Friday, September 21, 2012

ျမန္မာျပကၡဒိန္တြက္နည္း (၂၃)

 
အခန္း (၄)

 
သႀကၤန္

 
၄၊ ၁။ သႀကၤန္အစ ၃၆


ကမၻာဦးအခါက လူ႔ျပည္တြင္ ‘က၀ါလမိုင္းဆရာႀကီး’ သည္ ေလာကီေဗဒင္အရာ၌ အလြန္တရာ တတ္ကြ်မ္းလိမၼာ သည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ လူ႔ျပည္၊ နတ္ျပည္တို႔တြင္ ထင္ရွားေက်ာ္ၾကားေလသည္ ဟူသတတ္။

အခါတစ္ပါး သိၾကားမင္းႏွင့္ ‘အာသီ’ အမည္ရိွေသာ ျဗဟၼာမင္းတို႔သည္ တစ္ႏွစ္ပတ္လံုး၌ မဂၤလာအခါ မျပဳေကာင္း ေသာရက္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ အျငင္းအခံု ျဖစ္ၾက၏။

            ျဗဟၼာမင္းက သကၠရာဇ္ကိုတည္၊ သံုးျဖင့္ေျမွာက္။ တစ္ဆယ့္ႏွစ္ ျဖင့္စား။ ၾကြင္းေသာရက္သည္ အခါမျပဳေကာင္း ေသာရက္ ျဖစ္သည္ဟုဆို၏။

            သိၾကားမင္းက သကၠရာဇ္ကိုတည္၊ ခုနစ္ျဖင့္စား။ ၾကြင္းေသာရက္သည္ အခါမျပဳေကာင္းေသာရက္ ျဖစ္သည္ဟု ဆို၏။

            ထိုကဲ့သို႔ သိၾကားမင္းႏွင့္ ျဗဟၼာမင္းတုိ႔ အျငင္းအခံုျဖစ္ရာ ရံႈးသူက ဦးေခါင္းျဖတ္ခံမည္ဟု ကတိျပဳၾကၿပီး လူ႔ျပည္သို႔ သက္ဆင္း၍ က၀ါလမိုင္း ဆရာႀကီးကို ခံုတင္ေမးျမန္းကာ အဆံုးအျဖတ္ခံၾကသည္။

            က၀ါလမိုင္းဆရာႀကီးက သိၾကားမင္း၏ ဆိုစကားသည္ အမွန္ျဖစ္၏။ အကြ်ႏု္ပ္ေျပာသည္ကို မယံုၾကည္ၾကပါလွ်င္ စၾကာ၀ဠာတံတိုင္းတြင္ သြား၍ရႈၾကပါေလာ့ ဟု ဆို၏။

            သိၾကားမင္းႏွင့္ ျဗဟၼာမင္းတုိ႔လည္း စၾကာ၀ဠာတံတိုင္းသုိ႔ သြားၾကည့္ၾကရာ ဆရာႀကီးေျပာသည့္အတိုင္းမွန္ေနသည္ ကို ေတြ႔ၾကရေလ၏။

            ထို႔ေၾကာင့္ ျဗဟၼာမင္း၏ ဦးေခါင္းကို သိၾကားမင္းက စက္ျဖင့္ျဖတ္ၿပီး ၾကြင္းေသာျဗဟၼာကုိယ္တြင္ ‘ပိဂၤလ’ ဆင္၏ ဦးေခါင္းကို ျဖတ္၍တပ္ကာ ေရစင္ျဖန္းသျဖင့္ အသက္၀င္လာရာ မဟာပိႏၷဲနတ္ ဟူ၍ ျဖစ္လာေလသတည္း။

            လြင့္စဥ္သြားေသာ ဦးေခါင္းကို ေကာက္ယူကာ တာ၀တိသာနတ္ျပည္သို႔တက္ၿပီးလွ်င္ ကမၻာတည္အံ့ေသာ နတ္သမီး ခုနစ္ေဖာ္တို႔ကို ေရြးခ်ယ္၍ အပ္ႏွင္းေလသျဖင့္ ထို နတ္သမီးခုနစ္ေယာက္တို႔သည္ တလွည့္စီကိုင္ကာ အလွည့္က် ေစာင့္ၾကရ ေလသည္။

 
အလွည့္က်ကာလ ၃၆


            အခ်င္းယူဇနာ ၅၀၊ အ၀န္း ယူဇနာ ၁၅၀၊ အတြင္းကား ေရႊ၊ အပကား ဖန္အတိၿပီးေသာ ‘ဘာဏုရာဇာ’ ေနမင္းႀကီး သည္ ၁၂ ရာသီအစျဖစ္ေသာ မိႆရာသီ၊ အာဒိန၀င္း၊ အႆ၀ဏီနကၡတ္ ပထမပါဒ္မွ အစျပဳလွ်က္ ၁ ပါဒ္လွ်င္ ၃ ရက္ႏွင့္ နာရီ ၂၀။ နကၡတ္တစ္လံုးလွ်င္ ၁၃ ရက္ႏွင့္ နာရီ ၂၀။ ၂ လံုး ၁ ပါဒ္ျဖစ္ေသာ တစ္ရာသီကို တိထီရက္ေပါင္း ၃ ျဖင့္ အစဥ္သင့္ ယွဥ္လွ်က္သြားရာ ၁၂ ရာသီအဆံုးျဖစ္ေသာ မိန္ရာသီ၊ အ၀သန္န၀င္းထက္မွ မိႆရာသီ အာဒိန၀င္းထက္သို႔ တစ္ဖန္ လွည့္လည္မိသည္ရိွေသာ္ ရာသီအားျဖင့္ ၁၂ ရာသီ၊ နကၡတ္အားျဖင့္ ၂၇ လံုး၊ န၀င္းအားျဖင့္ ၁၀၈ န၀င္း၊ အံသာအားျဖင့္ ၃၆၀ အံသာ၊ မဟာလိတၱာပံုအားျဖင့္ ၂၁၆၀၀ ျပည့္၍ ႏွစ္ပတ္လည္မိသည္တြင္ ျဗဟၼာမင္း၏ ဦးေခါင္းကို အလွည့္ေစ့သည့္အတြက္ နတ္သမီးတစ္ပါးမွသည္ အျခားနတ္သမီးတစ္ပါးသို႔ ေျပာင္းသည္ကို အစဲြျပဳ၍ သကၠရာဇ္ဦးေခါင္းေျပာင္းသည္ဟု ေခၚစမွတ္ ျပဳၾကေလသည္။ ဤသည္ပင္လွ်င္ သႀကၤန္က်ခ်ိန္ျဖစ္သတည္း။

            ဤကား သႀကၤန္က်ျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ဟိႏၵဴနကၡတၱေ၀ဒက်မ္းမ်ားတြင္ ေဖာ္ျပထားပံု ျဖစ္ေလသည္။

 ၄၊ ၂။ သႀကၤန္ဟူသည္


            သႀကၤန္တန္ခူး၊ ႏွစ္ဦးေညာင္ေရ၊ စာပုေလြခင္း၊ ပဥၥင္းေတာ္ခံ၊ စာေရးတံႏွင့္၊ ျမစ္ယံပဲြႀကီး၊ ဆီမီးထြန္းခ်ိန္၊ ကထိန္ နတ္က်င္း၊ ျမင္းခင္းထြက္၀င္၊ သဘင္မီးပံုး၊ ဂူလံုးသဲပံု၊ ေစ့စံုစီလွ်င္၊ ဤသို႔ယွဥ္သား၊ အစဥ္ျပဳျမဲ၊ ဆယ့္ႏွစ္ပဲြတည့္။        
သာဓိနပ်ိဳ႔၊ လက္၀ဲသုျႏၵ

            သႀကၤန္ဟူသည္ သကၠဋဘာသာ သကၤရႏိ ၱ (Samkaranti) (အဓိပၸါယ္ -Going from one place to another) မွ ဆင္းသက္လာၿပီး ‘ကူးေျပာင္းျခင္း’ ဟု အဓိပၸါယ္ရပါသည္။ ထိုမွ သကၤရႏိ ၱ è သၾကၤႏ ၱ è သႀကၤန္ ဟု ေရြ႔ေလ်ာလာျခင္း ျဖစ္သည္။

တစ္နည္းအားျဖင့္လည္း သႀကၤန္ = သႀကၤႏ ၱ = သီသကရ + အႏ ၱ = (သီသ = ဦးေခါင္း + ကရ = ျပဳျခင္း + အႏ ၱ = အဆံုး) = သကၠရာဇ္ဦးေခါင္း အဆံုးျပဳျခင္း ဟုလည္း ဖြင့္ဆိုၾကပါေသးသည္။

            သႀကၤန္ႏွစ္မ်ိဳးရိွေသး၏။ စူဠ၀ိသု၀သႀကၤန္ႏွင့္ မဟာ၀ိသု၀သႀကၤန္တို႔ ျဖစ္သည္။
 


တနဂၤေႏြၿဂိဳဟ္ ျဖစ္ေသာ ေနမင္းသည္ ၁၂ ရာသီစက္၀န္းကို တစ္ႏွစ္တာပတ္လံုး လွည့္လည္လွ်က္ရိွရာ သူရိယ ေနမင္း တစ္ရာသီမွ တစ္ရာသီသို႔ ကူးေျပာင္းခ်ိန္ကို စူဠ၀ိသု၀သႀကၤန္ဟု ေခၚျခင္းျဖစ္ေလသည္။ အိႏိၵယႏုိင္ငံ၊ အခ်ိဳ႔ေသာ ျပည္နယ္မ်ားတြင္ စူဠ၀ိသု၀သႀကၤန္ပဲြ ဆင္ႏဲႊၾကသည္။

မဟာ၀ိသု၀သႀကၤန္ဆုိသည္မွာ တနဂၤေႏြၿဂိဳဟ္ ေနမင္းသည္ မိန္ရာသီမွ မိႆရာသီသို႔ ကူးေျပာင္း၀င္ေရာက္ခ်ိန္ ျဖစ္၏။ အိႏိၵယျပည္၊ ဟိႏၵဴဘာသာ၀င္တို႔တြင္မူ မိႆသႀကၤန္၊ ၾကဋ္သႀကၤန္၊ တူသႀကၤန္ ႏွင့္ မကာရသႀကၤန္ ဟု သႀကၤန္ေလးမ်ိဳး ရိွသည္။ တနဂၤေႏြဖုဋၿဂိဳဟ္စဥ္ (ေန) သည္ ေတာင္ဘက္မွ ေျမာက္ဘက္သို႔အကူး အီေကြတာေပၚျဖတ္သန္းစဥ္ မိႆသႀကၤန္၊ ေျမာက္ယာဥ္စြန္းတန္းသို႔ ေနေရာက္စဥ္ ၾကဋ္သႀကၤန္၊ ေျမာက္ဘက္မွ ေတာင္ဘက္သို႔အကူး အီေကြတာေပၚသုိ႔ ေနျဖတ္သန္း စဥ္ တူသႀကၤန္၊ ေတာင္ယာဥ္စြန္းတန္းသို႔ ေနေရာက္စဥ္ မကာရသႀကၤန္ စသျဖင့္ျဖစ္၏။

ျမန္မာတို႔က်င္းပေသာ ႏွစ္ကူးသႀကၤန္မွာ မိႆသႀကၤန္ျဖစ္၏။ သို႔ေသာ္ အိႏိၵယမွသႀကၤန္အခါမွာ တနဂၤေႏြဖုဋၿဂိဳဟ္စဥ္ မိႆရာသီ၀င္ခ်ိန္ျဖစ္ၿပီး ျမန္မာျပည္မွ သႀကၤန္အခါမွာမူ တနဂၤေႏြမဓ်ၿဂိဳဟ္ မိႆရာသီ၀င္ခ်ိန္ျဖစ္ေလသည္။ ထပ္မံရွင္းျပ ပါဦးမည္။

ေနစၾကာဠာတြင္ ကမၻာႏွင့္တကြ အျခားၿဂိဳဟ္မ်ားသည္ ေနမင္းကိုလွည့္ပတ္လွ်က္ရိွ၏။ သို႔ေသာ္ ဤသို႔လွည့္ပတ္ေန သည္မွာ စက္၀ိုင္းပံုအတိအက်မဟုတ္ဘဲ ဘဲဥပံု(အီလစ္ - eclipse) ျဖစ္၏။ ေနမင္း၏ တည္ေနရာမွာလည္း အလယ္ဗဟို တည့္တည့္ မဟုတ္ေခ်။ ထိုအခါ ကမ ၻာသည္ေနကိုပတ္ေနစဥ္ တစ္ခ်ိန္တြင္ ေနႏွင့္အနီးဆံုး (Perigee) သို႔ေရာက္လာၿပီး တစ္ခ်ိန္တြင္ ေနႏွင့္အေ၀းဆံုး (Apogee) သို႔ေရာက္သြားသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ တစ္ႏွစ္ပတ္လံုး ကမ ၻာသြားႏႈန္းမွာ အညီအမွ် မရိွဘဲ ေႏွးသည့္အခါေႏွးၿပီး ျမန္သည့္အခါ ျမန္သည္။ (လက္ေတြ႔တြင္ ေနမင္းႀကီးသြားေနသကဲ့သို႔ ျမင္ရသျဖင့္ ေနသြားႏႈန္းဟု သံုးႏႈန္းပါမည္။)

သို႔ေသာ္ တြက္ရလြယ္ေစရန္ ထိုအေႏွးအျမန္မ်ားကိုထည့္မတြက္ဘဲ ပ်မ္းမွ်သြားႏႈန္းျဖင့္တြက္ၾကသည္။ ထိုပ်မ္းမွ် ေနသြားႏႈန္းကို Mean Sun ဟုေခၚ၏။ အမွန္တကယ္ ေကာင္းကင္တြင္ ေနမင္းႀကီးသြားေနေသာႏႈန္းကိုမူ True Sun ဟု ေခၚ ပါသည္။ Mean Sun ကို မဓ်တနဂၤေႏြဟုလည္းေကာင္း၊ True Sun ကို ဖုဋတနဂၤေႏြဟုလည္းေကာင္း ေခၚပါသည္။

တနဂၤေႏြၿဂိဳဟ္ ကမၻာႏွင့္အေ၀းဆံုးေရာက္ခ်ိန္ကို သူရိယသိဒၶႏ ၱက်မ္းတြင္ တနဂၤေႏြမႏၵဥစ္ဟု ေခၚသည္။ ဤတနဂၤေႏြ မႏၵဥစ္သည္လည္း အတည္အျမဲမရိွ။ တျဖည္းျဖည္းေရြ႔လ်ားလွ်က္ ရိွေပသည္။ ကလိယုဂ္ႏွစ္ဆန္းစ၌ ထို တနဂၤေႏြမႏၵဥစ္၏ တည္ေနရာမွာ ျပိႆရာသီ၊ ၁၇ အံသာ၊ ၇ လိတၱာ၊ ၄၈ ၀ိလိတၱာ ျဖစ္၏။ သကၠရာဇ္ ၁၃၂၅ တြင္ ျပိႆရာသီ၊ ၁၇ အံသာ၊ ၁၇ လိတၱာ၊ ၃၆ ၀ိလိတၱာ ျဖစ္လာေလရာ ႏွစ္ေပါင္း ၅၀၀၀ ေက်ာ္တြင္ ၁၀ လိတၱာခန္႔ေရြ႔သည္။ ထို႔အတြက္ ႏွစ္ ၁၀၀ လွ်င္ ၅ စကၠန္႔ ခန္႔ ေရြ႔ေလသည္။
 

သို႔ျဖစ္ေလရာ မိႆရာသီသို႔ ဖုဋတနဂၤေႏြၿဂိဳဟ္ ၀င္ခ်ိန္ႏွင့္ မဓ်တနဂၤေႏြၿဂိဳဟ္ ၀င္ခ်ိန္မွာမတူ။ ကဲြျပားလာသည္။ မိႆရာသီသို႔ ဖုဋတနဂၤေႏြၿဂိဳဟ္၀င္ခ်ိန္အား ျမန္မာျပကၡဒိန္တြင္ သႀကၤန္က်ခ်ိန္ဟု သတ္မွတ္သည္။ မိႆရာသီသို႔ မဓ် တနဂၤေႏြၿဂိဳဟ္ ၀င္ခ်ိန္အား သႀကၤန္တက္ခ်ိန္ဟု သတ္မွတ္သည္။

 
၄၊ ၃။ သႀကၤန္အခါကာလ
 

            အထက္တြင္ မိႆရာသီသို႔ ဖုဋတနဂၤေႏြၿဂိဳဟ္၀င္ခ်ိန္အား သႀကၤန္က်ခ်ိန္၊ မိႆရာသီသို႔ မဓ်တနဂၤေႏြၿဂိဳဟ္ ၀င္ခ်ိန္ အား သႀကၤန္တက္ခ်ိန္ဟု ေခၚေၾကာင္းေျပာခဲ့ၿပီ။ ထို႔ေၾကာင့္ သႀကၤန္ကာလဟူသည္ ဖုဋတနဂၤေႏြၿဂိဳဟ္စင္ မိႆရာသီသို႔ စတင္၀င္ခ်ိန္မွ မဓ်တနဂၤေႏြၿဂိဳဟ္မိႆရာသီ၀င္ခ်ိန္တိုင္ေအာင္ သြားခဲ့ရေသာ ဖုဋတနဂၤေႏြၿဂိဳဟ္၏ ခရီးတာကာလပင္ ျဖစ္ေတာ့၏။ သခၤ်ာသေဘာအရမူ တနဂၤေႏြမႏၵဥစ္၏ ရာသီ၊ အံသာသည္ပင္ သႀကၤန္ကာလျဖစ္ပါသည္။

            ေရွးေရွးျမန္မာမင္းမ်ားလက္ထက္မွ အစျပဳ၍ ဒုတိယကမၻာစစ္ႀကီးကာလအထိ ျမန္မာျပည္၌ အသံုးျပဳခဲ့ေသာ သႀကၤန္ အခါကာလမွာ ၂ ရက္၊ ၄ နာရီ၊ ၁ မိနစ္၊ ၁၂ စကၠန္႔ ျဖစ္ပါသည္။ ထိုကိန္းသည္ ႏွစ္ေပါင္း ၅၀၀၀ ေက်ာ္၊ ကလိယုဂ္ႏွစ္ဆန္း၊ မႏၵဥစ္ ၇၇ အံသာ၊ ၇ လိတၱာ၊ ၄၈ ၀ိလိတၱာ၏ သႀကၤန္ကာလျဖစ္ေသာ္လည္း ဤအတိုင္းပင္ မျပဳမျပင္ဘဲ သံုးခဲ့ၾက၏။ ယခု ျမန္မာသကၠရာဇ္ ၁၄ ရာစု၏ တနဂၤေႏြမႏၵဥစ္မွာ ၿပိႆရာသီ၊ ၁၇ အံသာ၊ ၁၇ လိတၱာ၊ ၃၉ ၀ိလိတၱာျဖစ္ပါသည္။

            ျမန္မာႏိုင္ငံလြတ္လပ္ေရးရၿပီးေနာက္ ျပကၡဒိန္အႀကံေပးအဖဲြ႔မွ သႀကၤန္ကာလကို ၂ ရက္၊ ၄ နာရီ၊ ၄ မိနစ္၊ ၄၁ စကၠန္႔ (ဆရာဦးအုန္းႀကိဳင္၏ ျမန္မာ့ပကၡဒိန္သုေတသနက်မ္းစာအုပ္ စာမ်က္ႏွာ ၁၅၄ တြင္ ၂ ရက္၊ ၄ နာရီ၊ ၄ မိနစ္၊ ၅၁ စကၠန္႔ ဟု ေဖာ္ျပထားရာ စာစီအမွားျဖစ္မည္ဟု ယူဆရပါသည္။) ဟု ျပင္ဆင္ခဲ့သည္။ ဆရာဦးအုန္းႀကိဳင္ကမူ ထိုကာလမွာ ၂ ရက္၊ ၄ နာရီ၊ ၅ မိနစ္၊ ၅၄ စကၠန္႔ ျဖစ္ေၾကာင္းတြက္ျပထားပါသည္။ ကြ်န္ေတာ္တြက္ၾကည့္ရာတြင္ ၂ ရက္၊ ၄ နာရီ၊ ၄ မိနစ္၊ ၄၁ စကၠန္႔ အတိအက်မရပါ။ ကဲြလဲြမႈရိွပါသည္။ သို႔ေသာ္ အျငင္းပြားဖြယ္ျဖစ္၍ ဤေနရာတြင္ မေဖာ္ျပေတာ့ပါ။

            ဤစာအုပ္တြင္မူ ျပကၡဒိန္အႀကံေပးအဖဲြ႔၏ သႀကၤန္ကာလျဖစ္ေသာ ၂ ရက္၊ ၄ နာရီ၊ ၄ မိနစ္၊ ၄၁ စကၠန္႔ကို အမွန္ဟု ယူဆ၍ တြက္ပါမည္။

 
၄၊ ၄။ သႀကၤန္က်ခ်ိန္၊ တက္ခ်ိန္မ်ားအား တြက္ျခင္း


            သႀကၤန္က်ခ်ိန္၊ တက္ခ်ိန္မ်ားကို သူရိယသိဒၶႏ ၱက်မ္းလာ နည္းျဖင့္လည္းေကာင္း၊ တနဂၤေႏြၿဂိဳဟ္၏ တည္ေနရာမွ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ယမန္ႏွစ္မ်ားမွ သႀကၤန္က်ခ်ိန္၊ တက္ခ်ိန္မ်ားကို ရည္ညႊန္း၍လည္းေကာင္း နည္းအမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ တြက္ႏုိင္ ေပရာ ေအာက္တြင္ ထိုနည္းမ်ားကို ေဖာ္ျပထားပါသည္။

 
၄၊ ၄၊ ၁။ ပထမနည္း (သူရိယသိဒၶႏ ၱနည္း)


            မဟာသႀကၤန္တက္ခ်ိန္ကို သူရိယသိဒၶႏ ၱက်မ္းမွ နည္းျဖင့္ ေအာက္ပါအတိုင္း တြက္ႏုိင္ပါသည္။ သူရိယသိဒၶႏ ၱက်မ္း မွာ လကၤာေဒသကို မူတည္တြက္ခ်က္ထားသျဖင့္ ျမန္မာျပည္အတြက္ ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ကို ျပန္ေျပာင္းေပးရပါမည္။ ေဇာတိသ ေ၀ဒမဂၢဇင္းတြင္ ဆရာဦးေအး၀င္းေက်ာ္က လကၤာေဒသႏွင့္ ျမန္မာျပည္စံေတာ္ခ်ိန္ကြာျခားခ်က္ကို ၁ နာရီ၊ ၂၆ မိနစ္၊ ၃၆ စကၠန္႔ ဟု ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ဆရာဦးအုန္းႀကိဳင္၏ ျမန္မာ့ပကၡဒိန္ သုေတသနက်မ္း စာမ်က္ႏွာ ၁၅၃ တြင္ ၁ နာရီ၊ ၂၆ မိနစ္၊ ၅၂ စကၠန္႔ ဟု ေဖာ္ျပထား၏။ သို႔ေသာ္ ကမၻာ့ေျမပံုတြင္ လကၤာေဒသ တည္ေနရာ (ဥဂ်ိန္းၿမိဳ႔) မွာ ၇၅.၇၇၇ ျဖစ္ၿပီး ျမန္မာ စံေတာ္ခ်ိန္မ်ဥ္းမွာ ၉၇.၅ ျဖစ္ရာ တည္ေနရာကြာျခားခ်က္ ၂၁.၇၂၃ ဒီဂရီ ျဖစ္ပါသည္။ ၎ကို နာရီျပန္ဖဲြ႔လွ်င္ စံေတာ္ခ်ိန္ ကြာျခားခ်က္ ၁ နာရီ၊ ၂၆ မိနစ္၊ ၅၃.၅၂ စကၠန္႔ ရပါသည္။ ယခု ဤစံေတာ္ခ်ိန္ကြာျခားခ်က္ျဖင့္ တြက္ပါမည္။

 
က) ၾကမတ္ျဖင့္တြက္နည္း
 

v  တြက္လိုေသာ ေကာဇာသကၠရာဇ္တြင္ ၃၇၃၉ ေပါင္းပါ။ ကလိယုဂ္ႏွစ္ဆန္း ရမည္။

v  ကလိယုဂ္ႏွစ္ဆန္းကို စတုယုဂ္တစ္ခုရိွ သာ၀နရက္ေပါင္း ၁၅၇၇၉၁၇၈၂၈ ျဖင့္ေျမွာက္ၿပီး စတုယုဂ္ႏွစ္ေပါင္း ၄၃၂၀၀၀၀ ျဖင့္စားလွ်င္ အၾကြင္းမွာ အတိတ္ၾကမတ္ျဖစ္သည္။

v  လကၤာေဒသရိွ သႀကၤန္တက္ခ်ိန္ကို အတိတ္ၾကမတ္အားျဖင့္ တြက္ယူႏုိင္သည္။ အၾကြင္းရိွလွ်င္ စားလဒ္တြင္ တစ္ခု တိုးပါ။ အတာၾဟဂုဏ္းကိုရမည္။ စားေျခမွ အၾကြင္းကိုႏႈတ္လွ်င္ အနာဂတ္ၾကမတ္ကို ရပါသည္။

v  ၾဟဂုဏ္းကုိ ၅ ျဖင့္ေပါင္းၿပီး ၇ ျဖင့္စားလွ်င္ ရေသာအၾကြင္းမွာ အတာေန႔ ျဖစ္၏။

v  ၁ စကၠန္႔ = ၅၀ ၾကမတ္

v  ၁ မိနစ္ = ၃၀၀၀ ၾကမတ္

v  ၁ နာရီ = ၁၈၀၀၀၀ ၾကမတ္

v  လကၤာေဒသ ႏွင့္ ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ ကြာျခားခ်က္ ၾကမတ္ေပါင္း = ၂၆၀၆၇၆


၁ နာရီ
=
၁၈၀၀၀၀
၂၆ မိနစ္
=
၇၈၀၀၀
၅၃.၅၂ စကၠန္႔
=
၂၆၇၆
ၾကမတ္စုစုေပါင္း
=
၂၆၀၆၇၆

 
နမူနာတြက္ပံုစံ

ေကာဇာသကၠရာဇ္ =
၁၃၄၉
ကလိယုဂ္ႏွစ္ဆန္း =
၁၃၄၉ + ၃၇၃၉
=
၅၀၈၈

၅၀၈၈
၁၅၇၇၉၁၇၈၂၈
၄၃၂၀၀၀၀
၈၀၂၈၄၄၅၉၀၈၈၆၄
၁၈၅၈၄၃၆
၈၀၂၈၄၄၃၅၂၀၀၀၀
၂၃၈၈၈၆၄
= အတိတ္ၾကမတ္
အတာၾဟဂုဏ္း =
၁၈၅၈၄၃၇
အျမဲေပါင္းကိန္း =
၁၈၅၈၄၄၂
၂၆၅၄၉၁
၁၈၅၈၄၃၇
အၾကြင္း =

အတိတ္ၾကမတ္ =
၂၃၈၈၈၆၄
အတာၾဟဂုဏ္း =
၁၈၅၈၄၃၆+၁ = ၁၈၅၈၄၃၇
အနာဂတ္ၾကမတ္ =
(၄၃၂၀၀၀၀ - ၂၃၈၈၈၆၄ =) ၁၉၃၁၁၃၆
အတာေန႔ =

အတိတ္ၾကမတ္
အတာၾဟဂုဏ္း
အတာေန႔
 
လကၤာေဒသအတြက္
၂၃၈၈၈၆၄
၁၈၅၈၄၃၇
 
စံေတာ္ခ်ိန္ကြာျခားခ်က္
၂၆၀၆၇၆
 
ျမန္မာသႀကၤန္အတက္
၂၆၄၉၅၄၀
၁၈၅၈၄၃၇
ၾကာသပေတးေန႔

 
အထက္မွ ျမန္မာသႀကၤန္အတက္အတြက္ ၾကမတ္သည္ ၄၃၂၀၀၀၀ ထက္ေက်ာ္ေနလွ်င္ ၄၃၂၀၀၀၀ ကိုႏႈတ္ၿပီးယူပါ။ ထိုအခါ အတာၾဟဂုဏ္း ႏွင့္ အတာေန႔တို႔တြင္ တစ္ရက္စီ ထပ္ေပါင္းေပးပါ။ ယခု အတိတ္ၾကမတ္မွာ ၄၃၂၀၀၀၀ ကို မေက်ာ္ သျဖင့္ ဤအတိုင္းပင္ယူမည္။ ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္၌ ၾဟဂုဏ္းႏွင့္ အတာေန႔တို႔မေျပာင္း။

            တြက္ယူရရိွေသာ ၾကမတ္ကို နာရီ၊ မိနစ္၊ စကၠန္႔တို႔သို႔ ျပန္ေျပာင္းလွ်င္ ေအာက္ပါအတိုင္းရပါသည္။


၁၈၀၀၀၀
၂၆၄၉၅၄၀
၁၄
နာရီ
၂၅၂၀၀၀၀
၃၀၀၀
၁၂၉၅၄၀
၄၃
မိနစ္
၁၂၉၀၀၀
၅၀
၅၄၀
၁၀.၈
စကၠန္႔

 
            ထို႔ေၾကာင့္ ၁၃၄၉ ခုႏွစ္ သႀကၤန္တက္ခ်ိန္မွာ ၁၄ နာရီ၊ ၄၃ မိနစ္၊ ၁၁ စကၠန္႔ ၊ ၾကာသပေတးေန႔ ျဖစ္ပါသည္။ ၁၄ နာရီ ဆုိသည္မွာ (၁၄ - ၁၂ = ၂) ေန႔လည္ ၂ နာရီ ျဖစ္၏။

            သို႔ေသာ္ ႏုိင္ငံေတာ္အစိုးရမွ ထုတ္ျပန္ေသာ သႀကၤန္တက္ခ်ိန္မွာ ေန႔လည္ ၂ နာရီ၊ ၄၂ မိနစ္၊ ၅၃ စကၠန္႔ ျဖစ္ပါသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ကဲြလဲြရသနည္းဟူမူ ျမန္မာျပကၡဒိန္အဖဲြ႔က လက္ခံထားေသာ လကၤာေဒသႏွင့္ ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ကြာျခားခ်က္ မွာ အထက္တြင္ဆိုခဲ့သည့္အတိုင္း ဆရာဦးေအး၀င္းေက်ာ္ ေဖာ္ျပခဲ့သည့္ ၁ နာရီ၊ ၂၆ မိနစ္၊ ၃၆ စကၠန္႔ ဟု ယူထားေသာ ေၾကာင့္ ျဖစ္၏။

၁ နာရီ
=
၁၈၀၀၀၀
၂၆ မိနစ္
=
၇၈၀၀၀
၃၆ စကၠန္႔
=
၁၈၀၀
ၾကမတ္စုစုေပါင္း
=
၂၅၉၈၀၀

 
ထိုအခါ သႀကၤန္တက္ခ်ိန္ကိုတြက္လွ်င္ ေအာက္ပါအတိုင္း ရပါမည္။

အတိတ္ၾကမတ္
အတာၾဟဂုဏ္း
အတာေန႔
လကၤာေဒသအတြက္
၂၃၈၈၈၆၄
၁၈၅၈၄၃၇
စံေတာ္ခ်ိန္ကြာျခားခ်က္
၂၅၉၈၀၀
ျမန္မာသႀကၤန္အတက္
၂၆၄၈၆၆၄
၁၈၅၈၄၃၇


၁၈၀၀၀၀
၂၆၄၈၆၆၄
၁၄
နာရီ
၂၅၂၀၀၀၀
၃၀၀၀
၁၂၈၆၆၄
၄၂
မိနစ္
၁၂၆၀၀၀
၅၀
၂၆၆၄
၅၃
စကၠန္႔

 
            သႀကၤန္ကာလမွာ ၂ ရက္၊ ၄ နာရီ၊ ၄ မိနစ္၊ ၄၁ စကၠန္႔ျဖစ္ေလရာ သႀကၤန္တက္ခ်ိန္မွ ထိုကာလကိုႏႈတ္လွ်င္ သႀကၤန္က်ခ်ိန္ကို ရပါမည္။

ၾဟဂုဏ္း
နာရီ
မိနစ္
စကၠန္႔
အတာေန႔
သႀကၤန္တက္ခ်ိန္ =
၁၈၅၈၄၃၇
၁၄
၄၂
၅၃.၃
သႀကၤန္ကာလ =
၄၁
သႀကၤန္က်ခ်ိန္ =
၁၈၅၈၄၃၅
၁၀
၃၈
၁၂

 
            ထို႔ေၾကာင့္ သႀကၤန္က်ခ်ိန္မွာ နံနက္ ၁၀ နာရီ ၃၈ မိနစ္ ၁၂ စကၠန္႔၊ အဂၤါေန႔ျဖစ္သည္။

            အထက္တြင္ ေဒသစံေတာ္ခ်ိန္ညိွကိန္းကြာျခားမႈေၾကာင့္ သႀကၤန္က်ခ်ိန္ တက္ခ်ိန္မ်ားကြာျခားပံုကို ေတြ႔ခဲ့ၾကရၿပီ။ သို႔ေသာ္ သူရိယသိဒၶႏ ၱက်မ္းကို လြန္ခဲ့ေသာႏွစ္ေပါင္း ၂၅၀၀ ခန္႔က စီရင္ခဲ့သည္ျဖစ္ရာ ထုိက်မ္းစီရင္စဥ္အခါက လကၤာေဒသ မွာ မည္သည့္အရပ္တြင္ရိွသနည္း။ မည္သည့္ေနရာကို မူတည္တြက္ခ်က္သနည္း ဆိုသည္မွာ ေမးခြန္းထုတ္ဖြယ္ျဖစ္ပါသည္။ အထက္တြင္ ကြ်န္ေတာ္တြက္ျပေသာ ဥဂ်ိန္းေဒသတည္ေနရာ (၇၅.၇၇၇ ဒီဂရီ) မွာ ယခုေခတ္တည္ေနရာသာျဖစ္ၿပီး ေရွးယခင္အခါကာလမ်ားႏွင့္ ကဲြလဲြမႈရိွႏိုင္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အျငင္းပြားစရာမ်ားမျဖစ္ရေလေအာင္ ျပကၡဒိန္အဖဲြ႔က လက္ခံ ထားေသာ ၁ နာရီ၊ ၂၆ မိနစ္၊ ၃၆ စကၠန္႔ ျဖင့္တြက္လိုက္ပါက အမ်ားသံုးျပကၡဒိန္ႏွင့္ ကိုက္ညီမည္ျဖစ္သျဖင့္ ထိုအတိုင္းသာ တြက္ျခင္းက ပိုမိုသင့္ေလ်ာ္မည္ဟု ထင္ျမင္ယူဆပါသည္။

 
ခ) ေခတ္သခ်ၤာနည္းျဖင့္ တြက္နည္း


            ဤနည္းမွာ ဆရာဦးအုန္းႀကိဳင္၏ ျမန္မာပကၡဒိန္သုေတသနက်မ္း၊ စာမ်က္ႏွာ ၁၅၂ တြင္ ေဖာ္ျပထားေသာနည္း ျဖစ္ပါသည္။


v  တြက္လိုေသာ ေကာဇာသကၠရာဇ္တြင္ ၃၇၃၉ ေပါင္းပါ။ ကလိယုဂ္ႏွစ္ဆန္း ရမည္။

v  တစ္ႏွစ္တြင္ ၃၆၅.၂၅၈၇၅၆၄၈၁၄၈၁ ရိွရာ ႏွစ္ျပည့္မ်ားကိုေခ်ၿပီး အစြန္းထြက္ ဒသမဂဏန္းမ်ားကိုသာ ယူပါမည္။

v  ကလိယုဂ္ႏွစ္ဆန္းကို ႏွစ္အစြန္းထြက္ ၀. ၂၅၈၇၅၆၄၈၁၄၈၁ ျဖင့္ေျမွာက္ၿပီး ရက္ျပည့္မ်ားကိုေခ်ကာ ဒသမဂဏန္း စြန္းကိုယူလွ်င္ ထိုတန္ဘိုးမွာ လကၤာေဒသ၏ ႏွစ္ကူးခ်ိန္ (ရက္) ျဖစ္ေလသည္။

 
နမူနာတြက္ပံု -

ေကာဇာသကၠရာဇ္ =
၁၃၄၉
 
ကလိယုဂ္ႏွစ္ဆန္း =
၁၃၄၉ + ၃၇၃၉
=
၅၀၈၈
 
တစ္ႏွစ္၏ရက္ပိုင္း ဒသမစြန္း
=
၀.၂၅၈၇၅၆၄၈၁၄၈၁
၅၀၈၈ x ၀.၂၅၈၇၅၆၄၈၁၄၈၁
=
၁၃၁၆.၅၅၂၉၇၇၇၇၅၃
ရက္ျပည့္ကိုေခ်ၿပီး
=
၀.၅၅၂၉၇၇၇၇၅၃ (ရက္)
 
၎ရက္ပိုင္းကို နာရီ၊ မိနစ္၊ စကၠန္႔ ျပန္ဖဲြ႔လွ်င္ -
နာရီ
=
၁၃
မိနစ္
=
၁၆
စကၠန္႔
=
၁၇.၂၈

 ထို႔ေၾကာင့္ လကၤာေဒသ သႀကၤန္တက္ခ်ိန္မွာ ၁၃ နာရီ၊ ၁၆ မိနစ္၊ ၁၇.၂၈ စကၠန္႔ျဖစ္သည္။ ၎ကို ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္သို႔ ျပန္ေျပာင္းရန္ စံေတာ္ခ်ိန္ကြာျခားခ်က္ ၁ နာရီ၊ ၂၆ မိနစ္၊ ၃၆ စကၠန္႔ျဖင့္ ေပါင္းေပးပါ။        


နာရီ
မိနစ္
စကၠန္႔
လကၤာေဒသ သႀကၤန္တက္ခ်ိန္ =
၁၃
၁၆
၁၇.၂၈
စံေတာ္ခ်ိန္ကြာျခားခ်က္ =
၂၆
၃၆
၁၄
၄၂
၅၃

 
ထိုအခါ ၁၃၄၉ခုႏွစ္၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ သႀကၤန္တက္ခ်ိန္မွာ ၁၄ နာရီ၊ ၄၂ မိနစ္၊ ၅၃ စကၠန္႔ျဖစ္ေၾကာင္း သိရပါၿပီ။


ဆက္ပါဦးမည္။

 
ေအးၿငိမ္း
၂၁ စက္တင္ဘာ၊ ၂၀၁၂ ည ၁၀း၁၅ နာရီ

No comments: