Tuesday, June 7, 2016

အာဆီယံပညာသင္ဆု

တစ္ေယာက္က ေမးလာ၍ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ အာဆီယံပညာသင္ဆုအေၾကာင္း ေျပာျပပါအံ့။

(၁)

အာဆီယံႏိုင္ငံမ်ားမွ ထူးခြ်န္ေသာကေလးငယ္မ်ားကို ပညာတတ္ေျမာက္ကြ်မ္းက်င္မႈျမွင့္တင္ေပးရန္ စင္ကာပူႏိုင္ငံက ႏွစ္စဥ္ ပညာသင္ဆုမ်ား ေခၚ၏။

၂၀၁၇ ခုႏွစ္အတြက္ အာဆီယံပညာသင္ဆုကို ျမန္မာ၊ ထိုင္း၊ ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံမ်ားမွ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ား ယခုအခါ ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ပါၿပီ။ ကေမၻာဒီးယား၊ အင္ဒိုနီးရွားႏွင့္ လာအိုႏိုင္ငံမ်ားအတြက္ ပညာသင္ဆုမ်ား မၾကာမီေခၚပါမည္။ ဘရူႏိုင္း၊ မေလးရွားႏွင့္ ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံမ်ားအတြက္ ပညာသင္ဆုမ်ားမွာမူ ပိတ္သြားၿပီျဖစ္၏။


၆ ဧၿပီ၊ ၂၀၁၆ ထုတ္ ေၾကးမံုသတင္းစာ၊ စာမ်က္ႏွာ ၂၀ တြင္ အာဆီယံပညာသင္ဆုေလွ်ာက္လႊာေခၚယူသည့္ေၾကျငာကို ေအာက္ပါအတိုင္း ေတြ႔ရ၏။ (screen shot ပံုတြင္ၾကည့္ပါ။)


အာဆီယံပညာသင္ဆုဆိုကာ စင္ကာပူတြင္ေက်ာင္းတက္ရန္ စင္ကာပူအစိုးရက ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ထူးခြ်န္ေသာ ေက်ာင္းသားမ်ား ကို ႏွစ္စဥ္ေခၚယူ၏။ ထိုပညာသင္ဆုမွာ ၄ ႏွစ္စာအတြက္ျဖစ္ၿပီး Singapore-Cambridge General Certificate of Education Advanced Level - GCE (A) လက္မွတ္ (သို႔မဟုတ္) ထိုလက္မွတ္ႏွင့္ညီမွ်ေသာလက္မွတ္ ရရန္ရည္ရြယ္သည္။

ထိုေလးႏွစ္မွာ Secondary 3, Secondary 4, Pre-University ၂ ႏွစ္ တို႔ျဖစ္၏။ သို႔ေသာ္ ပညာသင္ဆုရၿပီဆိုသည္ႏွင့္ ေအာင္သည္ျဖစ္ေစ၊ က်သည္ျဖစ္ေစ ထုိ ၄ ႏွစ္လံုးတက္ရန္ အာမခံသည္မဟုတ္။ စာႀကိဳးစားမႈအေပၚမူတည္ၿပီး ႏွစ္စဥ္ ျပန္လည္ သံုးသပ္သြားမည္။ ဆိုလိုသည္မွာ စာေမးပြဲက်လွ်င္ ပညာသင္ဆုကိုရုပ္သိမ္းၿပီး ျပန္လႊတ္မည္ စသျဖင့္ ျဖစ္၏။ ျမန္မာႏိုင္ငံမွေက်ာင္းသားမ်ားကို ျမန္မာႏိုင္ငံ၊ ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာနမွ ေရြးခ်ယ္ေစလႊတ္ေသာ ေက်ာင္းသားမ်ားအား ပညာသင္ဆုေပးမည္ျဖစ္ပါသည္။

စာေမးပဲြကို ေကာင္းစြာေျဖႏိုင္ၿပီး ပညာသင္ဆုအေရြးမခံရေသာ ေက်ာင္းသားမ်ားကို Merit Award ေပးပါမည္။ Merit Award ရေသာေက်ာင္းသားမ်ားကို စင္ကာပူအစိုးရ သို႔မဟုတ္ အစိုးရအေထာက္အပံ့ခံေက်ာင္းမ်ားတြင္ တက္ခြင့္ေပးမည္။ ထိုေက်ာင္းသားမ်ားမွာ ပညာသင္ဆု မရေစကာမူ စင္ကာပူပီအာ (SPR) မ်ား၏ ေက်ာင္းလခအတိုင္းသာ ေကာက္ခံပါမည္။ သို႔ေသာ္ စာၾကိဳးစားရန္ေတာ့လို၏။

ပညာသင္ဆုေလွ်ာက္ရန္ လိုအပ္ေသာအရည္အခ်င္းကို ေအာက္တြင္ေဖာ္ျပထားသည့္ ေၾကာ္ျငာတြင္ ၾကည့္ပါ။

အေရးႀကီးေသာ ေန႔ရက္မ်ား (အေျပာင္းအလဲ ရိွႏိုင္ပါသည္။)

အရည္အခ်င္းစစ္ စာေမးပဲြ - ဇူလိုင္၊ ၂၀၁၆
အရည္အခ်င္းစစ္ လူေတြ႔ႏႈတ္ေျဖ - စက္တင္ဘာ၊ ၂၀၁၆
ပညာသင္ဆုေပးျခင္း - ေအာက္တိုဘာ၊ ၂၀၁၆
စင္ကာပူသုိ႔ ပညာသင္ၾကားရန္ ေရာက္ရိွျခင္း - ႏို၀င္ဘာ၊ ၂၀၁၆

အေရြးခံရေသာေက်ာင္းသားမ်ားကို အရည္အခ်င္းစစ္ စာေမးပဲြ/ အရည္အခ်င္းစစ္ လူေတြ႔ႏႈတ္ေျဖ စာေမးပဲြမ်ားမတိုင္ခင္ တစ္ပတ္တင္ႀကိဳ အေၾကာင္းၾကားပါမည္။ အေရြးမခံရသူမ်ားကို အေၾကာင္းၾကားမည္ မဟုတ္ပါ။

အရည္အခ်င္းစစ္ စာေမးပဲြ/ အရည္အခ်င္းစစ္ လူေတြ႔ႏႈတ္ေျဖ စာေမးပဲြမ်ားကို ရန္ကုန္တြင္ က်င္းပပါမည္။

ပညာသင္ဆုအတြက္ ေထာက္ပံ့မည့္ အရာမ်ား

၁။ Secondary အတန္းမ်ားအတြက္ ႏွစ္စဥ္ေထာက္ပံ့ေၾကး - စင္ကာပူေဒၚလာ ၂၂၀၀၊ Pre-University အတန္းမ်ားအတြက္ ႏွစ္စဥ္ေထာက္ပံ့ေၾကး - စင္ကာပူေဒၚလာ ၂၄၀၀
၂။ ျပင္ဆင္စရိတ္ - စင္ကာပူေဒၚလာ ၄၀၀ (တစ္ႀကိမ္သာေပးပါမည္။)
၃။ အျပန္ေလယာဥ္လက္မွတ္
၄။ ေက်ာင္းလခအားလံုး (အျခားအေထြေထြစရိတ္မ်ားမပါ)
၅။ GCE - O ႏွင့္ GCE - A level စာေမးပဲြေၾကးမ်ား (တစ္ႀကိမ္သာ)
၆။ ေဆးကုသျခင္းအတြက္ အစိုးရေထာက္ပံ့ေၾကး ႏွင့္ အာမခံေၾကး

(၂) လက္ေတြ႔ဘ၀

ဆရာ၀န္အမွတ္မီတဲ့သူေတြေတာ့ ေျဖဘို႔မသင့္ဘူးအစ္ကိုရ။ ဘာျဖစ္လို႔လဲဆိုေတာ့ ျမန္မာျပည္မွာ ဘယ္ေလာက္ေတာ္ေနတဲ့ ကေလးျဖစ္ေနပါေစ၊ စင္ကာပူမွာ ဆရာ၀န္မွတ္မီဘို႔ ေတာ္ေတာ္ႀကီးကို မျဖစ္ႏိုင္လို႔ပါ။ တကယ္လို႔ စင္ကာပူလာတက္ၿပီး ဆရာ၀န္မွတ္မမီခဲ့ရင္ ကေလးတစ္ဘ၀လံုးအတြက္ နစ္နာတယ္ . . ဟု ကိုႏြယ္၀င္းက ေျပာပါသည္။

သူတို႔ရြာရိွ သူ႔အမ်ိဳးသမီးအိမ္နားမွ ေက်ာင္းသားတစ္ေယာက္ ထိုအာဆီယံစေကာလားရွစ္ရၿပီး ေက်ာင္းတက္ေနေသာေၾကာင့္ ကြ်န္ေတာ္ကသိခ်င္၍ အက်ိဳးအေၾကာင္း ေမးၾကည့့္ျခင္းျဖစ္၏။

ျမန္မာျပည္ကေက်ာင္းမွာ ဘယ္ေလာက္ေတာ္ေနပါေစ။ စင္ကာပူေရာက္ရင္ေတာ့ က်ဴရွင္ယူရေသးတာပဲ။ ဘာေၾကာင့္လဲ ဆိုေတာ့ ဟုိကသင္တာနဲ႔ ဒီကသင္တာ အရမ္းကြာတယ္။ အထူးသျဖင့္ ပထ၀ီ၊ သမိုင္းတို႔၊ အဂၤလိပ္တို႔မွာ မလိုက္ႏိုင္ၾကဘူး။ သခ်ၤာနဲ႔သိပံၸက သိပ္မဆိုးလွဘူး။ ဆိုေတာ့ သူတို႔ က်ဴရွင္မယူဘူးဆို စာမလုိက္ႏိုင္ေတာ့ စိတ္ဓာတ္က်တယ္။ ေနာက္ၿပီး စာေမးပဲြကလည္း က်လို႔မျဖစ္ဘူးမဟုတ္လား။ က်လို႔ျပန္လႊတ္ခံရရင္ အရမ္းနစ္နာတယ္။

က်ဴရွင္က တစ္နာရီကို ၅၀ ေပးရတယ္။ တစ္နာရီခဲြတစ္ခ်ိန္စာကို ၇၅ က်ပ္။ တစ္လကို ေလးခ်ိန္ဆိုေတာ့ တစ္ဘာသာထဲန႔ဲတင္ တစ္လ ၃၀၀ ျဖစ္ေနၿပီ။ ၃ ဘာသာယူရင္ ၉၀၀။ တစ္လတစ္လ က်ဴရွင္ဘုိးခ်ည္း ၉၀၀ ရိွတယ္။ တျခား အသံုးစရိတ္ သြားတာ လာတာေတြနဲ႔ေပါင္းရင္ တစ္လကုိ အနည္းဆံုး စင္ကာပူေဒၚလာ ၁၅၀၀ ေလာက္ကုန္တယ္ အစ္ကိုေရ့။

ဟိုက္ရွားဘား။ သူေျပာသလိုျဖင့္ မလြယ္ပါလား အရပ္လူႀကီးတို႔။ တစ္လ ၁၅၀၀ ဆိုတာ ျမန္မာေငြနဲ႔ ၁၂ သိန္းေလာက္ရိွသည္။ ေသာက္ကယိုးနဲ။

ထားတာေတာ့ သူတို႔ hostel ေတြမွာထားေပးတယ္။ တစ္ခန္းကို ၂ ေယာက္ေနရတယ္။ ကြ်န္ေတာ္တို႔အိမ္ေနာက္နားက River Valley Highschool ေက်ာင္းမွာ hostel ေတြရိွတယ္။ အဲသလို ေက်ာင္းသားေတြကို ထားတယ္။ ေနာက္ၿပီး Secondary 4 စာေမးပဲြမွာ Junior College တက္ဘို႔ အမွတ္မမီရင္ ပညာသင္ဆုကို ဆက္မေပးဘူး။

ဤသည္မွာ အိပ္မက္ထဲကနိဗၺာန္ႏွင့္ လက္ေတြ႔ဘ၀ ကြာျခားပံုျဖစ္၏။

အာဆီယံစေကာလားရွစ္ေျဖမည့္သူမ်ား ခ်င့္ခ်ိန္ႏိုင္ရန္၊ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ႏိုင္ရန္ သတင္းစကား ပါးလိုက္ရပါေၾကာင္း။

စိတ္ရွည္လက္ရွည္ ရွင္းျပေပးေသာ ကိုႏြယ္၀င္းကို ေက်းဇူးအထူးတင္ပါသည္။

ေအးၿငိမ္း
၁၇ ဧၿပီ၊ ၂၀၁၆။ ည ၁၁း၀၁ နာရီ

Reference:

No comments: