Tuesday, September 14, 2010

စင္ကာပူတြင္ ထိမ္းျမားလက္ထပ္ျခင္းအေၾကာင္း

ကိစၥမ်ားေျမာင္ လူတို႔ေဘာင္တြင္ အလြန္အေရးႀကီးေသာကိစၥတစ္ခုကို ျပပါဟု ဆိုရလွ်င္ လက္ထပ္ ထိမ္းျမားျခင္း မဂၤလာ ကို ျပရပါလိမ့္မည္။ တစိမ္းမိန္းကေလးတစ္ဦးႏွင့္ ေယာက္်ားကေလးတစ္ဦး ေသြးခ်င္း စပ္ၿပီး တစ္သက္လံုးေနသြားရမည္ျဖစ္ရာ သည္ကိစၥ ေသေသခ်ာခ်ာလုပ္မွ ျဖစ္မည္။ ေနာက္ၿပီးလက္ထပ္ၿပီး ေနာက္ ေမြးလာမည့္ သားသမီးမ်ားမွာ မိမိမ်ိဳးဆက္ျဖစ္ေပရာ အလြန္အေရးႀကီးေသာ ကိစၥျဖစ္ေပသည္။


သုိ႔အတြက္ လပ္ထပ္ျခင္းကိစၥကို က်က်နန သိထားဘို႔လိုေပလိမ့္မည္။ ကြ်န္ေတာ္ စင္ကာပူႏွင့္ ပတ္သက္သမွ် လက္လွမ္း မီရာ ေခါင္းထဲေပၚလာသမွ် ေလွ်ာက္ေရးေနေသာ္လည္း သည္ အင္မတန္ အေရးႀကီး လွေသာ လက္ထပ္ထိမ္းျမားျခင္းအေၾကာင္း စိုးစဥ္းမွ် သတိမရ။ အလြန္ေရွာ္ေသာ ေခါင္း ျဖစ္ပါ၏။

ယခု ကိုလန္ဘား က အနာဂတ္တစ္ခု ဖန္တီးတည္ေဆာက္ျခင္းတြင္ လက္ထပ္ျခင္းကိစၥ မပါ။ သည့္အတြက္ ေရးေပးပါရန္ ေတာင္းဆုိလာပါမွ သတိရပါေတာ့သည္။ သည့္အတြက္ ကိုလန္ဘားကို ေက်းဇူးအမ်ားႀကီး တင္ပါသည္။ ေျပာေနၾကာေရာ့။ စၾကပါစို႔။

စင္ကာပူတြင္ အလ်ဥ္စလို လက္ထပ္ခ်င္လို႔မရ။ သတို႔သား၊ သတို႔သမီးေလာင္းမ်ားမွာ တန္းစီ ေနသည္ ျဖစ္ရာ လက္ထပ္ လိုသူမ်ားသည္ အနည္းဆံုး ၃ လ ေလာက္ႀကိဳတင္ booking လုပ္ထားရန္ လိုေၾကာင္း ပထမ ဦးစြာ သတင္းေပးလိုပါသည္။ သို႔ေသာ္ ျခြင္းခ်က္အေနႏွင့္ စင္ကာပူမွာလည္း လုိင္စင္ယူကာ အက်ိဳးေဆာင္ ေပးေနေသာ ျမားနတ္ေမာင္အဖဲြ႔မ်ား ရိွပါသည္။ အာ၊ ၃ လ ႀကီး မ်ားေတာင္၊ ဘယ္ေစာင့္ႏိုင္မလဲ၊ ေမာင္နဲ႔မယ္ နီးခ်င္လွၿပီ ဆိုသူမ်ား သူတို႔ဆီသြားပါ။ တစ္လေလာက္ႏွင့္ ရပါ၏။ ထံုးစံအတိုင္း နည္းနည္းေတာ့ ပိုကုန္မေပါ့ေလ။ Express Charges ေပါ့။

စင္ကာပူတြင္ လက္ထပ္ရန္အတြက္ ရံုးေတာ္မွာ Registry Of Marriages ျဖစ္ပါ၏။ အတိုေကာက္ ROM ဟု ေခၚၾက ပါသည္။ မည္သူမဆို လက္ထပ္လိုလွ်င္ ROM သို႔သြားရမည္။ ျမန္မာမ်ားအဖို႔ သိပ္ေရွေရွ ေ၀းေ၀း ရွာေနစရာမလိုပါ။ ROM ရံုးမွာ ပင္နင္စူလာအနီးတြင္ပင္ ရိွပါသည္။ လမ္းေလွ်ာက္သြားလွ်င္ ဆယ္မိနစ္မွ်ပင္ မေလွ်ာက္ရပါ။ လိပ္စာမွာ No. 7, Canning Rise ျဖစ္ပါ၏။


ပင္နင္စူလာႏွင့္ ဖူနန္စင္တာအၾကားလမ္းအတိုင္း တည့္တည့္ေလွ်ာက္သြားရံုသာျဖစ္ပါ၏။ လမ္းမွာ ေတာင္ကုန္းကေလး ေပၚ တက္သြားရပါလိမ့္မည္။ လမ္း၏ဘယ္ဘက္အျခမ္းတြင္ ROM ရံုးကို ေတြ႔ပါလိမ့္မည္။ လက္ရိွ ROM ရံုးကို ၁၉၈၃ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ ၆ ရက္ေန႔က လူမႈဖူလံုေရး၀န္ႀကီးဌာန ၀န္ႀကီး Mr Ahmad Mattar က ဖြင့္လွစ္ေပးခဲ့ပါသည္။ တစ္ႏွစ္လွ်င္ ROM သို႔ လာေရာက္ လက္ထပ္ၾကေသာ စံုတဲြေပါင္း ႏွစ္ေသာင္း တစ္ေထာင္မွ် ရိွသည္ ဆိုပါ၏။

၁။ လက္ထပ္ရန္ ျပင္ဆင္ျခင္း


လက္ထပ္ခြင့္ရရန္ မည္သည့္အခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ ျပည့္စံုရမည္နည္း

၁။ အသက္ ၂၁ ႏွစ္ျပည့္ၿပီးသူ ျဖစ္ရမည္။
၂။ စင္ကာပူႏိုင္ငံသားမ်ားႏွင့္ PR မ်ား Identity Card ယူခဲ့ရမည္။
၃။ ႏိုင္ငံျခားသားမ်ား ပတ္စ္ပို႔ယူခဲ့ရမည္။ (S Pass, EP စသည္)
၄။ အသက္ ၂၁ ႏွစ္ ျပည့္ၿပီးသူ သက္ေသႏွစ္ဦး ၎တို႔၏ IC သို႔မဟုတ္ Passport မ်ားႏွင့္အတူ လုိက္ပါရမည္။
၅။ အသက္ ၁၈ ႏွင့္ ၂၁ အၾကား လူငယ္မ်ားအတြက္ ေမြးစာရင္းတင္ျပရမည္။ မိဘမ်ားလည္း ၎တို႔၏ IC သို႔မဟုတ္ Passport မ်ားႏွင့္တကြ လုိက္ပါရမည္။
၆။ အကယ္၍ အသက္ ၁၈ ႏွစ္ေအာက္ လူငယ္မ်ား လက္ထပ္လိုလွ်င္ မိဘမ်ား Counseling Section ၌
အင္တာဗ်ဴးခံရန္ လိုပါသည္။

မွတ္ခ်က္ -

Work Permit Holder မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ စင္ကာပူတြင္ ထိမ္းျမားလက္ထပ္ျခင္းအေၾကာင္းကို အနာဂတ္တစ္ခု ဖန္တီး တည္ေဆာက္ျခင္း စာမ်က္ႏွာ ၁၀၇ တြင္ ေအာက္ပါအတိုင္း ေဖာ္ျပထားပါသည္။

WP ကိုင္ေဆာင္ထားသူ တစ္ဦးသည္ စင္ကာပူႏိုင္ငံတြင္ အလုပ္လုပ္ ေနစဥ္ အတြင္း စင္ကာပူ ႏိုင္ငံအတြင္းတြင္ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ စင္ကာပူ ျပင္ပတြင္ ေသာ္ လည္းေကာင္း စင္ကာပူႏိုင္ငံသား၊ စင္ကာပူ PR မ်ားႏွင့္ (လူမိ်ဳးမေရြး၊ ဘာသာမေရြး) မည္သည့္ ပံုသ႑ာန္ႏွင့္မွ် လက္ထပ္ပိုင္ခြင့္မရိွ။ ဤဥပေဒသည္ WP သက္တမ္း ကုန္ဆံုးသြားသည့္တိုင္၊ သို႔မဟုတ္ cancel လုပ္ၿပီးသည့္တိုင္ အႀကံဳး၀င္ပါသည္။ (အထက္ပါရည္ညႊန္း Fourth Schedule အပိုဒ္ ၉။)

အကယ္၍ လက္ထပ္လိုပါက Controller ထံသို႔ ခြင့္ျပဳမိန္႔ေတာင္းခံရမည္ ျဖစ္ပါ သည္။ WP ကိုင္ေဆာင္သူသည္ အမိ်ဳးသမီးျဖစ္ပါက သူမကိုင္ေဆာင္ထားေသာ WP သက္တမ္းအတြင္း ကိုယ္၀န္ေဆာင္ခြင့္၊ သားဖြားခြင့္မရိွ။ သုိ႔ေသာ္ Controller ၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ ျဖင့္ စင္ကာပူႏိုင္ငံသား၊ သို႔မဟုတ္ စင္ကာပူ PR မ်ားႏွင့္ လက္ထပ္ထားၿပီးျဖစ္ေသာ WP ကိုင္ေဆာင္ထားသူ အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ ကိုယ္၀န္ေဆာင္ႏိုင္၊ မီးဖြားႏိုင္ပါသည္။ (အထက္ပါ ရည္ညႊန္း Fourth Schedule အပိုဒ္ ၁၀။)

အေရးႀကီးေသာ မွတ္ခ်က္

၁။ အိမ္ေထာင္ကဲြေနသူျဖစ္ပါက ယခင္အိမ္ေထာင္ႏွင့္ တရား၀င္ကြာရွင္းျပတ္စဲၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း ရံုးေတာ္မွစာ ယူခဲ့ရမည္။ သို႔မဟုတ္ ေသဆံုးခဲ့လွ်င္လည္း ေသဆံုးလက္မွတ္ (Death Certificate) ယူခဲ့ရမည္။
၂။ သတို႔သား သို႔မဟုတ္ သတို႔သမီး တစ္ဦးဦးသည္ လက္မွတ္ထိုးမည့္ေန႔မတိုင္မီ စင္ကာပူႏုိင္ငံအတြင္း အနည္းဆံုး ၁၅ ရက္ ေနထိုင္ခဲ့သူ ျဖစ္ရမည္။
၃။ အခ်က္အလက္မ်ားကို မဟုတ္မမွန္၊ လိမ္လည္ေဖာ္ျပခဲ့ပါက ေငြဒါဏ္၊ သို႔မဟုတ္ ေထာင္သံုးႏွစ္ထိ ျပစ္ဒါဏ္၊ သုိ႔မဟုတ္ ေထာင္ဒါဏ္+ေငြဒါဏ္ ႏွစ္ရပ္စလံုး ခ်မွတ္ျခင္းခံရမည္။

လက္ထပ္လိုသူမ်ားအေနႏွင့္ လက္ထပ္ခြင့္ရရန္ ႀကိဳတင္ booking လုပ္ (filing notice) လုပ္ရပါမည္။ ဤကဲ့သို႔ filing notice လုပ္ျခင္းကို online မွသာ လက္ခံပါသည္။ Filing လုပ္လိုသူမ်ား ေအာက္ပါ link သို႔ သြားပါ။
https://app.rom.gov.sg/internet/efile/file_notice_marriage_step1a.asp

လက္ထပ္ရမည့္ရက္ -

Filing Notice ေလွ်ာက္လုိက္လွ်င္ သူတို႔က Date of Notice ေပးပါလိမ့္မည္။ လက္ထပ္ရန္ရက္မွာ ထိုရက္မွစၿပီး ၂၁ ရက္ ေနာက္ပိုင္း ႏွင့္ သံုးလ မတိုင္မီ ျဖစ္ပါသည္။ ရွင္းျပပါမည္။

သင္သည္ Filing Notice ကို စက္တင္ဘာ ၁ ရက္ေန႔က ေလွ်ာက္လိုက္သည္ ဆိုပါစို႔။ Booking လုပ္ထားေသာ အတဲြမ်ား ကို ၾကည့္ၿပီး အားမည့္ရက္ကို ခ်ိန္ကာ သူတို႔က Date of Notice ကို အေၾကာင္းျပန္ပါလိမ့္မည္။ သူတို႔က သင့္ကို ႏို၀င္ဘာလ ၁ ရက္ေန႔အား Date of Notice ဟု ေပးလုိက္သည္ ဆိုၾကပါစို႔။ သင္လက္ထပ္ရမည့္ရက္မွာ ႏို၀င္ဘာလ ၂၃ ရက္ေန႔မွ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁ ရက္ေန႔အတြင္း ျဖစ္ပါသည္။ ႏို၀င္ဘာလ ၂၃ ရက္ေန႔ထက္ေစာ၍ မရသလို ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁ ရက္ေန႔ထက္ ေနာက္က်၍လည္း မရပါ။

အေရးႀကီးသည္မွာ ေပးစရာရိွသည့္ ေအာက္ပါအခေၾကးေငြမ်ားကို အျပည့္အ၀ေပးၿပီး၍ ROM က ရပါၿပီ ဆိုမွ သူတို႔က Date of Notice ကို ဆက္လုပ္မည္ ျဖစ္ပါသည္။


Popular Date မ်ား ဆိုသည္မွာ -


 22 September 2010 (8TH LUNAR MTH - 15TH DAY)
 10 October 2010 (DOUBLE DATE)
 11 November 2010 (DOUBLE DATE)
 12 December 2010 (DOUBLE DATE)
 01 January 2011 (DOUBLE DATE)
 02 February 2011 (DOUBLE DATE)
 14 February 2011 (VALENTINE DAY)
 17 February 2011 (CHINESE VALENTINE DAY)
 03 March 2011 (DOUBLE DATE)
 04 April 2011 (DOUBLE DATE)
 05 May 2011 (DOUBLE DATE)
 06 June 2011 (DOUBLE DATE)
 07 July 2011 (DOUBLE DATE)
 08 August 2011 (DOUBLE DATE)
 09 September 2011 (DOUBLE DATE)
 12 September 2011 (8TH LUNAR MTH - 15TH DAY)

ပိုက္ဆံကို ေငြသားႏွင့္ေပး၍ မရပါ။ အင္တာနက္မွ Credit Card သို႔မဟုတ္ Internet Banking ျဖင့္ ေပးႏုိင္ပါသည္။ သို႔မဟုတ္ ROM ရံုးသို႔ လူကိုယ္တိုင္သြားကာ Cash Card သို႔မဟုတ္ Bank Card ျဖင့္ ေပးႏုိင္ပါ သည္။ (သြင္းၿပီးေသာေငြကို ျပန္အမ္းလိမ့္မည္ မဟုတ္ပါ။)

သင္ေလွ်ာက္ထားေသာ Filing of Notice ကို အတည္ျဖစ္မျဖစ္ ႏွင့္ သင္၏ Notice No. ကို သိလိုလွ်င္ အင္တာနက္မွသာ ရွာလုိ႔ရပါသည္။ ROM ရံုးသို႔ ဖံုးဆက္၍ ျဖစ္ေစ လူကိုယ္တိုင္သြား၍ျဖစ္ေစ ေမးလို႔မရႏုိင္ပါ။ ေအာက္ပါ link တြင္ မိမိ၏ နာမည္ႏွင့္ IC No. သို႔မဟုတ္ Passport No. ရိုက္ထည့္ၿပီး ရွာႏုိင္ပါသည္။
https://app.rom.gov.sg/internet/emas/rom_emas_start.asp

အကယ္၍ သင္၏ filing လုပ္ျခင္း အထေျမာက္သြားပါက Filing Instruction ကို print out လုပ္ထားရပါမည္။ ROM တြင္ စာရြက္စာတမ္းမ်ား မွန္မမွန္ အစစ္ေဆးခံရန္ သြားေသာအခါ ထိုစာရြက္ကိုပါ ယူေဆာင္သြားရပါမည္။ ထုိစာရြက္ မျပႏိုင္ပါက ROM မွ သင္၏ ေလွ်ာက္လႊာကို ျငင္းပယ္ျခင္း ခံရပါလိမ့္မည္။ ထို႔အတူ သင္သြင္းထားေသာ ေငြမ်ားပါ ဆံုးပါလိမ့္မည္။

အေရးႀကီးသည့္ တစ္ခ်က္က်န္ပါေသးသည္။ Notice of Marriage ေလွ်ာက္ၿပီး အတည္ျဖစ္သည္ႏွင့္ ထို approval ကို cancel လုပ္၍ မရေတာ့ပါ။ သတ္မွတ္ထားသည့္ရက္အတြင္း လက္မထပ္ျဖစ္ပါက လက္ရွိ Notice သည္ ပ်က္ျပယ္သြားပါလိမ့္မည္။ လက္ထပ္လိုပါက အသစ္ထပ္ေလွ်ာက္ရပါမည္။

ရႏိုင္ေသာရက္မ်ားကို http://app.rom.gov.sg/internet/reg_info/rom_married_outside_option3.asp မွ FAQ - What are the available dates? တြင္ စစ္ၾကည့္ႏိုင္ပါသည္။ လက္မွတ္ထိုးမည့္ေန႔တြင္ လူအမ်ားႀကီး ေခၚမသြားပါႏွင့္။ ရံုးမွာ သိပ္မႀကီးလွပါ။ ဆယ္ေယာက္၊ ဆယ့္ႏွစ္ေယာက္ေလာက္ဆို ေတာ္ပါၿပီ။ ေနာက္ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းမွာ ဆြမ္းေကြ်းသည့္အခါမွ တစ္၀ႀကီး ဖိတ္ပါ။

၂။ ROM တြင္ လက္မွတ္ထိုးျခင္းလက္မွတ္ထိုးရန္ သတ္မွတ္ထားေသာ ရက္ႏွင့္ အခ်ိန္ အတိအက်လာပါ။ ခ်ိန္းဆိုထားေသာ အခ်ိန္ထက္ အနည္းဆံုး ၁၅ မိနစ္ေစာ၍ လာရပါမည္။ လက္မွတ္ထိုးမည့္ သက္ေသႏွစ္ေယာက္ပါ လာရပါမည္။ သတ္မွတ္ထားေသာ အခ်ိန္ထက္ နာရီ၀က္ ေနာက္က်ၿပီးမွ ေရာက္လာပါက အခ်ိန္လြန္ေၾကးေပးရပါလိမ့္မည္။


လက္ထပ္စံုတဲြကို ပန္းမ်ား၊ ဆန္မ်ား၊ ဘာညာကြိကြမ်ားၾကဲပက္ျခင္း မျပဳရပါ။ မိမိရႈပ္ထားေသာ အမိႈက္ကို မိမိဘာသာ ျပန္ရွင္းေပးရပါလိမ့္မည္။

အကယ္၍ သင္သည္ ROM ျပင္ပတြင္ လက္မွတ္ထိုး သို႔မဟုတ္ မဂၤလာ အခမ္းအနားျပဳလုပ္လိုသည္ဆိုပါစို႔။ မိမိတို႔ ရပ္ကြက္အတြင္းမွ လုိင္စင္ရ ဘိသိက္ဆရာႀကီးမ်ား (လက္ထပ္ေပးမည့္ တရားသူႀကီး) ကို ေခၚႏိုင္ပါသည္။ Licensed Solemnisers တြင္ မိမိေနထိုင္သည့္ အိမ္လိပ္စာ၏ postal code ကို ရိုက္ထည့္လိုက္သည္ႏွင့္ အနီးဆံုး ဆရာႀကီးမ်ား၏ contact no. မ်ားကို ေပးပါလိမ့္မည္။ သို႔ေသာ္ ထို ဘိသိက္ဆရာႀကီးမ်ားအား ဘိသိက္ေပးျခင္းအတြက္ တံစိုးလက္ေဆာင္ တစ္စံုတစ္ရာ မေပးရပါ။ သုိ႔ေသာ္ ဆရာႀကီးမ်ား မဂၤလာအခမ္းအနားသို႔လာခ ကုန္က်စရိတ္ကိုမူ (S$28 မွ S$48 ထိ) က်ခံရပါမည္။

ဘိသိက္ဆရာႀကီးမ်ားသည္ သတ္မွတ္ထားေသာအခ်ိန္ထက္ မိနစ္ ၃၀ ေက်ာ္မွေရာက္လာပါက မဂၤလာအခမ္းအနားကို ဆက္လုပ္၍ မရေတာ့ပါ။ လုပ္လိုလွ်င္ ျပန္လည္ e-Filing လုပ္ရပါလိမ့္မည္။ ေငြလည္း ထပ္သြင္းရပါမည္။

လက္မွတ္ထိုးမည့္ေန႔တြင္ -

၁။ သတို႔သားႏွင့္ သတို႔သမီး ႏွစ္ဦးလံုး၏ IC သို႔မဟုတ္ ပတ္စ္ပို႔ ယူေဆာင္လာရပါမည္။
၂။ လက္မွတ္ထိုးမည့္ အသက္ ၂၁ ႏွစ္အထက္ သက္ေသႏွစ္ဦးလံုးကို ၎တို႔၏ IC / Passport မ်ားႏွင့္အတူ ေခၚေဆာင္ခဲ့ရပါမည္။
၃။ Appointment Letter လည္း ယူခဲ့ရပါမည္။
၄။ လက္ထပ္လက္စြပ္ (ယူခ်င္လွ်င္)
၅။ မိဘ၊ ေမာင္ဘြား၊ အေပါင္းအသင္း၊ မိတ္ေဆြ သူငယ္ခ်င္းမ်ား

အ၀တ္အစား -

သင့္တင့္ေလွ်ာက္ပတ္ေသာ အ၀တ္မ်ား၀တ္လာရပါမည္။
ေျခညွပ္ဖိနပ္၊ ေဘာင္းဘီတို၊ တီရွပ္၊ ဂ်င္းပင္၊ ဂ်င္းအကႌ် စသည္တို႔ လက္မခံပါ။

အခမ္းအနား -

မဂၤလာေဆာင္မည့္သူမ်ား ေရာက္သည္ႏွင့္ မဂၤလာအခမ္းအနားအတြက္ တာ၀န္ယူေပးမည့္ မိန္းကေလးတစ္ဦးက ဘာလုပ္ရမည္ကို ညႊန္ျပေပးပါလိမ့္မည္။ အခန္းမွာ အလြန္ရိုးစင္းလွေသာ အခန္းေလး တစ္ခုမွ်သာ ျဖစ္ပါသည္။ ဘိသိက္ေပးျခင္းမွာ လည္း ၅ မိနစ္ခန္႔သာၾကာပါသည္။ တရားသူႀကီးဖတ္ၾကားမည့္ ဘိသိက္စာကို မိမိဘာသာ မိမိေရးခ်င္သလို ေရး၍မရ။ သူတို႔တြင္ standard vows ရိွပါသည္။

ဦးစြာ တရားသူႀကီးက ယခုလက္ထပ္ျခင္းမွာ မိမိဆႏၵအေလွ်ာက္ လက္ထပ္ျခင္းဟုတ္မဟုတ္ ေမးပါလိမ့္မည္။ ထို႔ေနာက္ က်မ္းသစၥာကိ်န္ဆိုၿပီး သတို႔သားႏွင့္သတို႔သမီး လက္မွတ္ထိုးရပါသည္။ ထို႔ေနာက္မွ သက္ေသႏွစ္ဦး လက္မွတ္ထိုးပါသည္။ ထို႔ေနာက္တြင္ တရားသူႀကီးက လက္ထပ္စာခ်ဳပ္ကို ေပးပါလိမ့္မည္။
လက္ထပ္ပဲြ အခမ္းအနားမွာ သည္မွ်သာ ျဖစ္ပါ၏။

၃။ လိုင္စင္ရ ျမားနတ္ေမာင္အဖဲြ႔မ်ား

တျခားသြားစရာမလိုပါ။ ROM ရံုးကိုပတ္ၿပီး ေနာက္ဖက္ ေလွ်ာက္သြားလုိက္ပါ။ Love That Binds ကဲ့သို႔ေသာ လုိင္စင္ရ ျမားနတ္ေမာင္မ်ား Basement ထဲတြင္ ရိွပါသည္။ ထုိအထဲမွ တစ္ဖဲြ႔ကိုေရြးၿပီး ကိုယ္လုိခ်င္တာ ေျပာျပလုိက္ပါ။ သူတို႔ အကုန္လုပ္ေပး ပါလိမ့္မည္။ အလြန္လြယ္ပါ၏။

သည္မွ်ဆိုလွ်င္ စင္ကာပူတြင္ လက္ထပ္လိုသူမ်ားအတြက္ အေတာ္အတန္ ျပည့္စံုၿပီ ထင္ပါသည္။ သိပ္ရွည္သြားလွ်င္ ပ်င္းစရာေကာင္းမွာစိုး၍ မလိုသည္မ်ား ခ်န္ခဲ့ပါသည္။ အေသးစိတ္သိလိုသူမ်ား www.rom.gov.sg တြင္ ေလ့လာႏိုင္ပါသည္။

ေအးၿငိမ္း
14 September 2010
00:27 hrs

No comments: