Sunday, September 16, 2012

ျမန္မာျပကၡဒိန္ (၁၈)

 
၃၊ ၅၊ ၂။ လျပည့္လကြယ္ရက္မ်ားအား ဆန္းစစ္ျခင္း

 

ျပကၡဒိန္တစ္ခုမွန္ကန္ရန္ လျပည့္၊ လကြယ္ရက္မ်ားသည္လည္း အေရးႀကီးေပရာ သကၠရာဇ္ ၁၃၅၂ ခုႏွစ္မွ ၁၃၇၄ ခုႏွစ္ထိ ျမန္မာျပကၡဒိန္မွ လျပည့္လကြယ္ရက္မ်ားကို သဘာ၀လျပည့္လကြယ္ရက္မ်ားႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္ ေလ့လာႏုိင္ရန္ ေဖာ္ျပလိုက္ပါသည္။

            ျမန္မာျပကၡဒိန္တြင္ လျပည့္လကြယ္ရက္ကို သတ္မွတ္ပံုမွာ ရႈပ္ေထြးလွပါသည္။ တစ္ခါတစ္ရံ အမွန္တကယ္ လျပည့္ခ်ိန္မတိုင္မီ တစ္ရက္ကို သတ္မွတ္သည္။ တစ္ခါတစ္ရံ လျပည့္သည့္ရက္ကို သတ္မွတ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ သာမန္လူတစ္ဦးအေနႏွင့္ မည္သည့္ရက္တြင္ အမွန္တကယ္လျပည့္သည္ကို သိရန္ ခဲယဥ္းလွပါသည္။ ၿဂိဳဟ္သြားျပကၡဒိန္ကို ၾကည့္ၿပီးမွသာ မည္သည့္ရက္တြင္ လျပည့္သည္ကို သိႏုိင္ပါမည္။

ဥပမာ - အထက္ေဖာ္ျပပါဥပမာ၌ ၁၃၆၈ ခု၊ သီတင္းကြ်တ္လျပည့္ေန႔ည သန္းေခါင္ခ်ိန္ တိထီမွာ ၁၄၊ ၃၂ ျဖစ္သျဖင့္ တကယ္လမျပည့္ ေသးပါ။ လျပည့္ခ်ိန္မွာ လျပည့္ေက်ာ္ ၁ ရက္ေန႔ နံနက္ ၁၀ နာရီ ၂ မိနစ္က်မွ ျဖစ္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ ၁၃၇၄ ခုႏွစ္ ေတာ္သလင္း၊ သီတင္းကြ်တ္၊ တန္ေဆာင္မုန္း၊ နတ္ေတာ္လျပည့္ည သန္းေခါင္ယံတိထီမ်ားမွာ တီထီ ၁၅ လံုးျပည့္သြားၿပီ ျဖစ္သျဖင့္ ထို လျပည့္ေန႔တြင္ပင္ အမွန္တကယ္လျပည့္ခဲ့ပါသည္။

            ထို႔ေၾကာင့္ ေအာက္တြင္ေဖာ္ျပမည့္ အမွန္လျပည့္ရက္မ်ားႏွင့္ ျပကၡဒိန္လျပည့္ရက္မ်ား ဆန္းစစ္ခ်က္၌ ျပကၡဒိန္တြင္ လျပည့္ရက္ဟု ေဖာ္ျပထားေသာ္လည္း အမွန္တကယ္ မည္သည့္ရက္၌ လျပည့္သည္ကို သံဒိ႒ျပကၡဒိန္မွ တိထီကိုၾကည့္ၿပီးမွ သိႏိုင္ပါမည္။ သို႔ေသာ္ မုခ်လျပည့္ရက္မွာမူ အမွန္တကယ္လျပည့္ခ်ိန္က်ေရာက္ေသာရက္ကို ေဖာ္ျပထားျခင္းျဖစ္၏။ ဆိုလိုသည္မွာ မုခ်လျပည့္ ရက္သည္ ဧၿပီလ ၁၀ ရက္ေန႔ျဖစ္လွ်င္ ထို ဧၿပီလ ၁၀ ရက္ေန႔တြင္ပင္ လျပည့္သည္။

ေရွးပညာရိွႀကီးမ်ားက မည္ကဲ့သို႔ပင္ စည္းကမ္းခ်မွတ္က်င့္သံုးခဲ့သည္ ျဖစ္ေစကာမူ ကြ်န္ေတာ္ကေတာ့ လျပည့္ခ်ိန္၊ လကြယ္ခ်ိန္ရိွသည့္ရက္မ်ားကို လျပည့္၊ လကြယ္ရက္မ်ားအျဖစ္သတ္မွတ္ျခင္းကိုသာ ပိုၿပီးသဘာ၀က်၊ မွန္ကန္သည္ဟု ထင္ျမင္မိပါသည္။

ျမန္မာျပကၡဒိန္မွ လျပည့္၊ လကြယ္ရက္မ်ားခြ်တ္ယြင္းေနသည္ကို ျမင္ႏိုင္ေစရန္ ၂၃ ႏွစ္စာ ႏိႈင္းယွဥ္ျပထားပါသည္။

 

 

၁၃၅၂ ခုႏွစ္ (Apr/90 - Apr/91)
ျပကၡဒိန္မွ
မုခ်
ျပကၡဒိန္မွ
မုခ်
လျပည့္
လျပည့္
လကြယ္
လကြယ္
တန္ခူး
၉၊ ၄၊ ၉၀
၁၀၊ ၄၊ ၉၀
၂၃၊ ၄၊ ၉၀
၂၅၊ ၄၊ ၉၀
ကဆုန္
၈၊ ၅၊ ၉၀
၁၀၊ ၅၊ ၉၀
၂၃၊ ၅၊ ၉၀
၂၄၊ ၅၊ ၉၀
နယုန္
၇၊ ၆၊ ၉၀
၈၊ ၆၊ ၉၀
၂၁၊ ၆၊ ၉၀
၂၃၊ ၆၊ ၉၀
၀ါဆို
၆၊ ၇၊ ၉၀
၈၊ ၇၊ ၉၀
၂၁၊ ၇၊ ၉၀
၂၂၊ ၇၊ ၉၀
၀ါေခါင္
၅၊ ၈၊ ၉၀
၆၊ ၈၊ ၉၀
၁၉၊ ၈၊ ၉၀
၂၀၊ ၈၊ ၉၀
ေတာ္သလင္း
၃၊ ၉၊ ၉၀
၅၊ ၉၊ ၉၀
၁၈၊ ၉၊ ၉၀
၁၉၊ ၉၊ ၉၀
သီတင္းကြ်တ္
၃၊ ၁၀၊ ၉၀
၄၊ ၁၀၊ ၉၀
၁၇၊ ၁၀၊ ၉၀
၁၈၊ ၁၀၊ ၉၀
တန္ေဆာင္မုန္း
၁၊ ၁၁၊ ၉၀
၃၊ ၁၁၊ ၉၀
၁၆၊ ၁၁၊ ၉၀
၁၇၊ ၁၁၊ ၉၀
နတ္ေတာ္
၁၊ ၁၂၊ ၉၀
၂၊ ၁၂၊ ၉၀
၁၅၊ ၁၂၊ ၉၀
၁၇၊ ၁၂၊ ၉၀
ျပာသုိ
၃၀၊ ၁၂၊ ၉၀
၁၊ ၁၊ ၉၁
၁၄၊ ၁၊ ၉၁
၁၆၊ ၁၊ ၉၁
တပို႔တဲြ
၂၉၊ ၁၊ ၉၁
၃၀၊ ၁၊ ၉၁
၁၂၊ ၂၊ ၉၁
၁၅၊ ၂၊ ၉၁
တေပါင္း
၂၇၊ ၂၊ ၉၁
၁၊ ၃၊ ၉၁
၁၄၊ ၃၊ ၉၁
၁၆၊ ၃၊ ၉၁

 

၁၃၅၃ ခုႏွစ္ (Apr/91 - Apr/92)
ျပကၡဒိန္မွ
မုခ်
ျပကၡဒိန္မွ
မုခ်
လျပည့္
လျပည့္
လကြယ္
လကြယ္
တန္ခူး
၂၉၊ ၃၊ ၉၁
၃၀၊ ၃၊ ၉၁
၁၂၊ ၄၊ ၉၁
၁၅၊ ၄၊ ၉၁
ကဆုန္
၂၇၊ ၄၊ ၉၁
၂၉၊ ၄၊ ၉၁
၁၂၊ ၅၊ ၉၁
၁၄၊ ၅၊ ၉၁
နယုန္
၂၇၊ ၅၊ ၉၁
၂၈၊ ၅၊ ၉၁
၁၁၊ ၆၊ ၉၁
၁၂၊ ၆၊ ၉၁
ပ-၀ါဆို
၂၆၊ ၆၊ ၉၁
၂၇၊ ၆၊ ၉၁
၁၁၊ ၇၊ ၉၁
၁၂၊ ၇၊ ၉၁
ဒု-၀ါဆို
၂၆၊ ၇၊ ၉၁
၂၇၊ ၇၊ ၉၁
၁၀၊ ၈၊ ၉၁
၁၀၊ ၈၊ ၉၁
၀ါေခါင္
၂၅၊ ၈၊ ၉၁
၂၅၊ ၈၊ ၉၁
၈၊ ၉၊ ၉၁
၈၊ ၉၊ ၉၁
ေတာ္သလင္း
၂၃၊ ၉၊ ၉၁
၂၄၊ ၉၊ ၉၁
၈၊ ၁၀၊ ၉၁
၈၊ ၁၀၊ ၉၁
သီတင္းကြ်တ္
၂၃၊ ၁၀၊ ၉၁
၂၃၊ ၁၀၊ ၉၁
၆၊ ၁၁၊ ၉၁
၆၊ ၁၁၊ ၉၁
တန္ေဆာင္မုန္း
၂၁၊ ၁၁၊ ၉၁
၂၂၊ ၁၁၊ ၉၁
၆၊ ၁၂၊ ၉၁
၆၊ ၁၂၊ ၉၁
နတ္ေတာ္
၂၁၊ ၁၂၊ ၉၁
၂၁၊ ၁၂၊ ၉၁
၄၊ ၁၊ ၉၂
၅၊ ၁၊ ၉၂
ျပာသုိ
၁၉၊ ၁၊ ၉၂
၂၀၊ ၁၊ ၉၂
၃၊ ၂၊ ၉၂
၄၊ ၂၊ ၉၂
တပို႔တဲြ
၁၈၊ ၂၊ ၉၂
၁၈၊ ၂၊ ၉၂
၃၊ ၃၊ ၉၂
၄၊ ၃၊ ၉၂
တေပါင္း
၁၈၊ ၃၊ ၉၂
၁၉၊ ၃၊ ၉၂
၂၊ ၄၊ ၉၂
၃၊ ၄၊ ၉၂

 

၁၃၅၄ ခုႏွစ္ (Apr/92 - Apr/93)
ျပကၡဒိန္မွ
မုခ်
ျပကၡဒိန္မွ
မုခ်
လျပည့္
လျပည့္
လကြယ္
လကြယ္
တန္ခူး
၁၇၊ ၄၊ ၉၂
၁၇၊ ၄၊ ၉၂
၁၊ ၅၊ ၉၂
၃၊ ၅၊ ၉၂
ကဆုန္
၁၆၊ ၅၊ ၉၂
၁၆၊ ၅၊ ၉၂
၃၁၊ ၅၊ ၉၂
၁၊ ၆၊ ၉၂
နယုန္
၁၅၊ ၆၊ ၉၂
၁၅၊ ၆၊ ၉၂
၂၉၊ ၆၊ ၉၂
၃၀၊ ၆၊ ၉၂
၀ါဆို
၁၄၊ ၇၊ ၉၂
၁၅၊ ၇၊ ၉၂
၂၉၊ ၇၊ ၉၂
၃၀၊ ၇၊ ၉၂
၀ါေခါင္
၁၃၊ ၈၊ ၉၂
၁၃၊ ၈၊ ၉၂
၂၇၊ ၈၊ ၉၂
၂၈၊ ၈၊ ၉၂
ေတာ္သလင္း
၁၁၊ ၉၊ ၉၂
၁၂၊ ၉၊ ၉၂
၂၆၊ ၉၊ ၉၂
၂၆၊ ၉၊ ၉၂
သီတင္းကြ်တ္
၁၁၊ ၁၀၊ ၉၂
၁၂၊ ၁၀၊ ၉၂
၂၅၊ ၁၀၊ ၉၂
၂၆၊ ၁၀၊ ၉၂
တန္ေဆာင္မုန္း
၉၊ ၁၁၊ ၉၂
၁၀၊ ၁၁၊ ၉၂
၂၄၊ ၁၁၊ ၉၂
၂၄၊ ၁၁၊ ၉၂
နတ္ေတာ္
၉၊ ၁၂၊ ၉၂
၁၀၊ ၁၂၊ ၉၂
၂၃၊ ၁၂၊ ၉၂
၂၄၊ ၁၂၊ ၉၂
ျပာသုိ
၇၊ ၁၊ ၉၃
၈၊ ၁၊ ၉၃
၂၂၊ ၁၊ ၉၃
၂၃၊ ၁၊ ၉၃
တပို႔တဲြ
၆၊ ၂၊ ၉၃
၇၊ ၂၊ ၉၃
၂၀၊ ၂၊ ၉၃
၂၁၊ ၂၊ ၉၃
တေပါင္း
၇၊ ၃၊ ၉၃
၈၊ ၃၊ ၉၃
၂၂၊ ၃၊ ၉၃
၂၃၊ ၃၊ ၉၃

 

၁၃၅၅ ခုႏွစ္ (Apr/93 - Apr/94)
ျပကၡဒိန္မွ
မုခ်
ျပကၡဒိန္မွ
မုခ်
လျပည့္
လျပည့္
လကြယ္
လကြယ္
တန္ခူး
၆၊ ၄၊ ၉၃
၇၊ ၄၊ ၉၃
၂၀၊ ၄၊ ၉၃
၂၂၊ ၄၊ ၉၃
ကဆုန္
၅၊ ၅၊ ၉၃
၆၊ ၅၊ ၉၃
၂၀၊ ၅၊ ၉၃
၂၁၊ ၅၊ ၉၃
နယုန္
၄၊ ၆၊ ၉၃
၄၊ ၆၊ ၉၃
၁၈၊ ၆၊ ၉၃
၂၀၊ ၆၊ ၉၃
ပ-၀ါဆို
၃၊ ၇၊ ၉၃
၄၊ ၇၊ ၉၃
၁၈၊ ၇၊ ၉၃
၁၉၊ ၇၊ ၉၃
ဒု-၀ါဆို
၂၊ ၈၊ ၉၃
၂၊ ၈၊ ၉၃
၁၇၊ ၈၊ ၉၃
၁၈၊ ၈၊ ၉၃
၀ါေခါင္
၁၊ ၉၊ ၉၃
၁၊ ၉၊ ၉၃
၁၅၊ ၉၊ ၉၃
၁၆၊ ၉၊ ၉၃
ေတာ္သလင္း
၃၀၊ ၉၊ ၉၃
၁၊ ၁၀၊ ၉၃
၁၅၊ ၁၀၊ ၉၃
၁၅၊ ၁၀၊ ၉၃
သီတင္းကြ်တ္
၃၀၊ ၁၀၊ ၉၃
၃၀၊ ၁၀၊ ၉၃
၁၃၊ ၁၁၊ ၉၃
၁၄၊ ၁၁၊ ၉၃
တန္ေဆာင္မုန္း
၂၈၊ ၁၁၊ ၉၃
၂၉၊ ၁၁၊ ၉၃
၁၃၊ ၁၂၊ ၉၃
၁၃၊ ၁၂၊ ၉၃
နတ္ေတာ္
၂၈၊ ၁၂၊ ၉၃
၂၉၊ ၁၂၊ ၉၃
၁၁၊ ၁၊ ၉၄
၁၂၊ ၁၊ ၉၄
ျပာသုိ
၂၆၊ ၁၊ ၉၄
၂၇၊ ၁၊ ၉၄
၁၀၊ ၂၊ ၉၄
၁၀၊ ၂၊ ၉၄
တပို႔တဲြ
၂၅၊ ၂၊ ၉၄
၂၆၊ ၂၊ ၉၄
၁၁၊ ၃၊ ၉၄
၁၂၊ ၃၊ ၉၄
တေပါင္း
၂၆၊ ၃၊ ၉၄
၂၇၊ ၃၊ ၉၄
၁၀၊ ၄၊ ၉၄
၁၁၊ ၄၊ ၉၄
 
၁၃၅၆ ခုႏွစ္ (Apr/94 - Apr/95)
ျပကၡဒိန္မွ
မုခ်
ျပကၡဒိန္မွ
မုခ်
လျပည့္
လျပည့္
လကြယ္
လကြယ္
တန္ခူး
၂၅၊ ၄၊ ၉၄
၂၆၊ ၄၊ ၉၄
၉၊ ၅၊ ၉၄
၁၀၊ ၅၊ ၉၄
ကဆုန္
၂၄၊ ၅၊ ၉၄
၂၅၊ ၅၊ ၉၄
၈၊ ၆၊ ၉၄
၉၊ ၆၊ ၉၄
နယုန္
၂၃၊ ၆၊ ၉၄
၂၃၊ ၆၊ ၉၄
၇၊ ၇၊ ၉၄
၉၊ ၇၊ ၉၄
၀ါဆို
၂၂၊ ၇၊ ၉၄
၂၃၊ ၇၊ ၉၄
၆၊ ၈၊ ၉၄
၇၊ ၈၊ ၉၄
၀ါေခါင္
၂၁၊ ၈၊ ၉၄
၂၁၊ ၈၊ ၉၄
၄၊ ၉၊ ၉၄
၆၊ ၉၊ ၉၄
ေတာ္သလင္း
၁၉၊ ၉၊ ၉၄
၂၀၊ ၉၊ ၉၄
၄၊ ၁၀၊ ၉၄
၅၊ ၁၀၊ ၉၄
သီတင္းကြ်တ္
၁၉၊ ၁၀၊ ၉၄
၁၉၊ ၁၀၊ ၉၄
၂၊ ၁၁၊ ၉၄
၃၊ ၁၁၊ ၉၄
တန္ေဆာင္မုန္း
၁၇၊ ၁၁၊ ၉၄
၁၈၊ ၁၁၊ ၉၄
၂၊ ၁၂၊ ၉၄
၃၊ ၁၂၊ ၉၄
နတ္ေတာ္
၁၇၊ ၁၂၊ ၉၄
၁၈၊ ၁၂၊ ၉၄
၃၁၊ ၁၂၊ ၉၄
၁၊ ၁၊ ၉၅
ျပာသုိ
၁၅၊ ၁၊ ၉၅
၁၇၊ ၁၊ ၉၅
၃၀၊ ၁၊ ၉၅
၃၁၊ ၁၊ ၉၅
တပို႔တဲြ
၁၄၊ ၂၊ ၉၅
၁၅၊ ၂၊ ၉၅
၂၈၊ ၂၊ ၉၅
၁၊ ၃၊ ၉၅
တေပါင္း
၁၅၊ ၃၊ ၉၅
၁၇၊ ၃၊ ၉၅
၃၀၊ ၃၊ ၉၅
၃၁၊ ၃၊ ၉၅

 

၁၃၅၇ ခုႏွစ္ (Apr/95 - Apr/96)
ျပကၡဒိန္မွ
မုခ်
ျပကၡဒိန္မွ
မုခ်
လျပည့္
လျပည့္
လကြယ္
လကြယ္
တန္ခူး
၁၄၊ ၄၊ ၉၅
၁၅၊ ၄၊ ၉၅
၂၈၊ ၄၊ ၉၅
၃၀၊ ၄၊ ၉၅
ကဆုန္
၁၃၊ ၅၊ ၉၅
၁၅၊ ၅၊ ၉၅
၂၈၊ ၅၊ ၉၅
၂၉၊ ၅၊ ၉၅
နယုန္
၁၂၊ ၆၊ ၉၅
၁၃၊ ၆၊ ၉၅
၂၆၊ ၆၊ ၉၅
၂၈၊ ၆၊ ၉၅
၀ါဆို
၁၁၊ ၇၊ ၉၅
၁၂၊ ၇၊ ၉၅
၂၆၊ ၇၊ ၉၅
၂၇၊ ၇၊ ၉၅
၀ါေခါင္
၁၀၊ ၈၊ ၉၅
၁၁၊ ၈၊ ၉၅
၂၄၊ ၈၊ ၉၅
၂၆၊ ၈၊ ၉၅
ေတာ္သလင္း
၈၊ ၉၊ ၉၅
၉၊ ၉၊ ၉၅
၂၃၊ ၉၊ ၉၅
၂၄၊ ၉၊ ၉၅
သီတင္းကြ်တ္
၈၊ ၁၀၊ ၉၅
၈၊ ၁၀၊ ၉၅
၂၂၊ ၁၀၊ ၉၅
၂၄၊ ၁၀၊ ၉၅
တန္ေဆာင္မုန္း
၆၊ ၁၁၊ ၉၅
၇၊ ၁၁၊ ၉၅
၂၁၊ ၁၁၊ ၉၅
၂၂၊ ၁၁၊ ၉၅
နတ္ေတာ္
၆၊ ၁၂၊ ၉၅
၇၊ ၁၂၊ ၉၅
၂၀၊ ၁၂၊ ၉၅
၂၂၊ ၁၂၊ ၉၅
ျပာသုိ
၄၊ ၁၊ ၉၆
၆၊ ၁၊ ၉၆
၁၉၊ ၁၊ ၉၆
၂၀၊ ၁၊ ၉၆
တပို႔တဲြ
၃၊ ၂၊ ၉၆
၄၊ ၂၊ ၉၆
၁၇၊ ၂၊ ၉၆
၁၉၊ ၂၊ ၉၆
တေပါင္း
၃၊ ၃၊ ၉၆
၅၊ ၃၊ ၉၆
၁၈၊ ၃၊ ၉၆
၁၉၊ ၃၊ ၉၆

 

၁၃၅၈ ခုႏွစ္ (Apr/96 - Apr/97)
ျပကၡဒိန္မွ
မုခ်
ျပကၡဒိန္မွ
မုခ်
လျပည့္
လျပည့္
လကြယ္
လကြယ္
တန္ခူး
၂၊ ၄၊ ၉၆
၄၊ ၄၊ ၉၆
၁၆၊ ၄၊ ၉၆
၁၈၊ ၄၊ ၉၆
ကဆုန္
၁၊ ၅၊ ၉၆
၃၊ ၅၊ ၉၆
၁၆၊ ၅၊ ၉၆
၁၇၊ ၅၊ ၉၆
နယုန္
၃၁၊ ၅၊ ၉၆
၂၊ ၆၊ ၉၆
၁၅၊ ၆၊ ၉၆
၁၆၊ ၆၊ ၉၆
ပ-၀ါဆို
၃၀၊ ၆၊ ၉၆
၁၊ ၇၊ ၉၆
၁၅၊ ၇၊ ၉၆
၁၅၊ ၇၊ ၉၆
ဒု-၀ါဆို
၃၀၊ ၇၊ ၉၆
၃၀၊ ၇၊ ၉၆
၁၄၊ ၈၊ ၉၆
၁၄၊ ၈၊ ၉၆
၀ါေခါင္
၂၉၊ ၈၊ ၉၆
၂၉၊ ၈၊ ၉၆
၁၂၊ ၉၊ ၉၆
၁၃၊ ၉၊ ၉၆
ေတာ္သလင္း
၂၇၊ ၉၊ ၉၆
၂၇၊ ၉၊ ၉၆
၁၂၊ ၁၀၊ ၉၆
၁၂၊ ၁၀၊ ၉၆
သီတင္းကြ်တ္
၂၇၊ ၁၀၊ ၉၆
၂၆၊ ၁၀၊ ၉၆
၁၀၊ ၁၁၊ ၉၆
၁၁၊ ၁၁၊ ၉၆
တန္ေဆာင္မုန္း
၂၅၊ ၁၁၊ ၉၆
၂၅၊ ၁၁၊ ၉၆
၁၀၊ ၁၂၊ ၉၆
၁၀၊ ၁၂၊ ၉၆
နတ္ေတာ္
၂၅၊ ၁၂၊ ၉၆
၂၅၊ ၁၂၊ ၉၆
၈၊ ၁၊ ၉၇
၉၊ ၁၊ ၉၇
ျပာသုိ
၂၃၊ ၁၊ ၉၇
၂၃၊ ၁၊ ၉၇
၇၊ ၂၊ ၉၇
၇၊ ၂၊ ၉၇
တပို႔တဲြ
၂၂၊ ၂၊ ၉၇
၂၂၊ ၂၊ ၉၇
၈၊ ၃၊ ၉၇
၉၊ ၃၊ ၉၇
တေပါင္း
၂၃၊ ၃၊ ၉၇
၂၄၊ ၃၊ ၉၇
၇၊ ၄၊ ၉၇
၇၊ ၄၊ ၉၇

 

၁၃၅၉ ခုႏွစ္ (Apr/97 - Apr/98)
ျပကၡဒိန္မွ
မုခ်
ျပကၡဒိန္မွ
မုခ်
လျပည့္
လျပည့္
လကြယ္
လကြယ္
တန္ခူး
၂၂၊ ၄၊ ၉၇
၂၃၊ ၄၊ ၉၇
၆၊ ၅၊ ၉၇
၇၊ ၅၊ ၉၇
ကဆုန္
၂၁၊ ၅၊ ၉၇
၂၂၊ ၅၊ ၉၇
၅၊ ၆၊ ၉၇
၅၊ ၆၊ ၉၇
နယုန္
၂၀၊ ၆၊ ၉၇
၂၁၊ ၆၊ ၉၇
၄၊ ၇၊ ၉၇
၅၊ ၇၊ ၉၇
၀ါဆို
၁၉၊ ၇၊ ၉၇
၂၀၊ ၇၊ ၉၇
၃၊ ၈၊ ၉၇
၃၊ ၈၊ ၉၇
၀ါေခါင္
၁၈၊ ၈၊ ၉၇
၁၈၊ ၈၊ ၉၇
၁၊ ၉၊ ၉၇
၂၊ ၉၊ ၉၇
ေတာ္သလင္း
၁၆၊ ၉၊ ၉၇
၁၇၊ ၉၊ ၉၇
၁၊ ၁၀၊ ၉၇
၁၊ ၁၀၊ ၉၇
သီတင္းကြ်တ္
၁၆၊ ၁၀၊ ၉၇
၁၆၊ ၁၀၊ ၉၇
၃၀၊ ၁၀၊ ၉၇
၃၁၊ ၁၀၊ ၉၇
တန္ေဆာင္မုန္း
၁၄၊ ၁၁၊ ၉၇
၁၄၊ ၁၁၊ ၉၇
၂၉၊ ၁၁၊ ၉၇
၃၀၊ ၁၁၊ ၉၇
နတ္ေတာ္
၁၄၊ ၁၂၊ ၉၇
၁၄၊ ၁၂၊ ၉၇
၂၈၊ ၁၂၊ ၉၇
၂၉၊ ၁၂၊ ၉၇
ျပာသုိ
၁၂၊ ၁၊ ၉၈
၁၂၊ ၁၊ ၉၈
၂၇၊ ၁၊ ၉၈
၂၈၊ ၁၊ ၉၈
တပို႔တဲြ
၁၁၊ ၂၊ ၉၈
၁၁၊ ၂၊ ၉၈
၂၅၊ ၂၊ ၉၈
၂၆၊ ၂၊ ၉၈
တေပါင္း
၁၂၊ ၃၊ ၉၈
၁၃၊ ၃၊ ၉၈
၂၇၊ ၃၊ ၉၈
၂၈၊ ၃၊ ၉၈

 

၁၃၆၀ ခုႏွစ္ (Apr/98 - Apr/99)
ျပကၡဒိန္မွ
မုခ်
ျပကၡဒိန္မွ
မုခ်
လျပည့္
လျပည့္
လကြယ္
လကြယ္
တန္ခူး
၁၁၊ ၄၊ ၉၈
၁၂၊ ၄၊ ၉၈
၂၅၊ ၄၊ ၉၈
၂၆၊ ၄၊ ၉၈
ကဆုန္
၁၀၊ ၅၊ ၉၈
၁၁၊ ၅၊ ၉၈
၂၅၊ ၅၊ ၉၈
၂၆၊ ၅၊ ၉၈
နယုန္
၉၊ ၆၊ ၉၈
၁၀၊ ၆၊ ၉၈
၂၃၊ ၆၊ ၉၈
၂၄၊ ၆၊ ၉၈
၀ါဆို
၈၊ ၇၊ ၉၈
၉၊ ၇၊ ၉၈
၂၃၊ ၇၊ ၉၈
၂၃၊ ၇၊ ၉၈
၀ါေခါင္
၇၊ ၈၊ ၉၈
၈၊ ၈၊ ၉၈
၂၁၊ ၈၊ ၉၈
၂၂၊ ၈၊ ၉၈
ေတာ္သလင္း
၅၊ ၉၊ ၉၈
၆၊ ၉၊ ၉၈
၂၀၊ ၉၊ ၉၈
၂၀၊ ၉၊ ၉၈
သီတင္းကြ်တ္
၅၊ ၁၀၊ ၉၈
၆၊ ၁၀၊ ၉၈
၁၉၊ ၁၀၊ ၉၈
၂၀၊ ၁၀၊ ၉၈
တန္ေဆာင္မုန္း
၃၊ ၁၁၊ ၉၈
၄၊ ၁၁၊ ၉၈
၁၈၊ ၁၁၊ ၉၈
၁၉၊ ၁၁၊ ၉၈
နတ္ေတာ္
၃၊ ၁၂၊ ၉၈
၃၊ ၁၂၊ ၉၈
၁၇၊ ၁၂၊ ၉၈
၁၉၊ ၁၂၊ ၉၈
ျပာသုိ
၁၊ ၁၊ ၉၉
၂၊ ၁၊ ၉၉
၁၆၊ ၁၊ ၉၉
၁၇၊ ၁၊ ၉၉
တပို႔တဲြ
၃၁၊ ၁၊ ၉၉
၃၁၊ ၁၊ ၉၉
၁၄၊ ၂၊ ၉၉
၁၆၊ ၂၊ ၉၉
တေပါင္း
၁၊ ၃၊ ၉၉
၂၊ ၃၊ ၉၉
၁၆၊ ၃၊ ၉၉
၁၈၊ ၃၊ ၉၉

 

၁၃၆၁ ခုႏွစ္ (Apr/99 - Apr/2000)
ျပကၡဒိန္မွ
မုခ်
ျပကၡဒိန္မွ
မုခ်
လျပည့္
လျပည့္
လကြယ္
လကြယ္
တန္ခူး
၃၁၊ ၃၊ ၉၉
၁၊ ၄၊ ၉၉
၁၄၊ ၄၊ ၉၉
၁၆၊ ၄၊ ၉၉
ကဆုန္
၂၉၊ ၄၊ ၉၉
၃၀၊ ၄၊ ၉၉
၁၄၊ ၅၊ ၉၉
၁၅၊ ၅၊ ၉၉
နယုန္
၂၉၊ ၅၊ ၉၉
၃၀၊ ၅၊ ၉၉
၁၂၊ ၆၊ ၉၉
၁၄၊ ၆၊ ၉၉
ပ-၀ါဆို
၂၇၊ ၆၊ ၉၉
၂၉၊ ၆၊ ၉၉
၁၂၊ ၇၊ ၉၉
၁၃၊ ၇၊ ၉၉
ဒု-၀ါဆို
၂၇၊ ၇၊ ၉၉
၂၈၊ ၇၊ ၉၉
၁၁၊ ၈၊ ၉၉
၁၁၊ ၈၊ ၉၉
၀ါေခါင္
၂၆၊ ၈၊ ၉၉
၂၇၊ ၈၊ ၉၉
၉၊ ၉၊ ၉၉
၁၀၊ ၉၊ ၉၉
ေတာ္သလင္း
၂၄၊ ၉၊ ၉၉
၂၅၊ ၉၊ ၉၉
၉၊ ၁၀၊ ၉၉
၉၊ ၁၀၊ ၉၉
သီတင္းကြ်တ္
၂၄၊ ၁၀၊ ၉၉
၂၅၊ ၁၀၊ ၉၉
၇၊ ၁၁၊ ၉၉
၈၊ ၁၁၊ ၉၉
တန္ေဆာင္မုန္း
၂၂၊ ၁၁၊ ၉၉
၂၃၊ ၁၁၊ ၉၉
၇၊ ၁၂၊ ၉၉
၈၊ ၁၂၊ ၉၉
နတ္ေတာ္
၂၂၊ ၁၂၊ ၉၉
၂၃၊ ၁၂၊ ၉၉
၅၊ ၁၊ ၂၀၀၀
၇၊ ၁၊ ၀၀
ျပာသုိ
၂၀၊ ၁၊ ၂၀၀၀
၂၁၊ ၁၊ ၀၀
၄၊ ၂၊ ၂၀၀၀
၅၊ ၂၊ ၀၀
တပို႔တဲြ
၁၉၊ ၂၊ ၂၀၀၀
၁၉၊ ၂၊ ၀၀
၄၊ ၃၊ ၂၀၀၀
၆၊ ၃၊ ၀၀
တေပါင္း
၁၉၊ ၃၊ ၂၀၀၀
၂၀၊ ၃၊ ၀၀
၃၊ ၄၊ ၂၀၀၀
၅၊ ၄၊ ၀၀

 

၁၃၆၂ ခုႏွစ္ (Apr/2000 - Apr/01)
 
ျပကၡဒိန္မွ
မုခ်
ျပကၡဒိန္မွ
မုခ်
လျပည့္
လျပည့္
လကြယ္
လကြယ္
တန္ခူး
၁၈၊ ၄၊ ၂၀၀၀
၁၉၊ ၄၊ ၀၀
၂၊ ၅၊ ၂၀၀၀
၄၊ ၅၊ ၀၀
ကဆုန္
၁၇၊ ၅၊ ၂၀၀၀
၁၈၊ ၅၊ ၀၀
၁၊ ၆၊ ၂၀၀၀
၂၊ ၆၊ ၀၀
နယုန္
၁၆၊ ၆၊ ၂၀၀၀
၁၇၊ ၆၊ ၀၀
၃၀၊ ၆၊ ၂၀၀၀
၂၊ ၇၊ ၀၀
၀ါဆို
၁၅၊ ၇၊ ၂၀၀၀
၁၆၊ ၇၊ ၀၀
၃၀၊ ၇၊ ၂၀၀၀
၃၁၊ ၇၊ ၀၀
၀ါေခါင္
၁၄၊ ၈၊ ၂၀၀၀
၁၅၊ ၈၊ ၀၀
၂၈၊ ၈၊ ၂၀၀၀
၂၉၊ ၈၊ ၀၀
ေတာ္သလင္း
၁၂၊ ၉၊ ၂၀၀၀
၁၄၊ ၉၊ ၀၀
၂၇၊ ၉၊ ၂၀၀၀
၂၈၊ ၉၊ ၀၀
သီတင္းကြ်တ္
၁၂၊ ၁၀၊ ၂၀၀၀
၁၃၊ ၁၀၊ ၀၀
၂၆၊ ၁၀၊ ၂၀၀၀
၂၇၊ ၁၀၊ ၀၀
တန္ေဆာင္မုန္း
၁၀၊ ၁၁၊ ၂၀၀၀
၁၂၊ ၁၁၊ ၀၀
၂၅၊ ၁၁၊ ၂၀၀၀
၂၆၊ ၁၁၊ ၀၀
နတ္ေတာ္
၁၀၊ ၁၂၊ ၂၀၀၀
၁၁၊ ၁၂၊ ၀၀
၂၄၊ ၁၂၊ ၂၀၀၀
၂၅၊ ၁၂၊ ၀၀
ျပာသုိ
၈၊ ၁၊ ၀၁
၁၀၊ ၁၊ ၀၁
၂၃၊ ၁၊ ၀၁
၂၄၊ ၁၊ ၀၁
တပို႔တဲြ
၇၊ ၂၊ ၀၁
၈၊ ၂၊ ၀၁
၂၁၊ ၂၊ ၀၁
၂၃၊ ၂၊ ၀၁
တေပါင္း
၈၊ ၃၊ ၀၁
၉၊ ၃၊ ၀၁
၂၃၊ ၃၊ ၀၁
၂၅၊ ၃၊ ၀၁

 

၁၃၆၃ ခုႏွစ္ (Apr/01 - Apr/02)
 
ျပကၡဒိန္မွ
မုခ်
ျပကၡဒိန္မွ
မုခ်
လျပည့္
လျပည့္
လကြယ္
လကြယ္
တန္ခူး
၇၊ ၄၊ ၀၁
၈၊ ၄၊ ၀၁
၂၁၊ ၄၊ ၀၁
၂၃၊ ၄၊ ၀၁
ကဆုန္
၆၊ ၅၊ ၀၁
၇၊ ၅၊ ၀၁
၂၁၊ ၅၊ ၀၁
၂၃၊ ၅၊ ၀၁
နယုန္
၅၊ ၆၊ ၀၁
၆၊ ၆၊ ၀၁
၂၀၊ ၆၊ ၀၁
၂၁၊ ၆၊ ၀၁
ပ-၀ါဆို
၅၊ ၇၊ ၀၁
၅၊ ၇၊ ၀၁
၂၀၊ ၇၊ ၀၁
၂၁၊ ၇၊ ၀၁
ဒု-၀ါဆို
၄၊ ၈၊ ၀၁
၄၊ ၈၊ ၀၁
၁၉၊ ၈၊ ၀၁
၁၉၊ ၈၊ ၀၁
၀ါေခါင္
၃၊ ၉၊ ၀၁
၃၊ ၉၊ ၀၁
၁၇၊ ၉၊ ၀၁
၁၇၊ ၉၊ ၀၁
ေတာ္သလင္း
၂၊ ၁၀၊ ၀၁
၂၊ ၁၀၊ ၀၁
၁၇၊ ၁၀၊ ၀၁
၁၇၊ ၁၀၊ ၀၁
သီတင္းကြ်တ္
၁၊ ၁၁၊ ၀၁
၁၊ ၁၁၊ ၀၁
၁၅၊ ၁၁၊ ၀၁
၁၅၊ ၁၁၊ ၀၁
တန္ေဆာင္မုန္း
၃၀၊ ၁၁၊ ၀၁
၁၊ ၁၂၊ ၀၁
၁၅၊ ၁၂၊ ၀၁
၁၅၊ ၁၂၊ ၀၁
နတ္ေတာ္
၃၀၊ ၁၂၊ ၀၁
၃၀၊ ၁၂၊ ၀၁
၁၃၊ ၁၊ ၀၂
၁၃၊ ၁၊ ၀၂
ျပာသုိ
၂၈၊ ၁၊ ၀၂
၂၉၊ ၁၊ ၀၂
၁၂၊ ၂၊ ၀၂
၁၂၊ ၂၊ ၀၂
တပို႔တဲြ
၂၇၊ ၂၊ ၀၂
၂၇၊ ၂၊ ၀၂
၁၃၊ ၃၊ ၀၂
၁၄၊ ၃၊ ၀၂
တေပါင္း
၂၈၊ ၃၊ ၀၂
၂၉၊ ၃၊ ၀၂
၁၂၊ ၄၊ ၀၂
၁၃၊ ၄၊ ၀၂

 

 

၁၃၆၄ ခုႏွစ္ (Apr/02 - Apr/03)
ျပကၡဒိန္မွ
မုခ်
ျပကၡဒိန္မွ
မုခ်
လျပည့္
လျပည့္
လကြယ္
လကြယ္
တန္ခူး
၂၇၊ ၄၊ ၀၂
၂၇၊ ၄၊ ၀၂
၁၁၊ ၅၊ ၀၂
၁၂၊ ၅၊ ၀၂
ကဆုန္
၂၆၊ ၅၊ ၀၂
၂၆၊ ၅၊ ၀၂
၁၀၊ ၆၊ ၀၂
၁၁၊ ၆၊ ၀၂
နယုန္
၂၅၊ ၆၊ ၀၂
၂၅၊ ၆၊ ၀၂
၉၊ ၇၊ ၀၂
၁၀၊ ၇၊ ၀၂
၀ါဆို
၂၄၊ ၇၊ ၀၂
၂၄၊ ၇၊ ၀၂
၈၊ ၈၊ ၀၂
၉၊ ၈၊ ၀၂
၀ါေခါင္
၂၃၊ ၈၊ ၀၂
၂၃၊ ၈၊ ၀၂
၆၊ ၉၊ ၀၂
၇၊ ၉၊ ၀၂
ေတာ္သလင္း
၂၁၊ ၉၊ ၀၂
၂၁၊ ၉၊ ၀၂
၆၊ ၁၀၊ ၀၂
၆၊ ၁၀၊ ၀၂
သီတင္းကြ်တ္
၂၁၊ ၁၀၊ ၀၂
၂၁၊ ၁၀၊ ၀၂
၄၊ ၁၁၊ ၀၂
၅၊ ၁၁၊ ၀၂
တန္ေဆာင္မုန္း
၁၉၊ ၁၁၊ ၀၂
၂၀၊ ၁၁၊ ၀၂
၄၊ ၁၂၊ ၀၂
၄၊ ၁၂၊ ၀၂
နတ္ေတာ္
၁၉၊ ၁၂၊ ၀၂
၂၀၊ ၁၂၊ ၀၂
၂၊ ၁၊ ၀၃
၃၊ ၁၊ ၀၃
ျပာသုိ
၁၇၊ ၁၊ ၀၃
၁၈၊ ၁၊ ၀၃
၁၊ ၂၊ ၀၃
၁၊ ၂၊ ၀၃
တပို႔တဲြ
၁၆၊ ၂၊ ၀၃
၁၇၊ ၂၊ ၀၃
၂၊ ၃၊ ၀၃
၃၊ ၃၊ ၀၃
တေပါင္း
၁၇၊ ၃၊ ၀၃
၁၈၊ ၃၊ ၀၃
၁၊ ၄၊ ၀၃
၂၊ ၄၊ ၀၃

 

No comments: