Sunday, July 8, 2012

ျမန္မာ ျပကၡဒိန္ တြက္နည္း (၃)

ၿပီးခဲ့ေသာ ပို႔စ္တြင္ ရာသီမ်ား၊ စန္းယွဥ္နကၡတ္မ်ား စသည္ျဖင့္ ေရးသားေဖာ္ျပခဲ့ရာ ထိုအေခၚအေ၀ၚမ်ားကို နကၡတၱ ေဗဒပညာ မလိုက္စားဖူးသူ၊ ေဗဒင္ပညာမဆည္းပူးဖူးသူ သာမန္စာဖတ္ပရိသတ္အေနႏွင့္ နားလည္ႏိုင္မည္မဟုတ္ပါ။ ကြ်န္ေတာ္ ဤစာအုပ္ေရးျခင္း၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ျမန္မာ ျပကၡဒိန္ပညာကို နကၡတၱေဗဒ၊ ေဗဒင္စသည္တို႔ႏွင့္မနီးစပ္ေသာ သာမန္လူမ်ား နားလည္ႏုိင္ရန္ ႀကိဳးစားေရးသားရန္ ရည္ရြယ္သျဖင့္ ဤအေခၚအေ၀ၚမ်ားအေၾကာင္း ရွင္းျပရန္ လိုပါလိမ့္မည္။
           ေကာင္းကင္၌ တည္ရိွေနေသာ ရာသီရုပ္မ်ားမွာ ေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ ထိုအရုပ္မ်ားမွာ ၾကယ္မ်ားကို စိတ္ကူးျဖင့္ မွန္းဆဲြထားျခင္းျဖစ္ၿပီး လက္ေတြ႔တြင္ ၾကယ္မ်ား၏ အေနအထားမွာ ေအာက္ပါပံုတြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္အတိုင္း ျဖစ္ပါသည္။ကမၻာကိုပတ္ေနေသာ ေနသြားလမ္းေၾကာင္း အနီးအနားမွ ၾကယ္စုမ်ားကို စိတ္ကူးျဖင့္ အရုပ္မ်ားပံုေဖာ္ကာ နာမည္မ်ား ေပးထားပါသည္။ ဤသည္ကို ရာသီစက္ဟု ေခၚ၏။ ရာသီစက္တစ္ပါတ္လွ်င္ ၃၆၀ အံသာ (၃၆၀ ဒီဂရီ) ရိွသျဖင့္ ၁၂ ရာသီအညီအမွ် ခဲြေ၀လုိက္ေသာအခါ တစ္ရာသီလွ်င္ ၃၀ အံသာစီ ရိွပါသည္။ သို႔ေသာ္ စာေတ႔ြအရသာ တစ္ရာသီလွ်င္ ၃၀ အံသာ အညီအမွ်ရိွေသာ္လည္း လက္ေတြ႔တြင္မူ ရာသီတစ္ခုခ်င္းတြင္ပါ၀င္ေသာ ၾကယ္အလံုးေရ မတူသကဲ့သုိ႔ ေကာင္းကင္တြင္ တကယ္ေနရာယူထားေသာ အက်ယ္အ၀န္းမွာလည္း မတူပါ။ သို႔ေသာ္လည္း စာေတြ႔ႏွင့္ လက္ေတြ႔ အလြန္အမင္းမကြာျခားရေလေအာင္ နကၡတ္ပညာရွင္ႀကီးမ်ားက အတတ္ႏိုင္ဆံုး ညိွႏိႈင္းထားရာ တစ္ရာသီတြင္ရိွေသာ သာ၀န ရက္မ်ားမွာ သိပ္မကြာလွပါ။ ေအာက္ပါဇယားတြင္ၾကည့္ပါ။ ထိုရက္မ်ားမွာ ၂၉.၄၅ မွ ၃၁.၄၅ အတြင္းရိွေၾကာင္း ေတြ႔ႏုိင္ ပါသည္။ ရွင္းပါအံ့။

            ထိုရာသီရုပ္တစ္ခုရိွေသာေနရာကို ေနမင္းျဖတ္သန္းသြားရန္ၾကာခ်ိန္ကို သာ၀နရက္ဟု ေခၚပါသည္။ တစ္နည္းအား ျဖင့္လည္း ကမၻာလံုးႀကီးသည္ မိမိ၀င္ရိုးေပၚတြင္ မိမိလည္ပတ္လွ်က္ ေနမင္းႀကီးကို လွည့္ပတ္သြားလာ လွ်က္ရိွရာ ေနမင္းႀကီး ကို တစ္ပတ္ပတ္မိရန္၊ သို႔မဟုတ္ ရာသီစက္၀န္းကို တစ္ပတ္ပတ္မိရန္ ၃၆၅ ရက္ၾကာ၏။ ရာသီခြင္မ်ားအတြင္းရိွ သာ၀နရက္ ဟူသည္မွာ ဤရာသီခြင္ကို ျဖတ္သန္းသြားရန္ၾကာမည့္ ကမ ၻာလံုး၏ ခရီးတာပင္ ျဖစ္ပါသည္။

            ၀ါသနာပါသူမ်ားအဖို႔ ညအခါ မိုးေကာင္းကင္ကို ေမာ့ၾကည့္ၿပီး ရာသီရုပ္ၾကယ္စုမ်ားကို ရွာၾကည့္ႏိုင္ပါသည္။ ထိုၾကယ္စုမ်ားမွာ အမ်ားအားျဖင့္ ေကာင္းကင္မြန္းတည့္မ်ဥ္းအနီးတြင္ ရိွၾက၏။ ေကာင္းကင္မြန္းတည့္မ်ဥ္းဟူသည္ မိမိဦးေခါင္း ေပၚတည့္တည့္မွ ျဖတ္ကာ ေကာင္းကင္တြင္ အေရွ႔စူးစူးမွ အေနာက္စူးစူးသုိ႔ စိတ္မွန္းျဖင့္ဆဲြထားေသာ မ်ဥ္းေၾကာင္း ျဖစ္ပါ သည္။ ေကာင္းကင္တြင္ရိွသည့္ ရာသီရုပ္ၾကယ္စုမ်ားကို ေအာက္ပါပံုမ်ားတြင္ ေလ့လာႏိုင္ပါသည္။ အေသးစိတ္ကို နကၡတၱ ေဗဒအေၾကာင္း ေဆာင္းပါးမ်ားေရးလွ်င္ ထပ္မံေဖာ္ျပပါမည္။
၁၊ ၅။ နကၡတ္            ျမန္မာျပကၡဒိန္တြက္ရာတြင္ နကၡတ္မ်ားသည္လည္း အေရးႀကီးေသာ ေနရာမွပါ၀င္ေနပါသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ ဆိုေသာ္ လထပ္ျခင္းကို ဆံုးျဖတ္ရာတြင္ ဒုတိယ၀ါဆိုလျပည့္ေန႔သည္ အာသဠီွနကၡတ္ႏွင့္ယွဥ္ရမည္ဟု စည္းကမ္းခ်က္ ထုတ္ထားေသာေၾကာင့္ ျဖစ္၏။ သို႔ဆိုလွ်င္ နကၡတ္မ်ား၏ တည္ေနရာကို အတိအက်သိဘို႔လိုေပသည္။ ထို႔ျပင္ တန္ခူး မိႆ၊ စိၾတ၊ လႏွင့္ယွဥ္ၿပိဳင္ထြန္း ဟု စန္းယွဥ္နကၡတ္မ်ားကို စပ္ဆိုထားရာ တန္ခူးလျပည့္ေန႔သည္ စိၾတနကၡတ္ႏွင့္ စန္းယွဥ္ရန္ လိုပါသည္။ရာဇမတၱဏ္က်မ္းလာ လျပည့္စန္းယွဥ္ နကၡတ္မ်ားျမန္မာလအမည္
ရာသီလအမည္
စန္းယွဥ္နကၡတ္
တန္ခူး
မိႆ
စိၾတ
ကဆုန္
ျပိႆ
၀ိသာခါ
နယုန္
ေမထုန္
ေဇ႒
၀ါဆို
ၾကဋ္
ျပဳပၸါသဠ္
၀ါေခါင္
သိဟ္
သရ၀ဏ္
ေတာ္သလင္း
ကန္
သတၱဗိသွ်
သီတင္းကြ်တ္
တူ
ေရ၀တီ
တန္ေဆာင္မုန္း
ၿဗိစ ၦာ
ၾကတိၱကာ
နတ္ေတာ္
ဓႏု
မိဂသီ
ျပာသို
မကာရ
ပုဏၰဗသု
တပို႔တဲြ
ကုမ္
အႆလိႆ
တေပါင္း
မိန္
ျပဳပၸာဘရဂုဏီ            ရာသီစက္၀ိုင္းတြင္ နကၡတ္ ၂၇ လံုးရိွၿပီး ၎တို႔၏ တည္ေနရာမ်ားမွာ ေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ က်မ္းစာအမ်ိဳးမ်ိဳး၌ နကၡတ္မ်ား၏ တည္ေနရာကို အမ်ိဳးမ်ိဳးျပဆိုထား၏။ ကြ်န္ေတာ့္အယူအဆကို ေျပာရပါမူ နကၡတၱေဗဒ အရာတြင္ အေရွ႔တိုင္းထက္ နည္းပညာပိုမိုတိုးတက္ေသာ၊ ပိုမိုတိက်မွန္ကန္ေသာအေနာက္တိုင္း နကၡတ္က်မ္းမ်ား၏ ေဖာ္ျပခ်က္မ်ားကိုသာ လက္ခံလုိပါသည္။ ဤတြင္ ယွဥ္တဲြေလ့လာႏိုင္ၾကေစရန္ ဘက္စံုထုတ္ႏႈတ္ေဖာ္ျပထားပါသည္။

            နကၡတ္တစ္လံုးလွ်င္ ၄ ပါဒ္ ရိွ၏။ ထို႔ေၾကာင့္ ၁၂ ရာသီအတြက္ နကၡတ္ ၂၇ လံုး x ၄ = ၁၀၈ ပါဒ္ ျဖစ္၏။ ေဗဒင္ ေလာကတြင္ ၎ကို ၁၀၈ န၀င္းဟုလည္း ေခၚသည္။ နကၡတ္ ၂၇ လံုးကို ၁၂ ရာသီတြင္ အညီအမွ် ခဲြေ၀လိုက္ေသာ္ တစ္ရာသီ တြင္ နကၡတ္ ၂ လံုးႏွင့္ ၁ ပါဒ္၊ သုိ႔မဟုတ္ ၉ ပါဒ္ ရ၏။ ထို႔ေၾကာင့္ မိႆရာသီတြင္ အႆ၀ဏီ၊ ဘရဏီ၊ ၾကတိၱကာနကၡတ္ ပထမပါဒ္၊ ၿပိႆရာသီ တြင္ ၾကတိၱကာနကၡတ္၏ က်န္သံုးပါဒ္၊ ေရာဟိဏီနကၡတ္၊ မိဂသီနကၡတ္မွ ပထမႏွင့္ ဒုတိယပါဒ္တို႔ ပါ၀င္သည္။ ေမထုန္ရာသီတြင္ မိဂသီနကၡတ္မွ က်န္ ၂ ပါဒ္၊ အျဒနကၡတ္၊ ပုဏၰဖုသွ်နကၡတ္မွ ၃ ပါဒ္ တို႔ပါ၀င္သည္။ ၾကဋ္ရာသီ တြင္ ပုဏၰဖုသွ်နကၡတ္မွ က်န္ေသာ ၁ ပါဒ္၊ ဖုသွ်နကၡတ္ ႏွင့္ အႆလိႆ နကၡတ္တုိ႔ ပါ၀င္သည္။ သို႔အတြက္ ၾကဋ္ရာသီတြင္ နကၡတ္တစ္လံုး၏ အစြန္းထြက္ ပါဒ္မရိွ။ ၎ကို ပါဒ္သုဥ္းဟု ေခၚသည္။ အထက္တြင္ေဖာ္ျပခဲ့ေသာ နကၡတ္စက္၀န္း၌ တတိယ၊ စတုတၳႏွင့္ အတြင္းဆံုးစက္၀န္းမ်ားသည္ အဆိုပါ နကၡတ္မ်ားခဲြေ၀ပံုႏွင့္ ပါဒ္သံုးေနရာ (၉/၀။ ၁၈/၀။ ၂၇/၀) တို႔ကို ျပထားျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ေဗဒင္အလိုအရ ဤ ပါဒ္သုဥ္းသည့္ေနရာမ်ားကား အလြန္အႏၱရာယ္မ်ားသည့္ ေနရာမ်ားျဖစ္၏။ ထိုေနရာမ်ားကို နကၡတ္စက္၀န္း၏ တတိယစက္၀န္းတြင္ ပါဒ္ပါဒ္ေျခာက္ခု ေျမြေပြးတု၏ အေျဖဟု ေဖာ္ျပထားပါသည္။

သို႔ေသာ္လည္း ေကာင္းကင္မွ ၾကယ္မ်ားဟူသည္ လူမ်ားပံုဆဲြထားသကဲ့သို႔ အကြာအေ၀း အတိအက်ရိွေနသည္

မဟုတ္။ ထိုနကၡတ္မ်ားမွာ ရာသီၾကယ္စုမ်ားအတြင္းတြင္ပင္ ရိွပါသည္။ ေအာက္တြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ နကၡတ္မ်ား တည္ေနရာ ပံုကို ေလ့လာၾကည့္ပါ။ နကၡတ္မ်ားမွာ စိတ္သည့္ေနရာကစိတ္၊ က်ဲသည့္ေနရာက က်ဲ ျဖစ္ေနသည္ကို ေတြ႔ႏိုင္ပါသည္။


ေဗဒင္
သူရိယ ၁
သူရိယ ၂
သူရိယ ၃
အိႏိၵယ
အိႏိၵယ
BS(သာယန)
စဥ္
နကၡတ္အမည္
အံသာ-လိတၱာ
အံသာ-လိတၱာ
အံသာ-လိတၱာ
အံသာ-လိတၱာ
အံသာ-လိတၱာ
နာရီ၊ မိနစ္
နာရီ၊ မိနစ္
အႆ၀ဏီ
၀ - ၀
၀ - ၁၈
 ၈ - ၁၈
 ၈ - ၃၀
 ၁၈ - ၀၇
 ၀ - ၀၀
 ၂ - ၀၇
ဘရဏီ
၁၃ - ၂၀
၁၈ - ၁၀
၁၈ - ၁၀
၁၈ - ၃၂
၂၇ - ၂၁
၀ - ၅၅
၂ - ၄၃
ၾကတိၱကာ
၂၆ - ၄၀
၃၄- ၁၆
၃၄- ၁၆
၃၃- ၃၅
၃၆- ၀၈
၁- ၅၃
၃- ၄၇
ေရာဟိဏီ
၄၀ - ၀
၄၆ - ၁၂
၄၆ - ၁၂
၄၅ - ၃၆
၄၅ - ၅၆
၂ - ၄၁
၄ - ၃၆
မိဂသီ
၅၃ - ၂၀
၆၁ - ၁၄
၆၁ - ၁၄
၆၀ - ၂၄
၅၉ - ၅၁
၃ - ၄၁
၅ - ၃၅
အျဒ
၆၆ - ၄၀
၆၅ - ၅
၆၅ - ၀၅
၆၅ - ၁၀
၆၄ - ၅၄
၄ - ၀၁
၅ - ၅၅
ပုဏၰဗသု
၈၀ - ၀
၉၂ - ၂၇
၉၂ - ၂၇
၉၁ - ၅၉
၈၉ - ၂၂
၅ - ၅၀
၇ - ၄၅
ဖုသွ်
၉၃ - ၂၀
၁၀၆ - ၁၄
၁၀၆ - ၁၄
၁၀၇ - ၃၂
၁၀၄ - ၅၂
၆ - ၅၀
၈ - ၄၄
အသလိႆ
၁၀၆ - ၄၀
၁၁၈ - ၁၂
၁၀၈ - ၁၂
၁၀၈ - ၁၇
၁၀၉ - ၄၇
၆ - ၅၂
၈ - ၄၇
၁၀
မာဃ
၁၂၀ - ၀
၁၂၉ - ၁၁
၁၂၉ - ၁၁
၁၂၉ - ၀၆
၁၂၅ - ၅၈
၈ - ၁၄
၁၀ - ၀၈
၁၁
ျပဳပၸါဘရဂုဏီ
၁၃၃ - ၂၀
၁၄၅ - ၁၆
၁၄၅ - ၁၆
၁၄၅ - ၃၈
၁၃၇ - ၂၇
၉ - ၂၀
၁၁ - ၁၄
၁၂
ဥၾတဘရဂုဏီ
၁၄၆ - ၄၀
၁၅၄ - ၉
၁၅၄ - ၀၉
၁၅၃ - ၂၅
၁၄၇ - ၄၅
၉ - ၅၅
၁၁ - ၄၉
၁၃
ဟႆတ
၁၆၀ - ၀
၁၆၄ - ၁၀
၁၆၄ - ၁၀
၁၆၅ - ၂၇
၁၆၉ - ၃၆
၁၀ - ၃၅
၁၂ - ၃၀
၁၄
စိၾတ
၁၇၃ - ၂၀
၁၇၉ - ၁၅
၁၇၉ - ၁၅
၁၇၈ - ၁၄
၁၇၉ - ၅၉
၁၁ - ၃၁
၁၃ - ၂၅
၁၅
သြာတိ
၁၈၆ - ၄၀
၁၉၂ - ၁၃
၁၉၂ - ၁၃
၁၉၁ - ၁၆
၁၈၀ - ၂၃
၁၂ - ၂၁
၁၄ - ၁၆
၁၆
၀ိသာခါ
၂၀၀ - ၀
၂၁၃ - ၁၁
၂၁၃ - ၂၁
၂၀၉ - ၁၀
၂၀၁ - ၁၄
၁၂ - ၅၆
၁၄ - ၅၀
၁၇
အႏုရာဓ
၂၁၃ - ၂၀
၂၂၄ - ၁၁
၂၂၄ - ၁၁
၂၁၆ - ၃၅
၂၁၈ - ၄၃
၁၄ - ၀၆
၁၆ - ၀၀
၁၈
ေဇ႒
၂၂၆ - ၄၀
၂၂၉ - ၅
၂၂၆ - ၀၅
၂၂၃ - ၂၁
၂၂၅ - ၅၄
၁၄ - ၃၅
၁၆ - ၂၉
၁၉
မူလ
၂၄၀ - ၀
၂၄၂ - ၁၃
၂၄၂ - ၁၃
၂၄၀ - ၂၄
၂၄၀ - ၄၄
၁၅ - ၃၈
၁၇ - ၃၄
၂၀
ျပဳပၸါသဠ္
၂၅၃ - ၂၀
၂၅၇ - ၁၅
၂၅၇ - ၁၅
၂၅၇ - ၁၂
၂၅၀ - ၄၄
၁၆ - ၂၆
၁၈ - ၂၁
၂၁
ဥတၱရာသဠ္
၂၆၆ - ၄၀
၂၆၂ - ၅
၂၆၂ - ၀၅
၂၆၂ - ၀၁
၂၅၈ - ၃၁
၁၇ - ၀၀
၁၉ - ၂၄
၂၂
သရ၀ဏ္
၂၈၀ - ၀
၂၇၅ - ၁၃
၂၇၅ - ၁၃
၂၇၄ - ၃၀
၂၇၇ - ၅၅
၁၇ - ၅၆
၁၉ - ၅၁
၂၃
ဓနသိဒၶ
၂၉၃ - ၂၀
၂၈၇ - ၁၂
၂၈၇ - ၁၂
၂၈၇ - ၁၄
၂၉၂ - ၂၉
၁၈ - ၄၃
၂၀ - ၃၇
၂၄
သတၱဘိသွ်
၃၀၆ - ၄၀
၃၁၃ - ၂၆
၃၁၃ - ၂၆
၃၁၄ - ၂၃
၃၁၇ - ၄၃
၂၀ - ၅၈
၂၂ - ၅၂
၂၅
ျပဳပၸဘျဒပိုဒ္
၃၂၀ - ၀
၃၂၃ - ၁၀
၃၂၃ - ၁၀
၃၂၃ - ၀၆
၃၂၉ - ၃၈
၂၁ - ၁၀
၂၃ - ၀၅
၂၆
ဥၾတဘျဒပိုဒ္
၃၃၃ - ၂၀
၃၃၆ - ၁၆
၃၃၉ - ၁၆
၃၃၉ - ၄၀
၃၄၅ - ၁၈
၂၂ - ၁၉
၀၀ - ၁၃
၂၇
ေရ၀တီ
၃၄၆ - ၄၀
၃၅၀ - ၁၁
၃၅၀ - ၁၁
၃၄၉ - ၁၇
၃၅၆ - ၀၁
၁၃ - ၁၉
၀၁ - ၁၃သူရိယ ၾကႏီ ၱ
အိႏိၵယ ၾကႏီ ၱ
BS ၾကႏီ ၱ
စဥ္
နကၡတ္အမည္
ဒိဂ္
အံသာ-လိတၱာ
အံသာ-လိတၱာ
ဒီဂရီ၊ မိနစ္
ေခတ္နကၡတ္အမည္
အႆ၀ဏီ
+ ၂၂ - ၀၂
+ ၂၀ - ၃၅
+ ၂၃ - ၃၀
a
Arietis
ဘရဏီ
 + ၂၈ - ၂၂
 + ၂၇ - ၀၅
 + ၂၇ - ၄၂
35
Arietis
ၾကတိၱကာ
 + ၂၂ - ၃၂
 + ၂၃ - ၅၈
 + ၂၄ - ၀၆
h
Tauri
ေရာဟိဏီ
 + ၁၅ - ၅၇
 + ၁၆ - ၂၅
 + ၁၆ - ၃၀
a
Tauri
မိဂသီ
 + ၁၀ - ၀၂
 + ၉ - ၅၄
 + ၉ - ၅၄
l
Orions
အျဒ
 + ၈- ၀၂
 + ၇- ၂၄
 + ၇- ၂၄
a
Orions
ပုဏၰဗသု
 + ၂၇ - ၃၂
 + ၂၈ - ၀၀
 + ၂၈
b
Gemirium
ဖုသွ်
 + ၁၈ - ၃၂
 + ၁၈ - ၁၉
 + ၁၈ - ၉
d
Cancri
အသလိႆ
 + ၅ - ၃၂
 + ၆ - ၃၅
 + ၆ - ၂၄
e
Hydrae
၁၀
မာဃ
 + ၁၂ - ၃၂
 + ၁၂ - ၁၁
 + ၁၂ - ၀၀
a
Leonis
၁၁
ျပဳပၸါဘရဂုဏီ
 + ၂၁ - ၁၂
 + ၂၀ - ၄၆
 + ၂၀ - ၃၀
d
Leonis
၁၂
ဥၾတဘရဂုဏီ
 + ၁၅ - ၂၂
 + ၁၄ - ၄၉
 + ၁၄ - ၃၆
b
Leonis
၁၃
ဟႆတ
 - ၁၅ - ၂၈
 - ၁၆ - ၁၆
 - ၁၆ - ၃၀
d
Corvi
၁၄
စိၾတ
- ၁၀ - ၅၂
- ၁၀ - ၅၆
- ၁၁ - ၁၂
a
Virginis
၁၅
သြာတိ
+ ၁၆ - ၅၂
+ ၁၉ - ၂၅
+ ၁၉ - ၁၂
a
Bootis
၁၆
၀ိသာခါ
 - ၂၉ - ၂၂
 - ၁၅ - ၅၁
 - ၁၅ - ၅၉
b
Cr:B
၁၇
အႏုရာဓ
 - ၂၂ - ၂၈
 - ၂၂ - ၃၀
 - ၂၂ - ၃၆
d
Scorpii
၁၈
ေဇ႒
 - ၂၆ - ၂၈
 - ၂၆ - ၂၀
 - ၂၆ - ၂၄
a
Scorpii
၁၉
မူလ
 - ၃၈ - ၃၀
 - ၃၇ - ၀၄
 - ၃၇ - ၆
l
Scorpii
၂၀
ျပဳပၸါသဠ္
 - ၂၇ - ၀၀
 - ၂၉ - ၅၁
 - ၂၉ - ၄၈
f
Sagaritis
၂၁
ဥတၱရာသဠ္
 - ၂၈ - ၀၁
 - ၂၆ - ၂၁
 - ၄၀ - ၃၆
V
Sagaritis
၂၂
သရ၀ဏ္
 + ၈ - ၃၂
 + ၈ - ၄၅
 + ၈ - ၅၄
a
Aquilae
၂၃
ဓနသိဒၶ
 + ၁၃ - ၃၂
 + ၁၄ - ၂၆
 + ၁၄ - ၃၅
b
Delphini
၂၄
သတၱဘိသွ်
 - ၀၀ - ၃၂
 - ၇ - ၄၉
 - ၇ - ၃၄
p
Aquiri
၂၅
ျပဳပၸဘျဒပိုဒ္
 + ၁၄ - ၃၂
 + ၁၄ - ၅၈
 + ၁၅ - ၁၂
a
Pegasi
၂၆
ဥၾတဘျဒပိုဒ္
 + ၁၄ - ၃၂
 + ၁၄ - ၅၆
 + ၁၅ - ၁၂
g
Pegasi
၂၇
ေရ၀တီ
 + ၈ - ၃၂
 + ၇ - ၂၀
 + ၇ - ၃၄
d
Piscium


            အထက္ပါဇယားတြင္ ေဗဒင္အံသာ၊ လိတၱာ ဟူသည္ ေဗဒင္တြက္ရာတြင္သံုးသည့္ နကၡတ္မ်ား အေနအထား ျဖစ္ပါသည္။ သူရိယ ၁၊ ၂၊ ၃ ဟူသည္မွာ သူရိယသိဒၶႏၱက်မ္းတြင္ေဖာ္ျပထားသည့္ နကၡတ္မ်ား တည္ေနရာျဖစ္ပါသည္။ က်မ္းစာအုပ္တစ္ခုထဲတြင္ပင္ သံုးေနရာေဖာ္ျပထားရာ သံုးေနရာလံုးမတူသျဖင့္ ထည့္သြင္းေဖာ္ျပထားျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ အိႏိၵယ ဟူသည္ အိႏိၵယျပကၡဒိန္သစ္က လက္ခံသံုးစဲြေနေသာ နကၡတ္မ်ား၏ တည္ေနရာျဖစ္ပါသည္။ BS ဟူသည္မွာ http://www.atlasoftheuniverse.com တြင္ေဖာ္ျပထားေသာ The Brightest Stars မွယူထားျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ နာရီ၊ မိနစ္ ဟူသည္ နကၡတ္မ်ား၏ တည္ေနရာကို အံသာ၊ လိတၱာ (ဒီဂရီ၊ မိနစ္) ႏွင့္ေဖာ္ျပသည့္အစား နာရီ၊ မိနစ္ ႏွင့္ေဖာ္ျပျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ၾကႏီ ၱဟူသည္ နကၡမ်ားတည္ရိွရာ လတီၱတြဒ္ ျဖစ္၏။

            ဤဇယားကို ၾကည့္ျခင္းျဖင့္ နကၡတ္မ်ား၏ တည္ေနရာမ်ား ကြာျခားပံုကို သိႏိုင္ပါၿပီ။ ထို႔ေၾကာင့္ နကၡတ္မ်ားေပၚ မူတည္ထားေသာ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔ ျပကၡဒိန္၏ လဲြမွားႏိုင္ေသာအခ်က္တစ္ခ်က္ကို ျမင္ႏိုင္ပါသည္။

No comments: