Thursday, September 22, 2011

ထိထိေရာက္ေရာက္ လုပ္တတ္သူ

(မွန္ေအာင္လုပ္ေနတာထက္ လုပ္ေနတာေတြ မွန္ပါေစ) 


အစဥ္တိုးတက္ေျပာင္းလဲေနေသာ၊ လႈပ္ရွားရုန္းကန္ေနရေသာ၊ ရင္ဆိုင္ယွဥ္ၿပိဳင္မႈမ်ားသထက္မ်ားလာေနေသာ ယေန႔ေခတ္ ကမၻာႀကီးတြင္ လူတစ္ဦးခ်င္းစီသည္ လုပ္ငန္းခြင္လိုအပ္ခ်က္ႏွင့္ ေျပာင္းလဲေနမႈမ်ားကို အမီလိုက္ရန္ အေရးတႀကီး ျဖစ္လာ ေနေပသည္။

လုပ္ငန္းခြင္ႏွင့္ အံ၀င္ခြင္က်ျဖစ္ေရးမွာ ယခုအခါတြင္ အားသာခ်က္တစ္ရပ္မဟုတ္ေတာ့ေပ။ ၎သည္ အေျခခံလိုအပ္ခ်က္ တစ္ရပ္ ျဖစ္လာခဲ့ၿပီ။

လုပ္ငန္းကြ်မ္းက်င္ျခင္း ႏွင့္ ထိေရာက္စြာလုပ္တတ္ျခင္းတို႔မွာ သိသာထင္ရွားစြာ ကဲြျပားျခားနားသည္။ စြမ္းေဆာင္ရည္ ဆိုသည္မွာ မွန္မွန္ကန္ကန္လုပ္တတ္ျခင္း ျဖစ္၍ ထိထိေရာက္ေရာက္လုပ္တတ္ျခင္းဟူသည္ လုပ္သမွ်မွန္ကန္ျခင္း ျဖစ္သည္။

(ဤေနရာတြင္ စာရႈသူတုိ႔နားလည္ေအာင္ မူရင္းေဆာင္းပါးတြင္မပါေသာ္လည္း မွန္မွန္ကန္ကန္လုပ္တတ္ျခင္း ႏွင့္ လုပ္သမွ်မွန္ကန္ျခင္း ကို အနည္းငယ္ရွင္းျပပါမည္။ ကြ်န္ေတာ္က ပိုက္သမားဆုိေတာ့ ပိုက္လုပ္တာကို နမူနာေပးပါမည္။ ဥပမာ - ကြ်န္ေတာ္တို႔ ပိုက္လိုင္းတစ္ခု ဆင္ၿပီဆိုပါစို႔။ ကြ်န္ေတာ္သည္ ဖိုက္ဘာပိုက္ကိုလုပ္လာတာ ဆယ္ႏွစ္မကၿပီ။ သို႔အတြက္ ဖိုက္ဘာပိုက္ကို မည္သို႔ဆင္ရမည္ ေကာင္းေကာင္းသိသည္။ သည္ေတာ့ ပံုကိုၾကည့္ကာ ပိုက္ႏွင့္ဖလန္းကို ဆက္လိုက္သည္။ ပိုက္ေရြးတာေရာ၊ ဆက္တာေရာ၊ အလိုင္းမင့္ခ်ိန္တာေရာ၊ ေကာ္သားေရာ ဘာမွေျပာစရာမရိွ။ အားလံုး အျပစ္ကင္းသည္။ သို႔ေသာ္ ပံုဖတ္စဥ္က ရွမ္းသြားသျဖင့္ ေပါင္ ၃၀၀ ဖလန္း ဆင္ရမည့္အစား ေပါင္ ၁၅၀ ဖလန္းကို ဆင္ေပးလိုက္မိသည္။ ဆိုဒ္ထဲပို႔လိုက္မွ ဆိုဒ္ကလူေတြက ဖလန္းကို ေပါင္၃၀၀ ႏွင့္ဆင္ရမည္ဟု ျပန္ေျပာမွသိရသည္။ သည္ေတာ့မွ ပံုကိုျပန္ဖတ္မိသည္။ ေပါင္ ၃၀၀ ဖလန္း သံုးရမွန္းသိသည္။

ကြ်န္ေတာ္ ပံုကိုက်က်နနဖတ္တတ္သည္။ ေပါင္ ၁၅၀ ႏွင့္ ေပါင္ ၃၀၀ ဖလန္းကိုလည္း ေကာင္းေကာင္းသိသည္။ သို႔ေသာ္ ပိုက္ကိုဆင္စဥ္က ေသေသခ်ာခ်ာမဖတ္မိ။ သည္ေတာ့ ထံုးစံအတိုင္း ေပါင္ ၁၅၀ ဖလန္းပဲထင္ကာ ဆင္လိုက္သည္။ ဆိုဒ္ထဲ ေရာက္မွဆင္ၿပီးသား စပူးမ်ားကို ျပန္ပို႔လာသည္။ သို႔အတြက္ အခ်ိန္ကုန္သည္။ ျပန္လုပ္ရသည့္အတြက္ အပိုပင္ပန္းသည္။ ေကာ္ထပ္သံုးရသျဖင့္ ပိုက္ဆံပိုကုန္သည္။ အလုပ္ေႏွာင့္ေႏွးၾကန္႔ၾကာသည္။

ဤသည္မွာ ကြ်န္ေတာ္ မွန္မွန္ကန္ကန္ေတာ့ လုပ္တတ္သည္။ သို႔ေသာ္ လုပ္တာမမွန္ျခင္း ျဖစ္သည္။

လုပ္သမွ် မွန္ကန္ျခင္း ဆိုသည္မွာ ပိုက္ကိုေရြးသည့္ေနရာမွာေရာ၊ ဖလန္းကိုေရြးသည့္ေနရာမွာေရာ၊ တိုင္းသည့္ေနရာမွာေရာ၊ ဆက္သည့္ေနရာမွာေရာ၊ အလိုင္းမင့္ခ်ိန္သည့္ေနရာမွာေရာ၊ လုပ္သည့္ေနရာအားလံုးမွာ မွန္ကန္ေနတာ ျဖစ္သည္။ သို႔အတြက္ ဖလန္းကိုမွားေရြးမိစရာ အေၾကာင္းမရိွေတာ့။

ဤသည္မွာ လုပ္သမွ်မွန္ကန္ျခင္း ႏွင့္ မွန္မွန္ကန္ကန္လုပ္တတ္ျခင္းတို႔ ကဲြျပားျခားနားပံုျဖစ္သည္။ ဤကားစကားခ်ပ္။)  

သည္ေခတ္တြင္ ကြ်မ္းက်င္လုပ္သား ေပါလွသည္။ သို႔ေသာ္ ထိထိေရာက္ေရာက္လုပ္တတ္သူ ရွားသည္။

သို႔ဆိုလွ်င္ အသင္သည္ ကြ်မ္းက်င္စြာလုပ္တတ္သူမွ ထိေရာက္စြာလုပ္တတ္သူအျဖစ္ မည္သို႔ ျပဳျပင္ယူမည္နည္း။

ဤသို႔ေျပာင္းရန္ အဓိက ေသာ့ခ်က္ ၃ ခ်က္ ရိွသည္။


၁။ သင့္စြမ္းအားကို နားလည္ပါ။

မားကပ္စ္ ဘပ္ကင္ဟမ္ ႏွင့္ ေဒၚနယ္ကလစ္ဖ္တန္ တို႔က သူတို႔၏ ထင္ရွားေက်ာ္ၾကားလွေသာ Now, Discover Your Strengths စာအုပ္တြင္ လူ႔အသိုင္းအ၀ိုင္းသည္ အျပစ္ကိုရွာရာတြင္ ပုံႀကီးခ်ဲ႔လြန္းလွသည္ ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။

အကယ္၍ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔သည္ ဘ၀လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ထိထိေရာက္ေရာက္ ျဖည့္ဆည္းလိုလွ်င္ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔တြင္ရိွေသာ စြမ္းအားမ်ား ကို ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ကာ ထိုစြမ္းအားမ်ားကို အသံုးခ်မည့္နည္းလမ္းမ်ားကို ရွာရေပမည္ ဟု ဘပ္ကင္ဟမ္ ႏွင့္ ကလစ္ဖ္တန္တို႔ က ၎တို႔၏ စာအုပ္တြင္ ညႊန္ျပထား၏။

မိမိအားနည္းခ်က္မ်ားကို ျပင္ေနသည္ထက္ မိမိစြမ္းအားမ်ားကို တိုးျမွင့္ျခင္းက ထိေရာက္မႈရိွေစျခင္းကို အရိွန္အဟုန္ျမွင့္ေပး ႏိုင္သည္။ သို႔ျဖစ္လွ်င္ -

စြမ္းအားဆိုတာ ဘာလဲ?

စြမ္းအားဆိုသည္မွာ လုပ္ေဆာင္မႈတစ္ခုအား အၾကြင္းမဲ့နီးပါး ဦးလည္မသံု စြမ္းေဆာင္ႏုိင္မႈကို ေခၚသည္ ဟု အဓိပၸါယ္ သတ္မွတ္ထားသည္။

စြမ္းအား၏ ဥပမာမ်ားတြင္ လွ်င္ျမန္စြာျပဳလုပ္ႏိုင္စြမ္း ပါသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ေကာင္းမြန္ေသာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားခ်ႏိုင္မႈ၊ တိက်မႈ၊ စိတ္ရွည္မႈ ႏွင့္ ယုတိၱရိွစြာေတြးေခၚတတ္မႈတို႔ႏွင့္ ယွဥ္တဲြေနသည္။

စြမ္းအားသည္ ပါရမီႏွင့္ ကြဲျပားသည္။ ပါရမီသည္ ေမြးရာပါအရည္အခ်င္းျဖစ္ၿပီး စြမ္းအားကိုမူ ေမြးျမဴယူ၍ရသည္။

သို႔ဆိုလွ်င္ သင္၏စြမ္းအားမ်ားကို မည္ကဲ့သို႔ သိႏုိင္မည္နည္း။

သင့္စြမ္းအားမ်ားကို သိသူမ်ားမွာ အျခားသူမ်ားမဟုတ္။ သင္ႏွင့္ နီးနီးကပ္ကပ္ေပါင္းသင္း ဆက္ဆံေနရသူမ်ား ျဖစ္၏။ ဤသူမ်ားမွာ သင့္မိဘ၊ ညီအစ္ကိုေမာင္ႏွမ၊ သင့္အိမ္ေထာင္ဖက္၊ သင့္သားသမီးစေသာ အိမ္သူအိမ္သားမ်ား၊ သင္၏ အရင္းႏွီးဆံုး သူငယ္ခ်င္းမ်ား၊ သင္၏ ဆရာဆရာမမ်ား၊ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္မ်ား စသူတို႔ျဖစ္သည္။ သူတို႔က သင္၏ ေကာင္းကြက္မ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ေပးလိမ့္မည္။

သင့္စြမ္းအားမ်ားမွာ မည္သည္တို႔ျဖစ္သည္ကို သိရသည္ႏွင့္ ၎တို႔ကိုအေကာင္းဆံုးျဖစ္ေအာင္ လုပ္ယူ၊ ျပဳျပင္ယူပါ။ မိမိတြင္ ဤစြမ္းအားမ်ား အျမဲရိွေနေစရန္ သတိထားပါ။

သင္သည္ အလုပ္မ်ားကို ပိုမုိထိေရာက္တြင္က်ယ္စြာ လုပ္ကိုင္လာႏိုင္ေၾကာင္း အံ့ၾသစြာ ေတြ႔ရပါလိမ့္မည္။

၂။ အျမဲသင္ယူေနသူ ျဖစ္ပါေစ။

အျမဲသင္ယူေနသူ ဆိုသည္မွာ သင္တန္းမ်ားတစ္ခုၿပီးတစ္ခုတက္၊ ေက်ာင္းမ်ား အဆက္မျပတ္တက္ကာ လူအထင္ႀကီးေစမည့္ ဘဲြ႔မ်ား၊ ၾကြားႏိုင္ေလာက္ေသာ လက္မွတ္မ်ား တစ္သီႀကီးရယူေနဘို႔ ဆိုလိုျခင္းမဟုတ္ပါ။ သင္ျဖစ္ခ်င္ေသာ လူတစ္ေယာက္ ျဖစ္လာေစရန္၊ သင့္တြင္ ထိုျဖစ္လာႏိုင္ေလာက္သည့္ စြမ္းရည္မ်ားပိုင္ဆိုင္လာေအာင္ ေတြးေခၚတတ္လာေအာင္ ေလ့လာသင္ယူေနမႈကို ဆိုလုိပါသည္။

ယခု အသိပညာေခတ္ႀကီးတြင္ နည္းပညာအသစ္မ်ားႏွင့္ အတတ္ပညာမ်ားက တီထြင္ဆန္းသစ္မႈ တန္ဖိုးမ်ားကို ျဖစ္ေစသည္။ ဘ၀တစ္ေလွ်ာက္လံုး သင္ယူေနျခင္းသည္ မိမိကိုယ္ကိုေပးဆပ္ႏိုင္သည့္ အေကာင္းဆံုးရင္းႏီွးျမႈပ္ႏွံမႈပင္ ျဖစ္ေတာ့၏။

ဘ၀တစ္ေလွ်ာက္လံုး သင္ယူေနျခင္း ဆိုတာဘာလဲ?

ဤက့ဲသုိ႔သင္ယူရာတြင္ နည္းႏွစ္နည္းရိွ၏။ တစ္နည္းမွာ စာအုပ္စာေပမ်ားမွ ေလ့လာျခင္း ျဖစ္ၿပီး ေနာက္တစ္နည္းမွာ မိမိထက္ ပိုမိုတတ္ကြ်မ္းသူမ်ားထံမွ ေလ့လာသင္ယူနည္း ျဖစ္၏။

စာဖတ္ျခင္းသည္ကား အျပစ္ကင္းဆံုးအမႈပင္ ျဖစ္ေတာ့၏။

လူမ်ားစြာကပင္ က်ဳပ္တို႔မွာ စာဖတ္ဖို႔အခ်ိန္မရိွပါဘူးဗ်ာ ဟု ဆင္ေျခေပးတတ္ၾကသည္။ သို႔ေသာ္ သူတို႔မွာ အေပါင္းအသင္း မ်ားႏွင့္ မဟုတ္က မဟတ္ကမ်ားေျပာရန္၊ တီဗီၾကည့္ရန္ သို႔မဟုတ္ ရုပ္ရွင္သြားရန္၊ အေရမရ အဖတ္မရ ခ်တ္တင္၀င္ဘို႔ရန္ မ်ားအတြက္မူ အခ်ိန္မ်ားစြာရိွေပသည္။

ေလ့လာခ်က္မ်ားက ခ်မ္းသာေသာမိသားစုမ်ား၏ အေျခခံတူညီမႈမွာ စာအုပ္မ်ား၀ယ္ယူစုေဆာင္းျခင္း တခါတရံ အိမ္တြင္း စာၾကည့္တုိက္ကေလး ထူေထာင္ထားျခင္း ဟူေသာ အခ်က္ကို ေဖာ္ထုတ္ထားသည္။ စာဖတ္ျခင္းသည္ စိတ္ဓါတ္ခြန္အား ျဖည့္ဆည္းျခင္းျဖစ္၏။ စာဖတ္ျခင္းျဖင့္ အသိပညာ ဗဟုသုတမ်ားစြာ ရေစသည္။ မွန္ကန္စြာေတြးေခၚတတ္ေစသည္။ တနည္းဆိုရေသာ္ စာဖတ္ျခင္းအားျဖင့္ ရရိွလာေသာ အက်ိဳးအျမတ္မွာ အကန္႔အသတ္ မရိွပါ။

လူမ်ားထံမွ အဘယ္ကဲ့သို႔ ေလ့လာသင္ယူမည္နည္း။ လြယ္ပါသည္။ မိမိႏွင့္ သက္တူရြယ္တူမ်ား၊ မိမိမိတ္ေဆြသူငယ္ခ်င္းမ်ား၊ ဆရာသမားမ်ား စသည္တို႔၏ ေကာင္းကြက္မ်ားကို အတုယူျခင္း၊ မိမိ၀ါသနာပါရာ သင္တန္းမ်ားတက္ျခင္း စသည္တို႔ျဖစ္သည္။

၃။ က်န္းမာေပ်ာ္ရႊင္ေနပါေစ။ ေလ့က်င့္ခန္းမ်ား လုပ္ပါ။

ႏွလံုးေရာဂါအမ်ားစုမွာ တနလၤာေန႔တြင္ ရတာမ်ား၏ ဟု သုေတသနမ်ားက ဆိုပါသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္နည္း။ လြန္ခဲ့ေသာ အပတ္က စိတ္ဖိစီးမႈမ်ားကို ယခုတစ္ပါတ္ တနလၤာေန႔တြင္ ျပန္လည္ သယ္ေဆာင္လာေသာေၾကာင့္ ႏွင့္ ယခုတစ္ပါတ္ လုပ္ရမည့္ အလုပ္၀န္ထုပ္၀န္ပိုးကို ေတြးမိေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္ဆုိ၏။

အကယ္၍ သင္သည္ ပူပင္ေသာက ဗ်ာပါဒမ်ားႏွင့္ အလုပ္လုပ္ေနၿပီဆိုလွ်င္ အလုပ္ကိုထိေရာက္စြာလုပ္ရန္ မရိွမျဖစ္လိုအပ္ ေသာ ျပတ္ျပတ္သားသားေတြးေခၚႏိုင္မႈကို မည္သည့္အခါမွ ရႏိုင္လိမ့္မည္ မဟုတ္ေခ်။

သို႔ေသာ္လည္း အနာသိက ေဆးရိွရေပမည္။

ေဆးကား ေအရိုးဗစ္ေလ့က်င့္ခန္း လုပ္ျခင္းေပတည္း။

ေလ့က်င့္ခန္းပံုမွန္လုပ္ျခင္း၏ အက်ိဳးကား အလုပ္တြင္ ထိထိေရာက္ေရာက္လုပ္ႏိုင္ျခင္းျဖစ္၏။ သင္၏ ေသြးခုန္ႏံႈး ပိုေႏွးလာၿပီ ဆိုသည့္သေဘာမွာ သင္ပိုၿပီးတည္တည္ၿငိမ္ၿငိမ္ရိွလာၿပီကို ေဖာ္ျပေနသည္။ ေလ့က်င့္ခန္းပံုမွန္လုပ္ျခင္း (တစ္ေန႔ကို နာရီ၀က္ခန္႔ေျပးျခင္း စသည္) အားျဖင့္ သင္သည္ အလုပ္မွွ အခက္အခဲ၊ ျပႆနာမ်ားကို ေခါင္းေအးေအးျဖင့္ ေျဖရွင္းေက်ာ္လႊားႏိုင္လာသည္ ဆုိသည္ကို မယံုႏုိင္စရာ ေတြ႔လာပါလိမ့္မည္။

တစ္နည္းအားျဖင့္ သင့္ဘ၀တြင္ အလုပ္ကို ထိေရာက္စြာလုပ္တတ္သူအျဖစ္ ေအာင္ျမင္မႈမွတ္တိုင္တစ္ခု စိုက္ထူလိုက္ျခင္း ပါေပတည္း။

သို႔ပါေသာေၾကာင့္ -
ယခု အသင့္အား ဘ၀ေအာင္ျမင္ေရး ေသာ့သံုးေခ်ာင္း ေပးလုိက္ပါၿပီ။ အခ်ိန္ယူကာ ႀကိဳးစားအားထုတ္ျခင္းျဖင့္ ေအာင္ျမင္ေသာ ဘ၀တစ္ခုကို တည္ေဆာက္ႏုိင္သူ ျဖစ္ပါေစသတည္း။

Straits Times, 14 September, 2011, Page C26 ပါ Johnny Ong ၏ Be Effective At Work ကို ဘာသာျပန္ပါသည္။

ေအးၿငိမ္း
၂၂ စက္တင္ဘာ၊ ၂၀၁၁ ည ၉ နာရီ မိနစ္ ၂၀
Blk 663D, Jurong West St. 65
#15-233
Singapore 644663

No comments: