Saturday, November 22, 2014

ECO (Environmental Control Officer)

() အခ်ီး

ကြန္ျပဴတာပ်က္သြားသျဖင့္ ရိွသမွ် စာရြက္စာတမ္းမ်ား အကုန္ပါသြားေသာေၾကာင့္ ကြ်ႏု္ပ္မွာ ဒုကၡႏွင့္လွလွႏွင့္ တိုးလ်က္ရိွသတည္း။

ယခုဆိုလွ်င္ တစ္လနီးပါးရိွေတာ့မည္။ ေဒတာမ်ားျပန္ရေရးအတြက္ စက္ကို Singapore Data Recovery Centre သို အပ္ထားရာ ႏွစ္ပတ္ရိွသည့္တိုင္ မရေသး။ ဟာ့ဒစ္မွာ အေတာ္ဆိုးဆိုးရြားရြားပ်က္သြားသျဖင့္ မနည္းျပန္အဖတ္ဆယ္ေန ရသည္ဟု အေၾကာင္းျပန္သည္။ ၾကာတာအေၾကာင္းမဟုတ္။ ျပန္ရလွ်င္ပဲ ေတာ္လွၿပီ။

စာရြက္စာတမ္းမ်ားမရိွေတာ့ သင္တန္းအတြက္ MOM ကို တင္ရမည့္ဟာမ်ား မတင္ႏိုင္ေသာေၾကာင့္ ရက္အေတာ္မ်ားမ်ား လြန္သြားေလၿပီ။ သည့္အတြက္ MOM က သတိေပးစာမ်ား ပို႔ေတာ့၏။ ဘယ္ေန႔အၿပီးတင္ရမည္ ေပါ့။ သည္ေတာ့ စက္ကို ေစာင့္မေနႏုိင္ေတာ့ဘဲ (လုပ္ရန္ စိတ္မပါေတာ့သည့္တိုင္) အတင္းျဖစ္ညွစ္လုပ္ေနရေသာ ဟူသတတ္။ စိတ္မပါသည့္ ေနာက္ေတာ့ ဘယ္မွာလွ်င္ အလုပ္တြင္ပါမည္နည္း။ ထို႔ေၾကာင့္ ဘာစာမွလည္း မေရးအား။

အခုေတာ့ အဲသဟာေတြခ်ည္းလုပ္ေနရတာ ေခါင္းေနာက္လာလို႔ စာတစ္ပုဒ္ေလာက္ ေရးထုတ္လုိက္ပါသည္။
မိတ္ေဆြတစ္ေယာက္က ECO (Environmental Control Officer) က ဘာေတြလုပ္ရသတံုး ဟု ေမးလာေသာေၾကာင့္ ျဖစ္၏။ သို႔ေသာ္ လုပ္စရာမ်ားရိွေသးသျဖင့္ ခေရေစ့တြင္းက် မေရးေတာ့ပါ။ သိသာရံုေလာက္ အက်ဥ္းခ်ဳံးေရးပါမည္။ အေသးစိတ္ သိလိုသူမ်ား http://app2.nea.gov.sg/data/cmsresource/20091026433417663697.pdf တြင္ ဖတ္ႏုိင္ပါသည္။

() ECO တစ္ဦး၏ တာ၀န္၀တၱရားမ်ား

စင္ကာပူတြင္ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား၌ ECO ခန္႔ထားရန္ ဥပေဒျဖင့္ ျပဌာန္းထားသည္။ ေဆာက္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းတန္ဘိုး ၁၀ သန္းေအာက္ဆိုလွ်င္ေတာ့ ECO မလိုပါ။ သုိ႔ေသာ္ ပေရာဂ်က္တန္ဘိုး ၁၀ သန္းမွ သန္း ၅၀ ဆိုလွ်င္ အခ်ိန္ပိုင္း ECO ခန္႔ထားရမည္။ ပေရာဂ်က္တန္ဘိုး သန္း ၅၀ အထက္ဆိုလွ်င္ အခ်ိန္ျပည့္ ECO ခန္႔ထားရန္လို၏။

သို႔ဆိုလွ်င္ ဘယ့္အတြက္ ECO ခန္႔ရပါသနည္း။ ခပ္ရွင္းရွင္းေျပာရလွ်င္ ေရထု၊ ေလထု၊ ေျမထု ညစ္ညမ္းမႈကို ကာကြယ္ေရး အတြက္ ျဖစ္ပါသည္။ ထိုမွ်သာမက အလုပ္သမားမ်ား၏ က်န္းမာေရး (Environmental Health) အတြက္လည္း ပါသည္။ အတိုခ်ဳပ္ေျပာရလွ်င္ အခ်က္ () ခ်က္ျဖစ္၏။

  •   Air pollution control
  •       Earth pollution control
  •   Water pollution control
  •   Pest control
  •   Hazardous material control - - တို႔ျဖစ္၏။


ေလထုညစ္ညမ္းမႈ ထိန္းသိမ္းေရး (Air pollution control)

ေလထုကုိညစ္ညမ္းေစသည့္ အဓိကလက္သည္မွာ ဖုန္ႏွင့္ မီးခိုးမ်ားျဖစ္သတည္း။ သည္ေတာ့ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမွ ဖုန္ထြက္သည့္လုပ္ငန္းမ်ားကို တတ္ႏုိင္သမွ် ထိန္းပါ။ မည္ကဲ့သို႔ ထိန္းမည္နည္း။ ဖုန္ထြက္သည့္ေနရာကို ေရႏွင့္္ျဖန္းရမည္။ ဥပမာ - ပိုင္တိုင္ကို ေက်ာက္စက္ႀကီးမ်ားျဖင့္ ျဖတ္ရာတြင္ ဖုန္အလြန္ထြက္သည္။ ထုိအခါ ျဖတ္သည့္ေနရာတည့္တည့္ကို ေရႏွင့္ျဖန္းပါ။ ဖုန္ထြက္ သက္သာမည္။ အေဆာက္အဦမ်ားဖ်က္ရာတြင္ ဘရိတ္ကာစက္ႀကီးမ်ားျဖင့္ ကြန္ကရိနံရံ၊ ၾကမ္းခင္းမ်ားကို ခဲြရ၏။ ထိုအခါ ဖံုအလြန္ထြက္သည္။ ယခုစက္ႀကီးမ်ားတြင္ ထိုဘရိတ္ကာမ်ား၌ ေရပန္းမ်ားပါ တပ္ဆင္ထားသည္။

ေနာက္တစ္ခုက အင္ဂ်င္မ်ားမွထြက္ေသာ မီးခိုးျဖစ္သည္။ မည္သည့္အင္ဂ်င္ျဖစ္ေစ မီးခိုးမဲမ်ားမထြက္ေစရ။ မီးခိုးထြက္လာၿပီ ဆုိလွ်င္ စက္ငွားသူကို အေၾကာင္းၾကားပါ။

ေျမထုညစ္ညမ္းမႈ ထိန္းသိမ္းေရး (Earth pollution control)

ေျမထုကိုညစ္ညမ္းေစသည္မွာ ဓာတ္ဆီ၊ ဒီဇယ္ဆီ၊ ေရနံဆီ၊ ေခ်ာဆီ၊ ဓာတုေဗဒပစၥည္းမ်ား စသည္တုိ႔ ျဖစ္၏။ ထို႔ေၾကာင့္ ထုိပစၥည္းမ်ား ေျမႀကီးေပၚဖိတ္စဥ္မက်ေစရန္ ထိန္းသိမ္းရမည္။ အင္ဂ်င္မ်ား၊ မီးစက္မ်ားေအာက္တြင္ ဆီခံခြက္ (drip tray) ထားေပးရမည္။ စက္မ်ားျပင္သည့္အခါ ဆီမ်ား ဖိတ္စဥ္မက်ေစရန္ ေအာက္၌ သံျပား၊ သံုးထပ္သား စသည္တို႔ ခင္းထားရမည္။ ဆီသံုးရေသာ (ဥပမာ - အေအးခံဆီသံုးေသာ ေဖာက္စက္၊ အရစ္ေဖာ္စက္) စသည္တို႔ေအာက္တြင္ ဆီခံခြက္ ထားေပးရမည္။

ေနာက္တစ္ခုက လူမ်ား၏ စည္းကမ္းမဲ့မႈ ျဖစ္သည္။ ဥပမာ - ေဆးသုတ္ၿပီးေသာအခါ ေဆးပံုးမ်ား၊ စုတ္တံမ်ားေဆးျခင္း၊ မိမိတို႔ အ၀တ္အစားမ်ားကို ေလွ်ာ္ျခင္း စသည္တို႔မွ ထြက္လာသည့္ ေရညစ္မ်ားကို ေျမႀကီးေပၚ သည္အတုိင္းေလာင္းျခင္း၊ တာပင္တုိင္ ႏွင့္ အျခား ဓာတုေဆးရည္လက္က်န္မ်ားကို လူမျမင္ကြယ္ရာ၌ ေျမႀကီးေပၚသြန္ပစ္ျခင္း။ ဤသည္ကို ထိန္းရန္လည္း ECO တာ၀န္ရိွသည္။ 

ေရထုညစ္ညမ္းမႈ ထိန္းသိမ္းေရး (Water pollution control)

ေရကိုညစ္ညမ္းေစသည္မွာ ေရဆိုးေရညစ္၊ ဆီမ်ား၊ ဓာတုေဆးမ်ားႏွင့္ ရႊံ႔ေရတို႔ျဖစ္၏။ ေရဆိုးေရညစ္၊ ဆီမ်ား၊ ဓာတုေဆးတို႔ မွာ သိပ္မမ်ားလွသျဖင့္ ထိန္းရလြယ္သည္။ ျပႆနာမွာ ရႊံ႔ေရမ်ားျဖစ္၏။ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းအစတြင္ ေျမႀကီးတူးရသည္။ ပိုင္ရိုက္ရသည္။ သည္လုပ္ငန္းမ်ားမွ ရႊံ႔ေရမ်ားထြက္၏။ ေနာက္ၿပီး ေျမႀကီးေပၚတက္နင္းလာေသာ ကားဘီးမွ ရံႊ႔မ်ား ျဖစ္သည္။
အရွင္းဆံုးေျပာရလွ်င္ စင္ကာပူႏိုင္ငံ၌ မည္သည့္ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမဆို လုပ္ငန္းခြင္မွထြက္သည့္ ေရတစ္စက္ကမွ အစိုးရပိုင္ေရေျမာင္းမ်ားအတြင္းသုိ႔ သည္အတိုင္း ဖြင့္ခ်ခြင့္မျပဳ။

ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းခြင္မွထြက္ေသာ ေရအားလံုးကို စက္ျဖင့္ စစ္ထုတ္ရသည္။ ခပ္လြယ္လြယ္ ECM (Earth Control Measure) machine ဟု ေခၚသည္။ စက္မွထြက္လာသည့္ေရသည္ အမ်ားဆံုး TSS (Total Suspended Solid) 50 ppm  သာ ရိွရမည္။ ဤေရအရည္အေသြးရိွမရိွ မည္ကဲ့သို႔သိႏိုင္သနည္း။

စက္မွထြက္လာသည့္ေရမ်ားကို ေရေျမာင္းအတြင္း မလႊတ္မီ ေရအရည္အေသြးတိုင္းသည့္စက္အတြင္း ဦးစြာ ျဖတ္ေစရသည္။ ထိုစက္က ေရအရည္အေသြးကိုတိုင္းေပးသည္။ ရလဒ္ကို online မွ (real time) ဖတ္လို႔ရသည္။ ထုိမွ်သာမကေသး ေရေျမာင္းအတြင္းသုိ႔ ေရ၀င္သည့္ေနရာတြင္ CCTV တပ္ထားရသည္။ ထို CCTV က မိနစ္ျခားတစ္ခါ ေရာင္စံုဓာတ္ပံု ရိုက္ေပးရသည္။
မိတ္ေဆြမ်ားခင္ဗ်ား -

သည္အေၾကာင္းက လြယ္လယ္ေလးမဟုတ္ပါ။ ေဆာင္းပါးရွည္ႀကီးတစ္ပုဒ္စာေလာက္ ရိွပါသည္။ ေနာင္အားသည့္အခါမွ ထပ္္ေရးပါဦးမည္။ ခုေတာ့ သည္မွ်ႏွင့္ ႏွစ္သိမ့္ေတာ္မူၾကပါ။

မလုပ္ခ်င္ဘူးလား။ ရပါတယ္။ ဒဏ္ေငြေလးေတာ့ ေဆာင္ထားေပါ့။ သိပ္မမ်ားပါဘူး။ ေလးငါးေသာင္းေလာက္ပါ။
အဘယ္ေၾကာင့္သည္ေလာက္ေတာင္ အကဲပါေနရသနည္းဟု စပ္စုလုိသူမ်ား စင္ကာပူကေရဆိုၿပီး ကြ်န္ေတာ့္ ဘေလာ့တြင္ေရးထားပါသည္။ ရွာေဖြဖတ္ၾကည့္ၾကပါခင္ဗ်ား။

အႏၱရာယ္ရိွေသာ ပစၥည္းမ်ား ထိန္းသိမ္းေရး (Hazardous material control)

အႏၱရာယ္ရိွေသာ ပစၥည္းမ်ားဟူသည္ ဒီဇယ္၊ ဓာတ္ဆီ၊ တာပင္တိုင္ စသည္တို႔ႏွင့္ ဓာတုေဆးမ်ားျဖစ္ပါသည္။ ဒီဇယ္၊ ဓာတ္ဆီတို႔သည္ မီးေလာင္ႏုိင္၏။ ဓာတုေဆးမ်ားကား လူ၊ တိရစၦာန္၊ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ကို ေကာင္းေကာင္း ဒုကၡေပး၏။ မည္ကဲ့သုိ႔ ထိန္းရသနည္းသိလိုလွ်င္ သင္တန္းသြားတက္ပါ။ Manage Hazardous Substance Course ဟူ၏။ သင္တန္းခ်ိန္ နာရီ ၄၀။ သင္တန္းေၾကး ၆၈၀။ သည္သင္တန္းတက္ရန္ ဓာတုေဗဒဘာသာ သင္ဖူးရမည္။ မဟုတ္လွ်င္ေတာ့ ေခ်ာင္တစ္ခုခုတြင္ လူမသိသူမသိ ငိုေနရလိမ့္မည္။ သို႔ေသာ္ ECO မ်ားကေတာ့ သိရမည္ေပါ့။ သိေအာင္ ECO သင္တန္းတြင္ သင္ေပးလိုက္သည္။ ယခုေတာ့ အရွည္မေရးေတာ့ပါ။ ေနာက္ အလ်ဥ္းသင့္မွ ေဆာင္းပါးတစ္ပုဒ္ ထပ္ေရးပါမည္။

ပိုးမႊားေကာင္မ်ား ထိန္းသိမ္းေရး (Pest pollution control)

ECO လုပ္ငန္းတာ၀န္မ်ား၏ ျခင္၊ ယင္၊ ၾကြက္၊ ပိုးဟပ္ စသည့္ အေကာင္ပေလာင္မ်ား ထိန္းသိမ္းေရးလည္း ပါ၏။ ျခင္မေပါက္ေစရန္ ေရမ၀ပ္ေအာင္လုပ္ပါ။ ၀ပ္သည့္ေရမ်ားကို ေဆးျဖန္းပါ။ ထိုအလုပ္အတြက္ သင့္ေဘာ့စ္ကို pest control ငွားခိုင္းပါ။ သူတို႔က ပံုမွန္ေဆးျဖန္းျခင္း စသည္ လုပ္ေပးပါလိမ့္မည္။ ယင္မလာေအာင္ အစားအေသာက္အၾကြင္းအက်န္ မ်ားကို ေန႔စဥ္စြန္႔ပစ္ပါ။ အမိႈက္ပံုးမ်ားကို အၿမဲဖံုးထားပါ။ ၾကြက္တြင္းမ်ား၊ ၾကြက္လမ္းမ်ားရိွမရိွ အၿမဲစစ္ေဆးပါ။ ေတြ႔လွ်င္ pest control ကိုအေၾကာင္းၾကားၿပီး ရွင္းပါ။ (ကိုယ့္ဘာသာ ၾကြက္မိလွ်င္ေတာ့ အေရဆုတ္၊ ရင္ခဲြ၊ ဆားနယ္၊ မီးကင္ၿပီး ဘီယာႏွင့္ ၿမီးႏိုင္ပါသည္။)

အလုပ္သမားမ်ား၏ က်န္းမာေရး (Environmental Health)

ထိုအထဲတြင္ အလုပ္သမားမ်ား၏ ေနရာထိုင္ခင္း၊ ျခင္ယင္ေပါက္ဖြားမႈ၊ အစားအေသာက္ ခ်က္ျပဳတ္ျခင္း၊ ထားသိုျခင္း၊ ျပင္ဆင္ျခင္း၊ အိမ္သာစသည္တုိ႔ပါသည္။ ထို႔အတြက္ ျပဌာန္းထားေသာ လမ္းညႊန္ခ်က္မွာ Code Of Practice On Environmental Health ျဖစ္၏။ NEA website download လုပ ဖတ္ၾကပါခင္ဗ်ား။ ဘယ္လိုရွာရမွန္းမသိလွ်င္ေတာ့ ကြ်န္ေတာ့္ကို လက္တို႔လိုက္ပါ။

အထက္တြင္ ကြ်န္ေတာ္အက်ဥ္းမွ်ေရးထားသည္မ်ားကို ေသေသခ်ာခ်ာေလ့လာလိုလွ်င္ ဥပေဒႏွင့္ နည္းဥပေဒမ်ား ရိွပါသည္။ ဥပေဒမွာ Environmental Protection And Management Act ျဖစ္ၿပီး နည္းဥပေဒမ်ားမွာ အတန္မ်ားပါသည္။ ေနာက္ အခ်ိန္ရလွ်င္ ထပ္ေရးပါဦးမည္။ စိတ္၀င္စားသူမ်ား စင္ကာပူ NEA (National Environment Agency) website ႏွင့္ PUB (Public Utility Board) မ်ားတြင္ ဆက္လက္ေလ့လာႏိုင္ပါသည္။

ေတာ္ၿပီဗ်ိဳ႔။ ၁၀ နာရီေက်ာ္သြားၿပီ။ အလုပ္လုပ္လိုက္အံုးမယ္။

ေအးၿငိမ္း

၂၀ ႏို၀င္ဘာ၊ ၂၀၁၄။ ၁၀း၀၉ နာရီ

No comments: