Sunday, April 1, 2012

လုပ္ငန္းခြင္အႏၱရာယ္ကင္းရွင္းေရး၊ က်န္းမာေရး ႏွင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ေဟာေျပာပဲြ (ရန္ကုန္)

 
ကြ်န္ေတာ္ ျမန္မာျပည္သို႔ ဧၿပီလ ၂၉ ရက္ေန႔တြင္ မိသားစုထံ အလည္ျပန္ပါမည္။ ထိုသို႔အလည္ျပန္ရင္း လုပ္ငန္းခြင္အႏၱရာယ္ကင္းရွင္းေရး၊ က်န္းမာေရး ႏွင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ အေၾကာင္း ေဟာေျပာပဲြ လုပ္ပါမည္။ မိတ္ေဆြျဖစ္သူ ကိုေနမ်ိဳးေမာင္၏ အကူအညီျဖင့္ ေဆာက္လုပ္ေရး၀န္ႀကီးဌာနမွ ကမကထ လုပ္ကာ က်င္းပေပးပါမည္။

ေဟာေျပာပဲြ ေန႔ရက္ကို ေမလ ၄ ရက္ဟု အၾကမ္းဖ်ဥ္း သတ္မွတ္ထားပါသည္။ လြန္ခဲ့သည့္တစ္ပတ္ကတည္းက ရံုးသို႔ ခြင့္တင္ ထားေသာ္လည္း ခြင့္ေပးမေပး ယခုထိ ေသေသခ်ာခ်ာမသိရေသးပါ။ ေနရာမွာ ရန္ကုန္တြင္ ျဖစ္ဖို႔မ်ားပါသည္။

ေအာက္ပါတို႔မွာ ထိုေဟာေျပာပဲြတြင္ ေဟာေျပာမည့္အေၾကာင္းအရာမ်ားကို အတိုခ်ဳပ္ေရးသားထားျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

ေဟာေျပာမည့္အေၾကာင္းအရာ

မိတ္ဆက္ (၅ - ၁၀ မိနစ္)

ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႈပ္ႏွံမႈ၊ ႏိုင္ငံတကာစံႏံႈးမ်ားႏွင့္ ျမန္မာျပည္၏ လက္ရိွက်င့္သံုးေနေသာ စနစ္

ယခုအခါ ေျပာင္းလဲလာေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံအေျခအေနႏွင့္အတူ ႏိုင္ငံျခားတိုင္းျပည္မ်ားမွ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း ၀င္ေရာက္ရင္းႏွီး ျမႈပ္ႏွံၾကရန္ တာစူေနၾကၿပီျဖစ္ပါသည္။ လက္ရိွျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ က်င့္သံုးေနေသာစနစ္မွာ ႏိုင္ငံတကာစံႏံႈးမ်ားႏွင့္ အလွမ္းကြာ လွ်က္ပင္ရိွေနပါေသးသည္။ အကယ္၍ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ စီးပြားေရးနယ္ပယ္ကို ႏိုင္ငံတကာႏွင့္ ရင္ေဘာင္တန္း ေဆာင္ရြက္မည္ ဆုိပါက ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ႏုိင္ငံတကာ စံႏံႈးမ်ားႏွင့္ကုိက္ညီမည့္ စနစ္တစ္ခု ခ်မွတ္က်င့္သံုးရန္ လုိပါသည္။

ဤသို႔ေဆာင္ရြက္ၾကရာ၌ လုပ္ငန္းခြင္အႏၱရာယ္ကင္းရွင္းေရးသည္လည္း တစ္ခုအပါအ၀င္ျဖစ္ပါသည္။ ဖြ႔ံၿဖိဳးေသာႏိုင္ငံမ်ားတြင္ စက္ရံုအလုပ္ရံုမ်ား၊ သေဘၤာက်င္းလုပ္ငန္းမ်ား၊ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား၊ စားေသာက္ကုန္လုပ္ငန္းမ်ား စသျဖင့္ အလုပ္လုပ္သည့္ေနရာတိုင္း၌ လုပ္ငန္းခြင္အႏၱရာယ္ကင္းရွင္းေရးကို အေရးႀကီးေသာ က႑တစ္ခုအေနႏွင့္ မျဖစ္မေန ေဆာင္ရြက္ရန္ အစိုးရမွတြန္းအားေပး လုပ္ေဆာင္ေစပါသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံကို ႏုိင္ငံတကာတန္း၀င္ အဆင့္ျမွင့္ရန္ လုပ္ငန္းခြင္အႏၱရာယ္ကင္းရွင္းေရးကို ခ်မွတ္က်င့္သံုးရန္ လိုပါသည္။ ဤသို႔ ခ်မွတ္က်င့္သံုးရာ၌လည္း ျမန္မာ့နည္းျမန္မာ့ဟန္ လုပ္၍မရဘဲ ႏုိင္ငံႀကီးမ်ားမွ ခ်မွတ္က်င့္သံုးေနေသာ အေျခခံစံႏံႈးမ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီရန္ လိုပါသည္။ သို႔မွသာ ႏိုင္ငံျခားကုမၸဏီမ်ား၀င္ေရာက္လာေသာအခါ အခက္အခဲမရိွ လုိက္နာလုပ္ေဆာင္ႏုိင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။


ျမန္မာႏိုင္ငံမွ မေတာ္တဆမႈ ႏွင့္ မီးေလာင္မႈ သတင္းမ်ားသီလ၀ါ သစ္ပံုမီး


၂၀၁၂ မတ္လ ၂၆ ရက္ေန႔။

ကြန္ပ်ဴတာ ဝါယာေရွာ့ေၾကာင့္ ကမာရြတ္ အထက ၂ မီးေလာင္
ရန္ကုန္၊ ဒီဇင္ဘာလ ၃၀ ရက္၊ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္။

ေပါင္ၿမိဳ႕မီး ကေလးႏွစ္ဦး ေသဆံုး

ဒီဇင္ဘာလ ၂၇ ရက္ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္။

ဓါတုသိုေလွာင္႐ံု ေပါက္ကြဲမႈ လူ ၂၃ ဦးေသဆံုး


ၾကာသပေတးေန႔၊ ဒီဇင္ဘာလ ၂၉ ရက္ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္။

ကခ်င္ျပည္နယ္၊ လိုင္ဇာၿမိဳ႔ေစ်းမီး ေငြပမာဏ သိန္း ၃၀,၀၀၀ ေက်ာ္ ဆုံး႐ႈံး


၂၀၁၀ ေအာက္တိုဘာ ၂၄ ရက္ေန႔။

မဂၤလာေစ်း ၀ါယာေရွာ့ခ္မီး ေငြက်ပ္သိန္းေပါင္း ၂၀၉၂၆၃ သိန္း ဆုံးရႈံး


၂၀၁၀ ေမလ ၂၄ ရက္ေန႔။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ မီးေလာင္မႈေၾကာင့္ ဘီလ်ံႏွင့္ခ်ီေသာ အသက္အိုးအိမ္စည္းစိမ္မ်ား ႏွစ္စဥ္ဆံုးရံႈးေနရသည္။

ဤမေတာ္တဆမႈမ်ားႏွင့္ မီးေလာင္မႈသတင္းမ်ားက ျမန္မာျပည္တြင္ လုပ္ငန္းခြင္အႏၱရာယ္ကင္းရွင္းေရး ႏွင့္ မီးကာကြယ္ေရး စနစ္တစ္ခု မျဖစ္မေန အေရးတႀကီး ခ်မွတ္အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ လိုအပ္ေနၿပီကို မီးေမာင္းထိုးျပေနပါသည္။


လုပ္ငန္းခြင္အႏၱရာယ္ကင္းရွင္းေရး၊ က်န္းမာေရး ႏွင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ အဘယ္ေၾကာင့္အေရးႀကီးသနည္း

ဒီမွာ ဒီမွာ။ ခဏေလာက္ နားေထာင္ၾကည့္စမ္းပါ။ ေလာကမွာေလ အသက္ေပ်ာက္ေသဆံုးျခင္းဆိုတဲ့ အျဖစ္ႀကီးကလဲြရင္ အရာရာဟာ ျပဳျပင္လုိ႔ ကုစားလို႔ရတာခ်ည္းပါပဲ။ (ဦးေလးႀကီးဦးေဖသန္း - ဘီဘီစီ)

လူမွာ အစားထိုးလို႔မရတဲ့အရာ ႏွစ္ခု -

၁) အသက္

၂) ခႏၶာကိုယ္ အစိတ္အပိုင္း

Ø  မ်က္လံုး

Ø  နားပင္းျခင္း

Ø  သြားက်ိဳးျခင္း

Ø  ေျချပတ္၊ လက္ျပတ္ျခင္း

Ø  နာတာရွည္ေရာဂါ

Ø  ကင္ဆာေရာဂါ

အလုပ္သမား = အိမ္ေထာင္ဦးစီး (သို႔) မိသားစုကို လုပ္ေကြ်းသမႈျပဳေနသူ

ထိုအလုပ္လုပ္ေနသူ ေသဆံုးပါက သို႔မဟုတ္ မသန္မစြမ္းျဖစ္သြားပါက မိသားတစ္စုလံုး ဒုကၡေရာက္မည္။ စား၀တ္ေနေရး ျပႆနာတက္မည္။ ကေလးမ်ားပညာေရး ရပ္တန္႔သြားမည္။ မက်န္းမာေနသူရိွလွ်င္ ဆက္လက္ေဆးကုသရန္ ခက္ခဲသြား မည္။ ထို႔ေၾကာင့္ လူတစ္ဦးကုိ ထိခိုက္ျခင္းသည္ ထိုသူကိုမီွခိုေနသည့္ မိသားစုကို ထိခိုက္ျခင္းလည္း မည္၏။ 

ထိုမွ်သာမကေသး။ မိမိ၏ အမွတ္တမဲ့အျပဳအမူ၊ ဂရုမစိုက္မႈေၾကာင့္ အျခားသူမ်ားကိုပါ ထိခိုက္ႏိုင္ေသးသည္။ ထိုအခါ ထိုသူ၏ မိသားစုမ်ား ဒုကၡေရာက္မည္။ ပို၍ဆိုးသည္မွာ ၎၏အျပဳအမူေၾကာင့္ မီးေလာင္မႈ၊ ေပါက္ကဲြမႈကဲ့သို႔ေသာ ျပင္းထန္သည့္ အမႈႀကီးမ်ားျဖစ္ပါက လူေပါင္းမ်ားစြာ၏ အသက္အိုးအိမ္၊ စည္းစိမ္ကို ထိခိုက္ႏိုင္သည္။

လူတစ္ဦးတစ္ေယာက္၏ မဆင္ျခင္မႈေၾကာင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ကိုပါ ထိခိုက္ႏိုင္ေသးသည္။ ဥပမာ လူတစ္ဦးသည္ ဘက္ထရီအိုးအေဟာင္းကို ျပင္သည့္အခါ ထိုအိုးထဲမွ ထြက္လာေသာ အက္စစ္မ်ားကို မည္သည့္ေနရာသို႔ သြားပစ္ပါသနည္း။ မည္ကဲ့သို႔ စြန္႔ပစ္ရမည္ကို သူသိပါသလား။ စြန္႔ပစ္စရာေနရာေရာ ေထာက္ပံ့ေပးထားပါသလား။

မေတာ္တဆမႈေၾကာင့္ ပစၥည္းမ်ားဆံုးရံႈးရလွ်င္ အလုပ္ရွင္သာမက ႏုိင္ငံေတာ္အေနႏွင့္လည္း နစ္နာသည္။ စက္ရံုမီးေလာင္မႈ မ်ိဳးဆိုလွ်င္ စက္ရံုပိုင္ရွင္သာမက ထိုစက္ရံုကို မီွခိုေနရေသာ အလုပ္သမားအားလံုး ဒုကၡေရာက္မည္။ မိသားစုေပါင္းမ်ားစြာ ဒုကၡပင္လယ္ေ၀ရမည္။  စိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္းဆိုပါစို႔။ စိုက္ပိ်ဳးေရးဆိုသည္ႏွင့္ ပိုးသတ္ေဆးက တဲြပါလာမည္။ ပိုးသတ္ေဆး အေၾကာင္း လယ္သမားတစ္ဦးသည္ မည္မွ်နားလည္ပါသနည္း။ ပိုးသတ္ေဆးေၾကာင့္ လယ္သမားမည္မွ်၊ လယ္သမားႏွင့္ ပတ္သက္ေနသူမည္မွ် ႏွစ္စဥ္ အသက္ဆံုးရံႈးေနရသနည္း။

စိုက္ပ်ိဳးေရး à ပိုးသတ္ေဆး à နာတာရွည္ေရာဂါ သို႔မဟုတ္ ခ်က္ျခင္းေသႏိုင္ေသာေရာဂါရႏိုင္

ဓါတုေဗဒေဆး၀ါးမ်ားႏွင့္ အလုပ္လုပ္ေနသူတစ္ဦးအား အလုပ္ရွင္သည္ မည္မွ်အကာအကြယ္ေပးထားပါသနည္း။ အလုပ္သမားအေနႏွင့္ေရာ ထုိေဆး၀ါးအေၾကာင္းမည္မွ်သိထားပါသနည္း။ မိမိကိုအႏၱရာယ္မျဖစ္ေအာင္ ဘာေတြလုိက္နာ ရမည္ ဆုိသည္ကို သိပါသလား။ ေဆး၀ါးမ်ားအႏၱရာယ္မွ ထိုအလုပ္သမားကို မည္သို႔ကာကြယ္ေပးရမည္။ တကယ္ ကာကြယ္ေပး မေပး မည္သူတို႔ ဂရုစိုက္ စစ္ေဆးပါသနည္း။ ထုိအလုပ္သမား၌ မည္ကဲ့သို႔ ဆိုးက်ိဳးမ်ား သက္ေရာက္ ေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း မည္သူက ေဆးစစ္ေပးပါသနည္း။ ေဆးစစ္ေပးရေကာင္းမွန္းေရာ သိပါသလား။

စက္ရံုတစ္ခုမွ စြန္႔ပစ္လုိက္ေသာ ေရဆိုးမ်ားကို မည္ကဲ့သို႔စြန္႔ပစ္သနည္း သည္အတိုင္း ေခ်ာင္း၊ ေျမာင္း၊ ျမစ္မ်ားအတြင္း စြန္႔ပစ္ပါသလား။

သို႔မို႔ေၾကာင့္ လုပ္ငန္းခြင္အႏၱရာယ္ကင္းရွင္းေရး၊ က်န္းမာေရး ႏွင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ မည္မွ်အေရးႀကီးေၾကာင္း ရိပ္မိေလာက္ပါၿပီ။


လုပ္ငန္းခြင္မေတာ္တဆမႈမ်ားေၾကာင့္ နစ္နာဆံုးရံႈးရမႈမ်ား

၁။ အလုပ္သမားမ်ား၌ -

Ø  အသက္ဆံုးရံႈးမည္။ သို႔မဟုတ္ နာက်င္မႈေ၀ဒနာခံစားရမည္။ ေျခလက္က်ိဳးမည္။ နားပင္းမည္။

Ø  ေဆးကုရသျဖင့္ ပိုက္ဆံကုန္မည္။

Ø  မိသားစုမ်ား စိတ္ညစ္ရမည္။ လူနာကိုျပဳစုေနရေသာေၾကာင့္ အပိုအလုပ္ရႈပ္မည္။

Ø  တစ္သက္တာ မသန္မစြမ္းျဖစ္လွ်င္ မိသားစုအတြက္ အပိုဒုကၡမ်ားလာမည္။ ၀င္ေငြထိခိုက္မည္။

Ø  အလုပ္မလုပ္ႏိုင္ေတာ့လွ်င္ မိသားစု စား၀တ္ေနေရး၊ က်န္းမာေရး၊ ကေလးမ်ား၏ပညာေရးမ်ား ျပႆနာတက္မည္။

Ø  ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ ေပါင္းသင္းဆက္ဆံေရး ထိခိုက္မည္။ (ဥပမာ - နားေလးသြားလွ်င္ အမ်ားႏွင့္ဆက္ဆံရာ၌ အခက္အခဲေတြ႔မည္။)

Ø  အလုပ္ျပဳတ္မည္။ မသန္မစြမ္းျဖစ္သည့္အတြက္ အလုပ္ရွာရခက္မည္။


၂။ အလုပ္ရွင္၌ -

Ø  မေတာ္တဆမႈျဖစ္ၿပီဆိုသည္ႏွင့္ အနည္းႏွင့္အမ်ား ကုန္ထုတ္လုပ္မႈကို ထိခိုက္မည္။

Ø  အလုပ္သမားကို ေဆးကုေပးရသည့္အတြက္ ပိုက္ဆံအပိုကုန္မည္။

Ø  ေလ်ာ္ေၾကးေပးရမည္ဆိုလွ်င္ ေငြေၾကးအရ နစ္နာမႈရိွမည္။

Ø  အာမခံရိွပါက အာမခံေၾကးမ်ား ျမင့္တက္လာမည္။

Ø  အလုပ္သမားဘက္မွ အမႈဖြင့္လာပါက မလိုလားအပ္ေသာ ရံုးအမႈအခင္းမ်ား ျဖစ္မည္။

Ø  ကုမၸဏီနာမည္ ပ်က္မည္။ ပစၥည္းမ်ား ဆံုးရႈံုးမည္။

Ø  ဒဏ္ရာရသူ၏ေနရာတြင္ အလုပ္သမားအသစ္ထပ္ခန္႔ရမည္ဆိုလွ်င္ ထိုသူ႔ကို လုပ္ငန္းကြ်မ္းက်င္ေအာင္ သင္တန္းမ်ား ေပးရဦးမည္ျဖစ္သျဖင့္ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈကို ထိခိုက္မည္။

Ø  မၾကာခဏ မေတာ္တဆမႈျဖစ္ေနလွ်င္ အလုပ္သမားမ်ား စိတ္ဓါတ္က်လာမည္။ ထိုအခါ အလုပ္ကို ထိခုိက္လာမည္။


မေတာ္တဆမႈ မျဖစ္ေအာင္ ဘယ္သူ႔မွာ တာ၀န္ရိွသလဲ -

မေတာ္တဆမႈ မျဖစ္ေစရန္ လူတိုင္းမွာ တာ၀န္ရိွသည္။

၁။ အလုပ္ရွင္

ü  အလုပ္သမားမ်ားအား လိုအပ္သည့္ ပညာေပးသင္တန္းမ်ားသို႔ ေစလႊတ္ေပးရမည္။

ü  သိသင့္သိထိုက္ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ထုတ္ျပန္ေပးရမည္။

ü  သင့္ေတာ္ေကာင္းမြန္သည့္ လက္နက္ကိရိယာမ်ား ပံ့ပိုးေပးရမည္။

ü  အႏၱရာယ္ကင္းေစရန္ သင့္ေတာ္ေသာ အ၀တ္အစားမ်ား ထုတ္ေပးရမည္။

ü  လိုအပ္ေသာ ေဆးစစ္ေဆးမႈ၊ ေရွးဦးသူနာျပဳပစၥည္း ေထာက္ပံ့ေပးမႈ စသည္တို႔လုပ္ေပးရမည္။

ü  အစိုးရက ထုတ္ျပန္ထားသည့္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္း ဥပေဒမ်ားကို တိတိက်က် လိုက္နာရမည္။

၂။ အလုပ္သမား

ü  မိမိလုပ္ငန္းအေၾကာင္း ေကာင္းေကာင္းနားလည္ထားရမည္။

ü  ထုန္ျပန္ထားသည့္ လုပ္ငန္းခြင္ အႏၱရာယ္ကင္းရွင္းေရးႏွင့္ က်န္းမာေရးႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ လက္ကမ္းစာေစာင္မ်ား၊ ပိုစတာမ်ားကို ဖတ္လည္းဖတ္။ နားလည္ေအာင္လည္း ႀကိဳးစားရမည္။ နားမလည္လွ်င္ ကိုယ့္အထက္လူႀကီးကို ေမးရမည္။

ü  လုပ္ငန္းခြင္ အႏၱရာယ္ကင္းရွင္းေရး ႏွင့္ က်န္းမာေရး ဥပေဒအရ ျပဌာန္းထားသည့္ စည္းကမ္းမ်ားကို လုိက္နာရမည္။

ü  လုပ္ငန္းခြင္အတြက္ခ်မွတ္ထားသည့္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကို အတိအက်လုိက္နာရမည္။

ü  အလုပ္ခြင္ထဲ၌ အႏၱရာယ္မကင္းသည့္ အေျခအေနေတြ႔လာၿပီဆိုလွ်င္ အလုပ္ရွင္ သို႔မဟုတ္ မိမိအထက္လူႀကီးကို အသိေပး၊ အေၾကာင္းၾကားရမည္။

ü  အႏၱရာယ္ကင္းသည့္ လုပ္ငန္းခြင္ျဖစ္ေအာင္ အျမဲထိန္းသိမ္းထားရမည္။

ü  အလုပ္ထဲတြင္ မေတာ္တဆ ထိခိုက္အႏၱရာယ္တစ္ခုခုျဖစ္ပါက အထက္လူႀကီးကို အျမန္ဆံုးအေၾကာင္းၾကားရမည္။


၃။ အစိုးရ

ü  လုပ္ငန္းခြင္ အႏၱရာယ္ကင္းရွင္းေရး ႏွင့္ က်န္းမာေရးဥပေဒ ေရးဆဲြၿပီး အတည္ျပဳ ျပဌာန္းေပးရမည္။

ü  ထုိဥပေဒကို အေထာက္အကူျပဳမည့္ နည္းဥပေဒ၊ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္း လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား ေရးဆဲြရန္ အဖဲြ႔အစည္းမ်ား ဖဲြ႔စည္းေပးရမည္။

ü  နည္းဥပေဒ၊ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္း လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား ေရးဆဲြရန္ လုိအပ္သည့္ အေထာက္အပံ့မ်ား ကူညီပံ့ပိုးေပးရမည္။

ü  ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒ၊ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္း၊ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား အသက္၀င္လာေစရန္ လုပ္ေပးရမည္။

ü  စက္ရံုအလုပ္ရံု၊ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားသည္ ခ်မွတ္ထားသည့္ လုပ္ငန္းခြင္ အႏၱရာယ္ကင္းရွင္းေရး ႏွင့္ က်န္းမာေရးဥပေဒ၊ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကို လိုက္နာမနာ၊ စစ္ေဆးအေရးယူမည့္ စစ္ေဆးေရးအဖဲြ႔မ်ား ဖဲြ႔စည္းေဆာင္ရြက္ေစရမည္။

ü  ခ်မွတ္ထားသည့္ ဥပေဒ၊ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကို မလိုက္နာခဲ့ေသာ္ မည္သူ႔မ်က္ႏွာမွမၾကည့္ဘဲ ျပတ္ျပတ္သားသား အေရးယူ ေဆာင္ရြက္ရမည္။

လုပ္ငန္းခြင္၌ ပါ၀င္ပတ္သက္ေနသူအားလံုးသည္ မိမိလုပ္ငန္းခြင္ကို အႏၱရာယ္ကင္းရန္၊ လံုၿခံဳစိတ္ခ်ရေစရန္၊ က်န္းမာေရးႏွင့္ ညီညြတ္ေစရန္ ျဖစ္ႏိုင္သမွ် လက္ေတြ႔က်က်လုပ္ေဆာင္ၿပီး ထိန္းသိမ္းထားရမည္ျဖစ္ပါသည္။ ဤကဲ့သို႔လုပ္ရန္ မန္ေနဂ်ာမွ အစ အလုပ္သမားအဆံုး အားလံုးတြင္ တာ၀န္ရိွသည္။

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

ပထမပိုင္း

လုပ္ငန္းခြင္ အႏၱရာယ္ကင္းရွင္းေရး (Workplace Safety) (မိနစ္ ၄၀)

၁။ လုပ္ငန္းခြင္အႏၱရာယ္ကင္းရွင္းေရး၊ က်န္းမာေရး အက္ဥပေဒ (Workplace Safety and Health Act)

လုပ္ငန္းခြင္ အႏၱရာယ္ကင္းရွင္းေရး ႏွင့္ က်န္းမာေရး အက္ဥပေဒ ဆိုသည္မွာ အဘယ္နည္း

လုပ္ငန္းခြင္အႏၱရာယ္ ကင္းရွင္းေရး ႏွင့္ က်န္းမာေရးဥပေဒဆိုသည္မွာ လုပ္ငန္းခြင္အတြြင္းရိွ ထိပ္ဆံုးအုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖဲြ႔မွ ေအာက္ဆံုး အေထြေထြလုပ္သားမ်ားအထိ လူတိုင္းလူတိုင္းတြင္ လုပ္ငန္းခြင္ အႏၱရာယ္ကင္းရွင္းေရးႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ေကာင္းျမတ္သည့္ အေလ့အထမ်ား ေမြးျမဴလာေစရန္ ပံုသြင္းေပးသည့္ ဥပေဒတစ္ရပ္ျဖစ္၏။


လုပ္ငန္းခြင္ အႏၱရာယ္ကင္းရွင္းေရး ႏွင့္ က်န္းမာေရး အက္ဥပေဒေရးဆဲြရန္ မည္သူတို႔ ပါ၀င္သင့္သနည္း

v  ေဆာက္လုပ္ေရး၊ စက္မႈ၊ စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရး၊ ေရလုပ္ငန္း၊ သစ္ေတာ၊ ေရနံဓါတု စသည့္လုပ္ငန္းမ်ားမွ ဦးေဆာင္ညႊန္ၾကားေရးမႉး၊ ညႊန္ၾကားေရးမႉး၊ လက္ေထာက္ညႊန္ၾကားေရးမႉး စသည္

v  ဖံြ႔ၿဖိဳးၿပီးေသာ ႏိုင္ငံႀကီးမ်ား၌ လုပ္ငန္းခြင္အႏၱရာယ္ကင္းရွင္းေရး ႏွင့္ က်န္းမာေရးနယ္ပယ္တြင္ လုပ္ကိုင္ေနသူ ၀ါရင့္ အရာရိွႀကီးမ်ား

v  စက္မႈတကၠသိုလ္၊ ေရေၾကာင္းပညာသင္တကၠသိုလ္၊ သစ္ေတာတကၠသိုလ္၊ ေမြးျမဴေရးတကၠသိုလ္၊ စိုက္ပ်ိဳးေရး တကၠသိုလ္မ်ားမွ ပါေမာကၡ၊ တဲြဖက္ပါေမာကၡစသည္

v  စက္မႈလုပ္ငန္းအတတ္သင္ေက်ာင္းမွ ေက်ာင္းအုပ္ႀကီးမ်ား

v  ေဆာက္လုပ္ေရး၊ စက္မႈ၊ သတၱဳတြင္း၊ ေရနံ စသည့္နယ္ပယ္မ်ားမွ လုပ္သက္ရင့္ အင္ဂ်င္နီယာႀကီးမ်ား

v  ဥပေဒပညာရွင္မ်ား

v  ႏုိင္ငံျခားတိုင္းျပည္မ်ားမွ အႀကံေပးပုဂိၢဳလ္မ်ား

မွတ္ခ်က္။

၁။ ေ၀ါဟာရအသံုးအႏံႈးမ်ားအတြက္ အႀကံဉာဏ္မ်ားေတာင္းခံႏိုင္ရန္ ျမန္မာစာေပပညာရွင္မ်ားကိုလည္း အခ်ိန္ပိုင္းအေနႏွင့္ ထည့္သြင္းရပါမည္။

၂။ ႏုိင္ငံျခားတြင္အလုပ္လုပ္ေနသူ မန္ေနဂ်ာ၊ အင္ဂ်င္နီယာႀကီးမ်ားအားလည္း စိတ္ပါ၀င္စားမည္ဆုိပါက ဖိတ္ေခၚႏိုင္ပါသည္။လုပ္ငန္းခြင္ အႏၱရာယ္ကင္းရွင္းေရး ႏွင့္ က်န္းမာေရး အက္ဥပေဒကို မည္ကဲ့သို႔ေရးဆဲြသင့္သနည္း၊ မည္မွ်ၾကာမည္နည္း

ဤေနရာတြင္ အေမရိကန္ႏိုင္ငံမွ OSHA (Occupational Safety and Health Administration) အဖဲြ႔၏ ဥပေဒေရးဆဲြနည္း ျဖစ္ေသာ Roadmap To Rulemaking ကို အက်ဥ္းခ်ဳပ္ ေဖာ္ျပပါမည္။

ဥပေဒေရးဆဲြရာတြင္ အဆင့္ ၆ ဆင့္ရိွၿပီး စုစုေပါင္း ၄ ႏွစ္ခဲြမွ ၉ ႏွစ္ထိၾကာပါသည္။

အဆင့္ (၁)

ပဏာမအဆင့္ ဥပေဒမူၾကမ္း ေရးဆဲြျခင္း - ၉ လ မွ ၂၄ လ

အဆင့္ (၂)

တင္သြင္းလာေသာ ဥပေဒမူၾကမ္းကို အေျခခံကာ ဥပေဒေရးဆဲြျခင္း - ၂၄ လမွ ၃၆ လ

အဆင့္ (၃)

ေရးဆဲြထားေသာ ဥပေဒမ်ားကို ရိုက္ႏိွပ္ျဖန္႔ေ၀ျခင္း - ၂ လမွ ၁၂ လ

အဆင့္ (၄)

ဥပေဒၾကမ္းေရးဆဲြသည့္မွတ္တမ္းမ်ားကို ျပန္လည္သံုးသပ္ျခင္း - ၄ လမွ ၁၂ လ

အဆင့္ (၅)

အေခ်ာသတ္ဥပေဒျဖစ္ေအာင္ ျပင္ဆင္၊ ျဖည့္စြက္ေရးဆဲြျခင္း - ၁၂ လ မွ ၂၄ လ

အဆင့္ (၆)

ဥပေဒကို ျပန္လည္သံုးသပ္ျခင္းႏွင့္ ပံုႏွိပ္ထုတ္ေ၀ျခင္း - ၄ လ

×××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ HSE ဥပေဒေရးဆဲြရာ၌မူ အဆင့္ ၄ ဆင့္ ထားၿပီး ဥပေဒၾကမ္းေရးဆဲြခ်ိန္၊ ျပင္ဆင္ခ်ိန္၊ အတည္ျပဳခ်ိန္၊ ရိုက္ႏွိပ္ထုတ္ေ၀ခ်ိန္ စုစုေပါင္း ၃ ႏွစ္မွ ၅ ႏွစ္ဆိုလွ်င္ ေကာင္းေကာင္းလံုေလာက္ၿပီ ဟု ယူဆပါသည္။

ပထမအဆင့္

ဥပေဒၾကမ္း ေရးဆဲြျခင္း

ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ HSE ဥပေဒေရးဆဲြရာတြင္ ဖံြ႔ၿဖိဳးၿပီးႏိုင္ငံမ်ား၌ ရိွၿပီးသား ဥပေဒမ်ားႏွင့္ နည္းဥပေဒမ်ားကို နမူနာယူၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ သင့္ေတာ္မည့္ ဥပေဒတစ္ရပ္ ေရးဆဲြႏိုင္ပါသည္။ ဤသို႔ေရးဆဲြရာတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံရိွ လုပ္ငန္းအမ်ိဳးအစား၊ လုပ္ငန္းသဘာ၀၊ ပတ္၀န္းက်င္အေျခအေနမ်ားကို လက္ေတြ႔ေလ့လာသံုးသပ္ကာ အေျခခံေရးဆဲြရပါမည္။

ေရးဆဲြရန္ တစ္ႏွစ္မွ တစ္ႏွစ္ခဲြခန္႔ အခ်ိန္ၾကာႏိုင္ပါသည္။

ဒုတိယအဆင့္

အစမ္းက်င့္သံုးျခင္းႏွင့္ ျပန္လည္သံုးသပ္ျခင္း

ေရးဆဲြထားေသာ ဥပေဒၾကမ္းကို ရိုက္ႏွိပ္ကာ စက္ရံု၊ အလုပ္ရံု၊ လုပ္ငန္းမ်ားသို႔ ျဖန္႔ေ၀ၿပီး ဥပေဒၾကမ္းအေၾကာင္း မိတ္ဆက္ ေပးရန္ျဖစ္ပါသည္။

ထို႔ေနာက္ ျဖန္႔ေ၀ထားေသာ ဌာနမ်ားသို႔ သြားေရာက္ကာ လိုက္နာက်င့္သံုးမႈ အေျခအေန၊ ဥပေဒသည္ လုပ္ငန္းခြင္ႏွင့္ ကိုက္ညီမညီ၊ ျပင္ဆင္သင့္သည့္အခ်က္မ်ား စသည္တို႔ကို စံုစမ္းရပါမည္။ သက္ဆိုင္ရာဌာန၊ အဖဲြ႔အစည္း အႀကီးအကဲမ်ားသို႔ အကဲျဖတ္ပံုစံမ်ားေပးထားကာ ဥပေဒႏွင့္ပတ္သက္၍ အႀကံျပဳခ်က္မ်ား ရယူရပါမည္။

အစမ္းက်င့္သံုးျခင္းႏွင့္ ျပန္လည္သံုးသပ္သည့္ကာလ တစ္ႏွစ္မွ တစ္ႏွစ္ခဲြထိ အခ်ိန္ယူႏိုင္ပါသည္။

တတိယအဆင့္

အေခ်ာသတ္ဥပေဒေရးဆဲြျခင္း

ဌာန၊ အဖဲြ႔အစည္းေပါင္းစံုမွ ျပန္လည္ေပးပို႔လာေသာ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားကိုစုစည္း၍ ျပန္လည္သံုးသပ္ကာ အေခ်ာသတ္ ဥပေဒ ေရးဆဲြရပါမည္။ ဤသို႔ေရးဆဲြရန္ ၈ လမွ တစ္ႏွစ္ခန္႔ ၾကာပါမည္။

စတုတၳအဆင့္

ပံုႏွိပ္ထုတ္ေ၀ျခင္း

အေခ်ာသတ္ဥပေဒကို ပံုႏိွပ္ထုတ္ေ၀ျခင္းႏွင့္ ၀န္ႀကီးဌာန၊ လုပ္ငန္း၊ အဖဲြ႔အစည္းမ်ားသို႔ ျဖန္႔ေ၀ျခင္း၊ ေစ်းကြက္အတြင္း ျဖန္႔ေ၀ျခင္း၊ ဥပေဒႏွင့္ပတ္သက္၍ ျပည္သူလူထုသို႔ အသိပညာေပးျခင္း

ဤအဆင့္ကုိ ေလးလမွ ေျခာက္လထိ အခ်ိန္ယူႏိုင္ပါသည္။

လုပ္ငန္းခြင္ အႏၱရာယ္ကင္းရွင္းေရး ႏွင့္ က်န္းမာေရး အက္ဥပေဒေရးဆဲြရာတြင္ ရည္ညႊန္းသင့္သည့္ ႏိုင္ငံတကာ စံႏံႈးမ်ား

ü  စင္ကာပူ - Workplace Safety and Health Act 2009 Version

ü  အေမရိကန္စံႏံႈး - Occupational Safety & Health Act of 1970

ü  ယူႏိုက္တက္ကင္းဒမ္း - Health and Safety At ETC Act 1974

ü  ၾသစေတးလ် - Work Health and Safety Act 2011

ü  ကေနဒါ - The Workplace Safety and Health Act 2010

လုပ္ငန္းခြင္ အႏၱရာယ္ကင္းရွင္းေရး ႏွင့္ က်န္းမာေရး အက္ဥပေဒထဲတြင္ မည္သည္တို႔ ထည့္သြင္းျပဌာန္းရန္ လိုသနည္း

ေအာက္ပါတို႔မွာ စင္ကာပူႏုိင္ငံတြင္ ခ်မွတ္က်င့္သံုးလွ်က္ရိွေသာ Workplace Safety and Health Act မွ ျဖစ္ပါသည္။

v  အဓိပၸါယ္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား

ဥပမာ - အလုပ္သမား - မည္သူ႔ကို အလုပ္သမားဟု သတ္မွတ္သနည္း။

o    အလုပ္ရွင္ - မည္သူသည္ အလုပ္ရွင္ျဖစ္သနည္း - စသည္

v  လုပ္ငန္းခြင္ အႏၱရာယ္ကင္းရွင္းေရး ႏွင့္ က်န္းမာေရးမဟာမင္းႀကီး ခန္႔ထားျခင္း

v  လုပ္ငန္းခြင္ အႏၱရာယ္ကင္းရွင္းေရး ႏွင့္ က်န္းမာေရးမဟာမင္းႀကီး၏ အခြင့္အာဏာကို သတ္မွတ္ျပဌာန္းျခင္း

v  တာ၀န္ႏွင့္၀တၱရားမ်ား သတ္မွတ္ျခင္း

v  မေတာ္တဆမႈမ်ား၊ အႏၱရာယ္မကင္းေသာအေျခအေန၊ အႏၱရာယ္ရိွေသာပစၥည္းမ်ား၊ လုပ္ငန္းခြင္ဆိုင္ရာ ေရာဂါဘယမ်ား ကို စံုစမ္းခြင့္၊ စစ္ေဆးခြင့္ ႏွင့္ အစီရင္ခံစာတင္ျပျခင္း

v  လုပ္ငန္းခြင္၌ လက္ေတြ႔က်င့္သံုးရမည့္ စနစ္တစ္ခု သတ္မွတ္ျပဌာန္းျခင္း

v  လုပ္ငန္းခြင္ အႏၱရာယ္ကင္းရွင္းေရး ႏွင့္ က်န္းမာေရးေကာင္စီဖဲြ႔စည္းျခင္း၊ လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ား ျပဌာန္းျခင္း

v  ျပစ္မႈ၊ ျပစ္ဒါဏ္မ်ား ျပဌာန္းျခင္း

v  အေထြေထြ

  

လုပ္ငန္းခြင္ အႏၱရာယ္ကင္းရွင္းေရး ႏွင့္ က်န္းမာေရး အက္ဥပေဒကို လက္ေတြ႔၌ မည္ကဲ့သုိ႔က်င့္သံုး မည္နည္း

ဤဥပေဒကား အေျခခံဥပေဒျဖစ္သည္။ အျခား နည္းဥပေဒ၊ လုပ္ငန္းလမ္းညႊန္ စသည္တို႔ေရးဆဲြသည့္အခါ ဤဥပေဒက ျပဌာန္းထားေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကို မီွျငမ္းကိုးကားၿပီးသာ ေရးဆဲြရမည္။ စီမံကိန္းတစ္ခုခ်င္းအလိုက္၊ စက္ရံုတစ္ခုခ်င္း အလိုက္ ေရးဆဲြထားေသာ ကုမၸဏီဥပေဒ၊ စည္းကမ္း၊ နည္းလမ္းမ်ားသည္ ဤဥပေဒႏွင့္ မဆန္႔က်င္ရ။ ဤဥပေဒေဘာင္ အတြင္း၌သာ ျဖစ္ရမည္။ စက္ရံု၊ ေဆာက္လုပ္ေရး၊ စီမံကိန္းလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ဤဥပေဒကို လက္စဲြထား၊ ကိုးကားၿပီး လုပ္ေဆာင္ရမည္။

လုပ္ငန္းခြင္ အႏၱရာယ္ကင္းရွင္းေရး ႏွင့္ က်န္းမာေရး အက္ဥပေဒက ေပးထားသည့္ အခြင့္အာဏာမ်ား

လုပ္ငန္းခြင္ အႏၱရာယ္ကင္းရွင္းေရး ႏွင့္ က်န္းမာေရးမဟာမင္းႀကီး၏ အခြင့္အာဏာကို ဤအက္ဥပေဒတြင္ အတိအက် ျပဌာန္းေပးထား၏။ မဟာမင္းႀကီးက ခန႔္အပ္ေသာ လုပ္ငန္းခြင္ အႏၱရာယ္ကင္းရွင္းေရး ႏွင့္ က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ အရာရိွမ်ား၊ စစ္ေဆးေရးအဖဲြ႔မ်ား၏ အခြင့္အာဏာမ်ားကိုမူ သီးသန္႔ နည္းဥပေဒမ်ား ထုတ္ျပန္ျပဌာန္းသည္။

လုပ္ငန္းခြင္ အႏၱရာယ္ကင္းရွင္းေရး ႏွင့္ က်န္းမာေရး အက္ဥပေဒက ျပဌာန္းထားေသာ ျပစ္မႈျပစ္ဒဏ္မ်ား

ဤဥပေဒကို မလိုက္နာ၊ ပ်က္ကြက္ခဲ့ပါက မည္ကဲ့သို႔ေသာ ဒဏ္ေငြ၊ ေထာင္ဒဏ္မ်ား က်ခံေစရမည္ကိုလည္း အတိအက် ျပဌာန္းထားရသည္။ မည္ကဲ့သို႔ ျပဳမူလွ်င္ ျပစ္မႈေျမာက္ေၾကာင္း၊ ဤျပစ္မႈသည္ မည္သူမ်ားပါ အက်ံဳး၀င္ေၾကာင္း၊ ဥပေဒ ခ်ိဳးေဖာက္သူမ်ားကို မည္ကဲ့သို႔ ဖမ္းဆီးႏိုင္ေၾကာင္း၊ ဒဏ္ေငြေပးေဆာင္ရန္၊ သို႔မဟုတ္ တရားဥပေဒကို ရင္ဆိုင္ရန္ ပ်က္ကြက္ခဲ့ပါက မည္ကဲ့သို႔ အျပစ္ေပး အေရးယူႏိုင္ေၾကာင္း၊ အမႈတစ္ခုကို ထပ္ခါထပ္ခါ က်ဴးလြန္ျခင္းအတြက္ မည္ကဲ့သို႔ အေရးယူရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း စသည္တို႔ကို အေသးစိတ္ျပဌာန္းထားရမည္။


၂။ လုပ္ငန္းခြင္အႏၱရာယ္ကင္းရွင္းေရး ႏွင့္ က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ နည္းဥပေဒမ်ား (Regulations)

အဘယ္ေၾကာင့္ နည္းဥပေဒမ်ား လိုသနည္း

လုပ္ငန္းခြင္ အႏၱရာယ္ကင္းရွင္းေရး ႏွင့္ က်န္းမာေရး အက္ဥပေဒကို လက္ေတြ႔က်င့္သံုးရာတြင္ ပိုမို၍ တိက်ေသာ ညႊန္ျပ ခ်က္မ်ားလိုသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ လုပ္ငန္းခြင္ အႏၱရာယ္ကင္းရွင္းေရး ႏွင့္ က်န္းမာေရး အက္ဥပေဒကို အေထာက္အကူျပဳမည့္ နည္းဥပေဒမ်ား ေရးဆဲြရျခင္းျဖစ္သည္။ ဤနည္းဥပေဒကို လုပ္ငန္းခြင္ အႏၱရာယ္ကင္းရွင္းေရး ႏွင့္ က်န္းမာေရး အက္ဥပေဒမွ အပ္ႏွင္းထားေသာ အခြင့္အာဏာအရ ေရးဆဲြရသည္။

ဥပမာ - စင္ကာပူတြင္ ဤနည္းဥပေဒမ်ားကို WSH Act – WSH (Confined Spaces etc…) Regulations ဟုေခၚသည္။

မည္ကဲ့သုိ႔ေသာ နည္းဥပေဒမ်ား လုိမည္နည္း

ဤတြင္ စင္ကာပူမွ နည္းဥပေဒမ်ားကို ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ဤနည္းဥပေဒမ်ားကို နမူနာယူကာ ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ သင့္ေတာ္မည့္ နည္းဥပေဒမ်ား ခ်မွတ္က်င့္သံုးႏိုင္ပါသည္။

v  FACTORIES (PERSONS-IN-CHARGE) REGULATIONS (ႀကီးၾကပ္သူ)

v  FACTORIES MEDICAL EXAMINATIONS REGULATIONS (ေဆးစစ္ျခင္း)

v  FACTORIES_CERTIFICATE_OF_COMPETENCY-EXAMINATIONS_REGULATIONS (ကြ်မ္းက်င္သူ)

v  WORKPLACE SAFETY AND HEALTH  WSH COMMITTEES REGULATIONS 2008 (ေကာ္မတီ)

v  WORKPLACE SAFETY AND HEALTH (CONFINED SPACES) REGULATIONS 2009

v  WORKPLACE SAFETY AND HEALTH (EXPLOSIVE POWERED TOOLS) REGULATIONS 2009

v  WORKPLACE SAFETY AND HEALTH (REGISTRATION OF FACTORIES) REGULATIONS 2008

v  WORKPLACE SAFETY AND HEALTH (SAFETY AND HEALTH MANAGEMENT SYSTEM AND AUDITING) REGULATIONS 2009 (အႏၱရာယ္ကင္းေရးစနစ္ႏွင့္ လုပ္ငန္းစစ္)

v  WORKPLACE SAFETY AND HEALTH _COMPOSITION OF OFFENCES_ REGULATIONS 2006

v  WORKPLACE SAFETY AND HEALTH _INCIDENT REPORTING_ REGULATIONS 2006

v  WORKPLACE SAFETY AND HEALTH ACT 2006 - COMPOSITION OF OFFENCES REGULATIONS

v  WORKPLACE SAFETY AND HEALTH ACT 2006 - S 137 - FIRST AID REGULATIONS

v  WORKPLACE SAFETY AND HEALTH ACT 2006 - S 138 - OFFENCES AND PENALTIES SUSIDIARY LEGISLATION UNDER SECTION 67(14) REGULATIONS (ဥပေဒခ်ိဳးေဖာက္ျခင္း ႏွင့္ ျပစ္မႈျပစ္ဒဏ္မ်ား)

v  WORKPLACE SAFETY AND HEALTH ACT 2006 - S 141-RISK MANAGEMENT REGULATIONS

v  WORKPLACE SAFETY AND HEALTH ACT 2006 - TRANSITIONAL PROVISION REGULATIONS

v  WORKPLACE SAFETY AND HEALTH ACT 2006 -S 134 - GENERAL PROVISIONS REGULATIONS

v  WORKPLACE SAFETY AND HEALTH ACT 2006 -S 136 -  INCIDENT REPORTING REGULATIONS

v  WORKPLACE SAFETY AND HEALTH CONSTRUCTION REGULATIONS 2007 (ေဆာက္လုပ္ေရး)

v  WORKPLACE SAFETY AND HEALTH WSHO REGULATIONS 2007 (အႏၱရာယ္ကင္းေရး အရာရိွ)

v  WORKPLACE_SAFETY_AND_HEALTH_OFFENCES_AND_PENALTIES_SUBSIDIARY_LEGISLATION_UNDER_SECTION67-14_REGULATIONS_2006

v  WORKPLACE SAFETY AND HEALTH (NOISE) REGULATIONS 2011 (ဆူညံျခင္း)

v  WORKPLACE SAFETY AND HEALTH (OPERATION OF CRANES) REGULATIONS 2011 (ကရိန္း)

v  WORKPLACE SAFETY AND HEALTH (SCAFFOLDS) REGULATIONS 2011 (ျငမ္းစင္မ်ား)

ထိုနည္းဥပေဒမ်ားတြင္ မည္သည္တို႔ ပါ၀င္သင့္သနည္း

အဓိပၸါယ္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား

အေခၚအေ၀ၚမ်ားကို အဓိပၸါယ္ေကာက္မမွားေစရန္ႏွင့္ ရွင္းရွင္းလင္းလင္းနားလည္ေစရန္ မည္သည့္အရာသည္ မည္သည္ကို ဆိုလိုေၾကာင္း တိတိက်က် အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုေပးရမည္။ ဥပမာ - Hanging scaffold ဆိုသည္မွာ အဘယ္ကိုေခၚသည္ စသျဖင့္။

နည္းဥပေဒအက်ဳံး၀င္သည့္ေနရာမ်ား

အျငင္းပြားမႈမျဖစ္ေစရန္ ဤနည္းဥပေဒအက်ံဳး၀င္သည့္ လုပ္ငန္းခြင္၊ စက္ရံုအလုပ္ရံု၊ သေဘၤာက်င္း စသည့္ေနရာမ်ားကိုလည္း သတ္သတ္မွတ္မွတ္ျပဌာန္းထားရမည္။

နည္းဥပေဒအရ ခန္႔အပ္ရမည့္သူမ်ား၊ လက္မွတ္မ်ား

နည္းဥပေဒကို လိုက္နာက်င့္သံုးရန္အတြက္ လိုအပ္ေသာ လက္မွတ္ရ ကြ်မ္းက်င္သူမ်ား ခန္႔အပ္ထားရသည္။

ဥပမာ - ျငမ္းဆင္သည့္ နည္းဥပေဒ အတြက္ ျငမ္းဆင္ရန္ သတ္မွတ္ထားေသာ လက္မွတ္ရ ျငမ္းဆင္လုပ္သားျဖစ္ရမည္။ ျငမ္းဆင္ျခင္းကို ႀကီးၾကပ္ရန္ ျငမ္းဆင္လုပ္ငန္းႀကီးၾကပ္သူ ခန္႔ထားရမည္။ ၎တို႔၏ တာ၀န္မ်ားမွာ မည္သည္တို႔ျဖစ္သည္။ ဤတာ၀န္မ်ားကို မလိုက္နာပ်က္ကြက္ခဲ့ပါက မည္ကဲ့သို႔ အျပစ္ေပး အေရးယူႏိုင္သည္ စသျဖင့္ ျဖစ္သည္။

နည္းဥပေဒကို အေထာက္အကူျပဳမည့္ အေၾကာင္းအခ်က္မ်ား၊

နည္းဥပေဒႏွင့္ပတ္သက္သည့္ အေၾကာင္းအရာအလံုးစံုကို အျပည့္အစံု ထည့္သြင္းျပဌာန္းရမည္။ ဥပမာ - ျငမ္းဆင္သည့္ နည္းဥပေဒ အတြက္ မည္သူသာလွ်င္ ျငမ္းဆင္ခြင့္ရိွသည္။ ျငမ္းဆင္လွ်င္ မည္သည္တို႔ ၀တ္ဆင္ရမည္။ ျငမ္းဆင္ျခင္း၊ ျပင္ျခင္း၊ ဖ်က္ျခင္း၊ ေရႊ႔ျခင္း စသည္တို႔အတြက္ မည္သည္တို႔ လိုအပ္သည္။ ျငမ္းဆင္ရမည့္ ပစၥည္းမ်ားမွာ မည္ကဲ့သို႔ေသာ ပစၥည္းမ်ား ျဖစ္ရမည္။ ျငမ္း၏ ေအာက္ေျခသည္မည္ကဲ့သို႔ ရိွရမည္။ ျငမ္းေပၚတက္မည့္ ေလွခါးသည္ မည္ကဲ့သို႔ေသာ အရည္အခ်င္းမ်ားႏွင့္ ျပည့္စံုရမည္။ ျငမ္းၾကမ္းျပင္၏ အတိုင္းအတာသည္ မည္မွ်ရိွၿပီး ၀န္ထမ္းႏိုင္အား မည္မွ်ရိွရမည္။ ျငမ္းစင္ တစ္ခုတြင္ မည္ကဲ့သုိ႔ေသာ အဂၤါရပ္မ်ားႏွင့္ ျပည့္စံရမည္။ မည္ကဲ့သို႔ေသာ ျငမ္းစင္မ်ားအတြက္ လက္မွတ္ရ အင္ဂ်င္နီယာ၏ ဒီဇိုင္းလိုအပ္သည္။ ျငမ္းစင္ကို မည္ကဲ့သို႔ စစ္ေဆးရမည္။ မလိုက္နာ၊ ပ်က္ကြက္လွ်င္ မည္ကဲ့သို႔ေသာ ျပစ္ဒဏ္မ်ား ခ်မွတ္ရမည္ စသျဖင့္ အားလံုးပါသည္။

နည္းဥပေဒအရ လိုက္နာေဆာင္ရြက္ရမည့္ အခ်က္မ်ား၊ အတိုင္းအတာမ်ား၊ လိုအပ္ခ်က္မ်ား

လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ လြယ္ကူေစရန္ အတိုင္းအတာမ်ားကို အတိအက် ျပဌာန္းေပးသည္။

ဥပမာ - သစ္သားျငမ္းစင္ဆိုလွ်င္ ခံႏိုင္ရည္အား 75kgf per square meter, သံျငမ္းစင္ဆိုလွ်င္ ခံႏိုင္ရည္အား 220kgf per square meter, သစ္သားျငမ္းစင္ဆိုလွ်င္ တစ္ခန္း၌ လူႏွစ္ဦးထက္မပိုရ၊ သံျငမ္းစင္ဆိုလွ်င္ တစ္ခန္း၌ လူေလးဦးထက္မပိုရ။ ၂ မီတာထက္ျမင့္ေသာ ျငမ္းစင္မ်ားတြင္ ေျခကာျပားႏွင့္ လက္ရမ္းတန္းမ်ား တပ္ဆင္ရမည္။ ေျခကာျပားမွာ အနည္းဆံုး ဗ်က္ ၉၀ မီလီမီတာ ရိွရမည္၊ လက္ရမ္းတန္းတစ္ခုႏွင့္တစ္ခုအၾကား ၆၀၀ မီလီမီတာထက္မပိုရ - စသည္။

ျပစ္ဒဏ္မ်ား၊ ဒဏ္ေၾကးမ်ား

နည္းဥပေဒမ်ားအရ ျပဌာန္းထားသည္မ်ားကို မလိုက္နာ၊ ပ်က္ကြက္ခဲ့ပါက ခ်မွတ္မည့္ ျပစ္ဒဏ္မ်ားကို တစ္ပါတည္း ျပဌာန္းေပးထားမည္။

ဥပမာ - ျငမ္းဆင္လုပ္သားသည္ ျငမ္းဆင္ေနစဥ္ သတ္မွတ္ထားေသာ ကိုယ္သိုင္းႀကိဳး ၀တ္ဆင္ရမည္။ မ၀တ္ဆင္ပါက ေဒၚလာ ၁၀၀၀ ထက္မပိုေသာ ဒဏ္ေငြကို က်ခံေစရမည္။ ထိုအမႈကို ထပ္မံက်ဴးလြန္လွ်င္ ေဒၚလာ ၂၀၀၀ ထက္မပိုေသာ ဒဏ္ေငြကို က်ခံေစရမည္။ ျငမ္းစင္ကို ၇ ရက္လွ်င္ တစ္ခါ စစ္ေဆးရမည္။ စစ္ေဆးေၾကာင္းမွတ္ပံုတင္ထားရမည္။ စစ္လည္း မစစ္ေဆး၊ မွတ္ပံုလည္း မတင္ပါက ေဒၚလာ ၂၀၀၀ ထက္မပိုေသာ ဒဏ္ေငြ က်ခံေစရမည္ - စသည္။

ထိုနည္းဥပေဒမ်ားကို မည္သူတို႔က မည္ကဲ့သို႔ ေရးဆဲြမည္နည္း၊ မည္မွ်အခ်ိန္ယူရမည္နည္း

နည္းဥပေဒမ်ားေရးဆဲြရာတြင္လည္း အက္ဥပေဒေရးဆဲြစဥ္ကပါေသာ ပုဂိၢဳလ္မ်ား ပါ၀င္သင့့္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ ဥပေဒ ပညာရွင္မ်ားမူ လိုအပ္ေတာ့မည္ မထင္ပါ။ အမ်ားစုမွာ သက္ဆုိင္ရာနယ္ပယ္မွ ကြ်မ္းက်င္ပုဂိၢဳလ္ (မန္ေနဂ်ာ၊ အင္ဂ်င္နီယာ၊ စီနီယာစူပါဗိုက္ဆာ၊ ဖိုမင္ စသည္) တို႔ျဖစ္ပါမည္။

နည္းဥပေဒမ်ားကို မည္ကဲ့သို႔ လက္ေတြ႔အသံုးခ်မည္နည္း

မိမိတို႔လုပ္ငန္းခြင္ႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္နည္းဥပေဒအားလံုးကို စာအုပ္ခ်ဳပ္ကာ ရံုးခန္းတြင္ထားရမည္။ လုပ္ငန္းခြင္အတြင္း လုပ္သည့္လုပ္ငန္းမွန္သမွ် ဤနည္းဥပေဒမ်ားအတိုင္း လိုက္နာလုပ္ေဆာင္ရမည္။ မေသခ်ာလွ်င္ နည္းဥပေဒမ်ားကို အခ်ိန္မေရြး ျပန္လည္ရည္ညႊန္းရမည္။ လုပ္ငန္းခြင္တစ္ခုအတြက္ နည္းဥပေဒမ်ားစြာႏွင့္ ပတ္သက္ေနႏိုင္သည္။ ဥပမာ - အေဆာက္အဦေဆာက္လုပ္သည့္ လုပ္ငန္းဆိုပါစို႔။

ÿ        ကရိန္းအသံုးျပဳျခင္း နည္းဥပေဒ

ÿ        ျငမ္းအသံုးျပဳျခင္း နည္းဥပေဒ

ÿ        လုပ္ငန္းမွတ္ပံုတင္ျခင္း နည္းဥပေဒ

ÿ        လုပ္ငန္းခြင္ အႏၱရာယ္ကင္းရွင္းေရး အရာရိွ နည္းဥပေဒ

ÿ        ဆူညံျခင္း နည္းဥပေဒ

ÿ        ဥပေဒခ်ိဳးေဖာက္ျခင္းႏွင့္ ျပစ္မႈျပစ္ဒဏ္မ်ား နည္းဥပေဒ - စသည္၃။ လုပ္ငန္းလမ္းညႊန္မ်ား (Code of Practices) (CP or SS)

အဘယ္ေၾကာင့္ လုပ္ငန္းလမ္းညႊန္မ်ား လိုသနည္း

လုပ္ငန္းလမ္းညႊန္မ်ားကား ပစၥည္းပစၥယ၊ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ရိွရမည့္ စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားကို အေသးစိတ္ တိက်စြာ ျပဌာန္းေပးသည္။ ဥပမာျပရလွ်င္ ဥပေဒက သက္ဆိုင္ရာ အႏၱရာယ္ကာကြယ္ေရးပစၥည္းမ်ား ၀တ္ပါ ဟု ျပဆိုမည္။ သို႔ေသာ္ မည္သည့္ေနရာတြင္ မည္သည့္အ၀တ္အစား၊ အသံုးအေဆာင္မ်ား၀တ္ပါဟု အားလံုးေဖာ္ျပမထား။ မည္သည့္ေနရာတြင္ မည္သည့္အ၀တ္အစား၊ အသံုးအေဆာင္မ်ား၀တ္ရမည္ ဆိုတာကို နည္းဥပေဒက ျပဌာန္းေပးသည္။ သို႔ေသာ္ ဤအ၀တ္အစား အသံုးအေဆာင္မ်ား ရိွရမည့္ စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားကိုမူ ေဖာ္ျပမထားပါ။

ဤအ၀တ္အစား အသံုးအေဆာင္မ်ား ရိွရမည့္ စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားကိုေတာ့ လုပ္ငန္းလမ္းညႊန္မ်ား၌ ျပည့္ျပည့္စံုစံု ေဖာ္ျပထား ပါသည္။

ဥပမာ - နည္းဥပေဒက အလုပ္လုပ္သည့္အခါ ခေမာက္ေဆာင္းရမည္ဟု ေဖာ္ျပလုိက္မည္။ သို႔ေသာ္ မည္သည့္ စံခ်ိန္စံညႊန္းရိွ သည့္ခေမာက္ဟု ေဖာ္ျပမထားပါ။ သုိ႔ေသာ္ CP တြင္မူ ခေမာက္ကို မည္သည့္ပစၥည္းႏွင့္ ထုတ္လုပ္ရမည္။ မည္သည့္ စံႏံႈးႏွင့္ ထုတ္လုပ္ရမည္။ ခေမာက္အခြံႏွင့္ ေအာက္ခံကူရွင္ မည္မွ်ကြာရမည္။ ေလအ၀င္အထြက္ အေပါက္ကို ဧရိယာမည္မွ်သာ ထားရမည္။ ခေမာက္ကို ဒဏ္ခံႏိုင္ရန္ စမ္းသပ္ရာတြင္ မည္ကဲ့သို႔စမ္းသပ္ရမည္။ ခေမာက္ကို မည္ကဲ့သို႔ ဂရုစိုက္ ထိန္းသိမ္း ရမည္ စသျဖင့္ အားလံုးအျပည့္အစံုေဖာ္ျပထားသည္။ လုပ္ငန္းခြင္၌ သံုးမည့္ပစၥည္း၊ အေဆာက္အဦ၊ စက္ပစၥည္း၊ တပ္ဆင္မႈ အားလံုး ထို လုပ္ငန္းလမ္းညႊန္မ်ားအတိုင္း လိုက္နာရန္လိုသည္။

မည္ကဲ့သုိ႔ေသာ လုပ္ငန္းလမ္းညႊန္မ်ား လုိမည္နည္း

လုပ္ငန္းမ်ားမွာ က်ယ္ျပန္႔သည္ႏွင့္အမွ် လုပ္ငန္းလမ္းညႊန္မ်ားလည္း အမ်ားအျပားလိုအပ္ပါမည္။ ဤေနရာတြင္ စင္ကာပူမွ လုပ္ငန္းခြင္ အႏၱရာယ္ကင္းရွင္းေရးႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ လုပ္ငန္းလမ္းညႊန္မ်ားကို ေဖာ္ျပလိုက္ပါသည္။ စုစုေပါင္း ၃၇ အုပ္ ျဖစ္၏။ SS ဟူသည္ Singapore Standard ျဖစ္၏။

SS 562 : Code of practice for safety in trenches, pits and other excavated areas

SS 567 : Code of practice for factory layout – Safety, health and welfare considerations

SS 553 : Code of practice for air-conditioning and mechanical ventilation in buildings

SS 513 : 2 Personal protective equipment - Footwear - Test methods for footwear

SS 537 : 1 Code of practice for the safe use of machinery - General requirements

SS 513 : 1 Personal protective equipment - Footwear - Safety footwear

SS 531 : 3 Code of practice for lighting of work places - Lighting requirements for safety and security of outdoor work places

CP 20 :  Code of practice for suspended scaffolds

CP 101 :  Code of practice for safe use of powered counterbalanced forklifts

SS 586 : 3 Specification for hazard communication for hazardous chemicals and dangerous goods - Preparation of safety data sheets (SDS)

SS 559 : Code of practice for safe use of tower cranes

CP 63 : Code of practice for the lifting of persons in work platforms suspended from cranes

CP 79 : Code of practice for safety management system for construction worksites

SS 586 : 1 Specification for hazard communication for hazardous chemicals and dangerous goods - Transport and storage of dangerous goods

SS 554 : Code of practice for indoor air quality for air-conditioned buildings

SS 586 : 2 Specification for hazard communication for hazardous chemicals and dangerous goods - Globally harmonised system of classification and labelling of chemicals - Singapore's adaptations

CP 88 : 3 Code of practice for temporary electrical installations - Shipbuilding and ship-repairing yards

SS 571 : Code of practice for energy lockout and tagout

SS 508 : 1 Graphical symbols - Safety colours and safety signs - Design principles for safety signs in workplaces and public areas

CP 23 : Code of practice for formwork

SS 531 : 1 Code of practice for lighting of work places - Indoor

SS 98 : Industrial safety helmets

SS 557 : Code of practice for demolition

SS 531 : 2 Code of practice for lighting of work places - Outdoor

SS 549 : Code of practice for selection, use, care and maintenance of hearing protectors

SS 508 : 4 Specification for graphical symbols - Safety colours and safety signs - Design principles for graphical symbols for use in safety signs

SS 508 : 3 Graphical symbols - Safety colours and safety signs - Safety signs used in workplaces and public areas

SS 508 : 2 Specification for graphical symbols - Safety colours and safety signs - Design principles for product safety labels

SS 536 : Code of practice for the safe use of mobile cranes

SS 537 : 2 Code of practice for safe use of machinery - Woodworking machinery

SS 568 : Code of practice for confined spaces

SS 550 : Code of practice for installation, operation and maintenance of electric passenger and goods lifts

SS 510 : Code of practice on safety in welding and cutting (and other operations involving the use of heat)

SS 548 : Code of practice for selection, use and maintenance of respiratory protective devices

SS 511 : Code of practice for diving at work

CP 88 : 1 Code of practice for temporary electrical installations - Construction and building sites

CP 14 : Code of practice for scaffolds


ထိုလုပ္ငန္းလမ္းညႊန္မ်ားတြင္ မည္သည္တို႔ ပါ၀င္သင့္သနည္း

ဤစာအုပ္အတြက္ ရည္ညႊန္းကိုးကားေသာ စာအုပ္မ်ားစာရင္း၊ ဤစာအုပ္ကို ျပဳစုသူမ်ား၏ စာရင္း ကိုေဖာ္ျပသည္။

အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္မ်ား - ဤစာအုပ္တြင္သံုးထားေသာ ပစၥည္းအစိတ္အပိုင္းမ်ားကို အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုရွင္းျပသည္။

ဤစာအုပ္တြင္ေဖာ္ျပထားသည့္ ပစၥည္းမ်ား၏ ရိွရမည့္ စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားကို တိက်စြာ အေသးစိတ္ေဖာ္ျပသည္။

ဤပစၥည္းမ်ား၏ ခံႏိုင္ရည္အားမ်ားကို ေဖာ္ျပသည္။

ဤပစၥည္းမ်ားကို သတ္မွတ္ထားေသာ စံခ်ိန္ျပည့္မျပည့္ စမ္းသပ္ရမည့္ နည္းလမ္းမ်ားကို ေဖာ္ျပသည္။

ပစၥည္းမ်ားကို ထင္သာျမင္သာရိွေစရန္ ပံုမ်ားျဖင့္ သရုပ္ေဖာ္ျပသည္။ ဥပမာ - ျငမ္းစင္အတြက္ လုပ္ငန္းလမ္းညႊန္တြင္ ျငမ္းစင္ ၏ ပံုႏွင့္တကြ ျငမ္းစင္တြင္ပါ၀င္ေသာ အစိတ္အပိုင္းမ်ား၊ အတိုင္းအတာမ်ားကို ေဖာ္ျပသည္။

ထိုလုပ္ငန္းလမ္းညႊန္မ်ားကို မည္သူတို႔က မည္ကဲ့သို႔ ေရးဆဲြမည္နည္း၊ မည္မွ်အခ်ိန္ယူရမည္နည္း

လုပ္ငန္းလမ္းညႊန္မ်ားျပဳစုရာတြင္ စံႏံႈးေရးဆဲြေရးအဖဲြ႔မွ အရာရိွမ်ား၊ သက္ဆိုင္ရာဌာန ႏွင့္ နယ္ပယ္မ်ားမွ အင္ဂ်င္နီယာႀကီး မ်ား၊ မန္ေနဂ်ာမ်ား၊ စမ္းသပ္စစ္ေဆးေရး ကုမၸဏီမ်ားမွ ကြ်မ္းက်င္သူမ်ား။ စက္မႈတကၠသိုလ္မွ ပါေမာကၡမ်ား၊ ျပင္ပပညာရွင္ မ်ား စသျဖင့္ သက္ဆိုင္သူ ပညာရွင္အားလံုး ပါ၀င္ေသာအဖဲြ႔ဖဲြ႔ကာ ေရးဆဲြပါသည္။

အေမရိကန္၊ ၿဗိတိသွ်ကဲ့သို႔ေသာ ႏိုင္ငံႀကီးမ်ားမွ ထုတ္ထားေသာ လုပ္ငန္းလမ္းညႊန္မ်ား ရိွသည္ျဖစ္ရာ ျမန္မာႏိုင္ငံအေနႏွင့္ ထုိ စာအုပ္မ်ားကို ရည္ညႊန္းႏိုင္ပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ အနီးစပ္ဆံုး စင္ကာပူႏိုင္ငံမွ ထုတ္ထားေသာ CP/SS စာအုပ္မ်ားကို လည္း ရည္ညႊန္းႏုိင္ပါသည္။

လုပ္ငန္းလမ္းညႊန္မ်ားေရးဆဲြရန္ မည္မွ်ၾကာမည္နည္းဆိုသည္မွာ တသမတ္တည္းမရိွႏိုင္ပါ။ ေရးဆဲြမည့္ လုပ္ငန္းလမ္းညႊန္ အလိုက္ အခ်ိန္ယူရမည္ျဖစ္ပါသည္။ ဥပမာ - လုပ္ငန္းသံုးခေမာက္အတြက္ ေရးဆဲြရန္ အခ်ိန္သိပ္ယူရမည္ မဟုတ္ေသာ္ လည္း၊ ျငမ္းစင္ေဆာက္လုပ္ျခင္း၊ ကရိန္းအသံုးျပဳျခင္း စသည္တို႔အတြက္မူ အခ်ိန္ယူရမည္ျဖစ္ပါသည္။

ခန္႔မွန္းေျခ ၆ လ မွ တစ္ႏွစ္ခဲြခန္႔ အခ်ိန္ယူလွ်င္ ျဖစ္ႏိုင္မည္ ထင္ပါသည္။

လုပ္ငန္းလမ္းညႊန္မ်ားေရးဆဲြျခင္းအတြက္ အေျခခံလိုအပ္ခ်က္ျဖစ္ေသာ ျမန္မာစံခ်ိန္စံညႊန္း အတိုင္းအတာမ်ား

လုပ္ငန္းလမ္းညႊန္မ်ားေရးဆဲြရာတြင္ အတိုင္းအတာမ်ား၊ စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားပါသျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံအေနႏွင့္ ဤ လုပ္ငန္း လမ္းညႊန္မ်ားမေရးဆဲြမီ ပထမဦးစြာလုပ္ရမည္မွာ ျမန္မာစံႏံႈးတစ္ခုကို ခိုင္ခိုင္မာမာျပဌာန္း အသံုးျပဳရန္ ျဖစ္ပါသည္။

ယခု ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ တစ္ႏိုင္ငံလံုး တစ္ေျပးညီသံုးေသာ စံႏံႈးစနစ္တစ္ခု မရိွေသးပါ။ လက္ရိွျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ Imperial စနစ္ ကိုသံုးေနသလား၊ မက္ထရစ္စနစ္ကို သံုးေနသလားဟု ေမးလာလွ်င္ပင္ အေျဖမရိွပါ။ အဆင္ေျပသလို သံုးေနၾကတာ ျဖစ္ပါသည္။

ဥပမာျပရလွ်င္ -

စပါး၊ ပဲ၊ ေျပာင္းမ်ား ေရာင္း၀ယ္ရာ၌ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းတြင္ ျပည္၊ စိတ္၊ ခဲြ၊ တင္း ႏွင့္ သံုးပါသည္။ သို႔ေသာ္ ထို ျပည္ေတာင္း၊ စိတ္ေတာင္း၊ ခဲြေတာင္း၊ တင္းေတာင္းမ်ားကို ခ်ိန္ကိုက္သည့္ (calibration) လုပ္ေပးသည့္စနစ္ မရိွေသးပါ။ တစ္တင္းသည္ ထုထည္အားျဖင့္ ကုဗလက္မ သို႔မဟုတ္ ကုဗေပ၊ ကုဗမီတာ မည္မွ်ရိွရမည္ဟု စံသတ္မွတ္ခ်က္မရိွပါ။ ၁၆ ျပည္တစ္တင္းဟု ဆိုေသာ္ျငားလည္း ထိုတင္းေတာင္းသည္ ၁၆ ျပည္ျပည့္မျပည့္ စစ္ေဆးမည့္သူ၊ စစ္ေဆးမည့္ အဖဲြ႔အစည္း မရိွေသးပါ။ စပါးတစ္တင္းသည္ အေလးခ်ိန္မည္မွ်ရိွရမည္။ ဆန္တစ္တင္းသည္ အေလးခ်ိန္မည္မွ်ရိွရမည္။ ေျမပဲဆံတစ္တင္းသည္ အေလးခ်ိန္မည္မွ်ရိွရမည္။ ႏွမ္းတစ္တင္းသည္ အေလးခ်ိန္မည္မွ်ရိွရမည္၊ ေျမပဲဆီတစ္ပိႆာသည္ ထုထည္အားျဖင့္မည္မွ်၊ ေနၾကာဆီ တစ္ပိႆာသည္ ထုထည္မည္မွ် စသျဖင့္ သတ္မွတ္ျပဌာန္းေပးရန္ အေရးႀကီးပါသည္။

ထို႔အတူ ခ်ိန္တြယ္ရာတြင္လည္း က်ပ္သား ႏွင့္ ပိႆာကို သံုးၾကေသာ္လည္း ထို အေလးမ်ားကို ခ်ိန္ကိုက္သည့္ (calibration) လုပ္ေပးသည့္ စနစ္မရိွေသးပါ။ ဆိုင္မ်ား၊ ေစ်းမ်ား၌ သံုးေနသည့္ အေလး၊ ခ်ိန္ခြင္တင္းေတာင္းမ်ားသည္ မွန္မွန္ကန္ကန္ရိွမရိွ စစ္ေဆးသည့္ စနစ္မရိွေသးပါ။ ယုတ္စြအဆံုး အလြန္အဖိုးတန္လွေသာ ေရႊအေရာင္းအ၀ယ္ လုပ္သည့္ေနရာတြင္ပင္ ထိုဆိုင္မွ ခ်ိန္ခြင္၊ အေလးမ်ားသည္ မွန္မွန္ကန္ကန္ဟုတ္မဟုတ္ မည္သူက စစ္ေဆးထားပါသနည္း။ စစ္ေဆးသည့္အဖဲြ႔ ရိွသည္ဆုိလွ်င္ ပင္ ထိုအဖဲြ႔သည္ မွန္မွန္ကန္ကန္ စစ္ျခင္း ဟုတ္ပါသလား။ မည္သည့္စံႏံႈးကို လက္ကိုင္ထားကာ စစ္ေဆးပါသနည္း။ 

ထို႔အတြက္ ျမန္မာစံတစ္ခု ျပဌာန္းကာ ထိုစံခ်ိန္မ်ားအတိုင္း တစ္ႏိုင္ငံလံုး လုိက္နာလုပ္ေဆာင္ၾကရပါမည္။ ခ်ိန္ကိုက္ျခင္း (calibration) လုပ္ေပးသည့္အဖဲြ႔မ်ားကို ဖဲြ႔လည္းဖဲြ႔စည္း၊ ေသခ်ာစြာလည္း သင္တန္းေပးကာ တိက်မွန္ကန္ေသာ စက္မ်ား ႏွင့္တကြ ၿမိဳ႔နယ္မ်ားတြင္ ထားေပးရပါမည္။ သို႔ေသာ္ ထိုအဖဲြ႔မ်ားသည္ တကယ္္လုပ္မလုပ္ ဆုိသည္ကို ေစာင့္ၾကည့္မည့္ အဖဲြ႔မ်ားလည္း ထားေပးရန္လုိပါမည္။ ခ်ိန္ကိုက္ျခင္း၏ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားကို ေျပာျပကာ မိမိတို႔၏ အေလးခ်ိန္ခြင္၊ တင္းေတာင္းမ်ားကို ခ်ိန္ကိုက္ရန္ (calibration) လည္း ျပည္သူမ်ားကို အသိပညာေပးရန္ လိုပါသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ AFTA ကုိ စတင္အေကာင္အထည္ေဖာ္က်င့္သံုးမည္ျဖစ္ရာ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ႏိုင္ငံတကာ စံႏံႈးမ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီေသာ တိုင္းတာေရးစနစ္တစ္ခု မျဖစ္မေနခ်မွတ္ က်င့္သံုးရပါမည္။

သို႔အတြက္ Metric စနစ္ႏွင့္ Imperial စနစ္ မည္သည့္စံႏံႈးကို လက္ခံက်င့္သံုးမည္ဆုိသည္ကို ဆံုးျဖတ္ရန္လိုပါသည္။ မက္ထရစ္စနစ္မွာ တြက္ရခ်က္ရ၊ ေျပာဆိုရလြယ္သျဖင့္ အားသာခ်က္ရွိပါသည္။ အဂၤလိပ္အတိုင္းအတာမ်ားႏွင့္ အသားက် ေနေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္မူ မက္ထရစ္စနစ္ကို က်င့္သံုးမည္ဆိုလွ်င္ အခ်ိန္ယူရပါလိမ့္မည္။ အစပိုင္းတြင္ အခက္အခဲရိွႏိုင္ ေသာ္လည္း မျဖစ္ႏိုင္စရာ မရိွပါ။ ႏွစ္အနည္းငယ္အတြင္း အေလ့အက်င့္ရသြားပါလိမ့္မည္။

ဤသို႔ျပဳလုပ္ရန္ ျမန္မာႏိုင္ငံ စံခ်ိန္စံညႊန္းအဖဲြ႔ ဖဲြ႔စည္း လုပ္ေဆာင္ရပါမည္။ ထိုအဖဲြ႔သည္ ပထမဦးစြာ Imperial ႏွင့္ Metric စနစ္ ႏွစ္ခုအနက္ မည္သည့္စနစ္ကို ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ သံုးမည္နည္းဆိုသည္ကို ဆံုးျဖတ္ရပါမည္။ ထို႔ေနာက္ စံ သတ္မွတ္ ခ်က္မ်ား ျပဌာန္းျပဳစုရပါမည္။ စံအေလးခ်ိန္ခြင္၊ တင္းေတာင္းမ်ား ထုတ္လုပ္ရပါမည္။ ထို စံအေလးခ်ိန္ခြင္တင္းေတာင္းမ်ား၏ အတုိင္းအတာ၊ ျပဳလုပ္သည့္ပစၥည္း၊ သံုးစဲြသည့္ကိရိယာ စသည္တို႔ကို သတ္မွတ္ေပးရပါမည္။ ခ်ိန္ကိုက္သည့္ calbrication ကိရိယာမ်ား မွာယူသံုးစဲြရပါမည္။ ဤကိစၥကုိ အခ်ိန္ယူလုပ္ေဆာင္ရန္ လိုပါသည္။

လုပ္ငန္းလမ္းညႊန္မ်ားကို မည္ကဲ့သို႔ လက္ေတြ႔အသံုးခ်မည္နည္း

လုပ္ငန္းလမ္းညႊန္မ်ားသည္ လုပ္ငန္းတစ္ခုလုပ္ရန္အတြက္ စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားျဖစ္သျဖင့္ ဤသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားအတိုင္း လိုက္နာလုပ္ေဆာင္ၾကရန္ တစ္ႏိုင္ငံလံုးသို႔ အသိေပး၊ အေၾကာင္းၾကားထားရန္လိုပါသည္။ အသိေပးရံုမွ်ႏွင့္ မလံုေလာက္၊ တကယ္လုိက္နာ၊ မလိုက္နာ ဆိုသည္ကိုလည္း တိတိက်က်စစ္ေဆးကာ မလိုက္နာသူမ်ားကို ဥပေဒ၌ ျပဌာန္းထားသည့္ အတိုင္း အေရးယူအျပစ္ေပးရန္ လိုပါသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ျဖစ္ပြားရေသာ မီးေလာင္မႈမ်ားအနက္ လွ်ပ္စစ္ေၾကာင့္ျဖစ္ရေသာ မီးေလာင္မႈမ်ား၊ မဂၤလာေတာင္ညြန္႔ သုိေလွာင္ရံုမ်ား၌ ျဖစ္ေသာ ေပါက္ကဲြမႈမ်ားမွာ ဤကဲ့သို႔ေသာ လုပ္ငန္းလမ္းညႊန္မ်ားမရိွျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။ အေဆာက္အဦမ်ား ေဆာက္လုပ္ရာတြင္ မီးႀကိဳးသြယ္တန္းသည့္စနစ္၊ မီးေလာင္မႈကို ကာကြယ္သည့္စနစ္မ်ားကိုသာ တိတိ က်က်ျပဌာန္းၿပီး လက္ေတြ႔လိုက္နာက်င့္သံုးေစပါက ဤမီးေလာင္မႈမ်ား ျဖစ္စရာ အေၾကာင္းမရိွပါ။

ထို႔ေၾကာင့္ ဤလုပ္ငန္းလမ္းညႊန္မ်ားကို အျမန္ဆံုး ေရးဆဲြအေကာင္အထည္ေဖာ္ၿပီး အမ်ားျပည္သူသို႔ ျဖန္႔ေ၀ရန္၊ အလုပ္ရံု ေဆြးေႏြးပဲြမ်ား၊ ေဟာေျပာပဲြမ်ားက်င္းပၿပီး က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ပညာေပးရန္၊ လိုအပ္ေသာ သင္တန္းမ်ားေပးရန္၊ သင္တန္း ဆင္းၿပီးသူမ်ားအား လက္မွတ္ထုတ္ေပးရန္ႏွင့္ ထိုလက္မွတ္ရိွသူမ်ားအားသာ သက္ဆုိင္ရာလုပ္ငန္းမ်ား၌ လုပ္ကုိင္ၾကေစရန္၊ လက္မွတ္မရိွဘဲ လုပ္ကိုင္သူမ်ားကို ျပင္းျပင္းထန္ထန္ အေရးယူအျပစ္ေပးရန္။ လုပ္ငန္းလမ္းညႊန္မ်ားအတိုင္း  လက္ေတြ႔ လိုက္နာက်င့္သံုးျခင္းရိွမရိွ စစ္ေဆးၿပီး မလိုက္နာသူမ်ားကို အေရးယူရန္ စသည္တို႔ လုပ္ေဆာင္ရန္လုိပါသည္။


၄။ လုပ္ငန္းခြင္အႏၱရာယ္ ကင္းရွင္းေရးစီမံခ်က္စနစ္ (Safety Management System)

လုပ္ငန္းခြင္အႏၱရာယ္ ကင္းရွင္းေရးစီမံခ်က္စနစ္ ဟူသည္ အဘယ္နည္း

လုပ္ငန္းခြင္အႏၱရာယ္ ကင္းရွင္းေရးစီမံခ်က္စနစ္ဟူသည္ လုပ္ငန္းခြင္အတြင္း မေတာ္တဆမႈေၾကာင့္ ေသဆံုးျခင္း၊ ထိခိုက္ ဒဏ္ရာရျခင္းမ်ားမျဖစ္ေပၚေစရန္ ေရးဆဲြ၊ ခ်မွတ္ က်င့္သံုးေသာစနစ္တစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ လုပ္ငန္းခြင္မ်ား၌ ဤစနစ္ကို ခ်မွတ္ က်င့္သံုးရန္ နည္းဥပေဒျဖင့္ ျပဌာန္းထားသည္။

စင္ကာပူတြင္ ျပဌာန္းထားေသာ နည္းဥပေဒမွာ -

Workplace Safety And Health (Safety And Health Management System And Auditing) Regulations 2009

ျဖစ္ပါသည္။လုပ္ငန္းခြင္အႏၱရာယ္ ကင္းရွင္းေရးစီမံခ်က္စနစ္ တြင္ မည္သည္တို႔ပါသနည္း

စင္ကာပူမွ လုပ္ငန္းခြင္အႏၱရာယ္ ကင္းရွင္းေရးစီမံခ်က္စနစ္တြင္ အခန္း (၁၄) ခုပါသည္။

1. Safety Policy

2. Safe Work Practices

3. Safety Training

4. Group Meeting

5. Incident Investigation and Analysis

6. In-house Safety Rules and Regulations

7. Safety Promotion

8. Evaluation, Selection and Control of Sub-contractors

9. Safety Inspections

10. Maintenance Regime for all Machinery and Equipment

11. Hazard Analysis

12. The Control of Movemnet and Use of Hazardous Substances an Chemicals

13. Emergency Prepardness

14. Occupational Health Programs

လုပ္ငန္းခြင္အႏၱရာယ္ ကင္းရွင္းေရးစီမံခ်က္စနစ္ကို လက္ေတြ႔မည္ကဲ့သို႔ အသံုးခ်မည္နည္း

လုပ္ငန္းခြင္အႏၱရာယ္ ကင္းရွင္းေရးစီမံခ်က္စနစ္တြင္ လုပ္ငန္းခြင္၌ မည္သည္တို႔လုပ္ရမည္ကို တစ္ပါတည္း သတ္မွတ္ ထားသည္။ ဥပမာ -

Safe Work Practice ဆိုလွ်င္ ျငမ္းဆင္ျခင္းလုပ္ငန္း လုပ္ရမည္ဆိုပါစို႔။ ျငမ္းဆင္ရာတြင္ အႏၱရာယ္ကင္းေအာင္ မည္ကဲ့သုိ႔ လုပ္ေဆာင္ရမည္။ မည္သည္တို႔ ပံ့ပိုးေပးရမည္။ မည္သူတို႔က မည္သည့္တာ၀န္ယူရမည္ စသည္ကို ေရးဆဲြကာ တင္ျပ ရသည္။ ပေရာဂ်က္မန္ေနဂ်ာက အတည္ျပဳလက္မွတ္ထိုးေပးမွ ျငမ္းဆင္ခြင့္ရသည္။ မိမိတို႔တင္ျပထားသည့္အတိုင္း လိုက္နာလုပ္ကိုင္ရသည္။ 

Safey Training တြင္ မည္သည့္လုပ္ငန္းမ်ားလုပ္ကိုင္ရန္ မည္သည့္သင္တန္းမ်ား တက္ရမည္ကို သတ္မွတ္ထားသည္။ ထုိသင္တန္းတက္ထားသူမ်ားသာ ထိုလုပ္ငန္းကို လုပ္ခြင့္ရိွသည္။ လုပ္ငန္းမစမီ သင္တန္းဆင္းလက္မွတ္မ်ားကို တင္ျပရသည္။

Group Meeting ၌ မည္ကဲ့သို႔စည္းေ၀းပဲြမ်ားလုပ္ရမည္။ စည္းေ၀းပဲြမွတ္တမ္းမ်ား သိမ္းဆည္းထားရမည္ စသျဖင့္ ျပဌာန္း ထားသည္။ စည္းေ၀းပဲြမွတ္တမ္းမ်ားကိုလည္း စနစ္တက် သိမ္းဆည္းထားရသည္။

-       အစရိွသျဖင့္ ျဖစ္သည္။

စစ္ေဆးရန္၊ သင္တန္းေပးရန္၊ မွတ္တမ္းတင္ရန္ စသည္တို႔အတြက္ လိုအပ္ေသာ ပံုစံမ်ားပါ တစ္ပါတည္း ျပင္ဆင္ထားရသည္။

လုပ္ငန္းခြင္အႏၱရာယ္ ကင္းရွင္းေရးစီမံခ်က္စနစ္ကား လုပ္ငန္းတစ္ခုလုပ္ကိုင္ရန္ အလြန္ျပည့္စံုလွသည္။ လုပ္ငန္းခြင္ အႏၱရာယ္ကင္းေစေရးအတြက္ ထိုစနစ္မွ ျပဌာန္းထားသည့္အတိုင္း လုိက္နာလုပ္ကိုင္ရန္ လိုသည္။ လုပ္ငန္းစစ္အဖြဲ႔ လာစစ္သည့္ အခါလည္း ထို လုပ္ငန္းခြင္အႏၱရာယ္ ကင္းရွင္းေရးစီမံခ်က္စနစ္ကို အဓိကထား စစ္ေလ့ရိွသည္။

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

1 comment:

Anonymous said...

I think some of the fire cases are deliberately did by the people for some secret reasons.Will it be funny, if you talk about that fire cases (E.g Thi La War Thit Pone Mee). Thanks.