Tuesday, November 13, 2012

စိုက္ပ်ိဳးေရး လုပ္ငန္းခြင္အႏၱရာယ္ကင္းေ၀းေရး (၃)

  ၁၂။ မိုးႀကိဳးအႏၱရာယ္မိုးႀကိဳးပစ္သျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လူႏွင့္ ကြ်ဲႏြားမ်ား ႏွစ္စဥ္ေသဆံုးေနရသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ မိုးႀကိဳးအႏၱရာယ္မွ မည္ကဲ့သုိ႔ ေရွာင္ရွားရမည္ကို ထည့္သြင္းေဖာ္ျပလိုက္ပါသည္။

၁၂၊ ၁။ မိုးရြာလွ်င္ သို႔မဟုတ္ မိုးႀကိဳးပစ္ႏိုင္သည့္ အေျခအေနမ်ား၌ လိုက္နာရန္ အခ်က္မ်ား


၁။ မုိးရြာမွသာမဟုတ္။ မိုးမရြာဘဲ တိမ္ထူထပ္ေနလွ်င္လည္း မိုးႀကိဳးပစ္ႏိုင္သည္ကို သတိထားပါ။

၂။ မိုးႀကိဳးပစ္မည့္ အလားအလာရိွလွ်င္ ေရအိုင္၊ ေခ်ာင္း၊ ေျမာင္းမ်ားကို ေရွာင္ၾကဥ္ပါ။

၃။ ေတာင္ကုန္း၊ ထီးထီးျဖစ္ေနသည့္သစ္ပင္၊ ထန္းပင္၊ အုန္းပင္ စသည့္ ျမင့္ေသာေနရာမ်ားကို ေရွာင္ၾကဥ္ပါ။

၄။ မည္သည့္အေဆာက္အအံု၊ သစ္ပင္မွမရိွေသာ ဟင္းလင္းျပင္ကို ေရွာင္ၾကဥ္ပါ။ ဟင္းလင္းျပင္၌ သင္သည္

    အျမင့္ဆံုးေနရာျဖစ္သျဖင့္ မိုးႀကိဳးပစ္ႏိုင္ေခ် ပိုမ်ားသည္။ ထို႔ျပင္ ကြင္းျပင္၌ ၀မ္းလ်ားေမွာက္ေနျခင္း မျပဳပါႏွင့္။

၅။ မိုးႀကိဳးမ်ားပစ္ေနစဥ္ ဆံပင္မ်ားေထာင္ထလာၿပီဆိုလွ်င္ အထူးသတိျပဳပါ။ ေျခႏွစ္ဖက္ကို စုကာ

    ေဆာင့္ေၾကာင့္ထိုင္ခ်ပါ။ နားမ်ားကို လက္ႏွစ္ဖက္ျဖင့္ အုပ္ထားပါ။ သို႔မဟုတ္ လက္ျဖင့္ ဒူးမ်ားကို ပုိက္ထားၿပီး

    ဦးေခါင္းကို ဒူးေပၚေမွာက္တင္ထားပါ။

၆။ လယ္ထြန္ေနစဥ္ ျဖစ္ပါက ခ်က္ျခင္း ထြန္ကိုျဖဳတ္ၿပီး ကုန္းေပၚတက္ပါ။ သင္အပါအ၀င္ ကြ်ဲႏြားမ်ားကို

    ေရႏွင့္ေ၀းရာသို႔ ေမာင္းသြားပါ။

၇။ ျမစ္လယ္၌ ေလွငယ္ေပၚေရာက္ေနစဥ္ မိုးရြာ၊ မိုးႀကိဳးပစ္လာပါက ေလွအလယ္၌ ဒူးတုပ္ထိုင္ပါ။

    ဒူးကိုလက္ႏွင့္ပိုက္ၿပီး ေခါင္းကို ဒူးေပၚငံု႔တင္ထားပါ။

၈။ မိုးႀကိဳးမ်ားပစ္ေနစဥ္ တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး လက္ခ်င္းတဲြမထားပါႏွင့္။ ပူးကပ္မေနပါႏွင့္။ တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး အနည္းဆံုး

    ၁၅ ေပ၊ ေပ ၂၀ ခန္႔အကြာတြင္ ေနပါ။

၉။ သစ္ေတာအတြင္းေရာက္ေနစဥ္ မိုးရြာ မိုးႀကိဳးပစ္ပါက အနိမ့္ဆံုးသစ္ပင္ေအာက္သို႔ ခို၀င္ပါ။

၁၀။ ေျမာင္းမ်ား၊ ခ်ိဳင့္မ်ားရိွလွ်င္ ထိုအနိမ့္ပိုင္းေနရာမ်ားသို႔ ဆင္းေနပါ။

၁၁။ ေရႊေငြလက္၀တ္လက္စားမ်ား ၀တ္ဆင္ျခင္း၊ ေသာ့တဲြမ်ားခ်ိတ္ဆဲြထားျခင္း မျပဳပါႏွင့္။

၁၂။ သတၱဳပစၥည္းမ်ား (ဥပမာ - မီးႀကိဳး၊ သံဆူးႀကိဳး၊ ေမာ္တာ၊ ေပါက္ခြ်န္းေပါက္ျပား၊ လွ်ပ္စက္လက္နက္ကိရိယာ)

      စသည္တို႔မွ ေ၀းေ၀းေနပါ။

၁၃။ မုိးရြာလာၿပီ မိုးႀကိဳးမ်ားပစ္လာၿပီဆိုလွ်င္ အေဆာက္အအံု၊ သစ္ပင္စသည္တုိ႔ဆီ ရွာၿပီးသြားပါ။ 

၁၄။ မိုးႀကိဳးမုန္တိုင္းမ်ားက်ေနစဥ္ ေရမခ်ိဳးပါႏွင့္။ ျပဴတင္းေပါက္မ်ားမွ ေ၀းေ၀းေနပါ။ ေရဒီယို၊ တီဗီ၊ ကြန္ျပဴတာ

      စသည္တုိ႔ကို ပိတ္ထားပါ။ ပလပ္ခြ်တ္ထားပါ။ အေရးေပၚကိစၥမွလဲြ၍ ဖံုးေျပာျခင္းကို ေရွာင္ၾကဥ္ပါ။ မိုးႀကိဳးသည္

      မီးႀကိဳး၊ ဖုန္းႀကိဳးမ်ားမွ တဆင့္ ၀င္ေရာက္လာတတ္သည္။

၁၂၊ ၂။ မွတ္သားစရာအခ်က္မ်ား


v  မိုးႀကိဳးသည္ မည္သည့္အခါမွ တစ္ေနရာထဲကို ႏွစ္ႀကိမ္ထပ္မပစ္ဟု မထင္ပါႏွင့္။

v  မိုးႀကိဳးမွ လွ်ပ္စစ္သည္ ဗို႔အားသန္းေပါင္းမ်ားစြာရိွသျဖင့္ သာမန္ ရာဘာျပား၊ ပလစ္စတစ္စမ်ားႏွင့္ ကာကြယ္၍ မရပါ။ မိုးႀကိဳးလွ်ပ္စစ္သည္ ၁၀ ေပမွ ေပ ၂၀ ထိခုန္ကူးႏိုင္သည္။

v  ျမင့္မားေသာ အေဆာက္အဦးမ်ားတြင္ မိုးႀကိဳးလဲႊမ်ား တပ္ဆင္ထားပါ။

v  အီေကြတာႏွင့္နီးေသာေဒသမ်ား၊ ျမင့္မားေသာေတာင္တန္းမ်ားတြင္ မိုးႀကိဳးပိုအပစ္မ်ားသည္။

v  တစ္ကမၻာလံုးတြင္ စကၠန္႔တိုင္း စကၠန္႔တိုင္း၌ မိုးႀကိဳးအႀကိမ္တစ္ရာပစ္ေနၿပီး မုိးႀကိဳးမုန္တိုင္းမ်ား အႀကိမ္ ၂၀၀၀ ခန္႔ ျဖစ္ေပၚ ေနသည္။

v  မုိးၿခိမ္းျခင္းႏွင့္ မိုးႀကိဳးပစ္ျခင္းသည္ အလြန္နီးကပ္စြာ ဆက္ႏြယ္ေန၏။

v  ယခုအခါ မိုးႀကိဳးပစ္ႏုိင္ေခ်ကို တုိင္းတာေသာ အီလက္ထေရာနစ္ကိရိယာမ်ား ေပၚေနပါၿပီ။

၁၂၊ ၃။ မိုးႀကိဳးပစ္ခံရေသာလူနာအတြက္ ေရွးဦးသူနာျပဳစုနည္း

            မိုးႀကိဳးပစ္ခံရလွ်င္ ရေသာဒဏ္ရာမ်ားမွာ မီးေလာင္ဒဏ္ရာ၊ စုတ္ၿပဲဒဏ္ရာႏွင့္ အရိုးက်ိဳးျခင္းတို႔ ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။ မိုးႀကိဳးပစ္ခံရေသာလူနာတြင္ လွ်ပ္စစ္ဓါတ္ အၾကြင္းအက်န္မရိွသျဖင့္ ဓါတ္လိုက္မွာမပူရပါ။ မိုးႀကိဳးပစ္ခံရသည့္ လူနာမ်ားတြင္ သတိေမ့ေနေသာ လူနာကို ဦးစြာျပဳစုပါ။ ဆိုးဆိုးရြားရြားအေျခအေနတြင္ အသက္ဆံုးရံႈးႏိုင္ပါသည္။

            အကယ္၍ မီးေလာင္ဒဏ္ရာမ်ားေတြ႔ရပါက မည္သည့္ေဆးမွ မထည့္ပါႏွင့္။ မည္သည့္အ၀တ္စႏွင့္မွလည္း မအုပ္ပါႏွင့္။ ဒဏ္ရာကို သန္႔ရွင္းစြာထားပါ။ အသားႏွင့္အက်ႌကပ္ေနလွ်င္လည္း ခြာထုတ္ဖို႔ မႀကိဳးစားပါႏွင့္။

            လူနာအား ေသြးတိုးစမ္းပါ။ အသက္ရႉမရႉ စမ္းၾကည့္ပါ။ အကယ္၍အသက္ရႉရပ္ေနပါက သင္သည္ CPR (Cardio-Pulmonary Resuscitation) လုပ္နည္းတတ္လွ်င္ CPR လုပ္ေပးပါ။ ထို႔ေနာက္ ေဆးရံုသို႔ အျမန္ဆံုးပို႔ပါ။

၁၂၊ ၄။ စီပီအာ လုပ္နည္း (CPR)


            စီပီအာ (CPR) ဆိုသည္မွာ ေခတၱအသက္ရႉရပ္သြားသူကို အသက္ျပန္ရႉလာေစရန္ လုပ္ေပးေသာနည္း ျဖစ္သည္။ မိုးႀကိဳးပစ္ျခင္းေၾကာင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ဦးေခါင္းကို တစ္ခုခုျဖင့္ထိမွန္ေသာေၾကာင့္ လည္းေကာင္း၊ ေရနစ္လွ်င္ေသာ္ လည္းေကာင္း၊ ပန္းနာ ရင္ၾကပ္ေၾကာင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ႏွလံုးေရာဂါေၾကာင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ အန္ဖတ္ဆို႔လွ်င္ေသာ္ လည္းေကာင္း၊ မူးယစ္ေဆး အလြန္အကြ်ံသံုး ျခင္းေၾကာင့္ေသာ္လည္းေကာင္း ျဖစ္တတ္ပါသည္။ ဆီးခ်ိဳရိွသူမ်ား ဆီးခ်ိဳက်လွ်င္ (ေသြးထဲ၌သၾကားပါ၀င္မႈ အလြန္အမင္းက်ဆင္းသြားျခင္း) လည္း သတိေမ့တတ္ပါသည္။

စီပီအာကို မွန္မွန္ကန္ကန္လုပ္တတ္ပါက အသက္တစ္ေခ်ာင္းကို ကယ္တင္ႏိုင္ပါသည္။ ထု႔ိေၾကာင့္ မည္ကဲ့သုိ႔ စီပီအာလုပ္ရမည္ကုိ ထည့္သြင္းေဖာ္ျပလိုက္ပါသည္။

ပထမဦးစြာ သတိေမ့ေနေသာလူနာကို အသာအယာလႈပ္ၿပီး ေခၚၾကည့္ပါ။ မည္သည့္တံု႔ျပန္မႈမွမရလွ်င္ သတိေမ့ ေနတာ ေသခ်ာပါသည္။ သတိေမ့ေနေသာ လူနာသည္ မိမိပါးစပ္အတြင္းမွ အံဖတ္၊ ခဲြ် စသည္တို႔ကို ေထြးမထုတ္ႏိုင္ပါ။ ထုိအံဖတ္၊ ခြ်ဲမ်ားသည္ အသက္ရႉလမ္းေၾကာင္းကို ပိတ္ဆို႔ကာ အသက္ဆံုးရံႈးေစႏိုင္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ထုိအံဖတ္၊ ခြ်ဲမ်ားကို ရွင္းထုတ္ေပးရန္ လိုပါသည္။

            စီပီအာလုပ္ရန္အဆင့္ဆင့္မွာ ေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္ပါသည္။

၁။ အသက္ရႉမရႉ စစ္ေဆးၾကည့္ပါ။


            ႏွာေခါင္းနားတြင္ နားႏွင့္ကပ္၍နားေထာင္ျခင္းျဖင့္ အသက္ရႉေနမေန စမ္းသပ္ႏိုင္ပါသည္။

၂။ ေသြးခုန္ႏႈန္းစမ္းၾကည့္ပါ။

ေသြးခုန္ႏႈန္းကို လူနာ၏လည္ပင္းနံေဘးတြင္ စမ္းသပ္ႏိုင္ပါသည္။ ေသြးတိုးေနသည္ကုိစမ္းမိလွ်င္ အေျခအေနေကာင္းပါသည္။ ေသြးခုန္ႏႈန္းကို စမ္းမရပါက စီပီအာလုပ္ရန္ အျမန္ဆံုးျပင္ဆင္ပါ။


၃။ လူနာကို ညီညာေသာ ၾကမ္းျပင္၊ ေျမမ်က္ႏွာျပင္ေပၚတြင္ ပက္လက္အေနအထားျဖင့္ ထားပါ။ လူနာ၏ ေက်ာရိုးသည္ တစ္ေျဖာင့္တည္းရိွေနပါေစ။ ဦးေခါင္း ႏွင့္ ဇက္ေအာက္တြင္ အ၀တ္စကိုေခါက္ၿပီးခုေပးထားပါ။ ဦးေခါင္းကို ေနာက္သို႔ အနည္းငယ္လွန္ထားပါ။ ေမးကိုေအာက္သုိ႔ဆဲြခ်ၿပီး ပါးစပ္ကိုဟေပးပါ။


၄။ လူနာေဘးတြင္ ဒူးေထာက္ထိုင္ပါ။ တင္းက်ပ္ေနေသာ အက်ႌအ၀တ္အစားမ်ားကို ေလွ်ာ့ေပးပါ။ လူနာ၏ လွ်ာကို ေရွ႔သို႔ ဆဲြထုတ္ထားပါ။ သို႔မဟုတ္ ေဘးသို႔ကပ္ထားပါ။ လွ်ာသည္ အသက္ရႉေပါက္ကို ပိ္တ္မေနေစရန္ အထူးသတိထားပါ။ ပါးစပ္သည္ အပြင့္အေနအထားတြင္ အျမဲရိွေနပါေစ။
၅။ လူနာအား အသက္ရႉမရႉ ထပ္မံစမ္းသပ္ပါ။ အသက္ရႉလာသည္ဆုိလွ်င္ တေစာင္းအေနအထားတြင္ လွည့္ထားေပးပါ။ ဤအေနအထားတြင္ လူနာ၏ လက္တစ္ဖက္ကို ေခါင္းေပၚသို႔ ဆန္႔ထုတ္ထားပါ။ က်န္လက္တစ္ဖက္ကို ေကြးၿပီး ေခါင္းေအာက္တြင္ ခုေပးထားပါ။ ေအာက္ဖက္ေျခေထာက္ကို ဆန္႔ထားၿပီး အေပၚဘက္ေျခေထာက္ကို ၄၅ ဒီဂရီ ေကြးေပး ထားပါ။
၆။ အကယ္၍ လူနာသည္ ေသြးလည္းမခုန္၊ အသက္လည္းမရႉဆိုလွ်င္ လူနာ၏ ႏွာေခါင္းကို လက္မလက္ညိႈးတို႔ျဖင့္ ညွပ္လွ်က္ ပိတ္ၿပီး အသက္ျပင္းျပင္းရႉပါ။ ထို႔ေနာက္ လူနာ၏ပါးစပ္ကို မိမိ၏ပါးစပ္ျဖင့္ အုပ္ေစလွ်က္ ႏွစ္စကၠန္႔ၾကာမွ် ႏွစ္ႀကိမ္ ျဖည္းညင္း စြာ ေလမႈတ္သြင္းပါ။ လူနာ၏ ရင္ဘတ္ ေဖာင္းလာမလာေစာင့္ၾကည့္ပါ။ ပါးစပ္ကို ဟ ေနပါေစ။ လွ်ာကိုလည္း ေဘးကပ္ေန ပါေစ။ ဤအတိုင္း လူနာ၏ရင္ဘတ္ ေဖာင္းလာသည္ထိ ဆက္လုပ္ပါ။
၇။ အကယ္၍ လူနာ၏ရင္ဘတ္ ေဖာင္းလာလွ်င္ သို႔မဟုတ္ လူနာကိုယ္တိုင္ သူ႔ဘာသာသူ အသက္ရႉလာႏိုင္လွ်င္ လူနာကို ေသြးခုန္ႏႈန္းစမ္းၾကည့္ပါ။ ထို႔ေနာက္ အဆင့္ (၅) တြင္ျပထားသည့္အတိုင္း ထားေပးပါ။
၈။ အကယ္၍ လူနာအသက္မရႈေသးလွ်င္ လူနာ၏ ရင္ညြန္႔အထက္ လက္ႏွစ္လံုးအကြာ၌ ညာလက္ဖ၀ါးေပၚ၌ ဘယ္လက္ ဖ၀ါးထပ္တင္ၿပီး ဖိလိုက္ၾကြလုိက္ အႀကိမ္ ၃၀ လုပ္ေပးပါ။ ထိုသို႔ ဖိရာတြင္ သင့္လက္မ်ားကို ေကြးမသြားပါေစႏွင့္။ တေတာင္ဆစ္မ်ားကို အေျဖာင့္ထားပါ။ ပါးစပ္မွ ၁ ရယ္၊ ၂ ရယ္၊ ၃ ရယ္ ၊ ၄ ရယ္ ၊ ၅။ ၁ ရယ္၊ ၂ ရယ္၊ ၃ ရယ္ ၊ ၄ ရယ္ ၊ ၁၀။ ၁ ရယ္၊ ၂ ရယ္၊ ၃ ရယ္ ၊ ၄ ရယ္ ၊ ၁၅။ ၁ ရယ္၊ ၂ ရယ္၊ ၃ ရယ္ ၊ ၄ ရယ္ ၊ ၂၀။ ၁ ရယ္၊ ၂ ရယ္၊ ၃ ရယ္ ၊ ၄ ရယ္ ၊ ၂၅။ ၁ ရယ္၊ ၂ ရယ္၊ ၃ ရယ္ ၊ ၄ ရယ္ ၊ ၃၀။ စသည္ျဖင့္ ေရၿပီး ႏွိပ္ပါ။


၉။  ထို႔ေနာက္ အဆင့္ (၆) အတိုင္း လူနာ၏ ပါးစပ္အတြင္းသို႔ ႏွစ္ႀကိမ္ ေလမႈတ္သြင္းပါ။ ထို႔ေနာက္ လူနာ အသက္ရႉလာမလာ ၾကည့္ပါ။ အသက္မရႉေသးလွ်င္ အဆင့္ (၆) ႏွင့္ (၈) အတိုင္း ၅ ႀကိမ္ခန္႔ ဆက္တိုက္လုပ္ေပးပါ။

၁၀။ လူနာအသက္ျပန္ရႉလာၿပီဆိုလွ်င္ အဆင့္ (၅)တြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္အတိုင္း လူနာကို တေစာင္းအိပ္ ထားေပးပါ။

မွတ္ခ်က္။

၁။ မည္သည့္အခါမွ လူနာကိုပစ္ၿပီး ထြက္မသြားပါႏွင့္။

၂။ ေသြးခုန္ႏံႈးစမ္းမိလွ်င္ ရင္ဘတ္ကို မဖိပါႏွင့္။

၃။ မည္သည့္အစားအေသာက္မွ လူနာကို မေပးပါႏွင့္။

၄။ လူနာ၏ဦးေခါင္းကို ၿငိမ္သက္စြာထားပါ။

၅။ လူနာသတိျပန္ရလာေစရန္ရည္ရြယ္ၿပီး လူနာ၏မ်က္ႏွာကိုရိုက္ျခင္း။ ေရျဖင့္ေလာင္းျခင္း စသည္တို႔ မည္သည့္အခါမွ မလုပ္ပါေလႏွင့္။

၆။ လူနာ၏ ဦးေခါင္းေအာက္တြင္ ေခါင္းအံုးမခုပါႏွင့္။ အသက္ရႉလမ္းေၾကာင္း ပိတ္သြားတတ္သည္။

၁၃။ သဘာ၀ ပိုးမႊားတိရစၦာန္မ်ား


            စိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္းသည္ စပါးစုိက္ခင္း၊ ကန္သင္းႀကိဳကန္သင္းၾကား၊ ျမက္ပင္၊ ၿခံဳႏြယ္မ်ားအၾကား၊ ရႊံ႔ထဲေရထဲ၌ လုပ္ရသည္ျဖစ္ရာ အဆိပ္ရိွသတၱ၀ါမ်ားႏွင့္ မၾကာခဏႀကံဳေတြ႔ရတတ္ပါသည္။ ထိုအထဲတြင္ ေျမြ၊ ကင္း၊ ပင့္ကူ၊ ပ်ား၊ ပိတုန္း စသည့္ အေကာင္တို႔မွာ အဓိကအႏၱရာယ္ျဖစ္သည္။

            ယခု ထိုအေကာင္မ်ားကိုက္လွ်င္ မည္ကဲ့သို႔ေရွးဦးသူနာျပဳစုရမည္ကို အသံုးတည့္ရံု ေဖာ္ျပလိုက္ပါသည္။

၁၃၊ ၁။ ေျမြကိုက္ျခင္း

ေျမြကိုက္လွ်င္ ရိုးရာနည္းမ်ား မသံုးပါႏွင့္။ အေျခအေနကို ပိုဆိုးေစသည္။ ေအာက္ပါေရွးဦးျပဳစုနည္းျဖင့္ ေျမြကိုက္ လူနာကို ျပဳစုႏိုင္သည္။

၁) လူနာကို စိတ္ေအးေအးထားဘို႔ ေျပာပါ။ ငါတို႔ေဆးရံုကို အခ်ိန္မီပို႔ေပးပါ့မယ္။ ဘာမွမျဖစ္ႏုိင္ပါဘူးကြာ ဟု

    အားေပးစကားေျပာပါ။

၂) ေျမြကိုက္ခံရသည့္ ခႏၶာကိုယ္အစိတ္အပိုင္းကို မလႈပ္ရွားႏုိင္ေအာင္ လုပ္ေပးထားပါ။ လႈပ္လႈပ္ရွားရွားလုပ္ျခင္းျဖင့္

    ေသြးလည္ပတ္မႈပိုျမန္ၿပီး ခႏၶာကိုယ္တြင္း အဆိပ္ပ်႔ံႏႈန္းပိုျမန္ေစသည္။


(Ref: Guidelines for the Clinical Management of Snake bites in the South East Asia Region, Page 24, 25, 26

         By WHO, New Delhi Press, 2005 version)


            ၃) ဆဲြႀကိဳး၊ လက္ေကာက္စသည္တို႔၀တ္ထားပါက ခြ်တ္ထားေပးပါ။ အ၀တ္အစားမ်ား တင္းက်ပ္ေနပါက

    ေျဖေလွ်ာ့ေပးပါ။

၄) လူနာကို လဲွထားပါ။ သို႔ေသာ္ ကိုယ္အထက္ပိုင္းသည္ ေျမြကိုက္ခံရေသာေနရာထက္ ျမင့္ေနပါေစ။

၅) ေရ၊ ဆပ္ျပာတို႔ျဖင့္ ေျမြကိုက္ခံရေသာေနရာကို ေဆးေၾကာေပးပါ။

၆) ေျမြကိုက္ခံရသည့္ေနရာသို႔ ပတ္တီးစည္းေပးထားပါ။ ထိုသို႔ပတ္တီးစည္းေပးျခင္းျဖင့္ ထိုေနရာမွ ေသြးမ်ား

    အျခားေနရာသို႔ စီးဆင္းမႈကို ေႏွးသြားေစသည္။

၇) လူနာကို ၿငိမ္ၿငိမ္သက္သက္ထားပါ။

၈) ေဆးရံုပို႔ရန္ အျမန္ဆံုးစီစဥ္ပါ။

မွတ္ခ်က္။           


၁။ လူနာကိုသာဂရုစိုက္ပါ။ ေျမြကိုလုိက္ရွာရိုက္သတ္ျခင္းျဖင့္ အခ်ိန္ကုန္မခံပါႏွင့္။ ယခုေခတ္ေပၚေဆးမ်ားမွာ

    မည္သည့္ေျမြမဆိုထုိး၍ရေသာ ေဆးမ်ားျဖစ္သျဖင့္ ေျမြကို ေဆးရံုသို႔ယူသြားရန္ မလိုပါ။

၂။ ယခင္ကမူ ေျခေထာက္ေအာက္ပိုင္းတြင္ ေျမြကိုက္ခံရပါက ေပါင္အရင္းကို တင္းတင္းၾကပ္ၾကပ္စည္းရန္

    ယူဆခဲ့ၾက ပါသည္။ ခႏၶာကိုယ္အထက္ပိုင္းသို႔ ေသြးမေရာက္ေစရန္ ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ဤနည္းမွာ

    အလြန္လဲြမွားသည့္နည္းျဖစ္၏။ ေပါင္ကို ပတ္တီးတင္းတင္းစည္းလိုက္ျခင္းျဖင့္ ႏွလံုးမွလႊတ္လိုက္ေသာေသြးမ်ား

    ေျခေအာက္ပိုင္းသို႔ မေရာက္ႏိုင္ေတာ့ေခ်။ ဤအတိုင္းသာ မိနစ္ ၄၀ ခန္႔ ေသြးမေရာက္လွ်င္ ေျခေအာက္ပိုင္း

    ပုပ္သြားတတ္သည္။ 

၃။ ေျမြကိုက္သည့္ေနရာသို႔ ဓားျဖင့္ခဲြၿပီး ေျမြဆိပ္စုပ္ထုတ္ျခင္း၊ မီးကင္ျခင္း၊ ပါးစပ္ျဖင့္စုပ္ျခင္း စသည္တို႔ ဘာမွ

    မလုပ္ပါႏွင့္။

၄။ လူနာကို အရက္တိုက္ျခင္း၊ အျခားအရည္မ်ားတိုက္ျခင္း မျပဳပါႏွင့္။

၁၃၊ ၂။ ေသြးလွည့္ပတ္ႏႈန္းေႏွးေစရန္ ဒဏ္ရာေပၚတြင္ ပတ္တီးစည္းနည္း


            ေျမြေဟာက္၊ ငန္းေတာ္ၾကားစေသာေျမြမ်ားအကိုက္ခံရပါက ဒဏ္ရာရေသာ ခႏၶာကိုယ္အစိတ္အပိုင္းကို လႈပ္ရွားမႈ နည္းေစရန္ သစ္သားျပား သို႔မဟုတ္ ကတ္ထူစကၠဴအမာျပားတုိ႔၏ အကူအညီျဖင့္ ပတ္တီး ခပ္တင္းတင္းစည္းေပးပါ။ သို႔ေသာ္ အရမ္းမတင္းပါေစႏွင့္။ ပတ္တီးအတြင္း လက္ညိႈးထိုးထည့္ ၾကည့္လိုက္ပါ။ ခပ္တင္းတင္းျဖစ္ေနလွ်င္ ရပါၿပီ။

သုိ႔ေသာ္လည္း ေျမြေပြးအကိုက္ခံရလွ်င္မူ ဤကဲ့သို႔စည္းျခင္းျဖင့္ အေျခအေနကို ပိုဆိုးေစသည္ဟု ဆိုပါသည္။ ေျမြေပြးကိုက္ခံရလွ်င္ သန္႔ရွင္းေသာ အ၀တ္ပါးစကို အျပား လက္ေလးသစ္ခန္႔ေခါက္၍ ဒဏ္ရာေပၚတြင္ ခပ္ဖြဖြစည္းေပး ထားပါ။

            လူနာကို ေဆးရံုပို႔သည့္အခါ လွည္းျဖင့္မပို႔ပါႏွင့္။ လူထမ္းစင္မွာ လွည္းထက္ပိုမိုၿငိမ္သက္သျဖင့္ ထမ္းစင္ျဖင့္ပို႔တာ ပိုေကာင္းပါသည္။

၁၃၊ ၃။ ႀကိဳတင္ကာကြယ္နည္း         


v  ေျမြကိုသတ္ရန္ မႀကိဳးစားပါႏွင့္။

v  တြင္းမ်ားအတြင္း၊ ျခံဳပုတ္မ်ားအတြင္း လက္မႏိႈက္ပါႏွင့္။

v  ေကာက္လိႈင္းစည္းေတာ့မည္၊ ေကာက္လိႈင္းပံုလွန္ေတာ့မည္ဆိုလွ်င္ ေကာက္လိႈင္းကို တုတ္ျဖင့္ ေခ်ာက္လွန္႔ၿပီးမွကိုင္တြယ္ပါ။

v  ျမက္ေတာထဲသြားရမည္ဆိုလွ်င္ လည္ရွည္ဘြတ္ဖိနပ္ စီးသြားပါ။

v  ညအခါခရီးသြားစရာရိွလွ်င္ လက္ႏွိပ္ဓါတ္မီးေဆာင္သြားပါ။

၁၃၊ ၄။ ကင္းၿမီးေကာက္ ထိုးျခင္း

            ကင္းၿမီးေကာက္ အစရိွသည့္ အဆိပ္ရိွေသာအေကာင္မ်ား ထိုး/ကိုက္လွ်င္ ျပဳစုနည္းမွာ ရိုးရွင္းပါသည္။ ကင္းထိုးလွ်င္ ထိုေနရာတစ္၀ုိက္မွာ နီရဲေယာင္ယမ္းလာပါသည္။ အလြန္နာသည္။ ပ်ိဳ႔အန္တတ္သည္။  


ကင္းၿမီးေကာက္ ထိုးလွ်င္ ေအာက္ပါအတိုင္းျပဳစုပါ။

၁။ ကင္းၿမီးေကာက္ အထိုးခံရသည့္ေနရာကို ေရေအးျဖင့္ေလာင္းၿပီး ေဆးေၾကာပါ။ အဆိပ္ဆူးကို ၀ါးျပား၊

    ပလတ္စတစ္ အမာျပား စသည္ျဖင့္ ျခစ္ထုတ္ပါ။ ဇာကနာျဖင့္ႏႈတ္ဖို႔မႀကိဳးစားပါႏွင့္။ အသားထဲသုိ႔ ပိုၿပီးစုိက္၀င္

    သြားတတ္သည္။ ၀ါးေၾကာႏွီးစျဖင့္ ျခစ္ထုတ္လွ်င္ရပါသည္။ ဘာမွမရိွလွ်င္ လက္သည္းႏွင့္ျခစ္ထုတ္ပါ။

၂။ ဒဏ္ရာေပၚသို႔ အနာဂ်က္ဆစ္ဆီလိမ္းလွ်င္ ရပါသည္။ ထုိဆီလိမ္းထားသည့္အေပၚ ေရခဲရႏိုင္လွ်င္ ေရခဲကို

    ေရခဲအိတ္ႏွင့္ထည့္ၿပီး (သို႔မဟုတ္) ပလတ္စတစ္အိတ္ျဖင့္ထုပ္ၿပီး အုပ္ေပးပါ။

၃။ အနာသက္သာေအာင္ pain killer ေဆးမ်ားေသာက္ႏိုင္ပါသည္။

၄။ ျဖစ္ႏုိင္လွ်င္ ဆရာ၀န္ျပပါ။

            အခ်ိဳ႔ကင္းမ်ားမွာ ေသေစႏိုင္သည္ထိ အဆိပ္ျပင္းသျဖင့္ မေပါ့ပါႏွင့္။ အဆိပ္ညွစ္ထုတ္ရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ ဒဏ္ရာကို ဓားျဖင့္ခဲြျခင္းမွ ေရွာင္ၾကဥ္ပါေလ။ မသက္သာသည့္ျပင္ ပိုဆိုးသြားတတ္သည္။ ဒဏ္ရာကို မည္သည့္အခါမွ ပတ္တီးျဖင့္ တင္းၾကပ္စြာစည္းထားျခင္း မျပဳပါႏွင့္။ ေသြးလွည့္ပတ္မႈကို အေႏွာက္အယွက္ျဖစ္သည္။

၁၃၊ ၅။ ပင့္ကူရွပ္ျခင္း


ပင့္ကူရွပ္ျခင္းသည္လည္း ပံုမွန္ႀကံဳေတြ႔ရတတ္သည့္ အႏၱရာယ္တစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ အခ်ိဳ႔ပင့္ကူမ်ားမွာ အဆိပ္ျပင္း တတ္ေသာ္လည္း မ်ားေသာအားျဖင့္ အိမ္မ်ား၌ေတြ႔ရတတ္သည့္ ပင့္ကူမ်ားမွာ အသက္ဆံုးရံႈးသည္ထိ မျဖစ္ႏိုင္ပါ။ သို႔ေသာ္ အသက္ ၆ ႏွစ္ေအာက္ ကေလးငယ္မ်ား၊ အသက္ ၆၀ အထက္ လူႀကီးမ်ားတြင္မူ ျပင္းထန္စြာ ခံစားရႏုိင္ပါသည္။

ထိုအေကာင္မ်ား ကိုက္ျခင္း၊ တုပ္ျခင္း၊ ထုိးျခင္းမ်ားမွာ မည္သည့္ေဆး၀ါးမွ်မလိုဘဲ လူ႔ခႏၶာကိုယ္၏ ေရာဂါၿပီးစနစ္က အလိုအေလ်ာက္ ကုသေပးႏိုင္ပါသည္။ အကယ္၍ ဆုိးရြားစြာခံစားရလွ်င္မူ ေဆးရံုသို႔ အျမန္သြားသင့္ပါသည္။ ထိုသို႔သြားရာ တြင္ ပင့္ကူကိုသတ္ၿပီး ဆရာ၀န္ထံယူသြားသင့္ပါသည္။

            ပင့္ကူရွပ္လွ်င္ ထိုေနရာနီရဲေယာင္ယမ္းလာမည္။ ေခါင္းကိုက္မည္။ ေခြ်းေစးျပန္မည္။ အားနည္းလာမည္။ မူးေ၀မည္။ ပ်ိဳ႔အန္ခ်င္မည္။ ပ်ိဳ႔အန္မည္။ ဗိုက္နာမည္။ မ်က္လံုးမ်ား ေယာင္ကိုင္းလာမည္။ အသက္ရႉၾကပ္လာမည္။

            ပင့္ကူရွပ္လွ်င္ ထိုေနရာတစ္၀ုိက္ေပၚ ဆပ္ျပာသံုးၿပီးေရျဖင့္ စင္ၾကယ္ေအာင္ေဆးပါ။ ထို႔ေနာက္ ေရခဲကို ေရခဲအိတ္ (သို႔မဟုတ္) ပလတ္စတစ္အိပ္ႏွင့္ထည့္ၿပီး ကပ္ေပးႏိုင္ပါသည္။ ေရခဲမရႏုိင္ပါက အ၀တ္ကိုေရဆြတ္၊ ေရစင္စင္ညွစ္ၿပီး ကပ္ေပးႏုိင္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ မသိနားမလည္ဘဲ မည္သည့္ေဆးမွ ထိုးျခင္း၊ ေသာက္ျခင္းမျပဳပါႏွင့္။ ျဖစ္ႏိုင္လွ်င္ ဆရာ၀န္ႏွင့္ျပပါ။

၁၃၊ ၆။ ပ်ားတုပ္ျခင္း၊ ပိတုန္းတုပ္ျခင္း

သာမန္အားျဖင့္ ပိတုန္းတုတ္ျခင္း၊ ပ်ားတုပ္ျခင္းတို႔မွာ အႏၱရာယ္မရိွပါ။ မည္သည့္ေဆးမွမလိုဘဲ အလုိအေလ်ာက္ ေပ်ာက္ကင္းႏုိင္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ အသက္ ၃ ႏွစ္ထက္ငယ္သူ ကေလးငယ္မ်ား၊ ဆီးခ်ိဳရိွသူမ်ား၊ ႏွလံုးေရာဂါသည္မ်ား၊ အိုမင္း မစြမ္းသူမ်ား၊ ဓါတ္မတည့္တတ္သူ (အလားဂ်စ္ျဖစ္တတ္သူ) မ်ားအဖို႔ အႏၱရာယ္ရိွႏိုင္ပါသည္။

            ပ်ားတုပ္ခံရလွ်င္ ထိုေနရာတစ္၀ုိက္ကို ဆပ္ျပာႏွင့္ ေရသန္႔သန္႔ျဖင့္ စင္ၾကယ္ေအာင္ေဆးပါ။ ထို႔ေနာက္ ေရခဲကို ေရခဲအိတ္ (သို႔မဟုတ္) ပလတ္စတစ္ အိပ္ႏွင့္ထည့္ၿပီး ကပ္ေပးႏိုင္ပါသည္။ ေရခဲမရႏုိင္ပါက အ၀တ္ကိုေရဆြတ္၊ ေရစင္စင္ညွစ္ၿပီး ကပ္ေပးႏုိင္ပါသည္။ ပ်ားတုပ္ခံရသည့္ေနရာကို ျမွင့္ေပးထားပါ။

            ဒဏ္ရာေပၚ ေရေဆးျခင္းကို တစ္ေန႔လွ်င္ ႏွစ္ႀကိမ္၊ သံုးႀကိမ္ခန္႔လုပ္ေပးႏိုင္ပါသည္။  

မွတ္ခ်က္။            ။ ဒဏ္ရာေပၚေရခဲကပ္ရာတြင္ ေရခဲအတံုးလိုက္ တုိက္ရိုက္ကပ္ျခင္းေရွာင္ပါ။ ေရခဲေလာင္တတ္သည္။

၁၄။ ေနပူထဲတြင္ အလုပ္လုပ္ျခင္း (Heat Exhausion and Heat Stroke)


ေနပူထဲတြင္ အလုပ္လုပ္ပါက ေနအပူေၾကာင့္ က်န္းမာေရး ထိခိုက္တတ္သည္။ အေျခအေနဆိုးပါက အသက္ အႏၱရာယ္ရိွသျဖင့္ ဂရုစိုက္ရန္ လုိပါသည္။ ေနပူထဲ၌ ၾကာရွည္အလုပ္လုပ္လွ်င္ ေခြ်းခန္းမည္၊ အေရျပားမ်ားေျခာက္ေသြ႔ကာ ကိုယ္အပူခ်ိန္ျမင့္တက္လာမည္။ ေသြးခုန္ႏႈန္းျမန္လာမည္။ မ်က္စိသူငယ္အိမ္ က်ံဳ႔၀င္လာမည္။

            အပူလြန္သူအား ေအာက္ပါအတိုင္း ျပဳစုပါ။


၁။ ေနရိပ္အတြင္းသို႔ အျမန္ဆံုးေရႊ႔ပါ။

၂။ တင္းၾကပ္ေနေသာ အ၀တ္အစားမ်ားကို ေျဖေလွ်ာ့ပါ။

၃။ ယပ္ခပ္ေပးပါ။ ပန္ကာရလွ်င္ ပန္ကာျဖင့္ အေအးခံပါ။

၄။ အ၀တ္ကို ေရဆြတ္၊ ေရစင္စင္ညွစ္ၿပီး ခႏၶာကိုယ္အႏံွ႔ ကပ္ေပးပါ။ ေရခဲရႏိုင္လွ်င္ ေရခဲကို အ၀တ္ႏွင့္ထုပ္ၿပီး ကပ္ေပးပါ။

၅။ အခ်ိဳရည္ေအးေအး သို႔မဟုတ္ ေရေအးေအးကို ၁၅ မိနစ္တစ္ႀကိမ္ တိုက္ေပးပါ။

၆။ လူနာအား သက္ေတာင့္သက္သာ နားေနပါေစ။


            ျဖစ္ႏုိင္လွ်င္ မိမိအလုပ္လုပ္သည့္ေနရာကို အရိပ္ရရန္ စီမံပါ။ ေရဘူးေဆာင္ထားၿပီး ေရမၾကာခဏ ေသာက္ပါ။ ေနပူထဲတြင္ တာရွည္အလုပ္မလုပ္ဘဲ အရိပ္ထဲသြားကာ မၾကာခဏနားေပးပါ။

၁၅။ ေခ်ာ္က်ျခင္း၊ လိမ့္က်ျခင္း အႏၱရာယ္


-       အိမ္ေခါင္မိုးေပၚတက္ရန္ လိုသည့္အခါ ထုပ္တန္းမ်ား ေကာင္းမေကာင္း ဦးစြာစစ္ေဆးပါ။

-       မည္သည့္အခါမွ အရဲမကိုးပါႏွင့္။  

-       အျမင့္သို႔တက္သည့္အခါ ေလွခါးမ်ား ေကာင္းမေကာင္း အျမဲစစ္ပါ။

-       ခ်ထားသည့္ ေလွခါးအေျခသည္ ခိုင္ခိုင္ၿမဲၿမဲရိွပါေစ။ လႈပ္လီလႈပ္လဲ့ပစၥည္းမ်ားအေပၚ မည္သည့္အခါမွ ေလွခါး မေထာင္ပါႏွင့္။

-       ၾကမ္းျပင္မွ အေပါက္မ်ား၊ ကတုတ္က်င္းမ်ားကို အဖံုးဖံုးထားပါ။ ေစာက္နက္ေသာ ေျမာင္းမ်ားကို လက္ရမ္းကာ ထားပါ။

-       ႀကိဳးမ်ားကို ေသခ်ာက်နစြာ ေခြသိမ္းပါ။

-       ပစၥည္းမ်ားကို စနစ္တက်ေသခ်ာစြာ သိမ္းဆည္းျခင္းသည္ ခလုတ္တိုက္လဲမည့္အႏၱရာယ္မွ အလုိလို ကာကြယ္ၿပီးျဖစ္သည္။

၁၆။ မီးအႏၱရာယ္


            မ်ားေသာအားျဖင့္ေလာင္ေသာမီးမ်ားမွာ ေပါ့ဆမီးမ်ားျဖစ္သည္။ မီးကိုအသံုးျပဳရာတြင္ အထူးသတိျပဳပါ။


v  ထင္းမီးဖိုျဖင့္ ထမင္းခ်က္လွ်င္ ခ်က္ျပဳတ္ၿပီးသည္ႏွင့္ မီးကိုၿငိမ္းသတ္ထားပါ။

v  မီးပြားမ်ားမလြင့္ေစရန္ မီးဖိုကို သြပ္ျပားျဖင့္ ကာရံထားပါ။

v  မီးဖိုအနီးတြင္ အလြယ္တကူ မီးေလာင္ေစတတ္ေသာပစၥည္းမ်ား မထားပါႏွင့္။ ထင္းသံုးသည့္အခါ ထင္းကို တစ္ခါခ်က္ေလာက္ရံု လိုသေလာက္သာ ယူပါ။

v  ထမင္းခ်က္ေနရင္း မီးဖိုတြင္မီးမ်ားေတာက္လွ်က္ရိွပါက အေ၀းသုိ႔မသြားပါႏွင့္။ သြားစရာရွိလွ်င္ တစ္ေယာက္ ေယာက္ကို အေစာင့္ထားခဲ့ပါ။

v  ဖေယာင္းတိုင္၊ အေမႊးတုိင္၊ ျခင္ေဆးေခြ စသည့္ မီးေလာင္ေနေသာ ပစၥည္းမ်ားထားကာ အိမ္မွထြက္သြားျခင္း။ အမိႈက္ပံုအားမီးရိႈ႔ကာ မီးမသတ္ဘဲ အျခားသြားျခင္း မလုပ္ပါႏွင့္။

v  ကေလးမ်ား မီးႏွင့္ေဆာ့ကစားျခင္းကို တင္းတင္းက်ပ္က်ပ္ တားျမစ္ပါ။

v  ေရနံ၊ ဓါတ္ဆီပုံးမ်ား၊ တိုင္္ကီမ်ားအနီးတြင္ ေဆးလိပ္ေသာက္ျခင္း၊ မီးျခစ္ျခင္း၊ မီးထြန္းျခင္း လံုး၀မလုပ္ပါႏွင့္။

v  အိပ္ေနစဥ္ ျခင္ေဆးေခြထြန္းထားလိုေသာ္ ေစာင္ျခင္ေထာင္ စသည္တို႔ႏွင့္ လြတ္လြတ္ကင္းကင္းတြင္ ထြန္းပါ။

v  ဓါတ္ဆီ၊ ေရနံဆီစသည္တို႔ကို မည္သည့္အခါမွ ပိုးလိုးပက္လက္ မထားပါႏွင့္။ လံုၿခံဳေသာ ပံုးမ်ားအတြင္း ေသခ်ာစြာ

ထည့္၍ တင္းက်ပ္စြာ အဖံုးဖံုးထားပါ။ ထိုပံုးမ်ားကို ေလ၀င္ေလထြက္ေကာင္းေသာ ေနရာ၌သာထည့္ပါ။

v  မီးအသံုးျပဳသည့္ေနရာ၊ ေလာင္စာဆီဆိုင္၊ ကုန္စံုဆုိင္ စသည္တို႔တြင္ မီးသတ္ဗူးမ်ားထားပါ။

v  မီးျပတ္ၿပီဆိုလွ်င္ မိန္းကိုခ်ထားလိုက္ပါ။ မီးလာမွ ျပန္ဖြင့္ပါ။

v  အျပင္သြားေတာ့မည္ဆုိလွ်င္လည္း အေကာင္းဆံုးမွာ မိန္းခ်ခဲ့တာ ျဖစ္ပါသည္။ မီးက မည္သည့္အခ်ိန္ျပတ္ၿပီး မည္သည့္အခ်ိန္ျပန္လာမည္ကို မသိႏိုင္။

v  အခ်ိန္မေတာ္မွ မီးလာလွ်င္ လူတိုင္းေရတင္တတ္ၾကစျမဲ။ ထိုအခါ ေရေမာ္တာဖြင့္ထားၿပီး ျပန္အိပ္မေနပါႏွင့္။

v  မီးလာတုန္း ထမင္းဟင္းခ်က္ရတာဆုိၿပီး အခ်ိန္မေတာ္ ထမင္းထခ်က္ကာ မီးဖိုကို ခလုတ္ဖြင့္ထားၿပီး ျပန္အိပ္ ေနျခင္းမ်ိဳး လံုး၀မလုပ္ပါႏွင့္။ အလြန္အႏၱရာယ္မ်ားပါသည္။

v  ဓမၼာရံု၌ ဆြမ္းေလာင္းရန္ ခ်က္ျပဳတ္ၾကသူမ်ားအေနႏွင့္ ထမင္း၊ ဟင္းအိုးႀကီးမ်ားမွာ ႀကီးမားလွသည္ျဖစ္ရာ ေတာ္ေတာ္ႏွင့္မက်က္။ တစ္ညလံုး ခ်က္ျပဳတ္ၾကရသည္။ ထိုအခါ အားလံုးအိပ္မည့္အစား အလွည့္က်အိပ္ပါ။ အနည္းဆံုး တစ္ေယာက္ေတာ့ မီးေစာင့္ေနဘို႔ လုိပါသည္။

v  ဗုဒၶဘာသာမ်ားပီပီ ဘုရားကို ဖေယာင္းတိုင္၊ အေမႊးတိုင္စသည္တို႔ ပူေဇာ္တတ္ၾကသည္။ ထုိဖေယာင္းတိုင္ အေမႊးတိုင္မ်ားကို ေလတုိက္၍လဲက်ၿပီး အနီးရိွ ဘုရားေက်ာင္းေပၚတင္ထားေသာ ပရိတ္ႀကီးစာအုပ္ကို မီးစဲြမည္။ ထိုကမွ ဘုရားေက်ာင္း လုိက္ကာစကို မီးစဲြမည္။ အိမ္တြင္လူမရိွပါက တစ္ရပ္ကြက္လံုး ျပာက်မည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဘုရားမီးပူေဇာ္ေသာ ဖေယာင္းတိုင္၊ အေမႊးတိုင္မ်ားကို အျပင္သြားလွ်င္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ အိပ္ၿပီဆိုလွ်င္ေသာ္ လည္းေကာင္း အားလံုးၿငိမ္းသတ္ခဲ့ဘို႔ လုိပါသည္။

v  ေတာရြာမ်ား၌ မိုး၊ ေဆာင္း စသည့္အခ်ိန္မ်ားတြင္ ႏြားတင္းကုပ္မ်ား၌ ႏြားမီးထည့္သည္။ လူက အိပ္ေပ်ာ္ေနခ်ိန္ ႏြားမီးမွမီးပြားက ေလတိုက္ၿပီးလြင့္စင္ကာ အနီးရိွေကာက္ရိုးပံုသို႔ေလာင္မည္။ ထုိအခါ တစ္ရြာလံုးျပာက်မည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ႏြားမီးထည့္သူမ်ား သတိ၀ိရိယရိွဘို႔ အင္မတန္လိုသည္။ အနီးပတ္၀န္းက်င္၌ ေကာက္ရိုးပံုမ်ား၊ အထူးသျဖင့္ ရြာအတြင္း ေကာက္ရိုးပံုမ်ားမထားဘို႔ အလြန္အေရးႀကီးပါသည္။

v  ေဆာင္းအခါ ခ်မ္း၍ မီးလံႈရာမွ ေစာင္စကိုမီးစဲြၿပီး အသက္ဆံုးရေသာ အဖိုးႀကီး၊ အဖြားႀကီးမ်ားပင္ ရိွပါသည္။ မီးဟူသည္ မည္သည့္မီးကိုမွ ေပါ့လို႔မရ။ အထူးသတိထားရသည္။

v  မိုးဦးမက်မီ လယ္မ်ား၊ ကုိင္းမ်ား၊ ေတာင္ယာမ်ားကို မီးရိႈ႔တတ္ၾကပါသည္။ ထိုသို႔မီးရိႈ႔သည့္အခါ မီးကိုမၿငိမ္းသတ္ဘဲ မည္သည့္အခါမွ အိမ္ျပန္မလာပါႏွင့္။ မီးအားလုံး ေသၿပီဆိုတာ ေသခ်ာမွ ျပန္လာပါ။ အနည္းငယ္မွ ၾကြင္းက်န္ေသာ မီးသည္ပင္ တစ္ရြာလံုးကို ျပာက်ေစႏိုင္ပါသည္။

နိဂံုးလူ႔အသက္ကို မည္သည္ႏွင့္မွ အစားထိုးလို႔မရစေကာင္း။ အသက္ထက္ပိုၿပီး တန္ဘုိးရိွတာ ဘာမွမရိွ။ စည္းစိမ္ဥစၥာ မည္မွ်ခ်မ္းသာသည္ဆုိေစ ေသသည့္အခါ အားလံုးထားသြားရစျမဲ။ ထိုနည္းတူစြာပင္ လူ႔ခႏၶာကိုယ္ အစိတ္အပိုင္းကို မည္သည့္ ပစၥည္းႏွင့္မွ အစားထိုးလို႔မရႏုိင္။ ခ်မ္းသာသျဖင့္ ေငြကို ေတာင္လိုပံုေပးသည့္တုိင္ မူလလူ႔ခႏၶာကိုယ္ကိုရေအာင္ လုပ္ေပးႏိုင္ သည့္ အတတ္ပညာ ယခုထိမေပၚေသး။

            အႏၱရာယ္ဟူသည္ မျဖစ္မီက ႀကိဳတင္ကာကြယ္ရသည္။ ျဖစ္ၿပီးမွ သို႔မဟုတ္ ေသၿပီးမွ သို႔မဟုတ္ လက္က်ိဳး၊ ေျခက်ိဳး ၿပီးမွဆိုလွ်င္ ဘာမွလုပ္လို႔မရေတာ့။ အလြန္ေနာက္က်သြားၿပီျဖစ္သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ အႏၱရာယ္မျဖစ္မီ ႀကိဳတင္ကာကြယ္ရသည္။

            ယခု စိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္း၌ ေတြ႔ႀကံဳရတတ္သည့္ အႏၱရာယ္မ်ားႏွင့္ ကာကြယ္နည္းမ်ားအေၾကာင္း လက္လွမ္းမီသမွ် စုေဆာင္း တင္ျပထားပါသည္။ အားလံုးနားလည္ေအာင္ ႀကိဳးစားၿပီး လက္ေတြ႔ လိုက္နာက်င့္သံုးၾကရန္ တိုက္တြန္းပါသည္။

            အသင္ ေဘးအႏၱရာယ္ကင္းျခင္းသည္ သင့္မိသားစုကို ေစာင့္ေရွာက္ျခင္း မည္၏။ သင္တစ္စံုတစ္ခု ျဖစ္ပါက သင့္မိသားစု ဒုကၡေရာက္မည္ကို အျမဲေခါင္းထဲထည့္ထားပါ။

            ထို႔ေၾကာင့္ တစ္ခုခုလုပ္မည္ႀကံတိုင္း သင့္မိသားစုကို သတိရပါ။

အားလံုးကို ေက်းဇူးတင္ပါသည္။

ေအးၿငိမ္း (ေလးမ်က္ႏွာ)

၁၃ - ၁၁ - ၂၀၁၂။ ည ၉း၃၅ နာရီ


ရည္ညႊန္းစာအုပ္စာတမ္း၊ အင္တာနက္ ၀က္ဘ္ဆိုဒ္မ်ား


1.     California Agricultural Teachers’ Essential Guide to Safety

2.     The Farm Safety Guide – Occupational Health and Safety, Canada

3.     First Aid for Pesticide Poisoning – Oklahoma Cooperative Extension Service

4.     Safe Handling of Pesticide – Texas Department of Insurance

5.     Lightning Safety Tips – National Weather Service Weather Forecast Office , Hastings, NE

6.     http://www.lightningsafety.noaa.gov/overview.htm

7.     Agri Machinery Safety – Texas Department of Insurance

8.     GUIDE TO GOOD FARMING PRACTICES - FAO

9.     Agricultural Safety Workbook – www.worksafe.wa.gov.au

22.  http://www.stewardshipcommunity.com/best-spraying-practices
= = = = = = = = = = = = = = x x x x x x x x = = = = = = = = = = = = = =

No comments: