Monday, June 8, 2015

ဂေဟဆက္နည္းအတတ္ပညာ ႏွင့္ ျခေသၤ့ၿမိဳ႔ေတာ္ စာအုပ္ အေၾကာင္း

ဂေဟဆက္နည္းအတတ္ပညာစာအုပ္ကို တစိုက္မတ္မတ္ေရးလာတာ အခုဆို အခန္း (၆) ထိ ၿပီးသြားပါၿပီ။ ထိုအခန္း ၆ ခန္း စလံုးမွာ ဂေဟဆက္ျခင္းအတြက္ အေျခခံမ်ား ျဖစ္၏။ အမွန္တကယ္ ဂေဟဆက္နည္းမ်ားအေၾကာင္း မေရာက္ေသး။ အေျခခံႏွင့္ပင္ စာမ်က္ႏွာ ၂၀၀ ေက်ာ္ေနၿပီျဖစ္သျဖင့္ တစ္အုပ္လံုးဆိုလွ်င္ စာမ်က္ႏွာ ၅၀၀ ေက်ာ္ ေလာက္ ရိွပါလိမ့္မည္။

ဂေဟဆက္ျခင္းသည္ အလြန္က်ယ္ျပန္႔ေသာ ဘာသာရပ္ျဖစ္၏။ ဂေဟဆက္ရမည့္ သတၱဳအမ်ိဳးအစား မ်ားစြာရိွသလို ဂေဟဆက္နည္းစဥ္လည္း မ်ားစြာရိွေလသည္။ ဂေဟဆက္ျခင္းသည္ သတၱဳႏွစ္ခုကိုအရည္ေပ်ာ္ေစကာ တဲြသြားရံုမွ် မဟုတ္။ ၎ထက္ပို၍ မ်ားစြာအဓိပၸာယ္ရိွသည္ကို သိထားရန္လို၏။ သတၱဳအမ်ိဳးအစားတစ္ခုအတြက္ မွန္ကန္ေသာ ဂေဟဆက္နည္းစဥ္အတိုင္း မွန္ကန္သည့္ ဂေဟေခ်ာင္းကိုသံုးကာ မွန္မွန္ကန္ကန္ ဂေဟေဆာ္ႏိုင္ပါမွ ေကာင္းမြန္ မွန္ကန္သည့္ အရည္အေသြးျပည့္၀ေသာ ဂေဟဆက္တစ္ခုကို ရမည္ျဖစ္ေပသည္။ ယခုေခတ္တြင္ steel structure မ်ားကို မ်ားစြာအသံုးျပဳလာသည္ျဖစ္ရာ ဂေဟဆက္တစ္ခုခ်ိဳ႔ယြင္းမႈေၾကာင့္ လူေပါင္းမ်ားစြာ အသက္အိုးအိမ္ စည္းစိမ္ ဆံုးရႈံးျခင္း ျဖစ္ႏိုင္ေပသည္။

ထင္သာျမင္သာရိွေအာင္ ပံုေဆာင္၍ျပရလွ်င္ ရခိုင္မွတရုတ္သို႔ေျပးထားသည့္ ျမန္မာႏုိင္ငံႀကီးကို ခါးလယ္မွပိုင္းထား ေသာ ေရႊဓာတ္ေငြ႔ပိုက္လိုင္းသည္ ေရနံေခ်ာင္းၿမိဳ႔ကဲ့သို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံၿမိဳ႔ႀကီးေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား အနီးမွ ျဖတ္သြား၏။ ဤဓာတ္ေငြ႔ပုိက္လိုင္းကို မည္သည့္သတၱဳမ်ားျဖင့္ျပဳလုပ္ထားၿပီး မည္သည့္ဂေဟဆက္နည္းစဥ္မ်ားျဖင့္ မည္မွ် ကြ်မ္းက်င္ေသာ ဂေဟသမားမ်ားက မည္ကဲ့သို႔ေဆာ္သြားသည္ကို မည္သူသိပါသနည္း။ ဤအဆက္မ်ား ေကာင္းမေကာင္း၊ ယံုၾကည္စိတ္ခ်ရမခ်ရ မည္သူသည္ သြားစစ္ပါသနည္း။ စစ္သည့္သူကေရာ မွန္မွန္ကန္ကန္ စစ္တာပါလား။ ဤစစ္ေဆးသည့္အဖဲြ႔တြင္ ျမန္မာျပည္ဘက္က တတ္ကြ်မ္းနားလည္သူ ဘယ္ႏွစ္ဦးပါပါသနည္း။ ဤကိစၥမ်ား ကြ်န္ေတာ္မသိပါ။ MOGE ကမူ ေသေသခ်ာခ်ာ သိသင့္ပါသည္။

တရုတ္ႏွင့္ေဟာင္ေကာင္တို႔တြင္ ယမန္ႏွစ္မ်ားက ဓာတ္ေငြ႔ပုိက္လိုင္း ေပါက္ကဲြသည့္သတင္းမ်ား မိတ္ေဆြတို႔ ဖတ္လုိက္ရပါလိမ့္မည္။ အကယ္၍ ေရနံေခ်ာင္းၿမိဳ႔အနီးမွ ဓာတ္ေငြ႔ပုိက္လိုင္းအဆက္သည္ စံခ်ိန္မမီ၍ အေၾကာင္း တစံုတစ္ခုေၾကာင့္ ယိုစိမ့္ ေပါက္ကဲြခဲ့ပါက &^%$#@$&%# . . . .

မိတ္ေဆြမ်ားခင္ဗ်ား . . ကြ်န္ေတာ္ယခုေရးသည့္စာကုိ ပရင့္ထုတ္ၿပီး အိမ္နံရံမွာ ကပ္ထားပါ။ ကြ်န္ေတာ္ေျပာခဲ့သည္တို႔ ေသြးထြက္ေအာင္မွန္လွေၾကာင္း သိပ္မၾကာလွေသာ ကာလတစ္ခုတြင္ အသင္တု႔ိသိရပါလိမ့္မည္။ မႏွစ္ကလားမသိ၊ ထိုဓာတ္ေငြ႔ပိုက္လိုင္းကို ဖို႔ထားသည့္ေျမ ၿပိဳလို႔ဆိုလား ဖတ္လိုက္ရေသးသည္။ 

ယခုစာအုပ္၏ ေနာက္အခန္းမ်ားတြင္ -

အခန္း (၇) ဓာတ္ေငြ႔မီးျဖင့္ျဖတ္ျခင္း
အခန္း (၈) SMAW Welding
အခန္း (၉) GTAW Welding
အခန္း (၁၀) GMAW Welding
အခန္း (၁၁) Flux-cored Arc Welding
အခန္း (၁၂) Sub-merged Arc Welding
အခန္း (၁၃) Oxyfuel Welding
အခန္း (၁၄) Aluminum Welding
အခန္း (၁၅) Welding Defects

-       စသည္မ်ားအေၾကာင္း ဆက္ေရးသြားပါမည္။

ဂေဟဆက္မ်ားအား စမ္းသပ္ပံုစမ္းသပ္နည္း (Non-destructive testing and destructive testing) ႏွင့္ Welding Inspection Technology ကိုမူ စာတစ္အုပ္သီးသန္႔ေရးပါမည္။

ယခုစာအုပ္ၿပီးလွ်င္ ေရးလက္စတန္းလန္းျဖစ္ေနသည့္ PPE (Personal Protective Equipment) စာအုပ္ကို ဆက္ေရးပါမည္။ PPE စာအုပ္ကိုမူ တစ္လ ႏွစ္လအတြင္း လက္စသပ္ႏိုင္ပါလိမ့္မည္။

အင္ဂ်င္နီယာႏွင့္ ပညာတတ္မ်ားအတြက္ ပံုဆဲြသည့္အခါ ေအာ္တိုကက္၊ ရီဗစ္ ဘာညာသာရကာ many many softwares မ်ားျဖင့္ ဆဲြလို႔ရ၏။ ေအာ္တိုကက္ဆဲြနည္းစာအုပ္မ်ားလည္း မ်ားစြာရိွေနၿပီျဖစ္၏။ သို႔ေသာ္ အင္ဂ်င္နီယာ မဟုတ္သူ၊ ကြန္ျပဴတာမသံုးတတ္သူ၊ ေအာ္တိုကက္ဆိုတာ နားမလည္သူမ်ားအတြက္ ပံုဆဲြျခင္းဟူသည္ အလြန္ ခက္ခဲသည့္ လက္လွမ္းမမီႏိုင္သည့္ အရာမျဖစ္သင့္။ ထုိ အလယ္အလတ္တန္း အတတ္ပညာရွင္မ်ားအတြက္ ကြ်ႏု္ပ္က ပံုဆဲြနည္းစာအုပ္လည္း ေရးထုတ္ပါဦးမည္။ သုိ႔အတြက္ PPE စာအုပ္ၿပီးလွ်င္ ပံုဆဲြနည္းစာအုပ္ ဆက္ေရးပါမည္။ ပံုဆဲြနည္းစာအုပ္ၿပီးမွ ဂေဟဆက္စစ္ေဆးနည္းအတတ္ပညာ စာအုပ္ ဆက္ေရးပါမည္။

ဂေဟဆက္စစ္ေဆးနည္းၿပီးမွ Piping Engineering စာအုပ္ေရးပါမည္။ ယခင္ေရးခဲ့ေသာ ပုိက္ျပင္ပိုက္ဆက္လက္စဲြ စာအုပ္မွာ ျမန္မာအမ်ိဳးေကာင္းသားကေလးမ်ားအတြက္ မ်ားစြာအသံုးတည့္သည္ဟု ၾကားသိရသျဖင့္ အလြန္ ၀မ္းသာပါ၏။ ေနာက္ေရးမည့္ပုိက္စာအုပ္မွာ အင္ဂ်င္နီယာမ်ားအတြက္ ရည္စူးၿပီးေရးမည္ျဖစ္သျဖင့္ သီအိုရီ မ်ားပါလိမ့္မည္။ သီအိုရီမ်ားသျဖင့္ ေတာ္တန္ရံုလူ နားမလည္ႏိုင္။ နားမလည္ႏိုင္သည့္အတြက္ ေစ်းကြက္တြင္ မေပါက္ႏိုင္။ ထို႔ေၾကာင့္ ထုတ္ေ၀သူႏွင့္ညိွၿပီး ေရးသင့္မွ ေရးပါမည္။ မေရာင္းရေသာေၾကာင့္ စာအုပ္မ်ား ဂိုေဒါင္ထဲတြင္ ပံုေနကာ သိန္း ဆယ္ဂဏန္းေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား အိပ္ေနလွ်င္လည္း အလုပ္ျဖစ္မည္မဟုတ္။

 =========================

“စင္ကာပူ သို႔မဟုတ္ ျခေသၤ့ၿမိဳ႔ေတာ္”
“အနာဂတ္တစ္ခုဖန္တီးတည္ေဆာက္ျခင္း” ကို ကိုေအာင္ျမတ္ေက်ာ္ ထုတ္ပါလိမ့္မယ္။ ကြ်န္ေတာ္ စာအုပ္နာမည္ကို “စင္ကာပူ သို႔မဟုတ္ ျခေသၤ့ၿမိဳ႔ေတာ္” လုိ႔ နာမည္ေျပာင္းလိုက္ပါမယ္။ အခု စျပင္မွာမို႔ ဂေဟစာအုပ္ေရးတာ ခဏရပ္ထားပါမယ္။ စင္ကာပူစာအုပ္က အနည္းဆံုး ႏွစ္ပတ္ေလာက္ေတာ့ ၾကာပါလိမ့္မယ္။ ျပင္သင့္တာေတြျပင္၊ မလိုတာေတြျဖဳတ္၊ လိုတာေတြ ထပ္ထည့္ စသျဖင့္ေပါ့။ စာအုပ္ရိုက္တာက တစ္လခဲြ၊ ႏွစ္လေလာက္ၾကာမယ္ထင္ပါတယ္။ ထားပါေတာ့ သံုးလေပါ့။ ဆုိေတာ့ ၾသဂုတ္လေလာက္ကို စာအုပ္ထြက္ႏိုင္ပါလိမ့္မယ္။

ကိုင္း၊ ေျပာေနၾကာေရာ့။ စၾကပါစို႔။


အားေပးသူအားလံုးကို ေက်းဇူးအထူးတင္ပါသည္ခင္ဗ်ား - -

ေအးၿငိမ္း
၂ ဇြန္လ၊ ၂၀၁၅

No comments: