Sunday, March 3, 2013

စင္ကာပူကို ဥယ်ာဥ္ႏိုင္ငံျဖစ္ေအာင္ မည္သုိ႔စီမံထားသည္ ဆိုျခင္းအေၾကာင္း(၄)


(၆) City In A Garden
 
          City In A Garden အတြက္ ၂၀၁၁ ၾသဂုတ္လတြင္ ျပည္သူမ်ားထံမွ အႀကံျပဳခ်က္မ်ား ရယူခဲ့ၾကသည္။ လမ္းေဘးျပပြဲမ်ား၊ အဖဲ႔ြ လိုက္ ေဆြးေႏြးပဲြမ်ား၊ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းျခင္းမ်ား၊ စစ္တမ္းေကာက္ယူျခင္းမ်ားျပဳလုပခဲ့ရာ ျပည္သူမ်ားထံမွ အႀကံျပဳခ်က္ေပါင္း ၈၀၀၀ ေက်ာ္ ရခဲ့သည္။ ထိုအႀကံျပဳခ်က္မ်ားအား ျပန္လည္စိစစ္ၿပီး အစုမ်ားဖဲြ႔လွ်က္ အခ်ိဳ႔ကို ခ်က္ခ်င္းအေကာင္အထည္ေဖာ္ၿပီး အခ်ိဳ႔ကို ေရရွည္စီမံကိန္း မ်ားတြင္ ထည့္သြင္းအသံုးျပဳခဲ့သည္။
          ထိုခဏမွ်သာမဟုတ္။ မည္သူမဆို ထို ဥယ်ာဥ္ထဲမွစင္ကာပူ” တည္ေဆာက္ေရးအတြက္ အႀကံဉာဏ္မ်ားအား nparks_public_affairs@nparks.gov.sg သုိ႔ မည္သည့္အခ်ိန္မဆို ေပးပို႔ႏုိင္ပါသည္။
          စင္ကာပူစိမ္းလန္းစိုေျပေရးအတြက္ မစၥတာလီကြမ္ယု၏ လမ္းညႊန္ခ်က္ျဖင့္ လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ေပါင္း ၅၀။ ၁၉၆၀ ခုႏွစ္မ်ားမွ စတင္ကာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္၏။ စိမ္းလန္းေသာစင္ကာပူျဖစ္လာေစေရးအတြက္ NParks က စီမံကိန္းေပါင္းမ်ားစြာ ခ်မွတ္ အေကာင္အထည္ ေဖာ္လွ်က္ရိွ၏။ ေျမဧရိယာအက်ယ္ ၆၇၅ စတုရန္းကီလိုမီတာ (၆၇၅၀၀ ဟက္တာ) (၂၆၁ စတုရန္းမိုင္) သာရိွေသာ
စင္ကာပူတြင္ ဧရိယာ၏ ၉% ကို ပန္းၿခံႏွင့္ သဘာ၀သစ္ေတာမ်ားအျဖစ္ ထိန္းထားႏိုင္ခဲ့သည္။
          ၁၉၈၆ ခုႏွစ္မွ ၂၀၀၇ ခုႏွစ္အတြင္း စင္ကာပူ၏ စိမ္းလန္းေသာေျမဧရိယာကို ၃၅.၇% မွ ၄၆.၅% သို႔တိုးျမွင့္ႏိုင္ခဲ့သည္။ ၂၀၀၃ ခုႏွစ္တြင္ URA (Urban Redevelopment Authority) က အရည္အေသြးျပည့္၀ေသာ လူမႈပတ္၀န္းက်င္၌ စိမ္းလန္းစိုေျပမႈ၏ အေရးပါပံုကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္ရန္ ၁၅ ႏွစ္စီမံကိန္းေရးဆဲြခဲ့သည္။ ထိုစီမံကိန္းထဲ၌ ေအာက္ပါတို႔ပါ၀င္သည္။
 • ကိရိယာတန္ဆာပလာမ်ား အစံုအလင္တပ္ဆင္ထားေသာ ပန္းၿခံႀကီမ်ားကို ႏိုင္ငံအ၀ွမ္းတည္ေဆာက္ရန္၊ လူေနအိမ္ေျခမ်ားအၾကား၌လည္း ပန္းၿခံငယ္ကေလးမ်ား တည္ေဆာက္ရန္၊ လူ ၁၀၀၀ လွ်င္ ပန္းၿခံဧရိယာ ၀.၈ ဟက္တာ ႏႈန္းျဖင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္။
 • သဘာ၀ေပါက္ပင္မ်ား၊ လိပ္ျပာ၊ ပုဇဥ္းစသည့္ အင္းဆက္ပိုးမႊားမ်ား ေပ်ာ္ေမြ႔ေစရန္ ကုန္းေရစပ္ေျမ၊ မုတ္သံုေတာ၊ ေတာင္ေပၚဥယ်ာဥ္မ်ားကို ေပါင္းရံုးတည္ေဆာက္ရန္ ႏွင့္ တစ္ခုႏွင့္တစ္ခုကိုလည္းဆက္စပ္ေပးထားျခင္းျဖင့့္ ျပည့္စံုေသာ ေဂဟစနစ္ႀကီးတစ္ခု အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္။
 • လူအမ်ားအား သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္သို႔ စည္းရံုးေခၚေဆာင္ရန္၊ ပန္းၿခံမ်ားႏွင့္ သဘာ၀ေတာမ်ားကို ေပါင္းစပ္ဖန္တီးရန္။
 • တစ္ႏိုင္ငံလံုးရိွ လူေနအိမ္ေျခမ်ား၊ ေရကန္မ်ား၊ သဘာ၀ေတာမ်ားႏွင့္ ပန္းၿခံမ်ားအား သစ္ပင္ပန္းမာလ္တန္းမ်ားျဖင့္ တစ္ခုႏွင့္တစ္ခု ဆက္စပ္ေပါင္းကူးေပးရန္


ပန္းၿခံမ်ားကို တစ္ခုႏွင့္တစ္ခု သစ္ပင္ပန္းပင္ကေလးမ်ားျဖင့္ ဆက္ေပးလုိက္ျခင္းျဖင့္ စိမ္းလန္းသည့္ဧရိယာကိုလည္း ပိုမိုျဖန္႔က်က္ ႏိုင္သည္။ ထိုအစိမ္းေရာင္ဆက္ေၾကာင္းမ်ားကို ၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ ကီလိုမီတာ ၂၀၀ ထိ ဆက္ႏိုင္ရန္ ရည္မွန္းထား၏။ ထိုစီမံကိန္း၌ လူေလွ်ာက္လမ္း၊ ေျပးလမ္း၊ စက္ဘီးလမ္း၊ အပန္းေျဖလမ္းမ်ားအား စက္၀ိုင္းပိတ္ လမ္းေၾကာင္းမ်ားအျဖစ္ စင္ကာပူတစ္၀ွမ္း၌ စုစုေပါင္း ၇ ခု တည္ေဆာက္မည္။ ၂၀၀၇ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလက ၄၂ ကီလိုမီတာရွည္သည့္ Eastern Coastal Park Connector Network ပထမဆံုး အစိမ္းေရာင္ဆက္ေၾကာင္းပိတ္လမ္း (first loop of green paths) ကိုတည္ေဆာက္ၿပီးစီးခဲ့သည္။
          အလားတူပင္ PUB ကလည္း ကြန္ကရစ္အေဆာက္အအံုမ်ားျဖင့္ ျပည့္လာေနသည့္ ပတ္၀န္းက်င္ကို ျပန္လည္ထိန္းညိွရန္ ျမစ္ေခ်ာင္း ႏွင့္ ေရကန္မ်ားအား အပန္းေျဖဥယ်ာဥ္မ်ားအျဖစ္ ေျပာင္းလဲရန္ ABC (Active, Beautiful and Clean) Waters Programme ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ခ့ဲ၏။ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ဧၿပီလတြင္ Kallang River ကို လုပ္သားျပည္သူမ်ားအတြက္ ေရကန္ႏွင့္ ျမစ္ေခ်ာင္းမ်ားအား အပန္းေျဖစခန္းမ်ားအျဖစ္ ဖန္တီးေပးျခင္းသည္ သာယာလွပေရးအတြက္ေရာ အစိမ္းေရာင္ နယ္ေျမအျဖစ္ တိုးခ်႔ဲေရးတြင္ပါ မည္မွ်အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈရိွေၾကာင္း စံနမူနာအျဖစ္ တည္ေဆာက္ျပခဲ့၏။
          အစိမ္းေရာင္လြင္ျပင္ဖန္တီးေရး၌ ေျမျပင္ေပၚမွ်သာမက ေ၀ဟင္၌ပါ (skyrise and roof top and vertical greenery) တိုးခ်ဲ႔ တည္ေဆာက္ခဲ့ၾက၏။ ထိုအထဲတြင္ National Library သည္ ထင္ရွားေသာ စံနမူနာအေဆာက္အဦတစ္ခု ျဖစ္သည္။ တိုးပြားလာေသာ လူဦးေရႏွင့္အမွ် လူအမ်ား သစ္ပင္ပန္းမာလ္မ်ားအၾကားတြင္ သက္ေတာင့္သက္သာ အနားယူ အပန္းေျဖႏိုင္ေစေရးအတြက္ NParks က ပန္းၿခံမ်ားတိုးခ်ဲ႔တည္ေဆာက္ခဲ့၏။ Singapore Botanic Gardens ထဲတြင္ အသက္ ၁၂ ႏွစ္ေအာက္ ကေလးမ်ား ေဆာ့ကစားႏုိင္ရန္ Jacob Ballas Children’s Garden တည္ေဆာက္ေပးခဲ့၏။ ဥယ်ာဥ္ခ်စ္သူမ်ားအတြက္ တစ္ေနရာထဲ၌ အစံုေလ့လာႏိုင္မည့္ HortPark ကို ၂၀၀၈ ခု၊ ေမလက ဖြင့္လွစ္ေပးခဲ့သည္။ ဥယ်ာဥ္မ်ားထဲ၌ ဘုရင္ဟုဆိုရမည္မွာ Gardens-By-The-Bay ျဖစ္၏။ Gardens-By-The-Bay သည္ စင္ကာပူကုိ Garden City မွ City-In-A-Garden အျဖစ္ အသြင္ေျပာင္းေရး၌ အဓိကက်ေသာ အခန္းက႑မွ ပါ၀င္သည္။ ၂၀၀၆ ခုႏွစ္ ဇႏၷ၀ါရီလတြင္ ကမၻာ့အဆင့္မီ ပန္းၿခံႀကီး တည္ေဆာက္ေရးအတြက္ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာမွ ဒီဇို္င္းပံုစံမ်ားဖိတ္ေခၚခဲ့ရာ စင္ကာပူမွ ၃၅ ခုအပါအ၀င္ ၂၄ ႏိုင္ငံမွ ကုမၸဏီႀကီး ၁၇၀ က ဒီဇိုင္း ၇၀ ေက်ာ္ကို တင္သြင္းခဲ့ၾကသည္။
              အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာမွ ကြ်မ္းက်င္ပညာရွင္မ်ားအပါအ၀င္ အဖဲြ႔၀င္ ၁၁ ဦးပါ၀င္သည့္ ေရြးခ်ယ္ေရြးအဖဲြ႔က တင္သြင္းလာေသာ ပံုစံမ်ားထဲမွ ၈ ခုကို ပဏာမေရြးခ်ယ္ခဲ့သည္။ ထိုအထဲကမွ ၂၀၀၆ စက္တင္ဘာလတြင္ ေနာက္ဆံုးဆန္ကာတင္ ၂ ခုကုိ ေၾကျငာခဲ့သည္။ ထို ကုမၸဏီ ၂ ခုမွာ ယူႏိုက္တက္ကင္းဒမ္းမွ Grant Associates for Bay South ႏွင့္ Gustafson Porter for Bay East တို႔ျဖစ္၏။ ထိုဒီဇိုင္းကို Singapore Botanic Gardens ၌ ျပသထားရာ ပရိသတ္ တစ္ေသာင္းေက်ာ္လာၾကည့္ၿပီး အႀကံျပဳခ်က္ ၇၀၀ ေက်ာ္ေပးခဲ့ၾကသည္။ ပေရာဂ်က္တန္ဘိုး စင္ကာပူေဒၚလာ သန္း ၃၈၀ ျဖစ္သည္။
              တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ၂၀၀၇ ႏို၀င္ဘာလတြင္စတင္ခဲ့ရာ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ဇြန္လတြင္ ဖြင့္လွစ္ႏိုင္ခဲ့သည္။ စုစုေပါင္း အက်ယ္အ၀န္း ၁၀၁ ဟက္တာ (၂၅၀ ဧက) ရိွၿပီး Bay South Garden, Bay East Garden ႏွင့္ Bay Central Garden ဟု ဥယ်ာဥ္သံုးခု ပါ၀င္သည္။ 
             Garden By the Bay မွာ အလွအပအတြက္ သီးသီးသာမဟုတ္။ အဓိကရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ပတ္၀န္းက်င္အေျခအေနမ်ားကို ထိန္းသိမ္းထားရန္ တည္ေဆာက္ျခင္းျဖစ္သည္။ ဒီဇိုင္းေရးဆဲြရာ၌ စြမ္းအင္ႏွင့္ေရကို ဤဥယ်ာဥ္မ်ားမွတစ္ဆင့္ ျပန္လည္ အသံုးခ်ႏိုင္ရန္ ဦးစားေပး ေရးဆဲြသည္။ အလြန္ႀကီးမားလွေသာ မွန္လံုအိမ္ႀကီးႏွစ္ခုက ေျမထဲပင္လယ္ေဒသ၏ ေအး၍ေျခာက္ေသြ႔ေသာရာသီဥတု၊ ေအး၍ စြတ္စိုေသာ မုတ္သံုရာသီဥတုမ်ားကို ဖန္တီးေပးသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဤမွန္အိမ္ႀကီးမ်ားထဲ၌ ဤေဒသတြင္မျမင္ေတြ႔ရသည့္ အပင္မ်ားကို စိုက္ပ်ိဳးထိန္းသိမ္း ထားႏိုင္သည္။ ဤတြင္သံုးထားေသာ အေအးေပးစနစ္က သာမန္အေအးေပးစနစ္မ်ားထက္ စြမ္းအင္ ၃၀% ပိုေလွ်ာ့ခ် ႏုိင္သည္။ 

အဘယ္ကဲ့သို႔ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္သနည္း။

၁) ေန၏ အပူဒဏ္ကို ခံရမႈအနည္းဆံုးျဖစ္ေအာင္ စီမံထားသည္။
ဤတြင္သံုးထားသည့္မွန္မ်ားမွာ ရိုးရိုးမွန္မ်ားမဟုတ္။ အပင္မ်ား လုိသေလာက္သာ အလင္းေရာင္ရေစၿပီး မလိုအပ္ေသာ အပူမ်ား ၀င္မလာ ႏိုင္ေစရန္ အထူးဒီဇိုင္းထုတ္ထားေသာ မွန္မ်ားျဖစ္သည္။ အမိုးမ်ား၌လည္း ဆင္ဆာတပ္ထားေသာရြက္မ်ား တပ္ဆင္ထားသည္။ အပင္မ်ား သိပ္ပူလာပါက ထိုရြက္မ်ားအလိုအေလ်ာက္ပြင့္လာၿပီး အပင္မ်ားကို အရိပ္မိုးေပးသည္။

၂) ယူထားေသာေနရာမ်ားကိုသာ အေအးေပးသည္။
အထပ္နိမ့္မ်ားကိုသာ အေအးေပးျခင္းျဖင့္ အေအးေပးရေသာ ေလထုကို ပိုနည္းသြားေစသည္။ ထို႔ျပင္ ေရေအးပိုက္မ်ားကို ၾကမ္းခင္းအတြင္း ထည့္ေလာင္းထားသည္ျဖစ္ရာ ၾကမ္းခင္းမွာေအးေနသျဖင့္ ေလပူမ်ားအထက္တက္သြားၿပီး အေပၚထပ္မ်ားမွ ထြက္သြားသျဖင့္ ေလေအးေပး ရပိုသက္သာသြားသည္။

၃) အေအးေပးမည့္ေလကို မေအးမီ ေရေငြ႔ထုတ္ျခင္း
ေလကိုအေအးခံရာတြင္ စြမ္းအင္ပိုမိုသက္သာေစရန္ ေလထဲမွေရေငြ႔မ်ားထုတ္သည့္ (အေျခာက္ခံပစၥည္း) ထည့္ေပးၿပီး အေအးမခံမီ ေလကို ဦးစြာ ေျခာက္ေသြ႔ေစသည္။ ထုိအေျခာက္ခံပစၥည္းကိုလည္း မီးရိႈ႔ရာမွရသည့္အပူျဖင့္ ျပန္လည္ လွည့္ပတ္သံုးျခင္းျဖစ္သည္။

 ၄) ဆံုးရံႈးရမည့္အပူမ်ားကို အသံုးခ်ကာ လွ်ပ္စစ္ထုတ္ျခင္း
မွန္ေလွာင္အိမ္ႀကီးမ်ားအား အေအးေပးသည့္ အေအးခံစက္ (Chillers) မ်ားအားေမာင္းႏွင္ရန္ လွ်ပ္စစ္ကို ထုတ္ယူသည္။ ထိုမွ ထြက္လာသည့္အပူကို အေျခာက္ခံပစၥည္းအရည္ ထုတ္ရာ၌သံုးသည္။ ဤဥယ်ာဥ္မွအမိႈက္မ်ားႏွင့္ စင္ကာပူရိွ အျခားဥယ်ာဥ္မ်ားမွ အမိႈက္ သရိုက္မ်ားကို မီးရိႈ႔ျခင္းျဖင့္ ေရေႏြးေငြ႔တာဘိုင္ကိုေမာင္းကာ လွ်ပ္စစ္ထုတ္သည္။ ဤကဲ့သို႔ မိမိဘာသာ လွ်ပ္စစ္ထုတ္သံုးျခင္းျဖင့္ စင္ကာပူ မဟာဓါတ္အားလိုင္းမွ လွ်ပ္စစ္ကို ေခြ်တာရာေရာက္သည္။  
           ဤတြင္ေဖာ္ျပထားေသာ ဓါတ္ပံုအမ်ားစုမွာ http://www.gardensbythebay.com.sg ၏ ေဂလာရီမွျဖစ္ပါသည္။

မဟာသစ္ပင္ႀကီးမ်ား (Super Trees) က သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ကို ထိန္းေပးျခင္း

          မဟာသစ္ပင္ႀကီး ၁၁ ခု၏ အကိုင္းအခက္မ်ား၌ ေနေရာင္ျခည္မွလွ်ပ္စစ္ထုတ္ေပးသည့္ ဖိုတိုဗို႔လတစ္ဆဲလ္ (Photovoltaic cells) မ်ားတပ္ဆင္ထားၿပီး ေနေရာင္ျခည္မွရေသာ လွ်ပ္စစ္ကို အပင္ႀကီးမ်ားအား မီးထြန္းရာ၌ လည္းေကာင္း၊ မွန္အိမ္ႀကီးႏွစ္ခုမွ ေလပူမ်ားထုတ္ ရာတြင္လည္းေကာင္း သံုးသည္။
            မဟာသစ္ပင္ႀကီး ၁၈ ခု၌ သစ္ပင္မ်ိဳးစိတ္ေပါင္း ၂၀၀ မွ အပင္ေပါင္း ၁၆၂၉၀၀ ကို စုိက္ပ်ိဳးထားမည္။ အခ်ိဳ႔အပင္မ်ားမွာ ဘရာဇီး၊ ပနားမ်ား၊ အီေကြေဒါ ႏွင့္ ကို႔စတာရိကာႏိုင္ငံတို႔မွ ျဖစ္၏။ အပင္မ်ားကို အပူေရာင္မ်ား (အ၀ါေရာင္၊ လိေမၼာ္ေရာင္၊ အနီေရာင္) မွသည္ အေအးေရာင္ ေငြႏွင့္ပန္းေရာင္မ်ားထိ အေရာင္စံုစြာ ေရြးခ်ယ္စိုက္ပ်ိဳးထား၏။ 
            သစ္ပင္မ်ားကို ေရြးခ်ယ္ရာတြင္ ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားကို အဓိကထား ေရြးသည္။
 • ေထာင္လုိက္စိုက္ရန္ သင့္ေတာ္ရမည္။
 • မာေက်ာက်စ္လစ္ၿပီး ေပါ့ပါးရမည္။
 • ေျမမလိုပဲ စိုက္ႏိုင္ရမည္။
 • ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းရလြယ္ကူရမည္။
 • စင္ကာပူရာသီဥတုႏွင့္ ကိုက္ညီရမည္။
 • စင္ကာပူ၌ မရိွေသာအပင္မ်ားျဖစ္ရမည္။
 • ၾကည့္သူအား ဆြဲေဆာင္မႈရိွေစရမည္။ေရကန္စနစ္ (ပုစဥ္း ႏွင့္ ပိန္ညင္းငွက္ ေရကန္)


          ဥယ်ာဥ္ထဲမွထြက္လာေသာေရမ်ားကို စုေဆာင္းစစ္လွ်က္ ပုစဥ္းမ်ားႏွင့္ ပိန္ညင္းတို႔ကဲ့သို႔ အေကာင္ငယ္ကေလးမ်ား ေနႏိုင္ေစရန္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ကို ထိန္းထားသည္။ မရီနာေရကန္ႀကီး၏ တုိးခ်ဲ႔ကန္မ်ားျဖစ္လာေစရန္ ပုစဥ္းကန္ ႏွင့္ ပိန္ညင္းကန္ ဟု ကန္ႀကီး ႏွစ္ကန္ တည္ေဆာက္ထားသည္။ ဥယ်ာဥ္ႀကီးထဲမွ စီးက်လာသမွ်ေသာ မိုးေရမ်ားကို ထိုကန္ႀကီးႏွစ္ကန္၌ သိုေလွာင္ထားၿပီး ထုိေရမ်ားကို မရီနာကန္ႀကီးအတြင္း မလႊတ္မီ ေရေနအပင္မ်ားျဖင့္ စစ္ထုတ္လိုက္သည္။ ဥယ်ာဥ္ထဲမွ သစ္ပင္မ်ားကို ေရေလာင္းရာ၌ သဘာ၀အေလ်ာက္ စစ္ထားသည့္ေရမ်ားကိုသာ သံုးသည္။ 
            ထိုေရကန္စနစ္က သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္အား က်န္းမာေနေအာင္ထိန္းသိမ္းထားေရးတြင္ အပင္မ်ား၏အေရးပါပံုကို မီးေမာင္းထိုးျပ ထားသည္။ ေရသန္႔ထဲ၌ အင္းဆက္ပိုးမႊားကေလးမ်ားအား ထိန္းသိမ္းထားရန္ ေရေနအပင္မ်ား၏ တန္ဘိုးႀကီးပံုကိုလည္း သတိျပဳမိလာေစ သည္။
          ေရကန္ထဲသို႔စီး၀င္လာမည့္ေရမ်ားကိုလည္း ေရကန္တြင္းသို႔မေရာက္မီ ေရစီးႏႈန္းကို ေႏွးေစေက wet land, filter beds စသည္တို႔ျဖင့္ အနည္အႏွစ္မ်ားအား စစ္လိုက္သည္။
          စိုက္ထားသည့္ ေရေနအပင္မ်ားက ေရထဲမွ ႏုိက္ထရုိဂ်င္ကို စုပ္ယူထားလုိက္သည္။ ေရထဲမွ ႏုိက္ထရိုဂ်င္ကို ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္ျခင္းျဖင့္ ေရ၏အရည္အေသြးတက္လာသည္။ ေရထဲတြင္ ေရစီးႏႈန္းေကာင္းေစရန္၊ ေအာက္ဆီဂ်င္ ေကာင္းေကာင္းရေစရန္ ေရေနအပင္မ်ား စိုက္ ထားျခင္းျဖင့္ ပုစဥ္းႏွင့္ အျခားအေကာင္ငယ္ေလးမ်ားကို ေပ်ာ္ေမြ႔ေစသည္။ ေရကန္ထဲတြင္ ငါးမ်ားေမြးထားျခင္းျဖင့္ ျခင္မ်ားေပါက္မည့္ အႏၱရာယ္မွ ကာကြယ္ႏိုင္သည္။
          Gardens By The Bay ႏွင့္ပတ္သက္၍ စိတ္၀င္စားစရာ အမ်ားအျပားရိွပါသည္။ ေအာက္ပါ link တြင္ ဖတ္ၾကည့္ႏုိင္ပါသည္။ http://www.gardensbythebay.com.sg/en/home.html


                  Gardens By The Bay ကား စင္ကာပူေရာက္လွ်င္ မျဖစ္မေနသြားၾကည့္ရမည့္ေနရာတစ္ေနရာျဖစ္၏။ မည္က့ဲသို႔ ထူးျခား ဆန္းၾကယ္သည္ဆုိျခင္းကို စာျဖင့္ေရးျပလို႔ မရစေကာင္း။ မ်က္စိျဖင့္ ကိုယ္တိုင္ေတြ႔ရမွ ခံစားႏိုင္မည္ျဖစ္၏။ ဖြင့္ခ်ိန္ ေန႔စဥ္ နံနက္ ၉ နာရီမွ ည ၉ နာရီထိ။ ၀င္ေၾကးမွာ စင္ကာပူႏိုင္ငံသား Cloud Forest အပါအ၀င္ ဆိုလွ်င္ လူႀကီး ၂၀၊ ကေလး ၁၂ ေဒၚလာ၊ အသက္ ၆၀ ေက်ာ္သည့္ အဖိုးႀကီး၊ အဖြားႀကီးမ်ား ၁၅ ေဒၚလာ။ ပံုမွန္၀င္ေၾကး (Cloud Forest အပါအ၀င္ ဆိုလွ်င္) လူႀကီး ၂၈၊ ကေလး ၁၅ ေဒၚလာ ျဖစ္ပါသည္။   
No comments: