Sunday, April 6, 2014

လုပ္ငန္းခြင္ မေတာ္တဆမႈမ်ား (၁)

(၁)

ယခု ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ကား အလုပ္ခြင္မေတာ္တဆမႈ အေတာ္ျဖစ္ေသာႏွစ္ ျဖစ္၏။ မႏွစ္ကလည္း ျဖစ္ခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ သည္ႏွစ္ေလာက္မမ်ားပါ။ ထိုအခါ ထို လုပ္ငန္းခြင္မေတာ္တဆမႈမ်ားအတြက္ အဓိကတာ၀န္ရိွေသာ MOM (Ministry of Manpower) မွာ ေခါင္းေျခာက္ရေတာ့သည္။ ဟုိသင္းၾကပ္လုိက္၊ သည္သင္းၾကပ္လိုက္၊ ပေရာဂ်က္ေတြ လုိက္စစ္ေဆးလိုက္ ႏွင့္ အေတာ္ အလုပ္ရႈပ္ေလ၏။ ထို႔အတြက္ သူတို႔ႏွင့္တုိက္ရိုက္ပတ္သက္ေနေသာ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔မွာလည္း ေမာင္မင္းႀကီးသားမ်ား အခ်ိန္မေရြး ေပါက္ခ်လာႏိုင္ေသာေၾကာင့္ ၂၄ နာရီ တပ္လွန္႔ထားရ၏။
၂၀၁၃ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ၊ MOM ၏ ထုတ္ျပန္ေၾကျငာခ်က္၌ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ပထမႏွစ္၀က္တြင္ လုပ္ငန္းခြင္ မေတာ္တဆမႈေၾကာင့္ ေသဆံုးမႈ ၂၅ မႈ ရိွၿပီး ယမန္ႏွစ္ ဤအခ်ိန္ႏွင့္ႏႈိင္းယွဥ္ပါက တစ္မႈေလ်ာ့နည္းသည္၊ အငယ္စား မေတာ္ တဆမႈမ်ားမွာ ၅၀၂၉ မႈရိွၿပီး ယမန္ႏွစ္ကျဖစ္ခဲ့ေသာ အမႈေပါင္း ၅၁၆၀ ထက္ပိုေလ်ာ့သြားသည္၊ သို႔ေသာ္ အျပင္းစား မေတာ္ တဆမႈမ်ားမွာမူ ၂၅၇ မႈရိွၿပီး ယမန္ႏွစ္ကျဖစ္ခဲ့ေသာ အမႈေပါင္း ၂၅၅ မႈထက္ အနည္းငယ္ပိုလာသည္ ဟု ေဖာ္ျပခဲ့၏။
မေတာ္တဆမႈဆိုသည္မွာ မျဖစ္မီက ႀကိဳတင္ကာကြယ္ရတာျဖစ္သည္။ ျဖစ္ၿပီးမွဆို ဘာလုပ္လုိ႔ရပါမည္နည္း။ သို႔ေသာ္ လူ႔သဘာ၀အရ ဟာကြာ၊ ငါဒီလိုလုပ္လာတာ ေဟာသည္မွာၾကည့္၊ အံတိုေနၿပီ။ ဘာမွမျဖစ္လို႔ မင္းမ်က္စိေရွ႔မွာ အေကာင္းသား အမြန္သားႀကီးရိွေနတာမဟုတ္လားကြ ဟု ေခါင္းမာသည္။ ေျပာစကား၊ ဆိုစကား နားမေထာင္။ ျဖစ္ေတာ့မွ အမယ္ေလး၊ ဘေလးႏွင့္။
Occupational Safety (လုပ္ငန္းခြင္မေတာ္တဆမႈ) ဟူသည္ အသက္ သို႔မဟုတ္ လူ႔ခႏၶာကိုယ္အစိတ္အပိုင္းမ်ားႏွင့္ တုိက္ရိုက္ပတ္သက္ေနေသာအရာ ျဖစ္၏။ အခ်ိဳ႔က safety ဆိုလွ်င္ ႏွာေခါင္းရံႈ႔ခ်င္ၾကေသးသည္။ ရံႈ႔ပါ၊ ရံႈ႔ပါ။ ျပဳတ္က် ေသေတာ့မွ မ်က္ရည္ေလး စမ္းစမ္း၊ စမ္းစမ္းမလုပ္ပါႏွင့္။
ယခု ကြ်န္ေတာ္ စုေဆာင္းရသမွ် သတင္းပလင္း အခ်က္အလက္မ်ားကို အေျခခံကာ လက္ေတြ႔မွရေသာ ဗဟုသုတ မ်ားျဖင့္ သည္မေတာ္တဆမႈမ်ား အဘယ္ေၾကာင့္ျဖစ္ရသည္၊ မည္ကဲ့သို႔ကာကြယ္ႏိုင္သည္ စသည္တို႔ကို ေ၀ဖန္သံုးသပ္ တင္ျပပါမည္။ ဤကိစၥကို ပိုၿပီးအေသးစိတ္သြားလွ်င္ Case study ျဖစ္ႏိုင္သည္။ သို႔ေသာ္ case study လုပ္ရန္ ေငြလုိသည္၊ လူအင္အားလိုသည္၊ အခ်ိန္လိုသည္၊ နည္းပညာလိုသည္။ ယခု ကြ်န္ေတာ္ေျပာျပမည္မွာ သည္ မေတာ္တဆမႈမ်ားျဖစ္ရတာ ဘာေၾကာင့္ျဖစ္ႏုိင္သည္၊ ဘယ္လို အကာအကြယ္အတားအဆီးမ်ားလုပ္လွ်င္ သည္ကဲ့သို႔ မျဖစ္ေအာင္ ကာကြယ္ႏုိင္မည္ စသည္တို႔ကို ကြ်ႏ္ုပ္ ဉာဏ္မီသေလာက္ ေရးသားေဖာ္ျပလိုက္ျခင္း ျဖစ္သတည္း။

၂။ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ဒုတိယႏွစ္၀က္တြင္ျဖစ္ခဲ့ေသာ မေတာ္တဆမႈမ်ား


၁။ Fatal accident at Novena Ville


ဇြန္လ ၆ ရက္၊ ၂၀၁၃ ရက္ေန႔က Novena Ville ရိွ ေလးထပ္အေဆာက္အအံုတစ္ခုကို ၿဖိဳဖ်က္ေနစဥ္ ေျမတူးစက္ (excavator) ၿပိဳက်၍ စက္ေမာင္းသူ ေသဆံုးခဲ့သည္။ ေသဆံုးသူမွာ အသက္ ၅၀ ေက်ာ္ စင္ကာပူႏုိင္ငံသား တရုတ္ ျဖစ္၏။ အဘယ္ေၾကာင့္ျဖစ္ရသည္ကို သတင္းမ်ားတြင္ အတိအက်ေဖာ္ျပမထားပါ။
            ပံုကိုၾကည့္၍ ျဖစ္ႏုိင္ေခ်ရိွသည္ကို ခန္႔မွန္းရလွ်င္ ေက်ာက္ခဲြစက္သည္ အေဆာက္အဦကို ၿဖိဳဖ်က္ရန္ ေျမေအာက္ခန္း အေပၚ၌ေနကာ ကြန္ကရိခဲြေနစဥ္ ၾကမ္းျပင္ကြ်ံက်ျခင္း ျဖစ္ႏိုင္သည္။ (ဤေက်ာက္ခဲြစက္မွာ ေျမတူးစက္မွ ေျမေကာ္သည့္ခြက္ ကို ျဖဳတ္ကာ ေက်ာက္ထိုးခဲြသည့္ တူတပ္ထားျခင္းျဖစ္၏။) သို႔မဟုတ္ ေက်ာက္ခဲြစက္မဟုတ္ဘဲ ခဲြၿပီးသားေက်ာက္တံုးမ်ားကို ရွင္းထုတ္ေနသည့္ ေျမေကာ္စက္လည္း ျဖစ္ႏုိင္သည္။ အနီး၌ ေက်ာက္စထည့္သည့္ ဇလားႀကီးေတြ႔ရသျဖင့္ ေက်ာက္မႈန္မ်ား ကို ရွင္းေနတာ ျဖစ္ပါမည္။ ေက်ာက္ခဲြစဥ္ကဒဏ္ေၾကာင့္ ၿပိဳလုနီးနီးျဖစ္ေနေသာ ၾကမ္းခင္းမွာ ေျမတူးစက္ အေလးခ်ိန္ကို မခံႏိုင္ပဲ ကြ်ံက်တာျဖစ္မည္။
            အေဆာက္အဦတစ္ခုကို ၿဖိဳဖ်က္ရာတြင္ ကြန္ကရိနံရံ၊ ၾကမ္းခင္း၊ ယက္မ စသည္တို႔ကိုခဲြရန္ ေက်ာက္ခဲြစက္ သံုးရ သည္။ အလြန္မာလွေသာ ကြန္ကရိနံရံကို စက္တူျဖင့္ အသားကုန္ထိုးခဲြရတာ ျဖစ္သည့္အတြက္ ေက်ာက္ခဲြျခင္းသည္ အလြန္ဆူညံလွသလို တုန္ခါမႈလည္း အလြန္မ်ား၏။ ထုိတုန္ခါမႈေၾကာင့္ လက္ရိွအေဆာက္အအံု၏ တည္ရိွမႈအေနအထား ပ်က္ျပားသြားႏိုင္သလို အနီးပတ္၀တ္၀န္းက်င္မွ အေဆာက္အအံုမ်ားကိုလည္း ထိခိုက္ႏိုင္သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ အေျခအေနကို လိုက္၍ အေဆာက္အဦတစ္ခု ၿဖိဳဖ်က္ေတာ့မည္ဆိုလွ်င္ ထိုၿဖိဳဖ်က္ျခင္းေၾကာင့္ အေဆာက္အဦမ်ားအေပၚ မည္ကဲ့သို႔ အက်ိဳး သက္ေရာက္ႏိုင္သည္ကို တြက္ခ်က္အတည္ျပဳေပးရသည္။ လိုအပ္လွ်င္ ေထာက္မ်ားျဖင့္ က်ားကန္ေပးရမည္။
            ယမန္ႏွစ္က အေပၚထပ္တြင္ ေက်ာက္ခဲြစက္ျဖင့္ ခဲြေနစဥ္ ၾကမ္းျပင္မ်ား အဆင့္ဆင့္ ၿပိဳက်ကာ ေက်ာက္ခဲြစက္ႀကီး တစ္ခုလံုး ေျမညီထပ္ထိ ေရာက္ခဲ့ဖူးၿပီ။ ထို႔ေၾကာင့္ အထပ္ျမင့္တိုက္မ်ား၌ အေပၚလႊာမ်ားကို ၿဖိဳဖ်က္လွ်င္ ေအာက္လႊာမ်ား၌ ေထာက္မ်ား (prop) ေထာက္ေပးရသည္။ ေထာက္အရြယ္၊ မည္သည့္ေနရာမ်ား၌ မည္မွ်မ်ားမ်ားေထာက္ရမည္ စသည္တို႔ကို PE (Professional Engineer) က တြက္ခ်က္ေပးသည္။
            ကြ်န္ေတာ္လုပ္ခဲ့သည့္ ၿပီးခဲ့ေသာပေရာဂ်က္က ယခင္ရိွၿပီးသား အေဆာက္အဦေဟာင္း (Kallang Bahru Complex) ကို ျပင္ကာ၊ ျဖည့္ကာ (A&A work – Alteration and Additional) အသစ္ျပန္ေဆာက္ျခင္း (CT Hub) ျဖစ္သည္။ ထိုအခါ လက္ရိွ ၉ ထပ္အေဆာက္အဦမွ ၾကမ္းခင္းမ်ား၊ ယက္မမ်ား (beams)၊ တိုင္မ်ား (columns) ကို ခဲြစိတ္၊ ၿဖိဳဖ်က္ရေသာ အလုပ္မ်ားစြာပါသည္။ ထို႔အတြက္ ၿဖိဳဖ်က္ျခင္း (demolition) ကန္ထရိုက္တာမွာ Aik Sun ျဖစ္၏။
            သူတို႔က ၀ါရင့္၊ သမၻာရင့္ အဖ်က္သမားမ်ား ျဖစ္၏။ အခ်ိဳ႔မွလြဲ၍ အားလံုးလိုလိုမွာ အဖိုးႀကီးမ်ားခ်ည္း ျဖစ္၏။ ကိုယ့္ အလုပ္ကိုကုိယ္ အားထည့္ကာ စိတ္ပါလက္ပါ လုပ္ၾကသူမ်ား ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ လုပ္သက္ ဆယ္ႏွစ္အထက္ရိွေနၿပီ ျဖစ္သျဖင့္ ေခါင္းမာသည္။ အထက္တြင္ ေျပာခဲ့သလို ေဟ့ေကာင္၊ ငါတို႔ဖ်က္လာတာ အံခြေနၿပီ ဆုိေသာ အတန္းအစားထဲမွ ျဖစ္၏။
            ဆိုေတာ့ ေအာက္တြင္ေထာက္ရမည့္ ေထာက္မ်ားကို ပီအီးဒီဇိုင္း၌ ျပထားသလို အျပည့္မေထာက္၊ ၾကားထဲမွ တုိင္မ်ားကို ေဖ်ာက္ထားသည္။ သို႔ေသာ္ သူတို႔က ကိုယ့္အေဖေလာက္ရိွေနၿပီဆိုေတာ့ သေဟာက္သဟာ မလုပ္ခ်င္သျဖင့္ အႏုနည္းႏွင့္ စည္းရံုးရ၏။ ဒီေနရာေလးေတာ့ ေထာက္ပါကြာ၊ ဒီတည့္တည့္မွာ ေက်ာက္ခဲြစက္ရပ္မွာမို႔ အင္မတန္ အႏၱရာယ္မ်ားတယ္။ ျဖစ္လိုက္ရင္ မသက္သာဘူး ဆိုေတာ့ သူတို႔ကလည္း လုပ္ေပးပါသည္။ သို႔ေသာ္ ျဖတ္လမ္းႏွင့္ ျဖစ္၏။ ေနရာတိုင္း ေထာက္မ်ားေထာက္မည့္အစား သစ္သားတန္းခံကာ သံုးေနရာေလာက္မွ ေထာက္သည္။ မရိွတာထက္စာလွ်င္ ေတာ္ေသးတာေပါ့ဟု အသာၾကည့္ေနရ၏။
            မေတာ္တဆမႈဟူသည္ လူမ်ားအရဲကုိးသျဖင့္ ျဖစ္သည္။
            ထုိအထဲတြင္ မိတ္ေဆြကိုယ္တိုင္လည္း ပါပါလိမ့္မည္။ မည္သို႔ပါသနည္း။
            မိတ္ေဆြ မီးနီခါနီး လမ္းကို အတင္းျဖတ္ေျပးဖူးပါသလား။ (ဟာ၊ ေျပးတာေပါ့၊ ဘာရမလဲ၊ ေန႔တိုင္းလိုကို ေျပးတာ။)
            ရထားတံခါးပိတ္ခါနီး အတင္းေျပးတက္ဖူးပါသလား။ (ဟီဟိ၊ မၾကာခဏတက္ဖူးတယ္၊ စီးတီးေဟာ MRT မွာ)
            ဤမီးပြိဳင့္ကို ခဏေစာင့္လိုက္လွ်င္ အခ်ိန္မည္မွ်ပိုကုန္သြားမည္ေၾကာင့္ အတင္းျဖတ္ေျပးရတာပါနည္း။ ဤကဲ့သို႔ အတင္းေရာ၊ အဓမၼပါ ျဖတ္ေျပးရေလာက္ေအာင္ အဘယ္ေသေလာင္းေပ်ာက္၀ အေရးတႀကီးကိစၥမ်ား ရိွေနပါသနည္း။
            ဘာအေရးတႀကီးကိစၥမွ မရိွပါ။ ျဖတ္ေျပးခ်င္လို႔ ေျပးတာသာ ျဖစ္ပါသည္။ ဤသည္မွာ လူ႔သဘာ၀ျဖစ္၏။
            ထို႔ေၾကာင့္ လူဟူသည္ ျဖစ္ခါမွျဖစ္ကေရာ၊ အရဲစြန္႔ၾကသည္ခ်ည္း (risk) ျဖစ္၏။
            အရဲစြန္႔သည့္အတြက္ accident ျဖစ္ရသည္။
            ထို႔ေၾကာင့္ accident မျဖစ္ရန္ တစ္ခုတည္းေသာ နည္းလမ္းမွာ don’t take the risk. အရဲမကိုးပါႏွင့္။ Safe Work Procedure တြင္ေဖာ္ျပထားသည္တို႔ကို ဦးစြာ ပံ့ပိုးေပးပါ။ ေနာက္ၿပီးမွ အလုပ္လုပ္ပါ။

၂။ ၂ ၾသဂုတ္လ၊ ၂၀၁၃            ဤသတင္းမွာ WSH Council, Safety Bulletin မွ ျဖစ္၏။ မည္သည့္ေနရာတြင္ မည္သူ၊ မည္ကဲ့သို႔ျဖစ္သည္ဆိုျခင္း ကို တိတိက်က်ေဖာ္ျပမထားပါ။ ေဆာက္လုပ္ဆဲ ၆ ထပ္တြင္ ေကာ္လံကို ကြန္ကရိေလာင္းရာ ယိုသျဖင့္ တက္ျပင္ရာမွ ျပဳတ္က်ေသျခင္း ျဖစ္သည္ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။
            ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းခြင္၌ လူအေသအေပ်ာက္အမ်ားဆံုးမွာ အျမင့္မွျပဳတ္က်ျခင္းျဖစ္၏။ ျဖစ္ႏိုင္သည္မွာ ယခု ကြန္ကရစ္ေလာင္းေနေသာ တိုင္သည္ အေဆာက္အဦအျပင္ဘက္ဆံုးမွ တိုင္ျဖစ္မည္။ တိုင္ကို ကြန္ကရိေလာင္းရန္ ေကာ္လံ ေဖာင္၀ပ္ ဆင္ရသည္။ ထိုေကာ္လံေဖာင္၀ပ္ဆင္ရာတြင္လည္း သည္အတိုင္း တက္ဆင္ၾကသည္။ သိပ္မျမင့္ေတာ့ ဘယ္သူမွ ဂရုမထား။ အေဆာက္အဦအတြင္းပိုင္း၌ရိွေသာ တိုင္မ်ားဆိုလွ်င္ အေၾကာင္းမဟုတ္။ မေတာ္ ျပဳတ္က်ေတာင္ ၾကမ္းျပင္ေပၚ က်မည္။ သို႔ေသာ္ အေဆာက္အဦအစြန္း၌ရိွေသာ တိုင္မ်ားဆိုလွ်င္ေတာ့ အလြန္သတိထားရန္ လိုသည္။ က်လွ်င္ ၾကမ္းေပၚ က်ဘို႔ထက္ ဟို႔ ေျမျပင္ေပၚ တုိက္ရိုက္ျပဳတ္က်ဘို႔ မ်ားသည္။ ဤသို႔ျပဳတ္က်သည္ဆိုလွ်င္ေတာ့ ေသဘို႔ကလဲြၿပီး အျခားလမ္း မျမင္။
            သည္ေတာ့ အေပၚတက္ၿပီဆိုကတည္းက အသက္ကယ္ ကိုယ္သိုင္းႀကိဳး (Full body harness) ၀တ္ဆင္ထားရန္ လို၏။ ကိုယ္သုိင္းႀကိဳးမွ ခ်ိတ္ကို ေဖာင္၀ပ္တြင္ခ်ိတ္ထားလွ်င္ ျပဳတ္က်သည့္အခါ ထိုကိုယ္သိုင္းႀကိဳးက သင့္အသက္ကို ကယ္လိမ့္မည္။
            ယခု က်ေသသည့္အလုပ္သမားမွာ ကြန္ကရိေလာင္းေနခ်ိန္ဆိုေတာ့ ကိုယ္သိုင္းႀကိဳး ၀တ္မထား။ ထို႔ေၾကာင့္ ေကာ္လံေဖာင္၀ပ္ ယိုသည္ဆုိေတာ့ သည္အတိုင္း တက္ျပင္ျခင္းျဖစ္သည္။ ကိုယ္သိုင္းႀကိဳးယူဘို႔ ၆ ထပ္ကေန ေအာက္ျပန္ မဆင္းခ်င္ေတာ့။ ကြန္ကရိေလာင္းေနတာဆိုေတာ့ ေဖာင္၀ပ္ကို ေရစိုခ်င္စိုေနပါမည္။ ေရစိုေတာ့ ေခ်ာမည္။ ဖိနပ္ကလည္း ေရစို၊ ေဖာင္၀ပ္ကလည္း ေခ်ာဆိုေတာ့ ျပဳတ္က်မည္။ ကိုယ္သိုင္းႀကိဳး၀တ္မထားေတာ့ ေအာက္ကို တိုက္ရိုက္က်သည္။ ၆ ထပ္ကေနျပဳတ္က်တာ မေသဘဲ ခံႏိုင္ရိုးလား။
            သည္လိုလုပ္တာ အဲသည္တစ္ေနရာတည္းမဟုတ္ပါ။ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမွန္သမွ် သည္အတိုင္းခ်ည္း မွတ္ပါ။ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔ဆိုဒ္မွာေရာ တဲ့။ သိပ္ရိွသေပါ့ဗ်ာ။ ရိွလုိက္သမွ ရိွရိွ၊ ရိွရိွနဲ႔ေတာင္ ျမည္ေနေသး။ ေအာက္မွာ ကြ်န္ေတာ္ ရုိက္ထားတဲ့ ဓာတ္ပံုကိုၾကည့္ပါ။ ေျမညီထပ္ကေန zoom ဆဲြရုိက္ထားတာဆုိေတာ့ ၀ါးေနသည္။ 


            Safety harness ၀တ္ထားတာ ေတြ႔ပါလိမ့္မည္။ သို႔ေသာ္ ခ်ိတ္ ခ်ိတ္မထား။ ေအာက္တည့္တည့္ကသြားၿပီး အယုတၱ၊ အနတၱေတြႏွင့္ ကိုင္တုပ္လိုက္မွ ခ်ိတ္သည္။ ျပဳတ္မက်လို႔ေပကပဲ။ အဲသည္ ၃ ထပ္ကသာ ျပဳတ္က်လို႔ကေတာ့ စိနတိုင္းျပည္ ကို ေလယာဥ္လက္မွတ္၀ယ္စရာမလိုဘဲ ျပန္ေရာက္သြားလိမ့္မည္။
            လက္ကို ဒါးခုတ္မိလွ်င္ လက္ျပတ္ရံုသာရိွမည္။ မ်က္မွန္မတပ္လို႔ မ်က္လံုးထဲသံစ၀င္လွ်င္ မသကာ မ်က္စိကန္းရံု ရိွမည္။ သို႔ေသာ္ အျမင့္မွျပဳတ္က်သည္ဆုိလွ်င္ေတာ့ နိမ့္နိမ့္ေလးကျပဳတ္က်လွ်င္ပင္ အက်မေတာ္ ေသတတ္သည္။ မႏွစ္က ဓာတ္တိုင္မွ မီးသီးတက္လဲေသာ အလုပ္သမားတစ္ေယာက္ ၂.၆ မီတာအျမင့္ရိွေသာ ေလွခါးေပၚမွ ျပဳတ္က်သည္။ ၂.၆ မီတာ ဆိုသည္မွာ လူႀကီးလက္ခုပ္တစ္ေဖာင္စာ သာသာေလာက္ပဲ ရိွသည္။ ဘာမွ ျမင့္တာမဟုတ္။ သို႔ေသာ္ ေလွခါးလဲက်ေတာ့ ေခါင္းႏွင့္ ကြန္ကိတံုးႏွင့္ေဆာင့္မိကာ ေသလုေမ်ာပါးျဖစ္သည္။
            ခ်စ္စရာေကာင္းေသာ သူေဌးက ေကာင္ေလးကို လမ္းေဘး ပစ္ထားလိုက္သည္။ ေနာက္ေတာ့ ေသသြားသည္။ သူေဌးလည္း အဖမ္းခံရ၏။ 

၃။ ၂၂ စက္တင္ဘာ၊ ၂၀၁၃

၂၂ စက္တာဘာ၊ ၂၀၁၃ ေန႔က Caldecott MRT interchange တည္ေဆာက္ေရး လုပ္ငန္းခြင္အတြက္ ေတာရွင္း ရင္း သစ္ပင္ကို ေျမတူးစက္ႏွင့္ လွဲရာ ေျမတူးစက္ေပၚသစ္ပင္ပိ၍ အသက္ ၃၆ ႏွစ္ရိွ ဂူေန႔စ္ကာရန္ဆိုသူ အိႏိၵယ အလုပ္ သမားကေလး ေသဆံုးခဲ့ရသည္။ သစ္ပင္ပိ၍ စက္ေမာင္းခန္းအတြင္း ပိညပ္ေနေသာ ခႏၶာကိုယ္ကို ၂ နာရီၾကာေအာင္ ထုတ္ ယူခဲ့ရသည္။
 သစ္ပင္မွာ Caldecott MRT အနီး ေသာ္မဆင္လမ္းေဘး၌ ရိွၿပီး ၁၀ မီတာျမင့္၍ လံုးပတ္ ၁.၅ မီတာရိွ၏။ ေသဆံုးသူ သည္ အျခားလုပ္ေဖာ္ကိုင္ဘက္ ၃ ဦးႏွင့္အတူ ထိုသစ္ပင္ကိုလွဲရန္ ေအာက္ေျခတစ္၀ိုက္ရိွ ေျမမ်ားကို တူးဆြေနစဥ္ အျမစ္ကြ်တ္၍ ၎အေပၚလဲက်ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ အျခားသံုးဦးမွာ ကိုယ္လြတ္ရုန္းေျပးႏိုင္ခဲ့ေသာ္လည္း စက္ေမာင္းခန္းအတြင္း ရိွေနသူ ၎မွာ မေျပးႏိုင္ဘဲ သစ္ပင္ပိခဲ့ျခင္းျဖစ္၏။
ဂူေန႔စ္ကာရန္မွာ အိႏၵိယႏိုင္ငံ၊ တမီနာဒူးမွျဖစ္ၿပီး ေသဆံုးခ်ိန္တြင္ ဇနီးႏွင့္ သမီးႏွစ္ေယာက္က်န္ခဲ့သည္။


            သစ္ပင္လွဲရာတြင္ အေပၚပုိင္းမွ အကိုင္းငယ္မ်ားကို ဦးစြာခ်ိဳင္၊ ထို႔ေနာက္မွ အကိုင္းႀကီးမ်ားကို ခ်ိဳင္၊ ေနာက္ဆံုးက်မွ တစ္ပင္လံုးလွဲဟု အဆင့္ဆင့္ လုပ္ရမည္မဟုတ္ပါလား။ အခု ခပ္လြယ္လြယ္ တစ္ပင္လံုးလွဲခ်လိုက္ေတာ့ လူပါလဲေရာ မဟုတ္လား။ (သစ္ပင္ေစာင့္ ရုကၡစိုးက ေသာက္ျမင္ကပ္လို႔ ဖေနာင့္နဲ႔ေပါက္လုိက္တာ ေနမွာေပါ့ဗ်ာ ေနာ။)

၄။ Silversea Condo fatal accident

            ကြ်န္ေတာ္ safety officer အလုပ္စ၀င္ေတာ့ ဘာ ေဆာက္လုပ္ေရးအေတြ႔အႀကံဳမွရိွတာမဟုတ္။ ထို႔အတူ safety ဆိုတာကိုလည္း ယခင္က တင္းျပည့္ၾကပ္ျပည့္ တစ္ခါမွ မလုပ္စဖူး။ ECC project တံုးက ကုိယ့္ဆီေရာက္လာသည့္ safety coordination မ်ား ေသာက္သံုးမက်၍ ရိွသမွ် စာရြက္စာတမ္းမ်ား အကုန္လုပ္ခဲ့ရသျဖင့္ paper work ျပင္တာေတာ့ ေသေသခ်ာခ်ာ ရင္းရင္းႏွီးႏွီးသိသည္။ သို႔ေသာ္ လက္ေတြ႔လုပ္တာကေတာ့ ခုမွ နဖူးေတြ႔၊ ဒူးေတြ႔ ေတ႔ြရျခင္း ျဖစ္၏။ ဆိုေတာ့ အစစ အကုန္ေလ့လာ သင္ယူေနရသည္။
            သည္ေတာ့ ECC project တြင္ လုပ္ခဲ့စဥ္က ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ Grootint ကုမၸဏီတြင္ အတူလုပ္ခဲ့ဖူးေသာ safety officer ျဖစ္သူ Terence တို႔ ဆိုဒ္ကို သြားေလ့လာသည္။ သူတို႔ဆိုဒ္က မရင္းပရိဒ္ရိွ Silversea Condo ေဆာက္လုပ္ေရး ျဖစ္သည္။ သည္တံုးကေတာ့ ေနာက္တစ္ႏွစ္ေလာက္ၾကာရင္ သည္တိုက္ေပၚက တစ္ေယာက္ေယာက္ ျပဳတ္က်ေသမယ္ ဆိုတာ မသိခဲ့။


             အထက္ပါဓာတ္ပံုရိွ အစိမ္းႏုေရာင္ရဲႏွစ္ဦး၏ ဘယ္ဘက္အစြန္ဆံုး၊ ခေမာက္အျပာေဆာင္းကာ လက္ညိႈးထိုးျပေနသူ မွာ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔မိတ္ေဆြႀကီး Terence ျဖစ္၏။
၂၆ စက္တင္ဘာ၊ ၂၀၁၃ ေန႔၌ ဘန္းဂလားကုလားေလးမွာ အေဆာက္အဦျပင္ပမွေန၍ ျပဴတင္းေပါက္တပ္ဆင္ေသာ အလုပ္ကိုလုပ္ေနစဥ္ အထပ္ ၂၀ အျမင့္မွ ျပဳတ္က်ေသခဲ့သည္။ သူတို႔ကေတာ့ ျငမ္းစင္ၿပိဳက်ျခင္းျဖစ္သည္ ဆုိ၏။
သို႔ေသာ္ ပံုထဲ၌ မည္သည့္ ျငမ္းစင္မွ မေတြ႔မိပါ။ မည္သို႔ျဖစ္ရသည္ကို ကြ်န္ေတာ္ ေသေသခ်ာခ်ာမသိပါ။


            အေဆာက္အဦျပင္ပတြင္ လုပ္ရေသာအလုပ္မ်ားမွာ အလြန္အႏၱရာယ္မ်ားလွသည္။ အေဆာက္အဦ အျပင္ဘက္ မ်က္ႏွာျပင္ကို ေဆးသုတ္ျခင္း ျပတင္းေပါက္ဆင္ျခင္း၊ ေၾကြျပား၊ မွန္စသည္တို႔တပ္ဆင္ျခင္းမ်ားအတြက္ ဂြန္ဒိုလာ၊ Mast climber စသည္တို႔ သံုးတတ္သည္။

 

            Mast Climber ႏွင့္ Gondola မ်ားသံုးလွ်င္ သတ္မွတ္ထားေသာ လူအေရအတြက္သာ ထိုပလက္ေဖာင္းမ်ားေပၚတြင္ ရိွပါေစ။ အသက္ကယ္ႀကိဳး (life line) ကို လိုက္ပါေသာလူဦးေရအလိုက္ ထားေပးရမည္။ ဥပမာ - လူသံုးဦးလုိက္လွ်င္ အသက္ကယ္ႀကိဳး သံုးေခ်ာင္းဆင္ေပးထားရမည္။ အသက္ကယ္ႀကိဳးတစ္ေခ်ာင္းလွ်င္ လူတစ္ေယာက္သာ သံုးရမည္။ ထို ဂြန္ဒိုလာ/mast climber ေပၚတြင္ရိွေနသေရြ႔ ကိုယ္သိုင္းႀကိဳး (safety harness) ကို fall arrestor ႏွင့္ အသက္ကယ္ႀကိဳးတြင္ ခ်ိတ္ထားရမည္။ ဂြန္ဒိုလာ/mast climber ေပၚမွ အေဆာက္အဦေပၚသို႔ ခုန္ကူးျခင္း မည္သည့္အခါမွ မလုပ္ရ။
            ဂြန္ဒိုလာ/mast climber အသံုးျပဳမည့္သူမ်ားအား အသံုးျပဳပံုကို ေသေသခ်ာခ်ာ သင္ၾကားျပသေပးထားရမည္။ ဂြန္ဒိုလာ/mast climber ကို တစ္လတစ္ခါ ပံုမွန္စစ္ေဆးရမည္။ အသံုးျပဳသည့္အခါတိုင္း ဂြန္ဒိုလာ/mast climber ကို ေသေသခ်ာစစ္ေဆးရမည္။ အလုပ္ၿပီးသည့္အခါ မည္သည့္ လက္နက္ကိရိယာ၊ အမႈိက္သရိုက္မွ ဂြန္ဒိုလာ/mast climber ၏ working platform ေပၚတြင္ မထားခဲ့ရ။ အားလံုး ေသခ်ာစြာ သန္႔ရွင္းခဲ့ရမည္။

၅။ Crane collapse at National Art Gallery site


            ေနာက္တစ္ခုမွာ ျမန္မာတို႔စုေ၀းရာ ပင္နင္ဆူလာပလာဇာႏွင့္ မလွမ္းမကမ္း၊ ၿမိဳ႔ေတာ္ခမ္းမေဘး၊ National Art Gallery ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းခြင္၌ ၃၀ စက္တင္ဘာ ၂၀၁၃ ေန႔က ကရိန္းလဲၿပိဳမႈျဖစ္၏။ ၂ ေယာက္ေသၿပီး ၃ ေယာက္ အျပင္းအထန္ ဒဏ္ရာရသည္။ 


            မိန္းကန္ထရိုက္တာမွာ Takanaka ျဖစ္၏။ ျဖစ္ပံုမွာ ကရိန္းေနာက္တြင္ ဆဲြထားေသာ counter balance weight ကြန္ကရစ္တံုးမ်ား ျပဳတ္က်ၿပီး ျငမ္းစင္တခ်ိဳ႔ၿပိဳက်ျခင္းျဖစ္၏။ (ေအာင္မေလးဗ်ဳိ႔၊ ကရိန္းမွာဆဲြထားတဲ့ တခ်ိဳ႔တံုးႀကီးေတြဆို ၁ တန္၊ ၂ တန္ေလာက္ေလးတဲ့ဟာႀကီးေတြ။ တုိက္ရိုက္မ်ားပိလိုက္လို႔ကေတာ့ ျငဳပ္ဆံုထဲ ထည့္ေထာင္းတာထက္ဆိုးလိမ့္မည္။ အရိုးအသားေတာင္ရွာလို႔ရမွာမဟုတ္။)
            သည္ဟာကေတာ့ အကုသိုလ္ကံ အတံုးလိုက္၀င္တာလို႔ပဲ ေျပာရေတာ့မည္။ ဘုမသိဘမသိ ေသရျခင္းျဖစ္၏။ ျမတ္စြာဘုရားလက္ထက္ေတာ္က ေကာင္းကင္တြင္ ပ်ံသြားေသာ က်ီးကန္းတစ္ေကာင္။ ေအာက္က လြင့္ပ်ံတက္လာေသာ မီးေလာင္ေနသည့္ ေကာက္ရိုးကြင္း လည္ပင္းစြပ္ကာ ေသခဲ့ရ၏။ ယခင္အတိတ္ဘ၀က ႏြားတစ္ေကာင္ကို လည္ပင္း မီးကြင္းစြပ္ကာ သတ္ခဲ့ေသာ ၀ဋ္ေၾကြးျဖစ္၏။
            သည္သတင္းၾကားေတာ့ ကြ်ႏု္ပ္လည္း မ်က္လံုးျပဴး၊ မ်က္ဆန္ျပဴးႏွင့္ ကရိန္းကန္ထရိုက္တာမ်ားကို ဒေရာေသာပါး ဖံုးဆက္ကာ သူတို႔ ကရိန္းမ်ားကို လာစစ္ခိုင္းရသည္။ ကြ်န္ေတာ္တို႔ဆုိဒ္၌ တာ၀ါကရိန္း သံုးစီးရိွ၏။ ၃၀၀ မွ်ေသာ အလုပ္ သမားမ်ားမွာ ထိုတာ၀ါကရိန္းမ်ားေအာက္၌ အလုပ္လုပ္ေနၾကသည္။ ပေရာဂ်က္အစပိုင္းက ကရိန္းေမာင္းတံ (boom) မွ လူႀကီးတစ္ဖက္စာေလာက္ရိွေသာ အုပ္ေဆာင္းႏွင့္မီးသီးႀကီး တစ္ခါျပဳတ္က်ဖူးသည္။ ျပဳတ္က်သည့္ေနရာႏွင့္ ၅ မီတာခန္႔ ေ၀းေသာေနရာတြင္ အလုပ္သမား ၆ ေယာက္ ေဖာင္၀ပ္ဆင္ေနသည္။ ေသာက္က်ိဳးနဲ၊ ကံႀကီးသီေပလို႔။ အဲဒီအုပ္စုေပၚသာ ျပဳတ္က်လို႔ကေတာ့ တစ္ေယာက္အနည္းဆံုးပဲ။
            မိတ္ေဆြမ်ားခင္ဗ်ား။ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းခြင္ေရာက္လွ်င္ ပထမဆံုး ကရိန္းမ်ားကို ၾကည့္ပါ။ ျဖစ္ႏုိင္လွ်င္ သူတို႔ႏွင့္ ေ၀းရာကိုရွားပါ။ သူတို႔ေအာက္မွာ မျဖစ္မေနလုပ္ရမည္ဆုိလွ်င္ သတိ၀ီရိယႏွင့္ လုပ္ၾကပါ။ ဘယ္အခ်ိန္၊ ဘာျဖစ္မည္ ကို မည္သူမွမသိ။ သတိဆိုတာ ပိုသည္မရိွ။
            ကရိန္းမ်ားႏွင့္ ပစၥည္းမ်ား မ,ေနစဥ္ ထုိေအာက္တြင္ မည္သူမွ ရိွမေနပါေစႏွင့္။ ပစၥည္းမ,သည့္ေနရာကို ၀င္းခတ္ (cordorn off) ထားပါ။ ၀န္ခ်ီလုပ္သားမ်ားမွ အပ မည္သူမွ အ၀င္မခံရ။ အခ်က္ျပသူ (signal man) က ၀ီစီတရႊီရႊီမႈတ္ကာ အခ်က္ေပးရန္ လုိပါသည္။ ၀ီစီမႈတ္သံၾကားလွ်င္ ေ၀းရာသို႔ ေရွာင္ၾကရွားၾကရန္ ႀကိဳတင္ သတင္းေပးထားပါ။
            အဲေလ၊ ေျပာဘို႔ တစ္ခုေမ့သြားတယ္။ ၿပီးခဲ့တဲ့ ၃ လေလာက္က တစ္ခါျဖစ္ေသးတယ္။ ကရိန္းကို ဆားဗစ္လုပ္ဖို႔ တက္သြားတဲ့သူက ခါးမွာ ဂြေတြခ်ိတ္သြားတယ္။ အဲဒီအထဲက ၃၆မမ ဂြႀကီးတစ္ေခ်ာင္းျပဳတ္က်တာ ကံေကာင္းလို႔မေသ၊ သံေခ်ာင္းတို႔အေဖ။ ေျမႀကီးေပၚမွာ အမိႈက္သိမ္းေနတဲ့ ထိုင္းအလုပ္သမားတစ္ေယာက္ အနားကို ျပဳတ္က်တာ။ ဟိုငနဲလဲ ထိတ္ထိတ္ျပာျပာျဖစ္သြား။ မျဖစ္ဘဲ ခံႏိုင္ရိုးလားဗ်ာ။ ေခါင္းေပၚတည့္တည့္သာ က်လို႔ကေတာ့ . . . . ။ 
            ေနပါဦး။ အဲဒီလိုေတြျဖစ္ရေအာင္ ခင္ဗ်ားက အခန္းထဲ အိပ္ငိုက္ေနလို႔လား . . . . လို႔ . . . . အျပစ္တင္မေစာပါႏွင့္ ခင္ဗ်ာ။ အေဆာက္အဦ ၃ ခု (တစ္ခုက ၉ ထပ္၊ တစ္ခုက ၇ ထပ္၊ ေနာက္တစ္ခုက ၈ ထပ္ထိၿပီးသြားၿပီ) မွာ လူ ၃၀၀ ေလာက္ ေနရာအႏွံ႔လုပ္ေနတာ ဘယ့္နဲ႔ လူတိုင္းကို မ်က္ေစ့ေဒါက္ေထာက္ ၾကည့္ေနႏိုင္ပါမတံုးဗ်ာ။ မနက္ပိုင္း တစ္နာရီခဲြေလာက္ ဆိုဒ္ထဲပတ္လိုက္တာနဲ႔ ျပန္လာရင္ လွ်ာထြက္ေနၿပီ။
            ကန္ထရိုက္တာ ၁၅ ခုမွာ သက္ဆုိင္ရာ so call safety ေတြ ရိွပါ့။ ဒါေပမဲ့ဗ်ာ၊ ဥပေဒလြတ္ ခေမာက္အျပာေဆာင္းေပး ထားတာကပဲ။ ဘယ္သူ safety အလုပ္လုပ္သလဲ။ ကြ်န္ေတာ္နဲ႔ ကြ်န္ေတာ့္လက္ေထာက္ႏွစ္ေယာက္ပဲ ေလွ်ာက္စစ္ရတာ ကလား။ ဟုတ္ပါဘူး။ အေျခအေနသိေအာင္ ေျပာျပတာပါ။

၆။ Scaffolding collapses at Braddell Road worksite


၂ ေအာက္တိုဘာလ၊ ၂၀၁၃ ေန႔က တိုးပါးရိုးတြင္ ျငမ္းစင္ၿပိဳက်မႈျဖစ္ခဲ့၏။ တစ္ေယာက္မွ မေသေသာ္လည္း အလုပ္သမား ၇ ေယာက္ ဒဏ္ရာရသည္။ တစ္ေယာက္မွာ အေတာ္ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ခံရသည္။


ျဖစ္ပံုမွာ ဒုတိယထပ္တြင္ ဆင္ထားေသာ တဲြေလာင္းဆဲြျငမ္းစင္ suspended scaffolding ၿပိဳက်ျခင္းျဖစ္၏။ အေၾကာင္းရင္းကို ေသေသခ်ာခ်ာမသိရပါ။
အျမင့္တစ္ေနရာတြင္ အလုပ္လုပ္ရန္အတြက္ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းခြင္၌ ျငမ္းမ်ားကို အနည္းႏွင့္အမ်ား သံုးၾကရသည္။ ျငမ္းအသံုးျပဳရာ၌ အႏၱရာယ္တစ္ခုမွာ ျငမ္းစင္ၿပိဳလဲမႈျဖစ္ပါသည္။ ျငမ္းစင္ထိုးျခင္းအတြက္ သတ္မွတ္ထားေသာ စံႏႈန္းမ်ား ရိွပါသည္။ ျငမ္းစင္ထိုးျခင္းအတြက္ စင္ကာပူမွ ဥပေဒမွာ WORKPLACE SAFETY AND HEALTH (SCAFFOLDS) REGULATIONS 2011 ျဖစ္၏။
            သက္ဆိုင္ရာ Singapore standard ႏွင့္ Code of Practice မ်ားမွာ ေအာက္ပါတို႔ျဖစ္၏။
Ø  CP 14: 1996 Code of practice for scaffolds
Ø  CP 20 : 1999 Code Of Practice For Suspended scaffolds
Ø  SS 280: Part 1: 2006; Specification for metal scaffoldings, Part 1: Frame scaffoldings
Ø  SS 280 : Part 2 : 2009; Specification For Metal scaffoldings, Part 2 : Modular scaffoldings
Ø  SS 311: 2005 Specification for steel tubes and fittings used in tubular scaffolding

ျငမ္းဆင္ျခင္းကို အတည္ျပဳထားေသာ ျငမ္းဆင္သည့္ ကုမၸဏီကသာ ဆင္ရသည္။ ျငမ္းဆင္သူအားလံုးသည္ ျငမ္းဆင္လက္မွတ္ (Metal scaffold erector cert.) ရထားသူမ်ား ျဖစ္ရမည္။ ျငမ္းဆင္ရာတြင္ ျငမ္းဆင္လုပ္ငန္း ႀကီးၾကပ္သူ (Scaffold supervisor) ၏ အနီးကပ္ႀကီးၾကပ္မႈျဖင့္သာ ျငမ္းဆင္ရမည္။
CP20 တြင္ suspended scaffold အမ်ိဳးအစားမ်ားကို Hinged suspended scaffold, Independent suspended scaffold, Multi-level suspended scaffold စသျဖင့္ ေဖာျ္ပထားသည္။ မည္သည့္ suspended scaffold ကိုမဆို ဒီဇုိင္းဆြဲ ထားသည့္အတိုင္းသာ တည္ေဆာက္ရမည္။ ဒီဇိုင္းတြင္ ခံႏိုင္၀န္အား (SWL - Safe Working Load)၊ ျငမ္းစင္ကိုဆဲြထားမည့္ ႀကိဳးတင္းအား (rope tension)၊ ႀကိဳးကုိဖမ္းထားသည့္ေနရာ (anchorage system), ၾကမ္းခင္းႏွင့္ ေဘာင္ (decking and framing), လက္ရမ္းတန္းႏွင့္ ေျခကာျပားမ်ား (guardrail and toeboard) စသည္တို႔ကို တြက္ခ်က္ေဖာ္ျပထားသည္။
ထို႔ေနာက္ စမ္းသပ္စစ္ေဆးၿပီး အသံုးျပဳလို႔ရၿပီျဖစ္ေၾကာင္း လက္မွတ္ထုတ္ေပးသည္။ 
ဤစံႏႈန္းမ်ားအတိုင္းသာ တိတိက်က် လိုက္နာလုပ္ေဆာင္ပါက ျငမ္းစင္ၿပိဳစရာအေၾကာင္းမရိွ။ ျငမ္းစင္ၿပိဳၿပီဆိုေတာ့ စံုစမ္းစစ္ေဆးေရးမ်ား လုပ္မည္။ အကယ္၍ ဥပေဒတြင္ျပဌာန္းထားသည္တို႔ႏွင့္ ၿငိစြန္းပါက ဒဏ္ေငြ ႏွစ္ေသာင္းထိ သို႔မဟုတ္ ေထာင္ဒဏ္ ၂ ႏွစ္ သို႔မဟုတ္ ႏွစ္မ်ိဳးလံုး (ျပစ္မႈအမ်ိဳးအစားေပၚမူတည္၍) ခ်မွတ္ႏိုင္သည္။

 ၇။ ကရိန္းလဲၿပိဳျခင္း


ေအာက္တိုဘာလ ၈ ရက္၊ ၂၀၁၃ ရက္ေန႔က Hougang, Defu Lane 10 တြင္ ခေရာ္လာကရိန္း (crawler crane) လဲၿပိဳမႈျဖစ္ပြားခဲ့သည္။ ထမင္းစားၿပီးခ်ိန္တြင္ ျဖစ္တာဆိုေတာ့ ဆိုဒ္ထဲကို တစ္ေယာက္မွ ျပန္မေရာက္ေသးဟု ထင္၏။ တစ္ေယာက္မွ ဒဏ္ရာမရ။ (ေတာ္ေသးတာေပါ့။) ၿပီးခဲ့သည့္ တစ္ပတ္ေလာက္ကမွ City Hall တြင္ ကရိန္း accident ျဖစ္ခဲ့ ေသးသည္။ ယခု ထပ္ျဖစ္ျပန္သည္ဆုိေတာ့ ဒါ ေပါ့ေသးေသးေလး တြက္လို႔မရပါ။
ခြက်သည္မွာ ကရိန္းေမာင္းသူမ်ားျဖစ္၏။ ကရိန္းေမာင္းသူအေတာ္မ်ားမ်ားမွာ ၀ါရင့္၊ သမၻာရင့္မ်ား ျဖစ္၏။ ငါတို႔ ေမာင္းလာတာ ၾကာၿပီ။ ဘာမွမျဖစ္ဘူး ဟု ေခါင္းမာသူမ်ား ျဖစ္၏။ ေအာက္မွပံုမ်ားမွာ ကြ်န္ေတာ္တို႔ဆိုဒ္မွ ပံုမ်ားျဖစ္သည္။            ပထမတစ္ဦးက out rigger ထုတ္စရာေနရာမရိွဘူး ဟု ဆင္ေျခကန္သည္။ ေနရာမရိွရင္ ရိွတဲ့ေနရာမွာ သြားခ် ဟု ဘုေတာလုိက္မွ ထုတ္၏။ ေနာက္တစ္ဦးကလည္း out rigger ကို ဥပေဒလြတ္ရံု ထုတ္ထားသည္။ မင္း၊ out rigger ကို အျပည့္မထုတ္ရင္ အဲဒီ ဂ်င္နေရတာႀကီး ခ်ခြင့္မျပဳႏိုင္ဘူး ဆုိေတာ့မွ ထုတ္၏။ ပထမပံုထဲက ကရိန္းသမား ေနာက္တစ္ေခါက္ ဆိုဒ္ထဲလာေတာ့ သေဘာေပါက္သြားၿပီ။ ေျပာစရာမလိုေတာ့။ ေအာက္ကပံုကို ၾကည့္ပါ။


ျဖစ္ခါမွျဖစ္ေရာ့။ လုပ္လို႔ရသေရြ႔ေတာ့ လုပ္ၾကတာသာျဖစ္သည္။ ကြ်န္ေတာ္တို႔ ဆုိဒ္သို႔လာသည့္ ေလာ္ရီကရိန္း သမားတိုင္းလုိလို ဤအတိုင္းခ်ည္းျဖစ္သည္။ ဟိုတေလာက ပစၥည္းလာခ်သည့္ တစ္ေယာက္လည္း သည္အတိုင္းျဖစ္သည္။ သူက ကြန္ကရိေလာင္းရာတြင္ ထည့္ျမႈပ္သည့္ (reinforced bar) steel wiremesh မ်ား လာခ်ျခင္းျဖစ္၏။ မင္း out rigger မထုတ္ရင္ ခုခ်က္ခ်င္း ငါတို႔ဆိုဒ္ထဲက ထြက္သြားပါ ဟု ေဟာက္ေသာ္ ေအးေအးသက္သာေျပာလဲ ရပါတယ္ကြ ဆို၏။ မင္းတ႔ို ေကာင္ေတြက ေအးေအးသက္သာနဲ႔ တန္တဲ့ေကာင္ေတြမဟုတ္ဘူး ဆုိေတာ့မွ ၿငိမ္သြားသည္။
            ကရိန္းႏွင့္ပစၥည္းအတင္အခ်လုပ္လွ်င္ out rigger ကို အျပည့္ (fully extend) ထုတ္ရမွန္း သူတို႔သိသည္။ သို႔ေသာ္ လုပ္လို႔ရမလားလို႔ စမ္းလုပ္ၾကည့္တာ ျဖစ္၏။ သိလ်က္သားႏွင့္ မလိုက္နာေသာ ထုိသူမ်ားကို အလြန္မုန္းလွသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ နင္ပဲငဆေျပာမိျခင္းျဖစ္၏။ မေတာ္ ကိုယ္မသိခင္ သူတို႔လုပ္လိုက္လို႔ တစ္ေယာက္ေယာက္ေသပါၿပီတဲ့။ ကိုယ္ပဲ ေခါင္းခံရွင္းရ မည္။ သည္ေတာ့ ညွာလို႔မျဖစ္။ လုပ္လို႔မရဘူးလား။ မလုပ္နဲ႔။ ငါတို႔စည္းကမ္းမလိုက္နာဘူးလား။ အခုထြက္သြား။

၂၀၁၄ ခုႏွစ္

၈။ Formwork collapse at Bishan


၁၀ ဇႏၷ၀ါရီ၊ ၂၀၁၄ ေန႔က Bishan Street 13 တြင္ formwork ၿပိဳက်မႈျဖစ္သည္။ ကန္ထရိုက္တာမွာ Lian Soon construction ျဖစ္၏။ Kuo Chuan Primary and Secondary school အားကစားရံု၊ ဒုတိယထပ္ကို ကြန္ကရစ္ေလာင္းေနစဥ္ ၿပိဳက်ျခင္းျဖစ္သည္။ သတင္းအေသးစိတ္ကို မထုတ္ျပန္ပါ။ ထိခိုက္ဒဏ္ရာတစံုတရာမရိွဟု ယူဆရပါသည္။
ဇူလိုင္ ၁၈၊ ၂၀၁၂ ေန႔ကလည္း Bugis Downtown Line MRT တြင္ ေဖာင္၀ပ္ၿပိဳက်၍ တရုတ္အလုပ္သမား ႏွစ္ေယာက္ ေသၿပီး ၈ ေယာက္ ဒဏ္ရာရခဲ့သည္။ အခင္းျဖစ္ပြားသည့္ေနရာမွာ ေျမေအာက္ ၄ မီတာ အနက္တြင္ ျဖစ္၏။ ေဖာင္၀ပ္ဆင္ၿပီး ကြန္ကရိေလာင္းေနစဥ္ ျပီးလုၿပီးခင္ မနက္ ၆ နာရီခဲြေလာက္တြင္ ကြန္ကရိယိုစိမ့္လာသည္။ သည္ေတာ့ တရုတ္အလုပ္သမားမ်ား ဆင္းၾကည့္သည္။ ယိုသည့္ေနရာကို ႀကိဳးစားဖာၾကည့္သည္။ အလြန္အႏၱရာယ္မ်ားမွန္း ၎တို႔ မသိသေလာ။ သိလ်က္ႏွင့္လုပ္သေလာ။ မည္သူသိႏုိင္ပါမည္နည္း။


ျငမ္းစင္ၿပိဳက်ေတာ့ တစ္ေယာက္က အတင္းတက္ေျပးလို႔ လြတ္ခါနီး၊ အျခားအလုပ္သမားမ်ားအကူအညီျဖင့္ အတင္း ဆဲြထုတ္သျဖင့္ အသက္ေဘးမွ ခ်မ္းသာရာရခဲ့သည္။ ဟိုႏွစ္ေယာက္ကေတာ့ ၿပိဳက်သည့္ ကြန္ကရိမ်ားေအာက္တြင္ ပိသည္။
စင္ကာပူမီးသတ္ (Singapore Civil Defence Force) ေရာက္လာေတာ့ ကြန္ကရိမ်ားမခဲေအာင္ ေရမ်ားထိုးသြင္း၊ လိုက္ရွာ။ ၇ နာရီေလာက္ရွာေတာ့မွ အလုပ္သမားႏွစ္ေယာက္ကို တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး တစ္မီတာခန္႔ျခား၍ ရွာေတြ႔သည္။ ျငမ္းဆင္ထားေသာ ပိုက္မ်ားျဖင့္ တံစို႔ထိုးၿပီးသား ျဖစ္ေနၿပီ။
            သို႔အတြက္ အဓိကတာ၀န္ရိွသူ ကန္ထရိုက္တာ Soletanche-Bachy and Koh Brothers ကို ဒဏ္ေငြ ၇ ေသာင္း တပ္ရိုက္ခဲ့၏။
            ေဖာင္၀ပ္ (Formwork) ကို သမားရိုးက်ေဖာင္၀ပ္ (conventional formwork) ႏွင့္ ဆင္ၿပီးသားေဖာင္၀ပ္ (system formwork) ဟု အၾကမ္းဖ်ဥ္း ႏွစ္မ်ိဳးခဲြႏိုင္သည္။ System formwork တြင္ table form, jump form, column form စသည္တို႔ပါသည္။ ေဖာင္၀ပ္ဆင္ျခင္းအတြက္ ဥပေဒႏွင့္ စံႏႈန္းမ်ားမွာ -
WSH (Construction) Regulations 2007 – Part IX Formwork Structures
SS580:2012 – Code of Practice for Formwork (ယခင္ CP23) - တို႔ျဖစ္၏။

            သည္တြင္လည္း ဥပေဒက ေျပာထားသည့္အတိုင္း၊ သတ္မွတ္ထားေသာ စံႏႈန္းမ်ားက ညႊန္ျပထားသည့္အတိုင္း လိုက္နာလုပ္ေဆာင္မည္ဆိုပါက ၿပိဳစရာမရိွပါ။ စာအုပ္ထဲကဟာ စာအုပ္ထဲမွာပဲထား။ ငါတို႔စံနဲ႔ငါတို႔လုပ္မယ္ဆိုေတာ့ ၿပိဳသည္ေပါ့။ ေဖာင္၀ပ္ယိုတာ ယိုပါေစလား။ ဘာကိစၥ အသက္အေသခံ ဆင္းၿပီး စြန္႔စားရသတံုး။ သူရဲေကာင္းလုပ္ခ်င္ေတာ့ ေသသည္ေပါ့။
            ေဖာင္၀ပ္ကို ေဖာင္၀ပ္ဆူပါဗိုက္ဆာ၏ အနီးကပ္ႀကီးၾကပ္မႈေအာက္တြင္သာ ဆင္ရသည္။ ဆင္ၿပီးလွ်င္ ကြန္ကရိ မေလာင္းမီ ေဖာင္၀ပ္ဆူပါဗိုက္ဆာက ေသေသခ်ာခ်ာ စစ္ေဆးၿပီး ကြန္ကရိေလာင္းရန္္ အႏၱရာယ္ကင္းေၾကာင္း လက္မွတ္ ထိုးရသည္။ သည္လိုပဲ ေဖာင္၀ပ္ဖ်က္ေတာ့လည္း သတ္မွတ္ထားေသာ Safe Work Procedure မ်ားအတိုင္း ဖ်က္ရသည္။
            ကြ်န္ေတာ္တို႔ဆိုဒ္တြင္ ရိႈဖီ အမည္ရိွ ျပည္ႀကီးတရုတ္ ေဖာင္၀ပ္ဆူပါဗိုက္ဆာ ရိွသည္။ ဆပ္ကန္ထရိုက္တာက Chan Rong Fen ဆိုေသာ တရုတ္ကုမၸဏီ၊ သူတို႔ဟာသူတို႔ ဆင္ခ်င္သလိုဆင္သည္။ တက္ခ်င္သလိုတက္သည္။ ဆင္းခ်င္သလို ဆင္းသည္။ တစ္ေန႔တစ္ေန႔ အႏွီ ငရဲသားမ်ားကို ဆုိရဆဲရႏွင့္ ကြ်ႏ္ုပ္မွာ အကုသိုလ္မ်ားလွ၏။ ရိႈဖီကို Formwork checklist အခ်ိန္မီေပးဘို႔ေျပာတာ အခါ ၁၀၀ မကေတာ့။ တစ္ခါမွ မေပးစဖူး။ Formwork checklist မေပးသျဖင့္လည္း အႏွီ သေကာင့္သား ေဖာင္၀ပ္ကို တစ္ခါမွမစစ္တာ ေသခ်ာလွသည္။ ကြ်န္ေတာ္တို႔ကပဲ မေနႏိုင္လို႔သြားစစ္။ ကြန္ကရိ ေလာင္းေနတံုး ေအာက္တည့္တည့္မွ ထုိင္ေစာင့္ကာ ယိုမယိုၾကည့္ေနသည့္ တရုတ္မ်ားေတြ႔လွ်င္ မႏိုင့္ရင္ကာ ဆဲဆိုလႊတ္ရ သည္။
            သူေဌးခ်င္းက အဆင္ေျပေနေတာ့ ဆဲလဲေမာင္ဆဲသာျဖစ္၏။ ကြ်ႏ္ုပ္ သူတို႔ကို သတိေပးစာမ်ား၊ ဖိုင္းမ်ား ပို႔ေပါင္း မ်ားလွၿပီ။ ငနဲသားတို႔က အၿပံဳးမပ်က္။ အႏုိ႔ ဒဏ္ေၾကးဆိုတာ ကြ်ႏု္ပ္တိုက္ရိုက္ျဖတ္လို႔ ရတာမဟုတ္။ ရံုးက သူတို႔ကို ေပးစရာရိွေသာ ပိုက္ဆံမ်ားမွ ျဖတ္တာျဖစ္သည္။ သူတို႔မျဖတ္ေတာ့ ဟိုအေကာင္ေတြက ဘာၿဖံဳလိမ့္မတံုး။ ကြ်ႏု္ပ္မွာသာ ေသာက္ရူးႀကီးကို ျဖစ္လို႔။ သည္ေတာ့ ေဖာင္၀ပ္မ်ား မၾကာခဏၿပိဳက်တာ ဘာဆန္းလိမ့္မတံုး။ ဘာမွ အထူးအဆန္းမဟုတ္ပါ။
            ၁၀ ရက္ေန႔က ဘိရွန္းတြင္ၿပိဳသည္။ ေနာက္တစ္ေန႔ ၁၁ ရက္ေန႔က်ေတာ့ ရီရႊန္းတြင္ၿပိဳသည္။

၉။ Formwork collapse at Yishun

၁၁ ဇႏၷ၀ါရီ၊ ၂၀၁၄ ေန႔က Yishun Industrial Street 1, SH Design & Build Pte Ltd's တြင္ formwork ၿပိဳက်မႈ ျဖစ္သည္။ မည္သည့္သတင္းထုတ္ျပန္မႈမွ မေတြ႔ရပါ။ ထို႔အတူ ၂၀၁၄၊ ဇႏၷ၀ါရီ ၂၀ ရက္ေန႔က အလုပ္သမားႏွစ္ဦး ေဖာင္၀ပ္ ေပၚမွ ျပဳတ္က်၍ တစ္ဦးေသ၊ တစ္ဦး ဒဏ္ရာရခဲ့သည္။ မည္သည့္သတင္းမွ မထြက္။ Table form ကို ၄ ထပ္မွ ၅ ထပ္သို႔ သယ္ရန္ျပဳလုပ္ရာ ၎တို႔ႏွစ္ဦး ေဖာင္၀ပ္ေပၚတက္သည္။ ထိုစဥ္ ေဖာင္၀ပ္ ေအာက္သုိ႔ ေလွ်ာကာျပဳတ္က်သျဖင့္ ေသခဲ့ရျခင္း ျဖစ္သည္။


            Table form ကို တစ္ထပ္မွ ေနာက္တစ္ထပ္သို႔ ေျပာင္းေရႊ႔ျခင္းကို flying လုပ္သည္ဟု ေခၚသည္။ ထို table form ကို တစ္ေနရာမွ တစ္ေနရာသို႔ေရႊ႔ရန္ ဘီးမ်ားေပၚတင္ရသည္။ table form ဘီးေပၚရိွေနစဥ္ အေပၚသို႔မည္သူမွ မတက္ရ။ အထက္ပါပံုမွာ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ ဆိုဒ္မွ ပံုျဖစ္၏။ မၾကာေသးမီကမွ ရိုက္ထားတာျဖစ္သည္။ သူတို႔ကို supplier ကေရာ ကြ်န္ေတာ္ပါ ေဖာင္၀ပ္ဆင္နည္း၊ ျဖဳတ္နည္း၊ flying လုပ္နည္း အထပ္ထပ္ သင္ေပးထားၿပီး ျဖစ္၏။


            သို႔ေသာ္ ေျပာတုန္းခဏျဖစ္၏။ ေနာက္ၿပီး ဒံုရင္း ျပန္ျပန္ေရာက္သြားသည္မွာ စိတ္ပ်က္စရာေကာင္းလွသည္။

၁၀။ GS Accident


            ေနာက္ အက္ဆီးဒင့္တစ္ခုကေတာ့ အေတာ္ေလး အုတ္ေအာ္ေသာင္းတင္း ျဖစ္သြားသည္။ ၂၂ ဇႏၷ၀ါရီ၊ ၂၀၁၄ ေန႔က Fusionopolis Way, near Ayer Rajah Avenue ဆိုဒ္တြင္ အသက္ ၂၀ ေက်ာ္ ဘန္းဂလားအလုပ္သမားႏွစ္ေယာက္ ၇ ထပ္မွ ျပဳတ္က်ေသျခင္းျဖစ္၏။ မိန္းကန္ထရုိက္တာမွာ ကိုးရီးယားကုမၸဏီျဖစ္ေသာ GS Engineering & Construction ျဖစ္သည္။
            ျဖစ္ပံုမွာ ပစၥည္းအတင္အခ်စင္ (loading platform) ေပၚ ေလမႈတ္စက္ (air compressor) တင္ကာ တစ္ၿပိဳင္နက္ မ,ရာ ေလမႈတ္စက္လိမ့္ၿပီး ေလွ်ာက်သည္ကို ေသတြင္းလိုက္ရွာေနေသာ ကုလားေလးႏွစ္ေကာင္က အတင္းလိုက္ဆဲြေသာ ေၾကာင့္ စက္ေရာလူပါ လိမ့္က်ျခင္း ျဖစ္၏။ (အဲဒီ ေလမႈတ္စက္က နင့္ေယာကၡပစၥည္းမို႔ အတင္းလုိက္ဆဲြရသလား ငနာရဲ့။)
            အခင္းျဖစ္ပြားခ်ိန္မွာ ထမင္းစားခ်ိန္ ၁၂ နာရီခဲြေက်ာ္။ ဆိုေတာ့ ႏွစ္ခုျဖစ္ႏိုင္သည္။ တစ္ခုမွာ အျခားအခ်ိန္မ်ားတြင္ ကရိန္းကို အျခားသူမ်ားသံုးေနေသာေၾကာင့္ ထမင္းစားခ်ိန္တြင္ လုပ္ရတာ ျဖစ္မည္။ ေနာက္တစ္ခုမွာ သူမ်ားေတြ ထမင္းစား နားေနခ်ိန္၊ ဘယ္သူမွမရိွတုံး ခိုးလုပ္တာျဖစ္မည္။ loading platform ႏွင့္ air compressor ကို ႏွစ္ခါ မ,မ ခ်င္။ အခ်ိန္ကုန္သည္။ လက္၀င္သည္။ သည္ေတာ့ ႏွစ္ခုေပါင္းကာ တစ္ၿပိဳင္နက္တည္း မသည္။ အႏွီဆူပါဗိုက္ဆာ၏အႀကံ မမိုက္ပါသေလာ။ မိုက္၏။ ေသသည္ထိမိုက္၏။ (ဒီမွာ မိုက္တယ္ဆုိတာ ဟို ေကာင္မေလးေတြ လွတာကို မိုက္တယ္ လို႔ ေျပာတာမ်ိဳး ေျပာတာ မဟုတ္ဘူးေနာ့။)
            ဘာပစၥည္း မ,မ။ ဘယ္ေတာ့မွ ႏွစ္ခုထပ္ မ,မ ပါေလႏွင့္။ အကယ္၍ ပစၥည္းႏွစ္ခုကို တစ္ၿပိဳင္နက္ မ,မည္ဆိုလွ်င္ ထိုႏွစ္ခုကို (လင္ႏွင့္မယားကဲ့သို႔ ႏွစ္ခုကိုတစ္ခုအလား) အလြန္ေသခ်ာစြာ ခိုင္ၿမဲေအာင္ တုပ္ေႏွာင္ပါ။ ဖယိုဖရဲ ျဖစ္ေနေသာ (loose items) မ်ား (ဥပမာ - အုတ္မ်ား၊ screw jeck base မ်ား) ကို ကပ္ (pallet) ေပၚတင္ကာ မ,မည္ဆိုလွ်င္ cargo net, သံအုပ္ေဆာင္းမ်ားျဖင့္ ေသခ်ာစြာ ဖံုးအုပ္ၿပီးမွ မ,ပါ။ ေကာင္းတာကေတာ့ ကန္ (waste bin) ထဲထည့္ကာ မ,ျခင္း ျဖစ္သည္။


            ဘာပစၥည္းဘဲမ,မ။ ဘယ္ေတာ့မွ ထုိပစၥည္းေပၚ တက္မလိုက္ပါေလႏွင့္။ Loading platform ကို ဆင္ေတာ့မည္ ဆိုလွ်င္ ၾကမ္းျပင္မွာခ်ကာ ဦးစြာ ဆင္ရသည္။ ေနာက္ ၾကမ္းစြန္းမွာတပ္ၿပီဆိုေတာ့ လူက အျပင္မွေနကာ jack မ်ားကို ၾကပ္ရ တာျဖစ္၏။ တန္းလန္းဆဲြထားေသာ Loading platform ေပၚ ဘယ္ေတာ့မွ မတက္ပါႏွင့္။ ေဟာသည္ ႏွစ္ေကာင္ကို နမူနာ ယူပါ။ Loading platform ေပၚ တက္ၿပီဆိုလွ်င္ safety harness ၀တ္ပါ။ ခ်ိတ္ ခ်ိတ္ပါ။


ဆက္ပါဦးမည္။

ေက်းဇူးတင္ပါသည္။

ေအးၿငိမ္း
၆ - ၄ - ၂၀၁၄။ ည ၈း၃၅ နာရီ

No comments: