Sunday, March 17, 2013

Working At Height Course for Supervisors


(၁)

စင္ကာပူတြင္ Workplace Safety and Health Officer (လုပ္ငန္းခြင္အႏၱရာယ္ကင္းရွင္းေရးႏွင့္ က်န္းမာေရး အရာရိွ) ၏ မွတ္ပံုတင္သက္တမ္းမွာ ၂ ႏွစ္ျဖစ္၏။ ၂ ႏွစ္ျပည့္ခါနီးလွ်င္ သက္တမ္းထပ္တိုးရသည္။ ဤသု႔ိသက္တမ္းတိုးရန္ သတ္မွတ္ထားေသာ အမွတ္ ၄၀ ျပည့္မီရသည္။ ထုိအမွတ္ကို SDU (Safety Development Unit) ဟု ေခၚ၏။
SDU သတ္မွတ္ထားပံုမွာ ေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္ပါသည္။
၁။ Structured
            ဤေအာက္တြင္ A1, A2, A3, A4 ဟုေလးမ်ိဳးထပ္မံခဲြထား၏။ သင္တန္းမ်ား၊ အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပဲြမ်ား၊ ဆီမီနာမ်ား၊ ကြန္ဖရင့္မ်ား တက္ေရာက္ျခင္း၊ ပညာရွင္အဖဲြ႔အစည္းမ်ား၊ ဘုတ္အဖဲြ႔မ်ား၊ ေကာ္မတီမ်ားတြင္ အဖဲြ႔၀င္ျဖစ္ျခင္း၊ စာတမ္းမ်ား ေရးျခင္း၊ တည္းျဖတ္ျခင္း၊ သင္တန္းမ်ားပို႔ခ်ျခင္း၊ အႏၱရာယ္ကင္းေရးအရာရိွအျဖစ္ အလုပ္လုပ္ေနျခင္းမ်ားအတြက္ အမွတ္မ်ား ေပးသည္။
            အခ်ိန္ျပည့္၀န္ထမ္းအျဖစ္ အလုပ္လုပ္ေနလွ်င္ ၁၀ မွတ္၊ သင္တန္းပို႔ခ်ပါက တစ္နာရီလွ်င္ ၄ မွတ္၊ ေဆာင္းပါးမ်ား ေရးပါက တစ္ပုဒ္လွ်င္ ၅ မွတ္၊ ေကာင္စီအဖဲြ႔၀င္ျဖစ္လွ်င္ ၈ မွတ္၊ ပညာရွင္ေကာ္မတီအဖဲြ႔၀င္ျဖစ္လွ်င္ တစ္ဖဲြ႔လွ်င္ ၄ မွတ္ စသျဖင့္ ေပးသည္။

၂။ Unstructured
            ဤေအာက္တြင္ B1, B2, B3 ဟု ရိွ၏။ မိမိကုမၸဏီအတြင္း သင္တန္းမ်ားေပးျခင္းအတြက္ ၂ နာရီလွ်င္ ၁ မွတ္ႏႈန္းႏွင့္ အမ်ားဆံုး ၁၀ မွတ္၊ IRCA, SISO စေသာ အဖဲြ႔မ်ား၏ အဖဲြ႔၀င္ျဖစ္ပါက တစ္ဖဲြ႔လွ်င္ ၂ မွတ္၊ Safety Committee Meeting Minutes မ်ား၊ Safety Inspection Report မ်ား၊ Fire Drill စေသာ activity report မ်ား ျပႏုိင္လွ်င္ ၂ နာရီလွ်င္ ၁ မွတ္ႏႈန္း ႏွင့္ အမ်ားဆံုး ၁၆ မွတ္ ရႏုိင္သည္။    

(၂)

            ကြ်န္ေတာ့္မွတ္ပံုတင္သက္တမ္းက သိပ္မၾကာခင္ ကုန္ေတာ့မည္။ သည္ေတာ့ သက္တမ္းတိုးဘို႔ စိုင္းျပင္းရ၏။ သက္တမ္းတိုးေရးအတြက္ အဓိကအေရးႀကီးသည္မွာ အထက္ေဖာ္ျပပါ အမွတ္ ၄၀ ျပည့္မီရန္ ျဖစ္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ တက္သင့္ေသာ သင္တန္းမ်ားတက္ရန္ စီမံရသည္။
            ကြ်န္ေတာ္ရႏုိင္ေသာအမွတ္မ်ားမွာ အခ်ိန္ျပည့္၀န္ထမ္းျဖစ္ျခင္းအတြက္ ၁၀ မွတ္၊ Safety Committee Meeting Minutes မ်ားအတြက္ ၁၆ မွတ္၊ ပေရာဂ်က္အတြင္း သင္တန္းမ်ားေပးျခင္းအတြက္ ၁၀ မွတ္။ စုစုေပါင္း ၃၆ မွတ္ေလာက္ ရႏုိင္သည္။ သို႔အတြက္ ၄ မွတ္လို၏။ သည္ေတာ့ လိုေနသည့္အမွတ္ကိုျဖည့္ရန္ အနည္းဆံုး သင္တန္းတစ္ခုေတာ့ တက္မွ ျဖစ္မည္။
            ကြ်န္ေတာ္က သူမ်ားကိစၥမ်ားသာလုပ္ေနၿပီး ကိုယ့္ကိစၥအတြက္ ေမ့ေလ်ာ့ေနေလေတာ့ Safety Graduate (Level D) သင္တန္းတက္ဖို႔ရာ အခ်ိန္မီ စာရင္းမသြင္းလုိက္မိ။ စာရင္းသြင္းသည့္အခ်ိန္တြင္ ယခု သက္တမ္းတိုးဘို႔အခ်ိန္ႏွင့္ မမီေတာ့။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ေနာက္သင္တန္းတစ္ခု ေရြးရသည္။ သို႔အတြက္ ထံုးစံအတိုင္း အင္တာနက္၌ ေမႊေႏွာက္ရွာေဖြရ၏။ ဘယ္သင္တန္းကို ေစ်းသက္သက္သာသာနဲ႔ အမွတ္မ်ားမ်ားရႏိုင္မလဲ ေပါ့။ ဘယ္သင္တန္းမွ ေစ်းမေပါပါ။
အကယ္၍သာ Safety Graduate သင္တန္းကို တက္လုိက္ပါက အမွတ္ ၅၀ ရမည္။ ယခုႏွစ္အတြက္ လိုေနေသာ အမွတ္မ်ားျပည့္သည့္အျပင္ ေနာက္သက္တမ္းတစ္ခု တိုးရန္အတြက္ပါ ၁၀ မွတ္ရႏိုင္ေသး၏။ သို႔ေသာ္ ယခုသက္တမ္း အတြက္ အမွတ္မ်ား မည္မွ်ပင္ပိုေနသည္ျဖစ္ေစ ေနာက္သက္တမ္းသို႔ အားလံုးသယ္သြားလို႔မရ။ အမ်ားဆံုး ၁၀ မွတ္သာ ယူခြင့္ရိွသည္။
Lifting Supervisor course က သင္တန္းေၾကး ၁၇၀ ဆိုေတာ့ အခ်ိန္ဆိုင္းမေနဘဲ အေစာဆံုးသင္တန္းကို စာရင္းသြင္းရန္အတြက္ လိုအပ္သည့္ပံုစံမ်ားျဖည့္ကာ ရံုးသုိ႔လွမ္းပို႔လိုက္သည္။ ရံုးမွ ဆူဇန္ ဆိုသည့္အဖြားႀကီးက လွမ္း ပြမ္ ၏။ နင္ေသေသခ်ာခ်ာ စံုစမ္းမၾကည့္ဘဲ ရမ္းပို႔တယ္။ Lifting Supervisor သင္တန္းတက္ဘို႔ Signal Man နဲ႔ Rigger certificate ေတြရိွမွရတယ္ တဲ့။ နင့္မွာ အဲဒီလက္မွတ္ေတြရိွသလား ဟု ေမး၏။ ကြ်န္ေတာ့္မွာက ထိုလက္မွတ္မ်ားမရိွ။ သို႔တိုင္ ေသခ်ာေစရန္ သင္တန္းေက်ာင္းသို႔လွမ္းေမးရာ ဟုတ္၏။ သို႔ႏွင့္ ထိုသင္တန္းကုိ လက္လႊတ္လုိက္ရသည္။
ေနာက္ထပ္ရွာရာ ASERTEC က သင္တန္းကို သြားေတြ႔သည္။ ထိုသင္တန္းကို ကြ်န္ေတာ္ သေဘာက်၏။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ မၾကာမီအသစ္ထြက္လာမည့္ ဥပေဒအတြက္ အသံုးတည့္မည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္တည္း။ သူတို႔က စင္ကာပူမွ ေစ်းကြက္ထံုးစံအတိုင္း ပရိုမိုးရွင္းေပးသည္။ ေနာက္ထြက္လာမည့္ ဥပေဒအတြက္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္သည့္အေနႏွင့္ သင္တန္း သားမ်ားမ်ားရေစရန္ တူးအင္၀မ္း ပရုိမိုးရွင္းေပးသည္။ သြားေရယိုစရာမက္လံုးမွာ ကြ်န္ေတာ္လိုေနသည့္ SDU ျဖစ္၏။


ပထမေတာ့ ထုိပရိုမိုးရွင္းသင္တန္းႏွစ္ခုစလံုး တက္ဘို႔ စိတ္ကူးရ၏။ သင္တန္းတစ္ခုပဲတက္လွ်င္ ၄၅၀။ ႏွစ္ခုဆို ၈၅၀။ သိ႔ုေသာ္လည္း ေနာက္ေတာ့ ပိုက္ဆံ ၄၀၀ ဆိုလည္း မနည္းလွေပဘူးဟုတြက္ကာ သင္တန္းတစ္ခုပဲတက္ရန္ ေရြးရသည္။ ကြ်န္ေတာ္သေဘာက်သည္မွာ Personal Fall Protection Equipment Inspector Course ျဖစ္၏။ သင္တန္းေၾကး ၅၆၀ ျဖစ္၏။
ထိုသင္တန္းကိုတက္မည္ ဆိုေလေသာ္ ရံုးကအဖြားႀကီးက ဟဲ့၊ နင္အမွတ္ရရံုဆိုရင္ေတာ့ ဘာလို႔ပိုက္ဆံအကုန္ခံ မလဲ။ ပိုေစ်းသက္သာတာ တက္ေပါ့ဟဲ့။ ပိုက္ဆံ ၁၀၀ ဆိုလည္း နည္းမွတ္လို႔ ဟုလွမ္းေျပာသည္ႏွင့္ ျဖစ္ခ်င္သည့္ ဆႏၵကို အသာၿမိဳသိပ္ကာ ျဖစ္သင့္သည့္ Working At Height for Supervisor ကို ေရြးလုိက္ရသည္။ သူက သင္တန္းေၾကး ၄၅၀ ျဖစ္၏။ ၄၅၀ ဆိုေသာ္လည္း အစိုးရထံမွ ၁၅၀ ျပန္ရမည္ျဖစ္၏။ စင္ကာပူထံုးစံမ်ားႏွင့္ မယဥ္ပါးေသးသည့္ မိတ္ေဆြမ်ား အတြက္ သည္ government subsidise ဆိုသည့္အေၾကာင္း အနည္းငယ္ရွင္းျပပါမည္။
            စင္ကာပူတြင္ လုပ္ငန္းကြ်မ္းက်င္မႈသင္တန္းမ်ား တက္ပါက သက္ဆိုင္ရာအဖဲြ႔အစည္းမ်ားမွ ေထာက္ပံ့ေၾကး ေပးသည္။ (ဤအေၾကာင္း singapore greenery တြင္ အနည္းငယ္ထည့္ေျပာျပခဲ့ပါသည္။) ဥပမာ - ကြ်န္ေတာ္ Safety Officer သင္တန္းတက္ေတာ့ သင္တန္းေၾကးက စင္ကာပူေဒၚလာ ၄၄၉၄ ျဖစ္၏။ သို႔ေသာ္ WDA (Workforce Developmet Agency) က ၇၀% ျဖစ္ေသာ စင္းေဒၚလာ ၂၉၄၀ က်ခံေပးသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ကြ်န္ေတာ္ေပးရသည္မွာ ၁၃၄၈ ေဒၚလာသာ ျဖစ္၏။ ထို႔အတူ Safety Graduate သင္တန္းအတြက္ သင္တန္းေၾကးမွာ စင္းေဒၚလာ ၃၃၁၇ ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ WDA က ၇၀% (ေဒၚလာ ၂၁၇၀) က်ခံေပးသျဖင့္ သင္တန္းသားမ်ားက ၉၃၀ သာ ေပးရန္လိုေတာ့၏။ ေထာက္ပံ့ေၾကးေပးသည့္ အဖဲြ႔မ်ားမွာ သက္ဆိုင္ရာ အစိုးရအဖဲြ႔အစည္းမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ Safety ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ သင္တန္းမ်ားအတြက္ Safety အဖဲြ႔မ်ားမွ ေပးသည္။
            ယခုသင္တန္းတြင္လည္း သင္တန္းေၾကးစုစုေပါင္းမွာ ၄၅၀ ျဖစ္၏။ WDA က ၁၅၀ ေပးမည္ဆိုေတာ့ ကြ်န္ေတာ့္ အိပ္ကပ္ထဲမွ ၃၀၀ မွ်သာ ထုတ္စရာလိုေတာ့၏။ ျမန္မာျပည္တြင္လည္း ဤကဲ့သို႔လုပ္ေပးပါက ကြ်မ္းက်င္လုပ္သားမ်ား ပိုမို မ်ားလာစရာရိွပါသည္။ လူႀကီမ်ား ဆင္ျခင္ရန္ ျဖစ္ပါ၏။
ခ်ဳံးလိုက္ေသာ္ ထိုသင္တန္းသို႔ ကြ်ႏ္ုပ္တက္ျဖစ္သတည္း။ အဘယ္ေၾကာင့္ ဤေနရာကို ေရြးရသနည္းဆိုေသာ္ သင္တန္းေက်ာင္းမွာ ကြ်န္ေတာ္တို႔ အိမ္နားတြင္ပင္ရိွေသာေၾကာင့္ ျဖစ္၏။ လမ္းေလွ်ာက္သြားလွ်င္ ၁၈ မိနစ္မွ်သာ ၾကာသည္။ သြားေရးလာေရးအလြန္အဆင္ေျပ၏။
            သင္တန္းေက်ာင္းဆိုေသာ္လည္း ေထြေထြထူးထူးမဟုတ္ပါ။ သံုးထပ္ေဆာင္မွ ၀ပ္ေရွာ့အခန္းတစ္ခန္းငွားကာ သင္တန္းဌာန လုပ္ထားျခင္းျဖစ္၏။ လူ ၁၅ ေယာက္ဆန္႔ သင္တန္းခန္း ၃ ခုႏွင့္ လက္ေတြ႔လုပ္ရန္ ျပင္ဆင္ထားေသာ ေနရာ သံုးခုမွ်သာျဖစ္၏။
စင္ကာပူမွ သင္တန္းဆရာမ်ားကား အေျပာေကာင္းသူမ်ားျဖစ္၏။ ယခုသင္တန္းဆရာမွာ မေလးလူမ်ိဳးျဖစ္၏။ ကြ်န္ေတာ့္အနားကပ္လာခါ မင္းနဲ႔ငါ တစ္ေနရာရာမွာေတြ႔ဖူးတယ္ကြ ဟု ဆို၏။ ကြ်န္ေတာ္လည္း သူ႔ကို မ်က္မွန္းတန္း မိပါသည္။ သို႔ေသာ္ ဘယ္မွာေတြ႔ဖူးခဲ့ေၾကာင္း မမွတ္မိ။ သူ႔အကူတစ္ေယာက္က ေရွ႔တြင္ ထိုင္ေနသည္။
သင္တန္းက ႏွစ္ရက္သင္တန္းျဖစ္၏။ တစ္ရက္က စာေတြ႔၊ ေနာက္တစ္ရက္က စာေမးပဲြႏွင့္လက္ေတြ႔။ စာေတြ႔ တစ္ရက္စာ သင္တန္းမွတ္စုကလည္း အထူႀကီးျဖစ္၏။ ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒမ်ားကိုလည္း အက်ဥ္းခ်ဳပ္ထည့္ထား၏။
            သူေျပာတာ နားေထာင္ျခင္းျဖင့္ သည္သင္တန္းတြင္ ယခင္က တက္ခဲ့ဖူးသူ အေတာ္မ်ားမ်ားပါေၾကာင္း သိရသည္။ ထုိအထဲတြင္ ျမန္မာေကာင္ေလးတစ္ေယာက္လည္း ပါ၏။ ေနပါဦး၊ ကိုရင္က ဘယ့္ႏွာေၾကာင့္ ႏွစ္ခါျပန္တက္ရသတံုး၊ အရင္တစ္ေခါက္က စာေမးပဲြမေအာင္လို႔လား ဟုေမးေလေသာ္ မသိပါဘူးဗ်ာ။ ကုမၸဏီက လႊတ္လိုက္လုိ႔လာရတာပဲ ဟု ဆုိေလ၏။ ျမင္းစီးလို႔ အထီးမွန္းအမမွန္း မသိသူမ်ားပါေပတကား။
            ကုိသင္တန္းဆရာကမူ ဘလြတ္၊ ဘလြတ္၊ ဘလြတ္၊ ဘလြတ္ႏွင့္ ေရပက္မ၀င္ေအာင္ ေတာက္ေလွ်ာက္ ေျပာသြား ေလ၏။ သည္အရာ မ်ားမွာ ကြ်န္ေတာ့္အတြက္ အထူးအဆန္းမ်ားမဟုတ္ပါ။ သို႔ေသာ္ safety နယ္မွ မဟုတ္သူမ်ား၊ ပညာ မတတ္သူမ်ားအေနႏွင့္ ဘယ္ကဲ့သို႔ နားလည္ႏိုင္ပါမည္နည္း။ ထို႔ေၾကာင့္လည္း သူတို႔စာေမးပဲြမေအာင္တာ ဘာမွမဆန္းပါ။
            သို႔တိုင္ သူက စာေမးပဲြအတြက္ေတာ့ ဘာမွမပူပါနဲ႔ကြာ၊ ငါက Take Note လို႔ေျပာရင္ အဲဒါသာမွတ္ထားဟု ဆုိ၏။ ထို႔ေၾကာင့္ ကြ်န္ေတာ္လည္း သူဘယ္အခ်ိန္မ်ား Take Note လုိက္ေလမလဲဟု မ်က္လံုးျပဴးကာ ေစာင့္ေနရေလ၏။ သူက စုစုေပါင္း အမွတ္ ၄၀ ဘိုးေမးမယ္။ MCQ (Multiple Choice Question) နဲ႔ Short question ပါမယ္။ ေနာက္ၿပီး group assignment လုပ္ရမယ္ ဆုိ၏။ ေအာင္မွတ္မွာ ၈၀% ျဖစ္သျဖင့္ ၃၂ မွတ္ရမွ ေအာင္မည္။ လက္ေတြ႔ကေတာ့ ကိုယ္တုိင္ ၀င္လုပ္ရံုသာျဖစ္ၿပီး စာေမးပဲြမရိွ။
            ေနာက္စိတ္၀င္စားစရာတစ္ခုမွာ suspension test ျဖစ္၏။ ၎မွာ အေပၚမွ ျပဳတ္က်လာသူသည္ ကိုယ္သိုင္းႀကိဳးကို ေသခ်ာစြာ၀တ္ဆင္မထားပါက မည္ကဲ့သို႔ခံစားရမည္ကို ကိုယ္တုိင္လက္ေတြ႔ ခံစားၾကည့္ေစျခင္း ျဖစ္၏။
 အျမင့္တြင္ အလုပ္လုပ္သူသည္ ကုိယ္သိုင္းႀကိဳး full body harness ၀တ္ထားရသည္။ ထုိကုိယ္သိုင္းႀကိဳးကို အသက္ကယ္ႀကိဳးႏွင့္ ခ်ိတ္ထားရ၏။ အကယ္၍ အျမင့္မွ ျပဳတ္က်ပါက ကိုယ္သိုင္းႀကိဳးသည္ အသက္ကယ္ႀကိဳးတြင္ ၿငိေနသျဖင့္ ေအာက္သို႔ ျပဳတ္မက်ႏိုင္။ သို႔ေသာ္ ေလထဲသို႔ တဲြေလာင္းျပဳတ္က်မည္ျဖစ္၏။ ဤသို႔ျပဳတ္က်လွ်င္ က်သည့္ ဒဏ္ကို ခႏၶာကိုယ္ကခံရသည္။ ကိုယ္သိုင္းႀကိဳး၀တ္တာ ပံုမက်လွ်င္ ခႏၶာကိုယ္ စုတ္ျပတ္သတ္သြားမည္။ (မရိုေသ့စကား) ဖြားဘက္ေတာ္ေလးပါ အုိးစားကဲြသြားႏိုင္ပါသည္။ အိုးစားကဲြခဲ့သည့္ ဓါတ္ပံုမ်ားကိုပါျပ၏။ ၾကည့္ရက္စရာပင္ မရိွပါ။ ေသြးပ်က္ စရာဓါတ္ပံုမ်ားျဖစ္၏။
အေပၚမွ ျပဳတ္က်လာျခင္းကို မဆိုထားဘိ။ ခံုေပၚမွ အသာဆင္းတာပင္လွ်င္ သိပ္မစားသာပါ။ သည္ေနရာတြင္ အသံုးတည့္သည့္ အရာမွာ Suspension aid rope ျဖစ္၏။ ထုိႀကိဳးကိုတပ္ၿပီး တက္နင္းလိုက္လွ်င္ ခံစားရ အေတာ္သက္သာ သြားပါသည္။ သည္အရာမွာ စာျဖင့္ေရးျပလို႔ရေသာအရာမဟုတ္။ ကိုယ္တိုင္ခံစားၾကည့္ရမွ သိႏိုင္ပါသည္။ မည္ကဲ့သို႔ရိွသနည္း ဟု လက္ေတြ႔ စပ္စုလိုသူမ်ား ပိုက္ဆံ ၄၅၀ အကုန္ခံကာ သြားခံစားၾကည့္ႏုိင္ပါသည္။


ထိုသင္တန္းမွ Safety Harness မ်ားစနစ္တက်၀တ္ဆင္ပံု၊ စစ္ေဆးပံု၊ 100% Tie Off ဟူသည္အဘယ္နည္း စသည္တို႔ကို ျပသ၏။ လက္ေတြ႔လည္း လုပ္ေစပါသည္။ ထို႔ျပင္ အေပၚမွ ျပဳတ္က်လွ်င္ မည္သို႔ရိွသည္။ မည္ကဲ့သုိ႔ ကယ္ဆယ္ ေရးလုပ္ရသည္ စသည္မ်ားကိုပါ သရုပ္ျပပါသည္။
            လူတစ္ဦး ေလထဲတြင္ တဲြေလာင္းေနႏိုင္ခ်ိန္မွာ ၁၀ မိနစ္မွ်သာ ျဖစ္ပါ၏။ ထို႔ေၾကာင့္ ကယ္ဆယ္ေရးကို ၁၀ မိနစ္ အတြင္း အၿပီးလုပ္ရသည္။ ဆယ္မိနစ္ထက္ေက်ာ္လွ်င္ အသက္အႏၱရာယ္ရိွ၏။
            သုိ႔ေသာ္ ကြ်န္ေတာ္ေတြးမိသည္က ကြ်န္ေတာ္တို႔ေတာသားမ်ားအတြက္မူ ဆယ္မိနစ္ထက္ ပိုၾကာရွည္ေနႏိုင္ပါ လိမ့္မည္။ သို႔မဟုတ္ပါကလည္း ကယ္စရာလိုမည္ပင္မထင္ပါ။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ကြ်န္ေတာ္တို႔ေတာတြင္ ဘာေမာင္းတက္၊ ဘာေလွခါးမွ မရိွပါဘဲလွ်က္ ထန္းပင္၊ အုန္းပင္မ်ားကို သည္အတိုင္းတက္ၾကေသာေၾကာင့္ ျဖစ္၏။ ကြ်န္ေတာ္ငယ္စဥ္ကလည္း စမ္းတက္ၾကည့္ဖူးပါသည္။ အရမ္းမခဲယဥ္းလွပါ။ ထို႔ေၾကာင့္ ဤကဲ့သုိ႔ အသက္အႏၱရာယ္ႏွင့္ ႀကံဳလာပါက ၎တို႔အေနႏွင့္ ႀကိဳးကို တြယ္တက္ႏိုင္လိမ့္မည္ ထင္ပါသည္။ စမ္းေတာ့မၾကည့္ဖူးပါ။
            ဤသင္တန္းမွ ဗဟုသုတ အမ်ားအျပားရပါသည္။ သို႔ေသာ္ ၂ ရက္ကို ၄၅၀ ဆိုေတာ့ အလြန္ေစ်းႀကီးပါ၏။ သို႔မို႔ေၾကာင့္ပင္ သင္တန္းအၿပီးေပးေသာ အကဲျဖတ္မွတ္တမ္းတြင္ ေစ်းႀကီးလွ၏ ဟု ကြ်ႏ္ုပ္ျဖည့္ခဲ့ပါသည္။
            ဤသည္မွာ ကြ်ႏု္ပ္ Working At Height Course for Supervisor သင္တန္းသြားတက္ေသာ အေတြ႔အႀကံဳျဖစ္ပါ၏။ ဘာေတြသင္လိုက္သနည္း ဆိုသည္ကိုမူ (အျမင့္တြင္အလုပ္လုပ္ျခင္း) ဟူေသာ ေဆာင္းပါးတြင္ ဖတ္ၾကည့္ပါခင္ဗ်ား။


ေက်းဇူးတင္ပါသည္။

ေအးၿငိမ္း
၁၇ ၊၃၊ ၂၀၁၃ ေန႔လည္ ၂ နာရီခဲြ
No comments: