Wednesday, April 29, 2015

၀ပ္ပါမစ္သမားမ်ား သိထားစရာ

(၁)

“မတရားမႈကုိ သိျမင္လ်က္ႏွင့္ မည္သု႔ိမွမေျပာဘဲ ေရငံုႏုတ္ပိတ္ ေနျခင္းသည္ မတရားမႈကို အားေပးသည္ႏွင့္ အတူတူပင္ ျဖစ္၏” ဟူေသာ စကားရိွေလသည္။ အျမင္မေတာ္တာေတြ႔ပါက ေျပာဆုိျပသဘို႔ရာ လူတုိင္းမွာ တာ၀န္ရိွ၏။ (အျမင္မေတာ္တာ ေတြ႔တိုင္း ေျပာမိ၍လည္း ကြ်ႏု္ပ္ေခ်ာက္က်ခဲ့ေပါင္း မနည္းေတာ့ၿပီ။)

(၂)

မေန႔ညက CSOC သင္ရင္း ကြ်ႏ္ုပ္၏ သင္တန္းသားမ်ားကို ေမးၾကည့္၏။

စင္ကာပူမွာ အမ်ားျပည္သူရံုးပိတ္ရက္ ၁၁ ရက္ရိွတယ္။ အဲဒီရက္ေတြမွာ အလုပ္မလုပ္မဆင္းရင္ ေန႔တြက္ခ ရရမယ္။ အလုပ္ဆင္းရင္ ေန႔တြက္ရဲ့ ႏွစ္ဆ ရရမယ္။ ခင္ဗ်ားတို႔ အဲဒီအတိုင္း ရရဲ့လား။
တစ္ခါမွ မရဘူးေပါင္ဗ်ာ။
ဟုိက္ေရာ . . . . 
ကိုင္း၊ ဥပေဒက အလုပ္သမားေတြရဲ့ ျမန္မာျပည္ကေန စင္ကာပူကို လာတဲ့၊ ျပန္တဲ့ ေလယာဥ္စရိတ္ကို အလုပ္ရွင္က က်ခံရမယ္ လို႔ဆိုတယ္။ ခင္ဗ်ားတို႔လာတံုးက ေလယာဥ္လက္မွတ္ကို ကုမၸဏီက ၀ယ္ေပးတာလား။
ဟင့္အင္း၊ ကိုယ့္ဘာသာ ပုိက္ဆံေပးခဲ့ရတယ္။
ဟုိက္ - ရွားဘား . . . .

အလုပ္သမားမ်ားအား ေခါင္းပံုျဖတ္ေနေသာ သည္လိုကုမၸဏီမ်ား စင္ကာပူတြင္ ဘယ္ႏွခုရိွသည္မသိ။
အလုပ္သမားမ်ား၏ ရပိုင္ခြင့္ႏွင့္ တာ၀န္၀တၱရားမ်ားကုိ သိေစရန္ MOM (Ministry of Manpower) က CSOC (Construction Safety Orientation Course for Workers) သင္တန္းတြင္ ထည့္သြင္း သင္ၾကားေစသည္။ စင္ကာပူေရာက္လာသူ ၀ပ္ပါမစ္ သမားမွန္သမွ် CSOC သင္တန္းကို တက္ၾကရတာ ျဖစ္သျဖင့္ အားလံုးသိထားလိမ့္မည္ဟု ယူဆပါသည္။ သိခ်င္မွလည္း သိမည္။

သို႔မို႔ေၾကာင့္ ၀ပ္ပါမစ္သမားမ်ားအတြက္ သိသင့္သိထုိက္သည္မ်ားကို ေရးလိုက္ပါ၏။ ထပ္ဆင့္ ေ၀မွ်ၾကပါကုန္။
ဤတြင္ေဖာ္ျပထားသည္တို႔မွာ Employment of Foreign Manpower Act; Employment of Foreign Manpower (Work Passes) Regulations 2012; First Schedule; Conditions Of Work Permit မွ ျဖစ္ပါသည္။ ဥပေဒကို အတိအက် ဘာသာျပန္ထားျခင္းမဟုတ္မူ၍ အမ်ားသူငါနားလည္ေအာင္ မူရင္းဆိုလိုရင္းအဓိပၸာယ္လည္းမပ်က္ေစရဘဲ သင့္ေလ်ာ္သလို ေရးသားထားျခင္းျဖစ္၏။

(၃)

            Workpass မ်ားကို ထုတ္ေပးသူမွာ MOM ျဖစ္၏။ Workpass မ်ားလက္၀ယ္ရိွသူသည္ စင္ကာပူတြင္ ေနထိုင္၊ အလုပ္လုပ္ကိုင္ႏိုင္သည္။ ICA မွ ထုတ္ေပးထားေသာ long term pass, visit pass စသည္တို႔ ကိုင္ေဆာင္ထားသူမ်ားသည္ ေနရံုသာေနလို႔ရၿပီး အလုပ္လုပ္လို႔မရ။ အလုပ္လုပ္လိုေသာ္ MOM တြင္ workpass တစ္မ်ိဳးမ်ိဳး ထပ္ေလွ်ာက္ရ၏။   
            MOM မွ ေအာက္ပါ workpass အမ်ိဳးအစားမ်ားကို ထုတ္ေပးသည္။
က) work permit (including a training work permit)
ခ) S pass;
ဂ) employment pass (including a training employment pass);
ဃ) personalised employment pass;
င) EntrePass;
စ) work holiday pass;
ဆ) miscellaneous work pass;
ဇ) letter of consent.

Employment of Foreign Manpower Act; Employment of Foreign Manpower (Work Pass) Regulations 2012 တြင္ ပါ၀င္သည့္ Regulations အခ်ိဳ႔ကို ရည္ညႊန္းႏိုင္ရန္ ေဖာ္ျပလိုက္ပါသည္။

Regulation 4. Work permit (including a training work permit)
Regulation 5. S pass;
Regulation 6. Employment pass (including a training employment pass);
Regulation 7. Personalised employment pass;
Regulation 8. EntrePass;
Regulation 9. Work holiday pass;
Regulation 10. Miscellaneous work pass;
Regulation 11. Letter of consent.

            Work Permit ကို ၁) Domestic Worker (အိမ္အကူ) ႏွင့္ ၂) Domestic Worker မဟုတ္သူ ဟု ထပ္မံခဲြျခားႏုိင္၏။ ဤေနရာတြင္ Domestic Worker မဟုတ္ေသာ Work Permit သမားမ်ားအေၾကာင္းကိုသာ ေဖာ္ျပပါမည္။ Domestic Worker အေၾကာင္းကို ကြ်န္ေတာ္ အေတာ္ျပည့္ျပည့္စံုစုံ ေရးခဲ့ၿပီး ျဖစ္ပါသည္။ လြန္ခဲ့ေသာ ပို႔စ္အေဟာင္းမ်ားတြင္ ရွာေဖြ ဖတ္ၾကပါ။
Domestic Worker မဟုတ္ေသာ Work Permit သမားမ်ားအတြက္ Employment of Foreign Manpower Act; Employment of Foreign Manpower (Work Pass) Regulations ဥပေဒမွ သက္ဆိုင္ေသာအပိုင္းမ်ားမွာ Regulation 4, First Schedule ၏ Part III ႏွင့္ Part IV။ Fourth Schedule ၏ Part III, Part IV, Part VI ႏွင့္ VII တို႔ျဖစ္၏။ အကယ္၍ Work Permit ေပၚတြင္ Construction Worker ဟု ေဖာ္ျပခဲ့ပါ က Fourth Schedule ၏ Part V ႏွင့္လည္း သက္ဆိုင္သည္။
            ယခု ထိုအပိုဒ္မ်ားမွ သိသင့္သိထိုက္သည္တို႔ကုိ ထုတ္ႏုတ္ေဖာ္ျပပါအံ့။


First Schedule; Part III

၁။ အစားအေသာက္ႏွင့္ ေဆးကုသစရိတ္အပါအ၀င္ အလုပ္သမား၏ စင္ကာပူတြင္ေနထိုင္ေရးအတြက္ အကုန္အက်ခံရန္ အလုပ္ရွင္တြင္ တာ၀န္ရိွသည္။
၂။ MOM ၏လိုအပ္ခ်က္အရ ျပဳလုပ္ရေသာ ေဆးစစ္ေဆးျခင္းအတြက္ ကုန္က်စရိတ္ကို အလုပ္ရွင္က က်ခံရမည္။
၃။ အလုပ္သမား ေနထိုင္သည့္လိပ္စာကို လိပ္စာေျပာင္းသည့္အခါတိုင္း MOM သို႔ အေၾကာင္းၾကားရမည္။
၄။ အလုပ္သမား ေနထိုင္သည့္ေနရာသည္ ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒ၊ လမ္းညြန္၊ စံႏႈန္းတို႔ႏွင့္ကိုက္ညီေၾကာင္း ေသခ်ာေစရမည္။
၅။ အလုပ္ခန္႔ထားျခင္းအတြက္ အလုပ္ရွင္သည္ အလုပ္သမားထံမွ အခေၾကးေငြ တစံုတရာ မေတာင္းခံရ။
၆။ အကယ္၍ အလုပ္သမားေသဆံုးခဲ့ပါက အလုပ္ရွင္သည္ -
က) ေအာက္ပါစရိတ္မ်ားအား က်ခံရမည္။
- စင္ကာပူတြင္ ေျမျမႈပ္စရိတ္
- စင္ကာပူတြင္သၿဂႋဳဟ္ၿပီး မိခင္ႏိုင္ငံသို႔ အရိုးျပာျပန္ပို႔သည့္စရိတ္
- အေလာင္းအား မိခင္ႏိုင္ငံသို႔ ျပန္ပို႔သည့္စရိတ္
ခ) ေသဆံုးသူ၏ ပစၥည္းမ်ားအား မိသားစုထံ ျပန္ပို႔ခစရိတ္
ဂ) ေသဆံုးသူ၏ က်န္ရိွေနေသာ ေၾကြးၿမီမ်ား
၇။ မည္သည့္အေၾကာင္းေၾကာင့္ ျပန္ပို႔သည့္ျဖစ္ေစ၊ အလုပ္သမား၏ စင္ကာပူလို႔လာျခင္းႏွင့္ ျပန္ျခင္းအတြက္ စရိတ္စက အားလံုးကို အလုပ္ရွင္ကသာ က်ခံေစရမည္။ အလုပ္သမားတစ္ဦး မိခင္ႏုိင္ငံသို႔ ျပန္လည္မထြက္ခြာမီ ၎ရစရာရိွေသာ လခ ႏွင့္ အခေၾကးေငြအားလံုးကုိ အလုပ္ရွင္က အေက်ေပးရမည္။


First Schedule; Part IV

၂။ အလုပ္ရွင္သည္ အလုပ္သမားအတြက္ အနည္းဆံုး တစ္ႏွစ္လွ်င္ စင္ကာပူေဒၚလာ တစ္ေသာင္းခဲြတန္ ေဆးအာမခံ ၀ယ္ရမည္။
၃။ အလုပ္ရွင္သည္ အလုပ္သမားအား ဥပေဒအရလိုအပ္သည့္ ေဆးစစ္ျခင္းမ်ားကုိ ျပဳလုပ္ေပးရမည္။
၄။ အလုပ္သမားေပ်ာက္ဆံုးသြားခဲ့ေသာ္ အလုပ္ရွင္သည္ ၇ ရက္အတြင္း MOM သို႔အေၾကာင္းၾကားရမည္။
၅။ စင္ကာပူႏိုင္ငံအတြင္း မိမိအလုပ္သမားေသဆံုးခဲ့ေသာ္ အလုပ္ရွင္သည္ ၁၂ နာရီအတြင္း MOM သို႔အေၾကာင္းၾကားရမည္။


Fourth Schedule; Part III

၁။ ႏိုင္ငံျခားသား အလုပ္သမား၏ ေဆးစစ္ျခင္းအတြက္ ကုန္က်စရိတ္ကို အလုပ္ရွင္က ေပးရမည္။ သို႔ေသာ္ သတ္မွတ္ထားေသာ ကုန္က်စရိတ္ထက္ ပိုမ်ားေနပါက ေဆးစစ္ခအတြက္ ကုန္က်စရိတ္ အခ်ိဳ႔အ၀က္ကို အလုပ္သမားက ေပးရမည္။ သို႔ေသာ္  အလုပ္သမားရေသာ လခ၏ ၁၀% ထက္ပိုမမ်ားေစရ။
၂။ အလုပ္ရွင္သည္ ႏိုင္ငံျခားသား အလုပ္သမားအတြက္ ဥပေဒႏွင့္ညီညြတ္ေသာ သင့္တင့္ေလ်ာက္ပတ္သည့္ ေနရာထိုင္ခင္း စီစဥ္ေပးရ မည္။ အလုပ္လုပ္ရာတြင္ အလုပ္သမားအတြက္ က်န္းမာစြာႏွင့္ အႏၱရာယ္ကင္းစြာ အလုပ္လုပ္ႏိုင္မည့္ အေျခအေနကို ဖန္တီးေပးရမည္။
၃။ အလုပ္ရွင္သည္ ႏိုင္ငံျခားသား အလုပ္သမားအား လခကို လခထုတ္ရက္၏ ၇ ရက္ထက္ ေနာက္မက်ေစဘဲ ထုတ္ေပးရမည္။
၄။ ႏိုင္ငံျခားသား အလုပ္သမားသည္ လစာမဲ့ခြင့္ႏွင့္ စင္ကာပူျပင္ပေရာက္ေနသည့္ အခါမ်ားမွလဲြ၍ အလုပ္မရိွသည္ပင္ျဖစ္ေစ အလုပ္ရွင္သည္ အလုပ္သမားအား အေျခခံလစာကို လခထုတ္ရက္၏ ၇ ရက္ထက္ ေနာက္မက်ေစဘဲ ထုတ္ေပးရမည္။
၅။ MOM မွလိုအပ္သည့္ ေဆးစစ္ျခင္းမ်ားအတြက္ ကုန္က်စရိတ္ကို အလုပ္ရွင္က က်ခံေစရမည္။
၆။ အလုပ္ရွင္သည္ ႏိုင္ငံျခားသား အလုပ္သမား ေနထိုင္သည့္လိပ္စာကို လိပ္စာေျပာင္းၿပီး ၅ ရက္အတြင္း MOM သို႔ အေၾကာင္းၾကားရမည္။
၇။ အလုပ္ရွင္သည္ ႏိုင္ငံျခားသား အလုပ္သမား၏ ၀ပ္ပါမစ္မူရင္းကို သိမ္းဆည္းယူငင္ထားျခင္း မျပဳရ။ မူရင္း၀ပ္ပါမစ္ကို အလုပ္သမား အားသာ ကိုင္ေဆာင္ခြင့္ျပဳရမည္။
၉။ အကယ္၍ ႏိုင္ငံျခားသား အလုပ္သမားသည္ စင္ကာပူႏိုင္ငံအတြင္း ေသဆံုးခဲ့ပါက အလုပ္ရွင္သည္ -
က) ေအာက္ပါစရိတ္မ်ားအား က်ခံရမည္။
- စင္ကာပူတြင္ ေျမျမႈပ္စရိတ္
- စင္ကာပူတြင္သၿဂႋဳဟ္ၿပီး မိခင္ႏိုင္ငံသို႔ အရိုးျပာျပန္ပို႔သည့္စရိတ္
- အေလာင္းအား မိခင္ႏိုင္ငံသို႔ ျပန္ပို႔သည့္စရိတ္
ခ) ေသဆံုးသူ၏ ပစၥည္းမ်ားအား မိသားစုထံ ျပန္ပို႔ခစရိတ္
ဂ) ေသဆံုးသူ၏ က်န္ရိွေနေသာ ေၾကြးၿမီမ်ား
၁၀။ အလုပ္ခန္႔ထားျခင္းအတြက္ အလုပ္ရွင္သည္ အလုပ္သမားထံမွေသာ္လည္းေကာင္း၊ ေအးဂ်င့္ထံမွေသာ္ လည္းေကာင္း ေအးဂ်င့္ဖီး သို႔မဟုတ္ တံစုိးလက္ေဆာင္မ်ား မေတာင္းခံရ။
၁၅။ MOM မွ ျပန္ပို႔ခိုင္းသည့္အခါမွလဲြ၍ -
အလုပ္ရွင္သည္ ႏိုင္ငံျခားသား အလုပ္သမားအား ၎၏လုပ္ခလစာ သို႔မဟုတ္ ထိခိုက္ရွနာမႈေလ်ာ္ေၾကးေငြမ်ားအား ရလုိမႈျဖင့္ တရားစဲြဆို ေတာင္းခံေနစဥ္ကာလအတြင္း အတင္းအၾကပ္ ျပန္ပို႔ျခင္း မျပဳရ။
၁၆။ ႏိုင္ငံျခားသား အလုပ္သမားသည္ ၎၏လုပ္ခလစာ သို႔မဟုတ္ ထိခိုက္ရွနာမႈေလ်ာ္ေၾကးေငြမ်ားအား ရလုိမႈျဖင့္ တရားစဲြဆို ေတာင္းခံ ေနစဥ္ကာလအတြင္း အလုပ္ရွင္သည္ အလုပ္သမားေနထိုင္၊ စားေသာက္ျခင္း၊ က်န္းမာေရးစသည့္ ကုန္က်စရိတ္အားလံုးကို က်ခံရန္ တာ၀န္ရိွသည္။ အလုပ္သမားအား ဥပေဒႏွင့္ညီညြတ္ေသာ သင့္တင့္ေလ်ာက္ပတ္သည့္ ေနရာထိုင္ခင္း စီစဥ္ေပးထား ရမည္။


Fourth Schedule; Part IV

၂။ အလုပ္ရွင္သည္ ႏိုင္ငံျခားသား အလုပ္သမားအား အျခားစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားသို႔ သြားေရာက္လုပ္ကိုင္ျခင္းကို ခြင့္မျပဳရ။
၃။ အလုပ္ရွင္သည္ ႏိုင္ငံျခားသား အလုပ္သမားအား ၀ပ္ပါမစ္ေပၚတြင္ေဖာ္ျပထားသည့္ လုပ္ငန္းမွအပ အျခားလုပ္ငန္းတြင္ ခန္႔ထားျခင္း မျပဳရ။
၆က - (၁) ။ အလုပ္ရွင္သည္ (အလုပ္သမားႏွင့္ ႀကိဳတင္ရယူထားေသာ သေဘာတူညီခ်က္မွ အပ) -
က) MOM သုိ႔ ေၾကျငာထားသည့္ အလုပ္သမား၏အေျခခံလစာအား ေလွ်ာ့ခ်ျခင္းမျပဳရ။
ခ) MOM သုိ႔ ေၾကျငာထားသည့္ ျဖတ္ေတာက္ခြင့္ရိွေသာ အခအေၾကးေငြမ်ားအား တိုးျမွင့္ျခင္းမျပဳရ။
၉။ ႏိုင္ငံျခားသား အလုပ္သမားအတြက္ အစိုးရသို႔ေပးရမည့္ levy ကို အလုပ္ရွင္က ေပးရမည္။

Fourth Schedule; Part V

ေဆာက္လုပ္္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ လုပ္ကိုင္ေသာ အလုပ္သမားမ်ားအတြက္ -

၄။ အလုပ္ရွင္သည္ ႏိုင္ငံျခားသား အလုပ္သမားအား ၀ပ္ပါမစ္ေပၚတြင္ေဖာ္ျပထားသည့္ အလုပ္မွ လဲြ၍ အျခားအလုပ္မ်ားတြင္ သြားေရာက္ လုပ္ကိုင္ျခင္းကို ခြင့္မျပဳရ။
၅။ အလုပ္ရွင္သည္ ႏိုင္ငံျခားသား အလုပ္သမားအား သတ္မွတ္ထားသည့္ အလုပ္ကိုသာ လုပ္ကိုင္ေစရမည္။


Fourth Schedule; Part VI

၁။ ႏိုင္ငံျခားသား အလုပ္သမားသည္ ၀ပ္ပါမစ္ေပၚတြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ အလုပ္ကိုသာ လုပ္ရမည္။
၆။ ၀ပ္ပါမစ္ကိုင္ေဆာင္ထားစဥ္ ကာလအတြင္း (MOM ၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ရရိွထားသည္မွအပ) ႏိုင္ငံျခားသား အလုပ္သမားတစ္ဦးသည္ စင္ကာပူႏိုင္ငံသားနွင့္ ေသာ္လည္းေကာင္း စင္ကာပူပီအာႏွင့္ေသာ္လည္းေကာင္း စင္ကာပူႏိုင္ငံအတြင္းတြင္ျဖစ္ေစ စင္ကာပူျပင္ပတြင္ျဖစ္ေစ မည္သည့္နည္းႏွင့္မွ လက္ထပ္ျခင္းမျပဳရ။
၇။ ၀ပ္ပါမစ္ကိုင္ေဆာင္ထားစဥ္ ကာလအတြင္း (MOM ၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ႏွင့္ စင္ကာပူႏိုင္ငံသား သို႔မဟုတ္ စင္ကာပူပီအာ ႏွင့္ ႀကိဳတင္လက္ထပ္ထားသည္မွအပ) ႏိုင္ငံျခားသား အမ်ိဳးသမီး အလုပ္သမားတစ္ဦးသည္ စင္ကာပူႏုိင္ငံအတြင္း ကေလးေမြးျခင္း၊ ကိုယ္၀န္ ေဆာင္ျခင္းမျပဳရ။
၈။ ႏိုင္ငံျခားသား အလုပ္သမားတစ္ဦးသည္ စင္ကာပူႏိုင္ငံအတြင္း (လင္မယားကဲြေစရန္ ေသြးထိုးေျမွာက္ပင့္ေပးျခင္း အပါအ၀င္) မည္သည့္ တရားမ၀င္ ဆႏၵျပျခင္း၊ ရုန္းရင္းဆန္ခတ္ျပဳျခင္း စသည္တို႔၌ ပါ၀င္ပတ္သက္ျခင္း မျပဳရ။


Fourth Schedule; Part VII

၁။ MOM ၏ ခြင့္ျပဳခ်က္မရဘဲ ႏိုင္ငံျခားသားအလုပ္သမားတစ္ဦးသည္ ေအာက္ပါတို႔ကို မျပဳရ။
က) စီးပြားေရးလုပ္ငန္းတစ္ခုခု မွတ္ပံုတင္ျခင္း
ခ) စင္ကာပူႏိုင္ငံအတြင္း စီးပြားေရးလုပ္ျခင္း
ဂ) ကုမၸဏီတစ္ခုခု၏ ဒါရိုက္တာ၊ မန္ေနဂ်ာ သို႔မဟုတ္ အတြင္းေရးမႉးျဖစ္ျခင္း
ဃ) စင္ကာပူႏိုင္ငံအတြင္း စပ္တူလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ပါ၀င္ျခင္း
င) limited liability partnership လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ မန္ေနဂ်ာ သို႔မဟုတ္ အစု၀င္ အျဖစ္ ပါ၀င္ျခင္း

အျခား သိသင့္သိထိုက္သည္မ်ား

၁။ စင္ကာပူႏိုင္ငံတြင္ အမ်ားျပည္သူရံုးပိတ္ရက္ ၁၁ ရက္ ရိွသည္။ (ထိုရက္မ်ားအနက္ တစ္ရက္ရက္သည္ တနဂၤေႏြေန႔တြင္ က်ေရာက္ပါက တနလၤာေန႔ကို အစားျပန္ပိတ္ေပးသည္။) ထိုရက္မ်ားတြင္ အလုပ္မလုပ္ေသာ္လည္း အေျခခံလစာ ရရမည္။ ထိုရက္မ်ားတြင္ အလုပ္လုပ္ခဲ့ေသာ္ အေျခခံလစာ၏ ႏွစ္ဆ ရရမည္။


၂။ စင္ကာပူႏိုင္ငံအတြင္း ၁၈၃ ရက္ထက္ပုိၿပီး ေနထိုင္လုပ္ကိုင္သူမ်ားသည္ ေအာက္ပါဇယားအတိုင္း ၀င္ေငြခြန္ ေပးေဆာင္ရန္ လုိ၏။ (တစ္ႏွစ္၀င္ေငြ ႏွစ္ေသာင္းေအာက္သာ ရသူမ်ား ေပးစရာမလိုပါ။)


၃။ စင္ကာပူႏိုင္ငံအတြင္း မူးယစ္ေဆး၀ါး ေဖာက္ကားေရာင္း၀ယ္လွ်င္ ေသဒဏ္အထိ အျပစ္ေပးႏိုင္သည္။ (ဟီရိုးအင္း ဘိန္းျဖဴ တစ္က်ပ္သားႏွင့္အထက္ လက္၀ယ္ေတြ႔ရိွပါက ေသဒဏ္ေပးႏိုင္သည္။)

၄။ စင္ကာပူႏိုင္ငံအတြင္း အခြန္ေဆာင္ထားေသာ စီးကရက္မ်ားသာ သံုးစဲြႏိုင္၏။ အခြန္မေဆာင္ေသာ စီးကရက္မ်ား လက္၀ယ္ ေတြ႔ရိွပါက စီးကရက္တစ္ဘူး သို႔မဟုတ္ အလိပ္ ၂၀ လွ်င္ (ပထမအႀကိမ္) စင္းေဒၚလာ ၂၀၀၊ (ဒုတိယအႀကိမ္) စင္းေဒၚလာ ၅၀၀၊ (တတိယအႀကိမ္) စင္းေဒၚလာ ၈၀၀ ဒဏ္ရိုက္မည္။

၅။ စင္ကာပူႏိုင္ငံအတြင္း ရန္မျဖစ္ရ။ ရန္ျဖစ္လွ်င္ မိခင္ႏိုင္ငံသို႔ ျပန္ပို႔ႏိုင္သည္။

၆။ ေန႔စဥ္ ည ၁၀ နာရီခဲြမွ မနက္ ၇ နာရီထိ အမ်ားျပည္သူဆုိင္ရာေနရာမ်ားတြင္ အရက္မေသာက္ရ။
ေဂလမ္းႏွင့္လစ္တဲအင္ဒီယား (Geylang and Little India) ေနရာမ်ားတြင္ -
၁) စေနေန႔မနက္ ၇ နာရီမွ တနလၤာေန႔မနက္ ၇ နာရီထိ
၂) အမ်ားျပည္သူရံုးပိတ္ရက္မတိုင္မီ ညေန ၇ နာရီမွ ရံုးပိတ္ရက္၏ေနာက္တစ္ေန႔မနက္ ၇ နာရီထိ အရက္မေသာက္ရ။

၇။ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္အတြက္ အမ်ားျပည္သူရံုးပိတ္ရက္မ်ား (Public Holidays for 2015)

1.     ႏွစ္ကူးရက္ - 1/1/15
2.     တရုတ္ႏွစ္ကူးရက္ - 19&20/2/15
3.     Good Friday - 3/4/15
4.     အလုပ္သမားေန႔ - 1/5/15
5.     ကဆုန္လျပည့္ေန႔ - 1/6/15
6.     ဟာရီရာယာပြာစာ - 17/7/15
7.     စင္ကာပူ ႏွစ္ ၅၀ ျပည့္ေန႔ - 7/8/15
8.     စင္ကာပူအမ်ိဳးသားေန႔ - 9/8/15
9.     ဟာရီရာယာဟာဂ်ီ - 24/9/15
10.  ဒီပါ၀လီေန႔ - 10/11/15
11.  ခရစၥမတ္ေန႔ - 25/12/15


ပိုမိုသိရိွလိုသူမ်ား ကြ်ႏ္ုပ္၏ အနာဂတ္တစ္ခု ဖန္တီးတည္ေဆာက္ျခင္းစာအုပ္ အပိုင္း (၂) တြင္ ဖတ္ရႈႏိုင္ပါသည္။

(၄)

ကြ်ႏ္ုပ္ Lake Side မွ အိမ္တြင္ေနစဥ္ အိမ္ငွားတင္ထားေသာ ေကာင္ေလးတစ္ေယာက္က အစ္ကိုရယ္၊ ကြ်န္ေတာ္တို႔ကို ေအးဂ်င့္ဖီးဆိုၿပီး သူေဌးက တစ္လ ၂၀၀ - လတိုင္းျဖတ္တယ္ဗ်ာ ဟု ဆို၏။ ကြ်ႏ္ုပ္က သူေဌးမွန္ရင္ ေအးဂ်င့္ဖီးေတာင္းလို႔ မရဘူး ေမာင္ရဲ့ ဟု ရွင္းျပရာ သူက စာခ်ဳပ္တစ္ခုထုတ္ျပၿပီး ကြ်န္ေတာ္တို႔ စင္ကာပူေရာက္ေတာ့ ေလယာဥ္ကြင္းမွာ ေဟာသည္ စာခ်ဳပ္ႀကီးကုိ အတင္းလက္မွတ္ထိုးခိုင္းလို႔ ကြ်န္ေတာ္တို႔လည္း ဘုမသိ၊ ဘမသိဘဲ ထိုးလိုက္ရတယ္ ဆို၏။ 

သူျပသည့္စာခ်ဳပ္ကို ယူၾကည့္ရာ စာပိုဒ္တစ္ခုတြင္ ကြ်န္ေတာ္တို႔လခအတြင္းမွ ေအးဂ်င့္ဖီး တစ္လ ၂၀၀ ျဖတ္မည္ကို သေဘာတူပါသည္ ဟု ေရးထားသည္ကို ေတြ႔ရေလသည္။ အဆိုပါသေကာင့္သားေလးမ်ားမွာ စာခ်ဳပ္မွာ ဘာေတြ ေရးထားတယ္ ဆုိတာလည္း နားမလည္။ အဂၤလိပ္လို ဖတ္တတ္ေသာ္မွ သူေဌးဆုိသူက ဖတ္ခ်ိန္မေပးဘဲ အတင္း အဓမၼ လက္မွတ္ထိုးခိုင္းျခင္း ျဖစ္ေလသည္။

ကြ်ႏ္ုပ္လည္း ဒါ ေမာင္တို႔ကို သူေဌးက အဘ်ဴ႔စ္လုပ္တာပဲ ေမာင္ရဲ့။ ၀ပ္ပါမစ္သက္တမ္းကုန္လို႔ ျပန္ခါနီးက်ရင္ MOM ကို သြားတိုင္ေခ် ဟု နတ္လမ္းညႊန္လိုက္သည္။ သုိ႔ေသာ္ အဆိုပါ ေမာင္ရင္ေလးမွာ ၀ပ္ပါမစ္သက္တမ္းမကုန္မီ ကြ်ႏ္ုပ္အိမ္မွ ေျပာင္းသြားေလရာ ေနာက္ပိုင္း ဘယ္သို႔ျဖစ္သည္ကို မသိရေတာ့ပါေလ။

ဤကဲ့သို႔ လူမသိသူမသိ ျဖစ္ရပ္မ်ား စင္ကာပူတစ္နံတစ္လ်ား အေတာ္မ်ားေပမည္။ သည္ကိစၥ မည္သူတို႔က မည္က့ဲသို႔ အေရးယူကိုင္တြယ္ပါမည္နည္း။

ေက်းဇူးတင္ပါသည္။

ေအးၿငိမ္း
၂၇ ဧၿပီလ၊ ၂၀၁၅

Reference:၀ပ္ပါမစ္သမားမ်ား သိထားစရာ ေနာက္ဆက္တဲြ


ကုမၸဏီမ်ားက ဤသို႔လုပ္သည္မွာ အလုပ္သမားမ်ား၏ မသိနားမလည္မႈႏွင့္ ရံုးျပင္ကႏၷားသြားရမွာ စိုးရြံ႔ထိတ္လန္႔မႈတို႔အေပၚ အခြင့္ေကာင္းယူၿပီး လုပ္လို႔ရသမွ် လုပ္စားၾကျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ေကာင္းသည့္ကုမၸဏီလည္းရိွသလို မေကာင္းသည့္ ကုမၸဏီလည္း ရိွပါသည္။ ကြ်န္ေတာ္ပင္လွ်င္ တစ္ခါက ဤျဖစ္ရပ္မ်ိဳး ႀကံဳခဲ့ဖူးေသး၏။ ၂၀၀၅ ခုႏွစ္က ျဖစ္ပါသည္။

သူေဌးဆိုသည့္ေကာင္က စာမတတ္။ သူ႔အေဖအရိွန္အ၀ါႏွင့္ ကုမၸဏီေထာင္ကာ လုပ္စားျခင္းျဖစ္၏။ သူေဌးတန္မဲ့ သူ႔၀န္ထမ္းျဖစ္သူ ကြ်န္ေတာ့္ကုိ ခ်ဲလင္းလုပ္သည္။ မင္းမေက်နပ္ရင္ ႀကိဳက္တဲ့ေနရာသြားလို႔ရတယ္။ ငါ့မွာ စင္ကာပူႏိုင္ငံသား၊ လုပ္ငန္းရွင္တစ္ေယာက္အေနန႔ဲ လုပ္ပိုင္ခြင့္အျပည့္ရိွတယ္ ဟု ဆို၏။ ကြ်န္ေတာ္သူႏွင့္ ဖက္မုိက္စရာအေၾကာင္းမရိွပါ။ သူ႔ကိုမႀကိဳက္လွ်င္ သူ႔ဆီမွာ ဆက္မလုပ္ရံုျဖစ္၏။ ထို႔ေၾကာင့္ အခြင့္သာသည္ႏွင့္ အလိမၼာသံုးကာ သူ႔ဆီမွ အသာလစ္ထြက္ လာခဲ့သည္။ ေနာက္ကုမၸဏီနာမည္ႏွင့္ workpass အသစ္ လက္ထဲေရာက္လာမွ သူ႔ဆီလွမ္းဖံုးဆက္ေတာ့ သူ အႀကီးအက်ယ္ ေဒါကန္သည္။

မင္းကို ငါ ရဲတိုင္မယ္။ MOM တုိင္မယ္ စသျဖင့္ ၿခိမ္းေျခာက္၏။ ဒီမယ္ငါ့လူ၊ အရမ္းမေျပာပါနဲ႔ေလ။ အခုခ်က္ခ်င္း မင္း MOM ကို သြားၿပီး ငါ ဘယ္ကုမၸဏီမွာ လုပ္ေနတယ္ဆိုတာ သြားေမးပါ။ အဲဒါကိုမွမင္းငါ့ကိုဆက္ၿခိမ္းေျခာက္ေနရင္ မင္းကို ငါ ျပန္တရား စဲြမယ္ ဟု ကြ်န္ေတာ္ျပန္ေျပာလုိက္ေသာ္ ရႉးရႉးရွားရွားႏွင့္ ေတြ႔ၾကေသးတာေပါ့ကြာ ဆုိ၏။ ထို႔ေနာက္ပိုင္းေတာ့ ကြ်န္ေတာ့္ကို မဆက္သြယ္ေတာ့ပါ။ အဲသဟာကိုမွ သူေရွ႔ဆက္တိုးလွ်င္ ကြ်န္ေတာ္ MOM သြားကာ ကြ်န္ေတာ့္အေပၚ ၎ က်ဴးလြန္ထား ေသာ အမႈမ်ားအတြက္ သူ႔ကို ျပႆနာရွာေတာ့မည္ ျဖစ္၏။ သို႔ေသာ္ သူ႔ဘက္က ဘာမွ မလႈပ္ရွားေတာ့သျဖင့္ ကြ်န္ေတာ္လည္း စကားနည္း ရန္စဲေနလိုက္ပါသည္။

မိတ္ေဆြမ်ားခင္ဗ်ား -

ဘယ္သူဘာျဖစ္ျဖစ္၊ ကိုယ့္ဘက္က မမွားပါေစႏွင့္။ တစ္ခုခုလုပ္ေတာ့မည္ဆိုလွ်င္ အလိမၼာသံုးကာ လုပ္ပါ။ အေၾကာင္းအခ်က္၊ အခ်က္အလက္၊ သက္ေသသကၠာယမ်ားအားလံုး ခိုင္ခိုင္လံုလံု စုေဆာင္းထားပါ။ ကြ်န္ေတာ္တို႔မွာ ႏိုင္ငံျခားသားမ်ား ျဖစ္သျဖင့္ တစ္နည္းအားျဖင့္ တပန္းရံႈးေလသည္။ သူတို႔မႀကိဳက္က ထုတ္ေပးထားေသာ workpass ကို အခ်ိန္မေရြး cancel လုပ္ကာ ျပန္လႊတ္ႏုိင္သည္။

သုိ႔ေသာ္ မတရားတာႀကီးေတာ့လည္း သည္အတိုင္း ငံု႔ခံမေနပါႏွင့္။ ငံု႔ခံမေနပါႏွင့္ ဆုိသျဖင့္လည္း အရမ္းေရာကာေရာ (ဘာမွ မသိဘဲ) စိတ္လိုက္မာန္ပါ မလုပ္ပါႏွင့္။ သိသူမ်ားအား ေမးျမန္းပါ။ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ေတာ့ ေဟာသလို အလုပ္ခံေနရတယ္၊ ဘယ္လိုလုပ္ရင္ေကာင္းမလဲ စသျဖင့္ တုိင္ပင္ပါ။ လိုအပ္သည့္ အခ်က္အလက္မွန္သမွ် စုေဆာင္းပါ။ ေသခ်ာၿပီဆုိေတာ့မွ မိမိ ထံမွ ျဖတ္ေတာက္ထားေသာ၊ မတရားရယူထားေသာ၊ ရသင့္ရထိုက္သည္တို႔ကို မေပးေသာ အခေၾကးေငြမ်ားအား ျပန္လည္ ရရိွေရးအတြက္ လႈပ္ရွားပါ။

သို႔ေသာ္ မိမိက သူတို႔အလုပ္သမားျဖစ္ေနသျဖင့္ ေနာက္ဆံုး ၀ပ္ပါမစ္ သက္တမ္းကုန္ေတာ့မည္ ဆိုမွ၊ ေနာက္ၿပီး သည္ကုမၸဏီမွာ ဆက္မလုပ္ေတာ့တာေသခ်ာမွ လုပ္ပါ။ ထုိ႔ျပင္ စင္ကာပူ၌ ဆက္လက္ လုပ္လိုေသးပါက ေနာက္အလုပ္ တစ္ခုကုိ အဆင္သင့္ ရွာထားသင့္ပါသည္။ မဟုတ္လွ်င္ အလုပ္လက္မဲ့ျဖစ္ကာ စင္ကာပူ၌ဆက္လုပ္ဘို႔ အခက္အခဲႏွင့္ ေတြ႔ႀကံဳ ရႏိုင္ပါသည္။

အေရးႀကီးဆံုးမွာ ရိုးသားဘို႔ပင္ ျဖစ္၏။ ဘာလုပ္လုပ္ ရိုးသားပါ။ မဟုတ္မမွန္တာ ဘာမွ မလုပ္မိပါေစႏွင့္။
တရားကို နတ္ေစာင့္ပါသည္။

* S Pass, EP မ်ားမွာ အဂၤလိပ္လို ေကာင္းေကာင္းဖတ္တတ္မည္ဟု ယူဆသည့္အတြက္ မေရးျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ယခု ေလာေလာဆယ္ သိပ္မအားပါေသးသျဖင့္ ေနာင္ အလ်ဥ္းသင့္သလို ေရးပါမည္။ ေအာက္ပါ link မ်ားတြင္ ဖတ္ႏိုင္ပါသည္။

Ref: Link: 


MOM website: http://www.mom.gov.sg/Pages/default.aspx ၌လည္း ဖတ္ႏိုင္ပါသည္။

No comments: