Sunday, September 16, 2012

ျမန္မာျပကၡဒိန္တြက္နည္း (၂၀)

 
၃၊ ၅၊ ၃။ လျပည့္လကြယ္ရက္မ်ားရိွ တိထီမ်ား၊ လျပည့္ လကြယ္ခ်ိန္မ်ားအား ဆန္းစစ္ျခင္း

 

            မည္သည့္အခ်ိန္တြင္ အမွန္တကယ္ လျပည့္၊ လကြယ္သည္ကိုသိႏိုင္ရန္ သံဒိ႒ျပကၡဒိန္ လိုပါသည္။ သို႔မဟုတ္ပါက မိမိဘာသာ တိထီ၊ ဃဋီတြက္ယူရပါမည္။ ျမန္မာျပကၡဒိန္၌ ေဖာ္ျပထားေသာ လျပည့္၊ လကြယ္ရက္မ်ားသည္ သဘာ၀တရား ႏွင့္ အဘယ္မွ် နီးစပ္သည္၊ ကဲြလဲြေနသည္ကို သိႏိုင္ရန္ ၁၃၇၁ မွ ၁၃၇၄ ခုႏွစ္ထိ ၄ ႏွစ္စာ ဆန္းစစ္၊ တြက္ခ်က္၍ တင္ျပ ထားပါသည္။

            လျပည့္လကြယ္ခ်ိန္မ်ားကိုၾကည့္ရာတြင္ အနည္းငယ္ရႈပ္ေထြးႏုိင္ပါသည္။

            ၁၃၇၁ ကဆုန္လျပည့္ေန႔၌ သန္းေခါင္ယံတိထီသည္ ၁၄၊ ၃၄ ျဖစ္၏။ ထို႔ေၾကာင့္ ေနာက္ေကာ္လံတြင္ေဖာ္ျပထား သည့္ ျပကၡဒိန္မွ လျပည့္ခ်ိန္ နံက္ ၁၀း၄၀ ဆိုသည္မွာ လျပည့္ရက္ (၈၊ ၅၊ ၀၉) ရက္မွ အခ်ိန္မဟုတ္ဘဲ ၉၊ ၅၊ ၀၉ ေန႔နံနက္ ၁၀နာရီ မိနစ္ ၄၀ ျဖစ္ပါသည္။ တိထီ သုည မေက်ာ္သည့္ရက္အားလံုးအတြက္ ဤကဲ့သို႔ပင္ မွတ္ယူရပါမည္။

            သို႔ေသာ္ ၁၃၇၄ ခုႏွစ္ တန္ေဆာင္မုန္းလျပည့္ေန႔ည သန္းေခါင္ယံတိထီမွာ ၀၊ ၇ ျဖစ္သျဖင့္ ထိုတန္ေဆာင္မုန္း လျပည့္ေန႔ (၂၈၊ ၁၁၊ ၁၂) ေန႔တြင္ပင္ လျပည့္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဤတြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ လျပည့္ခ်ိန္ ည ၁၁း၀၂ ဆိုသည္မွာ ထိုေန႔ (၂၈၊ ၁၁၊ ၁၂) ေန႔ည ၁၁ နာရီ ၂ မိနစ္ ျဖစ္ပါသည္။

            အလြယ္တကူမွတ္လိုပါက လျပည့္၊ လကြယ္ရက္တိထီသည္ သုညမေက်ာ္လွ်င္ ေဖာ္ျပထားေသာ လျပည့္၊ လကြယ္ခ်ိန္မ်ားမွာ ေနာက္တစ္ေန႔မွ အခ်ိန္မ်ားျဖစ္၏။ လျပည့္၊ လကြယ္ရက္တိထီသည္ သုညေက်ာ္လွ်င္ ေဖာ္ျပထားေသာ လျပည့္၊ လကြယ္ခ်ိန္မ်ားမွာ ထိုေန႔မွ အခ်ိန္မ်ားျဖစ္သည္။ 

 

၁၃၇၁ ခုႏွစ္ (Apr/09 - Apr/10)
ျပကၡဒိန္မွ
လျပည့္
ျပကၡဒိန္မွ
မုခ်
မုခ်
လျပည့္ရက္
တိထီ
လျပည့္ခ်ိန္
လျပည့္ရက္
လျပည့္ခ်ိန္
တန္ခူး
၉၊ ၄၊ ၀၉
၀၊ ၆
ည ၉း၃၀
၉၊ ၄၊ ၀၉
ည ၉း၂၁
ကဆုန္
၈၊ ၅၊ ၀၉
၁၄၊ ၃၄
နံက္ ၁၀း၄၀
၉၊ ၅၊ ၀၉
နံက္ ၁၀း၂၇
နယုန္
၇၊ ၆၊ ၀၉
၁၄၊ ၅၈
နံက္ ၀၀း၄၅
၈၊ ၆၊ ၀၉
နံက္ ၀၀း၃၇
၀ါဆို
၆၊ ၇၊ ၀၉
၁၄၊ ၂၃
ညေန ၃း၄၅
၇၊ ၇၊ ၀၉
ညေန ၃း၄၇
၀ါေခါင္
၅၊ ၈၊ ၀၉
၁၄၊ ၄၃
နံက္ ၇း၁၁
၆၊ ၈၊ ၀၉
နံက္ ၇း၂၀
ေတာ္သလင္း
၃၊ ၉၊ ၀၉
၁၄ ၊၇
ည ၁၀း၁၃
၄၊ ၉၊ ၀၉
ည ၁၀း၂၈
သီတင္းကြ်တ္
၃၊ ၁၀၊ ၀၉
၁၄၊ ၂၈
မြန္းလဲြ ၁၂း၄၂
၄၊ ၁၀၊ ၀၉
မြန္းလဲြ ၁၂း၃၅
တန္ေဆာင္မုန္း
၁၊ ၁၁၊ ၀၉
၁၃၊ ၅၃
နံက္ ၂း၃၉
၃၊ ၁၁၊ ၀၉
နံက္ ၁း၃၉
နတ္ေတာ္
၁၊ ၁၂၊ ၀၉
၁၄၊ ၂၀
ညေန ၂း၅၄
၂၊ ၁၂၊ ၀၉
မြန္းလဲြ ၁း၅၆
ျပာသုိ
၃၀၊ ၁၂၊ ၀၉
၁၃၊ ၄၈
နံက္ ၄း၂၀
၁၊ ၁၊ ၁၀
နံက္ ၁း၃၈
တပို႔တဲြ
၂၉၊ ၁၊ ၁၀
၁၄၊ ၂၃
မြန္းလဲြ ၁း၀၉
၃၀၊ ၁၊ ၁၀
မြန္းလဲြ ၁၂း၄၃
တေပါင္း
၂၇၊ ၂၊ ၁၀
၁၃၊ ၅၅
နံက္ ၁း၄၁
၂၈၊ ၂၊ ၁၀
ည ၁၁း၀၃

 

၁၃၇၁ ခုႏွစ္ (Apr/09 - Apr/10)
ျပကၡဒိန္မွ
လကြယ္
ျပကၡဒိန္မွ
မုခ်
မုခ်
လကြယ္ရက္
တိထီ
လကြယ္ခ်ိန္
လကြယ္ရက္
လကြယ္ခ်ိန္
တန္ခူး
၂၃၊ ၄၊ ၀၉
၁၃၊ ၃၀
နံက္ ၁၁း၂၀
၂၅၊ ၄၊ ၀၉
နံက္ ၉း၄၈
ကဆုန္
၂၃၊ ၅၊ ၀၉
၁၄၊ ၇
ည ၇း၂၈
၂၄၊ ၅၊ ၀၉
ည ၆း၃၆
နယုန္
၂၁၊ ၆၊ ၀၉
၁၃၊ ၄၆
နံက္ ၄း၅၉
၂၃၊ ၆၊ ၀၉
နံက္ ၂း၀၀
၀ါဆို
၂၁၊ ၇၊ ၀၉
၁၄၊ ၃၄
နံက္ ၉း၂၁
၂၂၊ ၇၊ ၀၉
နံက္ ၉း၀၀
၀ါေခါင္
၁၉၊ ၈၊ ၀၉
၁၄၊ ၁၄
ညေန ၄း၃၈
၂၀၊ ၈၊ ၀၉
ညေန ၄း၂၇
ေတာ္သလင္း
၁၈၊ ၉၊ ၀၉
၁၄၊ ၅၆
နံက္ ၁း၂၃
၁၉၊ ၉၊ ၀၉
နံက္ ၁း၀၉
သီတင္းကြ်တ္
၁၇၊ ၁၀၊ ၀၉
၁၄၊ ၂၈
မြန္းလဲြ ၁၂း၁၇
၁၈၊ ၁၀၊ ၀၉
နံက္ ၁၁း၅၈
တန္ေဆာင္မုန္း
၁၆၊ ၁၁၊ ၀၉
၁၄၊ ၅၅
နံက္ ၁း၅၆
၁၇၊ ၁၁၊ ၀၉
နံက္ ၁း၃၉
နတ္ေတာ္
၁၅၊ ၁၂၊ ၀၉
၁၄၊ ၁၅
ညေန ၆း၃၁
၁၆၊ ၁၂၊ ၀၉
ညေန ၆း၂၇
ျပာသုိ
၁၄၊ ၁၊ ၁၀
၁၄၊ ၂၈
မြန္းလဲြ ၁း၃၇
၁၅၊ ၁၊ ၁၀
မြန္းလဲြ ၁း၃၇
တပို႔တဲြ
၁၂၊ ၂၊ ၁၀
၁၃၊ ၄၃
နံက္ ၇း၁၉
၁၄၊ ၂၊ ၁၀
နံက္ ၉း၁၆
တေပါင္း
၁၄၊ ၃၊ ၁၀
၁၃၊ ၅၅
နံက္ ၂း၀၃
၁၆၊ ၃၊ ၁၀
နံက္ ၃း၂၆

 

 

၁၃၇၂ ခုႏွစ္ (Apr/10 - Apr/11)
ျပကၡဒိန္မွ
လျပည့္
ျပကၡဒိန္မွ
မုခ်
မုခ်
လျပည့္ရက္
တိထီ
လျပည့္ခ်ိန္
လျပည့္ရက္
လျပည့္ခ်ိန္
တန္ခူး
၂၉၊ ၃၊ ၁၀
၁၄၊ ၃၅
နံက္ ၉း၀၈
၃၀၊ ၃၊ ၁၀
နံက္ ၈း၅၁
ကဆုန္
၂၇၊ ၄၊ ၁၀
၁၄၊ ၉
ည ၇း၂၁
၂၈၊ ၄၊ ၁၀
ည ၆း၄၃
နယုန္
၂၇၊ ၅၊ ၁၀
၁၄၊ ၄၅
နံက္ ၅း၅၄
၂၈၊ ၅၊ ၁၀
နံက္ ၅း၃၂
ပ-၀ါဆို
၂၆၊ ၆၊ ၁၀
၀၊ ၁၅
ညေန ၆း၅၁
၂၆၊ ၆၊ ၁၀
ညေန ၅း၅၆
ဒု-၀ါဆို
၂၆၊ ၇၊ ၁၀
၀၊ ၃၈
နံက္ ၉း၂၆
၂၆၊ ၇၊ ၁၀
နံက္ ၈း၀၂
၀ါေခါင္
၂၅၊ ၈၊ ၁၀
၀၊ ၅၈
နံက္ ၀၀း၄၆
၂၄၊ ၈၊ ၁၀
ည ၁၁း၃၀
ေတာ္သလင္း
၂၃၊ ၉၊ ၁၀
၀၊ ၂၀
ညေန ၅း၂၁
၂၃၊ ၉၊ ၁၀
ညေန ၃း၄၂
သီတင္းကြ်တ္
၂၃၊ ၁၀၊ ၁၀
၀၊ ၃၇
နံက္ ၉း၂၅
၂၃၊ ၁၀၊ ၁၀
နံက္ ၈း၀၂
တန္ေဆာင္မုန္း
၂၁၊ ၁၁၊ ၁၀
၁၄၊ ၅၈
နံက္ ၀၀း၄၂
၂၁၊ ၁၁၊ ၁၀
ည ၁၁း၅၂
နတ္ေတာ္
၂၁၊ ၁၂၊ ၁၀
၀၊ ၂၂
ညေန ၂း၂၃
၂၁၊ ၁၂၊ ၁၀
ညေန ၂း၃၉
ျပာသုိ
၁၉၊ ၁၊ ၁၁
၁၄၊ ၄၈
နံက္ ၄း၂၀
၂၀၊ ၁၊ ၁၁
နံက္ ၃း၄၆
တပို႔တဲြ
၁၈၊ ၂၊ ၁၁
၀၊ ၂၃
မြန္းလဲြ ၁း၀၉
၁၈၊ ၂၊ ၁၁
ညေန ၃း၀၁
တေပါင္း
၁၉၊ ၃၊ ၁၁
၁၄၊ ၅၇
နံက္ ၁း၀၉
၂၀၊ ၃၊ ၁၁
နံက္ ၀၀း၃၅

 

၁၃၇၂ ခုႏွစ္ (Apr/10 - Apr/11)
ျပကၡဒိန္မွ
လကြယ္
ျပကၡဒိန္မွ
မုခ်
မုခ်
လကြယ္ရက္
တိထီ
လကြယ္ခ်ိန္
လကြယ္ရက္
လကြယ္ခ်ိန္
တန္ခူး
၁၂၊ ၄၊ ၁၀
၁၃၊ ၅
ညေန ၆း၃၁
၁၄၊ ၄၊ ၁၀
ည ၆း၅၄
ကဆုန္
၁၂၊ ၅၊ ၁၀
၁၃၊ ၃၉
နံက္ ၈း၁၈
၁၄၊ ၅၊ ၁၀
နံက္ ၇း၂၉
နယုန္
၁၁၊ ၆၊ ၁၀
၁၄၊ ၁၂
ညေန ၆း၁၁
၁၂၊ ၆၊ ၁၀
ညေန ၅း၄၀
ပ-၀ါဆို
၁၁၊ ၇၊ ၁၀
၁၄၊ ၅၃
နံက္ ၂း၂၇
၁၂၊ ၇၊ ၁၀
နံက္ ၂း၀၆
ဒု-၀ါဆို
၁၀၊ ၈၊ ၁၀
၀၊ ၄၀
နံက္ ၇း၁၀
၁၀၊ ၈၊ ၁၀
နံက္ ၉း၃၃
၀ါေခါင္
၈၊ ၉၊ ၁၀
၀၊ ၁၉
မြန္းလဲြ ၂း၄၃
၈၊ ၉၊ ၁၀
ညေန ၄း၅၅
ေတာ္သလင္း
၈၊ ၁၀၊ ၁၀
၁၊ ၀
ည ၉း၄၁
၈၊ ၁၀၊ ၁၀
နံက္ ၁း၁၀
သီတင္းကြ်တ္
၆၊ ၁၁၊ ၁၀
၀၊ ၃၂
နံက္ ၁၀း၃၄
၆၊ ၁၁၊ ၁၀
နံက္ ၁၁း၁၇
တန္ေဆာင္မုန္း
၆၊ ၁၂၊ ၁၀
၁၊ ၀
ည ၁၁း၅၄
၆၊ ၁၂၊ ၁၀
နံက္ ၀၀း၀၁
နတ္ေတာ္
၄၊ ၁၊ ၁၁
၀၊ ၂၁
ညေန ၄း၀၂
၄၊ ၁၊ ၁၁
ညေန ၃း၂၈
ျပာသုိ
၃၊ ၂၊ ၁၁
၀၊ ၃၆
နံက္ ၁၀း၁၁
၃၊ ၂၊ ၁၁
နံက္ ၈း၅၆
တပို႔တဲြ
၄၊ ၃၊ ၁၁
၁၄၊ ၅၃
နံက္ ၂း၂၇
၅၊ ၃၊ ၁၁
နံက္ ၃း၁၁
တေပါင္း
၃၊ ၄၊ ၁၁
၀၊ ၆
ည ၁၁း၂၈
၃၊ ၄၊ ၁၁
ည ၈း၅၇

 

၁၃၇၃ ခုႏွစ္ (Apr/11 - Apr/12)
ျပကၡဒိန္မွ
လျပည့္
ျပကၡဒိန္မွ
မုခ်
မုခ်
လျပည့္ရက္
တိထီ
လျပည့္ခ်ိန္
လျပည့္ရက္
လျပည့္ခ်ိန္
တန္ခူး
၁၈၊ ၄၊ ၁၁
၀၊ ၃၉
နံက္ ၇း၃၉
၁၈၊ ၄၊ ၁၁
နံက္ ၉း၀၉
ကဆုန္
၁၇၊ ၅၊ ၁၁
၀၊ ၁၅
ညေန ၄း၃၁
၁၇၊ ၅၊ ၁၁
ညေန ၅း၃၄
နယုန္
၁၆၊ ၆၊ ၁၁
၀၊ ၅၅
နံက္ ၁း၅၂
၁၆၊ ၆၊ ၁၁
နံက္ ၂း၃၉
၀ါဆို
၁၅၊ ၇၊ ၁၁
၀၊ ၂၈
ေန႔လည္ ၁၂း၅၉
၁၅၊ ၇၊ ၁၁
မြန္းလဲြ ၁း၀၅
၀ါေခါင္
၁၄၊ ၈၊ ၁၁
၀၊ ၅၆
နံက္ ၁း၃၇
၁၄၊ ၈၊ ၁၁
နံက္ ၁း၂၃
ေတာ္သလင္း
၁၂၊ ၉၊ ၁၁
၀၊ ၂၀
ညေန ၅း၀၃
၁၂၊ ၉၊ ၁၁
မြန္းလဲြ ၃း၅၂
သီတင္းကြ်တ္
၁၂၊ ၁၀၊ ၁၁
၀၊ ၃၆
နံက္ ၁၀း၂၂
၁၂၊ ၁၀၊ ၁၁
နံက္ ၈း၃၁
တန္ေဆာင္မုန္း
၁၀၊ ၁၁၊ ၁၁
၁၄၊ ၅၃
နံက္ ၂း၅၄
၁၁၊ ၁၁၊ ၁၁
နံက္ ၂း၄၁
နတ္ေတာ္
၁၀၊ ၁၂၊ ၁၁
၀၊ ၆
ည ၁၀း၁၅
၁၀၊ ၁၂၊ ၁၁
ည ၉း၀၂
ျပာသုိ
၈၊ ၁၊ ၁၂
၁၄၊ ၂၅
မြန္းလဲြ ၂း၀၈
၉၊ ၁၊ ၁၂
မြန္းလဲြ ၁း၅၅
တပို႔တဲြ
၇၊ ၂၊ ၁၂
၁၄၊ ၄၇
နံက္ ၄း၅၁
၈၊ ၂၊ ၁၂
နံက္ ၄း၁၉
တေပါင္း
၇၊ ၃၊ ၁၂
၁၄၊ ၁၅
နံက္ ၅း၄၀
၈၊ ၃၊ ၁၂
ညေန ၄း၀၅

 

၁၃၇၃ ခုႏွစ္ (Apr/11 - Apr/12)
ျပကၡဒိန္မွ
လကြယ္
ျပကၡဒိန္မွ
မုခ်
မုခ်
လကြယ္ရက္
တိထီ
လကြယ္ခ်ိန္
လကြယ္ရက္
လကြယ္ခ်ိန္
တန္ခူး
၂၊ ၅၊ ၁၁
၁၄၊ ၂၇
ေန႔လည္ ၁း၄၈
၃၊ ၅၊ ၁၁
မြန္းလဲြ ၁း၁၆
ကဆုန္
၁၊ ၆၊ ၁၁
၁၄၊ ၅၀
နံက္ ၃း၅၈
၂၊ ၆၊ ၁၁
နံက္ ၃း၂၈
နယုန္
၃၀၊ ၆၊ ၁၁
၁၄၊ ၂၀
ညေန ၃း၁၅
၁၊ ၇၊ ၁၁
မြန္းလဲြ ၃း၁၉
၀ါဆို
၃၀၊ ၇၊ ၁၁
၁၄၊ ၅၇
နံက္ ၁း၀၂
၃၁၊ ၇၊ ၁၁
နံက္ ၁း၀၅
၀ါေခါင္
၂၈၊ ၈၊ ၁၁
၁၄၊ ၃၃
နံက္ ၉း၄၃
၂၉၊ ၈၊ ၁၁
နံက္ ၉း၂၉
ေတာ္သလင္း
၂၇၊ ၉၊ ၁၁
၀၊ ၁၆
ညေန ၃း၀၈
၂၇၊ ၉၊ ၁၁
ညေန ၅း၃၄
သီတင္းကြ်တ္
၂၆၊ ၁၀၊ ၁၁
၁၄၊ ၅၁
နံက္ ၃း၀၇
၂၇၊ ၁၀၊ ၁၁
နံက္ ၂း၂၁
တန္ေဆာင္မုန္း
၂၅၊ ၁၁၊ ၁၁
၀၊ ၂၉
နံက္ ၁၁း၂၁
၂၅၊ ၁၁၊ ၁၁
မြန္းလဲြ ၁၂း၃၅
နတ္ေတာ္
၂၄၊ ၁၂၊ ၁၁
၁၄၊ ၅၈
နံက္ ၀၀း၄၀
၂၅၊ ၁၂၊ ၁၁
နံက္ ၀၀း၃၁
ျပာသုိ
၂၃၊ ၁၊ ၁၂
၀၊ ၂၅
မြန္းလဲြ ၁း၅၄
၂၃၊ ၁၊ ၁၂
မြန္းလဲြ ၂း၀၅
တပို႔တဲြ
၂၁၊ ၂၊ ၁၂
၁၄၊ ၄၇
နံက္ ၅း၁၁
၂၂၊ ၂၊ ၁၂
နံက္ ၅း၀၀
တေပါင္း
၂၂၊ ၃၊ ၁၂
၀၊ ၆
ည ၁၁း၀၃
၂၂၊ ၃၊ ၁၂
ည ၉း၀၂

 

၁၃၇၄ ခုႏွစ္ (Apr/12 - Apr/13)
ျပကၡဒိန္မွ
လျပည့္
ျပကၡဒိန္မွ
မုခ်
မုခ်
လျပည့္ရက္
တိထီ
လျပည့္ခ်ိန္
လျပည့္ရက္
လျပည့္ခ်ိန္
တန္ခူး
၆၊ ၄၊ ၁၂
၁၄၊ ၅၃
နံက္ ၂း၂၄
၇၊ ၄၊ ၁၂
နံက္ ၁း၄၄
ကဆုန္
၅၊ ၅၊ ၁၂
၁၄၊ ၃၀
နံက္ ၁၀း၃၉
၆၊ ၅၊ ၁၂
နံက္ ၁၀း၀၀
နယုန္
၄၊ ၆၊ ၁၂
၀၊ ၁၆
ညေန ၃း၅၄
၄၊ ၆၊ ၁၂
ညေန ၅း၃၇
ပ-၀ါဆို
၃၊ ၇၊ ၁၂
၁၄၊ ၅၇
နံက္ ၁း၀၂
၄၊ ၇၊ ၁၂
နံက္ ၁း၁၇
ဒု-၀ါဆို
၂၊ ၈၊ ၁၂
၀၊ ၃၇
နံက္ ၈း၄၈
၂၊ ၈၊ ၁၂
နံက္ ၉း၅၃
၀ါေခါင္
၁၊ ၉၊ ၁၂
၁၊ ၉
ည ၈း၃၉
၃၁၊ ၈၊ ၁၂
ည ၈း၂၃
ေတာ္သလင္း
၃၀၊ ၉၊ ၁၂
၀၊ ၃၄
နံက္ ၁၀း၅၁
၃၀၊ ၉၊ ၁၂
နံက္ ၉း၄၄
သီတင္းကြ်တ္
၃၀၊ ၁၀၊ ၁၂
၀၊ ၅၁
နံက္ ၃း၅၀
၃၀၊ ၁၀၊ ၁၂
နံက္ ၂း၁၅
တန္ေဆာင္မုန္း
၂၈၊ ၁၁၊ ၁၂
၀၊ ၇
ည ၁၁း၀၂
၂၈၊ ၁၁၊ ၁၂
ည ၉း၁၁
နတ္ေတာ္
၂၈၊ ၁၂၊ ၁၂
၀၊ ၁၆
ညေန ၆း၂၆
၂၈၊ ၁၂၊ ၁၂
ညေန ၄း၄၆
ျပာသုိ
၂၆၊ ၁၊ ၁၃
၁၄၊ ၃၂
နံက္ ၁၁း၂၉
၂၇၊ ၁၊ ၁၃
နံက္ ၁၁း၀၄
တပို႔တဲြ
၂၅၊ ၂၊ ၁၃
၁၄၊ ၅၁
နံက္ ၃း၃၀
၂၆၊ ၂၊ ၁၃
နံက္ ၂း၅၁
တေပါင္း
၂၆၊ ၃၊ ၁၃
၁၄၊ ၁၆
ညေန ၄း၄၀
၂၇၊ ၃၊ ၁၃
ညေန ၃း၅၂

 

 

 

၁၃၇၄ ခုႏွစ္ (Apr/12 - Apr/13)
ျပကၡဒိန္မွ
လကြယ္
ျပကၡဒိန္မွ
မုခ်
မုခ်
လကြယ္ရက္
တိထီ
လကြယ္ခ်ိန္
လကြယ္ရက္
လကြယ္ခ်ိန္
တန္ခူး
၂၀၊ ၄၊ ၁၂
၁၄၊ ၂၇
မြန္းလဲြ ၂း၀၃
၂၁၊ ၄၊ ၁၂
မြန္းလဲြ ၁း၄၆
ကဆုန္
၂၀၊ ၅၊ ၁၂
၁၄၊ ၅၄
နံက္ ၆း၂၆
၂၁၊ ၅၊ ၁၂
နံက္ ၆း၁၂
နယုန္
၁၈၊ ၆၊ ၁၂
၁၄၊ ၁၀
ည ၉း၂၀
၁၉၊ ၆၊ ၁၂
ည ၉း၂၇
ပ-၀ါဆို
၁၈၊ ၇၊ ၁၂
၁၄၊ ၃၄
နံက္ ၁၀း၂၉
၁၉၊ ၇၊ ၁၂
နံက္ ၁၀း၄၉
ဒု-၀ါဆို
၁၇၊ ၈၊ ၁၂
၀၊ ၄
ည ၉း၃၅
၁၇၊ ၈၊ ၁၂
ည ၁၀း၂၀
၀ါေခါင္
၁၅၊ ၉၊ ၁၂
၁၄၊ ၃၆
နံက္ ၉း၀၃
၁၆၊ ၉၊ ၁၂
နံက္ ၈း၃၆
ေတာ္သလင္း
၁၅၊ ၁၀၊ ၁၂
၀၊ ၁၃
ညေန ၅း၀၀
၁၅၊ ၁၀၊ ၁၂
ည ၆း၂၈
သီတင္းကြ်တ္
၁၃၊ ၁၁၊ ၁၂
၁၄၊ ၄၅
နံက္ ၅း၁၆
၁၄၊ ၁၁၊ ၁၂
နံက္ ၄း၃၃
တန္ေဆာင္မုန္း
၁၃၊ ၁၂၊ ၁၂
၀၊ ၂၃
မြန္းလဲြ ၁း၂၁
၁၃၊ ၁၂၊ ၁၂
ညေန ၃း၀၇
နတ္ေတာ္
၁၁၊ ၁၊ ၁၃
၁၄၊ ၅၃
နံက္ ၂း၂၉
၁၂၊ ၁၊ ၁၃
နံက္ ၂း၀၉
ျပာသုိ
၁၀၊ ၂၊ ၁၃
၀၊ ၄၆
နံက္ ၇း၄၃
၁၀၊ ၂၊ ၁၃
မြန္းလဲြ ၁း၄၅
တပို႔တဲြ
၁၁၊ ၃၊ ၁၃
၁၄၊ ၅၃
နံက္ ၂း၂၄
၁၂၊ ၃၊ ၁၃
နံက္ ၂း၁၆
တေပါင္း
၁၀၊ ၄၊ ၁၃
၀၊ ၁၈
ညေန ၅း၁၇
၁၀၊ ၄၊ ၁၃
ညေန ၄း၀၀

 

မွတ္ခ်က္။ 

 

(၁) လျပည့္၊ လကြယ္တိထီမ်ားမွာ လျပည့္ညသန္းေခါင္ယံ၊ လကြယ္ည သန္းေခါင္ယံအခ်ိန္ရွိတိထီမ်ားျဖစ္ပါသည္။

(၂) ျပကၡဒိန္မွ လျပည့္၊ လကြယ္ခ်ိန္မ်ားမွာ တိထီ ၁၅ လံုးျပည့္ေသာအခ်ိန္ကို ေခၚျခင္းျဖစ္ပါသည္။

(၃) ဤဇယားရိွတိထီမ်ားမွာ ဆရာမင္းသိန္း၏ သံဒိဌျပကၡဒိန္မွ ယူထားျခင္းျဖစ္ၿပီး ထိုျပကၡဒိန္မွာ အမရပူရေဒသစံေတာ္ခ်ိန္ကို အေျခခံထားသျဖင့္ ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ႏွင့္ အနည္းငယ္ ကဲြလဲြမႈရိွပါမည္။

(၄) လျပည့္၊ လကြယ္ခ်ိန္အားလံုးကို ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ျဖင့္ ျပန္ေျပာင္းထားပါသည္။

(၅) မုခ်လျပည့္လကြယ္ရက္၊ လျပည့္လကြယ္ခ်ိန္မ်ားကို http://www.sunrisesunset.com/  မွရယူပါသည္။ ဤ website တြင္ ေနျပည္ေတာ္ (အေရွ႔ေလာင္ဂ်ီတြဒ္ ၉၆ ဒီဂရီ ၀၆ မိနစ္၊ ေျမာက္လတီၱတြဒ္ ၁၉ ဒီဂရီ ၄၄ မိနစ္) ျဖင့္ေဖာ္ျပထားသျဖင့္ ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္မ်ဥ္း အေရွ႔ေလာင္ဂ်ီတြဒ္ ၉၇ ဒီဂရီ ၃၀ မိနစ္သုိ႔ ျပန္ေျပာင္းထားပါသည္။

(၆) အမရပူရ တည္ေနရာမွာ အေရွ႔ေလာင္ဂ်ီတြဒ္ ၉၆ ဒီဂရီ ၀၄ မိနစ္၊ ေျမာက္လတီၱတြဒ္ ၂၁ ဒီဂရီ ၅၅ မိနစ္ျဖစ္ပါသည္။

No comments: