Tuesday, November 15, 2011

အေရးေပၚ လက္စဲြစာအုပ္ (ဒု)

၁၊ ၁၀။ ေျမြကိုက္လူနာအား ျပဳစုျခင္း  


ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ေျမြကိုက္ျခင္းေၾကာင့္ ႏွစ္စဥ္လူေပါင္းမ်ားစြာ အသက္ဆံုးရံႈးေနၾကရသည္။ သို႔အတြက္ ေျမြကိုက္လွ်င္ မည္ကဲ့ သို႔ ေရွးဦးျပဳစုရမည္ကို သိထားရန္ အေရးႀကီးသည္။
ျမန္မာႏုိင္ငံ၌ အျဖစ္အမ်ားဆံုးေျမြကိုက္မႈမ်ားမွာ ေျမြေပြး၊ ေျမြေဟာက္ တို႔ေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ မည္သည့္ေျမြကိုက္၍ မည္သည့္ေဆးျဖင့္ ကုရမည္ဆုိသည္မွာ ေဆးရံုမွ ဆရာ၀န္မ်ားအလုပ္ျဖစ္၏။ ေရွးဦးျပဳစုျခင္းအတြက္မူ မည္သည့္ေျမြ ကိုက္သည္ျဖစ္ေစ ျပဳစုရမည့္နည္းမွာ အတူတူပင္ျဖစ္သည္။ ေျမြကိုက္ျခင္းအတြက္ ေရွးဦးသူနာျပဳျခင္း ရည္ရြယ္ခ်က္ကား ေျမြဆိပ္မ်ားကို မပ်ံ႔ေစရန္ ထိန္းႏိုင္သမွ် ထိန္းထားေရး ျဖစ္သည္။ 
ေျမြကိုက္လူနာအား ျပဳစုနည္း

အဆိပ္မရိွေသာ ေရေျမြ၊ လင္းေျမြ စသည္တုိ႔ကိုက္ျခင္းျဖစ္လွ်င္ ၁၊ ၂ တြင္ျပခဲ့သည့္အတိုင္း ျပဳစုပါ။

အဆိပ္ရိွေသာ ေျမြျဖစ္ပါက ေအာက္ပါအတိုင္း ျပဳစုပါ။

၁။ ဒါဏ္ရာကို ေရမ်ားမ်ားေလာင္းၿပီး ဆပ္ျပာျဖင့္ ေဆးေၾကာပါ။

၂။ လႈပ္လႈပ္ရွားရွားလုပ္လွ်င္ ေသြးလွည့္ပတ္ႏႈံးျမန္မည္။ သို႔အတြက္ အဆိပ္ပိုပ်ံ႔မည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ေျမြကိုက္လူနာအား လဲေလ်ာင္း ေနပါေစ။ လမ္းမေလွ်ာက္ပါေစႏွင့္။ စိတ္ေအးေအးထားရန္ ေျပာပါ။ သက္ေတာင့္သက္သာ ေနပါေစ။

၃။ ေျမြကိုက္ဒါဏ္ရာသည္ လက္ သို႔မဟုတ္ ေျခေထာက္တြင္ ျဖစ္ပါက ဒါဏ္ရာ၏ တစ္ဖက္တစ္ခ်က္တြင္ ပတ္တီးျဖင့္ ခ်ည္ေႏွာင္ပါ။ ထိုအခါ ထိုအနီးတ၀ုိက္တြင္ ေသြးလွည့္ပတ္ႏံႈးေႏွးသြားသျဖင့္ အဆိပ္ပ်႔ံႏံႈးကို ထိန္းထားႏိုင္မည္။ သို႔ေသာ္ အလြန္တင္းက်ပ္မေနေစရန္လည္း သတိျပဳပါ။ ေသြးေၾကာမ်ား ပိတ္သြားတတ္သည္။

၄။ ထို႔ေနာက္ ေအာက္ပါအတုိင္း ပတ္တီးစည္းေပးပါ။ 
၅။ အကယ္၍ သင့္တြင္ ေႁမြဆိပ္စုပ္ကိရိယာရိွပါက ေႁမြဆိပ္မ်ားကို စုတ္ထုတ္ႏိုင္သည္။၆။ ထုိ႔ေနာက္ ေဆးရံု၊ ေဆးခန္းသို႔ အလွ်င္အျမန္ပို႔ပါ။ ေလွ၊ ကား၊ မရိွေသာ အရပ္မ်ားတြင္ ထမ္းစင္၊ ပုခက္မ်ားသံုးၿပီး သယ္ ေဆာင္ႏိုင္သည္။ လွည္းသည္ကား အလြန္ခ်ိဳင့္လွသျဖင့္ လူနာအတြက္ မသင့္ေတာ္ပါ။ သယ္ရာတြင္ အေရးႀကီးဆံုးမွာ ဒါဏ္ရာ ရထားေသာ အစိတ္အပိုင္းကို တတ္ႏိုင္သမွ် မလႈပ္ရွားေစရန္ ထိန္းေပးထားဘို႔ျဖစ္ပါသည္။

မွတ္ခ်က္။

ေရွးဦးသူနာျပဳ website အမ်ိဳးမ်ိဳး၌ ေျမြကိုက္ျခင္းအတြက္ ျပဳစုျခင္းကို အမ်ိဳးမ်ိဳးျပထားပါသည္။ အခ်ိဳ႔က ဒါဏ္ရာကို မည္သည့္ အရာႏွင့္မွမဖံုးဘဲ ဖြင့္ထားပါဟု ဆို၏။ အခ်ိဳ႔က်ေတာ့ အထက္တြင္ျပထားသကဲ့သို႔ ပတ္တီးစည္းပါဟု ဆို၏။ အခ်ိဳ႔က ဒါဏ္ရာ တစ္၀ုိက္ကို ေရခဲ သို႔မဟုတ္ ေရေအးတင္ေပးပါဟု ဆို၏။ အခ်ိဳ႔က်ေတာ့ ဤကဲ့သို႔ေရခဲတင္ျခင္းမွာ မေကာင္းဟုဆိုျပန္၏။

ယခင္က ပုလင္း၀ကို အပူေပးကာ ဒါဏ္ရာေပၚအုပ္ျခင္းျဖင့္ အဆိပ္ကို စုတ္ထုတ္သည့္နည္းကို သံုးၾကသည္။ ယခုေတာ့ ဤနည္းကို မေထာက္ခံၾကျပန္ေတာ့။ ယခင္က ေႁမြကိုက္ဒါဏ္ရာကို ဒါးျဖင့္ ၾကက္ေျခခတ္ခဲြကာ ပါးစပ္၌အနာမရိွသူမ်ား ေျမြဆိပ္ကို စုတ္ထုတ္ႏိုင္သည္ ဆို၏။ ယခု ဤနည္းသည္လည္း မသင့္ေတာ္ေသာနည္း ျဖစ္သြားေခ်ၿပီ။

WHO (World Health Organization) ကမူ ေျမြေဟာက္၊ သို႔မဟုတ္ ေျမြေပြး မဟုတ္လွ်င္ ေအာက္ပါ ပတ္တီးစည္းနည္းကို သံုးႏိုင္သည္ ဟု ေဖာ္ျပထားပါသည္။


သုိ႔ေသာ္ ေႁမြေပြး၊ ေႁမြေဟာက္မ်ားအတြက္ ဤပတ္တီးစည္းနည္းကိုမသံုးပါႏွင့္။ ဒါဏ္ရာတည့္တည့္ေပၚတြင္ ပိုးသတ္ထား ေသာပတ္တီး သိ႔ုမဟုတ္ သန္႔ရွင္းေသာပိတ္ပါးစကို ေခါက္တင္ကာ ခပ္ေလ်ာ့ေလ်ာ့စည္းေပးပါ ဟု ေဖာ္ျပထားပါသည္။

ေႁမြကိုက္လွ်င္ ေႁမြကိုသတ္ရန္ မႀကိဳးစားပါႏွင့္။ သို႔ေသာ္ ေျမြေပြး၊ ေျမြေဟာက္၊ ငန္းေျမြ စသျဖင့္ ခဲြခဲြျခားျခားသိရန္ မွတ္သား သင့္ပါသည္။ အခ်ိဳ႔ေႁမြေဆးမ်ားမွာ ေႁမြေပြးေဆး၊ ေႁမြေဟာက္ေဆးစသျဖင့္ ခဲြလာေသာေၾကာင့္ျဖစ္၏။ ေႁမြေပြးေဆးကို ေႁမြေဟာက္ကိုက္ျခင္းအတြက္ ထိုးလို႔မရ။ ေႁမြေဟာက္ေဆးကို ေႁမြေပြးကိုက္ျခင္းအတြက္ ထိုးရန္မသင့္ေတာ္။ သို႔ေသာ္ ယခု အခါ မည္သည့္ေႁမြမ်ိဳးမဆို သံုးႏုိင္ေသာေဆး ေပၚေနၿပီဟု သိရပါသည္။

ကာကြယ္ျခင္းသည္ ကုသျခင္းထက္ ပိုေကာင္း၏

အေမွာင္ထဲတြင္ သြားစရာရိွလာပါက လက္ႏိွပ္ဓါတ္မီး ေဆာင္သြားပါ။ အထူးသျဖင့္ မိုးဦးက်၊ ေလဦးက်အခ်ိန္မ်ားတြင္ သတိထား သြားပါ။ တတ္ႏုိင္လွ်င္ လည္ရွည္ဘြတ္ဖိနပ္ စီးသြားပါ။

ၿခံဳမ်ား၊ ေတာင္ပို႔မ်ား၊ အမိႈက္ပံုမ်ားကို ေရွာင္ပါ။ ၿခံဳအတြင္း ၀င္စရာရိွလွ်င္ ၿခံဳကို ဦးစြာတုတ္ျဖင့္ ရိုက္ၿပီး ေခ်ာက္ထုတ္ပါ။
အေခါင္းမ်ား၊ တြင္းမ်ား၊ ေခ်ာင္မ်ားၾကားသို႔ မည္သည့္အခါမွ လက္မႏိႈက္ပါႏွင့္။

ေကာက္ရိတ္ခ်ိန္မ်ားတြင္ ေျမြေပါတတ္သည္။ ျဖစ္ႏို္င္လွ်င္ သားေရဘြတ္ဖိနပ္ လည္ရွည္မ်ားစီးၿပီး ေကာက္ရိတ္သင့္ပါသည္။

ေကာက္လိႈင္းစည္းသူမ်ား၊ ေကာက္လိႈင္းပံုသူ၊ ေကာက္လိႈင္းသယ္သူမ်ားလည္း အထူးသတိထားသင့္ပါသည္။ ေျမြသည္ ေကာက္လိႈင္းပုံမ်ားအၾကား ၀င္ေခြေနတတ္သည္။ တလင္းထဲ၌ စပါးနယ္ရန္ ေကာက္လိႈင္းမ်ား စီထားပါက စပါးမနယ္မီ ေကာက္ျပန္႔ကို ႀကိမ္လံုးျဖင့္ လွည့္ပတ္ရိုက္ပါ။

ေတာထဲ၊ လယ္ထဲ၌ အလုပ္လုပ္ေနစဥ္ သင့္အိတ္မ်ားကို အလံုပိတ္ထားၿပီး တိုင္ျမင့္ျမင့္တြင္ ခ်ိတ္ဆဲြထားပါ။
ခြ်တ္ထားေသာ ဘြတ္ဖိနပ္ကို ျပန္၀တ္ေတာ့မည္ဆုိလွ်င္ပင္ ဖိနပ္အတြင္း၌ ဘာမွ်မရိွေနေစရန္ ဖိနပ္ကို လႈပ္ခါၿပီးမွ ၀တ္ပါ။

တဲအတြင္း၌ေနသူမ်ား ျဖစ္ပါက စားၾကြင္းစားက်န္မ်ားကို ခ်န္မထားပါႏွင့္။ သို႔မဟုတ္ တဲအနီး လႊင့္မပစ္ပါႏွင့္။ ထိုစားၾကြင္း စားက်န္မ်ားကို ၾကြက္မ်ားလာစားမည္။ ၾကြက္ရိွရာသို႔ ေျမြလာႏိုင္ပါသည္။
အိုးမ်ား၊ ေတာင္းမ်ား၊ ပုတ္မ်ား၊ ဖ်ာလိပ္မ်ား၊ ၀ါးလံုးေခါင္းမ်ား စသည္တို႔ကိုလည္း သတိထားပါ။ ေျမြ၀င္ေခြေနတတ္သည္။
ေျမြသည္ ေမွာင္ၿပီးေအးေသာေနရာကို ၾကိဳက္၏။ ထို႔ေၾကာင့္ အိမ္ သို႔မဟုတ္ တဲမွ ေမွာင္ေသာေနရာသို႔၀င္လွ်င္ ဓါတ္မီးထိုးၿပီး ၀င္ပါ။

၁၊ ၁၁။ ၀မ္းပ်က္၊ ၀မ္းေလွ်ာျခင္း


တစ္ရက္အတြင္း ၀မ္းအေရမ်ား ၃ ႀကိမ္ႏွင့္အထက္ သြားပါက ၀မ္းပ်က္သည္ ဟု သတ္မွတ္သည္။ မသန္႔ရွင္းေသာအစားအစာ၊ ရက္လြန္ေနေသာ အစားအစာ၊ မတည့္ေသာအစားအစာ စသည္တုိ႔ကို စားမိလွ်င္ေသာ္ လည္းေကာင္း၊ မသန္႔ရွင္းေသာေရ ေၾကာင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ မသန္႔ေသာလက္ႏွင့္ အစားအစာမ်ားကို ကိုင္ေသာေၾကာင့္ေသာ္ လည္းေကာင္း ၀မ္းပ်က္၊ ၀မ္းေလွ်ာ ျဖစ္တတ္သည္။

၀မ္းသြားခ်င္လွ်င္ သြားလိုက္ပါ။ ခ်ဳပ္မထားပါႏွင့္။ ၀မ္းသြားျခင္းသည္ ပိုးေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ မည္သည့္ေဆးမွ မေသာက္ေသာ္လည္း လူႀကီးမ်ားတြင္ ၂ ရက္မွ ၄ ရက္အတြင္း၊ ကေလးမ်ားတြင္ ၅ ရက္မွ ၇ ရက္အတြင္း ျပန္ေကာင္းႏိုင္သည္။ သို႔ေသာ္ ရက္ၾကာလာလွ်င္မူ ဆရာ၀န္ျပပါ။

၀မ္းပ်က္၊ ၀မ္းေလွ်ာျဖစ္လွ်င္ အဓိကအႏၱရာယ္မွာ ခႏၶာကိုယ္မွ ေရဓါတ္ဆံုးရံႈးျခင္းျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ၀မ္းပ်က္ၿပီဆိုသည္ ႏွင့္ အေရးႀကီးသည္မွာ ဓါတ္ဆားေရတိုက္ရန္ ျဖစ္သည္။ အရက္၊ ဘီယာ၊ ေကာ္ဖီ၊ ႏို႔၊ ေဖ်ာ္ရည္ စသည္တို႔ မတိုက္ရ။ ပိုဆိုး တတ္သည္။ ဓါတ္ဆားေရမရႏိုင္ပါက မိမိဘာသာ ျပဳလုပ္ႏုိင္ပါသည္။

သၾကား လဖက္ရည္ဇြန္း ၈ ဇြန္း၊ အိမ္သံုးဆား လဖက္ရည္ဇြန္း၏ ၄ ပံု ၃ ပံု၊ ေရက်က္ေအး ပုလင္းႀကီးတစ္လံုး (၁ လီတာ) ကို ေရာေဖ်ာ္ၿပီး တုိက္ႏိုင္ပါသည္။ ေနာက္ဆံုး ဘာမွမရႏိုင္လွ်င္ပင္ ေရသန္႔သန္႔ကို နည္းနည္းခ်င္း မၾကာခဏ တိုက္ေပးႏိုင္ ပါသည္။

၀မ္းပ်က္ေနစဥ္ ပူေသာ၊ စပ္ေသာအစာမ်ား မစားပါႏွင့္။ အရက္မေသာက္ပါႏွင့္။ အစားအေသာက္ အစိမ္းမ်ား၊ ဖံုးအုပ္မထား ေသာ အစာမ်ားမစားပါႏွင့္။ အစာမစားမီႏွင့္ စားၿပီးသည့္အခါတိုင္း လက္ကို ဆပ္ျပာႏွင့္ ေသခ်ာစြာေဆးပါ။ ႏို႔ေသာက္ျခင္း သည္ အားျဖစ္ေစေသာ္လည္း ၀မ္းေလွ်ာျခင္းကို ပိုၾကာေစသျဖင့္ ေရွာင္ႏိုင္လွ်င္ ေကာင္းပါသည္။


  
၀မ္းပ်က္၊ ၀မ္းေလွ်ာျခင္းမွ ကာကြယ္ျခင္း

အိမ္သာတက္ၿပီးတိုင္း လက္ကို ဆပ္ျပာျဖင့္ စင္ၾကယ္စြာ ေဆးပါ။ အစာမစားမီ လက္ကို စင္ၾကယ္စြာေဆးပါ။ အစားအေသာက္မ်ား ျပင္ဆင္သည့္အခါ စဥ့္ႏွီးတံုး၊ ငရုတ္ဆံု၊ ငရုတ္က်ည္ေပြ႔၊ ဒါး၊ စသည္တို႔ကို စင္ၾကယ္စြာေဆးေၾကာပါ။ အသီးအရြက္၊ အသား ငါး မ်ားကိုလည္း မခ်က္မီ စင္ၾကယ္စြာေဆးေၾကာပါ။ ေသာက္သံုးေရ၊ ခ်က္ျပဳတ္သည့္ေရကို သန္႔ရွင္းပါေစ။ အိမ္သာက်င္းမ်ားကိုလည္း လံုၿခံဳစြာ အုပ္ထားပါ။ ကေလးသူငယ္မ်ား၏ အညစ္ အေၾကးမ်ားကို စနစ္တက် စြန္႔ပစ္ပါ။


 
၁၊ ၁၂။ အဆိပ္သင့္ျခင္း


မေတာ္တဆျဖစ္ျခင္း၊မွားယြင္း၍ျဖစ္ျခင္း၊ တမင္ေသာက္ျခင္း စသည္ျဖင့္ အဆိပ္သင့္ျခင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးရိွသည္။ ဆပ္ျပာ၊ ပိုးသတ္ေဆး၊ ေရနံဆီ စသျဖင့္ အဆိပ္အမ်ိဳးမ်ိဳး ရိွသလို အေရျပားကိုထိျခင္း၊ ရႉမိျခင္း၊ ပါးစပ္အတြင္း ၀င္ျခင္း၊ မ်က္လံုးအတြင္း ၀င္ျခင္း၊ ေဆးထုိးအပ္ျဖင့္ ထိုးထည့္ျခင္း စသျဖင့္ အဆိပ္သင့္သည့္ ပံုစံလည္း အစားစားရိွ၏။ ေဆးကိုေသာက္သင့္သည္ထက္ ပိုေသာက္မိပါကလည္း ေဆးဆိပ္သင့္တတ္သည္။ ကင္းၿမီးေကာက္ကဲ့သို႔ အေကာင္ကိုက္ရာမွလည္း အဆိပ္သင့္တတ္သည္။ အစားမွားလွ်င္လည္း အစာအဆိပ္သင့္တတ္သည္။

အဆိပ္သင့္လွ်င္ ႏႈတ္ခမ္းမ်ားျပာလာတတ္သည္။ အေရျပားတြင္ အနီျပင္၊ အဖုအပိန္႔ စသည္တို႔ ထြက္တတ္သည္။ အသက္ရႉ ရခက္မည္။ ၀မ္းပ်က္တတ္သည္။ ပ်ဳိ႕အန္တတ္သည္။ ေခါင္းကိုက္ျခင္း၊ မူးေ၀ျခင္း၊ ငိုက္မ်ဥ္းျခင္း တို႔ျဖစ္တတ္သည္။ ဗိုက္နာ တတ္သည္။ ဂနာမၿငိမ္ျဖစ္ျခင္း၊ ႂကြက္တက္ျခင္းတို႔ ျဖစ္တတ္သည္။ အားနည္းလာမည္။ ေနာက္ဆံုး သတိေမ့ေျမာသြားသည္ ထိျဖစ္တတ္ပါသည္။

အဆိပ္သင့္ၿပီဆိုလွ်င္ ဦးစြာ မည္သည့္အဆိပ္ျဖစ္ေၾကာင္း စူးစမ္းပါ။ သူ႔ဘာသာသူ အန္သည္မွလဲြ၍ မည္သည့္အခါမွ အန္ေအာင္ မလုပ္ပါႏွင့္။ အန္လွ်င္ အန္ဖတ္မ်ားကို လႊင့္မပစ္ပါႏွင့္။ ပလတ္စတစ္အိတ္ႏွင့္ ထည့္ထားပါ။ ဤအန္ဖတ္မ်ားမွ မည္သည့္အဆိပ္ ဆုိသည္ကို ဓါတ္ခဲြခန္းတြင္ သိႏိုင္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ေဆးကုသရာတြင္ အေထာက္အကူျဖစ္ေစသည္။ အသားကို အန္ဖတ္မ်ား မထိပါေစႏွင့္။ ထိလွ်င္ပင္ ေရမ်ားမ်ားျဖင့္ ကုန္စင္ေအာင္ေဆးပစ္ပါ။ ပါးစပ္အတြင္း အန္ဖတ္မ်ား မက်န္ေအာင္ ဂရုစိုက္ပါ။ ေမ့ေမ်ာသြားလွ်င္ အန္ဖတ္မ်ားဆို႔ၿပီး အသက္ရႉလမ္းေၾကာင္း ပိတ္တတ္သည္။

အဆိပ္ေငြ႔ရႉမိျခင္းျဖစ္ပါက ေလေကာင္းေလသန္႔ရရန္ အျမန္လုပ္ပါ။ မိမိကိုယ္တိုင္ အဆိပ္မိ မရႉမိေစရန္ အထူးသတိျပဳပါ။ ေရဆြတ္ထားေသာ အ၀တ္ျဖင့္ သင္၏ ႏွာေခါင္းႏွင့္ ပါးစပ္ကို ပိတ္ထားပါ။ မည္သည့္အခါမွ မီးျခစ္၍ မစမ္းပါႏွင့္။ အခ်ိဳ႔ေသာ အေငြ႔မ်ားမွာ မီးေလာင္တတ္သည္။

အဆိပ္ပ်ယ္ေစရန္ရည္ရြယ္၍ လူနာကို လိေမၼာ္ေရ၊ အုန္းေရ၊ ရွာလကာေရ စသည္တို႔မတိုက္ပါႏွင့္။

ကာကြယ္ျခင္း

မေတာ္တဆ အဆိပ္သင့္ျခင္းမွ ကာကြယ္ရန္ ေဆးပုလင္းမ်ားကို ထင္ထင္ရွားရွား ေရးထားပါ။ ေဆးပုလင္းမ်ားကို ကေလးမ်ား လက္လွမ္းမမီေသာ အျမင့္တြင္ တင္ထားပါ။ သက္တမ္းကုန္ေနၿပီျဖစ္ေသာ ေဆးမ်ားကို အျမန္ဆံုးစြန္႔ပစ္ပါ။

ေသာက္ေဆးမ်ား၊ စားေသာက္စရာမ်ားႏွင့္ ပိုးသတ္ေဆး၊ ေရနံဆီ စသည္တုိ႔ကို မည္သည့္အခါမွ အတူေရာမထားပါႏွင့္။ ပုိးသတ္ေဆးဘူးမ်ားကို အႏၱရာယ္ အမွတ္အသား ထင္ထင္ရွားရွား ကပ္ထားပါ။


ပိုးသတ္ေဆးမံႈ႔၊ အရည္စသည္တို႔ကို မူလပုလင္း သို႔မဟုတ္ အိတ္အတြင္းမွ ထုတ္လွ်င္ အသစ္ထည့္လုိက္ေသာ ပုလင္း သို႔မဟုတ္ အိတ္တြင္လည္း ပိုးသတ္ေဆးျဖစ္ေၾကာင္း ထင္ထင္ရွားရွားေရးသားထားပါ။ ပိုးသတ္ေဆးမ်ားကို မီးဖိုေဆာင္ အတြင္း မည္သည့္အခါမွ မထားပါႏွင့္။ လံုၿခံဳေသာေနရာတြင္ ထားပါ။
မိမိ မသိေသာ မိႈမ်ားျဖစ္ပါက ေသခ်ာစြာ စစ္ေဆးၿပီးမွ ခ်က္ပါ။ မိႈသည္ အဆိပ္သင့္တတ္သည္။
 
၁၊ ၁၃။ ဓါတ္လိုက္ျခင္း

ဓါတ္လိုက္ေနသူကို မည္သည့္အခါမွ သြားမဆြဲပါႏွင့္။ ပထမဦးစြာ မီးခလုတ္ကို ပိတ္ရပါမည္။ မီးပလတ္ကိုလည္း ခြ်တ္ပါ။ ထို႔ေနာက္မွ လူနာကို စစ္ေဆးပါ။ ဒါဏ္ရာမျပင္းထန္လွ်င္ သက္ေတာင့္သက္သာေနပါေစ။ ဒါဏ္ရာျပင္းထန္လွ်င္ ေဆးခန္း၊ ေဆးရံုမ်ားသို႔ ပို႔ပါ။
နိမ့္ေသာ မီးပလပ္ေပါက္မ်ားအား အလိုအေလ်ာက္ အပိတ္ပါေသာ ပလပ္ေပါက္ မ်ားသာ သံုးပါ။ ကေလးငယ္မ်ားသည္ အေပါက္အတြင္း လက္ႏိႈက္တတ္သည္။
က်ိဳးပ်က္ေနေသာ ၀ိုင္ယာႀကိဳးမ်ားကို အသစ္လဲပါ။ လွ်ပ္စစ္ပစၥည္းမ်ားကို မတတ္လွ်င္ ျပင္ရန္ မႀကိဳးစားပါႏွင့္။ သင့္ေတာ္ေသာ လွ်ပ္စစ္ပစၥည္းသာ သံုးပါ။
၀ိုင္ယာႀကိဳးမ်ားကို ေရစိုေနေသာေနရာမ်ားအား ျဖတ္သန္းၿပီး မသြယ္တန္းပါႏွင့္။ မီးခလုတ္၊ မီးေခါင္းမ်ား ပ်က္ေနလွ်င္ အျမန္ဆံုးျပင္ပါ။
No comments: