Sunday, September 16, 2012

ျမန္မာျပကၡဒိန္ (၁၉)

 
 

၁၃၆၅ ခုႏွစ္ (Apr/03 - Apr/04)
ျပကၡဒိန္မွ
မုခ်
ျပကၡဒိန္မွ
မုခ်
လျပည့္
လျပည့္
လကြယ္
လကြယ္
တန္ခူး
၁၆၊ ၄၊ ၀၃
၁၇၊ ၄၊ ၀၃
၃၀၊ ၄၊ ၀၃
၁၊ ၅၊ ၀၃
ကဆုန္
၁၅၊ ၅၊ ၀၃
၁၆၊ ၅၊ ၀၃
၃၀၊ ၅၊ ၀၃
၃၁၊ ၅၊ ၀၃
နယုန္
၁၄၊ ၆၊ ၀၃
၁၄၊ ၆၊ ၀၃
၂၈၊ ၆၊ ၀၃
၃၀၊ ၆၊ ၀၃
၀ါဆို
၁၃၊ ၇၊ ၀၃
၁၄၊ ၇၊ ၀၃
၂၈၊ ၇၊ ၀၃
၂၉၊ ၇၊ ၀၃
၀ါေခါင္
၁၂၊ ၈၊ ၀၃
၁၂၊ ၈၊ ၀၃
၂၆၊ ၈၊ ၀၃
၂၇၊ ၈၊ ၀၃
ေတာ္သလင္း
၁၀၊ ၉၊ ၀၃
၁၀၊ ၉၊ ၀၃
၂၅၊ ၉၊ ၀၃
၂၆၊ ၉၊ ၀၃
သီတင္းကြ်တ္
၁၀၊ ၁၀၊ ၀၃
၁၀၊ ၁၀၊ ၀၃
၂၄၊ ၁၀၊ ၀၃
၂၅၊ ၁၀၊ ၀၃
တန္ေဆာင္မုန္း
၈၊ ၁၁၊ ၀၃
၉၊ ၁၁၊ ၀၃
၂၃၊ ၁၁၊ ၀၃
၂၄၊ ၁၁၊ ၀၃
နတ္ေတာ္
၈၊ ၁၂၊ ၀၃
၉၊ ၁၂၊ ၀၃
၂၂၊ ၁၂၊ ၀၃
၂၃၊ ၁၂၊ ၀၃
ျပာသုိ
၆၊ ၁၊ ၀၄
၇၊ ၁၊ ၀၄
၂၁၊ ၁၊ ၀၄
၂၂၊ ၁၊ ၀၄
တပို႔တဲြ
၅၊ ၂၊ ၀၄
၆၊ ၂၊ ၀၄
၁၉၊ ၂၊ ၀၄
၂၀၊ ၂၊ ၀၄
တေပါင္း
၅၊ ၃၊ ၀၄
၇၊ ၃၊ ၀၄
၂၀၊ ၃၊ ၀၄
၂၁၊ ၃၊ ၀၄

 

၁၃၆၆ ခုႏွစ္ (Apr/04 - Apr/05)
ျပကၡဒိန္မွ
မုခ်
ျပကၡဒိန္မွ
မုခ်
လျပည့္
လျပည့္
လကြယ္
လကြယ္
တန္ခူး
၄၊ ၄၊ ၀၄
၅၊ ၄၊ ၀၄
၁၈၊ ၄၊ ၀၄
၁၉၊ ၄၊ ၀၄
ကဆုန္
၃၊ ၅၊ ၀၄
၅၊ ၅၊ ၀၄
၁၈၊ ၅၊ ၀၄
၁၉၊ ၅၊ ၀၄
နယုန္
၂၊ ၆၊ ၀၄
၃၊ ၆၊ ၀၄
၁၆၊ ၆၊ ၀၄
၁၈၊ ၆၊ ၀၄
ပ-၀ါဆို
၁၊ ၇၊ ၀၄
၂၊ ၇၊ ၀၄
၁၆၊ ၇၊ ၀၄
၁၇၊ ၇၊ ၀၄
ဒု-၀ါဆို
၃၁၊ ၇၊ ၀၄
၁၊ ၈၊ ၀၄
၁၅၊ ၈၊ ၀၄
၁၆၊ ၈၊ ၀၄
၀ါေခါင္
၃၀၊ ၈၊ ၀၄
၃၀၊ ၈၊ ၀၄
၁၃၊ ၉၊ ၀၄
၁၄၊ ၉၊ ၀၄
ေတာ္သလင္း
၂၈၊ ၉၊ ၀၄
၂၈၊ ၉၊ ၀၄
၁၃၊ ၁၀၊ ၀၄
၁၄၊ ၁၀၊ ၀၄
သီတင္းကြ်တ္
၂၈၊ ၁၀၊ ၀၄
၂၈၊ ၁၀၊ ၀၄
၁၁၊ ၁၁၊ ၀၄
၁၂၊ ၁၁၊ ၀၄
တန္ေဆာင္မုန္း
၂၆၊ ၁၁၊ ၀၄
၂၇၊ ၁၁၊ ၀၄
၁၁၊ ၁၂၊ ၀၄
၁၂၊ ၁၂၊ ၀၄
နတ္ေတာ္
၂၆၊ ၁၂၊ ၀၄
၂၆၊ ၁၂၊ ၀၄
၉၊ ၁၊ ၀၅
၁၀၊ ၁၊ ၀၅
ျပာသုိ
၂၄၊ ၁၊ ၀၅
၂၅၊ ၁၊ ၀၅
၈၊ ၂၊ ၀၅
၉၊ ၂၊ ၀၅
တပို႔တဲြ
၂၃၊ ၂၊ ၀၅
၂၄၊ ၂၊ ၀၅
၉၊ ၃၊ ၀၅
၁၀၊ ၃၊ ၀၅
တေပါင္း
၂၄၊ ၃၊ ၀၅
၂၆၊ ၃၊ ၀၅
၈၊ ၄၊ ၀၅
၉၊ ၄၊ ၀၅

 

၁၃၆၇ ခုႏွစ္ (Apr/05 - Apr/06)
ျပကၡဒိန္မွ
မုခ်
ျပကၡဒိန္မွ
မုခ်
လျပည့္
လျပည့္
လကြယ္
လကြယ္
တန္ခူး
၂၃၊ ၄၊ ၀၅
၂၄၊ ၄၊ ၀၅
၇၊ ၅၊ ၀၅
၈၊ ၅၊ ၀၅
ကဆုန္
၂၂၊ ၅၊ ၀၅
၂၄၊ ၅၊ ၀၅
၆၊ ၆၊ ၀၅
၇၊ ၆၊ ၀၅
နယုန္
၂၁၊ ၆၊ ၀၅
၂၂၊ ၆၊ ၀၅
၅၊ ၇၊ ၀၅
၆၊ ၇၊ ၀၅
၀ါဆို
၂၀၊ ၇၊ ၀၅
၂၁၊ ၇၊ ၀၅
၄၊ ၈၊ ၀၅
၅၊ ၈၊ ၀၅
၀ါေခါင္
၁၉၊ ၈၊ ၀၅
၂၀၊ ၈၊ ၀၅
၂၊ ၉၊ ၀၅
၄၊ ၉၊ ၀၅
ေတာ္သလင္း
၁၇၊ ၉၊ ၀၅
၁၈၊ ၉၊ ၀၅
၂၊ ၁၀၊ ၀၅
၃၊ ၁၀၊ ၀၅
သီတင္းကြ်တ္
၁၇၊ ၁၀၊ ၀၅
၁၇၊ ၁၀၊ ၀၅
၃၁၊ ၁၀၊ ၀၅
၂၊ ၁၁၊ ၀၅
တန္ေဆာင္မုန္း
၁၅၊ ၁၁၊ ၀၅
၁၆၊ ၁၁၊ ၀၅
၃၀၊ ၁၁၊ ၀၅
၁၊ ၁၂၊ ၀၅
နတ္ေတာ္
၁၅၊ ၁၂၊ ၀၅
၁၅၊ ၁၂၊ ၀၅
၂၉၊ ၁၂၊ ၀၅
၃၁၊ ၁၂၊ ၀၅
ျပာသုိ
၁၃၊ ၁၊ ၀၆
၁၄၊ ၁၊ ၀၆
၂၈၊ ၁၊ ၀၆
၂၉၊ ၁၊ ၀၆
တပို႔တဲြ
၁၂၊ ၂၊ ၀၆
၁၃၊ ၂၊ ၀၆
၂၆၊ ၂၊ ၀၆
၂၈၊ ၂၊ ၀၆
တေပါင္း
၁၃၊ ၃၊ ၀၆
၁၅၊ ၃၊ ၀၆
၂၈၊ ၃၊ ၀၆
၂၉၊ ၃၊ ၀၆

 

၁၃၆၈ ခုႏွစ္ (Apr/06 - Apr/07)
ျပကၡဒိန္မွ
မုခ်
ျပကၡဒိန္မွ
မုခ်
လျပည့္
လျပည့္
လကြယ္
လကြယ္
တန္ခူး
၁၂၊ ၄၊ ၀၆
၁၃၊ ၄၊ ၀၆
၂၆၊ ၄၊ ၀၆
၂၈၊ ၄၊ ၀၆
ကဆုန္
၁၁၊ ၅၊ ၀၆
၁၃၊ ၅၊ ၀၆
၂၆၊ ၅၊ ၀၆
၂၇၊ ၅၊ ၀၆
နယုန္
၁၀၊ ၆၊ ၀၆
၁၂၊ ၆၊ ၀၆
၂၄၊ ၆၊ ၀၆
၂၅၊ ၆၊ ၀၆
၀ါဆို
၉၊ ၇၊ ၀၆
၁၁၊ ၇၊ ၀၆
၂၄၊ ၇၊ ၀၆
၂၅၊ ၇၊ ၀၆
၀ါေခါင္
၈၊ ၈၊ ၀၆
၉၊ ၈၊ ၀၆
၂၂၊ ၈၊ ၀၆
၂၄၊ ၈၊ ၀၆
ေတာ္သလင္း
၆၊ ၉၊ ၀၆
၈၊ ၉၊ ၀၆
၂၁၊ ၉၊ ၀၆
၂၂၊ ၉၊ ၀၆
သီတင္းကြ်တ္
၆၊ ၁၀၊ ၀၆
၇၊ ၁၀၊ ၀၆
၂၀၊ ၁၀၊ ၀၆
၂၂၊ ၁၀၊ ၀၆
တန္ေဆာင္မုန္း
၄၊ ၁၁၊ ၀၆
၅၊ ၁၁၊ ၀၆
၁၉၊ ၁၁၊ ၀၆
၂၁၊ ၁၁၊ ၀၆
နတ္ေတာ္
၄၊ ၁၂၊ ၀၆
၅၊ ၁၂၊ ၀၆
၁၈၊ ၁၂၊ ၀၆
၂၀၊ ၁၂၊ ၀၆
ျပာသုိ
၂၊ ၁၊ ၀၇
၃၊ ၁၊ ၀၇
၁၇၊ ၁၊ ၀၇
၁၉၊ ၁၊ ၀၇
တပို႔တဲြ
၁၊ ၂၊ ၀၇
၂၊ ၂၊ ၀၇
၁၅၊ ၂၊ ၀၇
၁၇၊ ၂၊ ၀၇
တေပါင္း
၂၊ ၃၊ ၀၇
၄၊ ၃၊ ၀၇
၁၇၊ ၃၊ ၀၇
၁၉၊ ၃၊ ၀၇

 

 

၁၃၆၉ ခုႏွစ္ (Apr/07 - Apr/08)
ျပကၡဒိန္မွ
မုခ်
ျပကၡဒိန္မွ
မုခ်
လျပည့္
လျပည့္
လကြယ္
လကြယ္
တန္ခူး
၁၊ ၄၊ ၀၇
၂၊ ၄၊ ၀၇
၁၅၊ ၄၊ ၀၇
၁၇၊ ၄၊ ၀၇
ကဆုန္
၃၀၊ ၄၊ ၀၇
၂၊ ၅၊ ၀၇
၁၅၊ ၅၊ ၀၇
၁၇၊ ၅၊ ၀၇
နယုန္
၃၀၊ ၅၊ ၀၇
၁၊ ၆၊ ၀၇
၁၄၊ ၆၊ ၀၇
၁၅၊ ၆၊ ၀၇
ပ-၀ါဆို
၂၉၊ ၆၊ ၀၇
၃၀၊ ၆၊ ၀၇
၁၄၊ ၇၊ ၀၇
၁၄၊ ၇၊ ၀၇
ဒု-၀ါဆို
၂၉၊ ၇၊ ၀၇
၃၀၊ ၇၊ ၀၇
၁၃၊ ၈၊ ၀၇
၁၃၊ ၈၊ ၀၇
၀ါေခါင္
၂၈၊ ၈၊ ၀၇
၂၈၊ ၈၊ ၀၇
၁၁၊ ၉၊ ၀၇
၁၁၊ ၉၊ ၀၇
ေတာ္သလင္း
၂၆၊ ၉၊ ၀၇
၂၇၊ ၉၊ ၀၇
၁၁၊ ၁၀၊ ၀၇
၁၁၊ ၁၀၊ ၀၇
သီတင္းကြ်တ္
၂၆၊ ၁၀၊ ၀၇
၂၆၊ ၁၀၊ ၀၇
၉၊ ၁၁၊ ၀၇
၁၀၊ ၁၁၊ ၀၇
တန္ေဆာင္မုန္း
၂၄၊ ၁၁၊ ၀၇
၂၄၊ ၁၁၊ ၀၇
၉၊ ၁၂၊ ၀၇
၁၀၊ ၁၂၊ ၀၇
နတ္ေတာ္
၂၄၊ ၁၂၊ ၀၇
၂၄၊ ၁၂၊ ၀၇
၇၊ ၁၊ ၀၈
၈၊ ၁၊ ၀၈
ျပာသုိ
၂၂၊ ၁၊ ၀၈
၂၂၊ ၁၊ ၀၈
၆၊ ၂၊ ၀၈
၇၊ ၂၊ ၀၈
တပို႔တဲြ
၂၁၊ ၂၊ ၀၈
၂၁၊ ၂၊ ၀၈
၆၊ ၃၊ ၀၈
၇၊ ၃၊ ၀၈
တေပါင္း
၂၁၊ ၃၊ ၀၈
၂၂၊ ၃၊ ၀၈
၅၊ ၄၊ ၀၈
၆၊ ၄၊ ၀၈

 

၁၃၇၀ ခုႏွစ္ (Apr/08 - Apr/09)
ျပကၡဒိန္မွ
မုခ်
ျပကၡဒိန္မွ
မုခ်
လျပည့္
လျပည့္
လကြယ္
လကြယ္
တန္ခူး
၂၀၊ ၄၊ ၀၈
၂၀၊ ၄၊ ၀၈
၄၊ ၅၊ ၀၈
၅၊ ၅၊ ၀၈
ကဆုန္
၁၉၊ ၅၊ ၀၈
၂၀၊ ၅၊ ၀၈
၃၊ ၆၊ ၀၈
၄၊ ၆၊ ၀၈
နယုန္
၁၈၊ ၆၊ ၀၈
၁၉၊ ၆၊ ၀၈
၂၊ ၇၊ ၀၈
၃၊ ၇၊ ၀၈
၀ါဆို
၁၇၊ ၇၊ ၀၈
၁၈၊ ၇၊ ၀၈
၁၊ ၈၊ ၀၈
၁၊ ၈၊ ၀၈
၀ါေခါင္
၁၆၊ ၈၊ ၀၈
၁၇၊ ၈၊ ၀၈
၃၀၊ ၈၊ ၀၈
၃၁၊ ၈၊ ၀၈
ေတာ္သလင္း
၁၄၊ ၉၊ ၀၈
၁၅၊ ၉၊ ၀၈
၂၉၊ ၉၊ ၀၈
၂၉၊ ၉၊ ၀၈
သီတင္းကြ်တ္
၁၄၊ ၁၀၊ ၀၈
၁၅၊ ၁၀၊ ၀၈
၂၈၊ ၁၀၊ ၀၈
၂၉၊ ၁၀၊ ၀၈
တန္ေဆာင္မုန္း
၁၂၊ ၁၁၊ ၀၈
၁၃၊ ၁၁၊ ၀၈
၂၇၊ ၁၁၊ ၀၈
၂၇၊ ၁၁၊ ၀၈
နတ္ေတာ္
၁၂၊ ၁၂၊ ၀၈
၁၂၊ ၁၂၊ ၀၈
၂၆၊ ၁၂၊ ၀၈
၂၇၊ ၁၂၊ ၀၈
ျပာသုိ
၁၀၊ ၁၊ ၀၉
၁၁၊ ၁၊ ၀၉
၂၅၊ ၁၊ ၀၉
၂၆၊ ၁၊ ၀၉
တပို႔တဲြ
၉၊ ၂၊ ၀၉
၉၊ ၂၊ ၀၉
၂၃၊ ၂၊ ၀၉
၂၅၊ ၂၊ ၀၉
တေပါင္း
၁၀၊ ၃၊ ၀၉
၁၁၊ ၃၊ ၀၉
၂၅၊ ၃၊ ၀၉
၂၆၊ ၃၊ ၀၉

 

၁၃၇၁ ခုႏွစ္ (Apr/09 - Apr/10)
ျပကၡဒိန္မွ
မုခ်
ျပကၡဒိန္မွ
မုခ်
လျပည့္
လျပည့္
လကြယ္
လကြယ္
တန္ခူး
၉၊ ၄၊ ၀၉
၉၊ ၄၊ ၀၉
၂၃၊ ၄၊ ၀၉
၂၅၊ ၄၊ ၀၉
ကဆုန္
၈၊ ၅၊ ၀၉
၉၊ ၅၊ ၀၉
၂၃၊ ၅၊ ၀၉
၂၄၊ ၅၊ ၀၉
နယုန္
၇၊ ၆၊ ၀၉
၈၊ ၆၊ ၀၉
၂၁၊ ၆၊ ၀၉
၂၃၊ ၆၊ ၀၉
၀ါဆို
၆၊ ၇၊ ၀၉
၇၊ ၇၊ ၀၉
၂၁၊ ၇၊ ၀၉
၂၂၊ ၇၊ ၀၉
၀ါေခါင္
၅၊ ၈၊ ၀၉
၆၊ ၈၊ ၀၉
၁၉၊ ၈၊ ၀၉
၂၀၊ ၈၊ ၀၉
ေတာ္သလင္း
၃၊ ၉၊ ၀၉
၄၊ ၉၊ ၀၉
၁၈၊ ၉၊ ၀၉
၁၉၊ ၉၊ ၀၉
သီတင္းကြ်တ္
၃၊ ၁၀၊ ၀၉
၄၊ ၁၀၊ ၀၉
၁၇၊ ၁၀၊ ၀၉
၁၈၊ ၁၀၊ ၀၉
တန္ေဆာင္မုန္း
၁၊ ၁၁၊ ၀၉
၃၊ ၁၁၊ ၀၉
၁၆၊ ၁၁၊ ၀၉
၁၇၊ ၁၁၊ ၀၉
နတ္ေတာ္
၁၊ ၁၂၊ ၀၉
၂၊ ၁၂၊ ၀၉
၁၅၊ ၁၂၊ ၀၉
၁၆၊ ၁၂၊ ၀၉
ျပာသုိ
၃၀၊ ၁၂၊ ၀၉
၁၊ ၁၊ ၁၀
၁၄၊ ၁၊ ၁၀
၁၅၊ ၁၊ ၁၀
တပို႔တဲြ
၂၉၊ ၁၊ ၁၀
၃၀၊ ၁၊ ၁၀
၁၂၊ ၂၊ ၁၀
၁၄၊ ၂၊ ၁၀
တေပါင္း
၂၇၊ ၂၊ ၁၀
၂၈၊ ၂၊ ၁၀
၁၄၊ ၃၊ ၁၀
၁၆၊ ၃၊ ၁၀

 

၁၃၇၂ ခုႏွစ္ (Apr/10 - Apr/11)
ျပကၡဒိန္မွ
မုခ်
ျပကၡဒိန္မွ
မုခ်
လျပည့္
လျပည့္
လကြယ္
လကြယ္
တန္ခူး
၂၉၊ ၃၊ ၁၀
၃၀၊ ၃၊ ၁၀
၁၂၊ ၄၊ ၁၀
၁၄၊ ၄၊ ၁၀
ကဆုန္
၂၇၊ ၄၊ ၁၀
၂၈၊ ၄၊ ၁၀
၁၂၊ ၅၊ ၁၀
၁၄၊ ၅၊ ၁၀
နယုန္
၂၇၊ ၅၊ ၁၀
၂၈၊ ၅၊ ၁၀
၁၁၊ ၆၊ ၁၀
၁၂၊ ၆၊ ၁၀
ပ-၀ါဆို
၂၆၊ ၆၊ ၁၀
၂၆၊ ၆၊ ၁၀
၁၁၊ ၇၊ ၁၀
၁၂၊ ၇၊ ၁၀
ဒု-၀ါဆို
၂၆၊ ၇၊ ၁၀
၂၆၊ ၇၊ ၁၀
၁၀၊ ၈၊ ၁၀
၁၀၊ ၈၊ ၁၀
၀ါေခါင္
၂၅၊ ၈၊ ၁၀
၂၄၊ ၈၊ ၁၀
၈၊ ၉၊ ၁၀
၈၊ ၉၊ ၁၀
ေတာ္သလင္း
၂၃၊ ၉၊ ၁၀
၂၃၊ ၉၊ ၁၀
၈၊ ၁၀၊ ၁၀
၈၊ ၁၀၊ ၁၀
သီတင္းကြ်တ္
၂၃၊ ၁၀၊ ၁၀
၂၃၊ ၁၀၊ ၁၀
၆၊ ၁၁၊ ၁၀
၆၊ ၁၁၊ ၁၀
တန္ေဆာင္မုန္း
၂၁၊ ၁၁၊ ၁၀
၂၁၊ ၁၁၊ ၁၀
၆၊ ၁၂၊ ၁၀
၆၊ ၁၂၊ ၁၀
နတ္ေတာ္
၂၁၊ ၁၂၊ ၁၀
၂၁၊ ၁၂၊ ၁၀
၄၊ ၁၊ ၁၁
၄၊ ၁၊ ၁၁
ျပာသုိ
၁၉၊ ၁၊ ၁၁
၂၀၊ ၁၊ ၁၁
၃၊ ၂၊ ၁၁
၃၊ ၂၊ ၁၁
တပို႔တဲြ
၁၈၊ ၂၊ ၁၁
၁၈၊ ၂၊ ၁၁
၄၊ ၃၊ ၁၁
၅၊ ၃၊ ၁၁
တေပါင္း
၁၉၊ ၃၊ ၁၁
၂၀၊ ၃၊ ၁၁
၃၊ ၄၊ ၁၁
၃၊ ၄၊ ၁၁

 

၁၃၇၃ ခုႏွစ္ (Apr/11 - Apr/12)
ျပကၡဒိန္မွ
မုခ်
ျပကၡဒိန္မွ
မုခ်
လျပည့္
လျပည့္
လကြယ္
လကြယ္
တန္ခူး
၁၈၊ ၄၊ ၁၁
၁၈၊ ၄၊ ၁၁
၂၊ ၅၊ ၁၁
၃၊ ၅၊ ၁၁
ကဆုန္
၁၇၊ ၅၊ ၁၁
၁၇၊ ၅၊ ၁၁
၁၊ ၆၊ ၁၁
၂၊ ၆၊ ၁၁
နယုန္
၁၆၊ ၆၊ ၁၁
၁၆၊ ၆၊ ၁၁
၃၀၊ ၆၊ ၁၁
၁၊ ၇၊ ၁၁
၀ါဆို
၁၅၊ ၇၊ ၁၁
၁၅၊ ၇၊ ၁၁
၃၀၊ ၇၊ ၁၁
၃၁၊ ၇၊ ၁၁
၀ါေခါင္
၁၄၊ ၈၊ ၁၁
၁၄၊ ၈၊ ၁၁
၂၈၊ ၈၊ ၁၁
၂၉၊ ၈၊ ၁၁
ေတာ္သလင္း
၁၂၊ ၉၊ ၁၁
၁၂၊ ၉၊ ၁၁
၂၇၊ ၉၊ ၁၁
၂၇၊ ၉၊ ၁၁
သီတင္းကြ်တ္
၁၂၊ ၁၀၊ ၁၁
၁၂၊ ၁၀၊ ၁၁
၂၆၊ ၁၀၊ ၁၁
၂၇၊ ၁၀၊ ၁၁
တန္ေဆာင္မုန္း
၁၀၊ ၁၁၊ ၁၁
၁၁၊ ၁၁၊ ၁၁
၂၅၊ ၁၁၊ ၁၁
၂၅၊ ၁၁၊ ၁၁
နတ္ေတာ္
၁၀၊ ၁၂၊ ၁၁
၁၀၊ ၁၂၊ ၁၁
၂၄၊ ၁၂၊ ၁၁
၂၅၊ ၁၂၊ ၁၁
ျပာသုိ
၈၊ ၁၊ ၁၂
၉၊ ၁၊ ၁၂
၂၃၊ ၁၊ ၁၂
၂၃၊ ၁၊ ၁၂
တပို႔တဲြ
၇၊ ၂၊ ၁၂
၈၊ ၂၊ ၁၂
၂၁၊ ၂၊ ၁၂
၂၂၊ ၂၊ ၁၂
တေပါင္း
၇၊ ၃၊ ၁၂
၈၊ ၃၊ ၁၂
၂၂၊ ၃၊ ၁၂
၂၂၊ ၃၊ ၁၂

 

၁၃၇၄ ခုႏွစ္ (Apr/12 - Apr/13)
ျပကၡဒိန္မွ
မုခ်
ျပကၡဒိန္မွ
မုခ်
လျပည့္
လျပည့္
လကြယ္
လကြယ္
တန္ခူး
၆၊ ၄၊ ၁၂
၇၊ ၄၊ ၁၂
၂၀၊ ၄၊ ၁၂
၂၁၊ ၄၊ ၁၂
ကဆုန္
၅၊ ၅၊ ၁၂
၆၊ ၅၊ ၁၂
၂၀၊ ၅၊ ၁၂
၂၁၊ ၅၊ ၁၂
နယုန္
၄၊ ၆၊ ၁၂
၄၊ ၆၊ ၁၂
၁၈၊ ၆၊ ၁၂
၁၉၊ ၆၊ ၁၂
ပ-၀ါဆို
၃၊ ၇၊ ၁၂
၄၊ ၇၊ ၁၂
၁၈၊ ၇၊ ၁၂
၁၉၊ ၇၊ ၁၂
ဒု-၀ါဆို
၂၊ ၈၊ ၁၂
၂၊ ၈၊ ၁၂
၁၇၊ ၈၊ ၁၂
၁၇၊ ၈၊ ၁၂
၀ါေခါင္
၁၊ ၉၊ ၁၂
၃၁၊ ၈၊ ၁၂
၁၅၊ ၉၊ ၁၂
၁၆၊ ၉၊ ၁၂
ေတာ္သလင္း
၃၀၊ ၉၊ ၁၂
၃၀၊ ၉၊ ၁၂
၁၅၊ ၁၀၊ ၁၂
၁၅၊ ၁၀၊ ၁၂
သီတင္းကြ်တ္
၃၀၊ ၁၀၊ ၁၂
၃၀၊ ၁၀၊ ၁၂
၁၃၊ ၁၁၊ ၁၂
၁၄၊ ၁၁၊ ၁၂
တန္ေဆာင္မုန္း
၂၈၊ ၁၁၊ ၁၂
၂၈၊ ၁၁၊ ၁၂
၁၃၊ ၁၂၊ ၁၂
၁၃၊ ၁၂၊ ၁၂
နတ္ေတာ္
၂၈၊ ၁၂၊ ၁၂
၂၈၊ ၁၂၊ ၁၂
၁၁၊ ၁၊ ၁၃
၁၂၊ ၁၊ ၁၃
ျပာသုိ
၂၆၊ ၁၊ ၁၃
၂၇၊ ၁၊ ၁၃
၁၀၊ ၂၊ ၁၃
၁၀၊ ၂၊ ၁၃
တပို႔တဲြ
၂၅၊ ၂၊ ၁၃
၂၆၊ ၂၊ ၁၃
၁၁၊ ၃၊ ၁၃
၁၂၊ ၃၊ ၁၃
တေပါင္း
၂၆၊ ၃၊ ၁၃
၂၇၊ ၃၊ ၁၃
၁၀၊ ၄၊ ၁၃
၁၀၊ ၄၊ ၁၃

 

 

No comments: