Saturday, April 7, 2012

လုပ္ငန္းခြင္အႏၱရာယ္ကင္းရွင္းေရး၊ က်န္းမာေရး ႏွင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ေဟာေျပာပဲြ (ရန္ကုန္) - ၂

ဒုတိယပုိင္း

သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္အတြက္ အႏၱရာယ္မ်ား (Environmental Hazards) (မိနစ္ ၂၀)

ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး ဥပေဒကုိ မတ္လ ၃၀ ရက္ေန႔က အတည္ျပဳျပဌာန္းလိုက္ၿပီျဖစ္သျဖင့္ ပတ္၀န္းက်င္ဆိုင္ရာ ဥပေဒ မ်ားအေၾကာင္းခ်န္လွပ္ခဲ့ပါမည္။ ထုိ ဥပေဒကို အေထာက္အကူျပဳမည့္ နည္းဥပေဒႏွင့္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားအေၾကာင္း အနည္းငယ္ ေျပာပါမည္။ နည္းဥပေဒႏွင့္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားကိုလည္း ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ စတင္ေရးဆဲြေနေလာက္ၿပီဟု ယူဆ ပါသျဖင့္ အက်ယ္မေျပာေတာ့ဘဲ အက်ဥ္းေလာက္သာ ေျပာပါမည္။

စင္ကာပူတြင္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ကို အဓိက တာ၀န္ယူလုပ္ေဆာင္သည့္အဖဲြ႔မွာ NEA (National Environment Agency) ျဖစ္သည္။ လုပ္ငန္းခြင္တစ္ခုတြင္ လုပ္ငန္းခြင္အႏၱရာယ္ကင္းရွင္းေရးသာမက သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးကိုပါ ပူးတဲြ လုပ္ေဆာင္ရသည္။

၁။ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ကို အဘယ္ေၾကာင့္ မပ်က္စီးေအာင္ထိန္းရန္လိုသနည္း

ေျမထုညစ္ညမ္းမႈ

လူတို႔စြန္႔ပစ္လုိက္ေသာ အညစ္အေၾကးမ်ားမွာ ေျမႀကီးေပၚေရာက္သြားသည္။ အခ်ိဳ႔မွာ အလြယ္တကူေဆြးေျမ့ႏုိင္ၿပီး ေျမႀကီး အတြက္ အႏၱရာယ္မရိွ။ အခ်ိဳ႔ေသာ အညစ္အေၾကးမ်ားမွာ အလြယ္တကူ မေဆြးေျမ့ႏိုင္သည့္ျပင္ ကမၻာေျမႀကီးကို အႏၱရာယ္ ျဖစ္ေစႏိုင္သည္။ အထူးသျဖင့္ ဓါတုေဗဒပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ေရဆိုးေရညစ္မ်ား ျဖစ္၏။ ကမၻာ့ေျမဆီလႊာပ်က္စီးလွ်င္ အလြယ္တကူ ျပန္လည္ျပဳျပင္ရန္ မလြယ္ကူ။ ထာ၀ရပ်က္စီးျခင္း ျဖစ္ႏိုင္သည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ ကမၻာေျမႀကီးကို သန္႔စင္သည့္စနစ္ ဟု မရိွဘဲ အညစ္အေၾကးမ်ားကို ထပ္ခါထပ္ခါ စြန္႔ပစ္ေနၾကေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။

ထိုအခါ ကမၻာ့ေျမဆီလႊာမ်ား အဆိပ္သင့္လာသည္။ ထိုအခါ ေျမႀကီးေပၚတြင္စိုက္ေသာ အသီးအႏွံမ်ားကိုပါ အဆိပ္သင့္ေစ သည္။ သို႔ေသာ္ ဤသို႔အဆိပ္သင့္မႈမွာ မ်က္ေစ့ျဖင့္ အလြယ္တကူမျမင္ရ။ ခ်က္ခ်င္းလက္ငင္းဆိုးက်ိဳးမခံစားရသျဖင့္ ခပ္ေပါ့ေပါ့ပင္ သေဘာထားၾကသည္။ သို႔ေသာ္ ထိုအသီးအႏွံမ်ားကို ေရရွည္စားသံုးလာေသာအခါ ခႏၶာကိုယ္အတြင္း ေရာဂါ ဘယေပါင္းစံုျဖစ္လာသည္။

ေလထုညစ္ညမ္းမႈ

ထို႔အတူပင္ လူတို႔၏ မဆင္ျခင္မႈေၾကာင့္ ကမၻာ့ေလထုမွာလည္း မသန္႔ရွင္းေတာ့။ ေလထုညစ္ညမ္းမႈ မ်ားေနသျဖင့္ မီးခိုးမ်ား၊ ကာဗြန္ဒိုင္ေအာက္ဆိုဒ္ ထုတ္လႊတ္မႈမ်ားကို ထိန္းကြပ္ေနသည့္ၾကားမွပင္ ေမာ္ေတာ္ကားအစီးေရ တိုးပြားလာေနသည္။ စက္ရံုႀကီးမ်ား တစ္ရံုၿပီးတစ္ရံု ေဆာက္လုပ္ေနၾကေလသည္။ အမိႈက္မ်ားကို မီးရိႈ႔ျခင္း၊ လူ႔ပေယာဂေၾကာင့္ မီးေလာင္ျခင္း၊ ေတာမီးေလာင္ျခင္းမ်ားမွ ထြက္လာေသာ မီးခိုးမ်ားကို မည္ကဲ့သို႔ ထိန္းခ်ဳပ္မည္နည္း။ မီးခိုးထြက္သည့္ အေၾကာင္းမ်ားစြာ ရိွသည့္အနက္ ႏိုင္ႏိုင္နင္းနင္း ထိန္းခ်ဳပ္ႏုိင္သည္မွာ အမိႈက္မ်ားကို မီးရိႈ႔ျခင္းတစ္ခုသာ ျဖစ္ေပမည္။ အျခားအရာမ်ားမွာ စီးပြား ေရးႏွင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ အစိုးရေပၚလစီႏွင့္ေသာ္လည္းေကာင္း ပတ္သက္ေနသည္ျဖစ္ရာ အစိုးရက ဥပေဒႏွင့္ စနစ္တက် ထိန္းခ်ဳပ္ရန္ လုိေပသည္။ 

ျမန္မာျပည္မွ ေလထုကား ယခုခ်ိန္ထိ ေလေကာင္းေလသန္႔ အရည္အေသြးရိွေနလိမ့္ဦးမည္ဟု ယူဆပါသည္။ သို႔ေသာ္ တိုင္းတာသည့္ဌာနရိွမရိွ ကြ်န္ေတာ္မသိပါ။ ေလေကာင္းေလသန္႔ အရည္အေသြးစံသတ္မွတ္ခ်က္ ရိွမရိွလည္း မသိပါ။ ေလ ကိစၥကို မည္သည့္ဌာနက အေရးယူကိုင္တြယ္ ေဆာင္ရြက္ေနသည္ကိုလည္း မသိပါ။

အမ်ားျပည္သူ စကၠန္႔မလပ္ ရႉရိႈက္ေနေသာ ေလတြင္လည္း ေလေကာင္းေလသန္႔၏ အရည္အေသြး အျပည့္အ၀ရိွရန္ လုိပါသည္။ မသန္႔ရွင္းေသာေလသည္ အသက္တုိျခင္း၏ အေၾကာင္းတစ္ရပ္ျဖစ္၏။ ထို႔ေၾကာင့္ ေလအရည္အေသြးကိုလည္း မ်က္ေျခမျပတ္ ေစာင့္ၾကည့္တိုင္းတာေနဘို႔ လိုပါသည္။ ယခုအခါ သစ္ေတာ၀န္ႀကီးဌာနကို သစ္ေတာႏွင့္ ပတ္၀န္းက်င္ေရးရာ ၀န္ႀကီးဌာနအျဖစ္ ေျပာင္းလဲဖဲြ႔စည္းလုိက္သျဖင့္ ေလအရည္အေသြးကိစၥကို သစ္ေတာႏွင့္ပတ္၀န္းက်င္ ၀န္ႀကီးဌာန ေအာက္ တြင္ ဌာနတစ္ခုဖဲြ႔ကာ ေဆာင္ရြက္ရပါမည္။

ေလထုညစ္ညမ္းမႈ ထိန္းခ်ဳပ္ေရးတြင္ ကားအိတ္ေဇာမွ မီးခိုးမဲမ်ားထြက္ျခင္းကို ထိန္းခ်ဳပ္ျခင္း၊ အင္ဂ်င္အိတ္ေဇာမ်ားမွ မီးခိုးအမဲမ်ားထြက္ျခင္းကို ထိန္းခ်ဳပ္ျခင္း၊ စက္ရံုအလုပ္ရံုေခါင္းတုိင္မ်ားမွ မီးခိုးမ်ားကို တုိင္းတာျခင္း၊ သစ္ေတာမ်ား မီးရိႈ႔မႈကို အေရးယူျခင္း၊ အမိႈက္ပံုမ်ားမီးရိႈ႔ျခင္းကို တားျမစ္ျခင္း စသည္တို႔ပါပါသည္။

ေရထုညစ္ညမ္းမႈ

အဆိုးဆံုးကား ေရထုညစ္ညမ္းမႈျဖစ္၏။ သတင္းမ်ားအရ ျမန္မာႏုိင္ငံရိွ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားမွာ ေရထုညစ္ညမ္းမႈကို (အထိန္းအကြပ္မရိွ) အႀကီးအက်ယ္ျဖစ္ေနေစေၾကာင္း ေတြ႔ရပါသည္။ ဥပမာ - ေတာင္နံရံမ်ားကို ေရပိုက္ႀကီးမ်ားျဖင့္ ထိုးခဲြကာ ေရႊရွာျခင္း၊ ေက်ာက္တူးျခင္း၊ စက္ရံုအလုပ္ရံုမ်ားမွ စြန္႔ပစ္ေရမ်ားကို မည္သည့္ ေရဆိုးျပဳျပင္မႈစနစ္မွမရိွဘဲ ျမစ္၊ ေခ်ာင္းမ်ားအတြင္း စြန္႔ပစ္ျခင္း၊ ျပည္သူလူထုတြင္ ေရထုညစ္ညမ္းမႈ အသိပညာမရိွသည့္အတြက္ ျမစ္၊ ေခ်ာင္းမ်ားကို အမႈိက္ပံုးသဖြယ္ သေဘာထားကာ အညစ္အေၾကးမ်ားကို စြန္႔ပစ္ျခင္း၊ အဆိုးဆံုးကား စြန္႔ပစ္ဓါတုေဆးရည္မ်ားကို ျမစ္ေခ်ာင္းမ်ားအတြင္း စြန္႔ပစ္ျခင္းတို႔ ျဖစ္ပါသည္။

မၾကာေသးမီက ေဖာ္ျပခဲ့ေသာ သတင္းတစ္ပုဒ္ကို ၾကည့္ပါ။

ပုဇြန္ေတာင္ေခ်ာင္း အရည္အေသြးကို ဓါတ္ခဲြၾကည့္မည္ဆိုေတာ့ ကြ်န္ေတာ္တို႔ႏိုင္ငံတြင္ ေရအရည္အေသြးႏွင့္ ပတ္သက္၍ တိတိက်က်ေရးဆဲြထားေသာ စံႏံႈးမ်ား ရိွပါသလား။ ကြ်န္ေတာ္မသိပါ။ အိမ္မ်ားမွစြန္႔ပစ္လိုက္ေသာ ေရဆိုးမ်ား၊ ေျမာင္းမ်ား အတြင္းမွ စီးက်လာသည့္ ေရမ်ား၊ စက္ရံုမ်ားမွ စြန္႔ထုတ္လိုက္ေသာေရမ်ား၊ အလုပ္ရံုမ်ားမွ စြန္႔ပစ္လိုက္ေသာေရမ်ား စသျဖင့္ မည္သည့္ေနရာမွ စြန္႔ပစ္လိုက္သည့္ေရျဖစ္ေစ ျမစ္ေခ်ာင္းမ်ားအတြင္း သည္အတုိင္းစြန္႔ပစ္လို႔မရပါ။ ျမစ္ေခ်ာင္းမ်ားအတြင္း စြန္႔ပစ္မည့္ ေရအရည္အေသြးကို သတ္မွတ္ေပးရပါမည္။

ပတ္၀န္းက်င္ဥပေဒ အခန္း (၆) ပတ္၀န္းက်င္ အရည္အေသြးစံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ား ၌ စံခ်ိန္စံညႊန္း ၉ ခု ပါရိွရာ ျမစ္ေခ်ာင္းမ်ား အတြင္း စြန္႔ပစ္မည့္ ေရအရည္အေသြးမွာ စြန္႔ထုတ္အရည္ စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားတြင္ ပါရိွမည္ျဖစ္ပါသည္။

ကမၻာႀကီးတြင္ ေရေကာင္းေရသန္႔မ်ား တစ္္ေန႔တစ္ျခားလွ်င္ျမန္စြာ ကုန္ဆံုးေပ်ာက္ကြယ္ လွ်က္ရိွရာ ရိွသမွ်ေရကေလးပါ ေသာက္မရေတာ့ဆိုလွ်င္ မၾကာမတင္ေသာကာလတြင္ ကပ္ေဘးတစ္ခုႏွင့္ ႀကံဳေတြ႔ရမည္မွာ ေျမႀကီးလက္ခတ္မလဲြပါ။

ယခုဥပေဒျပဌာန္းၿပီးသြားၿပီဆိုေတာ့ ဤဥပေဒကို အေထာက္အကူျပဳမည့္ နည္းဥပေဒ၊ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား ျပဌာန္းေပးရ ပါမည္။ လိုအပ္ေသာ ေရဆိုးျပဳျပင္ေရးစနစ္ႏွင့္ စက္မ်ားလည္း ပံ့ပိုးေပးရမည္။ တပ္ဆင္ေပးရမည္။ အစိုးရက ပံ့ပုိးေပးၿပီး လုပ္ခိုင္းသည့္တိုင္ မလိုက္နာ၊ ေဖာက္ဖ်က္ပါက ျပင္းျပင္းထန္ထန္ အေရးယူရပါမည္။ ေပါ့ေပါ့ေလးလုပ္၍ မရပါ။ ေပါ့ေပါ့လုပ္ပါက မည္သူကမွ ဂရုစုိက္မည္မဟုတ္။ သည္ဥပေဒလည္း မည္သုိ႔မွ် အာဏာသက္ေရာက္မည္ မဟုတ္ပါ။


ျမစ္ေခ်ာင္းမ်ားအတြင္း စြန္႔ပစ္မည့္ေရသည္ သတ္မွတ္ထားေသာ ေရအရည္အေသြးျပည့္မီ၊ မမီစစ္ေဆးမည့္အဖဲြ႔မ်ား ဖဲြ႔စည္း ကာ ပံုမွန္သြားေရာက္စစ္ေဆးရပါမည္။ စစ္သည္ဆိုရာတြင္လည္း စစ္ေဆးသူမ်ားသည္ ေရအရည္အေသြးကို အမွန္တကယ္ က်က်နန စစ္ေဆးရန္ လိုပါသည္။ သတ္မွတ္ထားေသာ ေရ အရည္အေသြးမျပည့္မီလွ်င္ ဥပေဒ၌ ျပဌာန္းထားသည့္အတိုင္း အျပစ္ေပးအေရးယူရန္လိုပါသည္။ 

ထိုမွ်သာမက ေရခ်ိဳကန္မ်ားျဖစ္သည့္ ကန္ေတာ္ႀကီး၊ အင္းလ်ားကန္၊ မႏၱေလးက်ံဳး၊ ေတာင္သမန္အင္း၊ အင္းေတာ္ႀကီး၊ အင္းေလးစေသာ ေရကန္ႀကီးမ်ားမွ ေရမ်ားကိုလည္း အရည္အေသြးစစ္ေဆးရန္ လိုပါသည္။ ထိုကန္မ်ားအတြင္း စီး၀င္လာေသာ ေခ်ာင္းေျမာင္းမ်ားမွ ေရအရည္အေသြးကိုလည္း စနစ္တက် ထိန္းသိမ္းရန္လိုပါသည္။ ဤသည္ကိုလည္း ပတ္၀န္းက်င္ဥပေဒ၌ ထည့္သြင္းျပဌာန္းထားတာ ေတြ႔ရပါသည္။ ဥပေဒကို လက္ေတြ႔အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္မွာ ပို အေရးႀကီးပါသည္။

ေရအရည္အေသြးထိန္းသိမ္းရာတြင္ ျပည္သူလူထု၏ ပူးေပါင္းပါ၀င္မႈလည္း လိုပါသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ စာအုပ္စာတမ္းမ်ား ရိုက္ႏွိပ္ထုတ္ေ၀ျခင္း၊ ပိုစတာမ်ား ထုတ္ေ၀ကာ အနယ္နယ္အရပ္ရပ္သို႔ ျဖန္႔ေ၀ျခင္း၊ လက္ကမ္းစာေစာင္မ်ား ထုတ္ေ၀ ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း၊ ပညာေပး ေဟာေျပာပဲြမ်ား ျပဳလုပ္ျခင္း၊ သင္တန္းမ်ားေပးျခင္း စသည့္ လူထုပညာေပး လုပ္ငန္းမ်ားကို က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ေဆာင္ရြက္ရန္လည္း အေရးႀကီးပါသည္။

ဆူညံမႈ

ေနာက္ pollution တစ္ခုမွာ ဆူညံမႈ ျဖစ္ပါသည္။ ဆူညံမႈသည္လည္း လူမႈပတ္၀န္းက်င္အတြက္ အေႏွာင့္အယွက္တစ္ခု ျဖစ္သည့္အတြက္ ဥပေဒႏွင့္တားျမစ္ရမည့္ ကိစၥျဖစ္ပါသည္။ အိပ္ခ်ိန္ သို႔မဟုတ္ အနားယူခ်ိန္မ်ားတြင္ ဆူညံျခင္းသည္ အမ်ားျပည္သူကို အေႏွာင့္အယွက္ျဖစ္ေစသည့္အတြက္ တားျမစ္ရျခင္းျဖစ္သည္။

ဆူညံျခင္းအတြက္ ဥပေဒကိုလည္း ဖြ႔႔ံၿဖိဳးၿပီးႏုိင္ငံႀကီးမ်ားမွ ခ်မွတ္ထားေသာ လုပ္ထံုးလုပ္နည္း၊ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကို နမူနာယူကာ လုပ္ႏုိင္ပါသည္။ စင္ကာပူတြင္ ဆူညံမႈကို NEA (National Environment Agency) က ထိန္းပါသည္။ သတ္မွတ္သည့္ စံႏံႈးထက္ ေက်ာ္လြန္ေနပါကလည္း ျပတ္ျပတ္သားသားအေရးယူေလ့ ရိွပါသည္။

ယခုျပဌာန္းလုိက္ေသာ ဥပေဒတြင္ ဆူညံမႈအတြက္ပါ ထည့္သြင္းျပဌာန္းထားတာ ေတြ႔ရပါသည္။ ဥပေဒ အသက္၀င္လာ ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ရန္သာ လိုပါေတာ့သည္။


၂။ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ပ်က္စီးျပဳန္းတီးေနမႈမ်ား

လူေၾကာင့္ပ်က္စီးျခင္း

သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ပ်က္စီးရမႈ အမ်ားစုမွာ လူေၾကာင့္ျဖစ္ပါသည္။ အထက္တြင္ေဖာ္ျပခဲ့သည့္အတိုင္း ဓါတုေဗဒ စြန္႔ပစ္ ပစၥည္းမ်ားကို ေျမႀကီးႏွင့္ ေရမ်ားအတြင္း စြန္႔ပစ္ျခင္း၊ လူ႔အညစ္အေၾကး၊ စက္ရံုအလုပ္ရံုမ်ားမွ ေရဆိုးေရညစ္ စသည္တို႔ကို ျမစ္ေခ်ာင္းမ်ားအတြင္း စြန္႔ပစ္ျခင္း၊ ေမာ္ေတာ္ကားမ်ား တစ္ေန႔တျခားမ်ားျပားလာျခင္း၊ စက္ရံုအလုပ္ရံုမ်ားမွ မီးခိုးမ်ားကို အတိုင္းအဆမရိွ စြန္႔လႊတ္ျခင္း၊ သစ္ပင္သစ္ေတာမ်ားကို အတိုင္းအဆမရိွ ခုတ္ယူျခင္း၊ ေျမေအာက္ေရမ်ားကို အတိုင္းအဆ မရိွထုတ္ယူျခင္း၊ ဖြံ႔ၿဖိးဆဲႏိုင္ငံမ်ားတြင္ အစားအေသာက္မ်ား ခ်က္ျပဳတ္ရာ၌ ထင္းမီးမ်ားကို သံုးျခင္း၊ ေရအားလွ်ပ္စစ္ ထုတ္ယူ ရန္ ျမစ္မ်ားကိုပိတ္လွ်က္ ဆည္ႀကီးမ်ားတည္ေဆာက္ျခင္း စုိက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္းတြင္ သီးႏွံအထြက္တုိးေစရန္ ဓါတ္ေျမၾသဇာ မ်ား၊ ပိုးသတ္ေဆး၊ ေပါင္းသတ္ေဆးမ်ားသံုးျခင္း၊ ၀ိသမေလာဘ စီးပြားေရးသမားမ်ားသည္ စီးပြားေရး လုပ္ကြက္မ်ားအတြက္ ေျမႀကီးမ်ားတူးျခင္း၊ ေတာင္မ်ားၿဖိဳျခင္း အစရိွသျဖင့္ လူတို႔၏ မဆင္ျခင္ေသာအျပဳအမူ မ်ားစြာရိွပါသည္။

သဘာ၀အေလ်ာက္ ပ်က္စီးျခင္း

ထို႔ျပင္ လူတို႔ေၾကာင့္ သဘာ၀၏ ဟန္ခ်က္ပ်က္ေသာအခါ မုန္တိုင္းတိုက္ျခင္း။ ေတာမီးေလာင္ျခင္း၊ ဆူနာမီေရလိႈင္းမ်ား ရိုက္ ခတ္ျခင္း။ မိုးအလြန္ေခါင္ျခင္း။ ေရႀကီးေရလွ်ံျခင္း၊ အက္စစ္မိုးရြာျခင္း အစရိွသည္တို႔သည္လည္း သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ကို ပ်က္စီးေစပါသည္။ ေတာမီးမ်ားေလာင္သည့္အခါ သစ္ပင္ဧကေပါင္းမ်ားစြာ ဆံုးရံႈးရသကဲ့သို႔ တန္ေပါင္းမ်ားစြာေသာ ကာဗြန္ဒိုင္ေအာက္ဆိုဒ္ ဓါတ္ေငြ႔မ်ားလည္း ေလထုအတြင္းေရာက္သြားသည္။ သစ္ပင္မ်ားကထိန္းထားေသာ ကမၻာ့အေပၚယံ ေျမလႊာတို႔ အကာအကြယ္မဲ့ကာ ပ်က္စီးရသည္။ မၾကာမီက ျဖစ္ခဲ့ေသာ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံမွ ဆူနာမီေၾကာင့္ ႏ်ဴကလီးယားဓါတ္ေပါင္း ဖို ယိုစိမ့္ကာ လူ၊ သစ္ပင္၊ ေရ အားလံုး အဆိပ္သင့္ရသည္မွာ သာဓကတစ္ခုျဖစ္ပါသည္။


၃။ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ကို ၿခိမ္းေျခာက္ေနသည့္ အႏၱရာယ္မ်ား

အစိုးရ၏ စီမံကိန္းမ်ား

အခ်ိဳ႔ေသာ အစိုးရ၏ စီမံကိန္းႀကီးမ်ားမွာ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္အတြက္ အလြန္ အႏၱရာယ္ႀကီးပါသည္။ သာမန္လူထုေၾကာင့္ ျဖစ္ေသာ ပတ္၀န္းက်င္ပ်က္စီးမႈမွာ နည္းနည္းခ်င္းမွ်သာ ျဖစ္၍ မေထာင္းတာေသး ဟု ဆိုႏိုင္ေသာ္လည္း အစိုးရစီမံကိန္းမ်ား ေၾကာင့္ ပ်က္စီးရေသာ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္မွာ ႀကီးလည္းႀကီး၊ ထိန္းရလည္း ခက္ပါသည္။

ကိုယ္က်ိဳးရွာသမားမ်ား၏ ၀ိသမေလာဘ

စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ႀကီးမ်ား၏ မဆင္မျခင္လုပ္ငန္းမ်ားတိုးခ်ဲ႔မႈေၾကာင့္ သဘာ၀ပ်က္စီးမႈမွာလည္း အလြန္ႀကီးက်ယ္ကာ ထိန္းရ ခက္ပါသည္။ အမ်ားျပည္သူေၾကာင့္ ပ်က္ရေသာ ပတ္၀န္းက်င္ကို ထိန္းရမည္ထက္ ထို စီးပြားေရးလုပ္ငန္းႀကီးမ်ား ေၾကာင့္ ပတ္၀န္းက်င္ပ်က္စီးရမႈကို ပိုမို အေလးထားေဆာင္ရြက္သင့္ပါသည္။  

လူထု၏ မသိနားမလည္မႈ

သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ဟူသည္ လူတိုင္းႏွင့္ ပတ္သက္ေနသည္ျဖစ္ရာ ျပည္သူတစ္ရပ္လံုး ပူးေပါင္းပါ၀င္မႈ အေရးႀကီးပါသည္။ သို႔ဆိုလွ်င္ မည္သို႔ ပူးေပါင္းပါ၀င္ရမည္နည္း။ ျပည္သူလူထုကို သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး အသိပညာမ်ား ျဖန္႔ေ၀ေပး ဘို႔လိုပါသည္။ အထက္တြင္ေဖာ္ျပသကဲ့သုိ႔ စာအုပ္စာတမ္းမ်ား ရိုက္ႏွိပ္ထုတ္ေ၀ကာ သင့္တင့္ေသာေစ်းႏွင့္ ေရာင္းခ်ေပးျခင္း၊ ပိုစတာမ်ား ထုတ္ေ၀ကာ အနယ္နယ္အရပ္ရပ္သို႔ ျဖန္႔ေ၀ျခင္း၊ လက္ကမ္းစာေစာင္မ်ား ထုတ္ေ၀ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း၊ ပညာေပး ေဟာေျပာပဲြမ်ား ျပဳလုပ္ျခင္း၊ သင္တန္းမ်ားေပးျခင္း စသည္တို႔ကို က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ တစ္ႏိုင္ငံလံုးအတုိင္းအတာႏွင့္ ေဆာင္ရြက္ရပါမည္။


၄။ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ကို ထိန္းသိမ္းျခင္း

ခိုင္မာေသာ ဥပေဒတစ္ရပ္ခ်မွတ္ျခင္း (Singapore - Environmental Protection and Management Act)

ပထမ ကြ်န္ေတာ္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ဥပေဒအေၾကာင္း ထည့္သြင္းေျပာရန္ စီစဥ္ထားေသာ္လည္း တိုက္ဆိုင္စြာပင္ ယခု ဥပေဒ ျပဌာန္းၿပီးသြားၿပီျဖစ္သျဖင့္ ဥပေဒအေၾကာင္းမေျပာေတာ့ဘဲ ခ်န္လွပ္ခဲ့ပါမည္။


ဥပေဒကို အေကာင္အထည္ေဖာ္မည့္ အဖဲြ႔အစည္းမ်ား ဖဲြ႔စည္းေဆာင္ရြက္ျခင္း (Singapore - NEA)

ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ႀကီးမားက်ယ္ျပန္႔သည္ျဖစ္ရာ ပတ္၀န္းက်င္ဥပေဒကို လက္ေတြ႔အေကာင္အထည္ေဖာ္မည့္ အဖဲြ႔အစည္း အမ်ားအျပားလုိပါလိမ့္မည္။ အနည္းဆံုးေတာ့ ျပည္နယ္ သို႔မဟုတ္ တိုင္းေဒသႀကီးတစ္ခုလွ်င္ တစ္ဖဲ႔ြစီ ရိွသင့္ပါသည္။ တစ္ဖဲြ႔မကရိွႏိုင္လွ်င္ ပိုေကာင္းပါမည္။ ဥပမာ - ရန္ကုန္တိုင္းအတြက္ တစ္ဖဲြ႔ႏွင့္ မလံုေလာက္တာ ေသခ်ာပါသည္။ သို႔ေသာ္ ထိုအဖဲြ႔မ်ားမွာ တကယ္အလုပ္လုပ္ေသာ အဖဲြ႔မ်ားျဖစ္ရန္လည္း အေရးႀကီးပါသည္။

ထိုအဖဲြ႔တြင္ ပါ၀င္သူမ်ားသည္ ပတ္၀န္းက်င္ ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒ၊ လုပ္ထံုးလုပ္နည္း၊ နည္းပညာ၊ အသိပညာတို႔ၾကြယ္၀ရ ပါမည္။ ထိုအဖဲြ႔မ်ားအား ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးအတြက္ လိုအပ္ေသာ လက္နက္ကိရိယာ၊ စက္ပစၥည္း၊ နည္းပညာမ်ား တပ္ဆင္ေပးရန္ လုိပါသည္။ ဥပမာ - ေရအရည္အေသြး၊ ေလအရည္အေသြး၊ ေျမအရည္အေသြး တုိင္းတာေသာ ကိရိယာမ်ား။ လိုအပ္လွ်င္ ႏုိင္ငံျခားတိုင္းျပည္မ်ားသို႔ ပညာေတာ္သင္မ်ားေစလႊတ္ကာ ေလ့လာခိုင္းရပါမည္။

ေရ၊ ေလ ႏွင့္ ေျမႀကီးတို႔၏ အရည္အေသြးမ်ား ဆုတ္ယုတ္လာမႈကို မ်က္ေျခမျပတ္ေစာင့္ၾကည့္ကာ သုေတသနလုပ္ရန္လည္း လိုပါသည္။ ထိုသုေတသနအဖဲြ႔မ်ားက ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ေရထု၊ ေျမထု ႏွင့္ ေလထု၏ အေျခအေနကို ႏွစ္စဥ္အစီရင္ခံစာမ်ား တင္သြင္းေနျခင္းျဖင့္ တိုးတက္မႈ၊ ဆုတ္ယုတ္မႈအေျခအေနကို တိတိက်က်သိႏုိင္ပါမည္။ သို႔မွသာ ထိန္းသိမ္းမႈလုပ္ငန္းမ်ားကို ထိထိေရာက္ေရာက္ လုပ္ႏုိင္ပါလိမ့္မည္။

နည္းဥပေဒမ်ား ေရးဆဲြျခင္း (Regulations)

ပတ္၀န္းက်င္ဥပေဒကို လက္ေတြ႔အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ နည္းဥပေဒမ်ားလည္း လိုပါသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ ဆုိေသာ္ ပတ္၀န္းက်င္ကာကြယ္ေရးအတြက္ မည္ကဲ့သို႔ေသာ စံႏံႈးမ်ားရိွရမည္။ မည္သည္တို႔ကို မလုပ္ရ။ မည္သည္တို႔ကို လုိက္နာရ မည္ အစရိွသည့္ အေသးစိတ္မ်ားကို နည္းဥပေဒက ျပဌာန္းေသာေၾကာင့္ျဖစ္၏။

ပတ္၀န္းက်င္ ဥပေဒအရ အခန္း (၇) ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး၌ ေဖာ္ျပထားေသာ အခ်က္ (၆) ခ်က္ကို အေကာင္အထည္ ေဖာ္ရန္အတြက္ ေအာက္ပါနည္းဥပေဒမ်ား လိုပါမည္။

၁။ စိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္းသံုး ဓါတုပစၥည္းမ်ား နည္းဥပေဒ

၂။ စက္မႈလုပ္ငန္းသံုး ညစ္ညမ္းပစၥည္း၊ ေဘးအႏၱရာယ္ရိွပစၥည္းမ်ား နည္းဥပေဒ

၃။ သတၱဳ၊ စက္မႈတြင္းထြက္ကုန္ၾကမ္း ႏွင့္ ေက်ာက္မ်က္တူးေဖာ္ျခင္းလုပ္ငန္း စြန္႔ပစ္ပစၥည္း နည္းဥပေဒ

၄။ အညစ္အေၾကးစြန္႔ပစ္ျခင္း ႏွင့္ သန္႔စင္ျခင္းဆုိင္ရာ နည္းဥပေဒ

၅။ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးႏွင့္ တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား နည္းဥပေဒ

၆။ ပတ္၀န္းက်င္ညစ္ညမ္းမႈကို ျဖစ္ေစသည့္ လုပ္ငန္းမ်ား နည္းဥပေဒ

ထို႔ျပင္ အခန္း (၉) သဘာ၀သယံဇာတ အရင္းအျမစ္မ်ားႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈအေမြအႏွစ္မ်ား ထိန္းသိမ္းျခင္းကို အေကာင္အထည္ ေဖာ္ရန္ ေအာက္ပါနည္းဥပေဒ (၁၀) ခု လိုပါမည္။

၁။ သစ္ေတာသယံဇာတအရင္းအျမစ္မ်ား နည္းဥပေဒ

၂။ ေျမသယံဇာတအရင္းအျမစ္မ်ား နည္းဥပေဒ

၃။ ေျမေအာက္ေရအပါအ၀င္ ေရခ်ဳိသယံဇာတအရင္းအျမစ္မ်ား နည္းဥပေဒ

၄။ ဓါတ္သတၱဳသယံဇာတအရင္းအျမစ္မ်ား နည္းဥပေဒ

၅။ စိုက္ပ်ဳိးေရးဆုိင္ရာ အရင္းအျမစ္မ်ား နည္းဥပေဒ

၆။ ေရလုပ္ငန္းဆိုင္ရာသယံဇာတအရင္းအျမစ္မ်ား နည္းဥပေဒ

၇။ အဏၰ၀ါဆိုင္ရာသယံဇာတအရင္းအျမစ္မ်ား နည္းဥပေဒ

၈။ သဘာ၀အေလ်ာက္ျဖစ္ေပၚေနေသာ ေဂဟစနစ္မ်ား နည္းဥပေဒ

၉။ သဘာ၀နယ္ေျမမ်ား၊ ေတာရိုင္းတိရစၦာန္မ်ား၊ သဘာ၀အပင္မ်ားႏွင့္ ဇီ၀မ်ိဳးစံု၊ မ်ိဳးကဲြမ်ား နည္းဥပေဒ

၁၀။ အျခားသဘာ၀ သယံဇာတအရင္းအျမစ္မ်ား နည္းဥပေဒ

ျမန္မာႏိုင္ငံကဲ့သုိ႔ ႏုိင္ငံႀကီး တစ္ႏုိင္ငံအေနႏွင့္ အထက္ပါနည္းဥပေဒမ်ားအျပင္ ပတ္၀န္းက်င္ဆုိင္ရာ နည္းဥပေဒေပါင္း မ်ားစြာ လုိပါလိမ့္မည္။ ရိွသင့္ေသာ နည္းဥပေဒမ်ားကို အျခားႏုိင္ငံမ်ားမွ နမူနာယူကာ ေဖာ္ျပလိုက္ပါသည္။ ယခုအခါ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ပတ္၀န္းက်င္ဆိုင္ရာ နည္းဥပေဒမ်ားပင္ စတင္ေရးဆဲြေနၿပီဟု ယူဆပါသည္။ အခိ်န္ကိုငဲ့ေသာအားျဖင့္ အေသးစိတ္ မေဖာ္ျပ ေတာ့ဘဲ အၾကမ္းဖ်ဥ္းမွ်သာ ေျပာပါမည္။

၁။ ေရအရည္အေသြးဆုိင္ရာ နည္းဥပေဒ (Water Quality Standard Regulations)

၂။ သန္႔စင္ေသာေလဆိုင္ရာ နည္းဥပေဒ (Clean Air Regulations)

၃။ ဒီဇယ္အင္ဂ်င္မီးခိုးမ်ား ထိန္းခ်ဳပ္ျခင္းဆိုင္ရာ နည္းဥပေဒ (Control Of Emission From Diesel Engines Regulations)

၄။ ေမာ္တာ္ဆိုင္ကယ္အင္ဂ်င္မီးခိုးမ်ား ထိန္းခ်ဳပ္ျခင္းဆိုင္ရာ နည္းဥပေဒ (Control Of Emission From Motorcycles Regulations)

၅။ ဓါတ္ဆီအင္ဂ်င္မီးခိုးမ်ား ထိန္းခ်ဳပ္ျခင္းဆိုင္ရာ နည္းဥပေဒ (Control Of Emission From Petrol Engines Regulations)

၆။ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မီးခိုးမ်ား ထိန္းခ်ဳပ္ျခင္းဆိုင္ရာ နည္းဥပေဒ (Control Of Emission From Vehicles Regulations)

၇။ ဆူညံမႈဆိုင္ရာ နည္းဥပေဒ (Noise Regulations)

နည္းဥပေဒတြင္ ပါ၀င္သည့္အခ်က္မ်ား

နည္းဥပေဒမ်ားမွာ မည္သည္တို႔ကို လုပ္ရမည္။ မည္သည္တို႔ကို မလုပ္ရ။ မည္ကဲ့သို႔ ထိန္းခ်ဳပ္ရမည္။ မည္ကဲ့သို႔ လုပ္ရမည္။ လုပ္ရမည္ကို မလုပ္လွ်င္၊ မလုပ္ရမည္ကို လုပ္လွ်င္ ဒဏ္ေငြမည္မွ်ေဆာင္ရမည္ စသျဖင့္ ေဖာ္ျပထားျခင္း ျဖစ္သည္။ ဥပမာ - ဆူညံမႈဆိုင္ရာ နည္းဥပေဒ ဆုိပါစို႔။

Ø  ဆူညံမႈကို မည္ကဲ့သို႔ တိုင္းတာသည္။

Ø  ဆူညံမႈကို မည္ကဲ့သို႔ ေစာင့္ၾကည့္ႏိုင္သည္။

Ø  ဆူညံမႈကို ကာကြယ္ရန္ မည္သည့္ပစၥည္းမ်ား ၀တ္ဆင္ရမည္။

Ø  ဆူညံသည့္ပတ္၀န္းက်င္တြင္ အလုပ္လုပ္ေနသူမ်ားအတြက္ ခံႏုိင္စြမ္းရိွသည့္ စံႏံႈးမ်ား။

Ø  ဆူညံမႈကို မည္ကဲ့သုိ႔ ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္သည္။

Ø  ဆူညံမႈကို မည္သူက မည္သည့္စက္မ်ားျဖင့္ တိုင္းတာႏိုင္သည္။

Ø  သတ္မွတ္ထားေသာ ကန္႔သတ္ခ်က္ထက္ေက်ာ္လွ်င္ ဒဏ္ေငြမည္မွ် ေပးေဆာင္ရမည္ -

စသျဖင့္ ျဖစ္သည္။

လုပ္ငန္းလမ္းညႊန္မ်ား ေရးဆဲြျခင္း (Code of Practices)

ပတ္၀န္းက်င္ဥပေဒ ႏွင့္ နည္းဥပေဒမ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာ၌ အေထာက္အကူျပဳမည့္ လုပ္ငန္းလမ္းညႊန္မ်ားလည္း လိုအပ္ပါသည္။ သို႔မွသာ လုိက္နာလုပ္ေဆာင္ရမည့္သူမ်ားအတြက္ လြယ္ကူရွင္းလင္းစြာ သိျမင္ႏုိင္၊ လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ေပမည္။

ပတ္၀န္းက်င္ဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းလမ္းညႊန္မ်ားမွာလည္း မ်ားစြာလိုေပလိမ့္မည္။ ကြ်န္ေတာ္လက္လွမ္းမီသေလာက္ လုပ္ငန္း လမ္းညႊန္မ်ားကို ေဖာ္ျပလိုက္ပါသည္။ သုိ႔ေသာ္ ဤစာရင္းမွ်ျဖင့္ ျပည့္စံုလံုေလာက္လိမ့္မည္ဟု မယူဆပါ။ မ်ားစြာလုိပါလိမ့္ ဦးမည္။

၁။ ေရအရည္အေသြး လုပ္ငန္းလမ္းညႊန္

၂။ ဆူညံျခင္း လုပ္ငန္းလမ္းညႊန္

၃။ စိုက္ပ်ိဳးေရးသံုး ဓါတုပစၥည္းမ်ား လုပ္ငန္းလမ္းညႊန္

၄။ ေမြးျမဴေရးသံုး ဓါတုပစၥည္းမ်ား လုပ္ငန္းလမ္းညႊန္

၅။ ညစ္ညမ္းမႈ တားဆီးျခင္းႏွင့္ ထိန္းခ်ဳပ္ျခင္းဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းလမ္းညႊန္

၆။ ပတ္၀န္းက်င္က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းလမ္းညႊန္

၇။ သန္႔ရွင္းေရးလုပ္သားမ်ား လုပ္ငန္းလမ္းညႊန္

၈။ စြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ား လုပ္ငန္းလမ္းညႊန္

၉။ စားေသာက္ဆိုင္ လုပ္ငန္းလမ္းညႊန္

၁၀။ အလႉမ်ားတြင္ အစားအေသာက္မ်ား ခ်က္ျပဳတ္ျခင္းႏွင့္ ေကြ်းေမြးျခင္း လုပ္ငန္းလမ္းညႊန္

၁၁။ လမ္းေဘးစားေသာက္ဆိုင္မ်ား လုပ္ငန္းလမ္းညႊန္

၁၂။ အမ်ားျပည္သူသံုးအိမ္သာ လုပ္ငန္းလမ္းညႊန္

၁၃။ ေက်းလက္ေတာရြာမ်ားမွ အိမ္သာ လုပ္ငန္းလမ္းညႊန္

၁၄။ ေက်ာင္းမ်ားအတြက္ အိမ္သာ လုပ္ငန္းလမ္းညႊန္

၁၅။ အလႉမဂၤလာေဆာင္မ်ားတြင္ထားသည့္ ယာယီအိမ္သာ လုပ္ငန္းလမ္းညႊန္

၁၆။ အကာအရံမဲ့ေလထုတြင္ မီးရိႈ႔ျခင္း လုပ္ငန္းလမ္းညႊန္

လုပ္ငန္းလမ္းညႊန္မ်ားတြင္ ပါ၀င္ရမည့္ အခ်က္အလက္မ်ားမွာ မည္ကဲ့သို႔လုပ္ကိုင္ရမည္ကို ညႊန္ျပသည့္ အေသးစိတ္ အခ်က္အလက္မ်ားျဖစ္ပါသည္။

ဥပမာ - ေက်းလက္ေတာရြာမ်ားမွ အိမ္သာအတြက္ ဆိုလွ်င္ -

Ø  အိမ္သာသည္ အိမ္ႏွင့္ အနည္းဆံုးမည္မွ်အကြာတြင္ရိွရမည္။

Ø  အိမ္သာသည္ ေရတြင္းေရကန္မ်ားႏွင့္ အနည္းဆံုးမည္မွ်အကြာတြင္ရိွရမည္။

Ø  အိမ္သာ၏အရြယ္အစား ႏွင့္ တည္ေဆာက္ရမည့္ပံုစံ။

Ø  အညစ္အေၾကးသုိေလွာင္ကန္၏ အရြယ္အစားႏွင့္ တည္ေဆာက္ရမည့္စံပံုစံ။

Ø  အညစ္အေၾကးမ်ားျပည့္လာလွ်င္ ဖ်က္ဆီးပစ္ရမည့္နည္းလမ္း။

Ø  အိမ္သာအတက္အဆင္း ေလွခါးပံုစံ။

Ø  အိမ္သာတြင္ထားရိွရမည့္ ပစၥည္းမ်ား - စသည္။

စိုက္ပ်ိဳးေရးသံုး ဓါတုပစၥည္းမ်ား လုပ္ငန္းလမ္းညႊန္ ဆိုလွ်င္ -

Ø  စိုက္ပ်ိဳးေရးသံုး ဓါတုပစၥည္းမ်ားဆိုသည္မွာ အဘယ္ကိုေခၚသည္

Ø  စုိက္ပ်ိဳးေရးသံုး ဓါတုေဆး၀ါးမ်ားေရာင္းခ်ျခင္းဆိုင္ရာ ဥပေဒရည္ညႊန္းခ်က္ ႏွင့္ အေရးႀကီးေသာ အခ်က္အခ်ိဳ႔

Ø  သံုးစဲြသူမ်ားလုိက္နာရမည့္ အခ်က္မ်ား

Ø  သုိေလွာင္ျခင္းအတြက္ လိုက္နာရမည့္ အခ်က္မ်ား

Ø  ေရာင္းခ်ျခင္းအတြက္ လိုက္နာရမည့္ အခ်က္မ်ား

Ø  သယ္ယူပို႔ေဆာင္ျခင္းအတြက္ လိုက္နာရမည့္ အခ်က္မ်ား

Ø  ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးအတြက္ လိုက္နာရမည့္ အခ်က္မ်ား

Ø  စုိက္ပ်ိဳးေရးသံုး ဓါတုေဆး၀ါးမ်ားဖိတ္စဥ္ျခင္းအတြက္ စီမံခန္႔ခဲြမႈ

Ø  အစားအေသာက္မ်ားတြင္ ဓါတ္ၾကြင္းအႏၱရာယ္ေလွ်ာ့ခ်မႈ

Ø  သံုးစဲြမႈမွတ္တမ္းမ်ား ထားရိွမႈ

Ø  စုိက္ပ်ိဳးေရးသံုး ဓါတုေဆး၀ါးမ်ားသံုးစဲြမႈအတြက္ သင္တန္းေပးျခင္း - စသည္

သင္တန္းမ်ားႏွင့္ ပညာေပးလုပ္ငန္းမ်ား၊ စည္းရံုးလံႈ႔ေဆာ္မႈမ်ား

ပုဂၢလိက အဖဲြ႔အစည္းမ်ား၏ ပတ္၀န္းက်င္ဆိုင္ရာ လႈပ္ရွားမႈမ်ားရိွသည့္တိုင္ ျမန္မာႏိုင္ငံျပည္သူလူထုအေနႏွင့္ ပတ္၀န္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး အသိပညာဗဟုသုတ မ်ားစြာအားနည္းေနပါေသးသည္။ သစ္ေတာႏွင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ၀န္ႀကီးဌာနေအာက္တြင္ လူထုပညာေရးအဖဲြ႔မ်ားဖဲြ႔ကာ အသိပညာေပးေဟာေျပာပဲြမ်ား က်င္းပေပးျခင္း၊ လက္စဲြစာအုပ္မ်ား ထုတ္ေ၀ျခင္း၊ လက္ကမ္းစာေစာင္မ်ား ထုတ္ေ၀ျဖန္႔ခ်ိျခင္း၊ ပိုစတာမ်ား ရိုက္ႏွိပ္ျဖန္႔ေ၀ျခင္း။ ပတ္၀န္းက်င္ဆိုင္ရာ သင္တန္းမ်ား ပို႔ခ်ျခင္း၊ ျပပဲြ၊ ၿပိဳင္ပဲြမ်ားျပဳလုပ္ေပးျခင္း စသည္တို႔ကို အရိွန္အဟုန္ျဖင့္ ျပဳလုပ္ေပးရပါမည္။

ေက်ာင္းမ်ားတြင္လည္း ကေလးငယ္မ်ားကို သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ဆိုင္္ရာ စာစီစာကံုးၿပိဳင္ပဲြမ်ား၊ ေဟာေျပာပဲြမ်ား၊ ေႏြရာသီ ေက်ာင္းပိတ္ရက္ သင္တန္းမ်ား ေပးႏိုင္ပါသည္။

လူထု၏ ပူးေပါင္းပါ၀င္မႈ

အေရးႀကီးဆံုးမွာ လူထု၏ပူးေပါင္းပါ၀င္မႈျဖစ္ပါသည္။ လူထုတြင္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ကို မိမိတို႔တတ္ႏိုင္သည့္ဘက္မွ အစြမ္းႏုိင္ဆံုး ထိမ္းသိမ္းရမည္ဟူေသာ အသိရိွလာပါမွ ပါ၀င္လာမည္ျဖစ္ပါသည္။ လူထု စိတ္ပါ၀င္စားစြာ ပူးေပါင္းပါ၀င္ ေဆာင္ရြက္လာေစရန္ အသိပညာေပးေရးလုပ္ငန္း အေရးႀကီးပါသည္။

ေက်းရြာမ်ား၌ အိမ္သာေဆာက္ရာတြင္ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားအတိုင္း စနစ္တက်ေဆာက္ၾကရန္၊ ျမစ္မ်ားေခ်ာင္း၊ ေျမာင္းမ်ား အတြင္း အညစ္အေၾကးမ်ားမစြန္႔ပစ္ရန္၊ အိမ္သာမ်ားကို ေခ်ာင္းနဖူးမ်ားတြင္ မေဆာက္ၾကရန္၊ မိမိတို႔ ၿမိဳ႔ရြာမ်ားကို သန္႔သန္႔ရွင္းရွင္း သပ္သပ္ယပ္ယပ္ျဖစ္ေအာင္၀ိုင္း၀န္းေဆာင္ရြက္ၾကရန္၊ မိမိတို႔ၿခံ၊ ရြာ၊ လယ္ေတာ၊ ကိုင္းေတာမ်ား၌ ရႏိုင္သည့္ေနရာတုိင္းတြင္ သစ္ပင္မ်ား စိုက္ၾကရန္ အစရိွသည္တို႔ကို ပညာေပးစည္းရံုးရပါမည္။ စုေပါင္းသစ္ပင္စိုက္ပဲြမ်ား က်င္းပေပးရံုမွ်သာမက မိမိတို႔စိုက္လိုက္ေသာ သစ္ပင္မ်ားကို အပင္ႀကီးျဖစ္လာသည္ထိ ဆက္လက္ရွင္သန္ေအာင္ ထိန္းသိမ္းေရးမွာလည္း အေရးႀကီးေၾကာင္း သိထားေစရပါမည္။

ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ပတ္သက္၍ အသိပညာေပးေရးလုပ္ငန္းမွာ က်ယ္ျပန္႔ပါသည္။ တစ္ႏိုင္ငံလံုး အတိုင္းအတာႏွင့္ လုပ္ကိုင္ရပါမည္။ ဤတြင္ နမူနာမွ်သာ ေဖာ္ျပလိုက္ပါသည္။

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

No comments: