Thursday, January 4, 2018

လုပ္ငန္းခြင္အႏၱရာယ္ကင္းေရးအရာရိွ (၁)

လုပ္ငန္းခြင္အႏၱရာယ္ကင္းေရးအရာရိွ (၁)


(၁) ေခတ္ကာလ ေျပာင္းလဲလာျခင္း

ယခင္အခါက ေလသံမွ်ပင္ မဟခဲ့ၾကဖူးေသာ လုပ္ငန္းခြင္အႏၱရာယ္ကင္းေရးအေၾကာင္းကို ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ယခု လုိက္နာလုပ္ေဆာင္လာၾကသည္ကို ေတြ႔ရသည့္အတြက္ ၀မ္းသာမိပါ၏။ ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒ ခိုင္ခိုင္မာမာမရိွေသးဘဲ မိမိ တို႔ အသိျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ေနၾကသည့္ ကုမၸဏီမ်ား၊ သင္တန္းေက်ာင္းမ်ားကိုလည္း ေက်းဇူးအထူးတင္ပါသည္။

မေနႏိုင္မထုိင္ႏိုင္ အဘယ္ေၾကာင့္ ကြ်ႏ္ုပ္က ေက်းဇူးတင္ရသနည္းဟူမူ လုပ္ငန္းခြင္မေတာ္တဆမႈမ်ားကို ေန႔စဥ္ ၾကားသိ ေနရေသာေၾကာင့္ စိတ္မခ်မ္းသာ၍ ျဖစ္၏။ လုပ္ငန္းခြင္မေတာ္တဆမႈေၾကာင့္ ေသဆံုးသြား/ဒဏ္ရာအနာတရ ရသြားသူမ်ားမွာ ကြ်ႏု္ပ္ႏွင့္ မည္သို႔မွ် ေသြးမေတာ္ သားမစပ္ပါ။ သို႔ေသာ္ သူတု႔ိသည္လည္း လူသားမ်ား၊ ျမန္မာ ႏုိင္ငံသားမ်ားပင္ ျဖစ္၏။ အႏီွလုပ္သာမ်ားသည္ သူတို႔မိသားစုကို လုပ္ကိုင္ေကြ်းေမြးေနၾကသူမ်ား ျဖစ္ၾကကုန္၏။ ထို႔ေၾကာင့္ မင္းတို႔ဟာမင္းတို႔ ဘာျဖစ္ျဖစ္ ငါနဲ႔ ဘာမွမဆိုင္ဘူး ဟု ပစ္ထားလို႔မရစေကာင္း။ ႏုိင္ငံသားေကာင္းတစ္ေယာက္ အေနႏွင့္ ႏိုင္ငံႏွင့္ဆိုင္ေသာ အေရးကိစၥမွန္သမွ် တာ၀န္ရိွသည္ခ်ည္း ျဖစ္၏။

မေတာ္တဆမႈဟူသည္ ႀကိဳတင္ကာကြယ္ရမည့္အရာျဖစ္၏။ ႀကိဳတင္ကာကြယ္လုိ႔ရေသာ အရာလည္းျဖစ္၏။ လုပ္ငန္းခြင္ အႏၱရာယ္ကင္းေရး၏ အႏိၱမရည္မွန္းခ်က္မွာ မေတာ္တဆမႈလံုး၀ မျဖစ္ေရး ျဖစ္၏။ သို႔ေသာ္ ဤကိစၥမွာ လြယ္သည့္ကိစၥ မဟုတ္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ လူအမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္ပတ္သက္ေနေသာေၾကာင့္ ျဖစ္၏။ လူဟူသည္ ျဖစ္ကာမွ ျဖစ္ေရာ အရဲကုိးလုပ္ၾကသည္သာတည္း။ ဥပေဒဟူသည္ ထိုကဲ့သို႔ လူမ်ားထင္ရာမလုပ္ႏိုင္ရန္ ေရးဆဲြထားရေသာ စာရြက္စာတမ္း ျဖစ္၏။ ထုိ႔ေၾကာင့္ မေတာ္တဆမႈမ်ားမျဖစ္ေစရန္ ႀကိဳက္သည္ျဖစ္ေစ၊ မႀကိဳက္သည္ျဖစ္ေစ၊ လူမ်ားကို အတင္းအၾကပ္ ဥပေဒျဖင့္ လိုက္နာလုပ္ေဆာင္ေစရမည္သာ ျဖစ္၏။

ဥပေဒမ်ား မည္မွ်ပင္ေရးဆဲြထားေစ၊ ေရးဆဲြထားေသာ ဥပေဒႀကီး မည္မွ်ပင္ေကာင္းေနပါေစ။ ထိုဥပေဒကို လူမ်ား မလိုက္နာ၊ မေလးစားပါကလည္း အလကားပင္ျဖစ္၏။ ထို႔ေၾကာင့္ ထိုဥပေဒ အသက္၀င္လာေအာင္၊ ဥပေဒကုိ လူမ်ား ေလးစားလုိက္နာလာေအာင္ လုပ္ဖို႔လိုသည္။ ဤသို႔လုပ္ရာတြင္ ဥပေဒဘက္ေတာ္သားမ်ား၏ အခန္းက႑ အလြန္ အေရးႀကီး၏။ ဥပေဒကို မလုိက္နာသူမ်ားအား ဥပေဒကျပ႒ာန္းထားသည့္အတုိင္း ျပတ္ျပတ္သားသား အေရးယူဘို႔လုိ၏။

အတိတ္ကာလက မည္ကဲ့သုိ႔လုပ္ခဲ့သည္ျဖစ္ေစ။ ကြ်ႏု္ပ္တို႔သည္ ေခတ္စနစ္ႏွင့္ေလ်ာ္ညီစြာ လိုက္နာ လုပ္ေဆာင္ၾကရမည္ ျဖစ္၏။ မလုပ္ခ်င္လို႔မရ။ ေရြ႔လ်ားေနေသာ ေခတ္ေရစီးေၾကာင္းကို ရပ္တန္႔ပစ္လို႔ မရစေကာင္း။ ယခင္အခါ ကာလမ်ား ဆီက လုပ္ကိုင္ခဲ့သည္မ်ားကို အတိတ္ကာလတြင္ ထားခဲ့ကာ ယခုအခါတြင္မူ အလုပ္လုပ္ရာတြင္ အႏၱရာယ္ကင္းေရး နည္းစနစ္မ်ားကို လုိက္နာလုပ္ကိုင္ၾကရမည္ ျဖစ္သည္။

လုပ္ငန္းခြင္အႏၱရာယ္ကင္းေရးအတြက္ ဥပေဒကို အသက္သြင္းရမည့္သူမ်ားမွာ လုပ္ငန္းခြင္အႏၱရာယ္ကင္းေရးအရာရိွမ်ား ျဖစ္၏။ ၎တို႔၏တာ၀န္မွာ မိမိအားတာ၀န္ေပးထားသည့္ လုပ္ငန္းခြင္ကုိ ဥပေဒႏွင့္အညီ ထိန္းထားေရးျဖစ္၏။ လူမ်ားကို ထိခိုက္ရွနာမျဖစ္ရေအာင္ ဘာေတြလုပ္ထားရမည္ဆုိသည္ကုိ ဥပေဒထဲတြင္ အားလံုးထည့္သြင္းျပ႒ာန္းထားသျဖင့္ မိမိ လုပ္ငန္းခြင္ကိုသာ ဥပေဒႏွင့္ညီေအာင္ ထိန္းထားႏိုင္ပါက မေတာ္တဆမႈမ်ားကို ေကာင္းစြာ ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္မည္ျဖစ္၏။
ထို႔ေၾကာင့္ လုပ္ငန္းခြင္အႏၱရာယ္ကင္းေရးအရာရိွမ်ားမွာ ဥပေဒႏွင့္ ၎ကို အေထာက္အကူျပဳမည့္ နည္းဥပေဒ၊ စံခ်ိန္ စံညႊန္းမ်ားကို ေကာင္းစြာေက်ညက္ထားရမည္။

(၂) လုပ္ငန္းခြင္အႏၱရာယ္ကင္းေရး အရာရိွမ်ားကို ေလ့က်င့္ေပးျခင္းႏွင့္ တာ၀န္ေပးအပ္ ခန္႔ထားျခင္း

တတ္ကြ်မ္းနားလည္သည့္ လုပ္ငန္းခြင္အႏၱရာယ္ကင္းေရးအရာရိွမ်ား ျဖစ္လာေစရန္ ေလ့က်င့္ပ်ိဳးေထာင္ေပးရန္ လို၏။ ၎တို႔သည္ လုပ္ငန္းခြင္အတြင္း၌ လက္ေတြ႔လုပ္ငန္းအေတြ႔အႀကံဳ ရိွရန္လည္း လိုသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ စစ္မွန္ေသာ လုပ္ငန္းခြင္အႏၱရာယ္ကင္းေရးအရာရိွ (Safety Officer) သင္တန္းမ်ား မရိွေသးပါ။
စင္ကာပူတြင္မူ safety professional သင္တန္းမ်ားကို ေလးဆင့္ ခဲြထားရာ ၎တု႔ိမွာ ေအာက္ပါတို႔ျဖစ္၏။

Safety Supervisor အတြက္ သင္တန္း - Certificate for Workplace Safety and Health (WSH Level A)
Safety Co-ordinator အတြက္ သင္တန္း - Advanced Certificate for Workplace Safety and Health (WSH Level B)
Safety Officer အတြက္ သင္တန္း - Specialist Diploma for Workplace Safety and Health (WSH Level C)
Safety Auditor အတြက္ သင္တန္း - Graduate Certificate for Workplace Safety and Health (WSH Level D)

အခ်ိဳ႔က Consturction Supervisor မ်ားအတြက္ safety သင္တန္းျဖစ္ေသာ BCSS (Building Construction Supervisors' Safety Course) ကို WSH Level A ႏွင့္ မွားၾက၏။ BCSS သင္တန္းတက္ၿပီးလ်င္ Safety Supervisor လုပ္လို႔ရၿပီ ထင္ေနၾက၏။ အမွန္မွာ BCSS သည္ လုပ္ငန္းခြင္အတြင္းရိွ ႀကီးၾကပ္ေရးမႉးမ်ား သိသင့္သိအပ္သည့္ safety knowledge မ်ားကို သိေစရန္ သင္ၾကားေပးျခင္းမွ်ျဖစ္၏။ Safety professional  တစ္ေယာက္ျဖစ္ဘို႔ ၃၄ နာရီေလာက္ သင္ေသာ BCSS သင္တန္းႏွင့္ မလံုေလာက္ပါ။

အမ်ားသိႏိုင္ရန္ စင္ကာပူမွ Safety Professional သင္တန္းမ်ားအေၾကာင္း အနည္းအက်ဥ္း ေဖာ္ျပလုိက္ပါသည္။

သင္တန္းအမည္
သင္တန္းခ်ိန္ နာရီေပါင္း
သင္တန္းေၾကး
(စင္ကာပူေဒၚလာ)
မည္သူတိ႔ု
အတြက္
မွတ္ခ်က္
Certificate for Workplace Safety and Health
၁၂၈ နာရီ
၂၄၀၀
Safety Supervisor
WSH Level A
Advanced Certificate for Workplace Safety and Health
နာရီ ၂၀၀
၃၇၆၆
Safety
Co-ordinator
WSH Level B
Specialist Diploma for Workplace Safety and Health
၃၂၈ နာရီ
၅၆၈၃
Safety Officer
WSH Level C
Graduate Certificate for Workplace Safety and Health
နာရီ ၁၈၀
၄၂၃၇
Safety Auditor
WSH Level D

Safety Officer မ်ားအတြက္ ပို႔ခ်ေသာ WSH Level (C) သင္တန္းတြင္ သိစရာမွတ္စရာ အေတာ္မ်ားမ်ား သင္ၾကား ပို႔ခ် ပါသည္။ ထိုအထဲမွ အခ်ိဳ႔ကို ေဖာ္ျပရလွ်င္ ေအာက္ပါအတိုင္း ျဖစ္၏။

ü  Functions of Safety Professionals
ü  Safety Inspection
ü  Safety Management
ü  Safety Sampling
ü  System Safety
ü  CP 27
ü  Ergonomic Hazard အပါအ၀င္ Mechanical Hazard, Electrical Hazard, Fire Hazard စသည့္ hazard မ်ိဳးစံု
ü  Ionising, Non-ionising Radiation
ü  Noise Control
ü  Emergency Preparedness and Response Plan
ü  Industrial Lighting
ü  Behavioural Safety Programme
ü  Ventilation System
ü  Plan, Prepare for and Deliver Presentations

ကြ်န္ေတာ္ဆိုလိုခ်င္သည္မွာ Safety Officer သင္တန္း ဆိုတာ ၄ - ၅ - ၆ ရက္ေလာက္ မျဖစ္ညစ္က်ယ္ သင္ေပးတာ မဟုတ္။ အရာရိွဆိုသည့္အတိုင္း အရာရိွတစ္ေယာက္ သိစရာမ်ားကို တူတူတန္တန္ သိနားလည္ေစရန္ က်က်နန သင္ေပး တယ္ဆိုတာ ေျပာလိုရင္း ျဖစ္ပါသည္။

Safety Officer တစ္ေယာက္လုပ္ေနၿပီး Risk Assessment ေလာက္မွ က်က်နန မဖတ္တတ္၊ မေရးတတ္ေသးလွ်င္ ဟန္မက်လွဟု ဆိုရပါမည္။ ထိုမွ်သာမကေသး။ Safety Ofiicer တစ္ေယာက္ျဖစ္ရန္ ထိုက္သင့္အားေလ်ာ္ေသာ လုပ္ငန္း အေတြ႔အႀကံဳမ်ား ရိွရပါမည္။

စင္ကာပူတြင္မေတာ့ Safety Officer, Safety Co-ordinator, Safety Supervisor မ်ား ခန္႔အပ္တာ၀န္ေပးရန္ ဥပေဒျဖင့္ ျပ႒ာန္းထားပါသည္။ မည္သည့္လုပ္ငန္းတြင္မဆို လုပ္ငန္းေသးသည္ျဖစ္ေစ၊ ႀကီးသည္ျဖစ္ေစ Safety Supervisor ခန္႔အပ္ တာ၀န္ေပးရမည္။ ပေရာဂ်က္တန္ဘုိး (၁၀) သန္းေအာက္ ဆိုလွ်င္ Safety Co-ordinator ခန္႔ရမည္။ ပေရာဂ်က္တန္ဘုိး (၁၀) သန္းအထက္ ဆိုလွ်င္ Safety Officer ခန္႔ရမည္။

Safety Officer, Safety Co-ordinator, Safety Supervisor မ်ား၏ တာ၀န္ႏွင့္၀တၱရားမ်ားကိုလည္း ဥပေဒျပ႒ာန္း သတ္မွတ္ေပးထား၏။

သင္တန္းဆင္းလက္မွတ္ရိွရံုမွ်ႏွင့္ Safety Officer လုပ္လို႔မရ။ မိမိ၏လုပ္ငန္းအေတြ႔အႀကံဳ၊ တက္ခဲ့ေသာ သင္တန္းမ်ားကို ေဖာ္ျပလွ်က္ MOM တြင္ လိုင္စင္ေလွ်ာက္ရသည္။ လိုင္စင္က်လာမွ Safety Officer အလုပ္ ေလွ်ာက္ရသည္။ Safety Officer လုိင္စင္သက္တမ္းမွာ (၂) ႏွစ္ျဖစ္ၿပီး (၂) ႏွစ္ျပည့္၍ သက္တမ္းထပ္တိုးလိုလွ်င္ SDU Points (Safety Developing Unit) အမွတ္ (၄၀) ရေအာင္ သင္တန္းမ်ားတက္ျခင္း၊ safety ႏွင့္ဆိုင္ေသာ ကြန္ဖရင့္မ်ား တက္ျခင္း၊ စာတမ္းမ်ားေရးျခင္း စသည္တို႔ လုပ္ရသည္။ ထိုသင္တန္းဆင္းလက္မွတ္ စသည္တို႔ကို တင္ျပၿပီး သက္တမ္းတိုးရသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္မေတာ့ Safety Officer အျဖစ္ ခန္႔အပ္တာ၀န္ေပးရန္ ဥပေဒမရိွေသး။ Safety Officer တစ္ဦး၏ တာ၀န္ႏွင့္ ၀တၱရားမ်ားကိုလည္း တိတိက်က် သတ္မွတ္မထားေသး။ ဥပေဒမရိွေသးသည့္အတြက္ Safety Officer အျဖစ္ မွတ္ပံုတင္ရသည့္ စနစ္လည္း မရိွေသးပါ။

ေလာေလာဆယ္ေတာ့ သည္လိုပဲ ၾကည့္က်က္လုပ္ေနၾကရေသးသည္။ အႏို႔ မလုပ္ရေအာင္လည္း အေျခအေနမွ မေပးေသးဘဲကုိး။ ကြ်န္ေတာ္ကေတာ့ Safety Officer သင္တန္းမ်ားကိုေရာ၊ ထိုသင္တန္းတက္ၿပီး Safety Officer အျဖစ္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေနသူမ်ားကိုပါ မည္သူ႔ကိုမွ အျပစ္မတင္လိုပါ။ သို႔ေသာ္ Safety Officer နာမည္ခံထားၿပီးလွ်င္ေတာ့ ဥပေဒ ရိွသည္ျဖစ္ေစ၊ မရိွသည္ျဖစ္ေစ၊ မိမိဘာသာ ေလ့လာသင္ယူသင့္သည္ဟု ယူဆပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ Safety Officer ဆိုတာ ဘာလဲ၊ ဘာေတြလုပ္ရမလဲ ဟု တိတိက်က် ျပတ္ျပတ္သားသား နားလည္ၾကေစရန္ ဤေဆာင္းပါးကို ေရးသားရျခင္း ျဖစ္ပါေၾကာင္း။

ဆက္ပါဦးမည္။

=============++++++++++++=============

လုပ်ငန်းခွင်အန္တရာယ်ကင်းရေးအရာရှိ (၁)

(နေရီချို)

(၁) ခေတ်ကာလ ပြောင်းလဲလာခြင်း

ယခင်အခါက လေသံမျှပင် မဟခဲ့ကြဖူးသော လုပ်ငန်းခွင်အန္တရာယ်ကင်းရေးအကြောင်းကို မြန်မာနိုင်ငံတွင် ယခု လိုက်နာလုပ်ဆောင်လာကြသည်ကို တွေ့ရသည့်အတွက် ၀မ်းသာမိပါ၏။ ဥပဒေ၊ နည်းဥပဒေ ခိုင်ခိုင်မာမာမရှိသေးဘဲ မိမိ တို့ အသိဖြင့် လုပ်ဆောင်နေကြသည့် ကုမ္ပဏီများ၊ သင်တန်းကျောင်းများကိုလည်း ကျေးဇူးအထူးတင်ပါသည်။

မနေနိုင်မထိုင်နိုင် အဘယ်ကြောင့် ကျွန်ုပ်က ကျေးဇူးတင်ရသနည်းဟူမူ လုပ်ငန်းခွင်မတော်တဆမှုများကို နေ့စဉ် ကြားသိ နေရသောကြောင့် စိတ်မချမ်းသာ၍ ဖြစ်၏။ လုပ်ငန်းခွင်မတော်တဆမှုကြောင့် သေဆုံးသွား/ဒဏ်ရာအနာတရ ရသွားသူများမှာ ကျွနု်ပ်နှင့် မည်သို့မျှ သွေးမတော် သားမစပ်ပါ။ သို့သော် သူတို့သည်လည်း လူသားများ၊ မြန်မာ နိုင်ငံသားများပင် ဖြစ်၏။ အနှီလုပ်သာများသည် သူတို့မိသားစုကို လုပ်ကိုင်ကျွေးမွေးနေကြသူများ ဖြစ်ကြကုန်၏။ ထို့ကြောင့် မင်းတို့ဟာမင်းတို့ ဘာဖြစ်ဖြစ် ငါနဲ့ ဘာမှမဆိုင်ဘူး ဟု ပစ်ထားလို့မရစကောင်း။ နိုင်ငံသားကောင်းတစ်ယောက် အနေနှင့် နိုင်ငံနှင့်ဆိုင်သော အရေးကိစ္စမှန်သမျှ တာဝန်ရှိသည်ချည်း ဖြစ်၏။

မတော်တဆမှုဟူသည် ကြိုတင်ကာကွယ်ရမည့်အရာဖြစ်၏။ ကြိုတင်ကာကွယ်လို့ရသော အရာလည်းဖြစ်၏။ လုပ်ငန်းခွင် အန္တရာယ်ကင်းရေး၏ အန္တိမရည်မှန်းချက်မှာ မတော်တဆမှုလုံးဝ မဖြစ်ရေး ဖြစ်၏။ သို့သော် ဤကိစ္စမှာ လွယ်သည့်ကိစ္စ မဟုတ်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် လူအများနှင့် ဆက်စပ်ပတ်သက်နေသောကြောင့် ဖြစ်၏။ လူဟူသည် ဖြစ်ကာမှ ဖြစ်ရော အရဲကိုးလုပ်ကြသည်သာတည်း။ ဥပဒေဟူသည် ထိုကဲ့သို့ လူများထင်ရာမလုပ်နိုင်ရန် ရေးဆွဲထားရသော စာရွက်စာတမ်း ဖြစ်၏။ ထို့ကြောင့် မတော်တဆမှုများမဖြစ်စေရန် ကြိုက်သည်ဖြစ်စေ၊ မကြိုက်သည်ဖြစ်စေ၊ လူများကို အတင်းအကြပ် ဥပဒေဖြင့် လိုက်နာလုပ်ဆောင်စေရမည်သာ ဖြစ်၏။

ဥပဒေများ မည်မျှပင်ရေးဆွဲထားစေ၊ ရေးဆွဲထားသော ဥပဒေကြီး မည်မျှပင်ကောင်းနေပါစေ။ ထိုဥပဒေကို လူများ မလိုက်နာ၊ မလေးစားပါကလည်း အလကားပင်ဖြစ်၏။ ထို့ကြောင့် ထိုဥပဒေ အသက်ဝင်လာအောင်၊ ဥပဒေကို လူများ လေးစားလိုက်နာလာအောင် လုပ်ဖို့လိုသည်။ ဤသို့လုပ်ရာတွင် ဥပဒေဘက်တော်သားများ၏ အခန်းကဏ္ဍ အလွန် အရေးကြီး၏။ ဥပဒေကို မလိုက်နာသူများအား ဥပဒေကပြဋ္ဌာန်းထားသည့်အတိုင်း ပြတ်ပြတ်သားသား အရေးယူဘို့လို၏။

အတိတ်ကာလက မည်ကဲ့သို့လုပ်ခဲ့သည်ဖြစ်စေ။ ကျွနု်ပ်တို့သည် ခေတ်စနစ်နှင့်လျော်ညီစွာ လိုက်နာ လုပ်ဆောင်ကြရမည် ဖြစ်၏။ မလုပ်ချင်လို့မရ။ ရွေ့လျားနေသော ခေတ်ရေစီးကြောင်းကို ရပ်တန့်ပစ်လို့ မရစကောင်း။ ယခင်အခါ ကာလများ ဆီက လုပ်ကိုင်ခဲ့သည်များကို အတိတ်ကာလတွင် ထားခဲ့ကာ ယခုအခါတွင်မူ အလုပ်လုပ်ရာတွင် အန္တရာယ်ကင်းရေး နည်းစနစ်များကို လိုက်နာလုပ်ကိုင်ကြရမည် ဖြစ်သည်။

လုပ်ငန်းခွင်အန္တရာယ်ကင်းရေးအတွက် ဥပဒေကို အသက်သွင်းရမည့်သူများမှာ လုပ်ငန်းခွင်အန္တရာယ်ကင်းရေးအရာရှိများ ဖြစ်၏။ ၎င်းတို့၏တာဝန်မှာ မိမိအားတာဝန်ပေးထားသည့် လုပ်ငန်းခွင်ကို ဥပဒေနှင့်အညီ ထိန်းထားရေးဖြစ်၏။ လူများကို ထိခိုက်ရှနာမဖြစ်ရအောင် ဘာတွေလုပ်ထားရမည်ဆိုသည်ကို ဥပဒေထဲတွင် အားလုံးထည့်သွင်းပြဋ္ဌာန်းထားသဖြင့် မိမိ လုပ်ငန်းခွင်ကိုသာ ဥပဒေနှင့်ညီအောင် ထိန်းထားနိုင်ပါက မတော်တဆမှုများကို ကောင်းစွာ လျှော့ချနိုင်မည်ဖြစ်၏။
ထို့ကြောင့် လုပ်ငန်းခွင်အန္တရာယ်ကင်းရေးအရာရှိများမှာ ဥပဒေနှင့် ၎င်းကို အထောက်အကူပြုမည့် နည်းဥပဒေ၊ စံချိန် စံညွှန်းများကို ကောင်းစွာကျေညက်ထားရမည်။

(၂) လုပ်ငန်းခွင်အန္တရာယ်ကင်းရေး အရာရှိများကို လေ့ကျင့်ပေးခြင်းနှင့် တာဝန်ပေးအပ် ခန့်ထားခြင်း

တတ်ကျွမ်းနားလည်သည့် လုပ်ငန်းခွင်အန္တရာယ်ကင်းရေးအရာရှိများ ဖြစ်လာစေရန် လေ့ကျင့်ပျိုးထောင်ပေးရန် လို၏။ ၎င်းတို့သည် လုပ်ငန်းခွင်အတွင်း၌ လက်တွေ့လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံ ရှိရန်လည်း လိုသည်။

မြန်မာနိုင်ငံတွင် စစ်မှန်သော လုပ်ငန်းခွင်အန္တရာယ်ကင်းရေးအရာရှိ (Safety Officer) သင်တန်းများ မရှိသေးပါ။

စင်ကာပူတွင်မူ safety professional သင်တန်းများကို လေးဆင့် ခွဲထားရာ ၎င်းတို့မှာ အောက်ပါတို့ဖြစ်၏။

Safety Supervisor အတွက် သင်တန်း - Certificate for Workplace Safety and Health (WSH Level A)
Safety Co-ordinator အတွက် သင်တန်း - Advanced Certificate for Workplace Safety and Health (WSH Level B)
Safety Officer အတွက် သင်တန်း - Specialist Diploma for Workplace Safety and Health (WSH Level C)
Safety Auditor အတွက် သင်တန်း - Graduate Certificate for Workplace Safety and Health (WSH Level D)

အချို့က Consturction Supervisor များအတွက် safety သင်တန်းဖြစ်သော BCSS (Building Construction Supervisors' Safety Course) ကို WSH Level A နှင့် မှားကြ၏။ BCSS သင်တန်းတက်ပြီးလျင် Safety Supervisor လုပ်လို့ရပြီ ထင်နေကြ၏။ အမှန်မှာ BCSS သည် လုပ်ငန်းခွင်အတွင်းရှိ ကြီးကြပ်ရေးမှူးများ သိသင့်သိအပ်သည့် safety knowledge များကို သိစေရန် သင်ကြားပေးခြင်းမျှဖြစ်၏။ Safety professional  တစ်ယောက်ဖြစ်ဘို့ ၃၄ နာရီလောက် သင်သော BCSS သင်တန်းနှင့် မလုံလောက်ပါ။

အများသိနိုင်ရန် စင်ကာပူမှ Safety Professional သင်တန်းများအကြောင်း အနည်းအကျဉ်း ဖော်ပြလိုက်ပါသည်။
Safety Officer များအတွက် ပို့ချသော WSH Level (C) သင်တန်းတွင် သိစရာမှတ်စရာ အတော်များများ သင်ကြား ပို့ချ ပါသည်။ ထိုအထဲမှ အချို့ကို ဖော်ပြရလျှင် အောက်ပါအတိုင်း ဖြစ်၏။

           Functions of Safety Professionals
           Safety Inspection
           Safety Management
           Safety Sampling
           System Safety
           CP 27
           Ergonomic Hazard အပါအဝင် Mechanical Hazard, Electrical Hazard, Fire Hazard စသည့် hazard မျိုးစုံ
           Ionising, Non-ionising Radiation
           Noise Control
           Emergency Preparedness and Response Plan
           Industrial Lighting
           Behavioural Safety Programme
           Ventilation System
           Plan, Prepare for and Deliver Presentations

ကျွန်တော်ဆိုလိုချင်သည်မှာ Safety Officer သင်တန်း ဆိုတာ ၄ - ၅ - ၆ ရက်လောက် မဖြစ်ညစ်ကျယ် သင်ပေးတာ မဟုတ်။ အရာရှိဆိုသည့်အတိုင်း အရာရှိတစ်ယောက် သိစရာများကို တူတူတန်တန် သိနားလည်စေရန် ကျကျနန သင်ပေး တယ်ဆိုတာ ပြောလိုရင်း ဖြစ်ပါသည်။

Safety Officer တစ်ယောက်လုပ်နေပြီး Risk Assessment လောက်မှ ကျကျနန မဖတ်တတ်၊ မရေးတတ်သေးလျှင် ဟန်မကျလှဟု ဆိုရပါမည်။ ထိုမျှသာမကသေး။ Safety Ofiicer တစ်ယောက်ဖြစ်ရန် ထိုက်သင့်အားလျော်သော လုပ်ငန်း အတွေ့အကြံုများ ရှိရပါမည်။

စင်ကာပူတွင်မတော့ Safety Officer, Safety Co-ordinator, Safety Supervisor များ ခန့်အပ်တာဝန်ပေးရန် ဥပဒေဖြင့် ပြဋ္ဌာန်းထားပါသည်။ မည်သည့်လုပ်ငန်းတွင်မဆို လုပ်ငန်းသေးသည်ဖြစ်စေ၊ ကြီးသည်ဖြစ်စေ Safety Supervisor ခန့်အပ် တာဝန်ပေးရမည်။ ပရောဂျက်တန်ဘိုး (၁၀) သန်းအောက် ဆိုလျှင် Safety Co-ordinator ခန့်ရမည်။ ပရောဂျက်တန်ဘိုး (၁၀) သန်းအထက် ဆိုလျှင် Safety Officer ခန့်ရမည်။

Safety Officer, Safety Co-ordinator, Safety Supervisor များ၏ တာဝန်နှင့်ဝတ္တရားများကိုလည်း ဥပဒေပြဋ္ဌာန်း သတ်မှတ်ပေးထား၏။

သင်တန်းဆင်းလက်မှတ်ရှိရုံမျှနှင့် Safety Officer လုပ်လို့မရ။ မိမိ၏လုပ်ငန်းအတွေ့အကြံု၊ တက်ခဲ့သော သင်တန်းများကို ဖော်ပြလျှက် MOM တွင် လိုင်စင်လျှောက်ရသည်။ လိုင်စင်ကျလာမှ Safety Officer အလုပ် လျှောက်ရသည်။ Safety Officer လိုင်စင်သက်တမ်းမှာ (၂) နှစ်ဖြစ်ပြီး (၂) နှစ်ပြည့်၍ သက်တမ်းထပ်တိုးလိုလျှင် SDU Points (Safety Developing Unit) အမှတ် (၄၀) ရအောင် သင်တန်းများတက်ခြင်း၊ safety နှင့်ဆိုင်သော ကွန်ဖရင့်များ တက်ခြင်း၊ စာတမ်းများရေးခြင်း စသည်တို့ လုပ်ရသည်။ ထိုသင်တန်းဆင်းလက်မှတ် စသည်တို့ကို တင်ပြပြီး သက်တမ်းတိုးရသည်။

မြန်မာနိုင်ငံတွင်မတော့ Safety Officer အဖြစ် ခန့်အပ်တာဝန်ပေးရန် ဥပဒေမရှိသေး။ Safety Officer တစ်ဦး၏ တာဝန်နှင့် ၀တ္တရားများကိုလည်း တိတိကျကျ သတ်မှတ်မထားသေး။ ဥပဒေမရှိသေးသည့်အတွက် Safety Officer အဖြစ် မှတ်ပုံတင်ရသည့် စနစ်လည်း မရှိသေးပါ။

လောလောဆယ်တော့ သည်လိုပဲ ကြည့်ကျက်လုပ်နေကြရသေးသည်။ အနို့ မလုပ်ရအောင်လည်း အခြေအနေမှ မပေးသေးဘဲကိုး။ ကျွန်တော်ကတော့ Safety Officer သင်တန်းများကိုရော၊ ထိုသင်တန်းတက်ပြီး Safety Officer အဖြစ် တာဝန်ထမ်းဆောင်နေသူများကိုပါ မည်သူ့ကိုမှ အပြစ်မတင်လိုပါ။ သို့သော် Safety Officer နာမည်ခံထားပြီးလျှင်တော့ ဥပဒေ ရှိသည်ဖြစ်စေ၊ မရှိသည်ဖြစ်စေ၊ မိမိဘာသာ လေ့လာသင်ယူသင့်သည်ဟု ယူဆပါသည်။ ထို့ကြောင့် Safety Officer ဆိုတာ ဘာလဲ၊ ဘာတွေလုပ်ရမလဲ ဟု တိတိကျကျ ပြတ်ပြတ်သားသား နားလည်ကြစေရန် ဤဆောင်းပါးကို ရေးသားရခြင်း ဖြစ်ပါကြောင်း။

ဆက်ပါဦးမည်။


=============++++++++++++=============

No comments: