Saturday, August 22, 2015

“အႏၱရာယ္ကင္းစြာ၀န္ခ်ီျခင္း” ရက္တိုသင္တန္း

၁၇ - ၈ - ၂၀၁၅ ေန႔က ေဆာက္လုပ္ေရးသင္တန္းေက်ာင္းတြင္ ျပဳလုပ္ေသာ “အႏၱရာယ္ကင္းစြာ၀န္ခ်ီျခင္း” ရက္တိုသင္တန္း

No comments: