Thursday, September 5, 2013

လုပ္ငန္းခြင္ အႏၱရာယ္ကင္းရွင္းေရး (ေဆာက္လုပ္ေရး) (၉)

၇၊ ၃။ တစ္ကိုယ္ေရကာကြယ္ေရး အသံုးအေဆာင္ပစၥည္းမ်ား (PPE - Personal Protective Equipment)

            လုပ္ငန္းခြင္ မေတာ္တဆမႈမ်ားကို ကာကြယ္ေရးတြင္ တစ္ကိုယ္ေရကာကြယ္ေရး အသံုးအေဆာင္ပစၥည္းမ်ား (Personal Protective Equipment) သည္လည္း အေရးႀကီးေသာ အခန္းက႑မွ ပါ၀င္ပါသည္။ ထိုပစၥည္းမ်ားကို ၀ယ္ယူ သံုးစဲြရန္အတြက္မူ ေငြအရင္းအႏွီး စိုက္ထုတ္ရပါမည္။ လူ႔အသက္ႏွင့္ ခႏၶာကုိယ္အစိတ္အပိုင္းမ်ား မည္မွ်ပင္ အေရးႀကီး ပါသည္ဆိုေစ ေငြေၾကးအကုန္အက်ခံရမည္ကိုေတာ့ လက္တြန္႔ၾကသူခ်ည္း ျဖစ္၏။           
            ဤေနရာတြင္ တစ္ခုသတိေပးလိုသည္မွာ ဥပေဒလြတ္ရံု၊ လူျမင္ေကာင္းရံု၊ ဟန္ျပလုပ္ျခင္းမ်ားကို ေရွာင္ရွားၾကရန္ ျဖစ္ပါသည္။ ဤအရာသည္ လူတို႔၏ အသက္ႏွင့္၊ သို႔မဟုတ္ ခႏၶာကိုယ္အစိတ္အပိုင္းမ်ားႏွင့္ တိုက္ရိုက္ပတ္သက္ေနေသာ ေၾကာင့္ အေရးတႀကီးထား စဥ္းစားၾကရန္ တုိက္တြန္းပါသည္။
            ဦးေခါင္းကို အကာအကြယ္ေပးမည့္ အႏၱရာယ္ကင္း ခေမာက္သည္ က်လာေသာပစၥည္း၊ ခဲလံုးမ်ားဒဏ္ကို တကယ္ခံ ႏိုင္မွ ၀ယ္ရက်ိဳး၊ ေဆာင္းရက်ိဳးနပ္ပါမည္။ ထို႔အတူ အျခား အႏၱရာယ္ကင္း အသံုးအေဆာင္ပစၥည္းမ်ားသည္လည္း သံုးစဲြသူ၏ အသက္ႏွင့္ ခႏၶာကိုယ္ကို အမွန္တကယ္ အကာအကြယ္ေပးႏိုင္ပါမွ သံုးစဲြရက်ိဳးနပ္ပါမည္။ လူျမင္ေကာင္းရံုမွ် ခေမာက္ကေလး ေဆာင္းျပ၊ မ်က္မွန္ကေလးတပ္ျပရံုမွ်ျဖင့္ေတာ့ ဘာမွ တန္ဘိုးမရိွပါ။
            အေရးႀကီးသည္မွာ ထို တစ္ကိုယ္ေရကာကြယ္ေရး အသံုးအေဆာင္ပစၥည္းမ်ားကို ၀ယ္ယူေတာ့မည္ဆိုလွ်င္ ထိုပစၥည္းမ်ားသည္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာမွ သတ္မွတ္ထားေသာ စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားအတိုင္း ထုတ္လုပ္ထားေသာ ပစၥည္းမ်ား ဟုတ္မဟုတ္ ေသခ်ာစြာ စစ္ေဆးရန္ ျဖစ္ပါသည္။ ေစ်းသက္သာသည္ဆိုတိုင္း ေကာင္းသည္မဟုတ္ပါ။ အဖိုးနည္းလွ်င္ အိုးကဲြ သာရပါလိမ့္မည္။ 
            အထူးသျဖင့္ မည္သည့္ စည္းမ်ဥ္းဥပေဒ၊ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမွ မခ်မွတ္၊ မျပဌာန္းရေသးေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ႏိုင္ငံတကာ ေစ်းကြက္ေပါင္းစံုမွ ပစၥည္းေပါင္းစံု ၀င္ေရာက္လာမည္မွာ မလဲြပါ။ ထုိပစၥည္းမ်ားတြင္ မည္သည့္ပစၥည္းသည္ စံခ်ိန္ စံညႊန္းမ်ားႏွင့္ အညီထုတ္ထားၿပီး မည္သည့္ပစၥည္းကေတာ့ ဘာစံခ်ိန္မွမရိွဘဲ ျဖစ္ကတတ္ဆန္း ထုတ္လုပ္ထားသည့္ ပစၥည္း ဆိုသည္ကို ခ်ိန္ဆတတ္ရန္ လိုပါသည္။
ထို႔ေၾကာင့္ အားလံုးမဟုတ္သည့္တိုင္ ႏိုင္ငံတကာ၌ အမ်ားဆံုးအသံုးျပဳေနေသာ တစ္ကိုယ္ေရကာကြယ္ေရး အသံုးအေဆာင္ပစၥည္းမ်ား (PPE - Personal Protective Equipment) ၏ အမ်ိဳးအစား၊ အသံုးျပဳပံု၊ ထုတ္လုပ္ရာ၌ လိုက္နာ ရမည့္စံခ်ိန္စံညႊန္း၊ ထိုစံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားအား စစ္ေဆးနည္း စသည္တုိ႔ကို အက်ဥ္းခ်ံဳးေဖာ္ျပလုိက္ပါသည္။

၇၊ ၃၊ ၁။ အႏၱရာယ္ကင္း ခေမာက္ (Safety Helmet)


            အႏၱရာယ္ကင္းခေမာက္သည္ ဦးေခါင္းကို ဒဏ္ရာမရေစရန္ အဓိကကာကြယ္ေပးသည္။ ဦးေခါင္းႏွင့္ တိုက္ရိုက္ ထိေနေသာ ကူရွင္မွာ ခေမာက္အျပင္အခံြႏွင့္ တစ္လက္မ မွ လက္မငါးမတ္ထိ ၾကားလပ္ရိွေနရမည္။ သို႔မွသာ ခေမာက္ေပၚ က်လာေသာ ဒဏ္သည္ ဦးေခါင္းကို တိုက္ရိုက္မထိႏိုင္မွာျဖစ္သည္။ ခေမာက္တစ္လံုး တည္ေဆာက္ထားပံုကို ေအာက္တြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။ခေမာက္တစ္လံုးတြင္ အျပင္ဘက္အခြံ (shell) ႏွင့္ အတြင္းသားကူရွင္ (cusion, suspension) ဟု ႏွစ္ပိုင္းပါသည္။ အတြင္း ကူရွင္တြင္လည္း အေပ်ာ့ႏွင့္အမာဟု ႏွစ္မ်ိဳးရိွ၏။ ကူရွင္အေပ်ာ့တြင္ ဦးေခါင္းကိုထိန္းထားမည့္ခါးပတ္ႏွင့္ အ၀တ္ ကူရွင္မွာ သီးသန္႔ျဖစ္၏။ သို႔ေသာ္ ကူရွင္အမာကို ပလတ္စတစ္အေပ်ာ့စားႏွင့္လုပ္ထားၿပီး ကူရွင္ႏွင့္ခါးပတ္မွာ တစ္ခုတည္း ျဖစ္၏။ ခါးပတ္တြင္ ေခါင္းမွထြက္ေသာေခြ်းမ်ားကို စုပ္ႏိုင္ရန္ နဖူးေနရာ၌ အ၀တ္စမ်ား ပတ္ေပးထားပါသည္။ ဦးေခါင္းကို ထိန္းထားသည့္ ခါးပတ္ႀကိဳးမွာ ဦးေခါင္းအရြယ္အစားအလိုက္ အေလွ်ာ့အတင္းလုပ္၍ရသည္။
အႏၱရာယ္ကင္းခေမာက္ႏွင့္ပတ္သက္၍ စင္ကာပူမွ စံႏႈန္းမွာ SS 98 : Specification for Industrial safety helmets ျဖစ္ပါသည္။


ခေမာက္ထုတ္လုပ္ရန္ သတ္မွတ္ထားေသာစံႏႈန္းမ်ားမွာ EN397 (ဥေရာပစံႏႈန္း) ANSI Z89.1 (အေမရိကန္စံႏႈန္း) တုိ႔ ျဖစ္၏။ ဤစံႏႈန္းအရထုတ္လုပ္ထားေသာ ခေမာက္မ်ားကို Class A၊ Class B၊ Class C ဟု အတန္းအစား ၃ မ်ိဳး ထုတ္လုပ္ သည္။
Class A အမ်ိဳးအစားမွာ ေဆာင့္က်သည့္ဒဏ္၊ စူးရွသည့္ဒဏ္၊ လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အား ၂၂၀၀ ဗို႔ထိ ခံႏိုင္သည္။ Class B အမ်ိဳးအစားမွာ ေဆာင့္က်သည့္ဒဏ္၊ စူးရွသည့္ဒဏ္ ႏွင့္ လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အား ၂၂၀၀၀ ဗို႔ထိ ခံႏိုင္၏။ Class C အမ်ိဳးအစားမွာ ေပါ့ပါးသည္၊ ေဆာင္းရတာ သက္ေတာင့္သက္သာရိွသည္၊ သို႔ေသာ္ ဓါတ္လိုက္ျခင္းကို ကာကြယ္မေပးႏိုင္။ သို႔ေသာ္ ဤတြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ ဗို႔အား ၂၂၀၀၊ ၂၂၀၀၀ ဆိုသည္မွာ ဤခေမာက္သည္ ဤပမာဏရိွေသာ လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားဒဏ္မွ ေဆာင္းထားသူကို ကာကြယ္ေပးသည္ဟု မဆိုလို။ စမ္းသပ္ထားေသာ ဗို႔အားမ်ားသာျဖစ္၏။
ခေမာက္မ်ား၏ အတြင္းပိုင္း၌ ေအာက္ပါတို႔ကို ေဖာ္ျပထားပါသည္။
 • ခေမာက္ထုတ္လုပ္သူ၏ အမည္
 • "ANSI Z89.1-1986" ဟူေသာ အမွတ္အသား
 • A, B သို႔မဟုတ္ C ဟူေသာ အတန္းအစား


ခေမာက္တစ္လံုး၏ သက္တမ္းကို တိတိက်က်သတ္မွတ္မထားပါ။ မည္မွ်ခံသနည္းဆိုသည္မွာ ဤခေမာက္ကို သံုးသူသည္ မည္မွ် ရိုရိုေသေသကုိင္သနည္း ဆုိသည့္အေပၚမူတည္ေနပါသည္။ မည္သို႔ဆိုေစ လုပ္ငန္းခြင္အႏၱရာယ္ ကာကြယ္ေရးပစၥည္း ထုတ္လုပ္သည့္ ကုမၸဏီတစ္ခုျဖစ္သည့္ MSA (Mine Safety Appliances Co. ) က အတြင္းဘက္ ကူရွင္ကို ၁၂ လ၊ အျပင္ဘက္အခြံကို ၅ ႏွစ္ ၾကာသည့္အခါ အသစ္လဲသင့္သည္ဟု Useful Service Guidelines တြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။
ခေမာက္သက္တမ္း ၅ ႏွစ္ မျပည့္ေသးေသာ္လည္း ခေမာက္အေရာင္မ်ား လြင္(ျပယ္)သြားပါက အသစ္လဲသင့္သည္ ဟုလည္း အႀကံျပဳပါသည္။ ထို႔ျပင္ ေန႔စဥ္ ေနပူထဲတြင္ ေဆာင္းေနရသည္ျဖစ္ပါက ခရမ္းလြန္ေရာင္ျခည္ေၾကာင့္ ခေမာက္သား မ်ား စားသြားတတ္ပါသည္။ ဤသို႔စားသြားလွ်င္ ခေမာက္မ်က္ႏွာျပင္သည္ မူလအတိုင္း ေျပာင္ေခ်ာမေနေတာ့ပဲ စုတ္ဖြားဖြား ျဖစ္လာပါလိမ့္မည္။ ထိုအခါမ်ိဳးတြင္ ခေမာက္ကို အသစ္လဲရန္လိုပါသည္။ သို႔မဟုတ္ ခေမာက္သား ၾကြပ္ဆပ္လာပါကလည္း အသစ္လဲရမည္ျဖစ္ပါသည္။
ခေမာက္ကူရွင္သည္ ေကာင္းေကာင္းၾကပ္လို႔မရေတာ့လွ်င္၊ က်ိဳးပဲ့ေနလွ်င္၊ ၾကြပ္ဆပ္လာလွ်င္လည္း အသစ္လဲရ ပါမည္။
ခေမာက္ကို ေန႔တိုင္းေဆာင္းေနသည့္အတြက္ မိမိခေမာက္တြင္ ကဲြအက္ရာမ်ားရိွေနသလား၊ ဆိုးဆိုးရြားရြား ျခစ္မိ ထားသလား၊ အေလးအပင္နဲ႔ဖိမိထားလို႔ လိမ္ေနသလား၊ ပံုစံပ်က္ေနသလား၊ အထဲက ကူရွင္ေကာင္းေသးရဲ့လား စသည္ျဖင့္ ေန႔စဥ္စစ္ေဆး ေနရန္လိုပါသည္။ ခေမာက္ကို ေန႔စဥ္ေဆာင္းေနသည္ျဖစ္ရာ ေန႔စဥ္ ေဆးေၾကာသန္႔ရွင္းေနရန္ လိုပါသည္။
ခေမာက္ကို ေဆးမသုတ္ရပါ။ ခေမာက္သားသည္ ပလတ္စတစ္ျဖစ္သျဖင့္ သုတ္ေဆးတြင္ပါေသာ ဓါတုေဆးမ်ားေၾကာင့္ ခေမာက္သား၏ အရည္အေသြးက်သြားပါလိမ့္မည္။
ထို႔ျပင္ မူလပါလာေသာ ေလေပါက္မွလဲြ၍ မိမိသေဘာႏွင့္မိမိ ခေမာက္ကို အေပါက္ေဖာက္ျခင္း မျပဳရပါ။ ထိုသို႔ အေပါက္ေဖာက္လိုက္ျခင္းျဖင့္ ခေမာက္၏ ခိုင္ခံမႈစြမ္းရည္ က်ဆင္းသြားပါသည္။
ခေမာက္တြင္ ဖံုမ်ား၊ သဲမ်ား၊ အမႈန္မ်ားကပ္ေနတတ္သည့္ျပင္ အတြင္းပိုင္း ေခါင္းႏွင့္ထိသည့္ေနရာတြင္ ေခြ်းမ်ား ရိွေနသျဖင့္ မေဆးေၾကာပဲထားပါက အန႔ံမ်ားႏွင့္ နံေစာ္ညစ္ပတ္ေနတတ္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ မိမိခေမာက္ကို အျမဲ ေရျဖင့္ ေဆးေၾကာ သန္႔ရွင္းေပးရန္ လိုပါသည္။ သို႔ေသာ္ ခေမာက္ကို သင္နာ၊ ခြ်တ္ေဆး၊ ဓါတ္ဆီစသည္တို႔ျဖင့္ မေဆးရပါ။ ေရႏွင့္ဆပ္ျပာမႈံ႔ျဖင့္သာ ေဆးပါ။

၇၊ ၃၊ ၂။ အႏၱရာယ္ကင္း ဘြတ္ဖိနပ္ (Safety Shoes)

            လုပ္ငန္းခြင္ဟူသည္ အႏၱရာယ္မ်ားျဖင့္ ျပည့္ႏွက္လ်က္ရိွ၏။ ထိုအထဲတြင္ ေျခေထာက္ကို ထိခိုက္မိမည့္ အႏၱရာယ္ မ်ားလည္းပါ၏။
            ေျခေထာက္အတြက္ အေကာင္းဆံုးအကာအကြယ္မွာ အႏၱရာယ္ကင္း ဘြတ္ဖိနပ္ (Safety Shoes) ျဖစ္ပါသည္။ အႏၱရာယ္ကင္း ဘြတ္ဖိနပ္ အမ်ိဳးမ်ိဳးရိွ၏။ အရည္အေသြးကိုလိုက္၍ ေစ်းလည္း အစားစားရိွသည္။


သာမန္ဖိနပ္မ်ားႏွင့္မတူဘဲ ေျခေထာက္ကို အကာအကြယ္ေပးရန္ အႏၱရာယ္ကင္းဖိနပ္၌ ေအာက္ပါ အဂၤါရပ္မ်ားႏွင့္ ျပည့္စံုရမည္။

 • သံကဲ့သုိ႔ေသာအရာမ်ား၊ ဖန္စ၊ မွန္စမ်ား၏ စူးသည့္ဒဏ္ကိုခံႏိုင္ျခင္း (SPR - Sole Punture Resistance)
 • အလြန္ၾကမ္းေသာမ်က္ႏွာျပင္ႏွင့္ ကြန္ကရိအက်ိဳးအေၾကမ်ားအေပၚတြင္ အႏၱရာယ္ကင္းစြာ နင္းႏိုင္ျခင္း
 • ပူေသာမ်က္ႏွာျပင္၊ ေအးေသာမ်က္ႏွာျပင္မ်ားေပၚ ေလွ်ာက္ရသည့္အခါ ေျခေထာက္ကို ေကာင္းစြာ အကာအကြယ္ ေပးႏိုင္ျခင္း
 • ေခ်ာေမြ႔ေသာမ်က္ႏွာျပင္မ်ား၌ သြားရသည့္အခါ ေခ်ာ္လဲျခင္းမွ ကာကြယ္ေပးျခင္း
 • ေျခေထာက္ေပၚသို႔ အေလးအပင္မ်ား ျပဳတ္က်သည့္ ဒဏ္မွ ကာကြယ္ေပးျခင္း
 • ဓာတုေဆးမ်ားျဖင့္ ထိမိျခင္းမွ ကာကြယ္ေပးျခင္း
 • ဓာတ္လိုက္ျခင္းမွ ကာကြယ္ေပးျခင္း (EH – Electrical Hazard)


အႏၱရာယ္ကင္းဖိနပ္တစ္ရံ၌ ရိွရမည့္အရည္အေသြးကို သတ္မွတ္ထားေသာစံႏႈန္းမွာ စင္ကာပူႏိုင္ငံတြင္ - SS 513 - Specification for Personal protective equipment – Footwear ျဖစ္၏။ ယခင္က အေမရိကန္စံႏႈန္းမွာ (ANSI) Z41-PT99 ျဖစ္ၿပီး ၂၀၀၅ ခုႏွစ္တြင္ ASTM F2413-05 ျဖင့္အစားထိုးလိုက္သည္။ ဥေရာပစံႏႈန္း - EN345 (toecap 200 joules), EN346 (toecap 100 joules), EN347 (no toecap)။ ၾသစေတးလ်ားစံႏႈန္း - AS/NZS2210.2 တို႔ျဖစ္၏။
အႏၱရာယ္ကင္း ဖိနပ္မ်ားကို ေစ်းကြက္အတြင္း တင္သြင္းေရာင္းခ်ရန္ စမ္းသပ္ေသာ စင္ကာပူစံႏႈန္းမွာ SS105 ျဖစ္၏။
            အႏၱရာယ္ကင္း ဖိနပ္တြင္ ပါ၀င္ေသာ အစိတ္အပိုင္းမ်ားမွာ ေအာက္ပါအတိုင္း ျဖစ္ပါသည္။ 


ဖိနပ္တစ္ရံတြင္ ထုတ္လုပ္ထားသည့္စံႏႈန္း၊ ထုတ္လုပ္သည့္ခုႏွစ္၊ ခံႏုိင္ရည္ စသည္တို႔ကို ေအာက္ပါအတိုင္း ေဖာ္ျပ ထားပါသည္။


ဖိနပ္ကို ၀ယ္ေတာ့မည္ဆိုလွ်င္ ဦးစြာ အစမ္းစီးၾကည့္ပါ။ ဖိနပ္ဟူသည္ ၀ယ္ၿပီးခ်က္ခ်င္းကုန္သြားသည့္ ပစၥည္း မဟုတ္ဘဲ တစ္ေနကုန္၊ ႏွစ္ရွည္လမ်ား စီးရမည္ျဖစ္သျဖင့္ စီးသည့္အခါ သက္ေတာင့္သက္သာရိွရန္ အလြန္အေရးႀကီး ပါသည္။ ဖိနပ္အရြယ္ ငယ္လြန္းျခင္း၊ ႀကီးလြန္းျခင္းတို႔သည္ ေျခေထာက္ကုိ ဒုကၡေပးတတ္၏။ ဖိနပ္ကို အစမ္းစီးၾကည့္သည့္ အခါ ေျခအိတ္၀တ္ၿပီးစမ္းပါ။ ဖိနပ္ကို ႀကိဳးမ်ားအားလံုးခ်ည္ၿပီးသည့္အခါ ေျခေထာက္သည္ ဖိနပ္အတြင္း အရမ္း ၾကပ္မေန ပါေစႏွင့္။ ဖိနပ္ႏွင့္ေျခေထာက္အၾကား လက္ေခ်ာင္းမ်ား ထိုးထည့္လို႔ ရ ရပါမည္။
            ဖိနပ္အရြယ္မ်ားမွာ ႏိုင္ငံကိုလိုက္ၿပီး ကဲြသြားပါသည္။ ေအာက္ပါတို႔မွာ ႏိုင္ငံအလိုက္သတ္မွတ္ထားသည့္ ဖိနပ္ အရြယ္အစားမ်ားျဖစ္၏။


သင့္ေျခေထာက္အရြယ္ကိုလုိက္၍ ဖိနပ္အရြယ္ကို ေအာက္ပါအတိုင္း ေရြးခ်ယ္ႏုိင္ပါသည္။


အႏၱရာယ္ကင္းဖိနပ္တစ္ရံ၏ သက္တမ္းကို အတိအက် သတ္မွတ္မထားပါ။ ဖိနပ္ကို အသံုးျပဳရသည့္ ပတ္၀န္းက်င္ အေနအထား၊ ဖိနပ္ကို မည္မွ်ဂရုစုိက္သည္၊ ဖိနပ္၏ အရည္အေသြး စသည္တို႔ေပၚမူတည္၍ သက္တမ္း ၁ ႏွစ္မွ ၃ ႏွစ္ထိ ရိွႏုိင္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ မိမိဖိနပ္ကို ေကာင္း၊ မေကာင္း အၿမဲစစ္ေဆးၾကည့္ရႈေနရန္ လိုပါသည္။ ဖိနပ္စုတ္ၿပဲေနၿပီဆိုပါက အျမန္ဆံုးအသစ္လဲရပါမည္။


                                                ပ်က္စီးေနေသာ အႏၱရာယ္ကင္းဘိနပ္ကို  ေတြ႔ရပံု
ထုတ္လုပ္သူသည္ ဖိနပ္၏သက္တမ္းကို ၆ လ၊ တစ္ႏွစ္ စသျဖင့္အာမခံေပးပါသည္။ သို႔ေသာ္ ဖိနပ္ကို ဂရုမစိုက္ သျဖင့္ အခ်ိန္မတိုင္မီပ်က္စီးရျခင္းမွာ စီးသူ၏ တာ၀န္သာျဖစ္၏။ ခြ်န္ထက္ေသာအရာမ်ားကို နင္းမိျခင္း၊ ဖိနပ္ကို ေခြေခါက္ ထိုင္ျခင္း၊ ဖိနပ္ျဖင့္ ျပင္းထန္စြာကန္ျခင္း၊ အက္စစ္၊ အယ္လ္ကာလီ၊ ေကာ့စတစ္၊ ဓာတုေဆးမ်ားျဖင့္ထိေတြ႔ျခင္း၊ အလြန္ပူျခင္း၊ ေရစိုျခင္း စသည္တို႔သည္ ဖိနပ္သက္တမ္းကို က်ေစ၏။ ဖိနပ္ကို ဘိလပ္ေျမ၊ သုတ္ေဆး၊ ဓာတုေဗဒေဆးရည္မ်ား စသည္တို႔ ထိလွ်င္ ေရျဖင့္ေဆးေၾကာသန္႔စင္ပါ။
            ဖိနပ္ကို တိုက္ခြ်တ္သန္႔ရွင္းျခင္း၊ ဖေယာင္းျဖင့္ ေပၚလစ္တင္ေပးျခင္း စသည္တို႔သည္ ဖိနပ္ကို ၾကာရွည္ခံေစသည္။ သာမန္အားျဖင့္ ဘြတ္ဖိနပ္မ်ားကို ေရျဖင့္ မေဆးေၾကာပါႏွင့္။ ေရစိုဖိနပ္မ်ားကို ဖိနပ္ႀကိဳးမ်ားျဖည္ကာ နခမ္းသားမ်ားကုိ လွန္လ်က္ အခန္းအပူခ်ိန္တြင္ အေျခာက္ခံပါ။ အပူမေပးပါႏွင့္။ မည္သည့္ ဓာတုေဆးရည္ႏွင့္မွ မေဆးေၾကာပါႏွင့္။           
            ဖိနပ္ကို ေနပူထဲတြင္ မထားပါႏွင့္။ မိႈမ်ား၊ ပိုးေကာင္မ်ား၊ ဖံုမ်ား၊ ေရစိုေနေသာေနရာမ်ားတြင္ ဖိနပ္ကို မထားပါႏွင့္။ ေအး၍ေျခာက္ေသြ႔ေသာ ေလ၀င္ေလထြက္ေကာင္းသည့္ ေနရာတြင္ထားပါ။

၇၊ ၃၊ ၃။ အႏၱရာယ္ကင္း မ်က္မွန္ (Safety Glassess, Goggles)

လုပ္ငန္းခြင္အတြင္း၌ မ်က္လံုးကို အမႈန္အမိႈက္၊ ခဲလံုး၊ အလင္းေရာင္၊ အပူ၊ အရည္စက္၊ ေလျပင္း စသည္တို႔မွ ကာကြယ္ေရးအတြက္ အႏၱရာယ္ကင္းမ်က္မွန္ တပ္ဆင္ရန္ လိုပါသည္။ လုပ္ငန္းခြင္၌ျဖစ္ေသာ မ်က္လံုးအႏၱရာယ္အမ်ားစုမွာ အလြယ္တကူ ကာကြယ္ႏိုင္ပါလွ်က္ ဂရုမစိုက္ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ရတာမ်ား၏။ ထို႔ေၾကာင့္ မ်က္လံုးအႏၱရာယ္ကာကြယ္ေရးကို ဥပေဒထဲတြင္ ထည့္သြင္းျပဌာန္းထားၿပီး မလိုက္နာသူမ်ားကို အေရးယူအျပစ္ေပးရပါမည္။

လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအေနႏွင့္ မိမိအလုပ္သမားတိုင္းအား အႏၱရာယ္ကင္းမ်က္မွန္ ထုတ္ေပးထားရန္၊ မ်က္မွန္မေကာင္း ေတာ့ပါက အသစ္လဲေပးရန္ တာ၀န္ရိွပါသည္။ မ်က္မွန္တစ္လက္၏ တန္ဖိုးမွာ မည္မွ်မမ်ားပါ။ အဖိုးျဖတ္မရေသာ မ်က္လံုးကုိ ဘာမွအဖိုးမတန္လွေသာ မ်က္မွန္တစ္လက္ႏွင့္ အေလာင္းအစားလုပ္ရန္ မသင့္ေတာ္လွပါ။
လုပ္ငန္းခြင္အတြင္း မ်က္မွန္တပ္ရန္လိုေသာ ေနရာမ်ား၌ ဆိုင္းဘုတ္မ်ားဆဲြကာ ျပသထားရမည္။ မိမိေၾကာင့္ မဟုတ္လွ်င္ပင္ အျခားတစ္ေနရာမွလာေသာ အစတစ္ခု မ်က္လံုးအတြင္း၀င္ပါက မ်က္လံုးကို ဒဏ္ရာရေစႏိုင္သည္။
မ်က္လံုးအႏၱရာယ္ျဖစ္ေစႏိုင္ေသာ အေၾကာင္းတရား မ်ားစြာရိွ၏။ ေအာက္တြင္ အခ်ိဳ႔ကို ေဖာ္ျပထားပါသည္။

 အမိႈက္သရိုက္၊ အမႈန္အမႊား၊ သံစ၊ သစ္သားစ၊ ေက်ာက္ခဲ၊ မွန္ကဲြစ စသည္တို႔လြင့္စင္ကာ မ်က္လံုးကို မွန္ျခင္း၊ မ်က္လံုးအတြင္း ၀င္ျခင္း။ ၀င္ေသာနည္းမွာလည္း မ်ိဳးစံုရိွပါသည္။ ေလတိုက္သျဖင့္ ၀င္ျခင္း၊ ေက်ာက္စက္တိုက္ရာမွ သံစမ်ားလြင့္စဥ္ကာ ၀င္ျခင္း။ တူထုရာမွ သစ္သားစ ပဲ့ကာ လြင့္စဥ္၀င္ျခင္း၊ ကြန္ကရစ္ကုိ အေပါက္ေဖာက္ရာမွ ေက်ာက္စ လြင့္စဥ္၀င္ျခင္း စသည္။ မ်က္လံုး အတြင္း တစ္ခုခု၀င္ၿပီဆိုလွ်င္ ေရမ်ားမ်ားႏွင့္ ေလာင္းေဆးပါ။ မ်က္လံုးကို လံုး၀ မပြတ္ပါႏွင့္။ မ်က္လံုးအတြင္း ၀င္သြားေသာ အစသည္ မ်က္သားကို စိုက္ကာ ပိုဆိုးေစပါသည္။ မ်က္စိကိုပိတ္၊ အေပၚမွ အသာအယာ ပတ္တီးစီးကာ ေဆးရံု၊ ေဆးခန္းမ်ားသုိ႔ အျမန္သြားပါ။

 • ဖိအားျမင့္ေလ၊ ရုတ္တရက္တိုက္လိုက္ေသာေလျပင္း စသည္တို႔ေၾကာင့္လည္း မ်က္လံုးကို အႏၱရာယ္ျဖစ္ေစပါသည္။ ဖိအားျမင့္ ေလးပိုက္ေခါင္းကို မည္သည့္အခါမွ ေရွ႔တည့္တည့္မွ မၾကည့္မိပါေစႏွင့္။ ထိုေလထိပါက မ်က္လံုး ကြယ္သည္ထိ အႏၱရာယ္မ်ားပါသည္။ ထို႔အတူပင္ ေလျပင္းတိုက္လာလွ်င္ မ်က္လံုးကို ကာကြယ္ထားသင့္ပါသည္။ ဘာအကာအကြယ္မွ မရိွလွ်င္ မ်က္စိပိတ္ထားႏုိင္ပါသည္။
 • ဓါတုေဆးရည္မ်ား၊ ခြ်တ္ေဆးမ်ား၊ သုတ္ေဆးမ်ား၊ အရည္ပူမ်ားႏွင့္ အျခားအႏၱရာယ္ျဖစ္ေစႏိုင္ေသာ အရည္မ်ား သည္လည္း မ်က္လံုးကုိ ပ်က္စီးေစပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ထိုအရည္မ်ားကို ကိုင္တြယ္သည့္အခါတိုင္း၊ ထိုအရည္မ်ားႏွင့္ အလုပ္လုပ္သည့္ အခါတိုင္း မ်က္လံုးအကာအကြယ္မ်ား ၀တ္ဆင္ထားရန္ လိုပါသည္။ အကယ္၍ မ်က္လံုးအတြင္း ထိုအရည္မ်ား ၀င္ခဲ့သည္ရိွေသာ္ မ်က္လံုးကို လက္ႏွစ္ဖက္ျဖင့္ ျဖဲကာ သန္႔ရွင္းေသာေရမ်ားမ်ားျဖင့္ အနည္းဆံုး ၁၅ မိနစ္ၾကာေအာင္ ေလာင္းပါ။ မ်က္လံုးကိုေဆးရန္ ေရမွတပါး အျခားမည္သည့္အရည္မွ မသံုးပါႏွင့္။  
 • လွ်ပ္စစ္မီးဂေဟမွထြက္ေသာ အလင္းေရာင္တြင္ ခရမ္းလြန္ေရာင္ျခည္ အမ်ားအျပားပါသည္။ ထိုမီးအား အကာအကြယ္မပါေသာ မ်က္လံုးႏွင့္ မည္သည့္အခါမွ မၾကည့္မိပါေစႏွင့္။ ထို႔ျပင္ ေလဆာေရာင္ျခည္သည္လည္း မ်က္လံုးအတြက္ အလြန္အႏၱရာယ္ ရိွပါသည္။ ထုိမီးမ်ားသည္ မ်က္လံုးကို ခ်က္ခ်င္းထိခုိက္ခ်င္မွ ထိခိုက္မည္ ျဖစ္ေသာ္လည္း အခ်ိန္ၾကာလာသည္ႏွင့္အမွ် မ်က္လံုးေရာင္လာျခင္း၊ မ်က္စိနာျခင္း၊ မ်က္သားမ်ားနီရဲလာျခင္း၊ မ်က္စိကိုက္ျခင္းစသည္တုိ႔ ျဖစ္တတ္ပါသည္။ မ်က္လံုးကို ထိုမီးထိၿပီဆိုလွ်င္ ဆရာ၀န္ထံ အျမန္ျပသင့္ပါသည္။
 • ျမက္ရိတ္စက္ျဖင့္ ျမက္ရိတ္သူမ်ားသည္ လြင့္လာေသာ ျမက္ဖတ္မ်ားျဖင့္ မ်က္လံုးကို ခတ္မိတတ္သည္။
 • မ်က္စိပတ္၀န္းက်င္တြင္ ထုိခိုက္ဒဏ္ရာရခဲ့ပါက ပတ္တီးရြရြစည္းကာ ေဆးခန္းအျမန္သြားပါ။ မ်က္လံုးကို မပြတ္မိပါေစႏွင့္။
 • ေနပူထဲတြင္ ခရီးသြားသူမ်ား၊ ေနေရာင္ေအာက္၌ ၾကာျမင့္စြာ အလုပ္လုပ္ရသူမ်ားသည္ ေနေရာင္မွ ခရမ္းလြန္ ေရာင္ျခည္ႏွင့္ ၾကာျမင့္စြာ ထိေတြ႔ရမည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ျဖစ္ႏိုင္လွ်င္ ေနကာမ်က္မွန္တပ္ဆင္ အလုပ္လုပ္သင့္ပါသည္။


 လုပ္ငန္းခြင္၌ ေက်ာက္စက္တိုက္ျခင္း၊ ေက်ာက္ခဲြျခင္း၊ ျဖတ္ျခင္း စသည့္ သံမႈန္၊ ေက်ာက္စမ်ားထြက္သည့္ လုပ္ငန္း မ်ားတြင္ အႏၱရာယ္ကင္းမ်က္မွန္မ်ား သံုးရပါမည္။ ဂေဟေဆာ္သူမ်ားမွာ ဂေဟမ်က္မွန္မ်ား တပ္ဆင္ရမည္။
            ဂေဟမ်က္မွန္မ်ားမွာ ဂေဟေဆာ္ရာမွ ထြက္လာေသာ မီးပြားႏွင့္ စူးရွေသာအလင္းတန္း၊ အပူတို႔ကို ကာကြယ္ေပးရန္ ထုတ္လုပ္ထားပါသည္။ ဂေဟမ်က္မွန္တစ္ခုသည္ ဂေဟေဆာ္သူကို မည္မွ်ကာကြယ္ေပးႏိုင္သနည္း ဆိုသည္မွာ မည္ကဲ့သို႔ေသာ ဂေဟမ်က္မွန္ အမ်ိဳးအစားနည္း ဆိုသည့္အေပၚမူတည္ပါသည္။
            ေအာက္တြင္ ဂေဟမ်က္မွန္ အမ်ိဳးအစားမ်ားကို ေဖာ္ျပထားပါသည္။
            ဂေဟခေမာက္ (welding helmet) အတြက္ စံႏႈန္းမွာ အေမရိကန္စံႏႈန္း ANSI Z87.1 – 2003 (သို႔မဟုတ္ ANSI Z87+) ျဖစ္ပါသည္။ ဤစံႏံႈးအရထုတ္လုပ္ထားေသာ ခေမာက္မ်ားသည္ လြင့္စဥ္လာေသာ အမႈန္အမႊားမ်ား၏ အႏၱရာယ္ႏွင့္ ဂေဟမီးတိ႔ု၏ အႏၱရာယ္မွ ေကာင္းစြာ ကာကြယ္ေပးႏုိင္သည္။  


ဂေဟမ်က္မွန္ကို အလင္းစစ္ေပးႏိုင္မႈ ႏံႈးေပၚမူတည္ကာ နံပါတ္ခဲြထားပါသည္။ ထိုမ်က္မွန္မ်ားမွာ ဂေဟေဆာ္ရာမွ ထြက္လာေသာ အနႏၱရာယ္ရိွသည့္ ခရမ္းလြန္ေရာင္ျခည္မ်ားအား ရာႏံႈးျပည့္ အကြယ္အကြယ္ ေပးႏိုင္သည္။
ဂေဟမ်က္မွန္တြင္ ပံုေသနံပါတ္ရိွေသာမ်က္မွန္ ႏွင့္ အေမွာင္အားကို အလိုလိုညိွေပးႏိုင္ေသာမ်က္မွန္ ဟု ႏွစ္မ်ိဳး ရိွ၏။ ပံုေသနံပါတ္ႏွင့္ မ်က္မွန္မွာ ေစ်းသက္သာသည္ မွန္ေသာ္လည္း ဂေဟမေဆာ္ဘဲ သည္အတိုင္းတပ္ၾကည့္လွ်င္ ေမွာင္ေနသျဖင့္ ဘာမွမျမင္ရပါ။ ဂေဟေဆာ္လိုက္မွ ဂေဟမီးေၾကာင့္ ျမင္ႏိုင္တာ ျဖစ္ပါသည္။ မွန္အမ်ိဳးအစားတြင္ အမ္ပီယာနိမ့္ေသာ ဂေဟမ်ားအတြက္ နံပါတ္ ၈၊ အမ္ပီယာအျမင့္မ်ားအတြက္ နံပါတ္ ၁၃ ထိ ရိွပါသည္။ ထိုမွ်သာမက ေက်ာက္စက္တိုက္ျခင္း ႏွင့္ ျဖတ္ေတာက္ျခင္းတို႔အတြက္ နံပါတ္နိမ့္ (နံပါတ္ ၃ မွ ၈ ထိ) လည္းရႏုိင္ပါသည္။
ဂေဟေဆာ္ျခင္းအတြက္ ေအာက္ပါမွန္ အတန္းအစားမ်ားကို ေရြးခ်ယ္ရန္ ညႊန္ျပထားပါသည္။

ဂေဟေဆာ္ျခင္းအတြက္ မွန္အတန္းအစားေရြးေသာ ဇယား


အႏၱရာယ္ကင္းမ်က္မွန္ထုတ္လုပ္ရာတြင္ တပ္ဆင္သူ သက္ေတာင့္သက္သာရိွေစမႈ၊ မ်က္လံုးကို အကာအကြယ္ ေပးႏုိင္မႈမ်ားအျပင္ တပ္ဆင္သူအား ၾကည့္ေကာင္းေစရန္ တစ္နည္းအားျဖင့္ အလွမ်က္မွန္ကဲ့သို႔သံုးႏိုင္ရန္ပါ ဒီဇုိင္းလုပ္ၾက သည္။ အႏၱရာယ္ကင္းမ်က္မွန္ေပၚတြင္ ထုတ္လုပ္သည့္ စံႏႈန္းကို အသားတံဆိပ္ျဖင့္ ေဖာ္ျပထားသည္။

အႏၱရာယ္ကင္းမ်က္မွန္ အစိတ္အပိုင္းမ်ား


အႏၱရာယ္ကင္းမ်က္မွန္မ်ားတြင္ မ်က္မွန္ကိုင္းကို အတိုအရွည္ ခ်ိန္ညိွ၍ရသည္။ မ်က္မွန္္၀ယ္ေတာ့မည္ ဆိုလွ်င္ ဦးစြာတပ္ၾကည့္လိုက္ပါ။ မိမိဦးေခါင္း၊ ႏွာေခါင္း၊ မ်က္လံုးအေနအထားမ်ားႏွင့္ အံ၀င္ခြင္က်ျဖစ္မည့္ မ်က္မွန္ကို ေရြးပါ။ မ်က္မွန္သည္ တပ္လိုက္သည့္အခါ သက္ေတာင့္သက္သာ အေနအထားတြင္ ရိွရပါမည္။
            အႏၱရာယ္ကင္းမ်က္မွန္သည္ သင့္မ်က္လံုးအား ထိခိုက္ဒဏ္ရာရမည့္ အႏၱရာယ္မ်ားမွ ကာကြယ္ေပးသည္ျဖစ္ရာ မ်က္မွန္ကို ဂရုတစိုက္ထိမ္းသိမ္းရန္ အေရးႀကီးသည္။ 


 • မ်က္မွန္ကို ေန႔စဥ္သန္႔ရွင္းေရးလုပ္ပါ။ အ၀တ္စ ႏုႏုႏွင့္ ပြတ္တိုက္သန္႔စင္ေပးပါ။ ဖံု၊ အမႈန္မ်ားကပ္ၿငိေနလွ်င္ ေရျဖင့္ေဆးေၾကာပါ။
 • မ်က္မွန္တြင္ ျခစ္ရာထင္ျခင္းသည္ မ်က္စိအျမင္ကို မေကာင္းေစရံုမွ်မက မွန္သား၏ ခံႏိုင္ရည္အားကိုပါ က်ဆင္းေစပါသည္။
 • မ၀တ္ဆင္ေသာအခါမ်ား၌ မ်က္မွန္ကို အ၀တ္စႏုႏုျဖင့္ ပတ္ကာ ေအး၍ေျခာက္ေသြ႔ေသာေနရာတြင္ ေသေသခ်ာခ်ာ သိမ္းဆည္းပါ။
 • မႈန္၀ါးေနေသာ၊ ျခစ္ရာခတ္ရာမ်ားျဖင့္ ျပည့္ႏွက္ေနေသာ မ်က္မွန္ကို မသံုးပါႏွင့္။ မ်က္စိအျမင္မေကာင္းေသာေၾကာင့္ အႏၱရာယ္ျဖစ္တတ္သည္။ မ်က္မွန္မေကာင္းလွ်င္ အျမန္ဆံုးလဲပါ။

စင္ကာပူတြင္ အႏၱရာယ္ကင္းမ်က္မွန္မ်ားအတြက္ သတ္မွတ္ထားေသာ စံႏႈန္းမွာ SS 473 - Specification for Personal eye-protectors ျဖစ္ပါသည္။

ဆက္ပါဦးမည္။

ေအးၿငိမ္း
၅၊ ၉၊ ၂၀၁၃။ ည ၁၀ း ၂၇ နာရီ 

No comments: