖင့္ တိုက္ခိုက္ျခင္း၊ ေရဒီယိုသတၱဳၾကြဗံုးျဖင့္တိုက္ခုိက္ျခင္း) ျဖင့္တုိက္ခုိက္လာလွ်င္ မည္သို႔လုပ္ေဆာင္ရ မည္၊ မည္ကဲ့သုိ႔ ျပင္ဆင္ထားရမည္ စသည္တို႔ကို သရုပ္ေဖာ္ပံုမ်ားျဖင့္ အေသးစိတ္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။ သုိ႔ေသာ္ ဤအရာမ်ား မွာ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြက္ အသံုးတည့္မည္မထင္ပါသျဖင့္ ခ်န္ခဲ့ပါသည္။

ဤစာအုပ္အတြက္ ကြ်န္ေတာ္ယူငင္သံုးစဲြထားေသာ အင္တာနက္ website မ်ားမွာ အေတာ္မ်ားပါသည္။ သို႔ေသာ္ မ်ားမ်ား စားစားမဟုတ္၊ ပံုကေလးတစ္ခု၊ စာတစ္လံုးစ နွစ္လံုးစမွ်သာျဖစ္သျဖင့္ အားလံုးကို ထည့္သြင္းမေဖာ္ျပေတာ့ပါ။ အခ်က္အလက္ အေတာ္မ်ားမ်ား ယူငင္ထားေသာ website မ်ားသာ ေဖာ္ျပထားပါသည္။


ေအးၿငိမ္း

Singapore Ministry of Manpower Registered Workplace Safety and Health Officer (WSHO)

Singapore Natrural Environment Agency Registered Environmental Control Officer (ECO)

Certified Occupational First Aider

Certified Confined Space Assessorလိပ္စာ

Blk 663D, Jurong West Street 65

#15-233

Singapore 644663

Tel: (65) 97303027

Email: y_nyein@yahoo.com.sg


၂၀ ႏို၀င္ဘာလ၊ ၂၀၁၁ ေန႔လည္ ၁၂း၅၅ နာရီ

No comments: