Sunday, March 17, 2013

စင္ကာပူကို ဥယ်ာဥ္ႏိုင္ငံျဖစ္ေအာင္ မည္သုိ႔စီမံထားသည္ ဆိုျခင္းအေၾကာင္း(၆)


(၉) Park Connector

            စင္ကာပူတြင္ Buangkok Park Connector, Serangoon Park Connector, Punggol Park Connector, Sungei Serangoon Park Connector, Hillview Park Connector, Bukit Batok East Park Connector စသျဖင့္ Park Connector အမ်ားအျပားရိွပါသည္။ Park Connector မ်ားသည္ လူမ်ားလမ္းေလွ်ာက္ရန္၊ အပန္းေျဖရန္၊ သဘာ၀အလွအပမ်ား ခံစားရန္ ျပဳလုပ္ေပးထားျခင္းျဖစ္၏။ ထုိ႔ျပင္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ကို ထိန္းသိမ္းရန္ဟူသည့္ အေရးႀကီးေသာ အျခားရည္ရြယ္ခ်က္ တစ္ခုလည္း ရိွေသး၏။
            စင္ကာပူကို ၿမိဳ႔ျပႏိုင္ငံအျဖစ္တည္ေထာင္လုိက္ေသာအခါ လူေနတုိက္တာ၊ အိမ္ယာမ်ားေဆာက္လုပ္ရန္ သဘာ၀ ေတာမ်ားကို ခုတ္ထြင္ ရွင္းလင္းလုိက္ရသည္။ ေတာမ်ားကိုရွင္းလိုက္ေသာအခါ ထိုေတာမ်ားထဲတြင္ ေနထိုင္ၾကေသာ သဘာ၀ သားရဲတိရစၦာန္ႏွင့္ ပိုးမႊားမ်ား ေနရာေပ်ာက္သြားသည္။ ပ်က္သုဥ္းသြားသည္။ တစ္နည္းအားျဖင့္ ထိုေနရာရိွ ေဂဟစနစ္ ပ်က္ယြင္းသြားသည္။ ေဆာက္လုပ္ၿပီးစီးသြားေသာ တိုက္တာမ်ားအၾကား သစ္ပင္ပန္းပင္မ်ား ထပ္မံစိုက္ပ်ိဳးသည့္တိုင္ ယခင္ကအတိုင္း ျပန္မရႏိုင္ေတာ့။ ယခင္ရိွခဲ့ေသာ အင္းဆက္ပိုးမႊား၊ လိပ္ျပာ၊ ပိတုန္း စသည္တုိ႔ကို ျပန္လည္ မရႏုိင္ေတာ့။
            ထိုအခါ ထိန္းသိမ္းထားေသာ သဘာ၀သစ္ေတာမ်ား (Nature Reserves) မ်ားမွ လိပ္ျပာ၊ ပုစဥ္း စသည့္အေကာင္ ေလးမ်ား ကို လူေနတိုက္တာမ်ားအၾကားရိွ သစ္ပင္ပန္းမန္မ်ားထံ ေရာက္လာေစရန္ ဆဲြေဆာင္ေခၚယူရန္လိုသည္။ ဤသို႔ ဆဲြေဆာင္ေခၚယူရန္ သူတို႔ႀကိဳက္ေသာပတ္၀န္းက်င္ ဖန္တီးေပးရန္လိုသည္။ သို႔အတြက္ Park Connector မ်ားကို သဘာ၀ သစ္ေတာမ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ကာ လူေနအိမ္မ်ားအၾကား သြယ္တန္းယူခဲ့သည္။ ေအာက္တြင္ စင္ကာပူတစ္ႏိုင္ငံလံုးရိွ Park Connector မ်ား၏ ေျမပံုကို ျပထားပါသည္။Park Connector တစ္ေလွ်ာက္ လူသြားလမ္းမ်ား၊ စက္ဘီးလမ္းမ်ား လုပ္ေပးထား၏။ လမ္းေလွ်ာက္လိုကေလွ်ာက္၊ စက္ဘီးစီးလိုကစီး၊ ေျပးလုိကေျပး၊ ေအးေအးေဆးေဆး ထိုင္လိုကထိုင္။ သက္ေတာင့္သက္သာ အနားယူ အပန္းေျဖအနားယူ ႏုိင္ပါသည္။

(၁၀) Sustainable Development for Singapore

            The Asian Green City Index အရ စင္ကာပူသည္ အာရွ၏ အစိမ္းလန္းဆံုးႏိုင္္ငံဟု သတ္မွတ္ခံရသည္။


ထိုမွ်သာမက စင္ကာပူသည္ စြမ္းအင္ကို အထိေရာက္ဆံုး သံုးစဲြသည့္ႏိုင္္ငံအျဖစ္လည္းေကာင္း၊ စြမ္းအင္ေလွ်ာ့ခ်ေရး မဟာဗ်ဴဟာရွိုျခင္း ႏွင့္ ရာသီဥတုေဖာက္ျပန္မႈအေပၚ အေရးယူေဆာင္ရြက္သည့္ႏိုင္ငံ ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း အကိုးအကားမ်ားႏွင့္ ေဖာ္ျပခံခဲ့ရသည္။ World Economic Forum ၏ Global Competitiveness Report 2011-2012 တြင္စင္ကာပူကုိ Global Competitiveness Index ေရာ။ Sustainable Competitiveness Index တြင္ပါ ဒုတိယအဆင့္ သတ္မွတ္ခံခဲ့ရသည္။
            ေျမဧရိယာပင္ အကန္႔အသတ္ရိွေသာ္ျငား စင္ကာပူ၏ ၅၀% ကို အစိမ္းေရာင္လြင္ျပင္အျဖစ္ ဖန္တီးထားႏိုင္သကဲ့သို႔ စုစုေပါင္း ေျမအက်ယ္အ၀န္း၏ ၁၀% ကို သဘာ၀ေတာမ်ားႏွင့္ ပန္းၿခံမ်ားအတြက္ ခ်န္ထားႏိုင္ခဲ့သည္။ အေဆာက္အဦမ်ား၏ အပူခ်ိန္ႏွင့္ အပူစုပ္ယူျခင္းကိုေလွ်ာ့ခ်ရန္ အစိမ္းေရာင္နံရံ (vertical greening) ႏွင့္ ေခါင္မိုးေပၚမွ ပန္းၿခံ (rooftop gardens) မ်ားကို ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ အေဆာက္အဦမ်ား၏ အပူခ်ိန္ကို ေလွ်ာ့ခ်ျခင္းျဖင့္ ေလေအးေပးစက္သံုးစဲြႏႈန္းကို ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္သည္။
            သဘာ၀သစ္ေတာႏွင့္ ပန္းၿခံမ်ားကို ဆက္သြယ္ေပးသည့္ Park Connector မ်ားတည္ေဆာက္ထားသကဲ့သို႔ ေရကန္၊ ေခ်ာင္းေျမာင္းမ်ားကိုလည္း ABC Water Programme (Active, Beautiful and Clean) အစီအမံျဖင့္ ပိုမိုသန္႔စင္ေသာ၊ လွပေသာ၊ အနားယူအပန္းေျဖႏိုင္ေသာ ေနရာမ်ားအျဖစ္ ဖန္တီးခဲ့သည္။ ထိုမွ်သာမကေသး စင္ကာပူအရွည္၏ သံုးဆမွ် ရိွေသာ ကီလုိမီတာ ၁၅၀ ရွည္သည့္ ျဖတ္ပိုင္းမရိွ တစ္ဆက္တည္း ကြ်န္းပတ္လမ္း တည္ေဆာက္ရန္ ရည္မွန္းထား၏။
            ၿမိဳ႔ျပစီမံကိန္းတြင္ အမ်ားျပည္သူ သြားလာေရးအဆင္ေျပေစရန္၊ ေ၀းလံသည့္ေနရာမ်ားသို႔ သြားလာရာတြင္ ခရီး အကြာအေ၀းကုိ ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္္ရန္ ေပါင္းစပ္စီမံထား၏။ ယခုအခါ အမ်ားျပည္သူ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးက႑မွာ ၅၉% ျဖစ္ၿပီး ၇၀% ထိ တိုးျမွင့္ရန္ ရည္မွန္းထားသည္။ 
            ကိုယ္ပုိင္ကားမ်ား မ်ားျပားျခင္းသည္ ေလာင္စာဆီသံုးစဲြမႈႏႈန္းကို ျမင့္ေစသည္။ ကာဗြန္ထုတ္လႊတ္မႈႏႈန္း မ်ားလာ ေစသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ကိုယ္ပိုင္ကား ပိုင္ဆိုင္မႈကို ကိုတာ (quota) ႏႈန္းျဖင့္ ထိန္းခ်ဳပ္ထားသကဲ့သို႔ ကားသံုးစဲြမႈကိုလည္း အဓိကက်ေသာလမ္းမ်ား၊ အေ၀းေျပးလမ္းမ်ားႏွင့္ ၿမိဳ႔တြင္းလမ္းမ်ားတြင္ လမ္းအသံုးျပဳခေကာက္ခံျခင္းျဖင့္ ထိန္းထား၏။ ဤနည္းျဖင့္ ကားၾကပ္ျခင္းႏွင့္ ကားအိတ္ေဇာမီးခိုး ထုတ္လႊတ္မႈမ်ားျခင္းကို ထိန္းထားႏိုင္သည္။

မွတ္ခ်က္။            ။ စင္ကာပူ၌ လမ္းအသံုးျပဳခကို အီလက္ထေရာနစ္စနစ္ျဖင့္ ေကာက္ခံပါသည္။ ၎ကို ERP (Electronic Road Pricing) ဟု ေခၚသည္။ ERP ကို အသြားအလာမ်ားသည့္ အခ်ိန္မ်ား၌ ဖြင့္ထားေလ့ရိွေသာ္လည္း လူသြားလူလာ မ်ားသည့္ ၿမိဳ႔တြင္းအခ်ိဳ႔ေနရာမ်ား၌ တစ္ေန႔လံုးလိုလို ဖြင့္ထားတတ္သည္။ လမ္းအသံုးျပဳမႈကို ကားအႀကီးအေသးအလိုက္ မည္မွ်ျဖစ္ေၾကာင္း နဖူးစည္း၌ ေဖာ္ျပထား၏။


ထုိ႔ျပင္ ျပည္သူမ်ားအားလည္း ခရီးသြားလာမႈ၌ အမ်ားျပည္သူသံုး သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးစနစ္ကိုသာ သံုးၾကရန္ ပညာေပး၏။ ရထားလမ္းမ်ား (MRT – Mass Rapid Transit) ကုိလည္း စင္ကာပူေဒၚလာ ၆၀ ဘီလ်ံထိ အကုန္အက်ခံကာ တိုးခ်ဲ႔ေဖာက္လုပ္ရန္ စီမံခ်က္မ်ားေရးဆဲြထားသည္။ (မွတ္ခ်က္ - ၁ ဘီလ်ံ = သန္းတစ္ေထာင္)
            ၂၀၀၈ ခုႏွစ္၌ ရထားလမ္းအရွည္ ၁၃၈ ကီလိုမီတာ ရိွရာမွ ယခုဆယ္စုႏွစ္အတြင္း ၂၈၀ ကီလိုမီတာအထိ တိုးခ်ဲ႔သြား မည္ျဖစ္ပါသည္။ ဘတ္စ္ကားလိုင္းမ်ားကိုလည္း တိုးခ်ဲ႔သြားရန္ရိွ၏။ ေနာက္ ၅ ႏွစ္အတြင္း ဘတ္စ္ကားအစီး၈၀၀ ထိ တိုးခ်ဲ႔ေျပး ဆဲြပါမည္။
            ကုိယ္ပိုင္ကားပိုင္ဆိုင္မႈ ေလွ်ာ့ခ်ရန္ အဓိကလုပ္ေဆာင္ခ်က္တစ္ခုမွာ COE (Certificate of Entitlement) တန္ဖိုးကို တိုးျမင့္လိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။စြမ္းအားထုတ္လုပ္ျခင္း၌ ေလာင္စာဆီ၏ ကာဘြန္ပါ၀င္ႏႈန္းကို ေလွ်ာ့ခ်ျခင္း

            တိုးတက္လာေသာေခတ္၌ စက္ကိရိယာမ်ားကို အဆမတန္သံုးစဲြၾကရာ စက္မွန္သမွ် လွ်ပ္စစ္ သို႔မဟုတ္ ေလာင္စာဆီျဖစ္ေသာ ဓါတ္ဆီ၊ ဒီဇယ္ဆီတို႔ကို သံုးရသည္သာ ျဖစ္သည္။ လွ်ပ္စစ္ထုတ္လုပ္ရာ၌လည္း ေလာင္စာဆီ သံုးရသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ စက္ေမာင္းရာမွထြက္လာသည့္ ကာဗြန္မ်ားမွာ ပတ္၀န္းက်င္ညစ္ညမ္းမႈ၌ အမ်ားဆံုးေနရာမွ ပါ၀င္ေန သည္။ သို႔မို႔ေၾကာင့္ စင္ကာပူသည္ ကာဗြန္ထုတ္လုပ္မႈေလွ်ာ့ခ်ရန္ အစီအမံမ်ားလုပ္၏။ ထိုအထဲမွ နမူနာအခ်ိဳ႔ကို ေဖာ္ျပ ပါမည္။
v  ေစ်းပင္သက္သာေသာ္ျငားလည္း လွ်ပ္စစ္ထုတ္လုပ္ရာ၌ ေက်ာက္မီးေသြး လံုး၀မသံုးရန္ ဆံုးျဖတ္ခဲ့သည္။
v  ေနအိမ္မ်ားႏွင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား၌ စြမ္းအင္ကို ေခြ်တာသုံးစဲြၾကေစရန္ ေစ်းႏႈန္းျဖင့္ ထိန္းသည္။
v  ေလာင္စာဆီႏွင့္စာလွ်င္ သဘာ၀ဓါတ္ေငြ႔က ကာဗြန္ထုတ္မႈပိုနည္းသျဖင့္ လွ်ပ္စစ္ထုတ္ရာတြင္ ဆီအစား ဓါတ္ေငြ႔ကို အစားထိုးသံုးစဲြခဲ့ရာ ၂၀၀၀ ခုႏွစ္က သဘာ၀ဓါတ္ေငြ႔သံုးစဲြႏႈန္း ၁၉% သာရိွခဲ့ရာမွ ယေန႔ဆိုလွ်င္ ၈၀% ထိ ရိွေနၿပီ ျဖစ္ပါသည္။

            ထို႔ေၾကာင့္ ကာဗြန္ထုတ္လႊတ္မႈႏႈန္းအား ယခင္ႏွစ္မ်ား (၁၉၉၄ မွ ၂၀၀၀) က ႏွစ္စဥ္ ၆.၄% တိုးေနရာမွ ယခုအခါ တိုးႏႈန္းကို ၁.၁% ထိ (၂၀၀၀ ခုႏွစ္တြင္ တန္ေပါင္း ၃၉ သန္း မွ ၂၀၀၅ ခုႏွစ္တြင္ တန္ ၄၁ သန္း) ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္ခဲ့ပါသည္။ ေနရာ အကန္႔အသတ္ပင္ရိွလင့္ကစား ေနေရာင္ျခည္မွ လွ်ပ္စစ္ထုတ္ယူသံုးစဲြမႈကိုလည္း ႏွစ္စဥ္တိုးျမွင့္လွ်က္ရိွ၏။ကာဗြန္ထြက္ႏႈန္းေလွ်ာ့ခ်ရန္ ေနာက္ေျခတစ္လွမ္းမွာ ကာဗြန္ေစ်းႏႈန္းသတ္မွတ္ေကာက္ခံရန္ ျဖစ္သည္။ သည္ေနရာတြင္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္မိန္႔ခြန္းကို မူရင္းအတိုင္း ေဖာက္သည္ခ်လိုက္ပါသည္။


ေက်းဇူးတင္ပါသည္။

ေအးၿငိမ္း
၁၇၊ မတ္လ၊ ၂၀၁၃။ ည ၁၁ နာရီ

No comments: