Wednesday, April 11, 2012

လုပ္ငန္းခြင္အႏၱရာယ္ကင္းရွင္းေရး၊ က်န္းမာေရး ႏွင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ေဟာေျပာပဲြ - ၃

တတိယပိုင္း

လုပ္ငန္းခြင္ က်န္းမာေရး (Occupational Health) (မိနစ္ ၂၀)

၁။ လုပ္ငန္းခြင္က်န္းမာေရး အဘယ္ေၾကာင့္ အေရးႀကီးသနည္း

လူ၏ တစ္ေန႔တာအခ်ိန္ကို အမ်ားဆံုး အသံုးခ်ရသည့္ေနရာမွာ လုပ္ငန္းခြင္ပင္ျဖစ္ပါသည္။ အိမ္မွာေနစဥ္ သို႔မဟုတ္ အေပါင္းအသင္းမ်ားႏွင့္ ေပ်ာ္ပါးစားေသာက္ေနစဥ္ က်န္းမာေရးအတြက္ ထိခိုက္ေလာက္သည့္ အေျခအေန အလြန္နည္း ပါသည္။ သို႔ေသာ္ လုပ္ငန္းခြင္၌မူ က်န္းမာေရးအတြက္ ၿခိမ္းေျခာက္ေနေသာ အရာမ်ား လက္တစ္ကမ္းတြင္ပင္ ရိွသည္။ ထို႔ျပင္ ဤကဲ့သို႔ထိခိုက္ျခင္းသည္ တစ္ဘ၀လံုးစာ ျဖစ္သြားႏုိင္သည္။ ဥပမာ - နားေလးျခင္း၊ ခါးနာျခင္း။

ထို႔ေၾကာင့္ လုပ္ငန္းခြင္ က်န္းမာေရးကို အထူးတလည္ အေလးထား စဥ္းစားရသည္။ 

လုပ္ငန္းခြင္မေတာ္တဆမႈမ်ားေၾကာင့္ တစ္သက္တာမသန္မစြမ္းျဖစ္မႈ

အကယ္၍ အလုပ္သမားတစ္ဦးသည္ အျမင့္မွလိမ့္က်ကာ ေျခ၊ လက္က်ိဳးသြားသည္ဆုိပါစို႔။ သို႔မဟုတ္ ေက်ာက္စက္တိုက္ရာမွ မ်က္လံုးအတြင္း သံစစူးကာ မ်က္စိအျမင္ ဆံုးရံႈးသြားရသည္ ဆိုပါစို႔။ သို႔မဟုတ္ပါကလည္း ဆူညံေသာပတ္၀န္းက်င္တြင္ နား အကာအကြယ္ပစၥည္း တစ္စံုတစ္ရာ ၀တ္ဆင္မထားဘဲ ဆက္တိုက္လုပ္ေနရသည္ဆိုပါစို႔။ ထို အလုပ္သမားသည္ ႏွစ္အနည္း ငယ္အတြင္း နားေလးသြားေပလိမ့္မည္။

ဤကဲ့သုိ႔ျဖစ္လာလွ်င္ အလုပ္သမား၊ အလုပ္သမားကို မီွခိုေနရသည့္ ၎၏မိသားစုမ်ားႏွင့္တကြ အလုပ္ရွင္ကိုပါ ထိခိုက္နစ္နာ ေစသည္။ ႏိုင္ငံအတြက္လည္း လုပ္သားတစ္ေယာက္ဆံုးရံႈးရသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ထိုကဲ့သုိ႔ တစ္သက္တာမသန္မစြမ္းျဖစ္မႈမ်ားကို တတ္ႏုိင္သမွ်ကာကြယ္ရမည္။ အစိုးရက ဥပေဒထုတ္ကာ ၾကပ္ၾကပ္မတ္မတ္လုပ္ရန္လိုသကဲ့သို႔ အလုပ္ရွင္ႏွင့္ အလုပ္သမား မ်ားကလည္း ပူးေပါင္းပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ၾကရန္ အေရးႀကီးပါသည္။ 


၂။ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ လက္ရိွအေျခအေန

အလုပ္သမားမ်ားအတြက္ အာမခံခ်က္၊ (အသက္အာမခံ၊ မေတာ္တဆ ထိခိုက္မႈအာမခံ)

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ လုပ္ငန္းခြင္ မေတာ္တဆထိခိုက္မႈ၊ တစ္သက္တာမသန္မစြမ္းျဖစ္မႈမ်ားအတြက္ အလုပ္သမားမ်ားအား မည္ကဲ့သုိ႔ စီမံေပးထားသည္ကို ကြ်န္ေတာ္မသိပါ။

အလုပ္လုပ္ေနသူ အလုပ္သမားမ်ားအတြက္ အသက္အာမခံ၊ တစ္သက္တာ မသန္မစြမ္းျဖစ္မႈအာမခံ၊ မေတာ္တဆ ထိခိုက္မႈ အာမခံ စသည္ျဖင့္ ထားရိွေပးရန္လုိပါသည္။ ကုမၸဏီအလုပ္သမားမ်ားသာမက ျဖစ္ႏုိင္လွ်င္ ေတာင္သူလယ္သမား၊ ယာ သမား၊ ထန္းတက္လုပ္သား အစရိွသူတို႔အတြက္ပါ ထည့္သြင္းစဥ္းစားသင့္ပါသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ လယ္သမား တစ္ဦး ေျမြကိုက္သျဖင့္ အသက္ဆံုးရံႈးရလွ်င္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ထန္းတက္သမားတစ္ဦး ေျခေခ်ာ္လက္ေခ်ာ္ ထန္းပင္ေပၚမွ ျပဳတ္က်လွ်င္ေသာ္လည္းေကာင္း ၎၏ မိသားစုအတြက္ မည္သည့္အာမခံမွမရိွပါက ဒုကၡမ်ားစြာေရာက္ပါလိမ့္မည္။

အလုပ္သမားမ်ားအတြက္ က်န္းမာေရးခံစားခြင့္ (ပံုမွန္က်န္းမာေရး စစ္ေဆးခြင့္၊ ေဆးကုသခံပိုင္ခြင့္၊ ေဆးခြင့္ စသည္)

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အလုပ္သမားမ်ားအတြက္ က်န္းမာေရးခံစားခြင့္ကို မည္ကဲ့သုိ႔ ျပဌာန္းထားေၾကာင္း ကြ်န္ေတာ္မသိပါ။

လုပ္ငန္းခြင္၌ အျမဲမျပတ္လုပ္ကိုင္ေနရေသာ လုပ္သားမ်ားအတြက္ ပံုမွန္ က်န္းမာေရးစစ္ေဆးခံပိုင္ခြင့္ကို သတ္မွတ္ထားရန္ လိုပါသည္။ ဥပမာ - ဓါတ္မွန္ဌာန၌ အလုပ္လုပ္ေနရေသာ ၀န္ထမ္းတစ္ဦးအေနႏွင့္ ၎၏ခႏၶာကိုယ္အတြင္း ဓါတ္ေရာင္ျခည္ သင့္မႈ အေျခအေန၊ ဆူညံေသာ ပတ္၀န္းက်င္၌ အလုပ္လုပ္ေနရသူတစ္ဦး၏ နားၾကားႏုိင္စြမ္း အေျခအေန၊ ဓါတုေဗဒ ေဆး၀ါး မ်ားျဖင့္ အလုပ္လုပ္ေနရသူတစ္ဦး၏ ေသြး၊ ၀မ္း၊ ဆီး အေျခအေနစသည္။

အလုပ္ခြင္ေၾကာင့္ရလာေသာ ဒါဏ္ရာ၊ ေရာဂါအတြက္ အလုပ္သမားသည္ အခမဲ့ေဆးကုသခံယူႏိုင္ခြင့္ ရိွရပါမည္။ ဥပမာ - အလုပ္သမားတစ္ဦးသည္ ေက်ာက္စက္တိုက္ေနရာမွ မေတာ္တဆ လက္ကို ရွမိသည္ဆိုၾကပါစို႔။ ဤဒဏ္ရာအား ေဆးကုျခင္း အတြက္ကုန္က်စရိတ္၊ ဒဏ္ရာရေနစဥ္ အလုပ္မလုပ္ႏုိင္သည့္ရက္မ်ားအတြက္ သာမန္လုပ္ခခံစားပိုင္ခြင့္။ ထုိကုန္က်စရိတ္မ်ား အတြက္ ကုမၸဏီသည္ အလုပ္သမားအတြက္ က်န္းမာေရးအာမခံ ထားရိွေပးရန္ လိုပါလိမ့္မည္။  

အလုပ္သမားမ်ား၏ မမာေရး၊ မက်န္းေရးအတြက္ ေဆးခြင့္ကိုလည္း သတ္မွတ္ေပးရန္လိုပါသည္။ ျပင္ပ လူနာအျဖစ္ ကုသရ လွ်င္ ဘယ္ႏွရက္၊ အတြင္းလူနာအျဖစ္ ကုသရလွ်င္ ဘယ္ႏွရက္ စသည္။

အလုပ္သမားမ်ားအား လုပ္ငန္းခြင္က်န္းမာေရး ပညာေပးမႈ အေျခအေန

ကြ်န္ေတာ္သည္ ယခုျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္းတြင္ ရိွမေနပါသျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းမွ အေျခအေနမ်ားကို မသိပါ။ ယခုေဖာ္ျပမည္ မွာ ရိွသင့္သည့္အေျခအေနမ်ားျဖစ္ပါသည္။ 

အလုပ္သမားမ်ားအား လုပ္ငန္းခြင္က်န္းမာေရးအတြက္ ပညာေပးမႈ မရိွမျဖစ္လုိပါသည္။ အလုပ္သမားတစ္ဦး နားေလးသြားမွ ဆိုလွ်င္ ဘာမွလုပ္လုိ႔မရေတာ့ပါ။ နားေလးျခင္းဟူသည္ ထာ၀ရျဖစ္၏။ ထို႔ေၾကာင့္ နားမေလးခင္ကတည္းက ကာကြယ္ထား ရပါမည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အလုပ္သမားမ်ားအား မိမိတို႔သံုးစဲြေနေသာ စက္မ်ားအေၾကာင္း၊ ထိုစက္မ်ားသံုးရာတြင္ ႀကံဳေတြ႔ရႏိုင္ သည့္ အႏၱရာယ္မ်ားအေၾကာင္း၊ ထိုအႏၱရာယ္မ်ားကို မည္သို႔ကာကြယ္ႏိုင္သည့္အေၾကာင္း၊ မလိုက္နာလွ်င္ မည္သို႔ေသာ ေရာဂါမ်ားရႏိုင္သည့္အေၾကာင္း အစရိွသည္တို႔ကို ေသေသခ်ာခ်ာသင္ၾကားေပးထားရပါမည္။ သင္ၾကားေပးထားသည့္တိုင္ မလိုက္နာသူမ်ားကို အျပစ္ေပး၊ အေရးယူႏိုင္ရန္ ဥပေဒထဲတြင္ ထည့္သြင္းျပဌာန္းထားရပါမည္။

ဥပမာ - အလုပ္သမားတစ္ဦးသည္ ဓါတုေဗဒပစၥည္းမ်ားျဖင့္ အလုပ္လုပ္ေတာ့မည္ဆိုလွ်င္ ထိုေဆးႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ေဘးအႏၱရာယ္ကင္းေရး အခ်က္အလက္ (Material Safety Data Sheet – MSDS) ကို ေသေသခ်ာခ်ာ နားလည္ သေဘာေပါက္ေအာင္ ရွင္းျပထားရပါမည္။ ဤပစၥည္းသည္ မည္သည့္ဓါတုေဗဒ ပစၥည္းအမ်ိဳးအစားျဖစ္သည္။ မီးေလာင္ႏိုင္ စြမ္းမည္မွ်ရိွသည္။ မတည့္သည့္ ဓါတ္မ်ားမွာ မည္သည္တို႔ျဖစ္သည္။ မည္သုိ႔ကိုင္တြယ္ရမည္။ မည္ကဲ့သို႔ သံုးစဲြရမည္။ မည္သို႔သိုေလွာင္ရမည္။ မီးေလာင္လွ်င္ မည္ကဲ့သို႔ မီးသတ္ရမည္။ မ်က္လံုးထဲ၀င္ပါက၊ ရႉမိပါက၊ အသားအေရႏွင့္ ထိပါက၊ ပါးစပ္အတြင္း၀င္ပါက မည္ကဲ့သို႔ လုပ္ရမည္။ မည္ကဲ့သို႔ စြန္႔ပစ္ရမည္။ ပတ္၀န္းက်င္အတြက္ မည္မွ်အႏၱရာယ္ရိွသည္ - အစရိွ သျဖင့္ ျဖစ္ပါသည္။ 


၃။ လုပ္ငန္းခြင္ ေရာဂါဘယမ်ား ႏွင့္ ေဆးစစ္ေဆးမႈ အစီအစဥ္

လုပ္ငန္းခြင္က်န္းမာေရး - အႏၱရာယ္ေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ ခႏၶာကိုယ္၏ တံု႔ျပန္မႈ

လုပ္ငန္းခြင္၌ ႀကံဳေတြ႔ရႏိုင္ေခ်ကို ႏွစ္ပိုင္းခဲြႏိုင္ပါသည္။ အခ်ိန္တိုအတြင္း ပမာဏမ်ားစြာ ထိေတြ႔မႈ ႏွင့္ ပမာဏနည္းနည္းခ်င္း ကာလၾကာရွည္စြာ ထိေတြ႔ေနမႈတို႔ျဖစ္ပါသည္။ ဤႏွစ္မ်ိဳးလံုးသည္ က်န္းမာေရးအတြက္ အႏၱရာယ္မ်ားသည္ခ်ည္း ျဖစ္၏။

ဥပမာ - ဓါတုေဆးရည္မ်ား ခႏၶာကိုယ္ေပၚ ဖိတ္စဥ္ျခင္းသည္ အခ်ိန္တိုအတြင္း ပမာဏမ်ားစြာ ထိေတြ႔မႈျဖစ္၏။ စိုက္ခင္းမ်ား အတြင္း ပိုးသတ္ေဆးျဖန္းရာတြင္ ခႏၶာကိုယ္ကို ေသခ်ာစြာ ကာကြယ္မထားျခင္းသည္ ပမာဏမမ်ားေသာ္လည္း ကာလ ၾကာရွည္စြာ ထိေတြ႔ေနမႈျဖစ္၏။

လုပ္ငန္းခြင္အႏၱရာယ္မ်ားမွ ခႏၶာကိုယ္၏ တံု႔ျပန္မႈကို သံုးမ်ိဳးခဲြႏိုင္သည္။

ခ်က္ခ်င္းတံု႔ျပန္မႈ - ဥပမာ - ဓါတုေဆးရည္မ်ား ကိုယ္ခႏၶာအေပၚစဥ္မႈ။ ဤအမ်ိဳးအစားသည္ နာတာရွည္မဟုတ္။ ကုသ၍ ေပ်ာက္ကင္းလွ်င္ ေနာက္ဆက္တဲြ ဆိုးက်ိဳးမ်ား မရႏိုင္။

တျဖည္းျဖည္းခ်င္း တံု႔ျပန္မႈ - ဥပမာ - ရင္ၾကပ္ေရာဂါ ရရိွမႈ။ အႏၱရာယ္ရိွေသာ ေနရာတြင္ ရက္မ်ားစြာ၊ လမ်ား၊ ႏွစ္ေပါင္းမ်ား စြာ ေန႔စဥ္ရက္ဆက္ အလုပ္လုပ္ေနရာမွ ရေသာေရာဂါ။ ထုိေရာဂါမွာ တာရွည္တတ္သည္။ ခဏႏွင့္မေပ်ာက္။

မသိမသာ တံု႔ျပန္မႈ - ဥပမာ - နားေလးျခင္း။ ဆူညံေသာ ပတ္၀န္းက်င္၌ အလုပ္လုပ္ေနသူသည္ နားေလးျခင္းကို  ခ်က္ခ်င္း မခံစားရ။ ႏွစ္၊ လေပါင္းမ်ားစြာ ၾကာလာမွ တျဖည္းျဖည္း သိသာလာသည္။ သို႔ေသာ္ သိသည့္အခ်ိန္၌ လြန္သြားၿပီျဖစ္သျဖင့္ ကုသရန္ လြန္စြာခက္ခဲသည္။ ၎ကို အျမဲမျပတ္ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေနရန္ လိုသည္။

အလုပ္သမားမ်ား အလုပ္လုပ္သည့္ေနရာတြင္ ထိုေရာဂါဘယမ်ား အလြယ္တကူမရႏိုင္ေစရန္ လိုအပ္ေသာကာကြယ္မႈမ်ား၊ အစီအမံမ်ား ျပဳလုပ္ေပးထားရပါမည္။

အက္စ္ဘက္စ္တိုစ္ေၾကာင့္ရေသာ ေရာဂါမ်ား

အပူကာျပား (insulator)၊ မီးခံအုတ္၊ မီးခံေဆးစသည္တို႔တြင္ အက္စ္ဘက္စ္တိုးစ္ ပါသည္။ အက္စ္ဘက္စ္တိုးစ္သည္ အဆုပ္ ကင္ဆာ ႏွင့္ အျခားေရာဂါမ်ားကို ျဖစ္ေစသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အပူကာျပားဆင္သူ အလုပ္သမားမ်ား၊ သေဘၤာက်င္း လုပ္သား မ်ား၊ ဘြိဳင္လာ လုပ္သားမ်ား၊ မီးခံအုတ္လုပ္သူ၊ အက္စ္ဘက္စ္တိုးစ္ဘိလပ္ေျမလုပ္သူ၊ မီးသတ္သမား စသူတို႔အား ပံုမွန္ က်န္းမာေရး စစ္ေဆးေပးရန္ လိုပါသည္။

နားေလးျခင္း

ဆူညံေသာ ပတ္၀န္းက်င္တြင္ အလုပ္လုပ္ေနရသူမ်ားသည္ ကာလၾကာရွည္လာသည့္အခါ နားေလးေရာဂါရလာတတ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ၎တို႔အားလည္း ပံုမွန္ နားၾကားျခင္း စစ္ေဆးမႈ ျပဳလုပ္ေပးရန္ လိုပါသည္။

ရင္ၾကပ္ျခင္းႏွင့္ လုပ္ငန္းခြင္

အခ်ိဳ႔ေသာပန္း၀တ္မံႈ၊ စပါးေပြး၊ ဘိလပ္ေျမမႈံ႔၊ မံု႔ဖုတ္ေသာ ဂံ်ဳမႈန္႔ စသည္တို႔သည္ ရင္ၾကပ္ေရာဂါကို ျဖစ္ေစတတ္သျဖင့္ ထိုအရာမ်ားႏွင့္ အလုပ္လုပ္ေနသူမ်ားအတြက္လည္း ေဆးစစ္မႈအစီအစဥ္ လုပ္ေပးထားရပါမည္။

ခါးနာျခင္း

ကာယအားသံုးၿပီး ပစၥည္းသယ္မရသူမ်ားတြင္ ခါးနာေရာဂါ ရတတ္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ၎တို႔ကို စနစ္တက် မ,ပံု မ,နည္း သင္ေပးထားရန္ လိုသလို ခါးနာသည့္အခါတြင္လည္း ေဆးကုသခံယူမႈ၊ ေဆးစစ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ေပးရပါမည္။

ဓါတ္ေရာင္ျခည္သင့္ျခင္း

ဂေဟေဆာ္သူမ်ား၊ ဓါတ္ေရာင္ျခည္ဌာနတြင္ အလုပ္လုပ္သူမ်ားအတြက္ ပံုမွန္ေဆးစစ္ေဆးမႈခံယူျခင္း အစီအစဥ္တစ္ရပ္ ေရးဆဲြခ်မွတ္ထားရပါမည္။

ဓါတုေဆးရည္မ်ား အဆိပ္သင့္ျခင္း

ေဆးရည္စိမ္လုပ္ငန္း၊ သုတ္ေဆးလုပ္ငန္း၊ ေဆး၀ါးထုတ္လုပ္ေရးလုပ္ငန္း၊ ပိုးသတ္ေဆးဆိုင္မ်ား၊ ေရနံဓါတုစက္ရံု စသည့္ ဌာနမ်ားမွ လုပ္သားမ်ားသည္ ဓါတုေဗဒေဆးရည္၊ အေငြ႔မ်ားႏွင့္ အျမဲမျပတ္ထိေတြ႔ေနရသည္ျဖစ္ရာ ၎တို႔အတြက္လည္း ပံုမွန္ေဆးစစ္ေဆးမႈခံယူျခင္း အစီအစဥ္တစ္ရပ္ ေရးဆဲြထားရန္လိုပါသည္။

ေရာဂါဘယကူးစက္ျခင္း (ေဆးရံုေဆးခန္းမွ ၀န္ထမ္းမ်ား)

ေဆးရံုေဆးခန္း၀န္ထမ္းမ်ား၊ ေရာဂါရွာေဖြေရးဌာနမွ ၀န္ထမ္းမ်ား၊ ေသြးလႉဘဏ္၀န္ထမ္းမ်ားအတြက္လည္း ပံုမွန္ ေဆးစစ္ေဆးမႈခံယူျခင္း အစီအစဥ္ ေရးဆဲြထားရန္လိုပါသည္။

ေဆးစစ္မွတ္တမ္းမ်ားကိုလည္း ေသခ်ာစြာသိမ္းဆည္းထားရန္ လိုပါသည္။ သို႔မွ ယခင္ကေဆးစစ္မွတ္တမ္းမ်ားကို ၾကည့္ကာ တိုးတက္မႈ ဆုတ္ယုတ္မႈ အေျခအေနကို သံုးသပ္ေ၀ဖန္ႏိုင္ပါမည္။


၄။ လုပ္ငန္းခြင္ ေရာဂါဘယမ်ားကို မည္ကဲ့သို႔ ေလွ်ာ့ခ်မည္နည္း

အစိုးရမွ ဥပေဒျပဌာန္းေပးျခင္း

လုပ္ငန္းခြင္အႏၱရာယ္ကင္းရွင္းေရး၊ က်န္းမာေရးႏွင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ အက္ဥပေဒတြင္ လုပ္ငန္းခြင္က်န္းမာေရး အတြက္ ထည့္သြင္းျပဌာန္းထားရပါမည္။ ထုိအက္ဥပေဒကို လက္ေတြ႔အေကာင္အထည္ေဖာ္မည့္ နည္းဥပေဒမ်ား၌ လုပ္ငန္းခြင္ က်န္းမာေရး အတြက္ အကာအကြယ္ေပးရမည့္နည္းစနစ္မ်ား၊ ေရွာင္ရွားႏိုင္သည့္ နည္းပညာမ်ား၊ က်န္းမာေရးစစ္ေဆးမႈ အစီအမံမ်ားကို မည္သို႔ျပဳလုပ္ရမည္ကို အတိအက် အေသးစိတ္ ျပဌာန္းေပးရန္ လုိပါသည္။

ဥပမာ - စင္ကာပူနည္းဥပေဒမ်ားအနက္ အခ်ိဳ႔ကို နမူနာျပရလွ်င္ WSH Act (Noise) Regulation၊ က်န္းမာေရးစစ္ေဆးမႈ အတြက္ WSH Act (Medical Examination) Regulation စသျဖင့္ ျဖစ္ပါသည္။

က်န္းမာေရးစစ္ေဆးမႈအစီအမံမွာ လုပ္ငန္းခြင္အႏၱရာယ္ကင္းရွင္းေရးစီမံခန္႔ခဲြမႈ စနစ္ (Safety Management System) တြင္ အခန္းတစ္ခုအျဖစ္ ပါ၀င္ပါသည္။ Occupational Health Program ျဖစ္ၿပီး မိမိလုပ္ငန္းႏွင့္ အႀကံဳး၀င္ေသာ ေဆးစစ္ေဆးမႈ မ်ားျပဳလုပ္ရန္ ေရးဆဲြထားေသာ စီမံခ်က္ျဖစ္ပါသည္။ ဥပမာ - Hearing Conservation Program

အလုပ္သမားမ်ား (ျပည္သူလူထု) အား ပညာေပးျခင္း၊ သင္တန္းမ်ားပို႔ခ်ေပးျခင္း

ဥပေဒဟူသည္ သာမန္ျပည္သူမ်ားႏွင့္ မနီးစပ္ႏိုင္ရကား ျပည္သူမ်ားအေနႏွင့္ မည္သည့္ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒမ်ားရိွသည္ကို သိရန္မလြယ္ကူ။ ထုိ႔ေၾကာင့္ အစိုးရက ဥပေဒျဖင့္ ျပဌာန္းထားသည္ပင္ မွန္ေသာ္လည္း အမ်ားျပည္သူမ်ားအား ပညာေပးေရး မွာ အလြန္အေရးႀကီးပါသည္။ ေဟာေျပာပဲြ၊ သရုပ္ျပပဲြ၊ ျပပဲြၿပိဳင္ပဲြမ်ား က်င္းပေပးျခင္း၊ သင္တန္းမ်ားေပးျခင္း၊ ပိုစတာမ်ား၊ လက္ကမ္းစာေစာင္မ်ား၊ လက္စဲြစာအုပ္၊ အသံုးျပဳနည္းလမ္းညႊန္မ်ား ရိုက္ႏွိပ္ျဖန္႔ေ၀ျခင္း ျပဳလုပ္ေပးရပါမည္။

ဥပမာ - စုိက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ား၌ မရိွမျဖစ္သံုးရေသာ ပိုးသတ္ေဆး အတြက္။

v  ပိုးသတ္ေဆးအေၾကာင္းသိေကာင္းစရာ စာအုပ္၊ လက္ကမ္းစာေစာင္၊ ပိုစတာ

v  ပိုးသတ္ေဆးအႏၱရာယ္ ေဟာေျပာပဲြ၊

v  ပိုးသတ္ေဆးကို အႏၱရာယ္ကင္းစြာ ကိုင္တြယ္ သံုးစဲြနည္း - စသည္။

တိုင္းႏွင့္ျပည္နယ္မ်ားရိွ လုပ္ငန္းခြင္အႏၱရာယ္ကင္းရွင္းေရး၊ က်န္းမာေရးႏွင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ဆိုင္ရာ ၀န္ထမ္းမ်ားက အခါအားေလ်ာ္စြာ ေဟာေျပာပဲြမ်ား၊ ျပပဲြမ်ား က်င္းပေပးျခင္းျဖင့္ အလုပ္သမားမ်ားႏွင့္ လုပ္သားျပည္သူမ်ား ပူးေပါင္း ပါ၀င္ လာေအာင္ စည္းရံုးလံႈ႔ေဆာ္ျခင္း၊ ကေလးမ်ားအတြက္ ဉာဏ္စမ္းၿပိဳင္ပဲြမ်ား က်င္းပျပဳလုပ္ေပးျခင္း၊ လူငယ္မ်ား အတြက္ လုပ္ငန္းခြင္အႏၱရာယ္ဆိုင္ရာ ကစားပဲြ (Game) မ်ား စီစဥ္ေပးျခင္း စသည္တို႔ ျပဳလုပ္ေပးႏိုင္ပါသည္။

အလုပ္သမား (လုပ္သားျပည္သူမ်ား) အတြက္ လိုအပ္ေသာ ကာကြယ္ေရးပစၥည္းမ်ား ေထာက္ပံ့ေပးျခင္း

လုပ္ငန္းခြင္က်န္းမာေရးအတြက္ အကာအကြယ္ပစၥည္းမ်ား (ဥပမာ - အသက္ရႉအေထာက္အကူျပဳကိရိယာ - Respirator ၊ နားၾကပ္ - Ear Plug or Ear Muff စသည္) ေထာက္ပံ့ေပးရန္ လိုပါမည္။ ကုမၸဏီလုပ္သားမ်ားအတြက္မူ ကုမၸဏီပိုင္ရွင္မွ ေထာက္ပံ့ေပးရန္ တာ၀န္ရိွၿပီး လယ္သမား၊ ယာသမား၊ စိုက္ပိ်ဳးေမြးျမဴေရးသမား၊ သာမန္အမ်ားျပည္သူမ်ားအတြက္ သင့္တင့္ေသာ ေစ်းႏံႈးႏွင့္လြယ္လင့္တကူ ၀ယ္ယူရရိွႏိုင္ရန္ အစိုးရမွ စီမံေပးသင့္ပါသည္။ ဥပမာ - ႏုိင္ငံျခား ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ စာခ်ဳပ္ကာ ၀ယ္ယူတင္သြင္းျခင္း၊ ထိုပစၥည္းမ်ားကို ႏိုင္ငံတကာစံႏံႈးမ်ားႏွင့္အညီ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္း၌ ထုတ္လုပ္ ေရာင္းခ်ႏုိင္ ရန္ စီမံျခင္း။

အစိုးရမွခ်မွတ္ထားေသာ ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒမ်ားကို လုပ္ငန္းရွင္မ်ားလိုက္္နာလာေစရန္ တြန္းအားေပးျခင္း

ျပဌာန္းထားေသာ ဥပေဒႏွင့္နည္းဥပေဒမ်ားကို လုိက္နာလုပ္ေဆာင္ရန္ အစိုးရအဖဲြ႔အစည္းမ်ား (ဥပမာ - လုပ္ငန္းခြင္ အႏၱရာယ္ကင္းရွင္းေရး၊ က်န္းမာေရးႏွင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ေအဂ်င္စီ) မွ ၾကပ္ၾကပ္မတ္မတ္ တြန္းအားေပး လုပ္ေဆာင္ရန္ အေရးႀကီးပါသည္။ အလုပ္သမား၀န္ႀကီးဌာနေအာက္တြင္ လုပ္ငန္းခြင္အႏၱရာယ္ကင္းရွင္းေရး၊ က်န္းမာေရးႏွင့္ သဘာ၀ ပတ္၀န္းက်င္ စစ္ေဆးေရးအဖဲြ႔မ်ား ဖဲြ႔စည္းကာ အခါအားေလ်ာ္စြာ သက္ဆိုင္ရာ ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒ၊ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားကို လုိက္နာမနာ စစ္ေဆးျခင္း၊ မလုိက္နာသူမ်ားကို ျပတ္ျပတ္သားသား အေရးယူေဆာင္ရြက္ျခင္း စသည္တို႔ ျပဳလုပ္ရပါမည္။

မည္ကဲ့သို႔ စစ္ေဆးမည္၊ မည္သည့္အခ်ိန္မ်ားတြင္ စစ္ေဆးမည္။ မည္သည့္အရာမ်ားကို စစ္ေဆးမည္၊ မလုိက္နာလွ်င္ ဒဏ္ေငြမည္မွ် တပ္ရိုက္ႏိုင္သည္ စသည္တို႔ကို ဥပေဒႏွင့္နည္းဥပေဒမ်ား၌ ထည့္သြင္းျပဌာန္းထားရပါမည္။

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

No comments: