Tuesday, December 6, 2016

Incident Investigation Procedure ကို သက္ငယ္မုဒိမ္းမႈ ေျဖရွင္းရာတြင္ အသံုးခ်ပံု

(၁) ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အသိဉာဏ္ပညာ ႀကီးမားပံု

စင္ကာပူေရာက္ျမန္မာမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေတြ႔ဆံုပဲြကို ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ ၁ ရက္ေန႔က က်င္းပခဲ့ရာ စင္ကာပူေရာက္ ျမန္မာအေတာ္မ်ားမ်ား တက္ေရာက္ၾကပါသည္။ အေမးအေျဖက႑၌ သက္ငယ္မုဒိမ္းမႈမ်ား မ်ားျပားလာေန ျခင္းအေပၚ မခံစားႏိုင္သူတစ္ဦးက စင္ကာပူမွ ႀကိမ္လံုး၀ယ္သြားကာ နာနာႏွက္ေပးပါရန္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ထံ ေမတၱာရပ္ခံ (အႀကံေပး?) ၏။ (ကြ်န္ေတာ့္အလိုျဖင့္ ႀကိမ္လံုး၀ယ္စရာမလိုပါ။ ဘလိတ္ဒါးတစ္ေခ်ာင္းရိွလွ်င္ ကိစၥၿပီးပါသည္။ ဤကား စကားခ်ပ္)

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ေျဖေသာအေျဖမွာ အလြန္ပညာရိွလွ၏။ ထို႔ေၾကာင့္ပင္ ကြ်န္ေတာ္က သူ႔ကို ခ်စ္ခင္ ေလးစားေနရျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ သူေျပာတာကိုေတာ့ အတိအက်မမွတ္မိေတာ့ပါ။ ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားပါပါသည္။

သူက ထိုမုဒိမ္းေကာင္မ်ားကို ႀကိမ္ဒဏ္၊ ေသဒဏ္စေသာ ျပစ္ဒဏ္ႀကီးႀကီးမ်ား ေပးလိုက္ရံုႏွင့္ သည္ကိစၥမ်ား ပ,ေပ်ာက္ သြားမည္မဟုတ္။ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုသည့္ အေၾကာင္းရင္းကိုရွာရမည္။ ယခု ကိစၥတြင္ အေၾကာင္းအခ်က္မ်ားစြာ ပါ၀င္ပတ္သက္ေန၏။ ထိုအထဲတြင္ လူေနမႈစနစ္လည္း ပါ၏။ မိဘမ်ားက စီးပြားေရးခ်ိဳ႔တဲ့၍ သားသမီးမ်ားကို ျပန္မၾကည့္ႏိုင္ တာလည္းပါ၏။ အင္တာနက္ေခတ္စားလာေတာ့ ဟိုကား၊ သည္ကားေတြ ၾကည့္လို႔ရတာလည္းပါ၏ . . စသည္တို႔ျဖစ္ပါသည္။

ကြ်န္ေတာ္ထပ္ျဖည့္ခ်င္သည္မွာ လူတို႔၏ အသိဉာဏ္ပညာနိမ့္က်လာျခင္းႏွင့္ ပတ္၀န္းက်င္က ထိန္းကြပ္ၾကပ္မ ေပးျခင္းလည္း ပါပါသည္။

ဤကိစၥကို ဘယ္လိုေျဖရွင္းၾကမည္နည္း။ အနာသိလွ်င္ ေဆးရိွပါသည္။

(၂) Incident Investigation Procedure

BCSS (Building Construction Supervisors Safety Course) သင္တန္းတြင္ Incident Investigation အေၾကာင္းလည္း ထည့္သင္ရသည္။ ၿပီးခဲ့ေသာ တနဂၤေႏြက ကြ်န္ေတာ္ သင္တန္းသားမ်ားကို Incident Investigation အေၾကာင္း ရွင္းျပေတာ့ သည္နည္းကို သည္ Incident Investigation တစ္ေနရာတည္းတြင္ မဟုတ္။ အျခားေနရာမ်ားတြင္ပါ သံုးလို႔ရေသးေၾကာင္း၊ ယခု ျပႆနာတက္ေနသည့္ သက္ငယ္မုဒိမ္းမႈတြင္လည္း ဤနည္းကို အသံုးခ်၍ရေၾကာင္း ရွင္းျပခဲ့ပါသည္။ ယခု ထိုအေၾကာင္း မိတ္ေဆြမ်ားကို ျပန္လည္ ေဖာက္သည္ခ်ပါအံ့။

Incident Investigation (လုပ္ငန္းခြင္မေတာ္တဆမႈမ်ားကို စံုစမ္းစစ္ေဆးျခင္း) ကို ခ်ဳပ္လိုက္လွ်င္ အဆင့္ ေလးဆင့္ပါသည္။

၁။ အခ်က္အလက္မ်ားစုေဆာင္းျခင္း (Data collection)
၂။ ရလာေသာ အခ်က္အလက္မ်ားေပၚအေျခခံလွ်က္ စိစစ္ေလ့လာၿပီး အစီရင္ခံစာေရးျခင္း၊ ထိုအစီရင္ခံစာ၌ ေနာင္တြင္ ထိုကဲ့သို႔ေသာ အလားတူ မေတာ္တဆမႈမ်ားမျဖစ္ေအာင္ မည္ကဲ့သို႔လုပ္ရမည္ဟူသည့္ အႀကံျပဳခ်က္ ပါသည္။ (Analysis, report writing and recommendation)
၃။ အႀကံျပဳခ်က္အတိုင္း လက္ေတြ႔ လိုက္နာလုပ္ေဆာင္ျခင္း (Implementation)
၄။ ဤနည္းလမ္းသည္ လုပ္ငန္းခြင္မေတာ္တဆမႈမ်ားကို တကယ္ ေလွ်ာ့ခ်ေပးႏိုင္၊ မေပးႏုိင္။ တကယ္ အလုပ္ျဖစ္၊ မျဖစ္ ျပန္လည္ ဆန္းစစ္ေလ့လာျခင္း (Review the effectiveness)

ယခု ကြ်န္ေတာ္က Incident Investigation အေၾကာင္းေျပာေနျခင္းမဟုတ္ဘဲ သက္ငယ္မုဒိန္းမႈအေၾကာင္း ေျပာမွာျဖစ္၍ Incident Investigation အေၾကာင္းကို ခ်န္လွပ္ခဲ့ပါမည္။ ဒါမွ Incident Investigation အေၾကာင္း သိလိုပါေသးသည္ ဆုိလွ်င္ေတာ့ ကြ်န္ေတာ္ပို႔ခ်သည့္ BCSS သင္တန္းကို လာတက္ပါဟုပဲ ဖိတ္ေခၚပါရေစ။
Incident Investigation တြင္ သံုးသည့္ အဆင့္ေလးဆင့္ကို ဤတစ္ေနရာတည္းတြင္မဟုတ္ဘဲ အျခားျပႆနာမ်ား ေျဖရွင္းရာတြင္လည္း သံုးႏိုင္ပါသည္။ ယခု သက္ငယ္ မုဒိန္းမႈမ်ားအား Incident investigation procedure သံုး၍ ေျဖရွင္းနည္းအေၾကာင္း ၾကည့္ၾကပါစို႔။

(၃) Incident Investigation Procedure ကို သက္ငယ္မုဒိန္းမႈမ်ား မျဖစ္ပြားေအာင္ လုပ္ရမည့္ လုပ္ငန္းစဥ္အျဖစ္ ေျပာင္းလဲ အသံုးခ်ႏိုင္ပံု

၁။ အခ်က္အလက္မ်ားစုေဆာင္းျခင္း (Data collection)

သက္ငယ္မုဒိန္းမႈ ျဖစ္ပြားမႈႏႈန္းကို စာရင္းေကာက္ရပါမည္။ ၁၉၆၀ ခုႏွစ္က ဘယ္ေလာက္၊ ၁၉၇၀ ခုႏွစ္က ဘယ္ေလာက္၊ ၁၉၈၀၊ ၁၉၉၀၊ ၂၀၀၀၊ ၂၀၁၀၊ ၂၀၁၁၊ ၂၀၁၂၊ ၂၀၁၃၊ ၂၀၁၄၊ ၂၀၁၅၊ ၂၀၁၆ စသည္။

ထို႔ေနာက္ မုဒိန္းေကာင္မ်ားအေၾကာင္းကို စံုစမ္းစစ္ေဆးရပါမည္။ ၎တို႔၏ အသက္အရြယ္အပိုင္းအျခား၊ ပညာ အရည္အခ်င္း၊ မိသားစုအေျခအေန၊ ထိုသူ၏ေနာက္ခံသမိုင္း၊ အက်င့္စာရိတၱ၊ ယခင္က ျပစ္မႈက်ဴးလြန္ခဲ့ဖူးျခင္း ရိွမရိွ၊ ရိွခဲ့လွ်င္ မည္ကဲ့သို႔ေသာ ျပစ္မႈျဖစ္သည္၊ ေထာင္က်ဖူး မက်ဖူး။ ႏွစ္ရွည္လမ်ား ေထာင္က်ခံခဲ့ရဖူးသူျဖစ္လွ်င္ အဘယ္နည္းျဖင့္ အျပင္ျပန္ေရာက္လာသည္၊ ထုိသူ၏ စိတ္အေျခအေန၊ အလုပ္အကိုင္၊ ၀င္ေငြ၊ ေနထိုင္သြားလာပံု စသည္။

ထို႔ေနာက္ မုဒိန္းက်င့္ခံရေသာ ကေလးငယ္မ်ား၏ အေျခအေနကို စံုစမ္းစစ္ေဆးရပါမည္။ ထိုကေလးတို႔၏ မိသားစု အေျခအေန၊ မိဘမ်ားကို သူတို႔ကုိ ၾကည့္ရႈေစာင့္ေရွာက္ႏုိင္ျခင္း ရိွမရိွ၊ ၎တို႔က်င္လည္ရေသာ ပတ္၀န္းက်င္၊ ရပ္ကြက္အေျခအေန၊ ေက်ာင္းေနရျခင္း ရိွမရိွ စသည္။

ထို႔ေနာက္ မုဒိန္းမႈျဖစ္ပြားရာနယ္ေျမ အေျခအေန။ ထိုနယ္ေျမတြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ ရာဇ၀တ္မႈမ်ား၊ ထိုနယ္ေျမ၏ လံုၿခံဳေရး အေျခအေန၊ ရဲစခန္းမ်ားအေျခအေန၊ ရဲမ်ား၏ ျပည္သူလူထုအေပၚ ၾကည့္ရႈေစာင့္ေရွာက္ႏိုင္မႈ အေျခအေန စသည္။

အေရးႀကီးဆံုးမွာ ထိုအမႈမ်ားကို မည္မွ် ျမန္ျမန္ဆန္ဆန္ ကိုင္တြယ္ႏိုင္သည္။ တရားစီရင္ေရးစနစ္ မည္မွ်အားေကာင္းသည္၊ ထုိသူမ်ားကို မည္ကဲ့သို႔ စီရင္ခ်က္ခ်လိုက္သည္။ ထုိကဲ့သို႔ စီရင္ခ်က္ခ်လိုက္သည့္အခါ တရားခံျဖစ္သူ မည္ကဲ့သုိ႔ ခံစားရသည္၊ ထိုကဲ့သို႔ အမႈက်ဴးလြန္သူကို စီရင္ခ်က္ခ် အျပစ္ေပး၊ အေရးယူလိုက္ၿပီးသည့္ေနာက္ပိုင္းတြင္ သက္ငယ္မုဒိန္းမႈမ်ား ဆက္ျဖစ္ေနေသးသည္၊ မျဖစ္ေတာ့သည္ စသည္။

၂။ ရလာေသာ အခ်က္အလက္မ်ားေပၚအေျခခံလွ်က္ စိစစ္ေလ့လာၿပီး အစီရင္ခံစာေရးျခင္း၊ ထိုအစီရင္ခံစာတြင္ ေနာင္တြင္ ထိုကဲ့သို႔ေသာ အလားတူ မေတာ္တဆမႈမျဖစ္ေအာင္ မည္ကဲ့သို႔လုပ္ရမည္ဟူသည့္ အႀကံျပဳခ်က္ ပါသည္။ (Analysis, report writing and recommendation)

ထုိစုေဆာင္းရရိွလာေသာ အခ်က္အလက္မ်ားအေပၚ အေျခခံကာ မည္သည့္အတြက္ ယခုကဲ့သို႔ သက္ငယ္ မုဒိန္းမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚေနရသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ ယခင္ကထက္ ျဖစ္ပြားႏႈန္း ပိုမိုမ်ားျပားလာရသည္။ မည္သည့္အခ်ိန္မွ စတင္ကာ ျဖစ္ပြားႏႈန္း ပိုမိုမ်ားျပားလာသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ မုဒိန္းမႈက်ဴးလြန္သူမ်ားမွာ မည္သည့္အတြက္ က်ဴးလြန္သည္။ မည္ကဲ့သုိ႔ေသာ သူမ်ားျဖစ္သည္ စသျဖင့္ ျပည့္စံုလံုေလာက္ေသာ အစီရင္ခံစာ ေရးရပါမည္။ ထိုအစီရင္ခံစာ၏ အဓိက ရလဒ္မွာ ျဖစ္ပြားရေသာ အေျခခံအေၾကာင္းရင္း (Root cause) ကို ရေအာင္ရွာယူျခင္း ျဖစ္၏။

အေျခခံအေၾကာင္းရင္းကို သိၿပီဆိုလွ်င္ သက္ငယ္မုဒိန္းမႈမ်ား ေနာက္ထပ္မျဖစ္ပြားေအာင္၊ ေလ်ာ့က်ေအာင္၊ ထုိမွတဆင့္ ပေပ်ာက္သြားေအာင္ မည္ကဲ့သို႔ လုပ္သင့္သည္/လုပ္ရမည္ကို အႀကံျပဳရပါမည္။ အႀကံျပဳခ်က္သည္ လက္ေတြ႔က်ရမည္၊ က်ဳိးေၾကာင္း ဆီေလ်ာ္ညီညြတ္ရမည္ (Resonably practicable)။ တကယ္အလုပ္ျဖစ္ေသာ နည္းလမ္းျဖစ္ရမည္။ ေလထဲတိုက္အိမ္ေဆာက္သည့္ မျဖစ္ႏိုင္သည့္နည္းလမ္းမ်ား မျဖစ္ေစရ။ တင္ျပလုိက္သည့္ နည္းလမ္းသည္ အလြန္ ေကာင္းခ်င္ေကာင္းေနေပလိမ့္မည္။ သို႔ေသာ္ လက္ေတြ႔အသံုးခ်၍ မရလွ်င္ အလကားသာျဖစ္သည္ ဆုိသည္ကို မေမ့သင့္။

၃။ အႀကံျပဳခ်က္အတိုင္း လက္ေတြ႔ လိုက္နာလုပ္ေဆာင္ျခင္း (Implementation of Recommendations)

အစီရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားကို လက္ေတြ႔ခ်မွတ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ၾကည့္ရပါမည္။ အေကာင္ အထည္ေဖာ္ျခင္းဆုိသည္မွာ မလိုလားအပ္ေသာ စာရင္းဇယားႀကီးမ်ားႏွင့္ စာရြက္ေပၚတြင္ စီမံကိန္း ေအာင္ျမင္ေနျခင္းကို ဆိုလိုတာမဟုတ္။ တကယ္ကြ်မ္းက်င္ေသာ ၀န္ထမ္းမ်ားက တကယ္ ေစတနာပါပါႏွင့္ အားစိုက္ခြန္စိုက္ လုပ္ေဆာင္ၾကျခင္း ကို ဆိုလိုပါသည္။ မိမိတို႔လုပ္ေနျခင္းသည္ မိမိတို႔ လခရေရးတစ္ခုတည္းအတြက္သာမဟုတ္။ တစ္မ်ိဳးသားလံုးအတြက္ အေရးႀကီးသည္ဆိုသည္ကို ေခါင္းထဲတြင္ သံမႈိႏွက္သကဲ့သို႔ စဲြေနရမည္။ စဲြေနေအာင္လည္း အႀကီးအကဲလုပ္သူမ်ားက ရိုက္သြင္းေပးထားရမည္။ အစိုးရကလည္း ၎တို႔လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ပံ့ပုိးေပးရမည္။

အေရးႀကီးသည့္တစ္ခ်က္မွာ ထိုကိစၥတြင္ ဆိုးေပေတလိပ္ေနသူမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္ေနႏိုင္သျဖင့္ သက္ငယ္မုဒိန္းမႈ ေလ်ာ့က်ေရး အစီအမံ၌ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ေနသူမ်ား (အထူးသျဖင့္ အမ်ိဳးသမီး၀န္ထမ္းမ်ား) ၏ လံုၿခံဳေရးကို အာမခံေပးဘို႔ ျဖစ္ပါသည္။ ဤသည္မွာ ေရရွည္စီမံကိန္းျဖစ္သလို ႏိုင္ငံႏွင့္ခ်ီ၍ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ လုပ္ေဆာင္ရမည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ အခ်ိန္ကုန္မည္၊ ေငြကုန္မည္။ သို႔ေသာ္ ျပည္သူမ်ား တထိတ္ထိတ္ တလန္႔လန္႔ႏွင့္ က်ီးလန္႔စာစား ျဖစ္ေနရသည့္ဘ၀မွ လြတ္ကင္းေအာင္ လုပ္ကိုလုပ္ရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ အျပစ္မဲ့ကေလးသူငယ္မ်ား၏ အနာဂတ္အေရးျဖစ္သျဖင့္ အထူးႀကိဳးစားအားထုတ္ လုပ္ကိုင္ ၾကရန္ လိုေပသည္။

ထိုကိစၥသည္ အလြန္က်ယ္ျပန္႔၏။ ျပည္သူအမ်ား၏ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈလည္း အေရးႀကီးသည္။ အမ်ားျပည္သူ ပညာေပး အစီအစဥ္မ်ားပါမည္။ ေတေပေလလြင့္ေနသူမ်ားကို လူ႔အသိုင္းအ၀ိုင္းထဲ ၀င္ဆံ့လာေအာင္၊ လူရာ၀င္လာေအာင္၊ ယဥ္ေက်း လာေအာင္၊ တာ၀န္ယူတတ္လာေအာင္၊ လူပီသလာေအာင္၊ လူႀကီးလူေကာင္းဆန္လာေအာင္ ၀ိုင္း၀န္းျပဳျပင္ေပးဘို႔ လုိသည္။ ထိုသူကို ၀ိုင္း၀န္း၍ ကဲ့ရဲ့သၿဂႋဳဟ္ အတင္းဆိုေနပါက၊ လူရာမသြင္းပဲထားပါက ပိုဆိုးလာစရာသာရိွပါသည္။ သူ႔ကုိယ္သူေတာ့ ျပင္လာလိမ့္မည္ မဟုတ္ပါ။ သူ႔ကို ၀ိုင္းပယ္ထားျခင္းျဖင့္ ထိုသူသည္ ပိုဆိုးလာပါက မိမိတို႔ပင္ စိတ္ဆင္းရဲရမည္ မဟုတ္ပါလား။

ရပ္ကြက္အတြင္း ရိွေနသူမ်ားအခ်င္းခ်င္း ခ်စ္ခင္ရင္းႏွီးေနေအာင္ ေတြ႔ဆံုပဲြမ်ား၊ အားကစားၿပဳိင္ပဲြ၊ ေပ်ာ္ပဲြရႊင္ပဲြ စသည္တို႔ လုပ္ေပးရမည္။ တစ္ရပ္ကြက္လံုးကို တစ္မိသားစုပံုစံ ရိွေနေအာင္ လုပ္ေပးဘို႔လုိသည္။ ေဘးအိမ္က ကေလးသူငယ္မ်ား ကိုလည္း မိမိ၏ သားသမီးမ်ားကဲ့သို႔ သေဘာထား၊ ေစာင့္ေရွာက္တတ္သည့္ အေလ့အက်င့္မ်ား ေမြးျမဴယူရမည္။ မိမိ၏ သားသမီးမ်ားကို ၾကည့္ရႈေစာင့္ေရွာက္ျခင္း မျပဳႏုိင္သည့္ မိသားစုမ်ားအတြက္ ကေလးသူငယ္ ျပဳစု ပ်ိဳးေထာင္ေရးစခန္းမ်ား ဖြင့္ဘို႔ လုိခ်င္လိုပါလိမ့္မည္။

လက္ေတြ႔တြင္ လုပ္စရာေတြ သည့္ထက္ပိုက်ယ္ျပန္႔ပါသည္။ ပညာရွင္မ်ား ဆက္လက္ ႀကံဆေတာ္မူၾကပါ။

မုဒိန္းေကာင္မ်ားကို မည္ကဲ့သို႔စီရင္မည္နည္းဆိုသည္ကိုေတာ့ ဥပေဒဘက္ေတာ္သားမ်ား၏ တာ၀န္အျဖစ္ထားလိုက္ပါ။

၄။ ဤနည္းလမ္းသည္ ကေလးသူငယ္ မုဒိန္းမႈမ်ားကို တကယ္ ေလွ်ာ့ခ်ေပးႏိုင္၊ မေပးႏုိင္။ တကယ္ အလုပ္ျဖစ္၊ မျဖစ္ ျပန္လည္ ဆန္းစစ္ေလ့လာျခင္း (Review the effectiveness)

သက္ငယ္မုဒိန္းမႈေလ်ာ့က်ေရး အစီအမံေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကို အၿမဲေလ့လာ ေစာင့္ၾကည့္ေနရန္ လုိပါသည္။ ထိုကဲ့သုိ႔ ေလ့လာ ေစာင့္ၾကည့္ေနပါမွ အားနည္းခ်က္မ်ား၊ မွားယြင္းမႈမ်ားကို သိႏိုင္မည္။ အကယ္၍ မွားယြင္းေနသည္ဆိုပါက မည္သည့္အခ်က္ မွားယြင္းသည္၊ အဘယ္ေၾကာင့္ မွားယြင္းသည္၊ သို႔ဆိုလွ်င္ အမွန္က မည္သည္ျဖစ္မည္ စသျဖင့္ သိႏိုင္မည္။

အေရးႀကီးသည္မွာ ရိုးသားမႈျဖစ္၏။ မိမိတို႔၏ evaluation ရလဒ္မ်ားကို ေဖာ္ျပသည့္အခါ ညာတာပါေတးရလဒ္မ်ား မျဖစ္ဘို႔ လိုသည္။ ျမန္မာ့ဆိုရွယ္လစ္လမ္းစဥ္ပါတီေခတ္က ၄ ႏွစ္စီမံကိန္းမ်ား ခ်မွတ္ေရးဆဲြ၊ အေကာင္အထည္ေဖာ္သည့္အခါ စီမံကိန္းအားလံုးမွာ တစ္ရာရာခိုင္ႏႈန္းသာမက ရာႏႈန္းျပည့္ကိုပင္ေက်ာ္လြန္ကာ (၁၂၀) ရာခိုင္ႏႈန္းေလာက္ ေအာင္ျမင္ခဲ့ေလ သည္။ သို႔ေသာ္ သိေတာ္မူၾကသည့္အတိုင္း ၄ ႏွစ္စီမံကိန္း ၅ ခုေလာက္အၿပီးတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ပထမေနရာကေန ဟို႔၊ ဘိတ္ဆံုးအထိ ထိုးဆင္းသြားကာ LDC (Least Developed Country) အျဖစ္ က်ေရာက္ခဲ့ရသည္။

သို႔အတြက္ အမွန္ကို အမွန္အတိုင္း၊ အရိွကို အရိွအတိုင္း လက္ခံႏိုင္ဘို႔ အေရးႀကီးေလသည္။ မွားေနလွ်င္ မွားေၾကာင္း ၀န္ခံရမည္။ မွားတာကို မွားေၾကာင္း၀န္မခံသူသည္ အမွားသံသရာတြင္ က်င္လည္ေနျခင္းျဖင့္ မည္သည့္အခါမွ မတိုးတက္ႏိုင္။  
ထို႔ေၾကာင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေနသည့္ လုပ္ငန္းစဥ္ကို ဆန္းစစ္ေနသူမ်ားသည္ ရိုးသားရမည္၊ ေျဖာင့္မတ္ရမည္၊ မွားေနတာကို မွားသည့္အတိုင္း ေျပာရမည္၊ ဦးေဆာင္ေခါင္းရြက္ ျပဳေနသူမ်ားကလည္း ေအာက္ကတင္ျပလာလွ်င္ ဘာေၾကာင့္ မွားေနသလဲ ျပန္လည္ဆန္းစစ္ရမည္။

ဤကဲ့သို႔ တကယ္လက္ေတြ႔ အားသြန္ခြန္စိုက္ လုပ္ေနပါလ်က္ကနဲ႔မွ သက္ငယ္မုဒိမ္းမႈေတြ ဆက္ျဖစ္ေနေသးသည္ဆုိလွ်င္ မိမိတို႔လုပ္ေနေသာ လမ္းစဥ္ လဲြေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း သေဘာေပါက္ရပါမည္။ သို႔ဆိုလွ်င္ ဘယ္ေနရာလဲြေနသလဲ အလ်င္အျမန္ ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ကာ ျပင္ဆင္ အေရးယူရပါမည္။

ဤသို႔ျဖင့္ သက္ငယ္မုဒိန္းမႈမ်ား ႏွစ္စဥ္ ေလ်ာ့နည္းက်ဆင္းလာကာ ေနာက္ဆံုး လံုး၀နီးပါး ပ,ေပ်ာက္သြားသည္အထိ ေဆာင္ရြက္ရပါလိမ့္မည္။

(၄) နိဂံုး

ျပႆနာတိုင္းတြင္ ဤ Incident investigation procedure ကို မိမိဉာဏ္ရိွလွ်င္ရိွသလို သံုး၍ရပါသည္။ သားသမီးအေရး ကိစၥ၊ အိမ္ေထာင္ေရးျပႆနာ၊ လူမႈေရးျပႆနာ စသည္။ အေရးႀကီးသည္မွာ ျဖတ္လမ္းမသံုးဘဲ ျပႆနာျဖစ္ရသည့္ အေၾကာင္းရင္းကို ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ေရး ျဖစ္၏။ ဤကိစၥမွာ လြယ္လည္းမလြယ္သလို၊ နက္လည္း နက္နဲပါသည္။ သို႔ေသာ္ ၾကြက္ႏို႔သတ္သလို ၾကြက္ႏို႔ေပါက္စနကေလးမ်ားကို လိုက္သတ္ေနလွ်င္ ကိစၥၿပီးမွာ မဟုတ္။ ၾကြက္ႏို႔အမႀကီးကို ရွာကာ သတ္လိုက္မွ ၾကြက္ႏို႔ဘုစုခရုအားလံုး မာလက စ်ာန္ၾကြကုန္မည္ ျဖစ္ေလသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ခက္သည္ပင္ဆိုေစ၊ ျပႆနာ အရင္းအျမစ္ကို မရမကလိုက္ရွာဘို႔ လုိေလသည္။ သို႔မွလည္း ေျဖရွင္းရမည့္ အေျဖမွန္ကို ရႏိုင္ေပလိမ့္မည္။

ကြ်ႏ္ုပ္က လမ္းစေပးလိုက္ပါသည္။ မိမိဉာဏ္ႏွင့္ ခ်င့္ခ်ိန္သံုးစဲြႏိုင္ၾကပါေစကုန္သတည္း။

ဖတ္ရႈအားေပးသူ အားလံုးကို ေက်းဇူးအထူးတင္ပါေၾကာင္း

ေအးၿငိမ္း

၅ ဒီဇင္ဘာ၊ ၂၀၁၆။ ည ၁၁း၁၇ နာရီ

No comments: