Saturday, March 10, 2012

စက္မႈလယ္ယာ ထူေထာင္ေရး

 

နိဒါန္းယခုအခါ တိုးတက္ေျပာင္းလဲလာေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အေျခအေနမ်ားႏွင့္ လုိက္ေလ်ာညီေထြစြာ ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲေရးမ်ား လုပ္ၾကရန္ အဖက္ဖက္မွ ၀ိုင္း၀န္းႀကိဳးပမ္း ေဆာင္ရြက္ေနမႈမ်ားကို ေတြ႔ျမင္လာရပါသည္။ ထုိ႔အတူ က႑အသီးသီးအတြက္ အႀကံျပဳေဆာင္းပါးမ်ားကိုလည္း ဂ်ာနယ္မ်ားတြင္ ဖတ္ရသည္မွာ အားရစရာေကာင္းလွပါ၏။

ဤအထဲတြင္ မျဖစ္မေနပါရမည့္ က႑မွာ စိုက္ပ်ိဳးေရးျဖစ္ပါသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ စိုက္ပ်ိဳးေရးမွာ ျမန္မာျပည္သား လူအမ်ားစု၏ အဓိကစီးပြားေရးလုပ္ငန္း ျဖစ္ေနေသာေၾကာင့္တည္း။

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ လူဦးေရ သန္း ၆၀ ခန္႔အနက္ ၇၅ ရာခိုင္ႏံႈးမွာ ေတာလက္ေက်းရြာမ်ားတြင္ ေနထိုင္ၾကသည္။ အမ်ားစုမွာ လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္းကို လုပ္ကိုင္ၾကသည္။ ျမန္မာတစ္ႏိုင္ငံလံုး လုပ္သားအင္အားစုစုေပါင္း၏ ၆၃ ရာခိုင္ႏံႈးမွာ စိုက္ပ်ိဳးေရး လုပ္သားမ်ားျဖစ္သည္။ တစ္ႏိုင္ငံလံုး ျပည္တြင္းအသားတင္ထုတ္လုပ္မႈ၏ ၃၆ ရာခိုင္ႏံႈးမွာ စိုက္ပ်ိဳးေရး က႑မွ ျဖစ္ၿပီး ႏုိင္ငံျခားပို႔ကုန္ ၃၅ ရာခိုင္ႏံႈးမွာ စိုက္ပ်ိဳးေရးထြက္ကုန္မ်ားျဖစ္သည္ဟု သိရပါသည္။

၂၀၀၀ - ၂၀၀၁ ခုႏွစ္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ စုစုေပါင္း စိုက္ဧက ၃၉.၁ သန္း အနက္ အသားတင္ စိုက္ပ်ိဳးေျမဧရိယာမွာ ဧကေပါင္း ၂၃.၉ သန္း ရိွသည္။ ထိုေျမဧရိယာမ်ားအနက္ စပါးစိုက္ဧရိယာမွာ ဧကေပါင္း ၁၅.၉၄ သန္း ျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံကဲ့သို႔ စိုက္ပ်ိဳးေျမမ်ား၊ လူအင္အားမ်ား၊ လုပ္ႏိုင္ကိုင္ႏိုင္ေသာ အင္အားမ်ားစြာရိွသည့္ႏိုင္ငံ တစ္ႏိုင္ငံ အေနႏွင့္ ႏိုင္ငံျခားသို႔တင္ပို႔ႏိုင္သည့္ စိုက္ပ်ိဳး၊ ေမြးျမဴေရးထြက္ကုန္မ်ားကို သည့္ထက္မက ပိုမိုတင္ပို႔ႏိုင္ေျခ ရိွပါသည္။ လုပ္လို႔လည္း ရပါသည္။

အေရးႀကီးသည္မွာ ခိုင္မာေသာ ေစ်းကြက္တစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။ စုိက္ပ်ိဳး၍ရေသာ သီးႏွံမ်ား ေစ်းေကာင္းမရ၊ တြက္ေျခမကိုက္လွ်င္ သီးႏွံအထြက္တိုးေရးကိစၥ မည္သည့္ေတာင္သူမွ စိတ္၀င္စားမည္မဟုတ္ပါ။ ထို႔အတူ လယ္ယာ လုပ္ငန္းကိုလည္း မည္သူမွ် ဖိဖိစီးစီး လုပ္မည္မဟုတ္ပါ။ လယ္ယာလုပ္ငန္းမွ မိသားစု စား၀တ္ေနေရးကို အာမခံ ေပးႏိုင္ေသာ သို႔မဟုတ္ မက္ေလာက္ေသာ ၀င္ေငြသာမရပါက လယ္လုပ္ႏိုင္ေသာ အရြယ္ေကာင္း လုပ္သားမ်ားမွာ အျခား၀င္ေငြ ေကာင္းေသာ လုပ္ငန္းမ်ားကို ေျပာင္းလုပ္ၾကမည္သာ ျဖစ္ပါသည္။ ယခုပင္လွ်င္ ေတာရြာမ်ားကိုစြန္႔ခြာကာ ၿမိဳ႔ျပမ်ား တက္၍ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ႏိုင္ငံရပ္ျခား တုိင္းျပည္မ်ားသို႔ သြား၍ေသာ္ လည္းေကာင္း အလုပ္လုပ္ေနေသာ လူရြယ္အင္အားမွာ မနည္းလွပါ။

ထို႔ေၾကာင့္ စိုက္ပ်ိဳးေရးထြက္ကုန္ တိုးေစရန္မွာ ေစ်းကြက္သည္ ပထမျဖစ္ၿပီး အျခား မ်ိဳးေစ့၊ နည္းပညာ၊ သြင္းအားစု စသည္တို႔မွာ ဒုတိယျဖစ္ပါသည္။ ေတာင္သူတို႔အတြက္ စိတ္ခ်ရေသာ ေစ်းကြက္တစ္ခု ဖန္တီးေပးလွ်င္ စိုက္ပ်ိဳးေရးတြင္ အထြက္တိုးေစေရးကို ေသာ္လည္းေကာင္း၊ စိုက္ပ်ိဳးေျမမ်ားတိုးခ်ဲ႔ေရးကို ေသာ္လည္းေကာင္း၊ အျခား စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား စိတ္မ၀င္စားဘဲ စိုက္ပ်ိဳးေရးကိုသာ ဖိဖိစီးစီးလုပ္ၾကေရးကိုေသာ္လည္းေကာင္း မည္သူမွ ေဆာ္ၾသေနစရာ၊ စည္းရံုးေနစရာ လိုမည္မဟုတ္ပါ။ စိုက္ပ်ိဳးေရးကို သူလုပ္ခ်င္၊ ငါလုပ္ခ်င္ ျဖစ္လာမည္မွာ ေျမႀကီး လက္ခတ္မလဲြပါ။            ကြ်န္ေတာ္ယခုေျပာလိုသည္မွာ ေစ်းကြက္ကိစၥမဟုတ္ပါ။ လယ္သမားမ်ားအတြက္ ခုိင္မာေသာ ေစ်းကြက္ တစ္ခု တည္ေဆာက္ေပးၿပီးေနာက္ လယ္ယာလုပ္ငန္းမ်ား တိုးခ်ဲ႔လုပ္ကိုင္ႏိုင္ရန္ႏွင့္ သီးႏွံအထြက္တိုးရန္ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေပးရမည့္ စက္မႈလယ္ယာကိစၥ ျဖစ္ပါသည္။ လြန္ခဲ့ေသာ ႏွွစ္ေပါင္း ႏွစ္ဆယ္၊ အစိတ္ေလာက္ ကတည္းက စလုပ္ခဲ့ ေသာ္လည္း နာမည္ခံသာရိွၿပီး ယခုထိ ေအာင္ျမင္ေအာင္ မလုပ္ႏိုင္ေသးေသာ လုပ္ငန္းတစ္ခုကို ျပပါဟုဆိုလွ်င္ စက္မႈလယ္ယာကို လက္ညိႈးထိုးျပရပါလိမ့္မည္။

            ျမန္မာ့ဆိုရွယ္လစ္ လမ္းစဥ္ပါတီေခတ္ကပင္ စက္မႈလယ္ယာဦးစီးဌာန ကို ထူေထာင္ကာ ျမန္မာႏိုင္ငံအႏွံ႔ စက္မႈလယ္ယာစခန္းမ်ား ဖြင့္လွစ္လုပ္ေဆာင္ခဲ့ပါသည္။ ဆင္တဲ၌ ႏုိင္ငံပိုင္ ထြန္စက္ထုတ္လုပ္ေသာ စက္ရံုရိွၿပီး ယခင္က ဇဲြ လယ္ထြန္စက္မ်ားကို ထုတ္လုပ္ခဲ့ပါသည္။ လယ္သမားမ်ားအားလည္း လက္တြန္းလယ္ထြန္စက္မ်ားကို ေရာင္းခ်ေပးခဲ့ ပါသည္။ သို႔ေသာ္ စက္မႈလယ္ယာစနစ္ မေအာင္ျမင္ခဲ့ပါ။ အစိုးရစိုက္ခင္း အနည္းငယ္တြင္ မျဖစ္စေလာက္သာ ထြန္ယက္ ခဲ့ၿပီး လက္ေတြ႔အသံုးခ်မည့္ ေတာင္သူမ်ားထံ မေရာက္ခဲ့ပါ။            သို႔အတြက္ ယခုခ်ိန္ထိ ေတာင္သူလယ္သမားအမ်ားစုသည္ လယ္ယာလုပ္ငန္းတြင္ လူႏွင့္ ကြ်ဲႏြားအင္အားကို သာ အဓိကထား သံုးစဲြေနရေသးသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ အိမ္နီးခ်င္း ထိုင္းႏိုင္ငံ၌ လယ္ယာလုပ္ငန္းတြင္ ကြ်ဲႏြားမ်ားအစား စက္ကိရိယာမ်ားကို သံုးစဲြေနေလၿပီ။ လယ္ယာလုပ္ငန္းတြင္ စက္ကိရိယာမ်ားကို သံုးစဲြႏိုင္လွ်င္ သီးႏွံအထြက္တိုးလာမည္ ဆိုသည္ကို သံသယရိွစရာမလိုပါ။ ထိုအခါတြင္ ႏုိင္ငံျခားသို႔ပို႔သည့္ စိုက္ပ်ိဳးထြက္ကုန္လည္း အမွန္ပင္ တိုးတက္လာရ ေပမည္။

အခြင့္သာပါက လယ္သမားမ်ားအေနႏွင့္ မိုးစပါးၿပီးလွ်င္ ေႏြစပါးကို ဆက္စိုက္မည္။ သို႔မဟုတ္ပါကလည္း မတ္ပဲ စေသာ သီးႏွံတစ္မ်ိဳးမ်ိဳးကို လယ္ထဲတြင္ စိုက္လိုမည္သာျဖစ္သည္။ ဤကဲ့သို႔စိုက္ရာတြင္ ေနာက္သီးႏွံအတြက္ အစိုဓါတ္ အေရးႀကီးသည္။ ထိုအခါတြင္ ရိတ္သိမ္းၿပီးသားစပါးမ်ားကို ေခြ်ေလွ႔ျခင္း၊ တလင္းထဲသို႔ပို႔ျခင္း စသည္မျပဳႏုိင္ေသးဘဲ ရိတ္ၿပီးစလယ္ကို ထယ္ထိုးရသည္။ ေနာက္သီးႏွံအတြက္ လံုးပမ္းေနရသျဖင့္ လယ္ကန္သင္းမ်ားေပၚတြင္ ပံုထားေသာ ေကာက္လိႈင္းပံုမ်ားမွာ လိုသည္ထက္ ပိုေျခာက္ကုန္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ေကာက္လိႈင္းပံုမွ တလင္းသို႔သယ္သည့္အခါတြင္ အေလအလြင့္မ်ားလွသည္။ သည္ၾကားထဲ အခ်ိန္အခါမဟုတ္ မိုးရြာလုိက္ပါက ေၾကြသည္ကတစ္မ်ိဳး၊ မိုးေၾကာင့္ အစို႔ေပါက္ ကုန္သည္က တစ္မ်ိဳးတို႔ ျဖင့္ ေကာက္လိႈင္းရိွစပါးမွာ တစ္၀က္ပင္ မတင္ေတာ့ပါ။

            အကယ္၍သာ လယ္သမားသည္ စပါးကို ရိတ္သိမ္းေျခြေလွ႔စက္ (Combine Harvester) ျဖင့္ ရိတ္သိမ္းႏိုင္ခဲ့ ပါက ရိတ္သည္ႏွင့္ တၿပိဳင္နက္ အိတ္သြတ္ၿပီးသားစပါးကိုရသျဖင့္ အထက္ေဖာ္ျပပါ အေလအလြင့္မ်ားကို မ်ားစြာေလွ်ာ့ခ် ႏုိင္ေပလိမ့္မည္။ စက္ျဖင့္ရိတ္ေသာေၾကာင့္လည္း ေနာက္သီးႏွံအတြက္ အစိုဓါတ္မမီမွာ မပူရေတာ့ပါ။

            ယခုမူ ျမန္မာႏုိင္ငံအႏွံ႔အျပားတြင္ လယ္ယာလုပ္ငန္းမ်ား၌ စက္ကိရိယာမ်ား သံုးစဲြလာသည္ကို ေဒသအႏွံ႔အျပား တြင္ေတြ႔လာရပါသည္။ စက္မ်ားသံုးျခင္းျဖင့္ လယ္ယာလုပ္ငန္းမ်ား မည္မွ်တြင္က်ယ္လာသည္၊ လယ္သမားမ်ားအေနႏွင့္ ထိုစက္မ်ား သံုးစဲြေနရသည္မွာ အဆင္ေျပမေျပ၊ မည္သည့္အခက္အခဲမ်ားႏွင့္ ရင္ဆိုင္ေနရပါသနည္း စသည္တုိ႔ကို စနစ္တက် ကြင္းဆင္းေလ့လာသင့္ပါသည္။ျမန္မာႏုိင္ငံစိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္းတြင္ စက္ကိရိယာမ်ား သံုးစဲြမႈအေျခအေန            ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ေႏြစပါးက်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ စိုက္ပ်ိဳးလာသည့္ ၁၉၉၂ - ၁၉၉၃ ခုႏွစ္မ်ားတြင္ စိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္း ၌ စက္ကိရိယာမ်ားကို တြင္တြင္က်ယ္က်ယ္ သံုးစဲြလာခဲ့သည္။ လယ္ယာသံုးစက္ကိရိယာမ်ား တင္သြင္းမႈတြင္ အစိုးရက အခြန္ကင္းလြတ္ခြင့္ ျပဳလိုက္ျခင္းသည္လည္း လယ္ယာလုပ္ငန္းတြင္ စက္ကိရိယာမ်ား ပိုမိုသံုးစဲြလာေစရန္ အခြင့္အလမ္း တစ္ခု ျဖစ္ခဲ့သည္။ ႏုိင္ငံျခားမွ တင္သြင္းျခင္းသာမက အစိုးရစက္ရံုမ်ား ႏွင့္ ပုဂၢလိကစက္ရံုမ်ားမွလည္း ျမန္မာ့ စက္မႈ လုပ္ငန္း ဖံြ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးေကာ္မတီ၏ ဦးေဆာင္မႈေအာက္တြင္ ျပည္တြင္း၌ လယ္ယာသံုးစက္ကိရိယာမ်ားကို ထုတ္လုပ္ ခဲ့ၾကသည္။

            စက္မႈလယ္ယာမွ ထုတ္ျပန္ေသာကိန္းဂဏန္းမ်ားအရ လယ္သမားမ်ားသို႔ ေရာင္းခ်ေပးေသာ လယ္ယာသံုး စက္ကိရိယာမ်ားမွာ ေအာက္ပါအတုိင္း ျဖစ္ပါသည္။လက္တြန္းထြန္စက္၊ ေရတင္စက္ႏွင့္ အျခားလယ္ယာသံုးကိရိယာမ်ား ေရာင္းခ်မႈ အေျခအေန

           


ဘ႑ာေရးႏွစ္

ထြန္စက္

လက္တြန္းထြန္စက္

ေရတင္စက္

ေျခြေလွ႔စက္

၁၉၉၁-၁၉၉၂

၂၃၈

၁၁၇

၁၃၀၅

၅၈

၁၉၉၂-၁၉၉၃

၂၄၆

၁၅၃

၂၉၃၆

၁၄၂၆

၁၉၉၃-၁၉၉၄

၁၅၇၃

၁၉၇၇

၂၇၉၇

၁၄၆၁

၁၉၉၄-၁၉၉၅

၁၃၈၁

၇၁၈၆

၅၈၂၁

၄၇၂

၁၉၉၅-၁၉၉၆

၁၄၄

၂၄၃၁

၂၃၃၇

၂၇၁

၁၉၉၆-၁၉၉၇

၃၈၅

၄၉၅၂

၃၇၇၃

၅၈၃

၁၉၉၇-၁၉၉၈

၅၈၅

၄၄၈၁

၁၇၆၄

၂၆၈

၁၉၉၈-၁၉၉၉

၇၁၆

၁၆၇၈

၁၃၄၀

၄၉၅

၁၉၉၉-၂၀၀၀

၈၁၅

၄၇၀၀

၂၂၀၀

၄၅၅

Ref: Proceeding of the National Seminar on the System of Food and Agriculture Statistics in Myanmar, Jan 2000            ေျမယာျပဳျပင္ျခင္းလုပ္ငန္းတြင္ ထြန္စက္မ်ားအသံုးျပဳမႈ သိသာထင္ရွားစြာ တုိးတက္လာၿပီဆိုႏုိင္ေသာ္လည္း ထြန္စက္မ်ားျဖင့္ ထြန္ယက္ႏိႈင္မႈ ႏံႈးထားမွာ နည္းပါးလွ်က္ပင္ရိွပါေသးသည္။ လယ္ယာလုပ္ငန္းတြင္ ထြန္စက္မ်ားကို ထိထိေရာက္ေရာက္ အသံုးျပဳေစႏိုင္ရန္ စက္ေမာင္းဆီ အလံုအေလာက္ ေထာက္ပံ့ေပးျခင္း၊ ထြန္စက္အပိုပစၥည္းမ်ား အလြယ္တကူရႏိုင္ျခင္း၊ ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းေရးတြင္ ၀န္ေဆာင္မႈေကာင္းေကာင္းေပးႏုိင္ျခင္းတို႔ အေရးတႀကီးလုိအပ္လွ်က္ ရိွသည္။

            ေအာက္ပါဇယားက ထြန္စက္ႏွင့္လက္တြန္းထြန္စက္တို႔ျဖင့္ ထြန္ယက္ႏိုင္မႈ အေျခအေနကို ေဖာ္ျပထားပါသည္။
ထြန္စက္ပိုင္ဆိုင္သူ

၁၉၉၇ - ၁၉၉၈

၁၉၉၈ - ၁၉၉၉

၁၉၉၉ - ၂၀၀၀အေရအတြက္

စုစုေပါင္း

၈၀၄၇

၈၄၆၅

၈၆၅၆

စက္မႈလယ္ယာ

၃၄၅၀

၃၃၆၆

၃၁၈၈

ေတာင္သူ

၄၅၉၇

၅၀၉၉

၅၄၆၈ထြန္ယက္ႏိုင္မႈ

စုစုေပါင္း

၄၅၀၇

၅၆၀၆

၅၂၁၃(ဧက x ၁၀၀၀)

စက္မႈလယ္ယာ

၂၄၈၃

၃၂၃၄

၂၅၇၇

ေတာင္သူ

၂၀၂၃

၂၃၇၂

၂၆၃၆ထြန္စက္တစ္စီး

စုစုေပါင္း

၅၆၀

၆၆၂

၆၀၂ပ်မ္းမွ်ထြန္ႏုိင္မႈ

စက္မႈလယ္ယာ

၇၁၉

၉၆၁

၈၀၈

ေတာင္သူ

၄၃၉

၄၆၄

၄၈၁

လက္တြန္း

အေရအတြက္

ေတာင္သူ

၂၆၁၃၀

၃၁၅၂၅

၃၉၈၇၆

ထြန္စက္

ထြန္ႏိုင္မႈ(ဧကx၁၀၀၀)

ေတာင္သူ

၂၆၁၄

၃၃၆၅

၄၄၂၅ပ်မ္းမွ်ထြန္ႏုိင္မႈ

ေတာင္သူ

၁၀၁

၁၀၆

၁၁၁ရည္ညႊန္း။ Proceeding of the National Seminar on the System of Food and Agriculture Statistics in Myanmar, Jan 2000             ျမန္မာႏိုင္ငံရိွလယ္သမားမ်ား အေနႏွင့္ လယ္ယာလုပ္ငန္းတြင္ ကြ်ဲႏြားမ်ားကို လက္မလႊတ္ႏုိင္ေသးေခ်။ ထြန္ယက္ စိုက္ပ်ိဳးရာတြင္လည္းေကာင္း၊ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးတြင္ လည္းေကာင္း သံုးေနရေသးသည္။ ထို႔ျပင္ ကြ်ဲႏြားမ်ားမွရေသာ ကြ်ဲ / ႏြားေခ်းသည္လည္း လယ္ယာလုပ္ငန္းအတြက္ အလြန္ေကာင္းေသာ ေျမၾသဇာျဖစ္၏။ ေၾကးတိုင္ႏွင့္ ေျမစာရင္းဦးစီးဌာန စာရင္းမ်ားအရ ျမန္မာႏုိင္ငံရိွ စိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္းသံုး ကြ်ဲႏြားအေရအတြက္မွာ ေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္ပါသည္။ 
ဘ႑ာေရးႏွစ္

ကြ်ဲႏြားေကာင္ေရ

ထယ္

ထြန္

လွည္း

၁၉၉၅-၁၉၉၆

၆၈၀၈၀၀၀

၂၇၅၈၀၀၀

၂၈၃၄၀၀၀

၁၆၇၄၀၀၀

၁၉၉၆-၁၉၉၇

၆၉၂၂၀၀၀

၂၇၇၄၀၀၀

၂၈၄၁၀၀၀

၁၆၈၄၀၀၀

၁၉၉၇-၁၉၉၈

၆၉၈၆၀၀၀

၂၇၈၀၀၀၀

၂၈၅၀၀၀၀

၁၆၈၉၀၀၀

၁၉၉၈-၁၉၉၉

၇၂၅၈၀၀၀

၂၈၀၁၀၀၀

၂၉၀၄၀၀၀

၁၇၂၀၀၀၀

၁၉၉၉-၂၀၀၀

၇၆၁၅၀၀၀

၂၇၉၅၀၀၀

၃၀၉၂၀၀၀

၁၆၉၆၀၀၀            အထက္ပါစာရင္းဇယားမ်ားကို ၾကည့္ျခင္းျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ လယ္ယာလုပ္ငန္းတြင္ စက္ကိရိယာမ်ား အသံုးျပဳမႈ အေျခအေနမွာ အလြန္နည္းပါးေသးသည္ကို ေတြ႔ႏုိင္ပါသည္။ ထြန္စက္ႀကီးကို မဆိုထားဘိ။ လက္တြန္းထြန္စက္ေသာ္မွ ဧက ၆၀၀ လွ်င္ တစ္စီးမွ်သာ ရိွေသးသည္ကို ေတြ႔ႏိုင္ပါသည္။ ထို႔ျပင္ ဤသည္မွာလည္း အေရအတြက္သာျဖစ္ၿပီး လက္ေတြ႔တြင္ လက္တြန္းထြန္စက္အေရအတြက္ မည္မွ်သာ ေကာင္းေကာင္းမြန္မြန္ ထိထိေရာက္ေရာက္ အလုပ္လုပ္ႏုိင္ သည္ကို မသိႏုိင္ပါ။စက္မႈလယ္ယာထူေထာင္ေရး အဘယ္ေၾကာင့္ မေအာင္ျမင္သနည္း            ကြ်န္ေတာ္ ေရဆင္းစိုက္ပ်ိဳးေရးတကၠသိုလ္၌ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခဲ့စဥ္ ၁၉၉၅ ခုႏွစ္က အျခားဆရာဆရာမမ်ားႏွင့္ အတူ တကၠသိုလ္ပတ္၀န္းက်င္ ေက်းရြာမ်ားမွ ေတာင္သူမ်ားထံသြားေရာက္ကာ သင္တန္းမ်ား ပို႔ခ်ခဲ့ဖူးပါသည္။ ကြ်န္ေတာ္က အင္ဂ်င္နီယာဆိုေတာ့ စုိက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္းတြင္သံုးေသာ လက္တြန္းထြန္စက္အေၾကာင္း လက္ကမ္း စာေစာင္မ်ားလည္း ေ၀ေပး၊ ဗီဒီယိုလည္းျပကာ ေသေသခ်ာခ်ာ ရွင္းလင္းျပသပါသည္။

            သင္တန္းၿပီးေသာအခါ သင္တန္းလာတက္သူ ေတာင္သူမ်ားက ကြ်န္ေတာ့္ထံလာကာ သူတို႔မွာ လက္တြန္း ထြန္စက္မ်ားပင္ရိွေသာ္လည္း ထိုစက္မ်ားအေၾကာင္း ဘာမွမသိဘဲ ရမ္းသံုးေနရေၾကာင္း၊ ယခုကဲ့သို႔ သင္ျပေပးမည့္သူ လည္း မရိွေၾကာင္း၊ ထို႔ေၾကာင့္ ပ်က္ခ်ိန္မတိုင္ပဲပ်က္ရ၊ မပ်က္သင့္ဘဲ ပ်က္ရေၾကာင္း၊ စက္ပ်က္သည့္အခါတြင္လည္း မိမိတို႔ဘာမွမတတ္သည့္အတြက္ စက္ျပင္ဆရာ ေခၚရေၾကာင္း၊ စက္ျပင္ဆရာဆိုသည္မွာလည္း ရြာအနီးပတ္၀န္းက်င္တြင္ မရိွသည့္အတြက္ ပ်ဥ္းမနားမွ စက္ဆရာမ်ားကို သြားေခၚရေၾကာင္း၊ သူတို႔မွာလည္း သူတို႔ အလုပ္ႏွင့္ သူတို႔ဆိုေတာ့ ေတာရြာမ်ားသို႔ မလိုက္ခ်င္ေၾကာင္း၊ လိုက္၍ စက္ျပင္ေပးသည့္တိုင္ မတန္တဆ ေတာင္းတတ္ေၾကာင္း၊ ထုိ႔ေၾကာင့္ သူတို႔မွာ စက္ပ်က္ၿပီဆိုလွ်င္ အလြန္ဒုကၡေရာက္ရေၾကာင္း၊ စိတ္လည္း အလြန္ညစ္ရေၾကာင္း။ ထို ဒုကၡမ်ားကို မခံႏိုင္သူ တို႔ကေတာ့ စက္ႀကီးကို အလံုးလုိက္ သည္အတိုင္း ေခ်ာင္ထိုးထားလိုက္ရေၾကာင္း စသည္မ်ား ေျပာျပၾကပါသည္။

            ၂၀၁၀ ခုႏွစ္က ဧရာ၀တီတိုင္း၊ ေလးမ်က္ႏွာၿမိဳ႔နယ္၊ နင္းၾကမ္းေက်းရြာသို႔ ကြ်န္ေတာ္ေရာက္ခဲ့စဥ္ တည္းခိုသည့္ ဦးျမေသာင္းတို႔အိမ္၌ အိမ္ေပၚတြင္တစ္လံုး၊ အိမ္ေအာက္တြင္တစ္လံုး မီးစက္ႏွစ္လံုးျဖစ္ေနတာ ေတြ႔ရ၏။ အိမ္ေအာက္မွ မီးစက္အနီးတြင္ လက္တြန္းထြန္စက္တစ္လံုးရပ္ထားသည္။ သိလိုသျဖင့္ ကြ်န္ေတာ္စပ္စုေသာအခါ အိမ္ရွင္ ဦးျမေသာင္း က ေအာက္ပါအတိုင္းရွင္းျပပါသည္။

            အေျပာေကာင္းလွေသာေၾကာင့္ လက္တြန္းထြန္စက္တစ္လံုးကို ထြန္ယက္ကိရိယာမ်ားႏွင့္တကြ သူတို႔၀ယ္လိုက္ သည္။ ဆိုင္မွာတံုးက ရႊန္းရႊန္းေ၀ေအာင္ေျပာျပ၊ ေသေသခ်ာခ်ာလည္း ရွင္းျပလိုက္ၾကေသာ္လည္း လက္ေတြ႔ ထြန္ယက္ ေသာအခါ ျပႆနာတက္သည္။ ထြန္က ဘယ္လိုမွ ထြန္လို႔မရ။ ေျမအစူးကို မည္မွ်ပင္ ႀကိဳးစားခ်ိန္ေသာ္လည္း အဆင္ မေျပ။ ထိုအခါ ေရာင္းလိုက္ေသာဆုိင္မွ အင္ဂ်င္နီယာဆိုသူမ်ားလာကာ သူတို႔ဟာသူတို႔ ခ်ိန္သည္၊ ညိွသည္၊ စမ္းေမာင္း ၾကသည္။ ဘယ္လိုမွ အဆင္မေျပ။ ေနာက္ဆံုးေတာ့ ဤထယ္တဲြႀကီးကို ျပန္ယူသြားကာ ထိုထယ္တဲြအစား မီးစက္ကို အစားျပန္ေပးသည္ ဆုိ၏။ ထြန္စက္ႀကီးမွာ သည္အတိုင္း ေသာင္တင္က်န္ခဲ့သည္။ မီးစက္က နဂိုကတည္းက အိမ္မွာ တစ္လံုးရိွၿပီးသားမို႔ ေနာက္ထပ္ရလာေသာ တစ္လံုးမွာ ဘယ္လိုမွအသံုးမတည့္ဘဲ အိမ္ေအာက္တြင္ သည္အတိုင္း ထားရ သည္။ လက္တြန္းထြန္စက္မွာလည္း ေလာေလာဆယ္ေတာ့ ဘာမွအသံုးခ်လို႔မရသျဖင့္ သည္အတုိင္း ထိုးထားရသည္။

            ရန္ကုန္ႏွင့္ မလွမ္းမကမ္းရြာတစ္ရြာသို႔ ကြ်န္ေတာ့္ဆရာတစ္ဦးႏွင့္ အလည္ေရာက္စဥ္ကလည္း ရြာတြင္ စပါးေခြ်စက္တစ္လံုးေတြ႔သျဖင့္ အေျခအေန ကို စံုစမ္းၾကည့္သည္။ ေျခြစက္မွာ စက္ကို တင္ေမာင္းလိုက္လွ်င္ ေကာက္ႏံွမ်ားျပတ္ပါလာသည္။ ေလွ်ာ့လိုက္လွ်င္ စပါးအားလံုး ကုန္ေအာင္မေျခြႏုိင္။ သည့္ေတာ့ စက္ကိုေလွ်ာ့ေမာင္းကာ က်န္သည့္ေကာက္ရိုးမ်ားကို ႏြားႏွင့္ျပန္နယ္ရသည္ ဆုိ၏။ သူတို႔ဟာက ေကာက္ရိုးမေလာက္၊ ျမက္မေလာက္သည့္ အျဖစ္။ သို႔ေသာ္လည္း စက္ႀကီး ၀ယ္ထားမိမွေတာ့ သည္အတိုင္းလည္း ပစ္မထားခ်င္သည္ႏွင့္ အဆင္ပင္မေျပေသာ္ လည္း သည္အတိုင္း ဆက္သံုးေနရသည္။

            ဤသည္မွာ ကြ်န္ေတာ္ ခရီးသြားဟန္လဲႊ ေတြ႔ခဲ့ရေသာ လယ္သမားမ်ား၏ လယ္ယာသံုးစက္မ်ားႏွင့္ နပန္းလံုးေန ရေသာ ဒုကၡမ်ားထဲမွ တခ်ိဳ႔ျဖစ္ပါသည္။ ဤဒုကၡမ်ားကို အေရးတယူေဆာင္ရြက္ေပးသူ ရိွပါသလား။ ဦးျမေသာင္းတို႔ကဲ့သို႔ သံုးမရေသာ စက္ႀကီးကို အသံုးမတည့္ေသာ မီးစက္ႏွင့္လဲေပးျခင္းမွာ တရားပါသလား။ ဤစက္၀ယ္ျခင္းအတြက္ ရင္းလိုက္ရေသာ ေငြမ်ားမွာ မည္သည့္ေနရာတြင္မွ မသံုးလုိက္ရဘဲ သည္အတုိင္း အိပ္မသြားပါလား။

အစိုးရက ေတာင္သူမ်ားကို အရစ္က် စပါးေပးစနစ္ျဖင့္ လက္တြန္းထြန္စက္မ်ား ေရာင္းေပးခဲ့ဖူးပါသည္။ သို႔ေသာ္ ဤစက္မ်ား တကယ္အသံုးတည့္မတည့္ ကြင္းဆင္းေလ့လာဖူးပါသလား။ စက္မ်ားကို ႀကံ့ခိုင္ေရးလုပ္သည့္ ကိစၥ၊ ပ်က္လွ်င္ ျပင္သည့္ ကိစၥမ်ားကိုေရာ ထည့္တြက္မိပါသလား။ ဦးျမေသာင္းတို႔ကဲ့သို႔ စက္၀ယ္သြားၿပီး အလံုးလုိက္ ေခ်ာင္ထိုး ထားရ ေသာ ေတာင္သူ မည္မွ်ရိွသနည္း။ တကယ္ထြန္ယက္ေနေသာ စက္မ်ားမွာလည္း ေကာင္းေကာင္းမြန္မြန္ အလုပ္လုပ္ရဲ့ လား။ မတတ္သာလို႔ ျဖစ္သလို သံုးေနရတာလား။ 

            လယ္သမားဆိုတာ လယ္ပဲစုိက္တတ္မည္။ သည္စက္ကိရိယာမ်ားအေၾကာင္း နားလည္မည္မဟုတ္ ဆုိသည္ကို ႀကိဳတင္မတြက္ဆပဲ သည္အတုိင္းစက္ႀကီး ထိုးေရာင္းေပးလုိက္ကာ မည္သည့္ေက်းရြာတြင္ ထြန္စက္ဘယ္ႏွလံုးရိွသည္။ စပါးေျခြစက္ ဘယ္ႏွလံုးရိွေနသည္ဟု လူၾကားေကာင္းရံု စက္မႈစံျပေက်းရြာမ်ား ထူေထာင္ျပေနရံု၊ ပုတ္ႀကီးေလာက္ ဆိုင္းဘုတ္ေရးျပေနရံုမွ်ႏွင့္ေတာ့ မည္သည့္အခါမွ တကယ္အသံုးက်ေသာ စက္မႈလယ္ယာျဖစ္လာမည္ မဟုတ္ပါ။စက္မႈလယ္ယာထူေထာင္ေရးအတြက္ အေျခခံလိုအပ္ခ်က္မ်ား            စက္မႈလယ္ယာအျဖစ္ ေဖာ္ေဆာင္ရာတြင္ အဓိကလိုအပ္ခ်က္မွာ နည္းပညာပ့ံပိုးမႈ ျဖစ္ပါသည္။ ေငြအင္အား သံုးၿပီး စက္ကိရိယာမ်ားမည္မွ်ပင္ ထည့္သြင္းေစကာမူ ထိုစက္ကိရိယာမ်ားကို ထိထိေရာက္ေရာက္ အသံုးမခ်ႏိုင္ပါက ေအာင္ျမင္ျဖစ္ထြန္းမည္ မဟုတ္ပါ။ လယ္သမားဟူသည္ စုိက္ပ်ိဳးေရးအေၾကာင္းသာ သိမည္။ စက္မ်ားႏွင့္ ယဥ္ပါးလိမ့္မည္ မဟုတ္။ နယ္ဘက္မ်ားတြင္ စက္ျပင္ဆရာမ်ားရိွေကာင္း ရိွႏိုင္မည္ ျဖစ္ေသာ္လည္း ထိုစက္ျပင္ဆရာမ်ားမွာ မိမိထက္ ၀ါရင့္ေသာ စက္ျပင္ဆရာႀကီးမ်ားထံ ၀င္ေရာက္လုပ္ကိုင္ရင္းမွ တတ္ကြ်မ္းလာရသူမ်ားသာ ျဖစ္မည္။ အင္ဂ်င္မ်ား၊ လယ္ယာသံုးထြန္ယက္ကိရိယာမ်ားအေၾကာင္း ေသေသခ်ာခ်ာ နားလည္ပါမည္လား။ ေသေသခ်ာခ်ာ မတတ္ဘဲ တတ္ေယာင္ကား ျပင္ျခင္းသည္ အေျခအေနကို ပိုဆိုးေစသည္။

စက္မႈလယ္ယာကို လက္ေတြ႔ အေကာင္အထည္ေဖာ္မည့္ ထိုေတာင္သူမ်ားအား စက္မ်ားထုတ္မေပးမီ ၎တို႔အား ထုတ္ေပးလုိက္မည့္ စက္မ်ားအေၾကာင္း ေကာင္းေကာင္းနားလည္ တတ္ကြ်မ္းေအာင္ သင္တန္းေပးရန္ လိုပါသည္။ လယ္သမားဟူသည္ တစ္ခါမွ စက္ကိုကိုင္ဖူးသူမ်ား မဟုတ္ၾကသည့္အတြက္ ရက္ပိုင္းအတြင္း တတ္ကြ်မ္း နားလည္ဘို႔ လြယ္မည္မဟုတ္ပါ။ လႏွင့္ခ်ီသင္ရပါလိမ့္မည္။ သုိ႔ေသာ္ ဤကဲ့သို႔ အခ်ိန္ယူသင္ျခင္းမွာ ၎တို႔တစ္ဘ၀စာ အတြက္ ျဖစ္သျဖင့္ အခ်ိန္ယူသင္ေပးဘုိ႔ရာ ၀န္မေလးသင့္ပါ။ လယ္သမားမ်ားအားလည္း နားလည္သေဘာေပါက္ေအာင္ ရွင္းျပရပါမည္။ ထိုမွ်သာမက ထိုလယ္သမားသာ ဤစက္အေၾကာင္း ေကာင္းေကာင္းနားလည္သြားၿပီဆုိပါက ၎၏ ေနာက္မ်ိဳးဆက္မ်ားကိုလည္း ျပန္သင္ေပးႏိုင္မည္၊ ရပ္ရြာအတြင္းမွ အျခား လယ္သမားမ်ားအားလည္း အသိပညာ ျပန္လည္ ေ၀ငွႏိုင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။ 

သို႔အတြက္ စက္မႈလယ္ယာထူေထာင္ေရးတြင္ လယ္သမားမ်ားအား သင္တန္းေပးမည့္ သင္တန္းေက်ာင္းမ်ား ထူေထာင္ရန္ အေရးႀကီးပါသည္။ ဤသင္တန္းေက်ာင္းမ်ားမွာလည္း အျဖစ္မွ် နာမည္ခံ သင္ေပးတာမဟုတ္ဘဲ တကယ့္ စက္မ်ားသံုးကာ လယ္သမားမ်ားကို တကယ္တတ္ကြ်မ္းေစရန္ ေစတနာအျပည့္ျဖင့္ သင္ေပးရန္လိုပါသည္။ သင္တန္း ေက်ာင္းတြင္ လယ္သမားမ်ား၀ယ္ယူမည့္ စက္မ်ားကို ေမာင္းႏွင္နည္းလည္းျပ၊ ကိုယ္တိုင္လည္းေမာင္းခိုင္း၊ ခ်ိန္ညိွနည္း လည္းျပ၊ ကိုယ္တိုင္လည္း ခ်ိန္ညိွခိုင္း စသျဖင့္ စာေတြ႔လက္ေတြ႔ သင္ၾကားေပးရပါမည္။စက္ကိုင္မည့္ လယ္သမားမ်ားအား သင္ၾကားေပးရမည္မွာ -

အင္ဂ်င္တစ္လံုး၏ အေျခခံသေဘာတရားမ်ား၊

လယ္ယာသံုးစက္ကိရိယာမ်ား၏ အေျခခံသေဘာတရားမ်ား၊

လယ္ယာသံုးကိရိယာမ်ား အသံုးခ်ကာ ထြန္ယက္ျခင္း၏ အေျခခံသေဘာတရားမ်ား၊

အင္ဂ်င္တစ္လံုးအား အေသးစားျပင္ဆင္ျခင္း၊

လယ္ယာသံုးကိရိယာမ်ားအား စနစ္တက် ကိုင္တြယ္ေမာင္းႏွင္ပံု၊

လယ္ယာသံုးကိရိယာမ်ားကို မိမိလိုသလိုရေအာင္ ခ်ိန္ညိွပံု၊

လယ္ယာသံုးကိရိယာမ်ားအား ႀကံ့ခိုင္ေရး ထိန္းသိမ္းပံု၊ အေသးစားျပင္ဆင္ပံု စသည္တို႔ ျဖစ္ပါသည္။ ထိုမွ်သာမကလယ္သမားမ်ား ဖတ္ရႈႏုိင္မည့္ လယ္ယာသံုးစက္ကိရိယာမ်ား ကိုင္တြယ္ပံုကိုင္တြယ္နည္းမ်ား၊ ခ်ိန္ညိွပံုမ်ား၊ ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းနည္းမ်ား စာအုပ္ထုတ္ေ၀ျဖန႔္ခ်ိေပးရန္ လိုပါသည္။

မည္သည့္စက္မဆို အပိုပစၥည္းမ်ား၊ စက္ႏွင့္ပတ္သက္၍ သိသင့္သိထိုက္သည္မ်ားကို ေဖာ္ျပထားေသာ လက္စဲြ စာအုပ္မ်ား၊ လက္နက္ကိရိယာမ်ားကို စက္ရံုမွ စက္ႏွင့္အတူ တစ္စံုစာ ထည့္ေပးလိုက္ပါသည္။ စက္ေရာင္းသူမ်ား အေနႏွင့္ ဤပစၥည္းမ်ားအားလံုးကို စက္၀ယ္သူလက္ထဲသို႔ ျပည့္ျပည့္စံုစံု၊ မွန္မွန္ကန္ကန္၊ သစၥာရိွရိွ ထည့္ေပးလိုက္ရန္ လည္း အေရးႀကီးပါသည္။ ဤပစၥည္းမ်ားမွာ စက္ပိုင္ရွင္အေနႏွင့္ မရိွမျဖစ္လိုေသာေၾကာင့္ ထုတ္လုပ္သူမွ တစ္ပါတည္း ထည့္ေပးလိုက္ျခင္းျဖစ္ပါသည္။    ေနာက္တစ္ခ်က္မွာ လယ္သမားမ်ားအား ပိုင္ပုိင္ႏုိင္ႏိုင္ သင္ေပးႏိုင္ရန္ လယ္ယာသံုးစက္ကိရိယာမ်ားအေၾကာင္း ကြ်မ္းကြ်မ္းက်င္က်င္ တတ္ကြ်မ္းနားလည္ေသာ အင္ဂ်င္နီယာမ်ား အထူးလိုအပ္ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ၀မ္းနည္းစရာ ေကာင္းသည္မွာ စိုက္ပ်ိဳးေရးအဓိကႏိုင္ငံႀကီး ျဖစ္ေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ စိုက္ပ်ိဳးေရးအင္ဂ်င္နီယာဘာသာရပ္အေၾကာင္း ေလသံမွ်ပင္ မၾကားဖူးၾကျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ စိုက္ပ်ိဳးေရးအင္ဂ်င္နီယာဘာသာ ဆိုၿပီး ေရဆင္းစိုက္ပ်ိဳးေရးတကၠသိုလ္တြင္ Minor Subject အေနႏွင့္ သင္ေပးပါသည္။ Minor ဆိုမွေတာ့ အဘယ္မွာလွ်င္ ေသေသခ်ာခ်ာ တတ္စရာအေၾကာင္း ရိွပါမည္နည္း။ ျပဌာန္းဘာသာတစ္ရပ္ အေနႏွင့္ စာေမးပဲြေအာင္ရံုေလာက္ အျဖစ္မွ်သာ သင္ရျခင္းျဖစ္ပါသည္။ အဆိုးဆံုးမွာကား အင္ဂ်င္နီယာဘာသာရပ္ကို အင္ဂ်င္နီယာမ်ားအား မသင္ၾကားေစပဲ စိုက္ပ်ိဳးေရးပညာရွင္ ျဖစ္လာမည့္ သူမ်ားကို သင္ေပးရျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ အဘယ္ကဲ့သို႔ ေရႊဉာဏ္ေတာ္ စူးေရာက္ကာ ႏုိင္ငံေတာ္ ေခါင္းေဆာင္ႀကီးမ်ား အေနႏွင့္ ဤသို႔ျပဌာန္းထားမွန္း ယေန႔ထိတိုင္ ကြ်န္ေတာ္နားမလည္ပါ။ ယခုအခ်ိန္မွစကာ အင္ဂ်င္နီယာဘာသာရပ္ကို အင္ဂ်င္နီယာ အေလာင္းအလ်ာမ်ားအားသာ သင္ေပးဘို႔ ျပင္ဆင္ျပဌာန္းေပးေရး ႏုိင္ငံေတာ္သို႔ အႀကံျပဳလိုက္ပါသည္။

(ကြ်န္ေတာ္သည္ ေရဆင္းစိုက္ပ်ိဳးေရးတကၠသိုလ္၊ စိုက္ပ်ိဳးေရး အင္ဂ်င္နီယာဌာနတြင္ လက္ေထာက္ကထိက အျဖစ္ ၁၉၉၀ ျပည့္ႏွစ္၊ ဇူလိုင္လ မွ ၁၉၉၈ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလထိ ၇ ႏွစ္ခဲြ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခဲ့သူ Mechanical Engineer တစ္ဦးျဖစ္ပါသည္။ ဤကား စကားခ်ပ္)

သို႔အတြက္ စက္မႈတကၠသိုလ္မ်ားတြင္ စိုက္ပ်ိဳးေရးအင္ဂ်င္နီယာဘာသာရပ္ကို ထည့္သြင္းသင္ၾကားေပးရန္ လိုပါသည္။ သင္သည္ဆုိရာ၌လည္း စာအုပ္ကေလးတစ္အုပ္စ၊ ႏွစ္အုပ္စ၊ ဂ်ာနယ္ေလးတစ္ေစာင္၊ ႏွစ္ေစာင္မွ်ဖတ္ၿပီး သင္ေပးေသာ ဆရာမ်ားႏွင့္ေတာ့ အလုပ္ျဖစ္မည္မဟုတ္ပါ။ နာမည္ခံမွ်သာ ျဖစ္ပါလိမ့္မည္။ ဤဘာသာရပ္ကို အမွန္ တကယ္ တတ္တတ္ကြ်မ္းကြ်မ္းသင္ၾကားေပးႏိုင္မည့္ ဆရာမ်ားကို ဦးစြာေမြးထုတ္ေပးရန္ လုိပါသည္။ ဤကဲ့သို႔ဆရာမ်ား ရရိွရန္ ႏုိင္ငံျခားသို႔ေစလႊတ္ကာ စိုက္ပ်ိဳးေရးအင္ဂ်င္နီယာဘာသာရပ္မ်ားကို သင္ယူေစရမည္ပါသည္။ စက္မႈလယ္ယာ စနစ္ထူေထာင္ရန္ စိုက္ပ်ိဳးေရးအင္ဂ်င္နီယာမ်ား မရိွမျဖစ္လိုအပ္ပါသည္။             စက္မႈလယ္ယာထူေထာင္ေရးအတြက္ အေရးႀကီးေသာ ေနာက္တစ္ခ်က္မွာ စက္သံုးဆီ အလံုအေလာက္ရရိွေရး ႏွင့္ စက္ကိရိယာအပိုပစၥည္းမ်ား အလြယ္တကူ ၀ယ္ယူရရိွေရး ျဖစ္ပါသည္။ ထြန္စက္ အလံုးတစ္ရာရိွလွ်င္ ထိုစက္အလံုး တစ္ရာစာအတြက္ အနည္းဆံုး အပိုပစၥည္း အစံုတစ္ရာရိွထားရန္ လိုပါသည္။ သို႔မဟုတ္ပါက စက္ခ်ိဳ႔ယြင္း၍ အပိုပစၥည္း အစားထိုးရမည္ဆုိမွ အပိုပစၥည္းမရိွမႈေၾကာင့္ စက္ႀကီးကို သည္အတိုင္းရပ္ထားရမည္ဆိုလွ်င္ အဆင္ေျပမည္ မဟုတ္ပါ။ လုပ္ငန္းမ်ား ေႏွာင့္ေႏွးၾကန္႔ၾကာမည္။ ထိုအခါ မလိုလားအပ္ေသာ ေနာက္ဆက္တဲြျပႆနာမ်ားႏွင့္ ရင္ဆိုင္ရပါမည္။ လယ္သမားမ်ားအေနႏွင့္လည္း စက္သံုးရန္ စိတ္ကုန္သြားပါလိမ့္မည္။ ဤသည္တို႔မွာ စက္မႈလယ္ယာထူေထာင္ေရးတြင္ အဓိက စိန္ေခၚမႈမ်ားျဖစ္ပါသည္။

            ထို႔ျပင္ လယ္သမားမ်ားသုိ႔ ေရာင္းခ်ေပးလိုက္ေသာ စက္မ်ားသည္ ထိုလယ္သမားမ်ားရိွရာေဒသမွ ေျမအမ်ိဳး အစား၊ ေနရာေဒသအေနအထားႏွင့္ ကိုက္ညီမႈရိွမရိွ သုေတသနလုပ္ကာ ထုိေဒသအတြက္ မည္ကဲ့သို႔ေသာ ထြန္ယက္ ကိရိယာမ်ား ထုတ္လုပ္ရမည္ကိုလည္း ႀကိဳးစားရပါမည္။ ႏိုင္ငံျခားတိုင္းျပည္မ်ားတြင္ စက္ရံုတိုင္း၌ ဤကဲ့သုိ႔ ဌာနမ်ား ထားရိွ၏။ ဤဌာနကို Design, Research and Development ဟုေခၚပါသည္။ မိမိတို႔ထုတ္လိုက္ေသာ ထုတ္ကုန္သည္ ထိုေဒသႏွင့္ ကိုက္မကိုက္ သုေတသနျပဳကာ ထိုေဒသႏွင့္ကိုက္ညီေအာင္ ျပန္လည္ျပင္ဆင္ ထုတ္လုပ္ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္လည္း ေဒသအလိုက္ ေျမအမ်ိဳးအစားမ်ားစြာရိွရာ ထုိေျမအမ်ိဳးအစားမ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီမည့္ လယ္ယာသံုး စက္ကိရိယာမ်ား ထုတ္လုပ္သင့္ပါသည္။

            ထို႔ျပင္ မိမိတို႔ေရာင္းခ်လိုက္ေသာ စက္ကိရိယာမ်ားကို သံုးစဲြေနသည့္ ေတာင္သူမ်ားထံမွလည္း စက္သံုးရာတြင္ မည္သည့္အခက္အခဲမ်ားရိွသည္၊ မည္ကဲ့သုိ႔ေသာ ျပႆနာမ်ားႏွင့္ရင္ဆိုင္ေနရသည္၊ မည္ကဲ့သို႔လုပ္လိုက္လွ်င္ ပိုေကာင္း လာမည္ စသည္တို႔ကိုလည္း ျပန္လည္အႀကံျပဳခ်က္ (Feed Back) အျမဲျပန္လည္ ရယူေနသင့္ပါသည္။ သို႔မွသာ ထိုေဒသ ႏွင့္ကိုက္ညီမည့္ စက္ကိရိယာမ်ားကို တိုးတက္ထုတ္လုပ္ႏုိင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။    

နိဂံုး            အခ်ဳပ္အားျဖင့္ စက္မႈလယ္ယာထူေထာင္ျခင္းဟူသည္ လယ္သမားမ်ားအား လယ္ယာသံုးစက္ကိရိယာမ်ား ေရာင္းခ်ေပးရံုမွ်သာ မဟုတ္။ လယ္ယာမ်ားထဲ၊ ေက်းရြာမ်ားထဲ၌ စက္မ်ားျမင္ေနရံုမွ်ႏွင့္ စက္မႈလယ္ယာ ျဖစ္လာၿပီ ဟု မဆိုႏိုင္။ လယ္ကို ထြန္စက္ႏွင့္ေမာင္းရံုကာမွ်ႏွင့္ စက္မႈလယ္ယာဟု ေျပာလို႔မရ။ စပါးေခြ်စက္မ်ားႏွင့္ ေျခြေလွ႔ေနသည္ကို ျမင္ရသည္ႏွင့္ စက္မႈလယ္ယာစနစ္ ေအာင္ျမင္ၿပီဟု လက္ခေမာင္းခတ္လို႔မျဖစ္ပါ။

            အထက္တြင္ ေဖာ္ျပသကဲ့သုိ႔ ထိုစက္မ်ားကို လယ္သမားမ်ား က်က်နန သံုးတတ္ပါမွ၊ ေသေသခ်ာခ်ာ ထြန္ယက္ ႏိုင္ပါမွ။ အေလအလြင့္နည္းစြာ ေျခြေလွ႔ႏုိင္ပါမွ။ စက္မ်ားအေၾကာင္း လယ္သမားမ်ား ဂဃနဏ သိနားလည္ပါမွ။

            ရိတ္သိမ္းေျခြေလွ႔စက္တစ္လံုး ၀ယ္လာၿပီဆိုလွ်င္ သိန္းရာခ်ီတန္ေသာ ထိုစက္ႀကီးကို စနစ္တက် ေမာင္းႏွင္ တတ္ပါမွ။ စပါးအေလအလြင့္ နည္းႏိုင္သမွ်နည္းေအာင္ မွန္မွန္ကန္ကန္ ခ်ိန္ညိွတတ္ပါမွ။ အေရးဟဲ့ဆိုလွ်င္ စက္ကို မိမိကိုယ္တိုင္ ျဖဳတ္ကာ ျပင္ဆင္ႏုိင္ပါမွ။ ဟိုနားကပစၥည္း က်ိဳးသြားလို႔ဆိုလွ်င္ ထိုပစၥည္းကုိ အလြယ္တကူ ၀ယ္ယူ ထည့္သြင္းႏိုင္ပါမွ။

            ထို႔ျပင္ စပါးေျခြစက္မွထြက္လာေသာ စိုေနေသးသည့္စပါးကို အေျခာက္ခံႏိုင္မည့္ အေျခာက္ခံစက္မ်ား သံုးႏိုင္ ပါမွ။ စပါးအစိုဓါတ္ မည္မွ်ရိွသည္၊ အေျခာက္ခံရာတြင္ အပူခ်ိန္မည္မွ် ထားေပးရမည္။ ဆန္ႀကိတ္ရာတြင္ အက်ိဳးအေၾက နည္းႏိုင္သမွ်နည္းေအာင္ မည္သည့္အပူခ်ိန္တြင္ သိုေလွာင္ထားရမည္။ စိုထိုင္းဆ မည္မွ်ရိွရမည္ စသည္တို႔ကို သိနား လည္ပါမွ။

            စက္မႈလယ္ယာစနစ္စစ္စစ္ ျဖစ္လာၿပီဟု ေျပာႏိုင္လိမ့္မည္ ျဖစ္ပါသတည္း။

           

ေအးၿငိမ္း (ေလးမ်က္ႏွာ)၁၀-၃-၂၀၁၂

No comments: