Monday, November 12, 2012

စိုက္ပ်ိဳးေရး လုပ္ငန္းခြင္အႏၱရာယ္ကင္းေ၀းေရး (၁)

 

၁။ အဘယ္ေၾကာင့္ စိုက္ပ်ိဳးေရးအႏၱရာယ္ကင္းေ၀းေရး အေရးႀကီးသနည္း


            ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ စိုက္ပ်ိဳးေရးအဓိကႏိုင္ငံျဖစ္သည့္အားေလ်ာ္စြာ အလုပ္လုပ္သူ၏ ၆၅ မွ ၇၀ ရာခိုင္ႏံႈးမွာ စိုက္ပ်ိဳးေရး လုပ္သားမ်ား ျဖစ္သည္။ စိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ေနရင္း မေတာ္တဆထိခိုက္မႈျဖစ္ပါက ေငြေၾကးအရေသာ္ လည္းေကာင္း၊ အခ်ိန္အားျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ အျခား မေမွ်ာ္မွန္းႏိုင္ေသာ လူမႈေရးဆံုးရံႈးမႈမ်ားေသာ္လည္းေကာင္း ႀကံဳေတြ႔ရႏုိင္သည္။

စိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္းတြင္ ပါ၀င္လုပ္ကိုင္ေနသူမ်ားမွာ အိမ္ေထာင္ဦးစီး သုိ႔မဟုတ္ လုပ္ႏိုင္ကိုင္ႏိုင္္သူ သားပ်ိဳ၊ သမီးပ်ိဳ မ်ား အမ်ားဆံုးျဖစ္ေပ၏။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ထုိသူမ်ားသာ တစ္စံုတစ္ခုျဖစ္ခဲ့ပါက ထုိ အိမ္ေထာင္စုအဖို႔ ႀကီးစြာေသာ နစ္နာဆံုးရံႈးမႈႏွင့္ ႀကံဳရေပမည္။ ထို႔ေၾကာင့္ စိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္း၌ ေဘးအႏၱရာယ္ကင္းေရးသည္လည္း အျခား ေဆာက္လုပ္ေရး၊ စက္မႈလုပ္ငန္း စသည္တို႔ႏွင့္တန္းတူ အေရးႀကီးေပသည္။

စိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္းတြင္ မ်ားစြာေသာလုပ္ငန္းတို႔ ပါ၀င္ပတ္သက္ေနသည္။ လယ္ကိုထြန္ယက္စိုက္ပိ်ဳးရာတြင္ ကြ်ဲ၊ ႏြား တိရစၦာန္မ်ားသံုးသည့္နည္းတူ ယခုအခါ လယ္ယာသံုးစက္ကိရိယာမ်ားကိုလည္း တိုးခ်ဲ႔သံုးစဲြလာေနၾကၿပီ ျဖစ္၏။ ထို႔အတူ ေပါက္တူး၊ ေပါက္ျပား၊ တူရြင္း၊ ငန္းျပား၊ ေကာက္ရိတ္တံစဥ္၊ ျမက္ရိတ္တံစဥ္ စသည့္ လယ္ယာသံုးလက္နက္ကိရိယာမ်ားကို လည္း သံုးစဲြၾကရသည္။ ေျမၾသဇာအတြက္ ႏြားေခ်းေျမၾသဇာကိုသံုးသည့္နည္းတူ၊ ဓါတ္ေျမၾသဇာမ်ားကိုလည္း သံုးၾကရသည္။ အထူးသျဖင့္ ေပါင္းသတ္ေဆး၊ ပိုးသတ္ေဆး၊ မႈိသတ္ေဆးမ်ားကိုလည္း မေရွာင္မလဲႊသာ သံုးၾကရေသးသည္။ မျမင္ရေသာ သဘာ၀ ေဘးအႏၱရာယ္မ်ားအေနႏွင့္ ေျမြ၊ ပင့္ကူ၊ ေျမၾကြက္အစရိွသည္တုိ႔၏ အႏၱရာယ္လည္း ရိွေသးသည္။

တိုးတက္ေသာႏိုင္ငံႀကီးမ်ား (ဥပမာ - အေမရိကန္၊ ကေနဒါ၊ ၾသစေတးလ်ား စသည္) တြင္ လယ္ယာလုပ္ငန္းခြင္ အႏၱရာယ္ကင္းရွင္းေရးအတြက္ Farm Safety Plan စသည့္ အစီအစဥ္မ်ား ခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္ပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လက္ရိွအေျခအေနႏွင့္ မျဖစ္ႏုိင္ေသးပါ။ သို႔ေသာ္ ျဖည္းျဖည္းခ်င္း ထူေထာင္ယူရပါမည္။

ထုိ႔ေၾကာင့္ ထုိစက္ပစၥည္း၊ ဓါတုပစၥည္း၊ သဘာ၀အႏၱရာယ္ အစရိွသည္တုိ႔မွ မည္သို႔ကာကြယ္ရမည္ကို ယခု စုေဆာင္းတင္ျပထားပါသည္။


၂။ ပညာေပးအစီအစဥ္


            မေတာ္တဆမႈတြင္ မသိသျဖင့္ ျဖစ္ရျခင္းႏွင့္ သိလ်က္ႏွင့္ျဖစ္ရျခင္းဟု ႏွစ္မ်ိဳးရိွ၏။ ႏွစ္မ်ိဳးစလံုး မည္သည္မွ မေကာင္း။ သို႔ေသာ္ မသိသျဖင့္ ျဖစ္ရျခင္းက ပိုဆိုးသည္။ မည္သို႔ကာကြယ္ရမည္ကို သိလွ်င္ ကာကြယ္ရန္ အခြင့္အလမ္း ရိွေပေသး၏။ ထုိ႔ေၾကာင့္ မည္သုိ႔ကာကြယ္ရမည္ကိုသိရန္ အေရးႀကီးသည္။ ဤသို႔သိေစရန္ အစိုးရအေနႏွင့္ေရာ၊ အစိုးရမဟုတ္သည့္အဖဲြ႔အစည္းမ်ားကပါ ပညာေပးလုပ္ငန္းမ်ားကို က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ လုပ္ေပးရန္ လိုပါသည္။

            ပညာေပးလုပ္ငန္းဟူသည္ ေငြကုန္ေၾကးက်မ်ားသလို လူအင္အားႏွင့္ အခ်ိန္လည္းလိုသည္။ အထူးသျဖင့္ကား စိုက္ပ်ိဳးေရးအႏၱရာယ္ကင္းေ၀းေရးအသိပညာ ႏွင့္ လုပ္ငန္းအေတြ႔အႀကံဳရိွသည့္ နားလည္တတ္ကြ်မ္းသူ အမ်ားအျပား လိုအပ္သည္။ ထိုမွ်သာမက ပညာေပးလုပ္ငန္းဟူသည္ တစ္ပဲြတိုးထလုပ္၍မရဘဲ အစဥ္မျပတ္ အျမဲျပဳလုပ္ေနရမည့္အရာ ျဖစ္ေလသည္။ မသိေသးသူမ်ားကိုသိေအာင္ ပညာေပးသင္တန္းမ်ားျပဳလုပ္ေပးရံုမွ်မက သိၿပီး၊ တတ္ကြ်မ္းၿပီးသူမ်ားကိုလည္း ေခတ္အေလ်ာက္ေျပာင္းလဲေနေသာ နည္းပညာ၊ အတတ္ပညာမ်ားႏွင့္ အကြ်မ္းတ၀င္ရွိေနေစရန္။ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲထားေသာ ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒမ်ားႏွင့္ မ်က္ေျခမျပတ္ေစရန္၊ အသစ္ေပၚထြက္လာသည့္ စက္ကိရိယာ၊ အီလက္ထေရာနစ္ပစၥည္း စသည္တို႔ႏွင့္လည္း ရင္းႏွီးကြ်မ္း၀င္မႈရိွေစရန္လည္း အေရးႀကီးပါသည္။ ဤသည္မွာ စဥ္ဆက္မျပတ္ပညာေရး (Continous Education or Life Long Learning) ျဖစ္သည္။

            စဥ္ဆက္မျပတ္ပညာေရးကို အစိုးရမွ စနစ္တက် စီမံေဆာင္ရြက္ေပးရန္ လိုပါသည္။ သက္ႀကီးပညာေရး (Adult Education) စီမံခ်က္မ်ားေရးဆဲြခ်မွတ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္း၊ အသက္ႀကီးၿပီး အတန္းပညာနိမ့္သူမ်ားအား ဆက္လက္ ပညာသင္လိုက သင္ႏိုင္ေစရန္ အခြင့္အလမ္းမ်ားဖြင့္ေပးျခင္း၊ သင္တန္းၿပီးသူမ်ားအတြက္ လခတိုးေပးျခင္း၊ သင္တန္းစရိတ္ အခ်ိဳ႔အ၀က္ကို အစိုးရမွ ေထာက္ပံ့ေပးျခင္း စသည္တို႔ ျပဳလုပ္ေပးရန္ လိုပါသည္။ သို႔မွသာ ႏိုင္ငံဖံြ႔ၿဖိဳးေရးအတြက္ အလြန္ အေရးႀကိးေသာ စြမ္းရည္ျပည့္ လူသားအရင္းအျမစ္ကို ရရိွမည္ျဖစ္ပါသည္။

            အခ်ိန္တိုအတြင္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္သည့္ ပညာေပးအစီအစဥ္မ်ားတြင္ ေအာက္ပါတုိ႔ ပါ၀င္ပါသည္။    


၁။ လက္ကမ္းစာေစာင္မ်ား ရိုက္ႏွိပ္ျဖန္႔ေ၀ျခင္း

၂။ ပိုစတာမ်ားရိုက္ႏွိပ္ျဖန္႔ေ၀ကာ ေစ်း၊ ေက်ာင္းစသည့္ လူအမ်ားစုဆံုရာေနရာမ်ား၊ လမ္းဆံုလမ္းခြမ်ား၌ ကပ္ျခင္း

၃။ လက္စဲြစာအုပ္မ်ား ရိုက္ႏွိပ္ျဖန္႔ေ၀ျခင္း

၄။ ျပပဲြ၊ ၿပိဳင္ပဲြမ်ား က်င္းပေပးျခင္း

၅။ ေဟာေျပာပဲြမ်ား က်င္းပေပးျခင္း

၆။ (ဆရာျဖစ္သင္တန္းမ်ားအပါအ၀၀င္) သင္တန္းမ်ား ေပးျခင္း


၃။ စိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္းအႏၱရာယ္ကင္းေရးတြင္ အစိုးရ၏ အခန္းက႑


            အစိုးရမွ ေဆာင္ရြက္ေပးရမည့္အပိုင္းမွာ ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔သလို အလြန္ဂရုစုိက္ေဆာင္ရြက္ရမည့္အပိုင္းမ်ား ပါ၀င္ပါ သည္။ ဥပမာ - ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒမ်ား ေရးဆဲြျပဌာန္းျခင္း

            ေအာက္ပါလုပ္ငန္းတို႔မွာ စိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္းအႏၱရာယ္ကင္းေရးအတြက္ အစိုးရမွ တာ၀န္ယူေဆာင္ရြက္ရမည့္ လုပ္ငန္းမ်ားျဖစ္၏။

၁။ စိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္းအႏၱရာယ္ကင္းေရးအတြက္ ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒမ်ား ေရးဆဲြ အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္း

၂။ စိုက္ပ်ိဳးေရး အႏၱရာယ္ကင္းေရးအရာရိွမ်ား၊ ကြ်မ္းက်င္သူမ်ား ခန္႔အပ္ေဆာင္ရြက္ေစျခင္း

၃။ အႏၱရာယ္ကင္းေရးအတြက္ လိုအပ္ေသာပစၥည္းကိရိယာမ်ား ေထာက္ပံ့ေပးျခင္း

၄။ ပီပီအီးမ်ား ေထာက္ပံ့ေပးျခင္း

၅။ အေရးေပၚအစီအစဥ္မ်ား ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း

၆။ ထိခိုက္မႈအာမခံ၊ အသက္အာမခံမ်ား ထားေပးျခင္း

ပီပီအီး = PPE – Personal Protective Equipment = လုပ္ငန္းခြင္ထိခိုက္မႈအႏၱရာယ္မ်ားမွကာကြယ္ရန္ ၀တ္ဆင္ရေသာ အသံုးအေဆာင္ အ၀တ္အစား၊ ပစၥည္း


၄။ အႏၱရာယ္ႏွင့္ ကာကြယ္ရမည့္နည္းလမ္းမ်ား


            စိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္းတြင္ ႀကံဳေတြ႔ရႏိုင္သည့္အႏၱရာယ္မ်ားမွာ ေအာက္ပါတို႔ျဖစ္ပါသည္။


၁။ စက္မႈအႏၱရာယ္

၂။ ဆူညံသံအႏၱရာယ္

၃။ ေခ်ာ္လဲျခင္း၊ အျမင့္မွလိမ့္က်ျခင္း စသည့္ အႏၱရာယ္

၄။ ေလးလံေသာပစၥည္းမ်ားကို မ,ျခင္း၊ ၾကမ္းတမ္းခက္ခဲေသာအလုပ္မ်ားအား လူအင္အားသံုးၿပီး လုပ္ျခင္းတို႔အတြက္

    ႀကံဳေတြ႔ရႏုိင္သည့္ အႏၱရာယ္

၅။ ဓါတုေဆးရည္၊ အမႈန္ ႏွင့္ အျခားက်န္းမာေရးအတြက္ အႏၱရာယ္ရိွေသာ ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ထိေတ႔ြရာမွ ရမည့္အႏၱရာယ္

၆။ ေျမြကိုက္ျခင္း၊ ေနပူရွပ္ျခင္း။ အပူငုပ္ျခင္း၊ အေအးမိျခင္း အစရိွေသာ အျခားက်န္းမာေရးဆိုင္ရာ အႏၱရာယ္မ်ား


၅။ အႏၱရာယ္ျဖစ္ေစႏိုင္သည့္ အရာမ်ား


            စိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္းတြင္အႏၱရာယ္ျဖစ္ေစႏိုင္ေသာ အရာတို႔မွာ ေအာက္ပါတို႔ျဖစ္ပါသည္။


၁။ လက္သံုးကိရိယာမ်ား

၂။ ဓါတုေဗဒ ပစၥည္းမ်ား

၃။ တိရစၦာန္မ်ား

၄။ သဘာ၀ ေတာရိုင္းတိရစၦာန္၊ အေကာင္ပေလာင္မ်ား

၅။ လယ္ယာသံုးစက္ကိရိယာမ်ား

၆။ ရာသီဥတု


၆။ ေယဘူယ် အႏၱရာယ္ကင္းေရးစည္းမ်ဥ္းမ်ား


၁။ အလုပ္လုပ္သည့္အခါ အရက္ေသစာမေသာက္စားပါႏွင့္။ အရက္ေသစာ ေသာက္စားထားသည့္အခါ အလုပ္မလုပ္ပါႏွင့္။ အထူးသျဖင့္ စက္ကိရိယာမ်ားကို ေမာင္းႏွင္ျခင္း မျပဳပါႏွင့္။

၂။ ပစၥည္းမ်ားမ,သည့္အခါ မည္ကဲ့သို႔ မ,ရမည္ကို သိထားပါ။ အေလးအပင္မ်ားမ,ရန္လိုလွ်င္ အကူအညီေခၚပါ။ မႏိုင္ရင္ကာ မ,လွ်င္ တစ္သက္လံုးခါးနာသြားတတ္သည္။

၃။ ပူျပင္းေသာရာသီ၌ အလုပ္လုပ္ရလွ်င္ ေရဘူးအျမဲေဆာင္ထားပါ။ ေရမၾကာခဏေသာက္ေပးပါ။ ေနပူထဲတြင္ အလုပ္လုပ္ရ မည္ဆိုလွ်င္ ထီးကဲ့သို႔ေသာ အရိပ္ရေစမည့္အရာမ်ား ဖန္တီးပါ။

၄။ အလုပ္လုပ္လွ်င္ ရာသီဥတုဒဏ္ခံႏိုင္ေစရန္ (ျဖစ္ႏုိင္ပါက) လက္ရွည္အက်ႌ၀တ္ပါ။ ခေမာက္ေဆာင္းပါ။

၅။ ဓါတ္ဆီပံုး အနီးတြင္ ေဆးလိပ္ေသာက္ျခင္း၊ မီးဖိုျခင္း၊ မီးျခစ္ျခင္း၊ မီးရိႈ႔ျခင္း၊ ဓါတ္ဆီပံုးအတြင္း ဖေယာင္းတိုင္မီးႏွင့္ ၾကည့္ျခင္း စသည္တို႔မလုပ္ပါႏွင့္။

၆။ ႏြားမီးထည့္သည့္ အေလ့ရိွလွ်င္ ႏြားတင္းကုပ္အနီးေကာက္ရိုးမပံုပါႏွင့္။ ႏြားမီးထည့္ထားလွ်င္ သတိ၀ီရိယႏွင့္ အိပ္ပါ။ တင္းကုပ္အနီး မီးေလာင္လြယ္သည့္ ပစၥည္းမ်ား မထားပါႏွင့္။ ႏြားစာေကာက္ရိုး၊ ျမက္ေျခာက္ စသည္တုိ႔ကို ရွင္းလင္းထားပါ။

၇။ စက္ေမာင္းထားစဥ္ ဆီျဖည့္ျခင္း မည္သည့္အခါမွ မလုပ္ပါႏွင့္။

၈။ ဓား၊ ေပါက္ခြ်န္းစသည့္ အႏၱရာယ္ရိွေသာ လက္သံုးကိရိယာမ်ားကို ကေလးမ်ားမမီႏိုင္သည့္ ေနရာတြင္ထားပါ။


၇။ လက္သံုးကိရိယာမ်ား၏ အႏၱရာယ္


စိုက္ပ်ဳိးေရးလုပ္ငန္းအတြက္ လက္သံုးကိရိယာမ်ားတြင္ ေပါက္တူး၊ ေပါက္ျပား၊ ေပါက္ခြ်န္း၊ ငန္းျပား၊ ထြန္ျခစ္၊ ဓားမ၊ ဓားတို၊ ဓားရွည္၊ ျမက္ရိတ္တံစဥ္၊ ေကာက္ရိတ္တံစဥ္၊ လက္ထိုးလႊ၊ စူး၊ ေဆာက္၊ တူ၊ ပန္းပင္ျဖတ္ကတ္ေၾကး၊ ပုဆိန္၊ ရဲဒင္း  စသည္တို႔ ပါ၀င္ပါသည္။

            ထိုလက္သံုးကိရိယာမ်ားအတြက္ ျဖစ္ႏိုင္ေသာ အဓိကအႏၱရာယ္မွာ ခုတ္မိျခင္း။ ရွမိျခင္း၊ ထုမိျခင္း၊ ညွပ္မိျခင္းတို႔ပင္ ျဖစ္ပါသည္။ မည္သည့္ထိခိုက္မႈအႏၱရာယ္ကိုမဆို ႀကိဳတင္ကာကြယ္ႏိုင္သည္ျဖစ္ေပရာ အထက္ပါ လက္သံုးကိရိယာမ်ားကို သံုးသည့္အခါ၌လည္း ထိခုိက္မႈအနည္းဆံုးျဖစ္ေအာင္ တားဆီးႏိုင္ပါသည္။

            လက္သံုးကိရိယာမ်ားေၾကာင့္ ထိခိုက္ဒဏ္ရာရျခင္းကို ကာကြယ္ရန္ အေရးႀကီးေသာတစ္ခ်က္မွာ ႀကံ့ခုိင္ေရး၊ ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းေရး ပံုမွန္လုပ္ေပးျခင္းျဖစ္ပါသည္။ အထက္ေဖာ္ျပပါ စုိက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္းသံုး လက္နက္ကိရိယာမ်ားမွာ ပံုသ႑ာန္အရ ကဲြျပားသြားေသာ္လည္း အလုပ္လုပ္ပံု သေဘာတရားမွာ အတူတူပင္ျဖစ္သျဖင့္ ဤေနရာတြင္ အားလံုးအတြက္ ၿခံဳေျပာပါမည္။

၁) ျမန္မာလယ္ယာလုပ္ငန္းသံုး လက္နက္ကိရိယာမ်ား၏ ဖဲြ႔စည္းပံုမွာ ရိုးရွင္းပါသည္။ ကိရိယာမ်ားတြင္ မ်ားေသာအားျဖင့္ လက္ကိုင္ႏွင့္ အသြား ႏွစ္မ်ိဳးသာပါတတ္သည္။ ဥပမာ - ေပါက္ျပားတြင္ လက္ကိုင္ႏွင့္ ေပါက္ျပားအသြားသာ ပါသလို ငန္းျပားတြင္လည္း လက္ကိုင္ႏွင့္ အသြားသာ ပါပါသည္။ အေရးႀကီးသည္မွာ လက္ကိုင္ႏွင့္အသြား ၿမဲၿမဲၿမံၿမံဆက္ေနမိဘို႔ ျဖစ္ပါသည္။

            လက္ကုိင္သည္ ေခ်ာင္ေနပါက အသြားကြ်တ္ထြက္ကာ လူကို ထိခိုက္ဒဏ္ရာ ရေစႏိုင္ ပါသည္။ ဥပမာ - ထင္းတံုးကိုခဲြရန္ ပုဆိန္ကိုေျမွာက္လုိက္ရာမွ ပုဆိန္သြားကြ်တ္ထြက္ကာ လူေပၚ ျပန္က်ျခင္း၊ သုိ႔မဟုတ္ အနီးအနားရိွ သူတစ္ဦးဦးကုိ ထိမွန္ျခင္း စသည္ျဖစ္တတ္ပါသည္။ ထို႔အတူ ဓားခုတ္သည့္အခါ တြင္လည္း ဓားရိုးေခ်ာင္ေနပါက အရိုးမွ ဓားကြ်တ္ထြက္ကာ ထိခိုက္ဒဏ္ရာ ရေစႏိုင္ပါသည္။ 

            ထို႔ေၾကာင့္ မိမိတို႔လက္နက္ကိရိယာမ်ားကို ေကာင္းမေကာင္း၊ ခိုင္မခိုင္၊ အသံုးမျပဳမီ ေန႔စဥ္ စစ္ေဆးရန္ လုိပါသည္။ အကယ္၍ လက္ကိုင္ေခ်ာင္ေနသည္ကိုေတြ႔ပါက ျပဳျပင္ၿပီးမွ သံုးရပါမည္။

            ၂) ေနာက္တစ္ခ်က္မွာ လက္နက္ကိရိယာမ်ားကို ထက္ေနေစရန္ အျမဲေသြးၿပီး သံုးရပါမည္။ တံုးေနေသာလက္နက္ ကိရိယာမ်ားသံုးလွ်င္ ပိုမိုအားစိုက္ရသျဖင့္ ပိုပင္ပန္းသလို ခရီးလည္းမတြင္ပါ။ ပိုအားစိုက္ရ သျဖင့္ အႏၱရာယ္ပိုမ်ားပါသည္။

၃) တတိယအခ်က္မွာ အလုပ္ကို စိတ္ပါ၀င္စားစြာ အာရံုစိုက္၍လုပ္ျခင္း ျဖစ္ပါ သည္။ အျဖစ္အမ်ားဆံုး ထိခိုက္ဒဏ္ရာရမႈမ်ားမွာ အလုပ္လုပ္ေနစဥ္ စိတ္ကတျခား ေရာက္ေနျခင္း၊ ေတာင္ေတြး၊ ေျမာက္ေတြးေတြးေနျခင္းပင္ ျဖစ္ပါသည္။ အာရံုမ်ားေထြျပားေနစဥ္၊ ပူပင္ ေသာကမ်ားေနစဥ္၊ ျပႆနာတစ္ရပ္ရပ္ႏွင့္ ရင္ဆိုင္ေနရစဥ္ အလုပ္လုပ္ပါက ထိခိုက္ဒဏ္ရာရဘုိ႔ အလားအလာမ်ားပါသည္။ ျမက္ရိတ္လွ်င္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ေကာက္ရိတ္လွ်င္ေသာ္လည္းေကာင္း တံစဥ္ရွတတ္သည္။

၄) လက္နက္ကိရိယာမ်ားႏွင့္ ကစားျခင္းသည္ အလြန္အႏၱရာယ္မ်ားလွ၏။ မည္သည့္အခါမွ လက္နက္ကိရိယာမ်ား ႏွင့္ ကလူက်ီစယ္ျခင္း မျပဳပါႏွင့္။ အခ်ိန္လြန္မွ ေနာင္တရတတ္သည္။


၈။ ဓါတုေဗဒပစၥည္းမ်ား အႏၱရာယ္


            စုိက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္းတြင္ေတြ႔ရမည့္ ဓါတုေဗဒပစၥည္းမ်ားမွာ ဓါတ္ေျမၾသဇာ၊ ပိုးသတ္ေဆး၊ ေပါင္းသတ္ေဆး၊ မိႈသတ္ေဆး၊ ၾကြက္သတ္ေဆးတို႔ ျဖစ္ပါသည္။       

            ဓါတုေဗဒပစၥည္းမ်ားမွာ အထူးသျဖင့္ ပိုးသတ္ေဆးမ်ားမွာ လူ၏က်န္းမာေရးကို ဆိုးရြားစြာထိခိုက္ေစႏိုင္သည္။ အသက္အႏၱရာယ္ပင္ ရိွပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ထုိေဆးမ်ားကို မည္ကဲ့သုိ႔ကိုင္တြယ္ရမည္။ မည္ကဲ့သို႔ သယ္ေဆာင္ရမည္။ မည္ကဲ့သို႔သံုးစဲြရမည္။ မည္ကဲ့သို႔ သိုေလွာင္ရမည္။ ေဆးအၾကြင္းအက်န္မ်ားကို မည္ကဲ့သို႔စြန္႔ပစ္ရမည္ အစရိွသည္တို႔ကို ေသေသခ်ာခ်ာ သိထားရန္လုိပါသည္။ 

            လယ္သမား၊ ကိုင္းသမား၊ ၿခံေတာင္သူအစရိွသူတို႔ကို ထို ဓါတုေဗဒေဆး၀ါးမ်ားအေၾကာင္း ေသေသခ်ာခ်ာ သိထားရန္ ေဟာေျပာျပသေပးျခင္း၊ သရုပ္ျပပဲြမ်ားျပဳလုပ္ေပးျခင္း၊ လက္ကမ္းစာေစာင္မ်ားေ၀ျခင္း စသည္တို႔ ျပဳလုပ္ေပးရ ပါမည္။


ယခု စိုက္ပ်ိဳးေရးသံုး ဓါတုေဗဒပစၥည္းမ်ားအေၾကာင္း သိသင့္သေလာက္ အက်ဥ္းရံုးေဖာ္ျပလိုက္ပါသည္။


ဓါတုေဗဒ ပစၥည္းမ်ားသည္ လူခႏၶာကိုယ္အတြင္းသို႔ လမ္းသံုးသြယ္မွ ၀င္ေရာက္ႏိုင္သည္။

(၁) ဓါတုေဆးမ်ားကို ကိုင္တြယ္ၿပီး ေသခ်ာစြာလက္မေဆးပဲ အစား အေသာက္မ်ားကို စားသံုးလွ်င္ ပါးစပ္မွတစ္ဆင့္

     ၀င္ေရာက္ႏုိင္သည္။

၂) ဓါတု ေဆးမ်ား ကိုယ္ခႏၶာအေရျပားကို ထိမိလွ်င္ အသားထဲသို႔ စိမ့္၀င္ႏိုင္သည္။  

(၃) ဓါတုဓါတ္ေငြ႔မ်ားကိုရႈမိလွ်င္ ႏွာေခါင္းမွ တစ္ဆင့္ အသက္ရႈလမ္းေၾကာင္းအတြင္း ၀င္ေရာက္ႏုိင္သည္။ 

-       လူကိုေသာ္လည္းေကာင္း၊ တိရစၦာန္မ်ားကိုေသာ္လည္းေကာင္း၊ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ကုိေသာ္လည္းေကာင္း ေဘးျဖစ္ေစတတ္သည့္ ပစၥည္းမ်ား (Hazardous Material) ကို ခိုင္ခံ့ေကာင္းမြန္သည့္ေနရာမ်ားတြင္ သိုေလွာင္ထားရမည္။ သို႔မွသာ ငလ်င္လႈပ္ျခင္း၊ မုန္တိုင္းတုိက္ျခင္း စေသာ သဘာ၀ေဘးအႏၱရာယ္မ်ား က်ေရာက္သည့္အခါ ယိုစိမ့္ျခင္း၊ ဖိတ္စဥ္ ျခင္းတို႔မွ ကာကြယ္ႏုိင္မည္။

-       ပုိးသတ္ေဆးစသည့္ အဆိပ္အေတာက္ရိွသည့္ေဆး၀ါးမ်ားကို မူလပံုးအတြင္းတြင္သာ ထည့္သိုသိမ္းဆည္းပါ။ မည္သည့္အခါမွ ေသာက္ေရသန္႔ဘူးမ်ားအတြင္း၊ အစားအေသာက္ဘူးခံြအလြတ္မ်ားအတြင္း မထည့္ပါႏွင့္။ မွားယြင္း စားေသာက္မိပါက အသက္ဆံုးသည္ထိ အလြန္အႏၱရာယ္မ်ားပါသည္။

-       ဓါတုေဗဒပစၥည္းမ်ား ထည့္သည့္ ပံုး၊ ပုလင္း စသည္တို႔ကို အျမဲ နာမည္တပ္ထားရပါမည္။ ဓါတုေဆးရည္မ်ားကို ေရသန္႔ပုလင္းအေဟာင္းႏွင့္ မည္သည့္အခါမွ မထည့္ပါႏွင့္။ ေရႏွင့္ မွားေသာက္မိပါက အလြန္အႏၱရာယ္ ႀကီးပါသည္။

-       ဓါတုေဆး၀ါးမ်ားကို မည္သည့္အခါမွ အစားအေသာက္မ်ားႏွင့္ အတူေရာမထားပါႏွင့္။

-       ဓါတုေဆး၀ါးမ်ားကို ေလ၀င္ေလထြက္ေကာင္းေသာ၊ ေအး၍ေျခာက္ေသြ႔ေသာ၊ မီးႏွင့္ေ၀းေသာ၊ ကေလးမ်ား လက္လွမ္းမမီႏိုင္ေသာ ေနရာတြင္ စနစ္တက် သိုေလွာင္သိမ္းဆည္းပါ။ ေဆးမ်ားလွ်င္ ဂိုေဒါင္ႏွင့္သိုေလွာင္ထားၿပီး ဂိုေဒါင္ကို ေသာ့ခတ္ထားပါ။ ဂိုေဒါင္သည္ ေလအ၀င္အထြက္ ေကာင္းပါေစ။ အလံုပိတ္အခန္းတြင္ ထားပါက ထိုေဆးမ်ားမွထြက္လာေသာ ဓါတ္ေငြ႔မ်ားသည္ အခန္းတြင္းေလွာင္ပိတ္မိေနကာ အခန္းအတြင္းသို႔ ၀င္လာသူအား ဒုကၡေပးႏုိင္ပါသည္။ အခန္႔မသင့္လွ်င္ အသက္ပင္ဆံုးရံႈးႏုိင္ပါသည္။-       ဓါတုေဆး၀ါးမ်ားကိုင္တြယ္သည့္အခါတိုင္း လုပ္ငန္းသံုးမ်က္မွန္ (Safety Goggle)၊ (လိုအပ္ပါက မ်က္ႏွာအကာ - Face Shield) ၊ ရာဘာလက္အိတ္၊ လိုအပ္ပါက ႏွာေခါင္းအကာ (Respirator)၊ လိုအပ္ပါက ဓါတုေဗဒ ေဆးရည္မ်ားဒါဏ္ကိုခံႏိုင္သည့္ အ၀တ္အစား(Chemical Protective Clothing) စသည္တို႔ ၀တ္ဆင္ရပါမည္။

-       ဓါတုေဗဒေဆး၀ါးမ်ားႏွင့္အလုပ္လုပ္သည့္အခါ ေလေကာင္းေလသန္႔ရေသာေနရာ သို႔မဟုတ္ အလံုပိတ္ မဟုတ္ေသာ ေနရာမ်ားတြင္ လုပ္ပါ။ ေလတိုက္ေသာေနရာ မဟုတ္လွ်င္ ပန္ကာျဖင့္ ေလမႈတ္ထားေပးရမည္။ သို႔မွသာ ဓါတုေဗဒ အဆိပ္ဓါတ္ေငြ႔မ်ားကို ဖယ္ထုတ္ႏုိင္မည္။

-       ဓါတုေဗဒပစၥည္းမ်ားျဖင့္ အလုပ္လုပ္ၿပီးတိုင္း မိမိလက္မ်ားကို ဆပ္ျပာျဖင့္ ေသခ်ာစြာ ေဆးေၾကာရပါမည္။ အလုပ္ၿပီးသြားသည့္အခါတြင္လည္း ခႏၶာကိုယ္ကို ေရမ်ားမ်ားႏွင့္ ခ်ိဳးရပါမည္။ ေဆးကိုင္ထားေသာလက္ျဖင့္ ပါးစပ္၊ ႏွာေခါင္း၊ မ်က္လံုး စသည္တို႔ကို မထိမိေစရန္ ဂရုစိုက္ပါ။ ထိုေဆးမ်ားသည္ ခ်က္ျခင္း အစြမ္းမျပေသးေသာ္လည္း ႏွစ္ၾကာလာသည့္ အခါ ကင္ဆာကဲ့သို႔ေသာ ေရာဂါမ်ားကို ျဖစ္ေစတတ္သည္။

-       မည္သည့္ ဓါတုပစၥည္းမွန္းမသိပါက ရမ္းမလုပ္ပါႏွင့္။ နားလည္တတ္ကြ်မ္းသူကို ေမးပါ။

-       ဓါတုေဗဒပစၥည္းမ်ား ထားသိုရာေနရာမ်ားတြင္ မည္သည့္အခါမွ် ေဆးလိပ္ ေသာက္ျခင္း၊ အစာႏွင့္ ေရစသည္တို႔ စားေသာက္ျခင္း မျပဳရ။

-       ဓါတုေဆးမ်ား သိုေလွာင္ထားရာ အနီးသို႔ မည္သည့္အစားအေသာက္မွ ယူေဆာင္မသြားပါႏွင့္။

-       မိမိကိုင္တြယ္ အသံုးျပဳရမည့္ ဓါတုပစၥည္းမ်ားအား မည္သို႔ကိုင္တြယ္ရမည္၊ မည္သည့္အႏၱရာယ္မ်ားရိွသည္၊ မည္သို႔သံုးရမည္ စသည္တို႔ကို ေကာင္းေကာင္း  သိေနရမည္။

-       ဓါတုေဗဒ ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ အလုပ္မလုပ္မီ ေသေသခ်ာခ်ာ ျပင္ဆင္ပါ။

-       ဓါတုပစၥည္းမ်ားကို အတတ္ႏိုင္ဆံုး မဖိတ္မစဥ္ေအာင္ ဂရုစိုက္ပါ။ ဖိတ္စဥ္သြားလွ်င္ ခ်က္ျခင္းသန္႔ရွင္းေရးလုပ္ပါ။ ဓါတုေဆး၀ါးအမိႈက္မ်ားကို သီးသန္႔အမိႈက္ပစ္ရမည့္ ေနရာမ်ားတြင္သာ ပစ္ရပါမည္။ အျခားအမိႈက္မ်ားႏွင့္ ေရာေႏွာၿပီး မပစ္ရ။

-       မီးေလာင္ခဲ့လွ်င္ မည္ကဲ့သို႔ မီးသတ္ရမည္ကို သိထားရပါမည္။    

-       ဓါတုေဗဒ ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ အလုပ္လုပ္ၿပီးတိုင္း ထိုအ၀တ္ကို ျပန္ မ၀တ္ပါႏွင့္။ ေရႏွင့္ ေကာင္းစြာ ေလွ်ာ္ဖြပ္ၿပီးမွ ၀တ္ပါ။

-       လက္သည္းမ်ားကို အျမဲညွပ္ပါ။ လက္သည္းရွည္လွ်င္ လက္သည္းမ်ားအၾကား၌ ဓါတုေဆးမ်ားၾကြင္းက်န္ေနတတ္သည္။

-       မည္သည့္အခါမွ် အ၀တ္မ၀တ္ဘဲ၊ ဘြတ္ဖိနပ္ မစီးဘဲ ဓါတုေဆးမ်ားကို မကိုင္ပါႏွင့္။

-       ဓါတုေဆးမ်ားကိုင္တြယ္ေနစဥ္ အိမ္သာသြားလိုပါက လက္ကို ေသေသခ်ာခ်ာ ေဆးၿပီးမွသြားပါ။

-       ဓါတုေဆးမ်ား ကိုယ္ေပၚသို႔စဥ္လွ်င္ ေရမ်ားမ်ားျဖင့္ ေဆးေၾကာပါ။

-       ဓါတုေဆးမ်ား မ်က္လံုးအတြင္းသို႔၀င္လွ်င္ ေရမ်ားမ်ားျဖင့္ အနည္းဆံုး ၁၅ မိနစ္ၾကာသည္ထိ ေဆးေၾကာပါ။ မ်က္လံုးကို လံုး၀ မပြတ္ပါႏွင့္။

-       မေတာ္တဆ ဓါတုေဆးမ်ား ပါးစပ္အတြင္း ၀င္ေရာက္သြားပါက အန္ထုတ္ရန္ မႀကိဳးစားပါႏွင့္။ ေရမ်ားမ်ားေသာက္ပါ။ ေနာက္ ဆရာ၀န္ထံ အျမန္ဆံုးျပပါ။

-       ဓါတုေဆးမ်ား အ၀တ္သို႔ စဥ္လွ်င္ ခ်က္ျခင္း ခြ်တ္လဲပါ။ ဆက္မ၀တ္ပါႏွင့္။ ျဖစ္ႏိုင္လွ်င္ ခ်က္ျခင္းေလွ်ာ္ပါ။

ဤကဲ့သို႔ေသာ အမွတ္အသားေတြ႔လွ်င္ သတိျပဳပါ။ အေရျပားကို စားေစတတ္ေသာ ဓါတုပစၥည္းမ်ား၏ အမွတ္အသားျဖစ္၏။

No comments: