Tuesday, September 10, 2013

လုပ္ငန္းခြင္ အႏၱရာယ္ကင္းရွင္းေရး (ေဆာက္လုပ္ေရး) (၁၀)


၇၊ ၃၊ ၄။ နားအကာအကြယ္ ကိရိယာမ်ား (နားအဆို႔ - Ear Plug, နားၾကပ္ - Ear Muffs)

            လူတို႔သည္ အသံမ်ားကို အခ်ိန္တိုင္းၾကားေနၾကရသည္။ က်ယ္ေလာင္ေသာ အသံမ်ားသည္ လူတို႔၏ အၾကား အာရံုကို ခြ်တ္ယြင္းပ်က္စီးေစႏိုင္သည္။ နားမၾကားျခင္းကို မည္သည့္ေဆး၀ါႏွင့္မွ ကုသ၍မရပါ။ နားပင္းျခင္းသည္ ထာ၀ရ ျဖစ္၏။ ထို႔ေၾကာင့္ နားမေလးမီ ႀကိဳတင္ကာကြယ္ထားရန္ အေရးႀကီးပါသည္။


အသံ၏ျပင္းအားကို ဒက္စီဘယ္ (dB) ျဖင့္တိုင္းပါသည္။ ဒက္စီဘယ္သည္ ေလာဂရစ္သမ္စေကး ျဖစ္၏။ အသံကို ႏွစ္ဆခ်ဲ႔လုိက္ပါက 10 dB တိုးသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ 30 dB ရိွေသာအသံသည္ 20 dB ရိွေသာအသံထက္ ဆယ္ဆေလာက္ ပိုျပင္းၿပီး အသံႏွစ္ဆပိုက်ယ္သည္။ 40 dB ရိွေသာအသံသည္ 20 dB ရိွေသာ အသံထက္ အဆတစ္ရာေလာက္ ပိုျပင္းၿပီး အသံေလးဆေလာက္ ပိုက်ယ္သည္။
            လူတို႔ခံႏိုင္ရည္ရိွေသာ ပမာဏကုိ PEL (Permissible Exposure Limit) ဟု ေခၚ၏။ လူတစ္ဦး၏ နားသည္ ၈၅ ဒက္စီဘယ္ရိွေသာအသံံကုိ ၈ နာရီထိ ခံႏိုင္ရည္ရိွသည္။ ၈ နာရီထက္ပိုၾကားေနရလွ်င္ နားေလးဘို႔ရာ အလားအလာမ်ားသည္။ ေအာက္ပါဇယား (Ref: စင္ကာပူစံႏႈန္း CP 076 – Selection, Use, care of hearing protection) မွာ လူတစ္ဦး ခံႏိုင္ရည္ ရိွေသာ အသံအက်ယ္မ်ား ျဖစ္ပါသည္။ ထို႔ထက္ပိုလွ်င္ နားေလးရန္ မၾကာေတာ့ပါ။


ထိုအသံအက်ယ္မ်ားကို နားအကာအကြယ္ ကိရိယာမ်ား၀တ္ဆင္ျခင္းျဖင့္ ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္သည္။ ထိုပစၥည္းမ်ားသည္ နားေလးျခင္းကို ကာကြယ္ရာ၌ အေကာင္းဆံုးျဖစ္သည္။ နားေလးျခင္းသည္ အခ်ိန္တိုအတြင္းျဖစ္သည့္ေရာဂါမဟုတ္သျဖင့္ လူအမ်ားမွာ ဂရုမစိုက္ၾက။ ႏွစ္အတန္ငယ္ၾကာမွ မိမိနားေလးေနမွန္း သိၾကရသည္။ သိသည့္အခါတြင္မူ အခ်ိန္ေႏွာင္းသြားၿပီ ျဖစ္၏။ ထို႔ေၾကာင့္ နားမေလးမီ ႀကိဳတင္ကာကြယ္ရန္ အလြန္အေရးႀကီးပါသည္။

ေက်ာက္စက္တိုက္ျခင္း၊ တူထုျခင္း၊ ေက်ာက္ခဲြျခင္း၊ ဖိအားျမင့္ေလ (compressed air) သံုးျခင္း၊ ကြန္ကရိေလာင္း ျခင္း၊ မီးစက္စေသာ အင္ဂ်င္မ်ားအနီး၌ အလုပ္လုပ္ျခင္း စသည့္ဆူညံသည့္ အလုပ္မ်ားလုပ္သည့္အခါ၊ သို႔မဟုတ္ ထိုအလုပ္ လုပ္ေနသည့္ အနီးအနား၌ ရိွေနသည့္အခါမ်ားတြင္ နားအကာအကြယ္မ်ား ၀တ္ဆင္ရန္လိုပါသည္။
            နားအကာအကြယ္ကိရိယာ အမ်ိဳးအစား အမ်ိဳးမ်ိဳးရိွေသာ္လည္း အၾကမ္းဖ်ဥ္းအားျဖင့္ ႏွစ္မ်ိဳးႏွစ္စား ခဲြႏိုင္ပါသည္။ နားအဆို႔ (အီးယားပလပ္) (ear plug) ႏွင့္ နားအကာ (အီးယားမတ္ဖ္) (ear muff) တုိ႔ျဖစ္၏။ထိုႏွစ္မ်ိဳးအနက္ နားအဆို႔မွာ ေစ်းသက္သာသည္။ ေပါ့ေပါ့ပါးပါး တပ္ဆင္ႏိုင္သည္။ သယ္ရလြယ္သည္။ မေကာင္း ေတာ့လွ်င္ အလြယ္တကူ ျပန္လဲလိုက္လို႔ရသည္။ နားအကာမွာမူ ေစ်းႀကီးသည္။ တပ္ဆင္ရ အနည္းငယ္ ေလးလံသည္။ အသစ္လဲရန္ ေငြကုန္ေက်းၾကမ်ားသည္။ သုိ႔ေသာ္ နားအဆို႔ထက္စာလွ်င္ ၀တ္ဆင္ရ သက္ေတာင့္သက္သာ ပိုရိွသည္။ ဆူညံသံကို ပိုထိန္းႏိုင္သည္။ ဆူညံသံကို မည္မွ်ထိေလွ်ာ့ခ်လုိသည္ကို ေရြးခ်ယ္၀ယ္ယူႏုိင္သည္။
            သို႔တိုင္ အလြန္ဆူညံေသာအသံမ်ားကို နားအဆို႔ သို႔မဟုတ္ နားအကာတစ္ခုတည္းျဖင့္ ကာကြယ္ရန္ မလံုေလာက္။ ထိုအခါမ်ိဳးတြင္ နားအဆို႔ေရာ အကာပါ ႏွစ္မ်ိဳးလံုး၀တ္ဆင္ရန္လိုသည္။
            ဆူညံသံမ်ားမွ ထိေရာက္စြာကာကြယ္ေပးႏိုင္ရန္ နားအဆို႔ႏွင့္ အကာမ်ားကို စနစ္တက် ၀တ္ဆင္တတ္ရန္ လိုပါ သည္။ ေအာက္တြင္ နားအဆို႔ႏွင့္အကာမ်ား ၀တ္ဆင္နည္းကို ေဖာ္ျပထားပါသည္။
            နားအဆို႔မ်ားမွာ ေန႔စဥ္ႏွင့္အမွ် နားအတြင္းထည့္သြင္း ၀တ္ဆင္ရသည္ျဖစ္ရာ အၿမဲသန္႔ရွင္းေနရန္ လိုပါသည္။ နားအဆို႔ကို ဆပ္ျပာအနည္းငယ္ပါသည့္ ေရျဖင့္ေဆးေၾကာ သန္႔စင္ႏိုင္ပါသည္။ မသန္႔ရွင္းေသာ နားအဆို႔သည္ နားအတြင္း ယားယံမႈကို ျဖစ္ေစ၏။ သို႔ေသာ္ နားအကာ (ear muff) မ်ားကို ေရျဖင့္ေဆးေၾကာ သန္႔စင္ရန္ မလိုပါ။ ဦးေခါင္းႏွင့္ ထိသည့္ အပိုင္းကိုသာ ေရအနည္းငယ္ဆြတ္ထားသည့္ အ၀တ္စျဖင့္ သန္႔ရွင္းေပးရန္ လိုပါသည္။
            အသံုးမျပဳသည့္အခါ နားအဆို႔မ်ားကို ဘူးအတြင္း ထည့္သြင္း၍ စနစ္တက် သိမ္းဆည္းထားရပါမည္။စင္ကာပူတြင္ နားၾကပ္မ်ားအတြက္ သတ္မွတ္ထားေသာ စံႏႈန္းမွာ SS 549 - Code of Practice for Selection, use, care and maintenance of hearing protectors ျဖစ္ပါသည္။

၇၊ ၃၊ ၅။ လုပ္ငန္းသံုးအ၀တ္အစား (Working Suit, Coverall)

            လုပ္ငန္းခြင္သံုးအ၀တ္ဟူ၍ သတ္သတ္မွတ္မွတ္ စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ား မရိွသည့္တိုင္ မီး သို႔မဟုတ္ ဓာတုေဆး၀ါးမ်ားႏွင့္ လုပ္ရသည့္ေနရာမ်ားတြင္မူ မီးဒဏ္၊ ဓာတုေဆးမ်ားဒဏ္ ခံႏိုင္သည့္ အ၀တ္မ်ား ၀တ္ရပါသည္။ အဂၤလိပ္လို Fire Retardent Cloth (FRC) ဟု ေခၚပါသည္။ ထိုအ၀တ္မ်ားကို မီးခံပစၥည္း (Flame Resistant Material) ျဖင့္ ျပဳလုပ္ထားသည္။ ထိုအ၀တ္ မ်ားအတြက္မူ အပူခ်ိန္မည္မွ်ရိွသည့္ မီးဒဏ္ကို ဘယ္ႏွစ္မိနစ္ခံႏိုင္ရမည္။ မည္ကဲ့သို႔ေသာ ဓာတုေဆးရည္မ်ားကို မည္မွ်ထိ ကာကြယ္ေပးရမည္ဆိုသည့္ စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား၊ ဥပမာ - ASTM F1001-99A, ASTM F1461-07 စသျဖင့္ ရိွပါသည္။ သို႔ေသာ္ ဤေနရာတြင္ ထိုစံႏႈန္းမ်ားအေၾကာင္း အေသးစိတ္ မေဖာ္ျပေတာ့ပါ။
ေဆာက္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ လုပ္ငန္းသံုးအ၀တ္ သီးသန္႔မရိွဟုဆိုေစ အလုပ္လုပ္သည့္အခါ ေနပူဒဏ္ ခံႏိုင္ရန္၊ အျခား ထိခိုက္ရွနာမႈ ဒဏ္မ်ားမွကာကြယ္ႏုိင္ရန္ လက္ရွည္အကႌ်၊ ေဘာင္းဘီရွည္မ်ား ၀တ္ဆင္သင့္ပါသည္။ ျမန္မာမ်ား၀တ္ဆင္သည့္ လံုခ်ည္မွာ အလုပ္လုပ္ရာတြင္ သိပ္အဆင္မေျပလွပါ။ ေျခေထာက္လံုရန္ လံုခ်ည္ကို ရွည္ရွည္ ၀တ္လွ်င္ ဘိုသီဘတ္သီျဖစ္ေနၿပီး လံုခ်ည္ကို တိုတို၀တ္ျပန္ပါကလည္း ဒူးေအာက္ပိုင္း ေျခေထာက္ကို အကာအကြယ္ မေပးႏိုင္ပါ။ ထို႔ျပင္ လႈပ္ရွားရာ၌လည္း ေဘာင္းဘီေလာက္ မလြတ္လပ္ပါ။
လုပ္ငန္းသံုးအ၀တ္မ်ား၌ အက်ႌသပ္သပ္၊ ေဘာင္းဘီသပ္သပ္ရိွသလို အကႌ်ႏွင့္ေဘာင္းဘီတဲြလ်က္လည္း ရိွပါသည္။ မိမိႏွစ္သက္ရာ ေရြးခ်ယ္၀တ္ႏိုင္ပါသည္။ မီးႏွင့္အလုပ္လုပ္ရေသာ ဂေဟေဆာ္သူမ်ား ၀တ္သည့္အကႌ်ကို ႏွစ္ထပ္ ခ်ဳပ္ထား ေလ့ရိွ၏။ မီးပြားမ်ားက်ပါက အေပၚလႊာကိုသာမီးေပါက္ၿပီး ေအာက္လႊာက ခႏၶာကိုယ္ကို မီးပြားမ်ားဒဏ္မွ ကာကြယ္ေပးႏိုင္ရန္ ျဖစ္သည္။
အက်ႌႏွင့္ေဘာင္းဘီ တဲြလ်က္အ၀တ္ကို အဂၤလိပ္လို ကာဗာေအာ (Coverall) ဟု ေခၚ၏။ Boiler Suit ဟုလည္း ေခၚေသးၿပီး ျမန္မာမ်ားကေတာ့ ဘြိဳင္လာစြပ္ဟု ျမန္မာမႈ ျပဳလိုက္သည္။


အလုပ္ထဲတြင္ အ၀တ္အစားမ်ားကို ဘိုသီဘတ္သီ၊ ဖယိုဖရဲ၊ မေသမသပ္၀တ္ဆင္ထားျခင္းသည္ အႏၱရာယ္မ်ားလွ ၏။ လည္ပတ္ေနေသာ စက္အစိတ္အပိုင္းမ်ားအၾကား အ၀တ္အစားမ်ားညပ္လွ်င္ ဒဏ္ရာအျပင္းအထန္ရႏိုင္သည့္ျပင္ အသက္ဆံုးရံႈးရသည္ထိ ျဖစ္ႏုိင္သည္။
စက္ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ အလုပ္လုပ္သည့္အခါ ဖိုးယိုးဖားယား အ၀တ္မ်ား မ၀တ္ပါႏွင့္။ ဆံပင္မ်ားကို သပ္သပ္ယပ္ယပ္ စည္းေႏွာင္၊ ထံုးဖဲ႔ြထားပါ။ လက္ေကာက္၊ ဆဲြႀကိဳး၊ ဟန္းခ်ိန္းစသည့္ လက္၀တ္ရတနာမ်ားမွာ အလုပ္ထဲ၌ အႏၱရာယ္ကို ဖိတ္ေခၚေနေသာ အရာမ်ားျဖစ္၏။ အလုပ္သြားေတာ့မည္ဆိုလွ်င္ ထိုလက္၀တ္ရတနာမွန္သမွ် ခြ်တ္ၿပီး အိမ္တြင္ထားခဲ့ပါ။ စတန္႔ထြင္ထားသည့္ ဒူး၊ ေပါင္ စသည့္ေနရာမ်ား၌ ၿဖဲထားေသာ ေဘာင္းဘီမ်ား မ၀တ္ပါႏွင့္။ သံေခ်ာင္းစသည္တို႔ႏွင့္ ၿငိတတ္ သည္။ မီးပြားမ်ား ထိုေနရာမွ ၀င္တတ္သည္။
            အလုပ္လုပ္သည့္ အက်ႌမွ ၾကယ္သီးမ်ားျပဳတ္လွ်င္ အျမန္ဆံုးျပန္တပ္ပါ။ အကယ္၍ ေက်ာက္စက္တိုက္လွ်င္ ထိုအက်ႌ ဟၿပဲေနရာမွ မီးပြားမ်ား၀င္လာႏုိင္ပါသည္။

၇၊ ၃၊ ၆။ လက္အိတ္ (Hand Gloves)

            အရာ၀တၱဳမ်ားကို လက္ႏွင့္ ကိုင္တြယ္၍ လုပ္ငန္းအမ်ိဳးအစားကိုလိုက္၍ လုပ္ငန္းသံုးလက္အိတ္လည္း အစားစား ရိွပါသည္။ လက္အိတ္ဒီဇိုင္းမ်ားစြာရိွသည့္အနက္ အၾကမ္းဖ်ဥ္းအားျဖင့္ သံုးမ်ိဳးခဲြႏိုင္၏။
v  သာမန္အလုပ္မ်ားမ်ားလုပ္ရာတြင္ သံုးေသာလက္အိတ္ (ခ်ည္လက္အိတ္၊ ဂ်င္းလက္အိတ္)(Cotton/Jean Hand Glove)
v  ဂေဟေဆာ္သည့္အခါ ၀တ္သည့္လက္အိတ္ (ဂေဟလက္အိတ္) (Welding Hand Glove)
v  အရည္၊ ဓာတုေဗဒေဆး၀ါးမ်ားကိုင္တြယ္သည့္အခါ ၀တ္ေသာလက္အိတ္ (Rubber Hand Glove)

ၾကမ္းတမ္းေသာ၊ စူးရွေသာ၊ ခြ်န္ထက္ေသာအရာမ်ားကုိ ကိုင္တြယ္ရသည့္အခါ သာမန္ခ်ည္လက္အိတ္ထက္ ဂ်င္းလက္အိတ္က ပိုေကာင္းပါသည္။ ထို႔ျပင္ ႀကိမ္ဖန္မ်ားစြာ ျပန္သံုးႏိုင္သည္။ ညစ္ပတ္ေနသည့္တိုင္ ေလွ်ာ္၍သံုးႏိုင္သည္။ သို႔ေသာ္ ခ်ည္လက္အိတ္ႏွင့္စာလွ်င္ ဂ်င္းလက္အိတ္က ေစ်းပိုႀကီးသည္။
တစ္ခုသတိထားရမည္မွာ စက္ကိရိယာမ်ားႏွင့္ အလုပ္လုပ္သည့္အခါ ခ်ည္လက္အိတ္သည္ စက္မ်ားအတြင္း ညပ္ တတ္သည္အႏၱရာယ္ရိွသည္။ သံျပား၊ သံေခ်ာင္းမ်ားမွ သံစကေလးမ်ားႏွင့္ လက္အိတ္ၿငိကာ လက္ကို စက္အတြင္း ဆဲြသြင္း သြားတတ္သည္။
လက္အိတ္ထုတ္လုပ္ရာတြင္ သတ္မွတ္ထားသည့္ ဥေရာပစံႏႈန္းအခ်ိဳ႔မွာ ေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္ပါသည္။
  • BS EN388- Mechanical hazards including Abrasion, cut, tear and puncture.
  • BS EN388:2003 - Protective Against Mechanical Rist (Abrasion/Blade Cut Resistance/Tear Resistance/Abrasion Resistance)
  • BS EN374-1:2003 Protective Against Chemical And Micro-Organisms
  • BS EN420- General requirements for gloves includes sizing and a number of health and safety aspects including latex protein and chromium levels.
မိမိအလုပ္ႏွင့္ သင့္ေတာ္သည့္လက္အိတ္ကို ေရြးခ်ယ္၀တ္ဆင္ရပါမည္။ ဓာတုေဗဒေဆးရည္၊ ပိုးသတ္ေဆး၊ ေပါင္း သတ္ေဆး စသည္တို႔ကိုင္တြယ္လွ်င္ ရာဘာလက္အိတ္ကိုသာ သံုးရပါမည္။ ခ်ည္လက္အိတ္ကို သံုးပါက ေဆးရည္မ်ား လက္အိတ္တြင္ စိုသြားႏိုင္သျဖင့္ အေျခအေနကို ပိုဆိုးေစသည္။ ထို႔ျပင္ ဓာတုေဆးရည္မ်ားကိုင္တြယ္သည့္အခါ ထိုေဆးရည္ ဒဏ္ကိုခံႏိုင္ေသာ လက္အိတ္မွ စိတ္ခ်လက္ခ် သံုးႏိုင္ပါသည္။ သုိ႔မဟုတ္လွ်င္ လက္အိတ္၀တ္ရက်ိဳးမနပ္ပါ။


၇၊ ၃၊ ၇။ အႏၱရာယ္ကင္း ကိုယ္သိုင္းႀကိဳး (Safety Harness)

            အျမင့္တြင္အလုပ္လုပ္ျခင္းအတြက္ အဓိကအႏၱရာယ္မွာ လိမ့္က်ျခင္း၊ ျပဳတ္က်ျခင္းျဖစ္၏။ ေခါင္မိုးအစြန္း၊ ပြင့္ေန ေသာ ၾကမ္းျပင္အစြန္း၊ အကာအရံမရိွေသာ ၾကမ္းျပင္အေပါက္မ်ား စသည္တို႔မွ လိမ့္က်ႏိုင္သည္။ ပထမဦးစြာလုပ္ရမည္မွာ ထို ပြင့္ေနေသာ ၾကမ္းျပင္အစြန္း၊ ေခါင္မိုးမ်ားကို လက္ရမ္းတန္းမ်ားျဖင့္ ကာရံထားရန္၊ ၾကမ္းေပါက္မ်ားကို ဖံုးထားရန္ သို႔မဟုတ္ ခိုင္ခံ့ေသာ လက္ရမ္းတန္းမ်ားျဖင့္ ကာရံထားရန္ျဖစ္ပါသည္။ ဤသည္မွာ ပထမဆင့္ ကာကြယ္ေရးျဖစ္၏။
            အကယ္၍ ထုိအျမင့္ေနရာမ်ားသည္ လိမ့္က်၊ ျပဳတ္က်ရန္ အႏၱရာယ္ရိွလွ်င္ ျပဳတ္က်သည့္အခါ ဖမ္းထားေပးမည့္ အကာအကြယ္တစ္မ်ိဳးမ်ိဳး လုပ္ေပးထားရပါမည္။ ဤအကာအကြယ္မ်ားအေၾကာင္းကို အျမင့္တြင္ အလုပ္လုပ္ျခင္းအေၾကာင္း ၌ အျပည့္အစံုေဖာ္ျပပါမည္။ ယခုေဖာ္ျပမည့္ အႏၱရာယ္ကင္းကိုယ္သိုင္းႀကိဳးမွာ ထုိအကာအကြယ္မ်ားအနက္ တစ္ခုျဖစ္၏။
            ယခင္က ျပဳတ္က်ျခင္းမွ ဖမ္းထားေပးမည့္ ကိရိယာအျဖစ္ အႏၱရာယ္ကင္းခါးပတ္ (Safety Belt) ကို သံုးသည္။ သို႔ေသာ္ ခါးပတ္ (safety belt) မွာ ျပဳတ္က်သူအား ခါးရိုးက်ိဳးေစႏိုင္သည့္ အႏၱရာယ္ရိွသျဖင့္ ခါးပတ္အစားး တစ္ကိုယ္လံုးကို ကာကြယ္ေပးမည့္ ကိုယ္သိုင္းႀကိဳး (Full Body Harness) ကို အစားးထိုးသံုးစဲြခဲ့သည္။           
            အႏၱရာယ္ကင္း ကိုယ္သိုင္းႀကိဳးဒီဇိုင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးရိွေသာ္လည္း အေျခခံအလုပ္လုပ္ပံုမွာ အတူတူပင္ျဖစ္ပါသည္။ ေအာက္တြင္ အႏၱရာယ္ကင္း ကိုယ္သိုင္းႀကိဳး၊ ကို္ယ္သိုင္းႀကိဳးတစ္ခုတြင္ ရိွသင့္သည့္စံႏႈန္းႏွင့္ ၀တ္ပံုမ်ားကို ေဖာ္ျပထား၏။
            အႏၱရာယ္ကင္း ကိုယ္သုိင္းႀကိဳးတြင္ ႏွစ္ပိုင္းပါ၀င္ပါသည္။ တစ္ပိုင္းမွာ ကိုယ္ေပၚတြင္ ၀တ္ဆင္ရေသာ ခါးပတ္ႀကိဳး (webbings) မ်ားျဖစ္ၿပီး ေနာက္တစ္ပိုင္းမွာ ထိုခါးပတ္ႀကိဳးမ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ရမည့္ခ်ိတ္ကို ဆက္ေပးထားေသာလင္းယတ္ (lanyard) ျဖစ္၏။လင္းယတ္တြင္ အစိတ္အပိုင္း သံုးခုပါသည္။ ခ်ိတ္မ်ား (Hook and Connectors)၊ ႀကိဳး (sling) ႏွင့္ ျပဳတ္က်လာ သည့္၀န္အားကို ေလ်ာ့ပါးသက္သာေစရန္ ဆဲြေပးထားေသာ ေမွ်ာ့ႀကိဳး (energy absorber or shock absorber) တို႔ျဖစ္၏။
အႏၱရာယ္ကင္း ကိုယ္သိုင္းႀကိဳးမ်ားမွာ အေလွ်ာ့အတင္းလုပ္၍ရသည္။ သုိ႔ေသာ္ ႀကီးလြန္း၊ ငယ္လြန္းလွ်င္ ၀တ္ဆင္ တာ သက္ေတာင့္သက္သာမရိွ။ ထို႔ျပင္ ကိုယ္သုိင္းႀကိဳးမ်ားမွာ ေစ်းႀကီးသည္၊ ျပန္လဲရန္မလြယ္။ တစ္ခါ၀ယ္ၿပီး ႏွစ္ႏွစ္ တန္သည္၊ သံုးႏွစ္တန္သည္ ၀တ္ရမည္ျဖစ္သည့္အတြက္ ကိုယ္သိုင္းႀကိဳး၀ယ္ေတာ့မည္ဆိုလွ်င္ မိမိႏွင့္ သင့္ေတာ္သည့္ အရြယ္အစားကို ေရြးခ်ယ္၀ယ္ယူရန္ အေရးႀကီးပါသည္။ ကိုယ္သုိင္းႀကိဳး စနစ္တက် ၀တ္ဆင္နည္းမွာ ေအာက္ပါအတိုင္း ျဖစ္၏။ကုိယ္သုိင္းႀကိဳးကုိ မွန္ကန္စြာမ၀တ္ဆင္လွ်င္ ျပဳတ္က်သည့္အခါ ေသခ်ာစြာ အကာအကြယ္ မေပးႏိုင္ပါ။ ေအာက္သို႔ လံုး၀ျပဳတ္က်မသြားသည့္တိုင္ ျပဳတ္က်သည့္အားေၾကာင့္ ႀကိဳးမ်ားႏွင့္ ခႏၶာကိုယ္ပြန္းရွကာ ဒဏ္ရာျပင္းထန္စြာ ရႏိုင္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ကိုယ္သိုင္းႀကိဳးကို စနစ္တက် ေသခ်ာစြာ၀တ္ဆင္ရန္ အလြန္အေရးႀကီး၏။


ကုိယ္သိုင္းႀကိဳးခ်ိတ္မ်ားအားလည္း ေကာင္းမြန္မွန္ကန္စြာ ခ်ိတ္တတ္ရပါမည္။ ျပဳတ္က်သည့္အားေၾကာင့္ ခ်ိတ္က်ိဳးသြားပါကလည္း လူကို အကာအကြယ္ေပးႏုိင္မည္မဟုတ္ပါ။ ထို႔ေၾကာင့္ ၀တ္ဆင္ေသာ ကိုယ္သိုင္းႀကိဳး ေကာင္းမြန္ေနရန္လိုသကဲ့သို႔ ခ်ိတ္ပံုခ်ိတ္နည္းလည္း မွန္ရပါမည္။ ခ်ိတ္မည့္ေနရာသည္လည္း ခိုင္မာေတာင့္တင္းသည့္ေနရာ၊ လူျပဳတ္က်သည့္ဒဏ္ကို ေကာင္းစြာခံႏိုင္သည့္ေနရာ ျဖစ္ရမည္။ကိုယ္သုိင္းႀကိဳးမွ ခ်ိတ္ကို ခ်ိတ္သည့္အခါ မိမိဦးေခါင္းအထက္တြင္သာ ခ်ိတ္ပါ။ မည္သည့္အခါမွ ေျခေထာက္ ေအာက္နိမ့္သည့္ေနရာမ်ားတြင္ မခ်ိတ္ပါႏွင့္။ အလြန္အႏၱရာယ္မ်ားပါသည္။ ဤအေၾကာင္းမ်ားကို အျမင့္တြင္ အလုပ္လုပ္ျခင္း အခန္း၌ ျပည့္စံုစြာ ေဖာ္ျပပါမည္။

ကိုယ္သုိင္းႀကိဳးအား ထိန္းသိမ္းျခင္း

            ျပဳတ္က်လွ်င္ သင့္အသက္ကို ကယ္မည့္ကိရိယာျဖစ္သည့္အတြက္ ကိုယ္သိုင္းႀကိဳးကို ေပ့ါေလးတဆ မလုပ္ပါႏွင့္။ ေအာက္တြင္ ကိုယ္သိုင္းႀကိဳးကို ဂရုတစိုက္ထိန္းသိမ္းနည္းမ်ားအား ေဖာ္ျပထားပါသည္။

၁။ ကိုယ္သိုင္းႀကိဳးကို တတ္ႏိုင္သမွ် ေရမစိုပါေစႏွင့္။ ေျခာက္ေသြ႔ေအာင္ထားပါ။ သို႔ေသာ္ ေနမလွန္းပါႏွင့္။ အပူမေပးပါႏွင့္။
၂။ ကိုယ္သုိင္းႀကိဳးကို ေအးၿပီး ေျခာက္ေသြ႔သည့္ေနရာတြင္ထားပါ။
၃။ ကိုယ္သုိင္းႀကိဳးကို သိမ္းဆည္းရာတြင္ ေက်ာဘက္ရိွကြင္းမွခ်ိတ္ထားပါ။
၄။ ကိုယ္သုိင္းႀကိဳးကို မည္သည့္ဓာတုေဗဒေဆးရည္မ်ားႏွင့္မွ မထိပါေစႏွင့္။ မာကာပင္ႏွင့္ ကိုယ္သိုင္းႀကိဳးေပၚတြင္ အမွတ္အသားမျပဳပါႏွင့္။

 ၅။ ကိုယ္သုိင္းႀကိဳးအား အသံုးမျပဳမီ ေန႔စဥ္စစ္ေဆးပါ။
၆။ ကိုယ္သုိင္းႀကိဳး၏ သက္တမ္းကို စစ္ေဆးပါ။ သက္တမ္းကုန္ေနၿပီျဖစ္ေသာ ကိုယ္သိုင္းႀကိဳးကို မသံုးပါႏွင့္။၇။ တစ္ႀကိမ္ျပဳတ္က်ထားၿပီးျဖစ္သည့္ ကိုယ္သုိင္းႀကိဳးကို ျပန္မသံုးရ။
၈။ အဆက္မ်ားျပဳတ္ေနေသာ၊ သံကြင္းမ်ား သံေခ်းကိုက္ေနေသာ၊ ခြ်တ္ယြင္းေနေသာ ကိုယ္သုိင္းႀကိဳးကို မသံုးရ။
၉။ ကိုယ္သုိင္းႀကိဳးသည္ မိမိအသက္ကို ကယ္တင္ေပးမည့္ပစၥည္းျဖစ္သျဖင့္ အလြန္ရိုေသစြာကိုင္တြယ္ပါ။ ေတြ႔ကရာတြင္ ပစ္ခ် မထားပါႏွင့္။ ကိုယ္သုိင္းႀကိဳးကိုလုပ္ငန္းခြင္အတြင္း ထားခဲ့ၿပီး လူကျပန္လာျခင္းမ်ိဳးမလုပ္ရ။ ကိုယ္သုိင္းႀကိဳးသည္ လူႏွင့္မကြာ အၿမဲရိွေနရမည္။

စင္ကာပူတြင္ အႏၱရာယ္ကင္း ကိုယ္သိုင္းႀကိဳးအတြက္ သတ္မွတ္ထားေသာ စံႏႈန္းမွာ SS 528 - Specification for Personal fall-arrest systems Part 1: Full-body harnesses ျဖစ္ပါသည္။ဆက္ပါဦးမည္။

ေအးၿငိမ္း
၁၀၊ ၉၊ ၂၀၁၃။ ည ၁၀ း ၁၃ နာရီNo comments: