Saturday, July 21, 2012

ျမန္မာ ျပကၡဒိန္ တြက္နည္း (၇)

၁၊ ၁၁။ ေန႔ ႏွင့္ ရက္ မ်ား

 
            မည္သည့္ျပကၡဒိန္တြင္မဆို ေန႔မ်ားသည္ မရိွမျဖစ္ပါရ၏။ သုိ႔ေသာ္ ဘီစီ ၄၅ခု၊ ဂ်ဴလီယန္ျပကၡဒိန္ကို စတင္ အသံုး ျပဳစဥ္ကာလက ေန႔မ်ားမေပၚေသးဟု မွတ္သားရပါသည္။ ရာဇ၀င္မွတ္တမ္းမ်ားအရ ယင္းေန႔အမည္မ်ားကို ေအဒီ ၃၂၁ မွ စတင္ကာ တီထြင္အသံုးျပဳခဲ့သည္ဆုိ၏။ ေရာမဘုရင္ ကြန္စတင္တိုင္၏ ဘုန္းေတာ္ႀကီးတစ္ပါးက  ေန႔အမည္မ်ားကို တီထြင္ ခဲ့သည္ဟုလည္း ဆိုပါသည္။ ယခင္က တစ္ပတ္တြင္ ရွစ္ေန႔ရိွသည္ကို ရိုမန္အင္ပါယာက ၁ ရာစုမွ ၃ ရာစုအတြင္း ခုနစ္ေန႔ အစီအစဥ္ျဖစ္ေအာင္ ေျပာင္းလဲယူလိုက္သည္။ ေန႔အမည္မ်ားမွာ Sun, Moon, Ares, Hermes, Zeus, Aphrodite, Cronos တို႔ျဖစ္၏။ ဤနာမည္မ်ားမွာ ေန႔တစ္ေန႔၏ အစကိုအစိုးရေသာ နတ္ဘုရားမ်ား၏ အမည္အား မွည့္ေခၚထားျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ထိုေန႔အစီအစဥ္မ်ားသည္ ဂရိမွသည္ေရာမ၊ လက္တင္မွသည္ ေတာင္ပိုင္းႏွင့္ အေနာက္ပိုင္း ဥေရာပ၊ ထိုမွတစ္ဆင့္ အျခား ႏုိင္ငံမ်ားသို႔ ေရာက္ရိွသြားခဲ့သည္။ အိႏိၵယက ထိုေန႔မ်ားကို ေအဒီ ၂ ရာစုတြင္ ယူငင္သံုးစဲြခဲ့သည္ ဆိုပါသည္။ ဤသည္မွာ ၀ီကီပိဒိယ၌ ေဖာ္ျပခ်က္ျဖစ္၏။

ကြ်ႏ္ုပ္အလိုအရမူ ဘုရားရွင္သည္ မဟာသကၠရာဇ္ ၆၇ ခုႏွစ္ ၀ါဆုိလျပည့္၊ ၾကာသပေတးေန႔တြင္ သေႏၶယူေတာ္ မူသည္ ဆိုသျဖင့္ ဘုရားရွင္မပြင့္မီကာလကတည္းက အိႏိၵယျပကၡဒိန္တြင္ ေန႔ႏွင့္တကြ စနစ္က်ေသာ ျပကၡဒိန္တစ္ခု အခိုင္ အမာရိွေနၿပီဟု ယူဆပါသည္။ ဘုရားရွင္ပြင့္ေသာကာလမွာ ဘီစီ ၅၉၀ မွ ဘီစီ ၅၄၅ အတြင္းျဖစ္ေလရာ ၀ီကီ၌ ေဖာ္ျပထား သည့္ အေနာက္တုိင္း ျပကၡဒိန္မ်ားထက္ အိႏိၵယျပကၡဒိန္က မ်ားစြာေစာပါသည္။           

အေနာက္တုိင္းျဖစ္ေစ၊ အေရွ႔တုိင္းျဖစ္ေစ ေန႔အစီအစဥ္မ်ားမွာ မ်ားစြာမကြာလွ။ အားလံုးတူပါသည္။ ထိုမွ်သာ မကေသး။ ေန႔အမည္မ်ားႏွင့္ အဓိပၸါယ္မ်ားပါ နီးနီးစပ္စပ္တူၾကပါသည္။ ဥပမာ Sunday ဟူသည္ အဂၤလိပ္ျပကၡဒိန္တြင္ ေနကို ကိုယ္စားျပဳသက့ဲသို႔ ျမန္မာျပကၡဒိန္တြင္လည္း တနဂၤေႏြဟူသည္ ေနမင္း ပင္ျဖစ္ပါသည္။ အဂၤလိပ္ျပကၡဒိန္မွ Saturday သည္ Saturn ကိုကိုယ္စားျပဳသည္။ ေစတန္ဟူသည္ နတ္ဆိုးျဖစ္၏။ ျမန္မာျပကၡဒိန္မွ စေနကိုလည္း ေကာင္းက်ိဳးမေပးေသာ ၿဂိဳဟ္ဆိုးဟု သတ္မွတ္ထားပါသည္။ 

            ေန႔အမည္မ်ားမွာ စၾကာ၀ဠာအတြင္းမွ ၿဂိဳဟ္အမည္မ်ားကို ယူငင္မွည့္ေခၚထားသလား ဆိုသည္ႏွင့္ပတ္သက္၍ မရွင္း လင္းပါ။ သို႔ေသာ္ တနဂၤေႏြ၊ တနလၤာစေသာ ေန႔အမည္မ်ားမွာ ေနစၾကာ၀ဠာအတြင္းမွ ၿဂိဳဟ္မ်ားႏွင့္မသက္ဆိုင္ ဟု စာေရး ဆရာႀကီး ဒဗလ်ဴ-အက္စ္-ဘီ-၀ူးေဟာက္ W.S.B. Wool House က အင္ဆုိက္ကလိုပီးဒီးယား ဘရစ္တန္နီးကား ေခၚ ၿဗိတိသွ် စြယ္စံုက်မ္းႀကီး၌ ေဖာ္ျပထားသည္။

            တစ္ပတ္လွ်င္ ၇ ရက္ ရိွရျခင္းမွာ ေရွးေခတ္လူတို႔သည္ ေကာင္းကင္မွလမင္းႀကီး ေပၚထြက္လာ၊ ကြယ္ေပ်ာက္သြား ခ်ိန္အလိုက္ လ မ်ားကို သတ္မွတ္အသံုးျပဳခဲ့ၾကၿပီး တစ္လကို ေလးစိတ္စိတ္ကာ အနီးစပ္ဆံုးအျဖစ္ တစ္ပတကို ၇ ရက္ဟု ယူထားျခင္းျဖစ္သည္ဟု ဆိုပါသည္။ သို႔ေသာ္ ေရွးက ျပင္သစ္ျပကၡဒိန္တြင္ ရက္ ၃၀ ရိွေသာတစ္လကို သံုးစိတ္စိတ္ကာ တစ္ပါတ္လွ်င္ ၁၀ ရက္ သတ္မွတ္ခဲ့ၾကသည္။ မာယာျပကၡဒိန္တြင္မူ တစ္ပါတ္ကို ၁၃ ရက္ သို႔မဟုတ္ ၂၀ ရက္ သတ္မွတ္ သံုးစဲြခဲ့ၾကသည္ ဟု မွတ္သားရပါသည္။ 

မည္သို႔ပင္ဆုိေစကာမူ ကူးလူးယွက္ႏြယ္ေနေသာ ယဥ္ေက်းမႈမ်ားအရ ေန႔ရက္မ်ားကိုလည္း တစ္ဦးဦးက စတင္ တီထြင္လိုက္ၿပီး အျခားသူမ်ားက အလြယ္တကူ ယူငင္သံုးစဲြလိုက္သည္မွာ ယံုမွားစရာမလိုပါ။ ေန႔မ်ား၏ အဓိပၸါယ္ကို ေအာက္ပါအတိုင္းေဖာ္ျပၾကပါသည္။


ျမန္မာ

အဂၤလိပ္

အဓိပၸါယ္

တနဂၤေႏြ

Sunday

ေနနတ္သားကို အစဲြျပဳ၍ေခၚေသာေန႔။

တနလၤာ

Monday

လနတ္သမီးကို အစဲြျပဳ၍ေခၚေသာေန႔။

အဂၤါ

Tuesday

စစ္ကိုအစိုးရေသာ Jupiter ဂ်ဴပီတာနတ္မင္းကို အစဲြျပဳ၍ေခၚေသာေန႔။

ဂရိတို႔က ဇီးယုဇ္နတ္မင္းႀကီး (Zeus) ဟုေခၚၿပီး မူရင္းပုဒ္မွာ Tiw ျဖစ္သည္။

ဗုဒၶဟူး

Wednesday

ေလမုန္တိုင္းကို အစိုးရေသာ ၀ိုဒင္ (Woden) နတ္မင္းကို အစဲြဲျပဳ၍ ေခၚေသာေန႔။

ၾကာသပေတး

Thursday

၀ိုဒင္၏ သားေတာ္ျဖစ္ေသာ ေသာရ္ (Thor) အမည္ရိွ မိုးႀကိဳးနတ္မင္းကို အစဲြဲျပဳ၍ ေခၚေသာေန႔။

ေသာၾကာ

Friday

၀ိုဒင္၏ မိဖုရား ဖရစ္ဂါ (Frigga) နတ္သမီးကို အစဲြဲျပဳ၍ ေခၚေသာေန႔။

စေန

Saturday

မ်ိဳးေစ့ကိုအစိုးရေသာ ဆက္တန္ (Saturn) နတ္မင္းကို အစဲြဲျပဳ၍ ေခၚေသာေန႔။

            ရာဇမတၱဏ္က်မ္း၌ တနဂၤေႏြဟူေသာ အမည္သည္ တနဂၤေႏြၿဂိဳဟ္ကို စဲြ၍မွည့္ေခၚေသာအမည္ျဖစ္သည္။ တနဂၤေႏြ ၿဂိဳဟ္သည္ အဂၤတိုင္းသား ကႆပရေသ့၏ ဇနီး၊ အဒိတိတြင္ျမင္ေသာ သားျဖစ္သည္။ ဒိနကၤရ ဟူေသာပါဠိမွ ပုဒ္ပ်က္၍ တနဂၤေႏြ ျဖစ္လာသည္။ အလားတူပင္ တနလၤာဟူေသာ အမည္မွာ ပါဠိလို သသလဥၥေနာမွ အဆင့္ဆင့္ ပုဒ္ပ်က္၍ ယ၀နတိုင္းရိွ ခီေရာဒေခၚ ႏို႔ရည္သမုဒၵရာမွ ျဖစ္ထြန္းေသာ တနလၤာၿဂိဳဟ္ကို အစဲြျပဳ၍ ေခၚေသာအမည္ျဖစ္၏ ဟု ဆိုပါသည္။   ဦးဖိုးလတ္ကမူ ပုဂံေက်ာက္စာ အေရးအသား၌ “တန္ႏွင္ကုႏုယ္၊ တန္ႏွင္ကုေႏြ၊ တန္ႏွင္ကေႏြ” ဟု ရိွသည္။ “တန္ႏွင္” ကို ျမန္မာဘာသာႏွင့္ ႏွီးႏြယ္ေသာ ေရာင္းရင္းဘာသာစကားတို႔ႏွင့္ ခ်င့္ခ်ိန္၍ အဓိပၸါယ္ေကာက္ေသာအခါ “ေန႔” ဟု အဓိပၸါယ္ ရသည္။ “ကုႏုယ္၊ ကုေႏြ၊ ကေႏြ” ဟူသည္ကား “ေန” ကုိ ေဟာသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ “တန္ႏွင္ကုႏုယ္” မွာ “ေနေန႔” ဟု အဓိပၸါယ္ရသည္။ ေနမင္းကို အစဲြျပဳ၍ ေခၚျခင္းျဖစ္သည္။

            တနလၤာဟူေသာ ေ၀ါဟာရမွာ ပုဂံေရွးေရး “တန္ႏွင္လာ” မွ လာသည္။ “လာ” ဟူေသာပုဒ္မွာ အလြန္ေရွးက်ေသာ “လ” ေဟာပုဒ္ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ “တနလၤာ” ဆိုသည္မွာ “ေန႔လ” သို႔မဟုတ္ “လမင္းေန႔” ျဖစ္သည္။ လမင္းကို အစဲြျပဳ၍ ေခၚေသာေန႔ပင္တည္း။

            က်န္ေန႔မ်ား၏ အမည္တို႔မွာ ျမန္မာအေခၚအေ၀ၚမဟုတ္ဘဲ သကၠတဘာသာမွ ဆင္းသက္လာေၾကာင္း ဦးဖိုးလတ္က ၀န္ခံပါသည္။ ေရွးေက်ာက္စာတို႔၌ “အကၤာ၊ အင္ကာ၊ အဂၤါ” ဟူ၍ေတြ႔ရသည္။ “အဂၤါရ” ဟူေသာ သကၠတမွ လာေသာစကား ျဖစ္၍ “မီးက်ီးမီးခဲ” ဟု အဓိပၸါယ္ရသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ “အဂၤါ” ဟူသည္မွာ “မီးက်ီးကဲ့သို႔ နီေသာအဆင္းရိွေသာၿဂိဳဟ္” ဟု အဓိပၸါယ္ရသည္။ အဂၤါၿဂိဳဟ္ကိုအစဲြျပဳ၍ အဂၤါေန႔ဟု ျဖစ္ေပၚလာရသည္ ဆုိ၏။

            ဗုဒၶဟူးေန႔ကို သကၠတဘာသာျဖင့္ “ဗုဒၶဒိန” ဟူ၍လည္းေကာင္း၊ “ဗုဒၶ၀ါရ” ဟူ၍လည္းေကာင္း ေခၚသည္။ ဗုဒၶ၏ အနက္မွာ “ႏိုးၾကားျခင္း၊ ပညာရိွျခင္း၊ ေသာမၿဂိဳဟ္ျဖစ္ေသာ လမင္း၏သား” ဟူင၍ျဖစ္၏။ ရာဇမတၱဏ္ စေသာက်မ္းတို႔၌ တနလၤာၿဂိဳဟ္ (လမင္း) မိဖုရား တာရာေဒ၀ီတြင္ ဖြားျမင္ေသာသား ဟု ေဖာ္ျပသည္။ “ဒိန” ႏွင့္ “၀ါရ” တို႔၏ အနက္မွာ ေန႔ျဖစ္ သည္။ ဗုဓ ဟူေသာပုဒ္ကို ပါဠိ၊ သကၠတို႔၌ ဗုဒၶဟူ၍ လဲလွယ္ေရးသားေခၚေ၀ၚၾကသည္။ မြန္တို႔က “ဗုဒၶ၀ါရ” တြင္ “ရ” ကိုေခ်၍

“ဗုဒၶ၀ါ” ဟုေခၚသည္။ ျမန္မာတို႔က ဗုဒၶဟူး ဟု ေခၚသည္။

            ေက်ာက္စာတို႔၌ “ပုတၱ” ဟု ေတြ႔ရသျဖင့္ ေရွးျမန္မာတို႔သည္ ဗုဒၶကုိလွီးလႊဲၿပီး “ပုတၱ” ဟုေရးၾကသည္ဟု သိႏုိင္ ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ “ပုတၱ” မွာ “ဗုဒၶ” ပင္ျဖစ္၏။ “ဟူ” သည္ ပင့္ေခၚျခင္းအနက္ရိွသည္ဟု ဆို၏။ ထို႔ေၾကာင့္ “ပုတၱဟူ” “ဗုဒၶဟူး” သည္ ဘုရားရွင္ကိုပင့္ေခၚေသာေန႔ဟု အဓိပၸါယ္ေကာက္သည္။

            ရာဇမတၱဏ္က်မ္းအရ ၾကာသပေတး သည္ သိဒၶတိုင္း၊ အဂႌရသအႏြယ္၊ “က်ာသပေတး” ကို အစဲြျပဳ၍ ေခၚသည္ ဟု ဆို၏။ ပုဂံေက်ာက္စာတို႔၌ “ၾကာသပတိယ္” ႏွင့္ဆင္တူအေရးအသားကို ေတြ႔ရသည္။ ယင္းပုဒ္သည္ “ၿဗိဟသြတိ” မွ ေသာ္ လည္းေကာင္း၊ ယင္းႏွင့္အနက္တူ “၀စသံပတိ (၀ါ) ၀က်သံပတိ” မွေသာ္လည္းေကာင္း လာဟန္ရိွေၾကာင္း ဦးဖိုးလတ္က ဆိုသည္။ ယင္းပုဒ္ႏွစ္ခုစလံုး၏ အနက္မွာ “၀စသာ = စကား + ပတိ = အရွင္” = စကား၏အရွင္ ျဖစ္သည္။ ျမန္မာ     ေက်ာက္စာ၌ ေရးေသာ “ပတိယ္” သည္ ေခတ္အေရးအသားႏွင့္ဆိုေသာ္ “ပတိ” ႏွင့္ အတူတူပင္ျဖစ္၏။

            ေတာဇာဂၬတိုင္းသား၊ ေသတဗ်အမ်ိဳး၊ ဘ၀ုရေသ့၏မယားျဖစ္သူ သုဇိတာမွ ဖြားျမင္ေသာ “ေသာၾကာ” ကို အစဲြျပဳ၍

“ေသာၾကာ” ဟုေခၚေၾကာင္း ရာဇမတၱဏ္က်မ္းတြင္ ျပဆိုသည္။ “သုၾကာ” ဟူေသာအေရးအသားကို ပုဂံေက်ာက္စာမ်ားတြင္ ေတြ႔ရသည္။ “သုၾကာ” ဟူေသာပုဒ္မွာ သကၠတဘာသာ “သုၾက” မွ ဆင္းသက္လာေသာ ပုဒ္ျဖစ္သည္ကို မျငင္းသာေခ်။

“သုၾကာ” မွ ေသာၾကာျဖစ္လာပံုကို ဦးဖိုးလတ္က အဆင့္ဆင့္ရွင္းျပထားသည္။ သုၾကာ၏ အဓိပၸါယ္မွာ “ျဖဴစင္ေတာက္ထြန္း ျခင္း” ျဖစ္၏။

            ရာဇမတၱဏ္က်မ္း၌ “စေန” ကို “သေန” ဟုျပသည္။ ေသာရဌတိုင္း၊ ကာရအႏြယ္၊ တနဂၤေႏြၿဂိဳဟ္မင္း၏မယား၊ ယသိဆာယာတြင္ ဖြားျမင္ေသာသား “ဇပၸ” ကို အစဲြျပဳ၍ေခၚေၾကာင္းလည္း ဆိုသည္။ ပုဂံေက်ာက္စာတို႔၌ စေနကို “စနိဟ္” ဟုေရးသည္။ ယင္းမွာ သကၠတဘာသာ “ဂနိ” (ရွနိ ဟု ဖတ္ပါ) မွ ဆင္းသက္လာသည္ ဟု ဦးဖိုးလတ္က ရွင္းျပသည္။ အဓိပၸါယ္မွာ “ျဖည္းညင္းစြာသြားျခင္း” ျဖစ္၏။ ေရွးရုိးက်မ္းဂန္တုိ႔၌ စေနႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ “သေနစရ” ျဖည္းျဖည္းသြားသည္ ဟု ဆိုၾကသည္ႏွင့္လည္း ႏိႈင္းယွဥ္ၾကည့္ႏုိင္ပါသည္။

            ဤေန႔အမည္ရွင္းလင္းခ်က္မ်ားမွာ “ေမာင္ထင္” ၏ “ျမန္မာ့ဆယ့္ႏွစ္လအေၾကာင္း” စာအုပ္မွ ထုတ္ႏုတ္ေဖာ္ျပ ထားျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

ျမန္မာေဗဒင္ေလာကတြင္ သက္ဆိုင္ရာေန႔အလိုက္၊ နာရီအလိုက္အစိုးရေသာ ၿဂိဳဟ္မ်ားရိွ၏။ ေန႔တစ္ေန႔၏ ပထမဆံုး နာရီကို ထိုေန႔ႏွင့္ သက္ဆုိင္ေသာၿဂိဳဟ္ အစိုးရသည္။ ဆိုလိုသည္မွာ တနဂၤေႏြေန႔၏ ပထမဦးဆံုးနာရီကို တနဂၤေႏြၿဂိဳဟ္ အစိုးရ သည္။ က်န္နာရီမ်ားကို အစိုးရေသာၿဂိဳလ္မ်ားမွာ ေနစၾကာ၀ဠာအတြင္းရိွ ၿဂိဳဟ္မ်ား၏ အစီအစဥ္အလိုက္ျဖစ္ပါသည္။

                ၂၄ နာရီတြင္ နာရီအလိုက္ အစိုးရေသာ ၿဂိဳဟ္မ်ားစက္နာရီ

တနဂၤေႏြ

တနလၤာ

အဂၤါ

ဗုဒၶဟူး

ၾကာသပေတး

ေသာၾကာ

စေန

ပထမနာရီ

ေနထြက္

၁၀
၁၁
မြန္းတည့္

၁၂
ေန၀င္

၁၀
၁၁
သန္းေခါင္

၁၂
အမွန္မွာ ထုိနာရီမ်ားကို အစိုးရေသာၿဂိဳဟ္မ်ားႏွင့္ ျပကၡဒိန္၊ ဆက္စပ္မႈမရိွပါ။ ဗဟုသုတအေနႏွင့္ သိေစရန္ ေဖာ္ျပျခင္းသာ ျဖစ္ပါသည္။
ေရွးယခင္ကာလမ်ားက ေနစၾကာ၀ဠာကို ယူဆပံုမွာ ေနႏွင့္တကြေသာ အျခားၿဂိဳဟ္မ်ားသည္ ကမ ၻာကို ပတ္ေနၾက သည္ ဟူ၍ျဖစ္၏။ ဤအယူအဆကို ကမ ၻာဗဟိုျပဳအယူအဆ (Geocentric System) ဟု ေခၚသည္။ ေအာက္တြင္ ကမ ၻာ ဗဟိုျပဳ ေနစၾကာ၀ဠာပံုကို ျပထားပါသည္။ ၿဂိဳဟ္မ်ားကိုစီစဥ္ရာတြင္ ကမ ၻာေနရာ၌ တနလၤာၿဂိဳဟ္ (လ) ကို ထည့္သြင္းေရတြက္ ၏။ ထို႔ေၾကာင့္ ၿဂိဳဟ္အစီအစဥ္မွာ ၀ - ၅ - ၃ - ၁ - ၆ - ၄ - ၂ ျဖစ္ပါသည္။ ေဗဒင္အေခၚအေ၀ၚႏွင့္ ဆိုရလွ်င္ ေသာရီ - ဂုရု - ေဘာမ - ရ၀ိ - ေသာၾက - ဗုဓ - စေျႏၵာ ဟု ျဖစ္၏။

ျမန္မာေန႔ရက္မ်ား ေရးသားပံု

ျမန္မာရက္စဲြကို ေဖာ္ျပရာတြင္ ၁၃၇၃ ခုႏွစ္ ျပာသိုလဆန္း ၁၂ ရက္၊ ၁၃၇၃ ခုႏွစ္ ေႏွာင္းတန္ခူးလျပည့္ေက်ာ္ ၃ ရက္၊ တနလၤာေန႔၊ ၁၃၇၄ ခုႏွစ္၊ ဦးတန္ခူးလျပည့္ေက်ာ္ ၁၂ ရက္၊ ဗုဒၶဟူးေန႔ စသျဖင့္ ေဖာ္ျပရပါသည္။ ျမန္မာႏွစ္ဆန္းရက္သည္ တစ္ခါတစ္ရံ တန္ခူးလ၊ တစ္ခါတစ္ရံ ကဆုန္လတြင္ က်တတ္သည္ျဖစ္ရာ ထိုအခါမ်ားတြင္ ထိုတန္ခူး၊ ကဆုန္လမ်ားသည္ ႏွစ္ေဟာင္း၊ ႏွစ္သစ္ ႏွစ္မ်ိဳးတြင္ ခြေန၏။ သို႔အတြက္ ကဲြကဲြျပားျပား သိသာႏိုင္ေစရန္ ဦးတန္းခူး၊ ေႏွာင္းတန္ခူး စသျဖင့္ ေဖာ္ျပရျခင္း ျဖစ္ပါသည္။


1 comment:

ေအးၿငိမ္း said...

ယခင္တင္ခဲ့ေသာ ပို႔စ္ တြင္ ေန႔မ်ားကို ဘီစီ ၃၂၁ မွစတင္အသုံးျပဳခဲ့သည္ဟု မွားယြင္းေဖာ္ျပခဲ့မိပါသည္။ အမွန္မွာ ေအဒီ ၃၂၁ ျဖစ္ပါသည္။
ယခင္ ဘီစီ ၃၂၁ ဟုမွတ္သားခဲ့မိေသာသူမ်ား ေအဒီ ၃၂၁ ဟု ျပင္ဆင္မွတ္သားေပးပါရန္ ေမတၱာရပ္ခံပါသည္။
အမွားကိုေထာက္ျပျပင္ဆင္ေပးေသာ ကိုေအာင္ဟိန္းေအးအား ေက်းဇူးအထူးတင္ပါသည္။
ေနာက္ထပ္အမွားမ်ားေတြ႔ခဲ့လွ်င္လည္း မည္သူမဆိုေထာက္ျပ ျပင္ဆင္ေပးႏိုင္ပါသည္။ ဤသို႔ေထာက္ျပေပးခဲ့လွ်င္ အလြန္ေက်းဇူးတင္မည္ျဖစ္ပါသည္ ခင္ဗ်ား။