Tuesday, June 29, 2010

ဆယ္ကုေဋေသာ ပူမႈ

(၁)

လူတစ္ခု ပူမႈရယ္ကဆယ္ကုေဋ ဟု ျမန္မာစကားပံုရိွပါသည္။ ထို ဆယ္ကုေဋထဲမွ သံုးခုေလာက္ ေ၀မွ်ပါအံ့။
ၿပီးခဲ့သည့္ တနဂၤေႏြ (၁၃-၆-၂၀၁၀) က မိတ္ေဆြတစ္ဦး၏ မိတ္ဆက္ေပးမႈျဖင့္ ECC project တြင္ လုပ္ခဲ့ဖူး သည္ဆိုေသာ ေမာင္ရင္ကေလး ႏွစ္ဦးႏွင့္ အခ်ိန္းအခ်က္ျပဳကာ ျမန္မာတို႔၏စုရပ္ ပင္နင္စူလာ ပလာဇာတြင္ ေတြ႔ဆံု စကားစျမည္ ေျပာၾကဆိုၾကပါသည္။ သူတို႔၏အပူမွာ ေအာက္ပါအတိုင္း ျဖစ္ပါသည္။ စင္ကာပူမွ ျမန္မာအမ်ား ႀကံဳေတြ႔ရတတ္သည့္ အပူမ်ားစြာထဲမွ တစ္ခုျဖစ္၏။
အစ္ကိုရယ္၊ ကြ်န္ေတာ္တို႔ကို ဒီ contract စာခ်ဳပ္ႀကီးေပးၿပီး အတင္းလက္မွတ္ထိုးခိုင္းေနတယ္။ မထိုးရင္ ျပန္ပို႔မယ္တဲ့။ ဒီအထဲေရးထားတာေတြက မတရားဘူးဆိုတာေတာ့ သိတယ္။ ဘာေတြ မတရား သလဲဆိုတာ ကြ်န္ေတာ္တို႔ ေသေသခ်ာခ်ာ မသိဘူး။ အဲဒါ Shimizu က ဦး x x x က အစ္ကို႔နံပါတ္ေပးလို႔ လွမ္းဆက္လိုက္တာ - ဟုဆိုကာ သူတို႔ကုမၸဏီမွ လက္မွတ္ထိုးရန္ ေပးထားေသာ စာခ်ဳပ္ကို ျပပါသည္။
သူတို႔က S Pass holder မ်ား ျဖစ္၏။ စုစုေပါင္း ၇ ဦးျဖစ္သည္။ ကြ်န္ေတာ္လည္း ECC တြင္ လုပ္ခဲ့သည့္အတြက္ သူတို႔ကုမၸဏီကို ကြ်န္ေတာ္သိခဲ့ဖူးပါသည္။ သို႔ေသာ္ အေၾကာင္းစံုကိုေတာ့ ယခုမွသိရ ျခင္းျဖစ္၏။
Contract letter ကို ကြ်န္ေတာ္ဖတ္ၾကည့္ေသာအခါ အခ်က္ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားမွာ ေဖာင္း ျဖစ္ေန၍ ကြ်န္ေတာ္က အကုန္လံုးကို မေျပာျပေနပဲ သေဘာေလာက္သာျပၿပီး ယူလာခဲ့သည့္ ကြ်န္ေတာ့္ စာအုပ္ “အနာဂတ္တစ္ခု ဖန္တီးတည္ေဆာက္ျခင္း” ကုိ ေပးလိုက္ကာ ဒုတိယပိုင္းက ေဟာသည္စာမ်က္ႏွာ ေတြမွာ Foreign Workers Employment Act အေၾကာင္း ေရးထားတယ္။ ေသေသခ်ာခ်ာဖတ္ပါ။ သည္ေတာ့မွ ဘာေတြ မတရားလုပ္ထားသလဲ က်က်နနသိမယ္ ဟု ညႊန္းလိုက္ပါသည္။
Contract letter စာမ်က္ႏွာ (၁) တြင္ ရာထူးကို ေဖာ္ျပထားၿပီး ထိုရာထူးႏွင့္ေလ်ာ္ညီစြာ အရည္အခ်င္းမျပည့္မီ၊ မလုပ္ႏိုင္သည့္အတြက္ လက္ရိွလစာကို ျပန္လည္ညိွႏိႈင္းမည္ဟု ေဖာ္ျပထားပါသည္။
စာမ်က္ႏွာ (၂) တြင္ လက္ရိွလစာကို ေဖာ္ျပထားၿပီး လစာအသစ္ကိုလည္း ေဖာ္ျပထားပါသည္။ အမွန္ဆို လစာဟုပင္ မေခၚႏိုင္ပါ။ လုပ္ခကို နာရီႏွင့္ေဖာ္ျပထား၍ လုပ္ခ ဟုပင္ ေခၚရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ S Pass ဆိုသျဖင့္ သူ႔လုပ္ခကို ကြ်န္ေတာ္တြက္ၾကည့္ေသာအခါ Basic Pay S$650 ျဖစ္ေၾကာင္း ေတြ႔ရပါသည္။ (Basic Pay တြက္ပံုမွာ အၾကမ္းဖ်ဥ္းအားျဖင့္ တစ္ပတ္တြင္ ပံုမွန္အလုပ္လုပ္ရသည့္ နာရီေပါင္း ၄၄ နာရီ x တစ္လလွ်င္ ၄ ပတ္ + ၂ ရက္ (၁၆ နာရီ) = တစ္လလွ်င္ ၁၉၂ နာရီ x တစ္နာရီ လုပ္အားခ ျဖစ္ပါသည္။)
ပံုမွန္အလုပ္ခ်ိန္ကို ၄၄ နာရီ ဟု ေဖာ္ျပထားေသာ္လည္း အလုပ္ရွင္က လုိအပ္၍ လုပ္ခိုင္းလွ်င္ ပံုမွန္ အလုပ္ခိ်န္ ၄၈ နာရီျဖင့္ လုပ္ေပးႏုိင္ရမည္ဟု ထပ္ေဆာင္းေဖာ္ျပထားပါသည္။
အထက္ေဖာ္ျပပါ သာမန္အလုပ္ခ်ိန္ ၄၈ နာရီထက္ေက်ာ္မွ အိုဗာတိုင္ဟု သတ္မွတ္မည္ ျဖစ္ၿပီး အိုဗာတိုင္ကို သာမန္လုပ္ခ၏ တစ္ဆခဲြ ဟု ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ထို႔ျပင္ Sunday ႏွင့္ public holiday ေန႔မ်ား တြင္ ကုမၸဏီမွ လုပ္ခုိင္းပါက လုပ္ခ၏ တစ္ဆခဲြေပးမည္။ အလုပ္လုပ္လိုပါသည္ဟု အလုပ္သမားက ေတာင္း ဆိုလွ်င္ သာမန္လုပ္ခသာေပးမည္ ဟုလည္း ေဖာ္ျပထားပါသည္။
ခြင့္ခံစားခြင့္ကို တစ္ႏွစ္ျပည့္ေသာအခါမွ ၇ ရက္ေပးမည္။ ခြင့္လိုခ်င္လွ်င္ ၁၄ ရက္တင္ႀကိဳ ေလွ်ာက္ထားရမည္ ဟု ေရးထားပါသည္။
ကုမၸဏီမွက်ခံမည့္ ေဆးကုသစရိတ္ (ေဆးခန္းသာ၊ ေဆးရံုတက္ျခင္းမပါ) ကို တစ္ႏွစ္လွ်င္ အမ်ားဆံုး ၂၀၀ ဟု သတ္မွတ္ထားပါသည္။
Probation period (အစမ္းခန္႔ကာလ) ကို ၃ လ ဟုေဖာ္ျပထားပါသည္။
အကယ္၍ အေၾကာင္းတစ္ခုခုျဖင့္ ျပန္အလႊတ္ခံရပါက ထိုအေၾကာင္းသည္လည္း အလုပ္ရွင္ ေၾကာင့္မဟုတ္၊ အလုပ္သမားေၾကာင့္ျဖစ္ခဲ့ပါမူ ထိုအလုပ္သမား စင္ကာပူသို႔လာလုပ္ရန္ အလုပ္ရွင္က စီစဥ္ေပးရသည့္အတြက္ နစ္နာစရိတ္ကို ကာမိရန္ ဒါဏ္ေငြ S$ ၁၀၀၀ ကို အလုပ္သမားက ေပးေဆာင္ရမည္ ဆို၏။
အလုပ္သမား၏ ၀င္ေငြခြန္ေပးေဆာင္ရန္ တစ္လလွ်င္ S$၅၀ စီ ကုမၸဏီမွ ထိန္းသိမ္းထားမည္၊ income tax ေပး၍ ပိုေသာေငြကိုမူ ကန္ထရိုက္စာခ်ဳပ္ျပည့္၍ မိမိတိုင္းျပည္သို႔ ျပန္ေသာအခါတြင္ ျပန္ေပးမည္ဆို၏။
Work Permit ျဖစ္ေစ၊ S Pass ျဖစ္ေစ၊ ပတ္စ္ပို႔ကို အလုပ္ရွင္မွ သိမ္းထားမည္ျဖစ္ၿပီး သက္တမ္း ေစ့၍ မိမိတိုင္းျပည္ ျပန္ေသာအခါမွ ျပန္ေပးမည္ဆို၏။

သို႔ဆိုလွ်င္ အထက္ စာခ်ဳပ္ပါ အခ်က္မ်ားကို ျပန္သံုးသပ္ၾကည့္ၾကပါစို႔။

ပထမဦးစြာေတြ႔ရသည္မွာ လခ ျဖစ္ပါသည္။
ကြ်န္ေတာ္က သူတို႔ကို S Pass တစ္ဦးသည္ လခ ၁၈၀၀ ရႏိုင္ေၾကာင္း သိမသိေမးရာ သိသည္ ဟု ဆိုပါသည္။ သို႔ႏွင့္ေတာင္မွ ယခု အဘယ္ေၾကာင့္ ၆၅၀ ျဖစ္ေနရပါသနည္း ဟု ေမးရာတြင္ သူတို႔က ေအာက္ပါအတိုင္း ရွင္းျပပါ၏။
သူတုိ႔ (သူတို႔ဆိုသည္မွာ S Pass ၇ ဦးျဖစ္ပါသည္။) အင္တာဗ်ဴးစဥ္က work permit ႏွင့္ ဗ်ဴးျခင္း ျဖစ္သည္။ ေနာက္မွ သူတို႔စာရြက္စာတမ္းမ်ားကို စစ္ေဆးၿပီး ဘဲြ႔ရသူမ်ားျဖစ္သျဖင့္ လခမေျပာင္းဘဲ S Pass တင္ေပးျခင္း ျဖစ္သည္ ဆို၏။ စတင္ခန္႔ထားစဥ္ကမူ သံုးလျပည့္လွ်င္ လခ ၁၀၀၀ ထိ တိုးေပးမည္ ဟု ကတိ က၀တ္ထားရိွခဲ့သည္ ဆုိပါသည္။ သို႔ေသာ္ သံုးလျပည့္၊ ေျခာက္လျပည့္ ေနာက္ဆံုး တစ္ႏွစ္ျပည့္သည့္တိုင္ လခ မတုိးေပး။ သူတို႔ကေတာင္းဆိုေသာအခါ ႏွစ္ကုန္လွ်င္ လခတိုးေပးမည္ ေျပာၿပီး တကယ္ႏွစ္ကုန္ေသာ အခါ လခေတာ့ မတုိးေပး။ ေဘာနပ္စ္သေဘာမ်ိဳး တစ္ဦးလွ်င္ ၃၀၀ စီ ႏွင့္ ႏွစ္ဦး။ အျခား ၅ ဦးကိုမူ ၅၀ စီ ေပးသည္၊ သူတို႔ လခတိုးေတာင္းသည့္ကာလႏွင့္ မေရွးမေႏွာင္း ယခုစာခ်ဳပ္ကို အတင္းလက္မွတ္ ထိုးခိုင္း သည္၊ မထိုးလွ်င္ ျမန္မာျပည္သို႔ ဆိုင္းမဆင့္၊ ဗံုမဆင့္ ျပန္ပို႔မည္ ဆုိ၏။
ဒုတိယအခ်က္မွာ သာမန္အလုပ္ခ်ိန္ကို ၄၈ နာရီဟု သတ္မွတ္ျခင္း ျဖစ္သည္။
အလုပ္သမားတစ္ဦး၏ သာမန္အလုပ္ခ်ိန္သည္ တစ္ပတ္လွ်င္ ၄၄ နာရီ ျဖစ္သည္ ဟု Employment Act အခန္း ၄၊ အပိုဒ္ ၃၈(ခ) တြင္ ေဖာ္ျပထား၏။ (စာမ်က္ႏွာ ၁၂၃ - အနာဂတ္တစ္ခု ဖန္တီးတည္ေဆာက္ျခင္း)။
တတိယအခ်က္ - Sunday ႏွင့္ Public Holiday မ်ားတြင္ အလုပ္လုပ္ျခင္းအတြက္ အခ်ိန္ပိုလုပ္ခ တစ္ဆခဲြသာေပးမည္ ဟု စာခ်ဳပ္ထဲတြင္ ေဖာ္ျပထား၏။
Sunday ႏွင့္ Public Holiday မ်ားတြင္ အလုပ္လုပ္ျခင္းအတြက္ အခ်ိန္ပိုလုပ္ခ ႏွစ္ဆေပးရမည္ ဟု Employment Act အခန္း ၄၊ အပိုဒ္ ၃၇၊ ၃ (ခ) တြင္ ေဖာ္ျပထား၏။ (စာမ်က္ႏွာ ၁၂၅ - အနာဂတ္တစ္ခု ဖန္တီး တည္ေဆာက္ျခင္း)။
စတုတၳအခ်က္။ ခြင့္ခံစားခြင့္ကို တစ္ႏွစ္ျပည့္ေသာအခါမွ ၇ ရက္ ေပးမည္ ဆို၏။ Employment Act အခန္း ၄၊ အပိုဒ္ ၄၃ တြင္ အလုပ္၀င္ၿပီး သံုးလျပည့္ခ်ိန္မွစ၍ တစ္ႏွစ္လွ်င္ ၇ ရက္ ခြင့္ခံစားႏုိင္သည္ဟု ေဖာ္ျပထား၏။ (စာမ်က္ႏွာ ၁၂၅ - အနာဂတ္တစ္ခု ဖန္တီးတည္ေဆာက္ျခင္း)။
ေနာက္တစ္ခ်က္။ ကုမၸဏီမွက်ခံမည့္ ေဆးကုသစရိတ္ (ေဆးခန္းသာ၊ ေဆးရံုတက္ျခင္းမပါ) ကို တစ္ႏွစ္လွ်င္ အမ်ားဆံုး ၂၀၀ ဟု သတ္မွတ္ထားျခင္း။ MOM website, Medical Insurance for S pass holder ကို ၂၀၁၀၊ ဇႏၷ၀ါရီလ ၁ ရက္ေန႔မွ စကာ S$ 15,000 ဟု သတ္မွတ္လိုက္ပါသည္။ Employment of Foreign Manpower Act, Second Schedule, အပိုဒ္ ၁၂ တြင္ အလုပ္သမား၏ ေဆးကုသစရိတ္ကို အလုပ္ရွင္မွ ေထာက္ပံ့ေပးရမည္ ဟု ျပဌာန္းထားပါသည္။ သို႔ေသာ္ ဘယ္ေရြ႔ဘယ္မွ် ဆိုတာမပါ။ ထို႔ျပင္ ထိုဥပေဒ Fifth Schedule အပိုဒ္ ၃ တြင္လည္း အလုပ္ရွင္သည္ S Pass အလုပ္သမားတစ္ဦးအတြက္ ေဆးကုသစရိတ္မ်ားကို က်ခံရမည္ဟုလည္း ျပဌာန္းထားပါသည္။ (အခ်ိဳ႔ ကုမၸဏီမ်ားဆို ၂၀၀ ေတာင္ မေပးပါ။ သူတို႔ကမွ နည္းနည္းေတာ္ေသးသည္ ေခၚရမည္။)
အလုပ္သမား၏ ၀င္ေငြခြန္ေပးေဆာင္ရန္ တစ္လလွ်င္ S$၅၀ စီ ကုမၸဏီမွ ထိန္းသိမ္းထားမည္၊ income tax ေပး၍ ပိုေသာေငြကိုမူ ကန္ထရိုက္စာခ်ဳပ္ျပည့္၍ မိမိတိုင္းျပည္သို႔ ျပန္ေသာအခါတြင္ ျပန္ေပးမည္ဆို၏။ - - - အလုပ္သမား၏ ၀င္ေငြခြန္ကို အလုပ္သမားကသာ ေပးေဆာင္ရပါမည္။ ကုမၸဏီႏွင့္ မဆိုင္။ ဆိုင္သည္ဆိုလွ်င္ေသာ္မွ တစ္လမွ ၆၅၀ ရေသာသူတစ္ဦးအဖို႔ တစ္ႏွစ္ကို ဘယ္နည္းႏွင့္မွ် ႏွစ္ေသာင္းမေက်ာ္ႏိုင္။ တစ္ႏွစ္၀င္ေငြ ႏွစ္ေသာင္းေက်ာ္ရိွသူမ်ားမွသာ ၀င္ေငြခြန္ေဆာင္ရန္ လိုပါသည္။ (ရည္ညႊန္း - စာမ်က္ႏွာ ၁၂၆ - ၁၃၁၊ အနာဂတ္တစ္ခု ဖန္တီးတည္ေဆာက္ျခင္း)။ သို႔အတြက္ တစ္လ ၅၀ စုေပးထားသည္ဆိုျခင္းမွာ သည္အလုပ္သမား ထြက္ေျပး(သို႔မဟုတ္) တစ္ခုခုလုပ္မွာစိုး၍ ခ်ည္ထားသည့္ သေဘာျဖစ္ႏုိင္ပါသည္။ တမင္သက္သက္ ေတာင္းရန္မေကာင္းတတ္၍ အေၾကာင္းတစ္ခု ျပလုိက္ျခင္းသာ ျဖစ္ပါသည္။
Workpermit သမားမ်ားကိုမူ မဆိုလိုပါ။ သို႔ေသာ္ S Pass သမားမ်ား၏ ပတ္စ္ပို႔ကို လံုၿခံဳေရး အတြက္ သူတို႔သိမ္းထားရပါသည္ ဆိုျခင္းမွာ ျမန္မာျပည္ႀကီး ေခ်ာက္ထဲက်ေတာ့မွာမို႔ က်ဳပ္တို႔က ကယ္တင္လိုက္ရပါသည္ ဆိုေသာ ကယ္တင္ရွင္ႀကီးမ်ား၏ ေလသံႏွင့္ တူေနပါသည္။
သူတို႔က စာခ်ဳပ္ပါ အခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ေဆြးေႏြးခ်င္သည္ဟု ဆိုေသာအခါ အလုပ္ရွင္က မေဆြးေႏြးႏိုင္။ လက္မွတ္ထိုးမလား၊ ေလယာဥ္လက္မွတ္ ယူမလား။ သည္ႏွစ္လမ္းကိုသာ ေရြးပါဟု ေျပာသည္ ဆို၏။
သို႔အတြက္ ကြ်န္ေတာ္က သူတို႔ကို အလုပ္ရွင္ႏွင့္ ထိပ္တိုက္မတိုးရန္၊ MOM သြားၿပီး အက်ိဳးအေၾကာင္းရွင္းျပရန္ အႀကံေပးလိုက္ပါသည္။ သူတို႔အုပ္စု MOM သြားေသာအခါ officer ႏွင့္ ေတြ႔ရန္ ရက္ခ်ိန္းေပးလိုက္ပါသည္။ နာရီ၀က္ေဆြးေႏြးခြင့္ရမည္။ လုိအပ္ေသာ စာရြက္စာတမ္း အေထာက္အထားမ်ား မိတၱဴဆဲြၿပီး ယူခဲ့ပါဆို၏။
ကံဆိုးပံုေတာ့ မေျပာခ်င္ပါ။ သူတို႔ေဆြးေႏြးခြင့္ရသည့္ MOM officer မွာ အေတြ႔အႀကံဳ ႏုနယ္ေသးပံုရသည့္ လူငယ္ေလးတစ္ဦး ျဖစ္ရကား မင္းတို႔ကိစၥငါတို႔ မတတ္ႏုိင္ပါ။ Foreign Manpower Management Division သို႔သြားပါဟု တြန္းလႊတ္လိုက္ပါသည္။ သူတို႔ ဒုကၡသည္တစ္စုလည္း ေခါင္းငိုက္စိုက္ႏွင့္ ျပန္ခဲ့ရသည္။
ဤသည္မွာ ထိုအုပ္စု ႀကံဳေတြ႔ရေသာ အပူတစ္ခု ျဖစ္ပါ၏။ ဤကိစၥမ်ိဳး စင္ကာပူတြင္ အလုပ္လုပ္ေနသူတိုင္း ႀကံဳရတတ္သည္။ သို႔အတြက္ စာခ်ဳပ္ေပးတိုင္း ဘာမွန္းညာမွန္းမသိဘဲ ရမ္းသမ္း လက္မွတ္မထိုးမိလိုက္ၾကေစရန္ သတိေပးေသာအားျဖင့္ ဤစာကို ေရးပါသည္။ စြတ္ရြတ္ လက္မွတ္ထုိးၿပီးမွ ကိုယ့္ေသတြင္း ကိုယ္တူးမိသလို ျဖစ္ေနလွ်င္ စာခ်ဳပ္မျပည့္မခ်င္း ခံေပေရာ့။

(၂)

စင္ကာပူ ဆိုေသာေၾကာင့္ သည္မွ် ပူေနသလား မသိ။ သို႔ဆိုလွ်င္ “စင္ကာေအး” ဟုသာ နာမည္ေျပာင္းဘုိ႔ ေကာင္းေတာ့သည္။ (ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ေအာက္ထပ္မွ် ေလခပ္ထြားထြား အမ်ိဳးသမီးကမူ “စင္ကာပူ ဆိုတာ မွားတယ္ကဲြ႔။ အမွန္က “စင္ကာေပါ” ျဖစ္ရမယ္” - ဟု ကြ်န္ေတာ့္အမ်ိဳးသမီးကို လက္ခ်ာေပးေနတာ တစ္ခါက ၾကားဖူးပါသည္။ မိတ္ေဆြတို႔လည္း အပူမ်ားေလ်ာ့လိုလွ်င္ ထိုအမ်ိဳးသမီးကဲ့သို႔ “ေပါ” လိုက္ၾကပါကုန္။)

ယခု တနဂၤေႏြ (၂၀-၆-၂၀၁၀) ေန႔တြင္မူ အျခားႏွစ္ဦးႏွင့္ ဆံုေတြ႔ပါသည္။ ထိုအနက္ တစ္ဦးမွာ ကြ်န္ေတာ္ အလုပ္လုပ္ခဲ့ဖူးသည့္ ေရဆင္းမွ ျဖစ္ပါသည္။ သူ႔မိဘမ်ားက ကြ်န္ေတာ့္ကို ေကာင္းေကာင္းသိပါသည္။ ကြ်န္ေတာ့္အရြယ္ႏွင့္ႏိႈင္းယွဥ္ပါက တူသားအရြယ္ေလာက္သာ ရိွပါေသးသည္။ သူလည္း သူ႔အပူႏွင့္သူ ျဖစ္၏။ သူ႔အပူကို ေအာက္ပါအတိုင္း ရင္ဖြင့္ပါသည္။

ကြ်န္ေတာ္က networking လုပ္ပါတယ္ဦး။ ျမန္မာျပည္မွာကတည္းက ၃ ႏွစ္လုပ္ခဲ့ဖူးတာဆိုေတာ့ အလုပ္ အတြက္ ဘာမွ သိပ္အခက္အခဲ မရိွပါဘူး။ ေနာက္ၿပီး ကြ်န္ေတာ္၀ါသနာပါတဲ့အလုပ္ ျဖစ္လို႔ လုပ္ရတာလည္း ေပ်ာ္ပါတယ္။ ကုမၸဏီက သိပ္မႀကီးဘူး။ အားလံုးေပါင္းမွ လူေလးငါးေယာက္ပဲ ရိွတယ္။ ကြ်န္ေတာ္တို႔ ကုမၸဏီမွာ ျမန္မာအစ္မႀကီး တစ္ေယာက္လည္း ရိွေသးတယ္။ သူက NUS က M.Sc ၿပီးတာ။ ဒါေပမဲ့ စာေတြ႔ ပဲ ရိွတာ။ လက္ေတြ႔သိပ္မရိွဘူး။

ခက္တာက ဦးရဲ့။ သူေဌးမက လုပ္ငန္းအေၾကာင္း နားမလည္ဘူး။ ဒီေတာ့ ကြ်န္ေတာ္တို႔လုပ္ေနတာ သူမသိ ဘဲ ရမ္းရမ္းေဟာက္ေနတာ။ အရမ္း ဖိအားေပးတာ ကြ်န္ေတာ္ မခံႏိုင္ဘူး။ အရမ္းစိတ္ညစ္တယ္။ တစ္ခါ တစ္ခါ အလုပ္ကလုပ္ရင္း ျပႆနာေတြတက္တာက တစ္မ်ိဳး၊ သူက တလစပ္နားပူေနတာကတစ္မ်ိဳးနဲ႔ ရူး ေတာင္ ရူးခ်င္တယ္။

ဦးလဲ ကြန္ျပဴတာသံုးေနတာ သိမွာပါ။ ကြ်န္ေတာ္တို႔ အိုင္တီသမားဆိုတာ Hardware လုပ္ရတဲ့သူေတြလို ျမင္ရတာ မဟုတ္ဘူး။ ကြ်န္ေတာ္ေတာ့ အင္ဂ်င္နီယာအလုပ္ေတြ ေသေသခ်ာခ်ာ နားမလည္ပါဘူး။ ဒါေပမဲ့ ကြ်န္ေတာ္စဥ္းစားမိသေလာက္ ေျပာရရင္ ဥပမာ စက္တစ္ခု ျပင္မယ္ ဆိုပါေတာ့။ စက္ႀကီးကို ျမင္ေနရတယ္။ ဘယ္အပိုင္းက ေကာင္းမေကာင္း လက္ေတြ႔မ်က္စိနဲ႔ စစ္ၾကည့္လို႔ရတယ္။ မေကာင္းတဲ့အပိုင္းကို ေကာက္ ကက္ လဲလိုက္လို႔ရတယ္။

ဒါေပမဲ့ ကြန္ျပဴတာက်ေတာ့ မ်က္စိနဲ႔ျမင္ရတာ မဟုတ္ဘူး။ တစ္ခါတစ္ခါ ျပႆနာတက္ရင္ ေခါင္းအရမ္းစား တယ္။ ျပႆနာက လြယ္လြယ္နဲ႔ ၿပီးသြားရင္ေတာ္ရဲ့။ ေတာ္ေတာ္နဲ႔ မၿပီးႏိုင္ရင္ ခုနက သူေဌးမက ဖံုးမၾကာ ခဏေခၚေတာ့တာပဲ။

ကြ်န္ေတာ္တို႔က ရံုးေတြမွာ စက္ေတြသြားဆင္ေပးရတယ္။ တစ္ခါတစ္ေလ ႏွစ္နာရီ၊ သံုးနာရီနဲ႔ ၿပီးတယ္။ တစ္ခါတစ္ေလ တစ္ေန႔လံုးၾကာခ်င္ ၾကာသြားတတ္တယ္။ တစ္ခါက ကြ်န္ေတာ္ ရံုးတစ္ခုမွာ ကြန္ျပဴတာ ၄ လံုး network သြားဆင္ေပးေတာ့ ဘံုသံုးတဲ့ printer တစ္လံုးကို ေလးလံုးစလံုးနဲ႔ ခ်ိတ္သံုးတယ္။ သံုးလံုးကေတာ့ လြယ္လြယ္နဲ႔ ဖတ္ပါရဲ့။ ေနာက္တစ္လံုးက printer ကို detect မလုပ္ဘူး ျဖစ္ေနတယ္။ ေတာ္ေတာ္နဲ႔မရဘူး။ ဒီမွာ လုပ္လို႔မရလို႔ ေခြ်းျပန္ေနတံုး သူေဌးမက တစ္နာရီကို တစ္ခါ ဖံုးဆက္ေနတယ္။ မၿပီးေသးဘူးလား။ နင္တို႔အဲဒီလိုလုပ္ေနပံုနဲ႔ ဘယ့္နဲ႔လုပ္ အလုပ္ျဖစ္မလဲ။ ဘာညာနဲ႔ ဟိန္းလိုက္၊ ေဟာက္လိုက္။ ဒါနဲ႔ ကြ်န္ေတာ္တို႔ဆီမွာ ဆယ္ႏွစ္ေလာက္လုပ္သက္ ရိွေနၿပီျဖစ္တဲ့ တရုတ္တစ္ေယာက္ကို လႊတ္လိုက္တယ္။ အဲဒီေကာင္လုပ္တာလည္း ညေန ငါးနာရီသာထိုးသြားတယ္ မၿပီးဘူး။ ေနာက္ သူ႔သား လိုက္လာတယ္။ လုပ္တယ္။ မရဘူး။ ဒါေပမဲ့ သူ႔သားနဲ႔ အဲဒီ တရုတ္ကိုက်ေတာ့ ဘယ္လိုမွမေျပာဘဲ ကြ်န္ေတာ့္ကိုပဲ ဖိေဟာက္ေနတယ္။ ဦးပဲ စဥ္းစားၾကည့္ပါဗ်ာ။ တရားသလားလို႔။

ေနာက္ၿပီး အလုပ္ခ်ိန္ကလည္း သတ္သတ္မွတ္မွတ္ ရိွတာမဟုတ္ဘူး။ မနက္ ၈ နာရီ စတာဆိုေပမဲ့ ညေန ၅ နာရီ ျပန္လို႔ရတာ မဟုတ္ဘူး။ တစ္ခါတစ္ေလ ည ၉ နာရီေလာက္မွ ၿပီးတယ္။ ေနာက္ၿပီး ေျပာလိုက္ေသးတယ္။ လိုအပ္လို႔ရိွရင္ တနဂၤေႏြပါ လာဆင္းေပးရမွာေနာ္တဲ့။ ဒါေပမဲ့ အလုပ္လုပ္ဖို႔သာ ေျပာတာ။ အဲဒီလို လုပ္တဲ့အတြက္ လုပ္အားခေတာ့ allowance ေလးဘာေလးေပးမယ္လို႔ တစ္ခါမွ စိတ္မကူးမိဖူးဘူး။

ဒီကုမၸဏီနဲ႔ ဘယ္လိုဆက္မိသလဲ လား။ ကြ်န္ေတာ္ ျမန္မာျပည္ကလာတံုးက visit နဲ႔ လာတာ။ ဒီေရာက္ေတာ့ စလံုးေအးဂ်င့္တစ္ခုနဲ႔ ခ်ိတ္မိၿပီး သူရွာေပးတာ။ အလုပ္အပ္ေတာ့ ၁၀၀၀ ေပးရတယ္။ အင္တာဗ်ဴးေတာ့ ၁၀၀၀။ ေနာက္ အလုပ္ရေတာ့ ၁၀၀၀။ စုစုေပါင္း ၃၀၀၀ ေပးရတယ္။ ေအးဂ်င့္ခ မ်ားမွန္းေတာ့ သိတယ္။ ဒါေပမဲ့ ကြ်န္ေတာ္က stay လည္း သိပ္မက်န္ေတာ့လို႔ လုပ္လုိက္ရတာ။ အဲဒီ ေအးဂ်င့္နဲ႔ ကြ်န္ေတာ္ခုလုပ္ေနတဲ့ ကုမၸဏီနဲ႔က Building တစ္ခုထဲမွာ။ အေပၚထပ္၊ ေအာက္ထပ္။
ဆိုေတာ့ ကြ်န္ေတာ္ ေအးဂ်င့္ကို သြားေျပာတယ္။ မင္း ၾကည့္လုပ္အံုး။ ငါ အလုပ္ခ်ိန္အမ်ားႀကီးဆင္းေပးရ တာေတာင္ ဘာ allowance မွ မရဘူး။ ဆိုေတာ့ ဘာမွမေျပာဘူး။ အင္းမလုပ္၊ အဲမလုပ္။ ကြ်န္ေတာ့္ဆီက ၃၀၀၀ ေတာင္ယူထားတာ၊ သူေျပာေပးဘုိ႔ မသင့္ဘူးလား။ ေ၀းတာလည္း မဟုတ္ဘူး။

ကြ်န္ေတာ္ အလုပ္ကို မေၾကာက္ပါဘူး ဦးရယ္။ ဒါေပမဲ့ အျမဲတမ္း pressure ႀကီးနဲ႔။ stress ႀကီးနဲ႔ေတာ့ ကြ်န္ေတာ္ မလုပ္ႏုိင္ဘူး။ ၾကာၾကာလုပ္ရင္ အသက္တုိလိမ့္မယ္။ ကြ်န္ေတာ့္အလ်င္က လူေတြလည္း အဲဒီလိုပဲ။ သူေဌးမဒဏ္ မခံႏိုင္လို႔ ခဏနဲ႔ထြက္ကုန္ၾကတာ။ ဟို ျမန္မာ အစ္မႀကီးကိုလည္း အလ်င္ကေပး ထားတဲ့လခကို ျပန္ၿပီးေလွ်ာ့မယ္လို႔ သတင္းၾကားေနရတယ္။ သူေတာ့ ဘယ္လိုေနမလဲမသိဘူး။

ခုေတာ့ ကြ်န္ေတာ္ အလုပ္သစ္ထပ္ရွာေနတယ္။ ေအးဂ်င့္ကိုလည္း ငါ မင္းရွာေပးတဲ့ ကုမၸဏီမွာ မလုပ္ႏိုင္လို႔ အလုပ္သစ္ထပ္ရွာေနတယ္။ မင္းကိုေပးထားတဲ့ ၃၀၀၀ထဲက တစ္ခ်ိဳ႔တစ္၀က္ေတာ့ ျပန္ေပးကြာ လို႔ေျပာမလို႔။
ခုေတာ့ သင္ခန္းစာရသြားၿပီ။ ေနာက္ကုမၸဏီက်ရင္ေတာ့ အလုပ္ခ်ိန္ကို အလုပ္မ၀င္ခင္ကတည္းက ေသေသ ခ်ာခ်ာေျပာထားမွ။ ေနာက္ၿပီး အလုပ္ခ်ိန္ေက်ာ္သြားရင္ allowance ဘယ္ေလာက္ေပးမလဲ ဆိုတာ က်က်နန ေမးထားမွ ေတာ္မယ္။

အမွန္ေတာ့ သည္ကိစၥသည္လည္း ဆန္းလွသည္ဟု မဆိုႏိုင္။ စင္ကာပူတြင္ အလုပ္လုပ္ေနသူမွန္က ႀကံဳဖူး ၾကမည့္သူခ်ည္း။ သို႔ေသာ္ မေတြ႔ႀကံဳဖူးေသးေသာသူမ်ား သင္ခန္းစာ ယူႏုိင္ေစရန္ ေရးလိုက္ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

(၃)

၂၀-၆-၂၀၁၀ ေန႔ကေတြ႔ေသာ ႏွစ္ဦးအနက္ အျခားတစ္ဦးမွာ ကြ်န္ေတာ္ႏွင့္ အလြန္ရင္းႏီွးေသာ မိန္းကေလး တစ္ဦးျဖစ္ပါသည္။ သူ႔အေၾကာင္းကိုမူ ေရွးမဆြကတည္းက သိခဲ့ၿပီးျဖစ္၏။ သို႔ေသာ္ ယခုအခ်ိန္ကား critical condition ျဖစ္လာ၍ ေတြ႔ဆံုၾကျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

ကံဆိုးသူေမာင္ရွင္မ်ားထဲတြင္ ထုိမိန္းကေလးလည္း ပါပါသည္။ ၿပီးခဲ့သည့္ သံုးႏွစ္ခန္႔ကဆို ခ်ေပးလိုက္သည့္ S Pass, ခ်ေပးလိုက္သည့္ PR ၊ တကယ့္ကို ဘံုးေဘာလေအာ။ ကိုေရခ်မ္းကေတာ့ ကိုေအးၿငိမ္းရယ္၊ တျခားသူေတြေတာ့ မေျပာတတ္ဖူး။ ကြ်န္ေတာ္တို႔ကုမၸဏီက S Pass ဆိုတဲ့ ကုလားေလးကေတာ့ ကားေရေဆးေနတာပဲ ဟု ေျပာဖူးပါသည္။ ဘယ္မွ်အထိလဲဆိုလွ်င္ Keppel Shipyard တြင္ ကြ်န္ေတာ္ႏွင့္ တစ္ကုမၸဏီထဲ အတူလုပ္ခဲ့ဖူးသူ THS (နတ္ေမာက္ စက္မႈအထက္တန္းေက်ာင္း)၊ ITC (ဆင္တဲ) မွ ၿပီးလာသူမ်ားပင္ NTC 3 တက္ကာ S Pass က်၊ PR ေတြ ျဖစ္သြားၾကပါၿပီ။

ယခုေတာ့ NTU, NUS တကၠသိုလ္မ်ားမွ M.Sc ၿပီးလာသူမ်ားပင္ PR ခ်မေပးေတာ့။ အထက္ေဖာ္ျပပါ မိန္းကေလးမွာ သူေက်ာင္းတက္ေနစဥ္ကာလက ICA မွ PR Offer letter ေပးၿပီးသား ျဖစ္ပါသည္။ ထိုစာႏွင့္ PR ေလွ်ာက္တာေတာင္ မက်။ ေသမဲ့ႏွစ္မွ စစ္ထဲလိုက္မိလ်က္သား။ ျဖစ္ပံုမ်ားေတာ့ မေျပာခ်င္ပါ။ နတ္ေမာက္ေက်ာင္းဆင္းမ်ားက PR ျဖစ္သြားၿပီး NTU တြင္ ေသလုခမန္းႀကိဳးစားၿပီးမွ PR မက် ဆိုေတာ့ ကိုယ့္နဖူးကို လက္ဖ၀ါးႏွင့္ အခ်က္ႏွစ္ဆယ္ေလာက္ရိုက္ကာ ေသဟဲ့ နႏိၵယ ဟု အခါ ႏွစ္ဆယ္ေလာက္ ကုန္းေအာ္လုိက္ဖို႔သာ ေကာင္းေတာ့သည္။

အဆိုပါ မိန္းကေလးမွာ ေက်ာင္းၿပီးေတာ့ PR ေလွ်ာက္ထားစဥ္ကာလက student pass ႏွင့္ေနကာ ကုမၸဏီ တစ္ခုတြင္ လခနည္းနည္းႏွင့္ အလုပ္လုပ္ေနပါသည္။ (M.Sc ဆိုေသာ လက္မွတ္ႀကီးကို အားနာစရာ ေကာင္းေသာ လခ ျဖစ္ပါ၏။) လခနည္းသည္ ဆိုရျခင္းမွာ ကိုယ့္ဖာသာကိုယ္ အိမ္ငွားေနရသည္။ အလုပ္သို႔ ကိုယ့္စရိတ္ႏွင့္ကိုယ္ သြားရသည္။ သည္ေတာ့ လခ တစ္ေထာင္ေက်ာ္မွ ထို အိမ္လခႏွင့္ ကားခ ႏႈတ္လိုက္ပါ က ၆၀၀ ေက်ာ္မွ်သာ က်န္ေတာ့၏။ ပညာမေတာက္တေခါက္တတ္ေသာ ရိုးရိုး work permit တစ္ဦးပင္လွ်င္ လခ ၇၅၀၊ ၈၀၀ ရႏိုင္ပါ၏။ သို႔ေသာ္ သူတို႔က် အလုပ္ရွင္က အိမ္ႏွင့္ သြားလာေရးစီစဥ္ေပးသည္။ ထို႔အျပင္ အိုဗာတိုင္ရသည္ ဆိုေတာ့ လခ ၁၀၀၀ ေလာက္ ထုတ္ရသည္။
သာမန္ work permit တစ္ဦးကမွ လခ ၉၀၀၊ ၁၀၀၀ ရေသးသည္။ M.Sc ဘဲြ႔ႀကီးကိုင္ကာ လခ ၁၀၀၀ ေက်ာ္ (အိမ္လခႏွင့္ကားခႏႈတ္က ၆၀၀ ေက်ာ္) မွ်သာ ရသည္ဆိုေတာ့ တစ္ခုခုေတာ့ လဲြေနသည္ ဟု ကြ်န္ေတာ္ ခံစားမိပါသည္။
သုိ႔ေသာ္ သူက သိပ္ေခ်းမမ်ား။ အလုပ္ကလည္း ရွာရတာခက္ေတာ့ သည္မွာပဲ လုပ္ေနပါသည္။ အလုပ္က ျပႆနာ မရိွပါ။ သို႔ေသာ္ သူကလည္း မနက္ ၈ နာရီမွ ညေန ၇ နာရီ ထိ (စေနေန႔အပါအ၀င္) ေန႔စဥ္ လုပ္ေပးရပါသည္။ သူကဒါကိုလည္း ေခါင္းထဲမထည့္ပါ။ ကြ်န္မအဖို႔ေတာ့ ဆရာရယ္၊ တစ္ကိုယ္ထဲသမားဆိုေတာ့ အိမ္မွာလည္း ဘာမွလုပ္စရာမရိွတာ။ လုပ္ေပးရတာ မေထာင္းတာပါဘူး ဟု ဆုိပါသည္။

သို႔ေသာ္ ခက္သည္က သူေဌးဆိုသူက အင္မတန္ ႏွပ္ေခ်းက်ျခင္း ျဖစ္သည္။ သူတို႔ေလသံႏွင့္ ေျပာရလွ်င္ very calculative ျဖစ္၏။ သူ PR ေလွ်ာက္ေတာ့ ရံုးကစာပါယူရသည္။ ဤသည္ကို သူတို႔က ေျပာမဆံုးေပါင္ ေတာသံုးေတာင္ ျဖစ္ေန၏။ ပံုမွန္အားျဖင့္ PR ေလွ်ာက္ရာတြင္ ရံုးမွ ဘာစာမွ မပါလည္း ျဖစ္ပါသည္။
(PR ေလွ်ာက္ျခင္းအေၾကာင္းကို အနာဂတ္တစ္ခု ဖန္တီးတည္ေဆာက္ျခင္း၊ တတိယပိုင္း၊ အခန္း ၇ ၊ စာမ်က္ႏွာ ၃၃၇ မွ ၃၆၉ ထိ အက်ယ္တ၀င့္ အေသးစိတ္ ရွင္းျပထားပါသည္။)
PR ေလွ်ာက္ရာတြင္ ရံုးမွစာ ေတာင္းလာပါက မိမိကေတာင္းေသာ္လည္း မရႏိုင္ေၾကာင္း စာရြက္အလြတ္ေပၚတြင္ စာတစ္ေၾကာင္းႏွစ္ေၾကာင္းမွ် ေရးတင္လိုက္လွ်င္ ၿပီးပါ၏။ ကြ်န္ေတာ့္တံုးကလည္း သည္လိုပဲ ေရးတင္ခဲ့သည္။ သို႔မဟုတ္ပါက ကုမၸဏီက ဤသည္ကို အေၾကာင္းျပကာ မိမိကို ဘယ္ႏွႏွစ္လုပ္ေပးရမည္။ ႏွစ္မေစ့ခင္ထြက္လွ်င္ ဘယ္မွ်ေလ်ာ္ရမည္ စသျဖင့္ ခ်ဳပ္ပါလိမ့္မည္။ အခ်ဳပ္မခံၾကပါႏွင့္ဟု မွာျပေစ။

ထိုမိန္းကေလးက ယခု PR မက်။ Reject ျဖစ္သည္။ ထိုအခါ သူ စင္ကာပူတြင္ ဆက္အလုပ္လုပ္ဖို႔ work pass တစ္ခုခု ေလွ်ာက္မွ ျဖစ္ေတာ့မည္။ ထိုအခါ သူလက္ရိွလုပ္ေနသည့္ ကုမၸဏီက ဘာျဖစ္တယ္၊ ညာျဖစ္ တယ္ အေၾကာင္းအမ်ိဳးမိ်ဳးျပၿပီး သူ႔ကို လက္ရိွအလုပ္ထက္ ေနာက္ထပ္အလုပ္မ်ားပါ တိုးလုပ္ဖို႔ (သူေဌးႏွင့္ သူေဌးမ၏ အလုပ္မ်ားကိုပါ ကူလုပ္ဖို႔) စသျဖင့္ ေျပာလာပါသည္။ work pass ေလွ်ာက္ေပးမေပးကုိလည္း ျပတ္ျပတ္သားသား မေျပာ။ သို႔ႏွင့္ ကြ်န္ေတာ္ႏွင့္ေတြ႔ေသာအခါ ကြ်န္ေတာ္က အကယ္၍ သူတို႔ pass တစ္ခုခု ေလွ်ာက္ေပးလွ်င္ေသာ္မွ လခတိုးေတာင္းဘို႔၊ အလုပ္ခ်ိန္ကို တစ္ပတ္လွ်င္ ၄၄ နာရီ ျပန္သတ္မွတ္ ေပးဘို႔ စသည္မ်ားေျပာလိုက္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ အဆင္မေျပပါ။ သို႔ႏွင့္ သူလည္း ေအးဂ်င့္ႏွင့္ အလုပ္ထပ္ရွာ ရပါေတာ့သည္။

စင္ကာပူမွ ပူမႈ ဆယ္ကုေဋမ်ားအေၾကာင္း အမ်ားသိေစရန္ ေ၀ငွလုိက္ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

ေအးၿငိမ္း
၂၃-၀၆-၂၀၁၀
ည ၁၁း၅၅ နာရီ

No comments: